HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Gyűjteményes kötetek

Hol-mi 1. [tartalom]

Igaz barát

Pokol

Titkonn könyörgeni

A’ jövendő Ördög felelete: Παις Ε'βραίος ’s a’ t.

Karátsony

Ozanam Szavai: Sorbonistarum est

Hálá-adatlan ember

Fattyú gyermek’ mentsége

Az Isten-tagadóhoz

Nem minden ollyan, a’ millyennek láttzik

Használ a’ jutalom

Kevélység

Bújaság

Fösvénység

Maga gyilkosa

Világi Mulandóság, Halál

Egy Úri érdemes Atyának, kedves Leánya halála utánn íratott Vígasztaló-levél

Felséges Mária Theresia halála’ tisztességére írt Esztendő’ jegyző Vers

Méltóságos R. Sz. B. Gróff Széki Teleki József Ur ő Nagysága tiszteletére

Balatoni Hideg-ferdö

Egy érdemes Úri Gazda-Embernek furtsa gondolatai

Szent-Gáli Vendégség

Ajkai veszedelem

Megyesi Somogyi János Úrhoz

Assessor Ördög Pál Úrhoz egy tréfás Levél Pál-Fordúlására

Ro’sos Antal Úrhoz

Egy természettel Poëtává lett Nemeshez Szente Ferentz Uramhoz

Epithalamicum

Farsáng-bútsúztató

Fűredi vadászat

Egy meg-őrűlt vak Leány’ képében egy Ur-finak

Egy Álom

Pindus és Pégázus

A’ Borról és Serről

Az Ovidius’ Szerelem’ Könyvéből L. I. Eleg. V. Aestus erat etc.

Egy Nagy Magyarhoz a’ Magyar Nyelv’ el-hagyattatásáról

Az Aszszonyok dítséretéről egy Házasúlandó Ur-fihoz bíztató Levél

Átok

Ének a’ szerelemnek nehéz és roszsz vóltárúl

Ének a’ Páros és Páratlan Életnek mind hasznáirúl, mind alkalmatlanságairól

Ének a’ Barátságrúl

Ének a’ szemérmetlenségrűl

Ének a’ roszsz’ Aszszonyok’ Tsalárdságirúl

Egy el-vesztett Szeretőjét sírató Aszszony’ Énekje

A’ Bal-szerentse ellen panaszolkodó Ének

Ének a’ Magyar Öltözet’ panaszairól

Ének egy Ifjúnak szerentsétlen életérűl

Ének az Állhatatlanságrúl, Hűségtelenségrűl

Ének arrúl: hogy ritka a’ jó Barátság

Hasonló a’ Barátságtalanság ellen Panaszolkodó Ének

Egy jámbor Személlynek panasza a’ rágalmazás ellen

Egy Ifjú Úrhoz vígasztaló Ének

Szűzek’ Éneke

Egy külömben vídám természetű Ifjú igy panaszolkodik bóldogtalanságáról

De hirtelen fel-eszmélvén magát az Ifjú bánatjaibúl illyen víg hangra forditja Énekjét

Egy Férjhez menésit meg-bánt Aszszony’ Énekje

Egy régi Ének, O me moestum Bellogradum Magyarra fordítva

Egy érthetetlen Ének

Isten’ Gondviseléséről-való Ének

Hol-mi 2. [tartalom]

Az 1789dik esztendőnek Első Napja

1788-dik Esztendőnek utólsó éjtszakája

Ezen ó esztendö éjtszaka utáni Hajnali ének

Uj esztendei áldás egy Fö Tisztelendő öreg Pap Úrhoz

hasonló – Jó-nap-mondás egy szomszéd T. Plébánus Úrhoz

A’ Berlini Királyi ég-visgálóhoz

Téli Mennydörgés

M. R. Sz. B. Gróff Széki Teleky Domonkos Úrfihoz, – mikor a’ himlőből ki-gyógyúlt

A’ Barátság

hasonló – A’ Barátságról

A’ Bétsi Magyar Músához sajnálkodó panasz, hogy a’ Kurirtól el-hagyatott

Köszönet egy Ifjú Urhoz

A’ Lélek' Halhatatlansága felől való gondolatok

Gyász Innep

Ének az Örökké-valóhoz

A’ Természet’ deréksége, egy-nehány hirtelen készűlt versben

Ezekre azon Bétsi Jó Barát, elmésen négy sorú Strófákban meg-felelvén

Ezekre-is azon jó Bétsi Barát elméssen felelt

Egy hirtelen halálra – szél-, vagy guta-ütésből származottra

Egy Papnak és egy Főld-mérőnek Koporsó Írása

Báró Hompeshez Isten-jó-nap, midőn ő a’ Balatonban úszkált Füred mellett

Az első Darab Holminek Dedicatiója

Lakadalmi Tréfás Vers, egy jó Barát’ kérttére

T. Nagy János Szanyi Plébánus Úrhoz, felelet egy leg első Levelére

Ugyan azon Szanyi Plébánus Úrhoz felelet

A’ Milton’ el-veszett Paraditsomából fordítás próbára; egynehány vers-sor

Egy Temetéskor

Vídám Haldokló

Egy rövid tudósító Levél

A’ Komáromi Túdósokhoz

Szelleczkihez Kűlfőldre egy Levél

Egy jó Baráthoz válasz a’ Barátságról

Ugyan azon jó Baráthoz, – Mentség

Fordítás Ovid. Trist. L. V. Eleg XIV. Názó a’ Feleségéhez

Tihan’ Siralma

Tihan’ bútsúzása

Egy Jó Barát’ bútsúzása jó Barátjától…

Egy gyenge Szűz’ Eneke

Egy külömben víg, de el-keseredett Ember’ Éneke

Ennek a’ Szaporája Magyar Verbung

Egy Szerelmes Ifjú Marssa

A’ szerentse ellen panaszolkodó Ének

A’ szerelem’ kezdete és nevelkedése

Cziprus külömböz Pafustól

Eleven Halott

Halotti Ének

A’ meg-vígasztalhatatlan

Vígasztalás egy ok nélkűl bánkódó Szívhez

Magyar Mars a’ Török ellen

Hasonló Tavaszi Mars a’ Török ellen

Az el-hagyatott

Maga vonogatás Amor ellen

Pásztor Ének

Fillis’ tsalfasága

Egy Világát meg-únt Bánatos

Hely-változtatásból kőlt Bánat

Egy kedve ellen házasúlt Szűz Szerelmessét siratja

Arion

Hol-mi 3. [tartalom]

Hertzeg Eszterházi Antal halála’ hallására

A’ Hertzeg’ fel-éledésére

Egy jegyzö Könyvnek Homlokára

Egy jó Barátnak Halálára

Meláncholia

Egy jó Baráthoz válasz a’ Barátságról

Felelet ugyan azon jó Baráthoz

Egy Túdós Őreg Urhoz

Ugyan ahhoz

A’ maga gyilkosáról, egy Atyafihoz levél

T. Nagy János Úrhoz Levél

Ugyan ahhoz

Utra késérő Síp

A' Békesség Angyalához felelet

A’ Veszprém Vármegyei Nemes Sereghez

Az Álom

Emlékezet-Oszlop; Gróff Zichy Károlynak

A’ Magyar Nemesi Karhoz

Egy szép Asszony mentsége, kit a’ Balaton’ látogatóba menni nem eresztett

Balatoni Veszedelem

Felséges Második Jósef Tsászár Halálának emlékezet innepén, utánna egy esztendővel

Hadik Fő-Hadi Vezér koporsójára

Felséges Második Leopold Tsászár és Magyar Király’ Koronáztatásának emlékezetére

Válasz egy jó Baráthoz, a’ Baranyába

A’ Magyar Nyelvről egy Méltóságos Hazafihoz

Felelet, Bessenyei Kapitánynak három rendbéli versére – három darabban

Egy ebédkor Lengyel Tótiban

Trenknek egy könyvére

Füge-mutatás

Kazinczihoz Kassára

Szomorú Ének. Kazinczy’ Halála’ hallására

Őröm Kazinczynak eleténn

A’ Halál és az ítélet

Egy est- és reggeli Hajnal Kazinczihoz

Fantazia

Hajnali Ének

A’ Főld hanyatlik

Arion

A’ Meny Asszony Lakodalomkor

Sohajtás és Vallás-tétel

Tréfás izenet énekben Imre Napján

A’ meg-átalkodtság

Vissza-sohajtás

A’ Sorsával meg nem elégedett

Váll vonítás

Egy matkáját el-szalasztott

Hunyadi János’ Magyar Marssa…

A’ Magyar Korona ditskedése

Cziprus kiessebb, Páfus melegebb