HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
XIII. Gyász Innep,
mellyet Attya’ halála után esztendővel tartott, egy hív Fiú. 30dik Januáriusban 1789.

Egek! valami különöst látnak szemeim – de mit?
Úgy tettzik, hogy édes Atyám’ el-temetett tetemit:
Óh szomorú emlékezet! mit háborgatsz engemet?
De óh szerentsét képezet! melly emlékezetemet
Ez esztendő fordúlatonn erre fel-serkentetted,
’S szívemet egy jó Atyához érdemes szívvé tetted.
De, honnan érkeztek ide? egy olly testnek árnyéki!
Mellyet régen dugva tartnak a’ sírnak borítéki.
Van-e most-is reám gondja Atyám’ boldog Lelkének?
Vagy az egy-máshoz köteles hív Lelkek’ erejének
Van-e olly ki-terjedése? hogy az a’ ki szeretett
Engem, de meg-hólt; előttem most-is meg-jelenhetett.
Van-e vagy nints? – én nem tudom: – de érzem azt szívemben
Hogy jó Atyám mind örökké él emlékezetemben.
Szent nap – Innep nap ez nékem, a’ mellyen el-temettem
Ötet; ollyan nap, a’ mellyen közelről érezhettem;
Melly könnyű a’ haldoklónak, ha szerelmesi felől,
Szívében, örvendeztető képzések jönnek elől.
Szomorú nap, de innep nap, a’ mellyről meg-kellene1
Virg. Aen. V. vers. 51. Hunc ego Gaetulis agerem si Syrtibus exsul
Argolicove mari deprensus et Vrbe Mycenae
Annua vota tamen solemnisque ordine pompas
Exequerer – – –
[A Hunc helyett Huic, a Gaetulis helyett Getulis, exsul helyett exul, solemnisque helyett solemnesque szerepel, jav.]

Emlékeznem, még akkor-is, ha a’ sivatag, fene-
Vadak’ lakó helyjeikben élnék szám-ki vettetve,
Vagy ellenség elől futnék Hazámból kergettetve.
Nem tudom Szerelmes Atyám! hamvadat úgy tisztelni,
A’ mint régenn áldozatot ’s játékokat szentelni
Szoktak az illyen napokon: – de ez az emlékezet,
Mikor tiszta tűzzel égő szívem meg-emlékezett
Rólad; legyen az áldozat. – És a’ játékok helyett
Ím! mutat szerelmes Fijad egy könyökre dűlt fejet;
Mellynek komor arczulatinn a’ le-tsorgó tseppeket
Úgy nézd, mint a’ játékokban küszködő személlyeket;
Ezek küszködnek szapora gördűléssel egy-mással.
Küszködnek sebes szívemmel, azzal a’ bőv forrásal,
Melly maga fog pálmát nyerni, és úgy lessz győzedelmes;2
Aen. V. vers. 70. Cuncit adsint, meritaeque exspectent praemia palmae.
Ha nem lesz más olly hűséges ’s nem lesz ollyan szerelmes,
A’ ki őtet meg-győzhesse illy bús emlékezettel,
’S a’ ki ez nep gyászt viseljen az el-keseredettel. –
Jertek szerentsés Karjaim! Öleljétek hamvait
Annak, a’ kinek hóltakor tartottátok karjait.
Engedjed szomorú árnyék! hogy meg-öéeéhesselek,
A’ kit már esztendő ólta gyászban kesergettelek.
Én könyvvel buzgó szemeim! egy halvány képezetet
Formáljatok, a’ reátok már leg-utólján vetett
Atyai gondos szemekről: – képzelj fülem! hangokat,
Képzelj amaz édes szájból jött utólsó szavakat. –
Vajha az ég meg-engedte vólna közel-létemet
Sírjához; mellytől lakásom távoly vetett engemet.
Hadd mennél-el ama’ gyeppel ge-hantozott halomra,
Hadd ismérnék rá, márványra fel-mettzett írásomra,
Ezeket a’ könyv-tseppeket, mellyek forrnak szemembe’
Nem botsátnám szívem felé vissza a’ kebelembe.
Rá borúlnék édes Atyám! rá koporsó kövedre,
Meg-árasztanám azokat, hogy el-zárt tetemedre
Le szivárognának, ’s talám érzéketlen szívedet
Meg-illetnék, ’s hírűl adnák, hogy ez könyv-ár eredett
Egy olly el-apadhatatlan kút-főből, mely szív, ’s míg szív
És míg én, én vagyok, buzog; Téged’ tisztel, ’s hozzád hív.
Az a’ Főld, mellyen az Isten hosszú időt engedett
Az Atyákat tisztelőknek; ’s a’ melly el-zárt Tégedet,
Nem lenne talám olly irígy ’s kemény sóhajtásomra,
Hogy az én könyv-tseppjeimet, a’ mellyek e’ halomra
Szememből le-tsorognának, ne botsátná szívedre,
’S ölelni kívánó kezem helyett illetésedre.
De ez, én szerelmes Atyám! nékem nem engedtetett,
Hogy hívenn meg-látogassam a’ sírba temettetett
Testedet, hanem a’ buzgó szív, ’s könyv-tsergedezések,
Rólad, ’s hívségedről való gyászos emlékezések
Mellyemben ollyan sír-halmot ’s oszlopot építenek
A’ mellyen takaró hantok ’s borítékok nintsenek.
Szomorú Lelkem azokba be-megy, ’s bús képzései
Veled vagynak, mikor érted húllnak szemem’ könyvei –
Nyúgodjatok fáradt tagok! békével pihenjetek,
Mellyek mindent; és engem’-is méltán el-hitettetek;
Hogy bántódás nélkűl való nyugvásra méltók vagytok,
Mikor hóltotok után-is bizonyságokat hagytok:
A’ mellyek azt erősítik, ’s méltán erősíthetik,
Hogy minden ember, mint Ti-is, dologra teremtetik. –
Hallod-e? óh bóldog Lélek! búsongó énekemet;
Ez gyász – ez ének, lelkemben gyönyörködtet engemet.
Oszlanak szomorúságim, örűlök, hogy tehettem
Ma-is valamit, a’ mivel hűségem’ jelenthettem.
Hív vagyok, és hív-is lészek; fenn-tartom életedet,
’S azért, hogy az emberi kéz el-temetett Tégedet,
Élni fogsz az én szívemben, mind addig míg én élek,
’S míg én-is mint Te, a’ főldért jobb lakó helyt tserélek.