HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
HOL-MI
Külömb-külömb-féle dolgokról írtt
külömmb-külömb-féle
VERSEK,
és rész-szerént
KÖTETLEN FOLYÓ BESZÉDEK.

IIdik DARAB.

Egyszer-másszor írogatta, és most közre
botsátja
HORVÁTH ÁDÁM.
GYŐRBEN.
NYOMTATT. STREIBIG JÓ'SEF BETŰIVEL.
MDCCXCIII.


JÁMBOR OLVASÓ!
Balaton Füred 10. Aug. 1791.

 Imé itt van a’ második Darab Hol-mi! Hijjában várakoztam ennek közre-botsátásával arra a’ bóldog időre; mikor ezt, a’vagy-tsak ennek javatskáját, egy közönséges Nyelv-mivelő Társaság’ neve alatt adhattam-vólna-ki. – A’ millyen nagy reménységgel tápláltunk magunkat ez előtt esztendővel, egy illyen Társaságnak fel-állítása felől, mikor mi egy, mások más uton el-indúlánk, ennek a’ Nemes Tárgynak űzésére; ’s a’ millyen hitel vala bennünk igyekezetünk’ szerentsés ki menetele felől még akkor is, mikor a’ két úton’ öszve-találkoztunk: szint-annyira kétségbe kezdünk esni, többen mint nem, vagy leg-alább kételkedni, hogy a’ Tárgyat el-érhessük; és ennek tulajdon magunkat, ’s a’ két külömböző útaknak egy-másba szakadását (és más ollyanokat a’ miket szégyenlek ki-mondani) kezdjük okának gondolni. – Tudom azt, és nem tsak magam tudom, hogy az ezen könyvetskébe a’ XXVIIIdik szám alatt bé íktatott rövid jelentő Levélnek, annyi erőt szerzett egy-nehány jó Hazafi Méltoságnak elő-meneteles buzgósága a’ múlt Ország-Gyűlésénn; hogy már elegendőknek véltük Támadék Oszlopinkat egy ollyan épűletnek erősítésére, a’ mellyet ki gyengén ingadozónak, ki lap-köveiben öszve-dűltnek gondol vala lenni közzűlünk; de mihelyt egyszer attól el-távoztunk, hogy a’ kezdete mindennek kitsíny; meg tsökkene a’ kezdet, és az igyekezet tulajdon magában is talált elég akadályokat, ’s hasonlóvá leve az épűlet a’ Bábelhez. Úgy, hogy a’ Társaság’ fel-álhatására közönségesen, nem marad egyéb reménység hátra, hanem-ha amaz eredeti egyűgyű gondolatra vissza térünk: reánk nézve pedig tsak az; hogy dolgozzon ki-ki a’ maga szoros tanúló Házában; folytassuk Literatori életünket a’ leg-régibb természeti élet’ formájára szanaszélt galyabított kunyhókban: míg talám idővel maradékink, köz törvénnyel igazgatándó Társaságot fognak tsinálhatni; ’s helyre ütik azt a’ mi nekünk leg-első gondunk lett vólna. A’ mint hogy
Öszve-írtam tehát én is külömb-külömb-féle alkalmatosságokra tsinált verseimből egy akkorát ismét mint vólt az első Holmim; ezt fogja rövid-nap követni a’ harmadik Darab is; mert ezután számadásomban tártom állani, hogy minden esztendőre egy illyen darab készűljön: nem számlálván ezek közzé a’ nagyobb foglalatú,’s valamelly el-szánttabb czélból írt munkáimat.
Sok vagyon ebben a’ darabban ollyan vers, a’ melly már látott világot; ki a’ Bétsi Kurírban ki a’ Kassai Museumban; ki az Orfeusban; (ki magam által is, mint a’ Lélek’ halhatatlansága)*
hálhatatlansága Értelemszerűen jav.
de nékem erre azt mondják sokan’ – ’s igazán’ is mondják; hogy jóbb ezeknek egy tsomóban lenni; a’ ki valamit kétszer vagy többször unalommal tud olvasni, igen jól fogja tselekedni, ha vagy el-nem-olvassa e’ Holmiben az ollyanokat, vagy a’ könyvet meg-sem-szerzi. – A’ Lelek’ halhatatlanságát ha hírem nélkűl negyed-rétben nem nyomtatták vólna először; most újobban tsak-ugyan nem nyomatnám, a’ XIVdek szám alatt lévő vers pedig Yungnak magyar fordításábol vagyon tsinálva, nem pedig az Eredeti Írásból.
Az első darab Holminek elő Beszédjében már jelentettem, hogy semmi némű írásban sem nehezebb a’ Gusztust el-találni mint az illyen öszve gyűlytögetett Holmiben, – el-is-találtam; mert vóltak ’s vagynak az első Darabnak elég tsúfolóji ’s gyűlölőji: és még ott (noha azt többen szeretik) nem is annyira tsudálom. – Emezekről már előre merek felelni, hogy emberedetteb Gusztussal vagynak írva; hízelkedem is magamnak hogy sok kedvellőket fognak találni. Tudom azomban, hogy vagynak némellyek, de van kivált egy-kettő Hazánkban, a’ kik nem szenvedhetik a’ verset mihelyt az enyím, ha színte leg-jobb*
leg-jobbb Sajtóhiba, jav.
is az. De én valamint arról nem tehetek, úgy vele nem is sokat*
sohat Sajtóhiba, jav.
törődöm velem beszéljen az ollyan jó akaróm, ne néma versemmel; ’s meg-felelek.
Sokkal jobban’ aggódom arról, hogy ámbár a’ mennyire lehetett, a’ dévajabb tréfákat el-kerűltem, és ha mik öszve-írt-könyvemben ollyanok vóltak, azokat ez ki nyomtatandó darabból ki is hagytam: de még is némellyek holmi nyájaskodásokban meg-fognak botránkozni. Az ollyanok tehát, kérem, gondolják-meg azt, hogy valamint ők, úgy minden más ember is a’ maga íz-érzése szerént szeret ítélni, ’s a’ szerént kedvell valamit; én pedig nem ő nekik magoknak (sőt talám leg-kevesebbé ő nékik,) hanem a’ Közönségnek írtam, mikor ezt öszve szedve ki adtam; míg pedig ki nem adtam, éppen ollyanoknak írtam, a’ kik valósággal szerették. A’ ki hát tsak Siralmast akar olvasni, olvashatja a’ versekben, a’ XII. XIII. XXVI. XXVII., és az énekekben az I. II. V. XII, XIII, XXI. XXIII. számokat: a’ ki elmélkedni*
el-mélkedni Értelemszerűen egybeírtuk.
szeret, és tudományos dolgokról gondolkodni, olvashatja az I, II, III, V. VII. és az énekekben a’ XXV. Darabokat. A’ ki a’ Haza-szeretetéről örömest olvas, megnézheti, a’ X, XXVIII, XXIX, XXX, és az énekekben, az I, XV, XVI, XXII, számok alatt valókat. A’ ki a’ barátságos levelezéseket ’s felelgetéseket kedvelli, itt vagynak, a’ XV, XVI, XXI, XXIII, XXIV, XXXI, XXXII, XXXIII, és az énekekben a’ XI, XIV. darabok: a’ ki pedig még ezeknél is enyelgőbbeket, ’s úgy szólván Cziprusban készűltteket szeret olvasgatni, talál ollyanokat is, a’ XX, XXII, és az énekekben VII, IX, X, XVIII, XIX, XXIV, számok alatt.
A’ versek’ nemei is úgy vagynak el-szórva, ’s úgy lésznek a’ többi darab holmikben is elegyítve, hogy egy-egy könyvben több-féle neműek legyenek. – Az Enekeknek, az egyenlő végezeteken kivűl, nálam van ollyan valamelly törvénnye is, a’ melly tsak akkor tetszik-ki, mikor a’ vers énekeltetik, ez pedig az, hogy a’ Tactussal a’ Quantitas, a’ hangok-szaporaságával a’ hang-mérték, sőt még azoknak lágyabb-vagy keményebbsége is meg-egyezzen. És ugyan ez annak az oka, hogy többnyire Énekeim, nehezebb folyamatúaknak látszanak, mint folyó verseim, ki vévén az ollyanokat a’ mellyekben a’ Tactus akármelly mértékű Syllabát is meg-szenved; de a’ melly az énekekben nagyon ritka, ’s leg-alább van minden sorban egy két hang, a’ melly bizonyos mértéket*
A szó első két szótagja a lap alján őrszóként áll, de a következő oldalon hiányzik a szöveg elejéről.
kíván; és ha az meg van, sokkal szebbnek tetszik az Enek, mikor énekeltetik, és százszor szívre hatóbbnak, mint-ha tsak folyvást olvastatik; mint ezt a’ mi Füredi kies Térségünknek, ezen’ a’ nyáron, számos, mind a’ két Nemből való Méltóságokkal vala szerentséje tapasztaltatni.
Vedd-hát jó nevenn Barátom! jámbor Olvasó! a’ mit múlattatásodra öszve szedtem. – Lássa más, miként itél munkámról? – Nékem,*
Az N n-ből jav.
hogy írjak, igen sok, de hogy ki adjam is vólt elég ösztönöm: nem tudom, ha valaki reám tör, fosztogat, el-rabol, találok-e Delfint az ének hangra? de azt tudom, hogy alig van Músa, a’ ki el-szaggasson; sőt ollyan sints talám, a’ ki mikor énekimet hallja, azt vélje, hogy ő felette héjjaz ’s őtet boszontja – Arion.


I. Az 1789dik esztendőnek*
esztendónek Sajtóhiba, jav.

Első Napja.

Félelmes esztendő vala ez nyóltzvan-nyóltz – de pedig
Hálá Istennek! ittvan már a’ nyóltzvan-kilentzedik. –
Ki mettzett hát rá nyóltz verset ama’ koporsókőre?
Veszedelmet e’ Világnak ki jövendölt előre?
Ha egygy idős vólt a’ mettzés azzal a’ koporsóval,
Vagy, az abban ollyan régen be-feküdt Halandóval:
Úgy igazabb Prófétának kell vala lenni annak,
Mert a’ jó hozzá vetésnek nem kis jelei vannak.
Ha tudott vólna valamit a’ világ’ bomlásáról,
Bizonyosan által vitte vólna e’ bomlást máról:
De, hogy éppen nyóltzvan-nyóltzra merte meghatározni;
Ebből, hogy e’ Jövendölés újjabb, ki lehet hozni.
De korábban be-kötötte szemünket a’ vakító.
Mint kellett. – Nem Próféta vólt hát, hanem tsak gyanító.
Ki a’ környűlállásokból-formált-meg-félemlésből
Rá-fogta: hogy ez a’ meg-hólt, Isteni jelentésből
Ez időre határozta e’ roppant világ’ végét. –
Oszlasd bóldog Új esztendő sok szíveknek kéttségét.
Mit mondok? – inkább erősítsd, – mert ez bizonyos jele;
Hogy a’ régen fénylő napnak következik éjjele.
Szóllnak a’ hamis Prófétak; a’ Bűn derék erőben
Uralkodik; a’ melly lészen az utólsó időben.
Mit tesz az utólsó Idő? – főzzék azok magokban,
A’ kik bővebben jártossak mint én az Írásokban.
De a’ mint a’ bomlott világ’ aggottsága mutatja;
Az időknek folyamatja méltán végét várhatja.
De – okos vólt még is amaz a’ jövendő mondásban,
Akarki vólt; és olvasta talám a’ Szent Írásban;
Hogy nem tudhatja senki is sem napját sem óráját;
A’ mikorra várja a’ főld a’ világ’ fő Bíráját:
Azért sem napot, sem órát, sem hónapot, sem hetet
Nem nevez; hanem nyóltzvan-nyóltz egész esztendőt vetett.
Szerentsés vagy jó Próféta: hogy koporsó kövedre
A’ mit fel mettzettél, senki nem vetheti szemedre.
De szerentsés hiteledet szerentsétlenné tette,
A’ ki képedben, hamissan ez írást fel-mettzette. –
Vallyon Gyurka nem jár-é így? ’s mind az a’ ki György helyett
Trombitákat magyarázott, ’s sok-féle sárkány fejet. –
Vallyon az Asztrológusok’ ’s Mágusok’ majomlóji,
’S más, az Isteni titkoknak mérész magyarázóji,
Nem maradnak-é e’ titkos koporsó-ként szégyenben?
Mikor gyanús határt szabnak. – A’ nagy Isten ellenben,
Meg-bizonyítja, hogy az Ő érthetetlen titkai
Nem ollyanok, mint az ember’ véges gondolatjai. –
A’ bőlts Rikcziol’ magának talál több tisztelőket,
A’ vagy-tsak elmés versének gyanakodva hívőket:
Hatszaz-tíz esztendőt enged az ő hozzá vetése
Még ezután e’ Világnak; – ’s elmés képzelődése
Ha nem fontos okokonn is, de tapasztalásokonn
Epűlt, amaz úgy nevezett tüzes hármasságokonn.
Mellyek mindég nagy dolgokat hordoztanak magokkal –
Noha ő is esztendőkkel számozott, ’s nem napokkal.
(És meg-egygyez azoké*
azok-é Értelemszerűen egybeírtuk.
is ennek számvetésével,
A’ kik a’ tüzes tsillagok lassú kerűlésével
Mérik e’ világnak végét, és ezt a’ végezetet
Akkorra teszik, mikor egy negyedrész kerűletet
El-végeznek a’ tsillagok, és ez amaz elsővel
Úgy egygyez, hogy nem többel több, tsak nyóltzvan esztendővel.
’S e’ szerént a’ világ’ vége a’ Szombat’ közepében
Történne; mint-egy heted-fél-ezer esztendejében)
Mivel hatszáz esztendeig, még sok száz ezrenn élnek,
A’ kik hihetnek; és bátran; mert a’ végtől nem félnek. –
De meg-állj óh véges elme! ne tégy-fel az Istennel,
Szabad a’ teremtő most is, ez-után is mindennel.
És azt az Isten’ fija is, mint ember, nem tudhatta,
A’ ki pedig a’ titkokat tudta ’s tudtunkra adta:
Mikorra van határozva ez roppant világ’ vége?
Mikor ég-meg tüzzel az ég; és a’ főld’ kereksége?
Bóldog Isten! tsak Te vagy bőlts, Te vagy a’*
vagy a’ a’ Az egyik szó fölösleges, töröltük.
Mindenható,
’S előttünk, valamit tsinálsz bámúlva tsudálható.
Mi a’ magunk’ végéről is egyebet nem tudhatunk,
Hanem, hogy az élők’ főldénn örökké nem lakhatunk.
Változnak rendel az idők, ’s az idők’ szakasszai,
Változunk mi is, és főldé leszünk, mint főld’ porai.
De hol? mikor, melly órában? ’s miképpen lesz halálunk?
Bár leg-bőltsebbek legyünk is igazat nem találunk.
Mi maradt hát néked tudni? Óh főldből teremtetett
Halandó! az: hogy az idő melly néked engedtetett,
Igen rövid; és hogy egygyik a’ másik halandónál
Tovább éljen, tsak egyedűl ama’ Mindenhatonn áll.
Te tsak ímádd annak kezét a’ ki tsinált Tégedet,
Tsak attól várd életedet; tsak attól várd végedet.
Imádd az örök Felséget; ki a’ mint az időket
Mérsékeli, és részekre osztja az esztendőket;
Úgy Te reád is gondja van, ’s meg-engedte Lelkednek.
Hogy ez új esztendőt élve szenteljed Istenednek.
Hány ezrenn szemünk láttára nem rég’ el-temettettek?
A’ kik, vagy mi velünk egygyütt, vagy későbben születtek.
Hány ezer él nyomorogva boldogtalan életet?
A’ ki talám ártatlanabb ’s jobbat érdemelhetett
Mint mi.*
A pontot kettőspontból jav.
– De tsudáld az Isten’ végetlen kegyelmeit,
A’ ki noha fel-emelte rettenetes kezeit;
A’ kegyetlen ellenséget ellenünk eresztette,
Hartzal, a’ világ’ nagy részét fel-gyúladni engedte:
Nem éreztette Hazánkról még eddig a’ Hartz’ porát,
’S meg-tsapott vidékünkről is el-fordítá ostorát.
Erős karjaínn hordozta Fejünket, Vezérünket,
Es azzal erősítette arról vólt hitelünket;
Hogy, noha haj-szál sem esik híre nélkűl fejünkről;
’S noha maga mindnyájunknak gondot visel éltünkről:
Meg-külömbözteti még is köztünk a’ nagy fejeket,
Annak adja az erőt is, a’ kinek a’ terheket.
Mikor egyedűl valóság, ’s setétség rettegteti;
A’ gondviselés, bántódás ’s botlás nélkűl vezeti. –
Kevéllykedj Konstanzinápoly! a’ Keresztyén fejekkel,
Csinálj győzedelmi pompát a’ fogott sebesekkel
Hitegesd a’ buta népet számos győzedelmiddel;
Sőt bár Keresztyén fül helyett a’ Török fült is vidd-el.
Függeszd Hóldod’ szarva’ alá Sasunkat Keresztünket,
Tartsd bár lenni magadénak fejünket ’s mindenünket.
Imádd Hadi-vezéredet, ló-farkát kétszeresítsd,
Idegeníd’ aranyjából Sátorait fényesítsd.
Rakj fejekre koszorúkat vakmerő vitézidnek,
Főldünk’ el-pusztításáért őket tedd Istenidnek.
De jer halgassd énekeit jámbor ellenségednek;
„Nem nékünk Uram! nem nékünk; hanem add Szent Nevednek –
A’ Ditsősséget. – Tsak Te vagy Isten, a’ Mindenható,
Nem fegyverünk, hanem a’ Te nagy erőd tsudálható.
Nem tudunk más győzhetetlent; más erőt nem esmérünk,
Tiéd Uram a’ ditsősség! Téged’ Isten! dítsérünk.” –
Emelkedj-fel az egekre én Músám! gyors szárnyakkal,
’S az örökké valóságban örvendező Karokkal
Te is, a’ ki még szenveded az idő’ változásit,
Hármaztassad most, azoknak örvendő kiáltásit.
Mikor ez új esztendőnek ma el-következése,
Amaz örök hatalomnak munkája ’s rendelése,
Ma is eszedbe juttatja, és el-hiteti véled,
Hogy mikor ez véges idő’ határit által éled;
Találsz majd a’ végezettel végetlen bóldogságot,
Idő nélkűl mindég tartó örökké-valóságot.
’S e’ bóldog új esztendőben nem számlálsz esztendőket,
Sem heteket, ’s hónapokat, egy-más után menőket
Hanem a’ végek meg-szűnvén, meg-látod a’ végetlent,
Nézni fogod színről színre ama’ képzelhetetlent.II. 1788-dik Esztendőnek
utólsó éjtszakája.

Kötetlen folyó beszédben.

 Itt vagy hát boldog Ejtszaka! és mikor azt idétlen álmadozó jövendő-mondókat meg-szégyeníted: akkor egyszer smind, ezt a’ szerentsétlen esztendőt, a’ melly sok szíveket magyarázhatatlan tsudálkozással, ’s még többeket, minden szempillantásonként tsuda módra rettegtető félelemmel terhel vala, bátorságosan berekeszted. Hol vetted, a’ leg-elevenebb színekkel, reménytelen tündöklő tsillagidat? hol vetted a’ leg szerentséssebb arany időnek ártatlan ejtszakájival a’ diadolmig vetélkedő tsendességedet? hol vetted, a’ villongásoknak minden előre képzelhető jelei nélkűl természeti homállyal be-vont kellemetes színedet?
A’ Hadakozásnak Istene, ennek, a’ maga meg-határozott végére sebes futással sijető világnak majd minden szegeletjeiben nagy tüzeket gyúlyt vala nem régen; a’ nyughatatlan idő pedig, a’ maga szakasszait, gátolhatatlan sijetséggel léptette, ugyan azon el-kerűlhetetlen végre: és ezek mind ketten meg-átalkodtan öszve-esküdvén a’ halandó Teremtéseknek rémítésére; sokan, halandóságot ábrázoló koporsó kövekre metélték, e’ félelmes esztendő felől való*
valő Sajtóhiba, em.
gyanakodássokat; sokan a’ kérkedékeny bátorság, és erőltető félelem között gyermekesen habozván, szem-emelgető sóhajtásokkal, ’s ezer jó kívánásokkal titkolták rettegésseket; leg-többen pedig a’ régi időkre való vissza tekíntgetéssel, ’s a’ bóldog jövendőknek reménységével várták, e’ sok külömb-külömb-féle változásokon által ment esztendőnek ki menetelét. – Nézte fellyűlről a’ Mindenható, a’ maga keze míveinek sok-féle gondolatit: és mikor mi rettegtünk; a’ halandóságon által esett mennyei seregek, ezzel ditsőítették azt az egygy Hatalmast: Tiéd az erő oh Felség! Tiéd oh Mindentúdó! a’ Bőltsesseg; Te nálad vagyon el-rejtve a’ változásoknak végezete: és a’ mint egész roppant Mindenséget, végetlen karodon, elődbe terjesztve tartod, és igazgatod; úgy a’ Te szódra minden a’ mi vagyon el-múlhat. – Valamint a’*
a’ a’ Te Az egyik szó fölösleges, elhagytuk.
Te hatalmas beszédeddel a’ mi nem vólt, lett; és meg-tartatik.
Én bé-vártam a’ Napnak le-menetelét; annak a’ temérdek napnak, melly a’ Teremtéstől, az ő lételének kezdetétől fogva, sem el-nem fogyott, sem meg-nem-restűlt. Utólsó vala már ez a’ nappal, ennek a’ félelmes esztendőnek nappalai között. – Meg-lestem el-tökéllett gondolattal, ha vallyon hordoz-e magával valamelly véget jelentő erőtlenségeket? a’ sok mesés képzelődésektől el-foglaltatott ítélet-tételem, maradhatatlanúl várta e’ napnak, ’s ezzel egygyütt az esztendőnek végezetét. – Hát mi történt? Le-ment ez a’ roppant Golyóbis, és le-gördűlt látásunk’ határozatja alá, szinte akkora formában, és azon a’ helyen, mint ez előtt esztendővel. – Úgy látszott, hogy le-ment; alája fordúlt lakó főldünk gombolyagjának: az estvére, nap-le-mentére, a’ gyönyörű színekkel tündöklő est-hajnalra vetett figyelmezésem, el-felejtette velem: hogy én bújtam-el a’ domború főldnek árnyékába a’ nap elől; a’ le-menni láttatott nap pedig, vagy semmit sem, vagy tsak annyit mozdúlt, a’ körűl a’ mozdúlhatatlan közép pont körűl, melly az ő temérdek testében, noha nem eppen középen, de minden bizonnyal benne vagyon; a’ mennyire az ő tőle külömb-külömb messzeségekre fel-függesztetett, és a’ hatalmas Teremtő által az időnek kezdetében meg-indíttatott bújdosó tsillagok, a’ magok kerűletjében mozogva, őtet is észre vehetetlen mozgásra kénszeríthetik, és ide ’s tova, de a’ maga közép pontjától nem messze rángathatják. Engemet ennek a’ nagy Főldnek kűlső színe érezhetetlenűl magával ragadván, midőn álló helyem jobban jobban le felé görbűlt, tulajdon lakó főldem el-fogta szemem előtt a’ napot. – Néztem fel-meresztett szemmel a’ gyönyörű nap nyúgotot; tsak annyira külömbözött ez, a’ többi est-hajnaloktól;*
est-hanaloktól Sajtóhiba, em.
hogy az én, egyedűl arra függesztett figyelmetességem, sokkal szebbé, és kedvesebbé tette azt szemeim előtt, mint a’ többit. Valami reménytelent, valami lehetetlent, semmi eddig meg-nem-történhetett dolgot nem tapasztaltam. – Tekínték a’ fejér hóval, mintegy tiszta őltözettel be-takart főldre; látám fenn álló testemnek vékony árnyékát; meg-némúlva figyelmezék annak terjedésére; meg-rettenék, és ez a’ különös tapasztalás, valami újsággal kezdé hitegetni, erőltetett figyelmezésemet. Hol vagy tehát? fényesen tündöklő Nap! a’ Te határidról a’ Te le-menetelednek helyjéről jön az a’ súgár, mellyet az én testemnek állása el-fogott, és azért vetett árnyékot: Te pedig már el-haladtad az én látásomnak határozatját: hát hol vette magát az árnyék? hol van a’ napnak fényes teste? hol vannak a’ sebesen jövő súgárok? mellyeknek némelly résszét el-kell fogni fenn álló testemnek, hogy árnyékom legyen. Oh tüzes ragyogásokkal fényeskedő nap! talám a’ Te messze el-hatható súgárid, valamelly ismeretlen égi testbe ütköztek hátam megett, és onnan jöttek ollyan egyenesen, hogy bennem meg-ütközhessenek; talám az az ismeretlen és láthatatlan égi test az, a’ melly nékem, és minden e’ főldön lakó teremtéseknek, utólsó véget jövendöl. – Szűnjetek! szűnjetek! félelmes képzelődések! szedd rendbe gondolatidat, idétlen ítélet-tételektől el-foglaltatott Elmém! még most az engemet magasan körűl-kerítő levegő égnek oszlopit, ezt a’ kezdetben ki terjesztetett erősséget, melly e’ sok féle külömböző részekből álló főld temérdekségit, mint egy abronts öszve szoritja, hogy széllyel ne omoljon; ezt a’ vékony, de minden főldi dolgoknak meg maradhatására el-múlhatatlan folyadékot, nem haladta-még-el ollyan messze a’ tüzes nap, hogy ennek magasságát a’ hét féle színekből öszve kevert fejér súgárok ne érdekelhetnék; meg-akadtak a’ levegőnek magas oszlopiban a’ színes súgárok, és onnan meg-görbíttve, a’ föld színén lévő dolgokba bele tsapódnak, az én testemnek is árnyékot okoznak.
Tsendes Ejtszaka! és Te édes álom! a’ ki a’ szíveket rettegető Halálnak hasonlatossága, sőt Testvérje vagy: de mikor a’ munkában el-fáradott Halandónak szemére setét hálót vonsz; ollyan tapasztalható erőd vagyon a’ nyugtatásra, hogy a’ Testvéredtől való félelmeket is el-felejteted. Te adsz puha párnákat a’ resteknek, és rengő bőltsőt az el-lankadtaknak. Te mérsékletted a’ mindjárt el-múlandó egész esztendőben az én nappali fáradozásimat olly egyenlő mértékkel, hogy a’ természettel ostoba, és a’ mozdúlhatatlan helybe maradásra törekedő test, az örökké valóságra törekedő, szűntelen gondolkodó, ’s szakadatlanúl dolgozni kivánó Lelkemnek, semmit szemére ne vethessen. Engedj most ennek a’ munkában telhetetlen Léleknek; hadd éllyen a’ tunya test felett*
felettt Sajtóhiba, em.
való elsőségével ezen az utólsó éjtszakán. Engedj szunnyadni nem túdó Lelkemnek, oh álom! Ez a’ Lélek akarja magát, a’ testnek egy kis töredelmével gyönyörködtetni. Meg-adja ez a’ vi’sgálódó Lélek tenéked is érzéketlen Álom! a’ ditsősséget. Te rólad is fog, a’ maga édes képzéssei között gondolkodni. Ne zárd-le szem’ héjjaimat; hadd nézzék szemeim figyelmezve ezt az éjtszakát. Hadd legyen ezzel az egygyel több, a’ munkálkodásnak, mint a’ nyúgodalomnak ideje.
Te pedig én tsendes hangú Músám! a’ kitől engemet a’ mindjárt el-telendő egész esztendőben a’ világi szorgalmatosságok gyakran el-zártak. A’ ki gyakran a’ néma Ejtszakától, a’ szunnyadozó álomtól lopva tseréltél magadnak egygy egygy kis időt, hogy az én író tollaimon néha néha repdeshess, és sok felé vonattatott elmém’ gondolatait könnyithessed. A’ ki az én Lelkemnek nyúgodalmát ollyan fáradhatatlanúl munkálódtad; hogy mikor a’ test nyúgodott, mikor érzékenységeim pihentek, mikor a’ nappali munkában el-fáradott tagjaimat nyúgodalomra botsátván, a’ meg-hólthoz hasonlóvá lettem: Te akkor is a’ meg-hólttak lakó helyében, és annak tsudákkal rakott pitvariban vastag veszszőkkel, és gazdag levelekkel bujálkodó szőlő-fa’ árnyéka alól1
In medio ramos annosaque brachia pandit
Ulmus opaca ingens: quam sedem somnia vulgo
Vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent.
Virg. Aen. VI. v. 282.
el-vontad álmadozásimat; fel-ragadtad a’ magas Parnasszus’ kiességéig eleven gondolatimat; és ott az égnek Leányjival való érzékeny társalkodás-közben, testetlen képzelődésekkel gyönyörködtetted elmémet. Emeld-fel most könnyű szárnyjaidon szívemet, – a’ Te ártatlan szerelmidtől gyuladózó szívemet. Ezek a’ tiszta szeretetnek lángjai repíttsék-fel, ez mindeneket maga felé vonszó főld’ szinéről, gondolatimnak golyóbissát, mint a’ mesterséges tüzek fel-emelik, ’s fent-hordozzák a’ levegő égen repűlő golyobisokat, hogy ezzel a’ titkos erővel segíttetvén fel-felé vágyó gondolatim, magas helyekről szemlélhessék mind azokat, a’ mik alattam, és felettem vagynak; a’ miket ezután bátran vagy félelmesen reménylhetnek. Legyetek nyitva egy kevessé gyarló szemeim, tegyétek részessé nehéz testemet azokban a’ magasságos gyönyörűségekben, mellyekben Lelkem ez különös éjtszakán részesűlni akar az elégségig. Nézzétek figyelmetesen, a’ miket ez utólsó nap-kerűletnek homályos szakassza tárgyjává tészen látásomnak.
De mit láttok a’ nap’ súgárinak segítsége nélkűl egyebet homályosságnál én durva szemeim! a’ mellyek testes borítékokból, és egy-néhány lebegő folyadékokból állotok, és a’ mellyek tsak mutato tűköri vagytok a’ vi’sgálódó Léleknek, a’ ki tsak maga lát egyedűl. A’ testeknek színei, mellyeket az értelmes Lélek lát és egy-mástól meg-külömböztet, mind nap súgárok, mellyek a’ látott testekbe, és onnan, meg hajolva, szemeimbe tsapódnak, ’s ollyanoknak mutatják ezen mesterséges tűkörben a’ külső dolgokat, a’ millyen természetű színeket súgárokat veszen magába a’ látott testnek tömöttsége, ’s leg-apróbb résszeinek öszve foglalása. – Az a’ kékellő bóltozat, mellyet Ti, én szemeim! a’ ki terjesztetett erősségen fellyűl látni gondoltattok, és úgy képeztek mint-ha az, valamelly fel-emeltetett kerekded bóltozat vólna, melly belől üres: nem egyébb, hanem egy meg-nem-határozható üres semmi, melly ha nap nem vólna, tsupa setétség, merő azon feketeség vólna: hanem a’ nap-súgároknak láthatatlan hosszúságú ki terjedése, a’ fejérséget, a’ fekete vagy semmi színnel öszve kevervén, ég színt; és az ég színnek, az egyenlő hosszúságú súgárok’ leg-végső határozatjától gömbölyegséget*
gombölyegséget Sajtóhiba, em.
mutató belső borítékja, eget – üreget – ég’ bóltozatot mutat. A’ melly nagy meg-mérhetetlen ürességben, emberi ésszel el-nem-gondolható Isteni erő által, fenn függve tartatnak azok a’ nagy fényes tüzek, mellyek a’ magok temérdek messzisége miatt, nékünk apró tsillogó pontoknak tetszenek lenni, mint ha az égnek képzelt kékellő bóltozatjára szanaszét reá vólnának raggatva, mellyek pedig valósággal nagy roppant testek, mind meg annyi világosító napok, sok körűlöttök forgódó homályosabb testeknek világosító napjai. A’ Mindenhatónak tsuda munkáji, az Ő meg-mérhetetlen bőltsességének és hatalmának ditsőitő eszközei. – Elesedjetek szemeim! nézzétek e’ tsudákat! emeld-fel érzékenységeimet, könnyű gondolatimmal egygyütt, én gondos Músám! ezeknek a’ nagy test-gombolyagoknak szomszédjában hadd higgye-el a’ tapasztalásokhoz szokott és azokból örömestebb ítélő Lelkem: hogy vagynak a’ mi lakozásunknak alatsony helyjén kívűl főldek, tengerek, és eleven teremtett állatok: az egeknek sokaságos seregei, a’ kik ugyan azon egy Teremtőnek keze’ mivei, egy Uralkodónak szolgaji, egy örökké áldandó Ditsősségnek tárgyjai. Oh! hogy láthassam-meg közelebbről, azokat, a’ soha el-nem-tévesztett útakonn forgolódó golyóbisokat, a’ mellyek az én életemnek idejét szakaszokra osztják: hogy láthassam meg? azokat a’ tőlem ollyan szörnyű messziségre el-távozott égi testeket, a’ mellyek, míg az ő fordúlatjokat tökéletes kerekséggel bé-kerűlik, nem elegek annak fel-éréssére életemnek rövid esztendeji; – az én életemnek, a’ kit lakó helyem, a’ maga közép pontja körűl való kerűléssekor magával hordozván, azt gondolom, hogy egygy esztendőt tőltöttem, mikor ennek a’ szörnyű ürességnek arra a’ pontjára vissza érek, mellyben vóltam ez előtt tsak igen kevés idővel. – Vallyon meddig tartanak ezek a’ kerűletek? Mondjátok meg magasságos Egek! mikor lészen az? hogy minden fordúlatok, egygy utólsó véget okozó szempillantásban meg-akadjanak, és öszve omoljanak. Mikor lészen az? hogy a’ Mindenható az egeket, mint az őltözetet öszve hajtogatja. – Amott szalad egygy tsillag. – Ha a’ természetiek körűl bőltselkedünk, azt mondjuk: hogy az nem tsillag, és nem annak a’ végetlen üregnek forgó testjei közzűl való. Oh! hát ha az is égi test vólt; illyen temérdek főld, mint ez a’ mi lakó helyünk; és el-érvén a’ maga’ kerengésének utólsó pontját; meg akadt, el-pattant, tűzzel meg-emésztetett. – Mit várhatunk? Főldnek boldogtalan lakossai! nékünk is utólsó el-változásunknak ezközéűl, a’ Tűz rendeltetett, a’ Mindenhatótól.
Vígy-el engemet a’ Te magasan repűlő szárnyaidon én Músam! leg-magassab szélére, tsak ennek a’ mi közép pontunk’ környékének; a’ melly minden ő kerűletjeivel egygyütt gondoltatván is, tsak annyi e’ nagy Mindenséghez képpest, mint egy*
mint-egy A kötőjelet értelemszerűen elhagytuk.
por-szem, részesíttsed a’ gondolatoknak élességében szemeimet, hogy láthassák azok érzékenyűl, mennyivel nagyobb az örökké való annál a’ meg-határozott kitsinységnél, a’ mennyire terjedhetnek az én gondolatim. – Hadd lássam: ha vagynak-e e’ nagy mindenségnek szerentsésebb lakossai én nálam? a’ kik a’ Mindenhatót vagy jobban, vagy hosszabb időben érezhetik. – Én mikor az én lakó Főldem, a’ Nap körűl ötvent-hatvant fordúl; azt mondom: hogy sok idejű vagyok, meg-öregedtem, közel vagyok életem’ végéhez. – Oh! hát ha a’ tőlünk leg-messzebb helyheztetett égi testeknek lakossai is, az esztendőket, az ő lakó helyjeiknek fordúlásokk szerént számlálják, és azok is hatvan-hetven esztendőket tőltenek: menyivel hosszabb idejüek azok én nálam? mennyivel jobban ismerhetik a’ Teremtőt? mennyivel bőltsebbek mint én? a’ ki magamat minden Teremtések felett bőltsnek, a’ Mindenható’ remek munkájának tartom és még is az örök Bőltseségtől kell kérnem tsak azt is; hogy taníttson-meg engemet bőltsen számlálni az én napjaimat. – Az én napjaim múlton múlnak, és mint a’ sebessen repűlő madár, ollyan gyorsan haladnak; azoknak száma is igen kevés, a’ napok is pedig millyen rövidek. Ez a’ főld a’ mi lakozásunknak helyje, tsak igen kitsiny sok égi testekhez képpest: még-is, mikor ez a’ kisded kerekség, a’ maga’ tengelyében egygyet fordúl, azt mondjuk, hogy el-tőlt egy nap. – Oh! mi vagyok hát én az örökké-valóhoz képpest? mitsoda az én időm az örökké-valósághoz, mellyhez képpest az idő, a’ kezdettől fogva számláltatván-is, sőt ha a’ kezdettől fogva mind örökké idő lenne-is; semmi sem; mert, kezdődött, és így véges: a’ végesnek pedig mennyisége, az örökké-valóságnak végetlen nagyságához, hasonlíthatatlan.
El-tőltöttem már, a’ főldön lakozóknak számlálássok szerént egy-nehány esztendőt; – mindjárt el-töltöm ezt-is. De vagynak velem egyenlő valóságúak, a’ kik két ennyit-is el-tőltöttek. Mennyivel tökéletesebbek hát azok énnálam az időre nézve? holott éppen az idő az, a’ mellyel mérsékellyük életünket; az élet teszi pedig emberi valóságunkat, a’ mennyiben testből és Lélekből állunk: – és még-is az egyűgyű öregeket, és mind azokat, a’ kiknél akar a’ történet, akar más valamelly általláthatóbb ok szerentséssebbé tett bennünket, kevélly szemmel nézzük; (azomban ha kikben több derékséget találunk, mint magunkban, elég mentség a’ kevélységre, elég reá fogás az elsőségnek meg-tartására, ha öregebbek vagyunk) fel-duzzasztjuk porból lett ’s porrá változandó szíveinket kevéllyen azok ellen, a’ kik velünk egyenlőkké teremtettek; a’ Nemes a’ Nemtelent, ’s néha a’ szegényebb Nemest-is, mint, Istennek tökéletlenebb Teremtését úgy nézi; az irígy az ártatlant még életében, a’ hóltnál tehetetlenebbé tészi: ha a’ másokkal egyenlő lelkes testbe Királyi méltóság, vagy Bíró szabadság kőltözik lakni, vagy-is tsak egy ideig sátorozni, a’ hatalom életet vesz-el a’ mit a’ hatalmas nem adhat. – Oh tsudálatos Halandó! miért vesztetted el a’ Halhatatlanságot? mellyet a’ te kezdetkori bóldog természeted meg-bírhatott vólna. – A’ Társaság törvényt tesz, minden Társaknak meg-egygyezésével, és a’ törvényben Halál-is vagyon; holott egygyik sem szabad a’ maga életével. – De jól vagyon Halandó ember! magad által bűntet a’ Halhatatlan, ki mikor halandóvá lettél, már magad gyilkossa vóltál. A’ Társaság Királyt választ, és azt minden Társaknak életével szabaddá tészi: jól vagyon Halandó’, a’ törvény, mellynek meg-rontása miatt halandóvá lettél, uralkodik halandó testeden most; és most kéntelen vagy halálodat más’ akaratjától függeszteni fel; melly elősször szabad akaratodon’ állott.
Ember! mi vagy az örökké-valóhoz hasonlítva – tsak annyi sem, mint az idő az örökké-valósághoz: mert a’ te életed, az időnek tsak igen kitsiny réssze. Mi okozta tehát a’ telhetetlenségig ki-terjendő kívánságidat? – a’ Lélek halhatatlan; a’ léleknek hát vég nélkűl való kívánsági meg-egygyeznek a’ maga’ természetével. Úgy-de a’ test romlandó, az élet rövid; valami pedig e’ világon vagyon, mind testnek kívánsága, szemeknek bujálkodása, életnek kevélysége. – Kíván a’ Fösvény kintseket: ha kérdem: minek azok, egy rövid idejű embernek? Azt feleli: a’ maradéknak – az ezután élendőknek; – a’ maga-szeretés, ösztönöz, sőt tselekszi-is, hogy jobban szeressem a’ magam’ életét, mint a’ gyermekemét: még-is a’ szer-felett való szorgalommal, a’ maga gondolatlan világ’ űzéssel magam’ életét rövidítem; oh! hát, nem a’ maradék, nem az ez-után élendők okai a’ kintsek’ kívánságának. – A’ kevélly a’ tisztségeket, mások felett való betsűltetést vadássza.*
A pontot pontosvesszőből jav.
– Miért?*
Az M m-ből jav.
– Azt feleli egy nemes Teremtéshez illendő reá fogással: mert a’ Halhatatlan Lélek, a’ Ditsősségben-is tökélletességet kíván. – De hát gondolod-e? oh Halandó! hogy ezek a’ betsűletnek árnyéki, mellyek itt a’ Te kevélységednek szarvát emelik, és téged’ egygyik port, a’ másik por felett fel-magasztalnak, hasonlíthatnak annak a’ Ditsősségnek tsak leg-vékonyabb súgárihoz-is, melly a’ halhatatlan Léleknek tulajdona: Mausolus a’ maga Királyi Ditsősségét a’ halálon túl nem vihette: el-temette azt Ártemisia Királyné egy ditsősséges temetőbe, hogy azzal-is meg-hólt Férjét ditsősségesebbé tégye. – Tied-e hát Mausole! a’ Ditsősség? – Nem, hanem a’ Te pompás temető helyedé; azt a’ világ’ hét tsudáji közé számlálják; Te pedig a’ Te ditsősségeddel egygyütt porrá lettél. – Illeted-e hát a’ Lelkeket Te! a’ Ditsősségnek szertelen kívánsága! – Oh! nem. – A’ lélek nem test természetű; annak tulajdonságinak tökélletessége vólna a’ valóságos ditsősség; – a’ testtel való öszve-keveredés nem engedi, hogy azt érezzed. – A’ leg-magassabb Palotákban szinte úgy szemetes tömlöttze a’ test a’ ditsősséges Léleknek, mint az alávaló szalma kunyhókban. – – Kíván a’ búja ember testi gyönyörűségeket, ’s azt mondja: hogy a’ halhatatlan lelket nem illik szomorúsággal lántzolni: azomban, a’ jól-lakás, evés-ivás test fárasztó ’s rontó szerelmek, vagy ha leg-szebbek, barátságos társalkodások azok a’ testi gyönyörűségek. Mi jut ezekből egyébb a’ léleknek? hanem az ezeknek el-tűnésseken való szomorkodás. – Vagy talám mikor ezeknek el-múlásával, igazán meg-gondolja a’ Lélek: melly bóldogtalan ő! hogy a’ test, ezekben való gyönyörködésre ingerelheti; akkor érzi leg-jobban a’ valóságos, és a’ Lélekhez igen illendő gyönyörűséget. – Ditsősség! – Gazdagság! – Gyönyörűség! – Színes jók, képzelt bóldogság! – Egygyik Ország a’ másik ellen törekedik, egy darab főldért, a’ lakó helynek bővítéséért, – a’ főld’ gyomrában őnként teremni szokott drágaságokért – egy-mást háborgatják, a’ világi jót, más világi jóval tserélgetni akarják; egy-más’ életét el-vesztik, hogy bóldogabbúl élhessenek; az erőt törvénnyé változtatják; életeket a’ bírtokért vesztegetik. Azomban mindenik szabad akaratja szerént azt tartja, hogy mindenét oda adja az ő életéért. – Oh halhatatlan Lélek! ha Te, a’ testtől való el-válásod utánn, a’ levegő égnek valamelly magassabb pontján, mint a’ szárnyjait egy helyben lebegtető madár, fel-függesztenéd magadat, és onnan gondosan meg-vi’sgálnád az egymás ellen tüzelő két tábort: hallanád az ágyúknak rémítő ropogásit, az öszve vert kard vasaknak tsikorgó tsattogásit, – látnád a’ tűz okádó hadi eszközöknek a’ fellegeket tsapkodó fűstjeit; egy ércz golyobisnak ütésse által főldre rohanni a’ leg-fel-emeltebb fejeket; vérbe keverve fetrengeni a’ halandóknak gyönyörködtetésére született deli testeket; és valaki azt kiáltaná-fel értelmes hangal az érthetetlen zörgések közűl: egy darab főldért perelünk. – Nem azt mondanád-e? ditsősséges Lélek! oh! hát minek nektek tágassabb főld, mint a’ hol állotok? vagy a’ hol le-fekhettek, holott nem sokára egy ölnyi sír elég lészen.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
Miért sijettetitek az időt? hogy idő előtt meg-eméssze azokat, a’ mellyeket a’ halandóság éppen az időnek engedett, hogy el-rontsa, és első valóságjokra vissza vigye. Miért kénszerítitek a’ lelket másféle eszközök által ki-menni a’ halandó testből? holott őnként tudja az a’ maga’ idejét, és el-kőltözik, mikor a’ test, akarmi természet szerént való ok miatt a’ vele egygyütt dolgozásra alkalmatlanná lészen.
De oh szakadatlan folyamattal terjedő Idő! Te talám magad-is érzékeny vagy az illyenekre. Maga a’ Mindenható rendelte-el a’ Te szakasszaidat, és maga osztott minden élő Halandóknak, annak szakasszaiból több, vagy kevesebb részt. – A’ világ’ fenn-maradásának Ő szabott határt.*
A pontot pontosvesszőből jav.
– A’ világ minden látható és láthatatlan dolgokból áll – és egy nemnek-is világ’ végéig el-nem-fogyása, egygyik tárgyja az örökkévaló Bőltsességnek. – Annak a’ Bőltsességnek, ebben a’ világ’ résszeinek fenn-tartásában ollyan eszközei vagynak, a’ mellyek hasonlóképpen e’ világnak résszei közűl valók – eszköz minden teremtett állat – egyik a’ másiknak – a’ ki-szabott idő szakaszig való meg-maradására; eszközök az okossággal bíró teremtett állatok-is, a’ kik közűl külön-külön mindenikre, a’ maga idejéhez képpest gondja vagyon a’ Mindenhatónak. – És mivel nagyobb résszei ennek a’ Mindenségnek a’ Nemzetségek és Országok, mint egy ház-nép, vagy más tsekéllyebb dolog; a’ nagyobbaknak fenn-tartására meg-kívántató eszközökre nagyobb az örökké-valónak gondviselése; drágább Ő nála a’ Királynak, mint a’ köz rendű lakosnak élete.
Oh rövid, és változások alá rekesztetett élet! – én életem! Meddig bírod még Te, ez időnek szakasszait? Mikor oszlatod-meg e’ két valóságból álló személlyemet? – mikor változtatod az én időmet örökké-valósággá? – Az én elmém, az én halhatatlan Lelkemnek tehetségei nagyon gyengék a’ test miatt, mellyben lakozom: – testemnek valósága, több esztendők alatt meg-változik, el-repűl, – ki-párázik, és míg élek, már testem porrá, főldé változik. – Ez a’ test, mellyben most Lelkem gondolkozik; nem az a’ test, a’ mellyben lakott ez-előtt hét esztendővel, ki-szívárog a’ régiből esztendőnként a’ test’ valóságának heted-réssze. – Oh én halhatatlan Lelkem! a’ ki sem nem nevelkedtél miólta élek, sem nem fogytál; taníts-meg engemet: miért vagy ollyan kéntelen, a’ test’ változásit követni az emlékezetben? – A’*
Az A a-ból jav.
mostaniakra, a’ tsak tegnapiakra, elevenen emlékezem; a’ régibbekre kevésbé; a’ születésemkoriakra éppen nem. – Hát*
A H h-ból jav.
vagyon-e te rajtad-is hatalma az Időnek? a’ melly mindeneket meg-emészt. – Hozzá szoktál az érzékenységetől kőltsönözött képezetekhez, a’ ki pedig testetlen dolgokat-is tudsz képzelni. Valamint testemnek ki-párázó résszei, szakadatlan kötelekkel úgy ragasztatnak egymáshoz; hogy a’ régibb ’s már el-repűlendő részek, az újjabbakat, míg velek lehetnek, egyenlő természetűekké tészik; úgy Te-is a’ régibb képezeteket újjabbakkal táplálván azokról, a’ mellyeket a’ jókora nagyságra nőtt testben gondoltál, vénségemben-is meg-emlékezhetel. – De hát miért nem a’ kisdedkori gondolatokra? holott, ha lélek vóltál, akkor-is gondolkodtál. – Oh! bizony méltán kérheted az örökkévalót: hogy taníttson-meg Tégedet bőltsen számlálni a’ Te napjaidat. – Mert minden esztendő’ végénn, egész életedbéli tselekedeteidet számba venni, számadásodban áll – mindenre emlékezni pedig, tested’ természetével ellenkezik. – Úgy-e? Lélek! hogy ha halhatatlan vagy-is, szűkséged van, az örökké-valónak segedelmére.
Menj-fel-vissza én Lelkem! a’ Te kezdetednek idejére; annak az életnek kezdetére, mellytől fogva, a’ testtel egygyesíttetve ember vagy: mert az előtt vóltál-e vagy nem? magad sem tudod. Hord elő gondolatiddal: mit tettél? a’ mi a’ Te halhatatlanságodhoz, az örökké- valótól közben-vetés nélkűl vett származásodhoz illendő, vagy illetlen vólt. – Gondold-meg! – de sijess – mert az idő nem vár – mindjárt el-telik ez az esztendő – közelget a’ halgató éjfél. – Minden óra több több gondot ád – több lesz a’ számvetés – múlton múlnak a’ szempillantások. – Az esztendőt több lakos társaiddal Te-is, ezen éjfélnek mindjárt el-érkezendő szempillantásán szakasztod-meg: akkorra már késznek kellene lenned, ez-után következő életed’ szakasszainak-is jól el-intézésire. – Így kell lenni – így kell tselekednek – mert halhatatlan vagy: de azomban ollyan romlandó sárházban lakozol, melly egy tőled el-rejtetett szempillantásban öszve omlik; ki kell kőltöznöd – és az-utánn nem időket, hanem örökké-valóságot fogsz tőlteni; de ollyant, a’ melly hogy rád nézve bóldog, vagy bóldogtalan légyen; itt az időben veted-meg fundamentomát: úgy készítsd számvetésedet, hogy hijjános ne légyen; mert ez testednek el-bomlásakor meg-vi’sgáltatik – annál többet nem halaszt a’ Bíró – az örökké-való nem várakozik.


III. Ezen ó esztendö éjtszaka utáni
HAJNALI ÉNEK.

(mellynek alább az énekek közt lett vólna helyje; de hogy a’ Hajnal az éjtszaka után mennyen, ide íratik.)

Jer! e’ napnak hajnalában!
Jer! – a’ napok-is mennek
Lelkem! ditső Templomában
A’ Hatalmas Istennek.
A’ Nap az ó Esztendőnek
Végezvén fordúlátját
Ditsőíti az Időnek
És az egeknek Atyját.
’S őltözvén hajnal-színekkel
Inneplő ruhájába’
Meg-áll reszkető térdekkel
Az Isten’ tornátzába’ –
Várja bőlts Teremtőjének
Újj parantsolatjait,
Hogy ez újj kerűletjének
Mint forgassa útjait.
Emeld-fel Lelkem! magadat
Te-is a’ magasságba
Csudáld hatalmas Uradat
Ama’ világosságba’
Kinek semmi setétséget
Nem szenved fényessége,
Nem tud változást sem véget,
Végetlen ditsőssége.
Képzelhetetlen karjainn
Nézi e’ mindenséget,
Függve tartja bőlts titkainn
A’ kezdetet ’s a’ véget.
Az időt szabad tetszése
Részekre osztogatja,
Az ő minden teremtése,
E’ Főldnek sok állatja,
Vígyáz tévedhetetlenűl
Kiki maga’ tárgyjára,
Sijetve megy szűnetlenűl
Ki-szabott határjára.
Lelkem’ Szent gondolatokkal
Jer a’ magas egekbe!
Jer az Istenhez – azokkal
Az égi seregekbe’ –
A’ végetlen Istenséget
Áldó sokaságokkal
’S annak ditsőssége végett
Teremtett állatokkal.
Oh! hallik énekléseknek
Örvendező zengése,
Hallik a’ bóldog Lelkeknek
Szent! Szent! Szent! éneklése.
A’ kik a’ halandóságot
Fellyűl múlván örűlnek,
Hogy érzik a’ bóldogságot,
És benne részesűlnek. –
Én Lelkem! mikor vetkezed-
Le halandó testedet?
Isten! mindenható kezed’
Ha rontja-el mivedet?
A’ ki tsak azért kívánja,
Hogy tovább itt élhessen,
Hogy mint kezed’ alkotmányja
Tégedet dítsérhessen.
Add tudtomra oh végetlen!
Azt a’ bóldog végemet;
A’ mikor ezt a’ testetlen
’S halhatatlan Lelkemet,
A’ vég-nélkűl örvendőknek
Iktatod seregébe
A’ hol a’ bóldog időknek
Bóldog esztendejébe’
Imádandó Istenemnek
Egy innepet szentelek
’S Istentől vett lételemnek
Igazán meg-felelek.IV. Uj esztendei áldás egy Fö Tisztelendő öreg Pap Úrhoz.
(levél formában)

Talám azt-is gondolja már – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – és valóban
Régen halgatsz én szomorú Músám! – oh igen régen
Halgatsz! e’ vastag-hó-lepte Balatoni térségen.
A’ kik könnyű énekidet ismérik, azt gondolják:
Hogy Pinduson-is a’ notát most más húron tánczolják.
Hogy bé-hordták a’ Pegazus’ kútját a’ hó-fúvátok,
Vagy el-fagyott, ’s nem ihatnak vizéből a’ Horváthok.
Meg-tsipte a’ kemény hideg a’ Músák’ kis újjait
És azért nem billegetik hárfáiknak húrjait
Engedj-ki hát fagyos Músám, és hitesd-el azokkal
A’ kik ítélhetnek rólad kétes gondolatokkal
Hogy a’ jó mag, ha jól vetik, a’ hó alatt-is ki-kel
A’ meleg vérű Poéta hidegben-is énekel.
Serkenthet az új esztendő, az idők’ változása
Az áldással tellyes egek’ ezer-féle áldása:
Hogy mikor a’ Halhatatlan, Téged’ halanó meg-áld,
Te ki rövid idejű vagy, az örökké-valót áld.
Nyisd-fel én fiatal Músám! érzékenyűl szemedet
Az idő – az új esztendő emlékeztet Tégedet
Melly tisztelettel tartozol a’ tisztes Öregeknek
Kik a’ változó időnek, és az idő részeknek
Több szakasszit által élték – kiket a’ Mindenható
Őszséggel, az öregségnek ki-tettző és látható
Koronájával meg-tisztelt. – Oh melly igen illendő!
Hogy olvassa soraidat az a’ Fő Tisztelendő
A’ kit, mint Tihan’ Angyalát nem régen el-síratál
Mikor annak, hozzád közel lététől meg-fosztatál! –
Meg-áldottak Téged’ Jó Úr! az Úr’ áldott kezei
Annyira meg-sokasodtak életed’ esztendeji
Hogy én, ha minden órájit hátra lévő éltemnek,
Áldásra szentelem-is meg-tartó Istenemnek;
Annyit, mint már Te dítsérted Őtet, nem dítsérhetem;
És így a’ Tiednél sokkal hijjánossabb életem. –
Én mint ifjabb, mikor ezt az új esztendőt szentelem,
És azzal, hogy még Te-is élsz, örömömet nevelem,
Emberi gondolat szerént méltán úgy ítélhetek;
Hogy nálad Fő Tisztelendő Öreg! tovább élhetek.
Oh! – De a’ Fő Bőltsességnek nem ollyanok útjai,
Mint a’ halandó emberek’ bíztos gondolatjai;
Hogy Te még sok időket érj, Isten úgy akarhatja,
Engem élébb ki-szóllíthat a’ minden élők’ Atyja.
Ha már az ég nem akarta hozzád közel létemet,
Meg-lehet: hogy híred nélkűl temetnek-el engemet.
De ha a’ gyors madár a’ Hír hozzád-is el-érkezik;
Hogy az eleven Horváthot, hólt Horváthnak nevezik:
Képzeld akkor szemed előtt lenni gödrös síromat,
’S egy foganatos áldással illesd hideg tsontomat.
Vígasztald-meg érzéketlen Ötsédet illyen szóval
Én sokáig egygyütt éltem ez Ifjú halandóval
Tudom: hogy tudta betsűlni az időt, és szerette
Hogy őtet a’ Mindenható dologra teremtette
Méltó hát, hogy most nyúgodjon – méltó hogy a’ Véneknek
Tisztelésében példája legyen sok Gyermekeknek.
De még élek.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Mit mondják hát ezen áldott Atyának?
A’ mi ez új esztendőnek e’ leg-első napjának
Innepével meg-egyezzen – nintsen nékem áldásom,
Istené az áldás – de van egy szíve kívánásom
Áldott Isten! áld-meg őtet nyugodalmas vénséggel
’S élete’ bóldog napjait édésítsd bóldog véggel.IV. hasonló – Jó-nap-mondás
egy szomszéd T. Plébánus Úrhoz.

Músám! köszönettel adós vagy egy Papnak
Ő az Ó; te-meg ez új Karátson Napnak
Mondj áldást – Pennádnak reggeli vonását
Arra szánd: hogy ez új nap’ fel-virradását.
Annak barátságánn kezdjed idvezelni,
Ki nem rég’ Ádámmal akart innepelni. –
Képzéseid hasznos munkát rendelének
Már a’ múlt éjtszaka a’ magad’ Lelkének:
Dítséretet mondtál víg ének formában
Az egek’ Urának hajnal hasadtában:
Tóldjad énekedet ez új nap-kezdettel
A’ Felebaráti kőltsön-szeretettel. –
Isten’ embere ez – kívánj hát jót ennek,
Mikor új esztendőt szentelsz az Istennek. –
Barátom! régebben tart a’ főld Tégedet,
Az Örökké-való több időt engedett
Mint nékem.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Oh áldjuk ketten e’ Felséget,
A’ ki úgy rendelte a’ kezdetet ’s véget;
Hogy új nap érkezzen a’ múltnak nyomába,
Egy-más után éljünk és haljunk sorjába’ –
Illik e’ Felségnek tőled tiszteltetni,
Kinek régen tetszik már Téged’ éltetni;
’S illik ezt áldanom nékem-is Ifjabbnak
Hogy jó Barátomnak, nálam bóldogabbnak
Példáján jámborúl élni tanúlhatok,
’S ha jól élek, én-is, mint ő, jót várhatok. –
Ha én elébb érek életem’ végére,
Jövel hív Barátom! állj sírom’ szélére:
’S mondjad ezt az engem’ temető kezeknek:
Jó ágyat vessetek ez hűlt tetemeknek;
Méltó: hogy e’ hóltnak jól nyúgodjon teste,
A’ ki velem egygyütt Ó esztendő este
Az újjnak hajnalát ezzel idvezelte,
Hogy azt a’ végetlen Istennek szentelte. –
Engedj Bóldog Isten! többeket-is érnünk,
Hogy Téged’ e’ testben lehessen dítsérnünk. –V. A’ Berlini Királyi ég-visgálóhoz
– Az 1789dik esztendőre jövendőlt üstökös vagy farkas tsillagról.

 Midőn a’ tegnapi szép est-hajnalkor, az ég-visgálóknak, az üstökös tsillag felől tet jegyzéssekről való mélly gondolkodásban, el-találék szenderedni: el-ragadott engemet Urania Músa egész’ az Urania Plánétáig, bujdosó vagy forgó tsillagig: a’ honnan az üstökös tsillagok közelebbről szemléltethetnek. – ’S hát láték ott sok Bőltseket, de többnyire a’ mostani újj Században élőket, vagy éltteket.2
Új Bőltseket említ; mert már a’ régibb Ég-visgálóknak, Langrénus és Ricciolus, adtak egy-egy darab lakó főldet, és bírtokot a’ Hóldban; mivel hát az újjabbaknak ott nem jutott, képzeli a’ Magyar Músa, mintha azok, az újjonnan talált, vagy még-nem-régen-ismertt Urania Plánétában találtak vólna magoknak lakó helyet.
Mindnyájoknak nagy hosszú és vastag réz tső vala előttök, és azon kukutskáltak által: tsak az egy Neuton külömbözött a’ többitől; a’ ki már nem igazolván, öreg szemeinek öblös borítékjait, ne hogy, az azokba bé-menő súgárok, a’ többitől külömböző szegleteket tsináljanak;3
Czélozás vagyon az Opticusoknak, látás körűl bőltselkedőknek már közönségessé lenni kezdett gyanúságjokra: hogy egy ember, vagy egy szem, láthat valamelly külső dolgot nagyobbnak vagy kissebbnek, mint a’ másik, és a’ színeket-is képzelheti külömb-féléknek egygyik szem, mint a’ másik: mert ha a’ testekben lévő leg-apróbb részeknek tömöttségétől, és az azokba bele-tsapódható Nap-súgároknak külömbözésétől függ, és változik; úgy a’ színeket, változtathatja, a’ szemben lévő folyadékoknak, és borítékoknak, a’ tömöttségre, ’s belső görbeségre nézve egy-mástól-külömbözése: és hogy a’ szem-fenéknek Tunica Retinának, vagy a’ mint mások hiszik a’ Choroides nevezetű másik szem-takarónak belső öbli, a’ mint annak szélessebb vagy szorúlttabb görbesége vagyon, változtathatja a’ külső testeknek, úgy tettzet nagyságát, apparentem magnitudinem. És ez ugyan, természeti okokból könnyen ki-hozható igazság; ’s el-is hiszem: hogy az Astronomiának, Csillag-visgálás’ tudományjának ebből következhető nehézségeit-is, ugyan azon Bőltsek meg-fejthetik, a’ kik amannak visgálásában gondosabbak. Mivel az Astronomusok az úgy tetszett nagyságból (apparenti magnitudine) és valóságos messziségből szokták a’ messze való testnek igazi nagyságát ki-tanúlni. – De tsak ugyan ebben a’ különözésre hajlandó, ’s nagyon sokat tudni akaró világban némellyeknek ez az állítás, hamar Scepticismust okozhat.
bé-hunyta szem-héjjait, és méllységesen okoskodván azokból; a’ miket régen látott és tapasztalt, tanította a’ többi vele lévő Túdósokat a’ Természet’ titkaira.4
Tanította Neuton, ’s tanítják munkáji ma-is, a’ véle egygyütt és utána élő Bőltseket; és meg-érdemlette a’ Túdós Világtól, hogy még életében imádja felséges munkájit. Követte Mussembrek, magyarázta Gravezánd, sőt két igen szép könyvetskéjét Neuton’ nevéről nevezte. De a’ kik hozzánk közelebb vagynak; az ő tanítványja Boskovits, a’ ki a’ testek’ természeti erejéről való bőltselkedésben sokasította-is Neuton’ találmányit. És a’ ki nevezetes a’ többek közt a’ Hóld-fogyatkozásokról írt szép munkájáról. Tanítványja Nemzetünkből ama’ nagy nevezetű Makó Pál-is, a’ ki méltán neveli Mesterének ditsősségét, és a’ kit ha egyébért nem, méltán betsűlhet Béts, sőt ő érette Bétset-is más szomszédok, tsak azért az igazán túdós munkájáért-is, mellyet a’ méllységes Algebrának leg-felségesebb résszéről, a’ Differentialis és Integralis Calculusról írt. – Tanítváníja a’ Nagy Tiszteletű Horváth János-is, a’ kinek nem tsak Pest, hanem az egész Haza sokkal tartozik; mikor mind a’ Mathesisnak gyengébb részeit írásban ollyan érthetően tanítja, hogy lehetetlen meg-nem-érteni; mind kivált Physicajában ’s Mechanicajában, ki-mutatja, melly nagyon méltó a’ Neuton’ tanítványságára. – ’S más több nagy emberek-is Hazánkban.
Ott láttam közel állani a’ Berlini Királyi ég-visgálót-is, a’ maga’ messze-néző-tsévéjével: és azzal által ellenben meg-álla egy el-takart ábrázatú Asszony, a’ kit mindazáltal, mivel a’ vékony fátyol alól, drága gyöngyökből fűzött pártája ki-tűndöklött, jobb kezében pedig egy kettős keresztet tartott; a’ Magyar pártából ’s kettős keresztből eszre vettem; ki legyen? ’S míg bámúlok, meg-szóllal a’ Szűz, és érthető hangal ezt mondja a’ Berlini ég-visgálónak:

Ne ijesztgess Jó Barátom! több több kételkedéssel, –
Ne – üstökös tsíllag felől való jövendöléssel,
’S hát már, a’ leg-messzebb való égi testek-is jőnek?
Rossz hírt mondani, ez úgy-is félelmes esztendőnek. –
Nem elég? hogy a’ hóld’ szarva egygyik folyó-vizembe
Bele öklelt, ’s már jó formán be-sütött kebelembe.
És hanem-ha vitéz Sasom gyors Pegazus’ formába’
Repűlt,*
A vesszőt kötőjelből jav.
’s fészket tsinált-vólna a’ Hóldnak udvarába’
Keresztemre a’ ló-farkak*
ló-fórkak Sajtóhiba, em.
már úgy törekedének,
Hogy neki ez múlt egy-Száznál többet ne engednének. –
Változtassad szám-vetésidet ’s görbe Lineáidat
Vezessd titkosabb útakon üstökös tsillagidat.
Nem lesz szégyen, meg-tzáfolnod jó hozzá-vetésedet,
Mellyre tsak hasonlatosság bátorított Tégedet5
Ne nehezteljék a’ bőlts Ég-visgálók, ezt a’ szót: tsak hasonlatosság: nem szégyenlette ama’ nagy Astronomus Cassini, az 1572, és 1680. esztendőben két láttatott üstökös tsillagoknak neműnémű hasonlatosságából, az utólsónak útját, mindjárt, mihelyt fel-tetszett, meg-jövendölni, és némelly részben meg-is felelt jövendölésének a’ valóság. De külömben-is, mivel az üstökös tsillagok’ útjainak (mellyek a’ mi látásunk’ határozatján, leg-fellyebb fél esztendeig szoktat járni) tsak kitsiny darabját lehet valósággal visgálni, és calculus alá venni; igen nagynak kell pedig ezeknek kerűletjeknek lenni: ha annak a’ kitsiny görbeségnek valóságos hajlásában, tsak igen kitsinyt hibáz-is a’ számvetés; nagyot hibázhat, az egész kerűletben. – Ez az oka: hogy ama’ halhatatlan érdemű Neuton sem merte bizonyossan meg-határozni az üstökös tsillagok’ útja’ görbeségének természetét; (hogy Ellipsis-e? vagy Parabola: „Probabile est Cometas in Orbibus Ellipticis admodum eccentricis moveri: ő ugyan szépen gondolkodott, hogy mehetnek az égi testek, ollyan Elliptica, tolyásforma görbe lineákon-is, mellyeknek közep pontjok-is hasonló törvényen változik) Doërfel’ pedig, más törvényű útat tsinált az üstökös tsillagoknak: minekutána gondosan meg-visgálta vólna azt, melly 1680-ban és 81ben látszott: (és találta azt Parabolának, Cujus Curvatura in se non redit) és Neuton láttatik ebben sem ellenkezni – A’ mint-hogy Gravesand, a’ Neuton’ eszének leg-szerentséssebb magyarázója; nem meri magát a’ három görbeségek közül egyikre-is meg-határozni, hanem azt mondja átaljában „Vice autem curvaturam, ab hac eadem gravitate etiam pendere ex eo sequitur, quod corpus ex hac gravitate describat aut Ellipsim, aut Parabolam, aut Hyperbolam. Quales lineas deseripsisse hos Cometas constat, quorum trajectoriae fuere determinatae: de ha valósággal Ellipsis vólna-is, mihelyt az, változó tengelyű lészen, mindjárt nem lesz a’ jövendölésre egyébb bizonyos okunk, a’ hasonlatosságnál. – A’ mint fellyebb mondám.
’S tán azért látják Berlinből olly gyors fordúlatjait
Hogy a’ Berlini barna Sas sijetteti útjait.
Tán ez Sas akar Ammonnak menyköveket hordani,
’S egy üstökös Merkuriust előre botsátani –
Ne – Túdós és Bőlts Barátom! ne – egy Szűz kér Tégedet,
Változtasd-meg e’ tsillagról tett jövendölésedet.
Ez ugyan már, ha fel-jöhet, ötödik lesz az égen6
Ötöt jövendöltek, ez előtt még 50 esztendővel, hogy ebben a’ Században Seculumban vissza jönnek azok közűl, a’ mellyek már ez előtt látszottak. Az elsőt 47dik, másodikat 51dik, harmadikat 58dik, negyediket 83dik esztendejében ezen Száznak. – Ez az utólsó mellyet nagyon várunk, majd meg-válik, mi lészen ebből-is?
Mellyeket ezen Századra ki-számoztanak régen;
Hogy, vagy nyólczvan kilenczedik esztendő vége felé,
Vagy a’ kilenczvenediknek kezdetében jön elé. –
De lám bőlts vólt Bernoulli a’ ki itt áll melletted;
Meg-kérdem – valljon magára, ’s feleljen-meg helyetted,
Ő-is elmés számvetéssel ki-tsinálta előre
Egy tsillagról, hogy vissza jön harmincz nyólcz esztendőre.7
Bernoulli Jakab, annak az üstökös tsillagnak mozdúlásából, melly 1680dik esztendőben látszott, igen elmés hozzá-vetést tsinált annak kerűletjének ki-számolására, és úgy találta: hogy 38 esztendők és 147 napok múlva vissza jön 1719dik esztendőben Majus hónapban. De meg-tsalattatott a’ nagy elméjét Bernoulli. – Azok a’ kik a’ mostanra várt üstökös tsillag’ kerűletjének 129 esztendőket tesznek; sokkal jobban bízhatnak, a’ magok’ jövendölése’ bé-tellyesedéséhez; mert ha az üstökös tsillagok’ ege, minden Plánétáknak egén fellyűl vagyon; igen messze vagynak mind a’ naptól, mind a’ Neuton’ természeti Törvényjeiből; mind a’ Plánétáknak jól ki-tanúlt fordúlatjaiból: hogy a’ kerűletek’ késősége, a’ testek’ messzeségével nevelkedik (Quadrata temporum periodicorum, sunt út cubi distantiarum a sole) és így tsak Uranianak-is kell 84 esztendő míg a’ napot be-berűli. – Hanem, ha már az nem lesz igaz, hogy mikor az üstökös tsillagok szemünk elől el-tűnnek, azt az ő messzeségek okozza: úgy ezen fel-tétel-is kérdést szenved; de jaj akkor a’ Plánétáknak, vagy ha azoknak nem; – a’ Neuton’ törvényjeinek. [Az utolsó mondat végén a hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.]
’S nem jött.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De mit síránkozom? – Hatalmasok az Egek
Mind ki-szabott úton mennek minden égi seregek.
Fel-jöhet ez az üstökös tsillag-is látásunkra,
’S ám jöjjön – de hát mi veszélyt várunk abból magunkra?
Ha mindenütt romlás vólna, a’ hol az a’ tsillag jár;
Öszve esküdtenek vólna a’ többi bujdosók már;
Ő ellene – hogy azt rendes útjából ki-szoríttsák,
Vagy a’ heves nap testébe egésszen le-taszíttsák.
Nem ti üstökös tsillagok, ’s nem ti más égi testek,
Kik a’ messziséghez-képpest vagytok serények ’s restek;
Hanem az a’ Mindenható a’ ki forgat titeket,
A’ ki néktek a’ kezdetben útat tsinált ’s kereket,
Az okozhat veszélyt, romlást, az tsinál tsendességet;
Ő jövendölhet igazán, mert ő tsinálhat véget
Ő az, a’ ki ez üstökös tsillagot teremtette,
’S a’ Nap – mint-egy tűz-hely körűl útnak úgy eresztette,8
A’ Nap körűl, mint tűz hely körűl – Nem tsak azért tűz-helyje a’ Nap, (a’ mint igazán lehet nevezni Magyarúl) az üstökös tsillagnak; mivel azt-is, mint más bujdosó tsillagokat, az világosítja, ’s melegíti közönségesen: hanem azért-is, mert annak a’ görbe lineának, mellyben (teszem most, hogy az Ellipsis) a’ Nap körűl fordúl a’ tsillag, két focussa tűz-helyje vagyon; egy közép pont helyett, két pontja egy-mással által ellenben; és egygyik tűz-hely, a’ napnak közepében vagyon. [Az első mondat végéről hiányzó írásjelet pótoltuk.]
Hogy halad, ’s igen hosszúkás görbe lineán megyen
De már; hogy ez a’ görbeség, millyen tőrvényű legyen?
Még most sem tudjátok Bőltsek! – Tudja az Egek’ Atyja,
A’ ki mind ezt, mind a’ többi nagy testeket forgatja. – –
Igaz: hogy vénűl a’ világ, és fogy éltető ’sírja,
Hanyatlik görbűl öreg-ként, – bűne’ terhét nem bírja.
Változnak rendes folyási mint-egy a’ természetnek;
Talám ő-is, és mindenek a’ véghez közelgetnek.
Mikor a’ hideg az embert százanként fagylalgatja;
A’ hó közűl mennydörgéssel zeng, az ég’ bóltozatja:9
Nálunk Januariusnak 10dik napján, ezen folyó 1789dik esztendőben, mennydörgés hallatott; dél előtt 10 óra tájban, mind innen, mind túl a’ vízen, Tihanban, és Szántodon: holott tsak az elott való héten vett-meg a’ hideg egy-néhány embert.
De hát ezt-is ki tsinálja? mind az egek’ Királyja,
Minden ez Úrnak szolgája; mert ő világ’ Bírája. –
Oh! de gondviselője-is, ’s egyszersmind édes Atyja;
Szűnj-meg hát mellyem pihegni; állj-meg könyvem’ harmatja.
Szemem! – melly vagy szeme’ fényje – ’s mellyem! melly vagy melly vasa
Európának – a’ dölyfös Hóld bár akarmint forgassa
Fel-emelt szarvát ellened: az egek hatalmasok
Mind azokat el-hárítni, a’ mellyek ártalmasok. –
Ám kettős legyen két felől Keresztem’ ellensége
Hiszen régen ki-tsinálta az Isten’ bőltsessége
Hogy két fejű Sas légyen az, melly védelmemre álljon –
Két fejű ’s kettős ereje minden felé szolgáljon.VI. Téli Mennydörgés. 10-dik
Januariusban 1789.

Mennydörög; – mi dolog? egek! – zeng az ég’ bóltozatja.
Csudát akar-e tsinálni ama’ tsudáknak Atyja
„Hát már tán’ a’ patakok-is fel-felé fognak menni
’S útját a’ nap-is visszára nap-kelet felé tenni
A’ tsillagok a’ főld’ színén fognak világítani (Ovid. Trist.)
’S a’ mag-vetők az egeknek menyezetén szántani.
A’ vizek fognak okádni lángal égő tüzeket;
A’ tűz áraszt özön-vizet ’s húllat eső tseppeket.
A’ Természet vissza fordúlt törvényt tsinál mindennek,
A’ világ’ minden résszei visszás útakon mennek.
Minden meg-lesz, a’ mi eddig vólt vala lehetetlen,
Kéntelen hinnem kell mindent; semmi sints hihetetlen.”
Vagy tán’ fel-fordúlt természet bennem ez a’ kétség-is,
Mikor illy meg-bomlott törvény alatt szenved az ég-is.
Mennydörög – mi dolog? egek! – több már harmincz napoknál,
Hogy tán’ hidegebb vidékünk az északi saroknál.
Öszve raggatták a’ jegek a’ széles-víz-partokat,
’S tsinált rajtok a’ természet gerendátlan hidakat:
A’ hó’ vastag borítékja a’ főldet pihenteti,
Az apróbb lábú barmokat istállókba rekgeti;
Az útast a’ puszta téren a’ fagy el-tántorítja,
És testéből a’ meleggel Lelkét-is ki-szorítja:
Úgy tetszik fázik a’ tűz-is – melegéből el-vesztett
’S nehezen lágyítja, a’ mit a’ hideg meg-meresztett –
Hol vetted hát oh égi tűz! ezt a’ nagy melegedet
Ki takart ki a’ fenn függő hó hamúból Tégedet
Hogy a’ fejünk felett fel-vont hó felhők’ kárpitjai
Meg-repeszted ’s reszketteted a’ főldnek lakossait.
Az erős Isten’ szekere a’ puha hónn-is zörög
A’ tsudálatos Teremtő tél-közepénn mennydörög. –
Reszkess bíztos szívem, ’s lássad millyen közel a’ halál,
Hozzád; ki ez-előtt tized nappal olly bátor valál,
Hogy maga-hitt gondolatid, a’ múlt esztendő végén’
Nem tudtak képzelni, semmi ollyan jelet az égen’
Melly az el-aggott világnak véget jövendölhessen
’S mellyet, egy bátran ítélő Lélek-is érezhessen.
Borzadjatok haj-szálaim! – iszonyodjál természet! –
A’ vóltat, ’s ma lettet, hólnap követheti enyészet
Isten! Te tsudálatos vagy, tsuda dolgaid nagyok,
De én ember, mi? hanemha por, hamu, féreg vagyok.VII. M. R. Sz. B. Gróff Széki Teleky Domonkos Úrfihoz, – mikor a’ himlőből ki-gyógyúlt.

Kis Gróff! a’ Helikon bámúlni nem győzött,
Mikor Gróff Teleky Domonkos himlőzött; –
Most a’ nagy bámúlást fel-váltja kettőzött
Öröm, hogy a’ rosszból teste ki-fejtőzött.
Bámúl a’ Helikon meg-himlőzésedenn,
Nem, mintha nagy tsuda történne testedenn;
Sem, hogy e’ nyavalya, melly inkább kisdedenn
Kap; kapott tizen-négy esztendős létedenn.
Mert Atyád-is annyit, sőt már tizenhatot
Élt, mikor himlővel teste meg-rakatott:
Még pedig, mivel már árván hagyattatott;
Illy kezek közt mint Te nem ápolgattatott.
Bámúlt hát; még pedig panasz és jaj között,
Hogy a’ himlő, ágyhoz, olly testet kötözött;
Mellybe az Átyától ’s Őstől kőltsönözött
Nemes vérrel, lakni illy Lélek kőltözött:
Kinek virtussai már gyengeségébe’
Nagy reményt gerjesztnek Szüléji’ szívébe
Hogy a’ bőlts Teleky Grófoknak rendébe
Atyja’ koszorúit újjal tetézné-be.
Bámúlt, ’s bánta: hogy egy illy serény elmének
Mellynek gyors szárnyjai, Pegázus’ vizének
Szinte forrássáig, már fel-repűlének,
A’ sullyos nyavalyák akadályt vetének.
Mómus-ként a’ Músák már hibát kerestek10
Mómusként. – Nem mintha Mómus-is, ugyan azt a’ hibát, hanem, hogy ő-is hibát talált az ember’ alkotásában.
Abban: hogy úgy öszve köttettek a’ testek
A’ lelkekkel; hogy ott a’ lelkek-is restek
A’ hol az ő testek beteg ágyba estek.
De ezt a’ panaszt új bámúlás váltotta-
Fel, ’s már ezt maga-is Febus sokallotta;
Hogy a’ haj-borzasztó nagy kínok alatta,*
alatt Sajtóhiba, rímelés szerint jav.
Beteg gyenge száját jajra nem nyitotta.
Hogy ez, a’ sínlődő testbe zárt nagy Lélek,
Kit meg-nem-ijesztnek a’ Halál-rév-szélek
A’ mikor fáj a’ test, tsontok, inak, bélek,
Héjjaz a’ kínokon, ’s mint-egy játszik vélek.
Míg, bőlts bíztatással Méltóságos Atyja,
Beteg fija’ szívét bár bátorítgatja;
Vele-is a’ bánat tsak ki-fakasztatja,
Hogy sok dolga közt-is Fiját nem hagyhatja:
El-érti a’ Fiú Atyja’ nagy szerelmét,
De – nézd most a’ beteg testben az ép elmét:
Ezzel-is nagyítja szíve’ tűredelmét;
Hogy a’ bíztató-is kesergi sérelmét.
A’ ki nem bús, könnyű annak mást bíztatni,
De annak jó hasznát ritka találhatni:
Az egygyütt sírónak mást vígasztalhatni
Ez! ez! – ennek lehet gyümőltsét várhatni:
Domonkos-is látván Atyja’ búsúlását,
Annál jobb erőben érzi bíztatását;
Fontosnak ítéli leg-kisebb mondását,
A’ kiben képzeli fájdalmai’ mássát. –
De ez: hogy példátlan elméjű Atyjának
Fontos beszédei, nagy erőt adának
A’ betegnek; talám bőlts Atyja’ szavának
Gondoltatik lenni jó foganatjának. –
Nézd-el hát, és bámúlj emberi gyarló szív!
Millyen a’ nagy Lélek? ’s melly mesterséges mív,
Ez: hogy a’ kit maga’ ’s más’ kínja sírni hív,
Kínos fájdalmival ollyan bátran meg-vív.
Méltóságos Anyján az ágyba esettnek
A’ jelek fájdalmat és bút jelentgetnek;
Szem-héjjai a’ hány tseppet rejtegetnek
Most, majd bús orczáján hat annyit görgetnek
Ah! Szerelmes Fijam! gondolja magában;
Édes Anyád tsak négy esztendős korában
Szenvedte ezt; mikor még indúlatjában
Nem fért a’ fájdalom ollyan divatjában.
De a’ nyavalya-is illyen erejében
Nem vólt rajtam, mint azt, vagy Fijam, testében
Érzi most, vagy tsak mint fájdalmit, rendében
Által-kőltözteti hív Anyja’ szívében.
Ha a’ test, távolyról mást nem érdekelhet;11
Itt a’ Poéta, az in distans Actiót láttatik erősíteni, de ezt cum grano salis kell venni.
Hogy van? hogy szívemen szíved sebet szelhet;
Test az én szívem-is, ’s most maga felelhet,
Hogy egy szív más szívben fájdalmat nevelhet.
Sírjak-e hát? ’s kínod’ én-is neveljem-e?
Mert a’ fájdalomnak ez-is egygyik neme:
Kész vizet ontani édes Anyád’ szeme;
De tilt édes Atyád’ bőlts szava’ érdeme.
Rá tekínt könyvekkel terhelt szem-héjjára,
’S nyomba rá-is borúl síralmas Anyjára,
Mária – ’s a’ Gróffné könyve tsordúlttára
Szóval felel, – Anyja’ néma panasszára.
Vajha úgy-mond, édes Anyám’ siralmának
Gyásszai, szomorú jelek ne vólnának
Arról, hogy kínjai ez nagy nyavalyának,
Komor hír-mondóji Bátyám’ halálának.
Ha ez meg-hal, ki lessz az Atyám’ házába’?
A’ ki bőlts Nemzetünk’ ebbe az ágába’
Hágjon, a’ laurusos Pindus’ óldalába’
Szedett koszorúkkal bőlts Atyja’ nyomába.
Ki teszi Nemünket ditső érdemekkel
Egygyessé a’ Túdós több Telekiekkel? –
Engedd-meg fel-hagyván, halál! e’ sebekkel,
Hadd kérkedjen Házunk ezzel a’ gyermekkel.
El-jajdúl kesergő Nénje’ panasszára
A’ tsets-szopó Ferencz; – talám utoljára
Bátyján való búja bizonyítására
Sír ő-is, a’ gyászos több szívek módjára.
És bizony sok beteg ezt vélné magában,
Kinek mint magának tsak jaj van szájában,*
Plura sunt, Lucili, qua nos terrent, quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus. Seneca. (A szerző jegyzete. A megszólítás hiányzik, pótoltuk.)
Azt tenné ha vólna néki hatalmában,
Hogy őtet sirassa minden a’ szobában.
De a’ beteg Úrfi Atyja’ tanáttsára
Hallgat; és nem hagyja maga’ szabadjára
Érzését, ’s e’ hármas panasz hallására
Okot keres kínja’ tsillapítására. –*
Possunt et dura molliri, et angusta laxari, et gravia, scite ferentes minus premere. Seneca. (A szerző jegyzete.)
Hogy úgy-mond egy Fiút sajnáljon az Atyja,
Az Atyai érzés méltán kívánhatja:
De – bőlts bíztatása lám mind azt mutatja
Hogy reménységgel van keverve bánatja.
Könyvét édes Anyám hogy nem tűrtetheti;
Lehet, hogy kínomat nagyobbnak vélheti
Mint van: – mert a’ búsnak az a ’ természeti,
Hogy minden jaj, újjabb búval rettegteti.
Csak ez meg-tarkázott testre tekíntése,
’S ennek ama’ széptől nagy külömbözése;*
Virg. Aen. L. II. vers. 274. Hei mihi qualis erat, quantum mutatus ab illo Hectore – – (A szerző jegyzete.)
Gyógyulásom felől kétségeskedése
Egy Anyának, nem nagy szívenn-lövellés-e?
Testvérim, hogy sírnak, gyenge természetek
Okozza: ’s még azért én bóldog lehetek:
Véreim! ’s rólatok könyvet törölhetek,
Hogy illy nyomorúltnak lenni képzeltetek.
Tartom ugyan testem’ nyavalyák’ fészkének,
De hiszen ez, minden Anya’ születtének
Törvényje, ’s a’ testek testek sem lennének
Ha semmi nyavalyát ’s kínt nem szenvednének.
Ezt most úgy szenvedem, mint el-múlhatatlant,*
Culpa est non ferre, quod ferendum est. Seneca. (A szerző jegyzete.)
Melly egyszersmind tanít engem’ egy-tudatlant:
Hogy úgy nézzek minden bajt, mint nem váratlant;
Mert nem szűl a’ Világ meg-változhatatlant.
Nem azt nézi a’ Bőlts: mit szenved? ’s szenvedett?
Hanem, hogy még a’ sors mi reményt engedett?
És ha egy-két eset rontja mindenedet,
Örűlj, hogy magadat meg-tartott Tégedet.
Fáj minden tetemem: de, úgy-e? még élek,
Vígasztalhatja hát magát a’ jó Lélek: –
De hát-ha meg-halok? – akkor majd nem félek
Sullyos kínjaimtól, ’s nem törődöm vélek.
Szenvedem hát a’ kínt a’ mint szenvedhetem,
És leg-nehezebben ez egygyet tűrhetem:
Hogy már-is, ’s hát ha még tovább gyötrettetem,
Szüléim’ fájdalma czéljává tétetem. –
Oh szerentsés elme’ bóldog bíztatása!
Oh nagy szív! a’ ditső virtusok’ forrása!
Oh okos Gyermek! de egy öreg Bőlts’ mássa
Oh gyászos Helikon’ méltó bámúlása!
Bámúlása – melly míg bánatját segíti;
Pirosló súgárit egyszer ki-deríti
Apolló; Szüzeit neki melegíti,
’S kételkedésseket ekkép’ könnyebbíti:
Nem Halál a’ vége minden nyavalyának. –
Ez a’ Gróff Teleky Sámuel’ Házának
Gyássza, ’s nyavalyáji szerelmes Fijának,
Már tsak ekkorra-is jobbra változának. –
Sokat lehet ugyan bámúlva siratni
Itt, de leg-jobbára ezen bámúlhatni,
Hogy ezt, úgy tetszett az égnek igazgatni,
Hogy e’ nyavalyából jól lehet várhatni.
Ott esett Domonkos ezen nyavalyában,
A’ hol Minervával lakik egy szobában
Bőlts Eskulapius, a’ hol mostanában
Leg-több ’s leg-jobb Doktor van – Béts’ Városában.
Orvosok, Patikák, leg-jobb fűves kertek,
Orvosok, kik lelket mind én tőlem nyertek,
Kiket már áldnak-is sok ágyba’-heverttek,
’S kik elébb tíz nappal már izenni mertek:
Hogy nem vetnek neki leg-fellyebb két hetet,
Hogy ez ágy fenékre most le-szegeztetett
Úrfi; az egektől vissza téríttetett
Egésségben fogja látni az életet.
A’ himlős beteget bőltsen gyógyítják ott,
Nem zárják a’ lyukba mint a’ rab-szolgákat;
Nem raknak halmosan rá meleg párnákat,
Hanem ki-rendelik a’ tisztább órákat:
Mellyeken’ a’ tiszta és friss levegőben
Hordozzák: (de nem mord, ártalmas időben)
Hogy az unalom se szorúljon a’ Főben,
’S segíttsen az ég-is rajta jobb erőben.
Fel-gyógyúl Domonkos sőt fel-is gyógyúla,
Már a’ nagy szenvedés ’s fájdalom el-múla:
Gróffné Asszony-Anyja ki nem rég’ búsúla,
Törli szemét, törli a’ könyveket rúla.
Áldott Nap! mit adtál vissza egy Atyának? –
Egy Fit – mit kűldöttél haza két Hazának? –
Egy Hazafit. – De mit nyertél Minervának? –
Egy gyors követőjét Atyja’ nyomdokának.
Élj hát kedves Úrfi! ’s sullyos nyavalyádnak
El-múltán örvendő ez Magyar Músádnak
Add-meg azt: hogy tévén Nevedet példádnak
Légy egy méltó Fija Atyádnak ’s HazádnakVIII. A’ Barátság.

A’ bóldog Barátság vídám tekíntete
Mellyben amaz arany idő’ ki-kelete
Hajnali színekkel festve képeztetik
Titkos erővel bír, bár nem erőltetik.
Nap ez – mellynek tisztán ragyogó súgárja
Rodus’ szigetétől a’ homályt el-zárja;
Arany ez; a’ mellynek betsű nélkűl ára
Van, és alkun kivűl szerentsés vására.
Szívet vesz a’ szívenn, ’s árrát úgy ki-szabja,
Hogy egy hív szabad szív, más hív szívnek rabja.
Rabja; de ez rabság olly gyönyörűséges,
Hogy rabjának a’ szív kész lenni vendége, ’s
Örűl ha hűségét úgy kőltsönözheti,
Hogy hívét hűséggel adóssa teheti.
Itt, a’ hűség Bíró; törvény a’ szeretet,
Tanú a’ jó Lélek, Melly meg-ismértetett
Igaz bizonyságnak a’ maga dolgában –
Méltán-is, a’ Hűség szent bíróságban. –
Mikor el-gondolom örömömben sírok,
Hogy én illyen égből jött Lélekkel bírok,
Melly miként lett főldi ’s test-természetűvé?
Mikor az ég, testtel keverte együvé:
Nem tudom; de akkor mikor teremtetett
Be bóldog lehetett – de jaj! tsak lehetett.
Millyen az ő bóldog ’s tiszta természete
Most bizonyság, az egy Barátság lehete.
De – ha lehet ’s ha van az ég maradványja
Bennem; hogy rab legyek, ugyan mi kívánja;
’S arra, bóldogtalan! hogy kelletett mennem,
Hogy írt törvény szerént kellyen hívnak lennem.IX. hasonló – A’ Barátságról.
(levél formában)

A’ mit a’ Társaság törvénnyel tílt ’s tészen,
Az arany időben őnként ment, és készen
De, hogy egy törsökben mind bűnösök lettünk
És nem tsak vétkeztünk, hanem úgy születtünk;
Be-jővén a’ Bűnnel a’ másik ellenség,
Úgy-mint, a’ magával jól-tehetetlenség,
Nem pótoltathatik egy-más’ segítsége
Nélkűl akarkinek akarmi szüksége.
Társaságban áll hát a’ réz’ ’s vas’ ideje,
Mellyben, mivel közös ez a’ bűn’ ereje,
Egy-másnak fejére szabtunk törvényeket,
’S a’ szerént büntetjük az ellenségeket.
Csak az igaz szívek, ’s jó Barátok között,
Ha kikbe lakozni nagy Lélek kőltözött
Maradt-meg, az arany idő’ ki-kelete,
Mellynek semmi felhő homályt nem vethete
Itt, a’ hol egy-máshoz törvény nélkűl hívek,
És hihetnek Tanú nélkűl a’ nagy szívek.
Több ez, és ezerszer nemesebb indúlat,
Mint a’ melly, a’ fösvény kintsek közöt múlat.
Több, mint a’ kevélly rang, ’s a’ Nagy Méltóságok,
Mellyek arany békók tsak, ’s tzifra rabságok.
Több, mint a’ tilosba tsapongó szerelem,
Melly a’ mikor leg-jobb ízű-is, gyötrelem.*
gyrelem Sajtóhiba, em.X. A’ Bétsi Magyar Músához
sajnálkodó panasz, hogy a’ Kurirtól
el-hagyatott.

’S hát tsak-ugyan el-hagyott már a’ Kurir? szegény Árva!
’S előtted az Ország-szélek Músám! be-vagynak zárva.
Béts-e tehát az az irígy? a’ ki gyors repűlésed’
Ellenzi; vagy a’ Hazáddal vagyon ellenkezésed? –
Vagy a’ Kurir olly hit-szegő, hogy akarki kérttére
Rá unt ez jámbor úti társ’ ártatlan szerelmére.
Úgy-e? a’ téged hordozó vas deres paripával
Úgy jártál, mint Bellerofon, maga’ szárnyas lovával;
Míg küszködni kellett neki a’ fene Kimerával
Addig élt maga’ hasznára a’ Te lantod hangjával;
Most, mikor már nints szüksége Társa’ segítségére
A’ Helikon’, az Apolló’, ’s Minerva’ ellenére
Csalfán bíztató szerelme meg-restűle, meg-hűle
Tégedet le-vete, ’s maga az égre fel-repűle
Szedi, a’ Téged’ illető borostyán koszorúkat;
Maga mellé tsábította tőled, a’ jó tanúkat. –
Bóldogtalan Ariadne! ha titkos fonaladdal12
Metam. L. VIII. f. II. Vtque ope virginea nullis iterata priorum
Ianua difficilis, filo est inventa relecto,
Protinus Aegides rapta Minoide, Diam
Vela dedit, Comitemque suam, crudelis in illo
Littore destituit.
[A relecto szó helyén relicto, a crudelis szó helyén crudel, a Litore szó helyén Littore áll, jav.]

Jól tevél, szívét ajánló álnok Tézeusoddal
A’ kit a’ Budától Bétsig fel-nyúlt bolygó házából
Ki-vezetél; nézd-el, mi lett Társod’ ajánlásából?
El-vive a’ nyúgodalom szigetjébe Diába,
Ott el-altata, ’s szerelmes társát, mélly aludtába’
El-hagyá, ’s bár kiáltozz már; meg-vet bóldog sorsába’,
És tsak fülel a’ Siketek’ Tipográfiájába’.
(Ő fülel, de sohajtásid távolyabbról jól hallja
Ama’ szabad Atya, ’s annak temploma, a’ Hegy-allya:13
Metam. L. VIII. f. II. Desertae et multa querenti
Amplexusque et opem Liber tulit, utque perenni
Sidere clara foret, sumptam de fronte coronam
Inmisit caelo – tenues volat illa per auras.
[A VIII. helyén VII., a caelo helyén coelo áll, jav.]

Ott készítik a’ Menyegzőt Árva Músám’ számára;
’S mindjárt a’ Kurir’ ’s az őtet unszolók boszszújára
Férjhez megy; – szűz koszorúját Hitvesse fel-emeli
Szint’ oda, a’ hol Pegazus magát szárnnyal nyergeli.
De fáj még-is úgy-e? Músa! mikor így meg-vettetel,
’S Karonn fogva Kurírodtól tovább nem kísértetel.)
El-higyjem-e? hogy a’ Kurír úgy meg-útált Tégedet;
Vagy, van-e miért meg-vetni ártatlan szerelmedet?
Az, a’ ki Téged nem régenn az égig magasztala;
A’ ki sasokkal héjjazó szárnyakon hordoz vala. –
Oh! de, színeskedésének nem méltán vólt-e jele:
Hogy a’ kivel minden hétenn kétszer sétála vele:
Majd lassú tsalogatással tsak egy napra szoktatá,
’S végre néma tömlötzébe egésszen bé-záratá. –
Van-e hát még-is mentsége színes tsalfaságának
Van, a’vagy tsak ő találhat méltó okot magának:
Ugy járt ő Te veled Músám! mint Eneás Dídóval,
Szeretne bírni el-hiszem veled, és Kártágóva
De hogy ne múlasson tovább szerelmed’ udvarában,
Kedvetlen égi jelentés meg-tíltotta álmában.14
Aen. L. IV. vers. 281. Ardet abire fuga, dulcesque relinquere terras
Attonitus tanto monitu Imperioque Deorum
[A dulcisque helyett dulcesque áll, jav.]

Ah Júnó’ Asszonyi mérge! ki ez öszveköttetett
Két igaz szív’ hűségének illy korán véget vetett15
Nem kell a’ hasonlatosságot egész erőben venni, valamint fellyebb-is a’ Bellerofonét.
De miért tartod azokat Jó Kurir! Istenidnek?
A’ kik ellene mondanak hasznos fel-tételidnek
Mit ártott ez az árva szűz hír-hordó újságodnak?
Hogy tsömört okozna káka-bélű sok olvasódnak
A’ kinek, ez a’ természet’ szépsége nem tettzhetett;
Hiszen lám, minden levelet késsel ketté metzhetett.
És talált az egygyik felénn elég gyönyörűséget; –
Hát – más jobb Gazdáktól miért tiltja-el ez Vendéget?
Szégyenli-e? vagy tartja tsak éretlen gyermekségnek
Ezt? a’ mi mestere vala hajdan a’ régiségnek.
A’ Poézist, – ezt az észnek egy remek szüleményjét,
Ezt a’ minden mesterségek’ Dajkáját ’s testvér Nénjét
Ez, minden erőszak nélkűl a’ jóra erőltetőt,
Ez restesen gondolkodó elméket élesztgetőt
A’ kit imád a’ régiség Homerusban ’s másokban,
Mikor Vitézt, Törvény-túdót, és Bőlts-embert azokban16
Verum est Homerum, legum, et Reipublicae interpretem Licurgo, Oratorem Aeschini et Demostheni, Bellatorem Alexandro, Poëtam Virgilio, Pindaro, et Moscho probatum esse. Clodius.
Mint-egy tűkörben szemlélhet, ’s szemlélhet ollyan elmét,
A’ melly minden jámbor észnek bámúlását ’s szerelmét
Egy-aránt meg-érdemlette. – A’ természet szenved, és*
Az és után pont áll, töröltük.
Méltán Természet ellen van e’ nagy kevélykedés,
Hogy némelly émelygő gyomrúk mámoros íz-érzése
Savanyúnn érzi, ha a’ bőlts Febus lantja’ zengése
A’ Füleket, kedveskedő hanggal tsiklandoztatja
Melly egyszersmind a’ jó szívet sok jóra taníthatja.
Nintsen abban érzékenység, a’ ki Máró’ munkáját
Csak úgy érzi, mint értetlen egy Musika nótáját,
A’ ki a’ dolgok’ velejét, a’ nyelv’ szép pengésétől
El-szakasztja, ’s az öszve font rendnek az elejétől
Való függésenn nem bámúl. – Vagy nagyon irígy elme,
’S finnyás, a’ kinek nem tettzik ez a’ Músa szerelme.
Gusztus-e újságonn kapni? – de gusztus, tsupa újság
A’ Poézis, – itt a’ szépben telhetetlen szomjúság
Talál egy ollyan tengerre, – a’ hol a’ külömbségek,
Egygyezések, ’s a’ kezdettől tsatornánn folyó végek
Ha magok a’ Lélekkel jól meg-ismértethetik,
Azt száz ezer Czájtungnál-is jobban gyönyörködtetik.
Ebben ábrázol valóban a’ Mese’ valóságot,
Csak-hogy, ha árnyékos színnel fested az igazságot
Músám! rajzoló tábládon a’ czifra festéseket
Úgy nézik sokan, mint holmi gyermekeskedéseket.
Ha Júnó meg-terhesedik egy virág’ szaglásából,
’S fegyveres Pallás ugrik ki Jupiter’ homlokából,
Azt mondják Músám! hogy hazudsz.*
A pontot pontosvesszőből jav.
– Ha egy szemű emberek
Bántják Ulisszest ’s szanaszét hurczolják a’ tengerek:
Ha Eneást a’ szép Vénus felhővel be-keríti,
Vagy a’ Polidorus’ lelke vér tseppekkel rémíti
Azt mondják: tsalfa kőltemény; oh! tompa érzékenység!
Oh! a’ válogatott gusztust tapodó kegyetlenség!
Egyszer esett; mint a’ régi Poéták írva-hagyták,
Hogy ama’ dühös Asszonyok Orfeust el-szaggatták:
De hát nem ezeknek lelke lakik-e mind azokban,
A’ kik emésztő mérgeket forralgatnak magokban,
Azok ellen, kik az elmét ’s fület gyönyörködtetve
Erő nélkűl várt építnek Febus’ lantját pengetve?
Magad vagy oh finnyás gusztus! az oka, hogy ezeknek
A’ valóban égi magból származott embereknek
A’ valóságot árnyékban, az igazat mesékben
Kell be-verni, a’ nagyon el-gyermekesűlt elmékben.
Van törvény; a’ jót ’s igazat erőltetve tanító,
Van tudomány – az értelmet ’s akaratot javító.
De mind ezeknek ízetlenek úgy-e? mert nem engednek
Erőltetéstől írtozó természetű lelkednek.
Kéntelen hát a’ Poéta fényes enyvet találni,
Kéntelen a’ mord Likaon dühös farkassá válni,
Ki-kell húllani a’ tolnak az Ikarus’ szárnyából
És vad bikának kell válni Pazifae’ borjából
Tantalusnak nyakig vízben, éhen szomjan kell űlni,
Hogy tudhassd a’ rajzolatban ismerni és kerűlni
A’ kevélység’, a’ bujaság’, ’s fösvénység’ undokságát,
Így festik a’ rajzolatok a’ dolgok’ valóságát. –
Mellyk hát az az aggott Lélek, a’ ki nem szenvedhette
A’ Poézist? ’s a’ Parnasszust a’ Músáktól elvette.
Dörög-e már ott-is az ég? – mellynek pedig teteje17
Nomine Parnasos superantque cacumina nubes
– – – et rausa tonitrua calcat.
[A Parnasos helyett Parnassus, a cacumina helyett cucumine szerepel a szövegben, a superantque szóból az n hiányzik, jav.]

Haladja a’ fellegeket – kinek van olly vas feje?
Hogy ezen arany tseppekkel kijeskedő magason
Mennydörögjön, ’s Jupiter-ként mennyköveket húllasson.
Vagy talám tsak Szalmoneus réz hídakon nyargalván18
Aen. VI. vers. 590. Demens, qui nimbos, et non imitabile ferrum
Aere et cornipedum pulsu simularet equorum.
[A cornipedum pulsu helyett corni Cursu, simularet helyett simularat áll, jav.]

Zörög, ’s azt a’ Siketek közt, be-dugúlt füllel hallván
A’ Kurir; valami nagynak véli.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Ha ezt tudnátok
Músák! – Ammontól igazi mennyköveket kapnátok19
idib. – At Pater omnipotens, densa inter nubile telum
Contorsit (non ille faces, nec fumea taedis
Lumina) praecipitemque immani turbine adegit.
[A nubile helyett nubila, a nec fumea helyett non fumea, az immani helyett inmani szerepel, jav.]

Kik mind a’ zörgést, mind a’ kik a’ mennydörgést majmolják,
Le-verik, ’s nagyobb erőnek engedni parantsolják.
Vagy talám a’ Febus’ kertje’ rósáji éretlenek
Még nálunk, ’s azok a’ kiknek verseink nem tettzenek
Azt mondják – de igazán-is mondják – hogy nemillyenek
Vóltak, mellyek a’ Parnasszus’ tetején termettenek. –
Jól van – no – de, hát a’ Músák vallyon úgy születtek-e?
Hogy már akkor szívre hasson mindeniknek éneke.
A’ Músa-is tsak úgy tanúl, ha Apolló tanít, és,
A’ tökéletesnek-is kell több tökéletesítés.
Nem mindég terem Minerva Jupiter’ homlokában,
Nem Herkules minden gyermek, hogy tsetsszopó korában
El-szaggassa a’ kígyókat – maga a’ Világ erre
A’ szép formára, nem mindjárt tehetett szert egyszerre.
Egy öszve zűrt-zavart Holmi vólt első kezdetében,
A’ minek most illy gyönyörű rend van minden résszében.
Kháós vólt a’ Magyar Músa, mellyet a’ Kurir szűle,
És, hogy egyszerre Minerva nem születhetett tűle,
Hogy gyengék vóltak szárnyjai – ki vethette szemére?
’S hogy mindjárt nem repűlhetett a’ Parnasszus’ hegyére.
De ki az a’ maga-meg-unt, vagy mindet meg-unt Lélek?
Kik azok az éretlentől már tsömört kapott bélek?
Vagy kik azok? a’ Magyarról úgy kétségbe esettek,
Hogy szárnyaink még anyányi tollakra sem tehettek
Szert, mikor szárnyja-szegettnek, vagy Poszáta madárnak
Vélnek lenni, ’s fenn repűlést tőlünk soha sem várnak.
Vagy mi más erő? a’ mellynek írtózván hatalmától,
El-idegenűl a’ Kurir Músánk’ társaságától.
Mennykő érte Prometheust ’s még el-sem készíthette
Remekjét, hogy önnön maga már dugába döntötte. –
De mit síránkozol? Músám! – ha idétlen születtél,
Ha hamvadban bele-hóltál, míg Feniks sem lehettél:
Próbáld-meg; van-e ollyan hang még jól ki-sem nyilt szádban?
Mentél-e annyira elő félbe-szakadt munkádban.
Hogy magad’ sorsát, értelmes énekkel meg-sirassad.
Oszlopot építts, ’s koporsó kövedre fel-írassad:
Mi lelt? mint lett születésed? ’s melly hirtelen halálod?
Írd-meg; mert bosszú-állásod’ valaha meg-találod:

* * *

Egy árva, egy bóldogtalan
Ide temettettetett,
Ki idétlen, haszontalan,
’S tsak meg-halni született.
Hazája édes Anyámnak
Nyugvó helyt nem engedett,
Kettős terhe Látonámnak
Számkivetést szenvedett
Meg-vonta Delusban magát
A’ Némák’ hajlékában,
Hogy Fébét ’s Fébus’ tsillagát
Szűlné20
Άπωλλωνά τ' Άνακτα καί Άρτεμιν ίοχεαιραν. Homer. [A καί helyett κάι szerepel, a' mellékjel feltételezhetően sajtóhiba miatt került az alfára, jav.]
és a’ Hazába
A’ számkivetés’ helyéről
Ragyogtassa világát,
Vagy, hogy a’ Haza messzéről
Éreztesse mordságát.
El-is nyomta Fébus’ fényjét,
Mind addig mesterkedett;
Kinek, nem találván kényjét
Ez neki keseredett
Músa, mint egy meg-folytatott
Örökre el-halgatott,
Magának kő bóltozatot
Tsinált, és sírt ásatott.
De ím fel-írja Hazája’
Örökös szégyenjére,
Az irígyek’ éles szája’
És tolla ellenére,
Hogy nem múlt a’ jó szándékonn
Meg-készűlni remeke,
Hanem durva akadékonn
Akadott-fel kereke.
Ha utóbb több akadékok
Előtökbe akadnak,
Kiáltsatok maradékok
Ellene e’ Századnak;
Melly a’ törni kezdett útat
Tövissel be-növette
A’ ki tisztított ó kútat
Újobban be-temette.
Irígyli a’ Pindus’ halma
Felé igyekeztteknek,
Ne hogy munkájok’ jutalma
Laurus legyen ezeknek.
Restelli azt a’ szépséget,
Melly ezer szépet szűlhet,
Útálja a’ gyengeséget,
Hogy fellyebb nem repűlhet.
Szégyenlvén, hogy tudományja
Ezzel-is neveltetik
El-ássa, mint a’ rossz anya,
Mikor fattya születik.
El-búj hát és el-temeti
Magát ez a’ kelletlen,
Noha, még most sem hiheti,
Hogy éppen lehetetlen.
Hogy e’ Féniks a’ hamvából
Valahára ki-keljen,
Hogy e’ termékeny Hazából
’S ezen a’ bóldog helyen
Még valaha származhasson
Egy olly bóldog maradék,
Melly ezért bosszút álhasson –
El-múlván az akadék.21
Virg. Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.XI. Köszönet egy Ifjú Urhoz, a’ ki az, e’ folyó esztendőre jövendölt üstökös tsillagot az Auctornak ajándékozta, azért, hogy ezt a’ jövendölést kétségbe merte hozni. – 12 Martiusban 1789.

A’ Bétsi hatodik Músánn elmém el-szenderede;
Barátom! Fébus’ lelkének két mértékét vetted-e?
Lám hogy Apolló’ laurussa még Bétsben sem hervadoz:
De ha Fébus Bétsben lakik, a’ Músa mért maradoz?
Hiszen, a’ ki Barti Gróffnét ’s Pompadúrt emlegeti,
Akarmelly Músa’ homlokát könnyen ékesítheti
Olly szerentsés indúlatból gerjedt gondolatokkal,
A’ millyent hordoznak a’ vers író elmék magokkal.
’S nintsen ott a’ vers-írással olly idő vesztegetés,
A’ hol könnyen szokott menni Vénussal a’ szám-vetés.
Avagy-tsak Pindarusi szád’ mézzel kent ajakai
Ezek, a’ jó folyamatú ’s elmés versed’ sorai,
Mikor Racin, és Voltér-ként híredet nevelhetik,
’S egy szép hajlandóságodról a’ Hazát el-hitetik:
Bizonyíthatják egyszersmind haszonra termésedet,
És mint a’ fegyver Akhillest, el-árúlnak Tégedet.
Hogy, mind a’ Bétsi Némák közt tudnal jó hangot adni,
Mind Hazád’ nyelve’ hasznáért, nem hijjában fáradni. –
Igaz: hogy a’ kit szeretünk, könnyebben meg-dítsérjük
Az áldomást a’ kedvesnek bővebb marokkal mérjük;
De tsak-ugyan ollyan szépek szádban dítséreteim,
Hogy tán’ soha sem érik-el versedet érdemeim.
Vajha a’ régi Poéták minden derékségeit,
A’ nálak kedvességben vólt tudományok nemeit
Úgy a’ fejembe rakhatnám – és a’ mint vers-szerzővé
Tett Fébus, tenne egyszersmind olly jó tsillag-nézővé,
Vajha adna Urania ollyan tehetségeket,
Vajha olly élesen tudnám visgálni az egeket:
Hogy a’ melly farkas tsillagot nekem szánta szívesen,
El-nyerhetném azt az égtől szint-ollyan érdemesen,
A’ mint vagyon már a’ Langrén’ és Rikcziol osztályja
Szerént a’ Hóldban, sok bőltsnek két bírtoka ’s Hazája.
’S ne tsak úgy lenne ok versem’ és pennám gyorsasága,
Mint Györgynek, hogy Uraniát el-nyerte Királysága. –
Ah! de – Heveli a’ Hóldban hatod fél-száz motskokat
Számlált-meg; bártsak ezeket a’ kitsiny darabokat,
Vagy tsak azoknak egygyikét, ha már azt más bírja-is
Tudnám el-nyerni – inasként – meg-térnék én abba’-is.
Ezt a’ nagy farkas tsillagot ajándékozd azoknak;
A’ kik minden szegleteit e’ nagy bóltozatoknak
Agy-velejekben hordozván, a’ Holdba nem férnének;
’S tán, ha a’ farkas tsillagba bele kőltözhetnének
A’ messze néző harminczhat láb-nyomnyi*
láb-nyomni Sajtóhiba, értelemszerűen em.
üvegekenn
Messzebb látnánk e’ roppant ’s végetlen üregekenn.
’S meg-látnák: ha Ellipsis-e? – vagy Parabola legyen
Ennek ege? melly egy úton soha vissza nem megyen.
’S ha lehet-e erről bíztos ’s jó jövendölést tenni,
Hogy ez vagy amaz üstökös mikor fog meg-jelenni.
De köszönöm mindazáltal ezt az ajándékodat,
’S kívánom: hogy tedd méltóvá Te-is arra magadat.
Hogy a’ kik méltókká teszik a’ tsillagra magokat,
Bíróképpen osztogathass azoknak tsillagokat.
Én ugyan tán’ meg-érzettem ítélet-tételedet,
Vagy későnn látom versedben Próféta-hiteledet.
Mert, a’ midőn, már jó-minap, egy nyári éjszakában
Músám, gyors szárnyan hordozott az egek tornáttzában
Panaszomat illyen verssel öntöttem ki azokra,
Kik a’ Hóldat igen korán fel-osztották magokra:
„Langrénus és Rikcziolus minden kerűleteknek
Urat adtak, ’s fel-osztották a’ Hóldat a’ Bőltseknek.
De mivel ott részt magoknak még azok-is kérhetnek,
A’ kik még most bőltselkednek, vagy ezutánn születnek:
Heveli tartván ezektől maga neki kerűle,
És a’ Bőltseket mind-egyig ki tagadta belűle
A’ Főld’ formájára osztá a’ Hóld’ minden résszeit
Adván azoknak a’ főldi tartományok’ neveit.”
Tán’ meg-érzetted Barátom! ezt az irígységemet
’S azért ajándékoztál-meg új tsillaggal engemet.
Hogy az Apolló verselő ’s jövendölő Lelkének
Súgári, beléd olly titkos el-látást lövellének;
Hogy én-is tartom tsak-ugyan valaminek magamat,
Ha mások nem ismérik-is a’ Hóldban bírtokomat. –
Vajha ez a’ Fébus’ lelke, melly ezt tsinálta benned,
Azt tenné, hogy mától fogva Poétává kell lenned.
Nem erőltetnéd Minervát, – Pindusra futva mennél;
Parnasszuson egygyik Músa nem sokára Te lennél.
Most-is ollyan hangon írtad ez leg-első versedet,
Hogy a’ nagy-tsizmás Máró-is kedvellné énekedet;
’S ama’ szerelemre termett Názó-is mosolyganá,
Ha versednek talpra esett czélozásit hallaná.
Kár az ollyan Magyar nyelvnek száj-be tsukva heverni;
A’ ki pályát jól tud futni, kár koszorút nem nyerni.
Élly soká kedves Barátom! ’s a’ mint versed versemet
Szeretni látszik, úgy szeress Te magad-is engemet.

Ezen vers’ czélozásinak meg-érthetését segíti a’ Bétsi 1789dik esztendőbéli hatodik Magyar Músa; és ezen könyvben az üstökös tsillagról írt hatodik darab vers-is.


XII. A' Lélek' Halhatatlansága felől való gondolatok.

A' mint azokat szomorú szívvel rendbe szedhette – mert e' verset Édes Atyja' halálakor írta – az Auctor: és akkor, két Fő Tisztelendő Superintendens Uraknak ajánlva, közre-is botsátotta egy-nehány nyomtatványokban.

Oh Halál! oh Bűn! oh Idő! oh örökké-valóság!
Mellyet ama’ három miatt meg-bont a’ múlandóság.
Mivel az Idővel a’ bűn, a’ bűn által a’ Halál
Be-jött, ’s valami kezdődött a’ miatt véget talál. –
Hibázok. – Hiszen a’ Lélek noha ismér kezdetet,
De az Istentől vég nélkűl valóvá teremtetett,
’S nem hal-meg. – Jól van – hiszen el-nem vesznek a’ testek-is,
Az örökkévalóságra fel-támadnak ezek-is. –
Mi hal hát meg? – tsak az ember – és mit tesz az a’ Halál?
Azt: hogy külön leszel Lélek és test, ki ember valál.
Hogy szakaszthatná-tehát-meg valami változandó
Az örökké-valóságot? sőt nints-is több múlandó,
Hanem az Idő ’s a’ Halál: – a’ Halál a’ kezdettel
Született, és mind örökké meg-hal a’ végezettel.
Az idő pedig, az újjá változandó világgal
Meg-változik, ’s fel-váltatik örökké-valósággal.
Mi marad hát? oh örökké élővé teremtetett
Lélek! a’ mi a’ halálkor olly nehezen eshetett:
Nem a’ Halál, nem az Idő, mert ezeknek el-múltta,
Éltednek meg-nem-változni-kezdete, ’s meg-újúltta.
Csak a’ bűn, a’ bűn egyedűl méltó a’ siratásra,
Melly testednek okot adott a’ tőled el-válásra.
Az a’ bűn, a’ melly testedet meg-fertelmesítette,
’S hogy veled örökké éljen tehetetlenné tette.
Hanem, hogy e’ végessé lett test vég nélkűl élhessen,
Szükség, hogy eredetére elébb vissza vitessen.
Porrá legyen, mert abból lett, de leg-apróbb résszei
Meg-maradván, a’ Hatalmas Teremtőnek kezei
A’ meg-maradt valóságból, újra, az egész testet
Vissza hozzák, ’s új teremtés nélkűl a’ porba-esttet
Fel-támasztják, ’s a’ vólt Lelkes testet lelkivé tészik,
Melly lelkével egygyesűlvén többé el-nem enyészik. –
Az a’ bűn, melly úgy meg-rontott oh Lélek! Tégedet-is,
Hogy bűnös Lélek élteti a’ ma születettet-is.
Holott tiszta vagy, mint tiszta ’s szent kezekből érkezett,
Mikor a’ még érzéketlen, de rút testtel fogsz kezet.
De az a’ bűn az átkozott, melly testedet meg-rontá,
Rád-is olly érzéketlenűl maga' mérgét ki-ontá,
Hogy, az a’ miatt meg-vakúlt értelmed, nem értheti,
Miként szállott rád Öseid’ bűnének eredeti.
Hogy van? hogy a’ tiszta kezű Isten, téged’ tisztán ád
A’ testbe: még-is az Ádám’ bűne szint úgy Te reád,
Mint a’ testre által szállott – és nem tsak a’ büntetés
Hárámlik rád Atyád után, hanem már a’ születés
Azt tselekszi, hogy bűnös légy. – Mellyel ama’ másik kár
Az értelemmel meg-romlott akarat-is vele jár,
Úgy, hogy nem tudsz nem vétkezni, ’s a’ melly szempillantásban
Értessz; tüstént el-annyira benne vagy a’ romlásban,
Hogy, ha az eredeti bűn büntetést nem vonhatna-
is fejedre, a’ tulajdon bűnöd-is kárhoztatna.
Szükséges hát rád nézve-is a’ testtől el-szakadás,
Hogy míg tested’ új életre készíti a’ rothadás;
Az alatt Te, Teremtődhöz vissza tért szerentsés Pár,
A’ tisztúlást, mellyet Jésus' vére itt meg-szerzett már,
Bóldog meg-szenteltetéssel mennyben tökéletesítsd,
Hogy a’ fel-kelendő tiszta testet tisztán lelkesítsd.
Szükség, hogy a’ Te részetlen valóságod értelme,
A’ kezdődött, ’s hát rész-szerént véges, akaró elme
A’ hasonló részetlen, de végetlen valósággal
Kitől titkos származással eredett, valósággal,
Egygyesűljön – de olly tsuda ennek egygyesűlése,
Mint az időnek örökké-valósággá levése.
Mert külömben, ha a’ testben kellene-is pihenned,
A’ mindenütt jelen-való Lélekkel egygyütt lenned
Könnyű vólna.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De ez a’ Te Istenhez meg-térésed
Sokkal több, mint egy ollyannal való egygyütt levésed,
A’ ki úgy-is mindenütt van.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Mi hát az? Oh szent Egek!
Oh meg-foghatatlan Isten! ’s bóldog égi seregek!
Adjatok rebegő nyelvem’ szózatinak olly erőt;
Hogy vagy nagyon alatsony szót ne ejtsen, vagy vakmerőt.
Hitessétek-el tudatlan de végetlen Lelkemet,
Hogy, a’ mi örökké élni hív ’s hiteget engemet;
Az erőtlen, de részetlen, ’s hát el-sem oszolható
Léleknek, látatlan' hivő ’s tsak reménylve bíztató
Ajándéka! melly mind addig tsak hit ’s reménység lészen
Míg ezeket a’ Valóság el-törűli egészen. –
El-törűli – hát mit hágy meg? mit – tsak a’ szeretetet,
És mind azt valami tsak egy ’s tsak végetlent illetett. –
Mért gyanakszol? bóldog Lélek! hogy Te végetlen lehess; –
Mert gyanakszol bűnös Lélek! hogy Te Istenhez mehess. –
Oh bűn! oh bűn! átkozott bűn! hol van benned olly erő?
Hogy nem mér végetlen Lelkem lenni ollyan vak-merő:
Hogy a’ ki hisz egy örökké-valót, ’s végetleneket,
A’ ki képzelhet test nélkűl való testetleneket;
Vagy nem tud, vagy ha tud, nem mér úgy hinni maga felűl,
Hogy az ő oszolhatatlan vóltának adta jelűl
Azt a’ Teremtő: hogy ollyant képzelhessen magában;
A’ mit lehetetlen vólna képzelni test formában.
Ha gondolkodni tudnának a’ látatlan test-részek,
’S ha én formát képzésimnek az érzésektől vészek.22
Si nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. Itt az érzés sok helyeken az érzékenység helyett vétetik; (egy kitsinyt híjjánossan;) de a’ bőlts olvasó meg-engedhet, és meg-külömböztetheti ezt attól; mikor alább a’ Léleknek tulajdoníttatik, az érzékenységbe ütődött dolgoknak meg-érzése.
Hol venné az érzékenység azoknak a’ formáját,
A’ mit egy érzés sem érez, a’ fül nem hall, szem nem lát.
Ha formából képzel, ’s a’ test; képzeld a’ gondolkodást! –
’S hidd-el, hogy még a’ Teremtő adott Te beléd egy mást;
A’ mi meg-fogja, és érti azt hogy ért, ’s gondolkodik;
Ért hát valami testetlen. – 'S tsak azon szomorkodik;
Hogy a’ testtől meg-vastagúlt testetlen gondolatja,
A’ maga’ részetlen vóltát maga meg-nem foghatja. –
Leibnicz! Leibnicz! – bizony talám jó helyen tapogattál,
Mikor a’ Lelkekre vékony kis test takarót adtál;
(Mellyel a’ részetlen Lélek öszve lévén szorítva,
’S végetlensége' tömlöttzét nem találhatván nyitva
Szegények! – míg az idővel a’ végek el-nem múlnak
Csak végest tudnak a’ Lelkek, noha mindég tanúlnak:)
Csak a’ kár, hogy rajta hagytad e’ takaró fedelet
A’ Lelkenn akkor-is, mikor már ő a’ testek felett
Képzelhetetlen magassan fel-kezdvén emelkedni,
Képzelhetetlen e’ vastag test békójit szenvedni. –
Hallok én hangot, ’s valamit most ugyan-akkor látok
Egyszersmind. – No látás! hallás! érzések! probáljátok:
Ha ti vagytok, vagy ha test az, a’ mi azt meg-gondolja:
Hogy a’ szem lát, és hogy a’ hang a’ fület dorombolja:
Gondoljátok hát egyszerre a’ hallottat ’s látottat;
Mert ha a’ fül-dob rezgését, ’s szem' leplére írottat
Ti képzitek; képzelhettek ketten egygyütt egyszerre: –
Soha a’ leg-érzékenyebb test sem mehet rá erre.
Úgy-e? hogy Ti tsak szolgaji vagytok egy harmadiknak,
A’ ki elébb az egygyiknek, az-után a’ másiknak
Tábláján való rajzolást meg-fogja, meg-gondolja;
’S azokat szép rendel elő hozatni parantsolja. –
Te durva szem! a’ ki képét meg-mutatod, azoknak
A’ Te beléd, mint tűkörbe be-tsapódott dolgoknak;
Ha a’ Te belső lepledenn a’ dolgok ollyanoknak
Látsznak tsak, mint kivűl vagynak; (de vissza fordúlttaknak)
Ez a’ te rajzoló táblád, hát vallyon ítélhet-e
Arról? hogy a’ rajzolttak közt szebb ’s rútabb melyk lehete?
’S lehet-e azt a’ kis képet ollyan nagynak képzelned
A’ mekkora? és magadnak még-is kitsinynek lenned. –
Úgy-e? hogy testnél nemessebb az a’ testnek Barátja,
A’ ki a’ benned festettet látja ’s igaznak látja.
De, nemessebb lessz-e ha test? – vagy – tsak azt látja, ha test,
’S akkor látja, mikor éppen annak a’ szem képet fest.
Mert annyi milliom képet a’ mennyit én kepzelek,
Be-nem-fognának sok ezer szem-fenekek, ’s fedelek. –
A’ mit most láttam: ha attól szememet el-fordítom,
Nints többé szememben a’ kép – sőt szememet ki-nyitom,
Hogy más új dolgok’ képével legyen táblája teli,
Még-is bennem egy valami amaz elsőt képzeli.
Mi az? a’ mi azt képzeli – sőt mikor rá meresztett
Szemmel nézi-is a’ kűlső dolgok közt azt vagy eztet;
’S a’ szemben a’ jelen-való dolgok helyt foglalának;
A’ mi el-múlt ’s nints a’ szemben, ollyat képzel magának. –
Hogy ez nem részetlen Lélek, szinte ollyan lehetetlen
El-hinni, valamint azt, hogy egy test sintsen Lelketlen. –
Mert, ha a’ szív, az agy-velő a’ vigann folyó erek
Okozzák: hogy okoskodnak, 's ítélnek az emberek;
Vagy a’ vérnek mozgás nélkűl-is lészen gondolatja,
Vagy ha nem: az lessz a’ lélek, a’ mi a’ vért mozgatja.
Ha mozgás nem kívántatik; gondolkodik a’ kő-is,
Vagy víz; mert lám olly folyható tulajdonságú ő-is.
Ha pedig a’ mozgó erő teszi gondolkodóvá;
Úgy a’ lehellésnél odébb nem mehetünk sohová.
Igaz-is – meg-adván Isten a’ test’ külső termetét
Lehellett az ő órába életnek lehelletét. –
Másnak kellett hát lehellni – ez ám, ez az az erő
Melly nélkűl sem élő Lélek sem még nem-is ember ő.
Nem test tehát az az erő, vagy ha test, levegő-ég,
Melly még a’ lelketlen testben benn' vólt, mint híg folyadék.
Az lessz talám hát a’ Lélek, a’ mi ezt taszigálja
Ki ’s be – ’s hogy ez a’ test ember lehelljen, azt tsinálja:
Ez! ez! – és pedig ez eddig még tsak éltető Lélek
De a’ mellyet az emberben már különösnek vélek.
De már azt az erőt, a’ melly a’ lehellést mozgatja,
Ha ki vérnek, vagy akarmi nevű testnek mondhatja:
Nevesse-ki maga magát; – mert a’ vért lehelléssel,
A’ lehellést vérrel tartja – szegény kőltsönözéssel. –
Bizony részetlen valóság vagy bennem Te oh Lélek!
Ki mind azt, hogy gondolkodjam tselekszed, mind, hogy élek.
Oh bizony nem tsupa mesék a’ Bőltsek' képzéssei,
Hogy az emberek' Lelkeik az Istennek résszei.
Csak-hogy nem tudtak illendő nevezettel szóllani
A’ részetlen végetlenrűl – ma-meg már a’ mostani
Vak szemű Bőltsek, szemtelen kevélységnek ítélik,
Hogy magok az emberek Isteni magnak vélik. –
Hogy por, hamu, féreg vagyok, én Lelkem! jól ismerem:
’S Te rólad, egy kezdődötről állítni alig merem:
Hogy méltó légy egy végetlen Isteni eredetre:
De mi bátorít hát engem’ az illyen ítéletre?
Kevélység-e? vagy a’ boldog Istennek bosszontása?
Hogy az örök Teremtőnek Te vagy a’ főldön mássa. –
Hiszen, ha Te részetlen vagy, és így oszolhatatlan
Hogy tarthatná kissebbségnek az örök Halhatatlan
Ezt? a’ némelly részben vele-való-egygyességedet,
Ha neki ollyanná tettzet teremteni Tégedet. –
Hiszen, ha van e’ világon más természetű Lélek
Én-is örömest el-hiszem, hogy nem örökké élek.
De mikor a’ külömbözést tsak a’ részek tsinálják23
Alább, mikor az emberi Léleknek az Isteni Lélektől való külömbözése elő hozatik; a’ léleknek tehetségei-is részek gyanánt emlittetnek.
Mellyeknek öszve rakási az egésszet formálják,
Miben van hát bóldog Lélek! az a’ te külömséged?
Ha a’ bőlts oszolhatatlan, részetlenné tett Téged'.
A’ mellynek semmivé lenni szinte úgy lehetetlen,
A’ mint egy testet sem lehet gondolhatni részetlen. –
Ah! bizony különösebben vagy Istentől eredett,
Nem tsak úgy mint e’ felettünk szélesen ki-terjedett
Minden – mellyet mikor Isten akara teremteni,
Ki-hozott egy nagy zűrt-zavart-Holmit az elébbeni
Örökké való semmiből, menny és főld nevezettel,
Mert ez az a’ mit teremtett a’ leg-első kezdettel.
Ebben a’ nagy zűrzavarban, szanaszét el-hintettek
Mindeneknek magvok, mellyek hat napon teremtettek
Egyedűl tsak a’ Léleknek nem vólt ott eredete,
Hanem azt azután szűlé az Isten’ lehellete.
Hiszed-e már bóldog Lélek! Istentől lett létedet?
’S minden közben-vetés nélkűl tőle eredésedet. –
Te vagy egy részetlen kitsiny, ha testiképp’ kell szóllni,
A’ kinek oszthatóságát lehetetlen gondolni.
Még-is Te beléd beléd fér e’ nagy roppant Mindenség;
A’ minden teremtett dolgok' Summája, Főld, Tenger, ’s ég.
Meg-ölelsz egy gondolattal a’ kezdettől a’ végig
Mindent, a’ mi a’ semmitől vagyon az Istenségig.
Oh Lélek! 's hát Te halnál-meg? ’s hát neked elég lészen
E’ főld, melly a’ Mindenségben egy por-szemet sem tészen.
Gondold-el-tsak – már hanyadik ezer esztedöt ér, ez
A’ főld? melly nem gondolkodik, ’s jelen-valót sem érez.
Hát Te érnéd-e-bé, hatvan, vagy hetven esztendővel?
A’ kit képzésid bíztatnak végetlen jövendővel.
Ha Téged' ollyan ditsőűl teremtett a’ Teremtő:
Hogy hihetd: hogy egy remeket tsupán azért teremt ő?
Hogy az ő Természetéhez hasonló természetű
Lélek, legyen természete ellen rövid életű.
Azt tsak hiszed, és hiheted igazán, nem kevéllyen,
Hogy Természete Istennek, hogy Ő örökké éljen:
No hát bizony azt hinned-is, nem kevélly fent-látóság,
Hogy az emberi Lélek-is halhatatlan valóság.
Az nem – de ezzel tán’ még-is gyalázod Nagyságodat,
Hogy Isteni Természethez hasonlítod magadat.
Nem lehet-e a’ Léleknek azért más természete?
Hogy néki Istentől vagyon, ’s részetlen eredete.
Ez, ez! bóldogtalan Lélek! – minden kétség abból lett,
Hogy egy illy ditsősségesnek vétkezhetni nem illett.
Ez tett Téged' Isten előtt ollyan útálatossá,
Hogy míg Isten vért nem ontott ’s bűnödet le-nem mosá. Act. 20: 28.
Az azzal vólt egygyességtől egésszen ki-zárattál,
De örökké élendőnek tsak-ugyan meg-tartattál.
Mi hát még-is a’ külömbség? – Az,*
Az A a-ból jav.
hogy Te vétkezhettél;
Miért? – Mert*
Az M m-ből jav.
(a’ mint gondolád) Istenné nem lehettél.
Tehetségid, mellyek néked részeid gyanánt vagynak,
Tiszta tökéletességi annak az*
aa Sajtóhiba, jav.
örök Nagynak.
A’ mi itt szabad-akarat, annál Mindenhatóság.
A’ mi itt halhatatlanság, ott örökké-valóság.
Te tsak mindent-tudni-kívánsz, Isten tud mindeneket.
Te képzelsz testetleneket, az Isten lát lelkeket.
Az Isten Téged' teremtett, Te pedig teremtettél,
Az Isten hát örökké vólt, de Te lenni kezdettél.
Úgy-e hát, hogy van külömbség? – Van – és képzelhetetlen,
A’ mennyit külömböz ettől amaz örök-végetlen. –
Ha az örökké-valóság vólna részre osztható;
Lehetne e’ külömbség-is méltán el-gondolató.
De mikor már Te óh Lélek! az időben kezdettél,
Az örökké-valóságból szint-annyit el-vesztettél;
’S annyi; mint-ha még ezután milliom esztendővel
Kezdődnél – mert nem mérseklik az örököt idővel.
De mikor Téged' az Isten a’ halhatatlanságban
Úgy részesít, hogy lételed abban a’ valóságban
Marad, mellyben teremtetett; ’s mint részre oszthatatlan
Nem változik ez a’ lenni kezdett, de halhatatlan.
Nem nagy Ditsősség-e ez-is? – ezen teremtetettnek
Részessévé lenni amaz Isteni Természetnek.
Óh! – Ditsősség – de óh bűnből kőlt nagy bóldogtalanság!
Hogy motskolódhatott így-meg ez a’ halhatatlanság?
Hogy míg e’ halandó testtől meg-nem-tud szabadúlni;
Csak azt-is, hogy halhatatlan, meg-nem tudja tanúlni.
És tsak nem-is képzelheti a’ halhatatlanságot,
’S a’ kezdet után várható vég-nélkűl-valóságot,
De örvendj Lélek! melly nagy vagy? ki e’ világ’ nagyságát
Képzelhetd, és nem képzelhetd a’ magad' valóságát. –
Oh bűn! oh bűn! mint el-rontád ezt a’ szép kis világot;
Hogy a’ Lélek fel-nem-éri a’ Halhatatlanságot.
Isten' ditsősséges képét az emberről le-vonád;
’S oh! jó-e hát? hogy az Isten szabad akaratot ád:
Oh bizony! ha a’ Sz. Isten tsak a’ nélkűl vezetne24
A’ szabad-akarat a’ romlottság-ólta, a’ jóra ki-nem-terjedhet; a’ mint-hogy: Isten tselekszi, mind, hogy akarhassuk, mind hogy véghez vihessük a’ jót, az ő ingyen való jó kedvéből. Ez az a’ mi fellyebb mondatott: Nem tudsz nem vétkezni. Itt úgy íratik-le, mint a’ Léleknek természeti tulajdonsága. – Elég a’ lélek’ vádolására: ha nem erőltetésből, hanem szabad akaratból vétkezik.
Mint egy lánczon – úgy az ember soha sem vétkezhetne. –
Meg-állj oh részetlen Lélek! – ’s hát leszel-e úgy Lélek?
Ha mint az Óra kereke tsak úgy járok, úgy élek.
Bőlts lessz-e úgy a’ Teremtő? örűl-e munkájának
Ha szabad akaratot nem ád a’ maga mássának.
Hiszen, lám adott értelmet-is az akarat mellé,
Vagy, hát az értelemnek-is más békózó láncz kell-é?*
kell-e Rímelés szerint jav.
A’ mellyet, ha erőltetnek nem hitethetd-el velem,
Hogy a' Lélek, lélek legyen, ’s értelem az értelem.
Ha hát a’ szabad-akarat kár; bizony kár a’ Lélek,
Ha kár, hogy akarok ’s értek, úgy kár az-is, hogy élek.
Még-is ezt, hogy kár hogy élek, egy Lélek sem kiáltja,25
Ez, egy erősség arra, hogy a’ maradék meg-egygyezett a’ tör'sök bűnében.
Sőt sír, mikor ez életet más élettel fel-váltja.
És mi ennek-is az oka? – A’*
Az A a-ból jav.
homályos értelem;
Melly, hogy örökké élek, nem hitetheti-el velem.
’S kíván a’ szabad akarat élni – vétkezve élni:
Mert az értelem a’ jobbat nem tudja meg-ítélni. –
Illyen romlott hát a’ Lélék, melly másként halhatatlan;
Hogy hát a’ végetlenség ne-legyen el-bírhatatlan;
Szükség, hogy vissza adasson hajdani valósága.
Mellyet meg-erőtlenített a’ bűn ’s test' pajtássága.
Hogy vissza vitessen mint-egy első eredetére,
Az őtet tisztán teremtő Isten’ egygyességére.
Kinek színe' látásától, (vagy hogy kell ki-mondani?)
Meg-javúljon az akarat; ’s egyszersmind ez mostani
Rövid értelem' ereje úgy ki-szélesíttessen,
Hogy az örökké-valóban annyit tsak meg-érthessen:
Hogy az időben kezdettnek lehet vég nélkűl élni;
És hogy ezt kivánni való, nem pedig tőle félni.
A’ hit tudománnyá váljon; a’ reménység valóvá,
Az egekről gyanús kétség szemmel látó tanú
Egy-szóval annyit, ’s igazán meg-fogjon az értelem,
A’ mennyit meg-nem értethet most, egy Angyal-is velem.
(De talám hát a’ Lélek, az Istent-is meg-foghatja,
A’ ki őtet a’ Ditsősség’ polczára méltóztatja. –
Igen-is – ismerni fogja ezt a’ tökéletest-is,
De mivel nem lehet Isten a’ Lélek, bár nem test-is;
A’ kezdet, meg-tsonkította örökké valóságát.
És így vég-nélkűl ismeri az Isten' valóságát.
De a’ kezdet nélkűl való örökös végetlennek
Ismérése, mind örökké dolgot fog adni ennek
A’ teremtett végetlennek – örökké talál benne
A’ mit tsudáljon – külömben az ember, Isten lenne.
Ez az a’ gyönyörűségek' vég-nélkűl-való sora,
A’ mellyel be-nem tud telni a’ boldogok’ tábora.)
Ez az, a’ mit okoz a’ bűn, és a’ halál véghez visz,
Ez a’ mit a’ tökéletlen értelem nehezen hisz,
Ez az, a’ mi az embernek tsak azért siratható,
Hogy őtet illyenné tette elébb a’ mindenható.
De ő magát el-rontotta; a’ mint-hogy már azólta,
A’ halált, a’ melly által ezt meg-lenni parantsolta
A’ Teremtő – kívánni kell inkább a’ jó Léleknek,
Hogy hamar részesse legyen ez ditsősségeseknek. –
De van még egy, a’ mi rettent Ember! a’ meg-halástól,
Vagy-is Téged' bóldog Lélek! a’ testtől el-válástól;
Az a’ Lélek, a’ kit Isten az egekig fel-emel,
Nem tsak bűnös, hanem azért büntetést-is érdemel.
Igaz: hogy a’ kikért akart, a’ Kristus meg-fizetett,
De azomban mindeneknek rendelt egy ítéletet.
(Hogy az elégtétel szerént ki lessz ment? ki mutassa,
’S a’ kiknek a’ vér nem használt, örökké kárhoztassa)
Mellyben őtet e’ Nagy Világ, mint e’ Világ’ Bíráját
Úgy nézi; és ő ki mondja maga sententziáját.
Ennek a’ Fő Törvény széknek alsóbb törvény-székei
Ez életben az emberek’ lelkek' isméretei.
A’ mint itt ez a’ kis Bíró ki-teszi a’ vádokat,
Úgy mondja-ki ’s úgy bűnteti a’ Fő Bíró azokat.
Mert van ollyan tehetsége a’ részetlen Léleknek,
A’ mit az ember magában hív lelki esméretnek
Az Isten ő maga helyett azt tette Bíróvá itt,
Hogy a’ Lélek tudja magát, és a’ maga' munkáit.
Az a’ homályos értelem, el-lehet hinni, hogy tsak
Míg az akarat után jár, addig ollyan nagyon vak;
Hogy mi a’ jobb? mi a’ rosszabb? nem láttatik érteni;
’S mihelyt él az elsőséggel, mindjárt kezdi érzeni:
Csak-hogy, a’ bűnnek, már éppen természetté létele,
Mind addig míg véghez nem megy, el-felejteti vele,
Hogy ő mutatná ki a’ jót abból, a’ mik rakatnak
Elébe, jó 's rossz keverve, a’ szabad akaratnak.
Mihelyt pedig a’ tett dolog véghez megy, és már készen
Van; a’ mi azt meg-gondolja Lelki-esméret lészen.
Az értelem, a’ bűn miatt már meg-lévén romolva,
Meg-írta Isten, mi a’ jó? még pedig parantsolva.26
Mivel itt az értelem, a’ mellett, hogy meg-romlott, úgy íratik-le, mint a’ melly meg-érthetné a’ jót; nem árt az értelmet úgy gondolni: mint az ollyan rest gondolkozásu tunya embert, a’ kit a’ könnyű élet úgy el-lustit, hogy semmiről sem tud méllyen gondolkozni. – Ezen meg-romlott értelemnek könnyebbségére adta Isten, mind a’ természeti, mind az írott törvényeket, hogy azokból tanúlja-meg az ember: mi a’ jó?
(A’ kik pedig ezt nem tudják; nem véttek, ha képzelem,
Hogy azoknál Törvény marad, amaz okos értelem) Rom. 2: 14, 15.
De a’ törvény, bár utánna büntetés-is íratott,
Egy tseppet sem erőlteti, a’ szabad akaratot. –
Ámbár tehát az értelem ebből a’ jót meg-látja;
De már a’ szabad akarat, mint a’ bűnnek barátja,
Az ellenkezőt követi. – Ennek a’ meg-tudása,
És így, mint-egy a’ törvénnyel öszve hasonlitása
’S arról, hogy jót vagy rosszat tett tellyes el-hitetődés
Ez az a’ lelki esméret – ezen való törődés
Az a’ féreg; melly a’ lelket mind örökké mardossa –
Ez az a’ Léleknek titkos, de késő tanátsossa.
Ha pedig a’ Lelket, ’s annak tettét jónak találja,
E’ bíró lessz a’ Léleknek fel-óldozó Bírája.27
Nem azt teszi ez: hogy a’ lelki-esméret meg-nyugtathassa az embert arról, hogy ő tökéletesen jó. (Elég,*
Az E e-ből jav.
ha azt el-hitetheti a’ Lélekkel, hogy ő ment a’ büntetéstől, a’ mint alább ki-tétetik, nézvén tudniillik, az elég-tételre.) Még azok a’ jó Pogányok-is, a’ kik a’ Lelki-esméretet, tsak a’ magok’ tselekedetjeikből bátorítgatták, a’ sok úgy nevezet virtusok mellett találtak magokban eleget, a’ melly miatt tsak addig mennek bátran a’ Pokol' ajtaja felé, míg a’ Czerberus torkonn nem kapta: akkor sírtak, mint a’ kis gyermek. (ejularuntVide Lucian. Dial. Mort.) – Akkor jött észre a’ lelki-esméret.
De ez a’ Lelki-esméret sokszor, soká vesztegel,
Míg a’ meg-gondolni való, nagyon öszve seregel;
’S mivel az értelmes Lélek, a’ vastag test’ héjjából
Ritkán fejtőzhetik úgy ki; hogy a’ test' sok rosszából
Mellyet mi jónak nevezünk, a’ jót ki-választhassa;
És a’ szabad akaratnak, jónak tsak azt mutassa.
Úgy hogy azok a’ színes jók a’ Lelki-esméretnek,
Még, mikor már meg-lettek-is sokszor jóknak tettzhetnek. –
Az elme, vérrel, ’s más testi eszközökkel dolgozik,
A’ vérből kőlt indúlatok' rosszával tanátskozik:
A’ test érez; az indúlat fel-kapja azt kedvessenn;
’S közli a’ bűnt az elmével, mivel édes, édesenn.
Kevéllységgel köszörűli a’ Lélek' méltóságát
Bújasággal a’ gyönyörű dolgoknak kívánságát.
A’ hasznosnak kívánását fösvénységgel motskolja,
’S valami kőltött jó van, mind igaz jónak gondolja.
És mivel majd minden Lélek tsak így van a’ világgal,
Mindég körűl lévén fogva hijjábanvalósággal;
Ezrediknek sem ébred-fel igazán esmérete,
Valamíg tsak nem-kéntelen innen el-kőltözete.
Mikor már készűl a’ Lélek vagy menni unszoltatik,
A’ homályból az igazabb esméretre hívatik;
Akkor kezdi le-vetkezni a’ kőltött jó rongyjait,
És az igaz jóhoz mérni maga' vétkes útjait.
Félelem érkezik tehát a’ Lelki-esmérethez,
És erőltetés e'hez a’ kéntelen készűlethez.
Ez, ez, nehéz a’ halálban; ’s ámbár nem vádolja-is
Az esméret a’ jó Lelket, – de kétséges abba-is,
Hogy ő egésszen ment vólna; – meg-van hát az Ítélet
A’ mellyen, mint végső pontonn végeztetik az élet.
Ez a’ jó ’s rossz tétel között való kétségeskedés
Valamíg a’ test eleven, mind addig nem enged, és
Ez kemény kis Bíró előtt az a’ leg-szerentséssebb
Bűnös, a’ kinek vádlása tsak ugyan leg-kevesebb. –
El-indúl hát már a’ Lélek – az el-tűnt érzésekkel
El-megy – nints már be-borítva a’ vastag test’ leplekkel;
Ki-terjeszkedik szélessen; kezdi hinni, nem vélni,
A’ mit a’ testben igazán nem tudott meg-ítélni.
Valósággá változtatja, a’ félelmet ’s a’ reményt,
Mellyről a’ lelki-esméret kétségesen tett törvényt.
Itt van a’ kész szententia, itt van a’ kész büntetés,
Mellyet vont a’ Törvény után ez a’ kis közben vetés. –
A’ kiből a’ testes Lélek, a’ reményt által vitte
A’ testetlenűl élésre; a’ ki reménylve hitte28
Ez a’ lelki-esméretről való állítás, szépen meg-egygyez a’ Hitről való tudománnyal; úgy, hogy, nem híjjában tartják a’ Túdósok a’ Poklot a’ Lelki-esméret' mardosásinak lenni, ’s abban állani. – A’ kit a’ maga lelki-esmérete mentnek vall halálakor; az idvezűl. – Úgy vagyon, mert a’ ki hiszen, idvezűl; (ez ugyan az idvezűlendőkre nézve többet tesz, de) a’ ki nem hiszen, el-kárhozik, annyi, mint: a’ kit Lelke' esmérete mentnek nem vall, el-kárhozik. – Minden idvezűlendőnek kell azt hinni, hogy idvezűl: még e’ testben sem segített a’ Kristus senkinn-is, a' ki nem hitt. De ez a’ jó lelki-esméret-is szint-úgy Isten’ ajándéka ám, mint a’ jót akarhatni, és véghez vihetni.
Hogy ő ment a’ büntetéstől, – mihelyest a’ világgal
Fel-hagyott; azt hogy ő bóldog, már tudja valósággal;
És él a’ jutalom helyett ezzel a’ ditsősséggel,
A’ magáról jól-hívéssel, az élettel, az éggel.

*** *** ***
Édes Atyám! ki ezeket mint tudod, és bőltsebben
A’ Te, szent titkok közt őszűlt idődben; mint én ebben
Az úgy-is el-fajúlt Világ’ Századjában született
’S emberi meg-állottkorra még meg-sem érleltetett
Ifjú korban; kinek lelked már készűlő félben vólt
Hogy hozzám erőtlen nyelved, tsak-nem leg-utólján szólt: –
Hogy gyönyörűségére vólt útnak indúlt Lelkednek
Bíztatása egy (úgy tartom) leg-hívebb gyermekednek:
Tudom – de abbúl támadt-e nagyobb öröm szívedbe?
Hogy egy méltó bátorságot vertem kegyes Lelkedbe:
Vagy abból, hogy egy olly szabad szárnyann repdeső elme,
Mellyről Atyai szívednek sokszor gyanús félelme
Lehetett: hogy Ikarus-ként fent héjjazó szárnyammal
Veszedelmesen találok bánni önnön magammal:
Most olly meg-világosodott értelemmel beszéle
Hogy haldokló Atyjának-is hasznára vala véle.
Mikor én szerelmes Atyám! én azzal bíztatálak,
Hogy ezer ember közűl-is egygyet alig találok,
A’ ki olly bóldog halállal szűnjön-meg élni, mint Te.
Kit vígan kísér a’ sirba jó lelked-esmérete. –
Gyermekid tagadhatatlan vallanak jó Atyjoknak,
A’ kiknek Angyala valál, nem kívánnak magoknak
Jobb Angyalt.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Ember' szerető mértékletes életed.
Tűkör vólt ’s hóltod után-is példa lessz, el-hiheted.
Egy természeti jó ember, egy jó Keresztyén valál;
Hogy eshetne hát Tenéked keserűen a’ halál?
Holott annyi jó erkőltsöt újjá születetlenben
Lehetetlen el-gondolni: benn van a’ kegyelemben
Az ollyan Lélek – és ha bűnt tett-is az a’ testbe’ itt,29
Illyen forma okoskodásokkal teszi mentté az embert a’ Lelki-esméret. Mert egyéb-aránt az, minden embert kárhoztatna.
Le-fizette már egy drága halál minden vétkeit. –
Van – van – a’ mi keseríthet; mert Özvegyed el-veszti
Hiv Férjét; egy neveletlen nevelőjét ereszti
A’ sírba: sőt mi-is ketten akarmint emberedünk,
De egy illyen Atya nélkűl mindenkor szűkölködünk.
És ezt Te-is tudod – és így búsúl pihegő szíved,
Hogy el-lesznek nálad nélkűl gyermekid ’s hites Híved: –
Oh! de hát a’ jó Lélek-is a’ kínokban részt vész-e?
Mert ez-is a’ bűnt követő bűntetésnek egy része.
Hogy a’ mellyek ez életben leg-jobb ízűek vóltak,
Azt érzik leg-keserűbben a’ vég perczen a’ hóltak,
Vagy a’ mindjárt meg-halandók.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De óh jó Lelkű Atya!
Hát nem talál-e több eszközt az Isten’ akaratja?
Rajtad kivűl, kedvesidnek szerentséltetésére,
A’ kiket eddig bíz vala egy jó Atya’ kezére:
Vagy, nem bíztathat-e inkább azzal a’ bóldog halál?
Hogy eddig a’ gondviselés’ hasznos eszköze valál. –
Ah bóldogúl el-vált Lélek! Te már a’ bóldogokkal
Bóldog vagy, ’s igazán örűlsz a’ Mennyei Karokkal.
Mi még a’ boldogságnak tsak festett színénn kapkodunk,
És az igaz boldogságról kétesenn gondolkodunk.
Te látod azt a’ mi Isten; mi nem-is képzelhetjük;
Te örűlsz, hogy meg-halhattál; mi sírva emlégetjük.
Te meg-fogod, te el-bírod a’ Halhatatlanságot,
Sőt bírod – mi bírjuk, vagy-is szenvedjük e’ Világot.
Mellyben, ha mínden bóldog-is, ez fő boldogtalanság:
Hogy szegények azt sem tudjuk: mi a’ halhatatlanság?
Isten! Mindenható Isten! erősítts-meg engemet:
Hogy sok kétséggel küszködő gyenge reménységemet,
E’ változó Világ, a’ melly tellyes bizonytalannal,
El-ne-óltsa; – Te oh Fő Bőlts! úgy bánj e’ Tudatlannal;
Hogy a’ mi az értelemnek nehéz, az értetlennek,
Ne gondolja azt leg-alább lenni hihetetlennek.
Hitess-el: hogy az az Isten, a’ ki meg-foghatatlan,
Véghez viheti azt, a’ mit meg-nem-fog a’ tudatlan.
Ha én lettem, és nem tudom még-is eredetemet,
Ha van Lelkem, 's még-sem tudom meg-ismerni Lelkemet:
Óh bizony van hát boldogság ’s meg szűnés nélkűl létel;
Mellyet tsak addig nem tudunk meg-fogni, míg innét el-
Nem kőltözünk. – Adj óh Isten! ollyan boldog életet,
Hogy e’ bűnben fogantatott, és bűnössé született
A’ Halálban, vagy a’ maga meg-oszlattatásában
Csendes Lelki-esméretet találhasson magában,
Melly a’ test-tömlöttze helyett mutasson a’ Léleknek
Helyt fényes Ditsősségében ama’ bóldog egeknek.


Fő tisztelendő Tihani Apátur Vajda Sámuel Úr, el-olvasván ezen Lélek’ Halhatatlansága felől való Gondolatokat: ezt írta egy Levélben: „Isten áldja-meg, valaki a’ Lélek’ halhatatlansága’ állításában meg-hegyzi író tollát; ebben a’ mostani időben; a’ mikor az álnok kígyó egésszen vissza fordította kaszáját (mert a’ Paraditsomban azt mondta, hogy bizvást együnk, mert nem halunk meg, most ellenben így bíztat, hogy, együnk, igyunk,*
igyuunk Sajtóhiba, em.
mert úgy-is ma hólnap meg-halunk, ’s hóltunk után a’ lelkünk-is semmibe megy) de azomban úgy tetszik, hogy e’ dologban a’ Philosophiából vett erősségek nagyon erőtleneknek látszanak az elmés tsúfolódóknak”
– – ’s a’ t. Úgy hiszem azt én-is, hogy tsak tsúfolja ’s ki-neveti azokat a’ Világ’ bőlttse; tsak ezt mondom tehát Yungal: Elég lészen az énnékem, ha meg-némítom a’ józan okosságot, úgy hogy semmi fundamentomos okkal ne tudja magát előttem menteni. De azzal nem merek magamnak hízelkedni: hogy a’ vagdalózó és tsúfolódó elmét el-halgattassam.


XIII. Gyász Innep,
mellyet Attya’ halála után esztendővel tartott, egy hív Fiú. 30dik Januáriusban 1789.

Egek! valami különöst látnak szemeim – de mit?
Úgy tettzik, hogy édes Atyám’ el-temetett tetemit:
Óh szomorú emlékezet! mit háborgatsz engemet?
De óh szerentsét képezet! melly emlékezetemet
Ez esztendő fordúlatonn erre fel-serkentetted,
’S szívemet egy jó Atyához érdemes szívvé tetted.
De, honnan érkeztek ide? egy olly testnek árnyéki!
Mellyet régen dugva tartnak a’ sírnak borítéki.
Van-e most-is reám gondja Atyám’ boldog Lelkének?
Vagy az egy-máshoz köteles hív Lelkek’ erejének
Van-e olly ki-terjedése? hogy az a’ ki szeretett
Engem, de meg-hólt; előttem most-is meg-jelenhetett.
Van-e vagy nints? – én nem tudom: – de érzem azt szívemben
Hogy jó Atyám mind örökké él emlékezetemben.
Szent nap – Innep nap ez nékem, a’ mellyen el-temettem
Ötet; ollyan nap, a’ mellyen közelről érezhettem;
Melly könnyű a’ haldoklónak, ha szerelmesi felől,
Szívében, örvendeztető képzések jönnek elől.
Szomorú nap, de innep nap, a’ mellyről meg-kellene30
Virg. Aen. V. vers. 51. Hunc ego Gaetulis agerem si Syrtibus exsul
Argolicove mari deprensus et Vrbe Mycenae
Annua vota tamen solemnisque ordine pompas
Exequerer – – –
[A Hunc helyett Huic, a Gaetulis helyett Getulis, exsul helyett exul, solemnisque helyett solemnesque szerepel, jav.]

Emlékeznem, még akkor-is, ha a’ sivatag, fene-
Vadak’ lakó helyjeikben élnék szám-ki vettetve,
Vagy ellenség elől futnék Hazámból kergettetve.
Nem tudom Szerelmes Atyám! hamvadat úgy tisztelni,
A’ mint régenn áldozatot ’s játékokat szentelni
Szoktak az illyen napokon: – de ez az emlékezet,
Mikor tiszta tűzzel égő szívem meg-emlékezett
Rólad; legyen az áldozat. – És a’ játékok helyett
Ím! mutat szerelmes Fijad egy könyökre dűlt fejet;
Mellynek komor arczulatinn a’ le-tsorgó tseppeket
Úgy nézd, mint a’ játékokban küszködő személlyeket;
Ezek küszködnek szapora gördűléssel egy-mással.
Küszködnek sebes szívemmel, azzal a’ bőv forrásal,
Melly maga fog pálmát nyerni, és úgy lessz győzedelmes;31
Aen. V. vers. 70. Cuncit adsint, meritaeque exspectent praemia palmae.
Ha nem lesz más olly hűséges ’s nem lesz ollyan szerelmes,
A’ ki őtet meg-győzhesse illy bús emlékezettel,
’S a’ ki ez nep gyászt viseljen az el-keseredettel. –
Jertek szerentsés Karjaim! Öleljétek hamvait
Annak, a’ kinek hóltakor tartottátok karjait.
Engedjed szomorú árnyék! hogy meg-öéeéhesselek,
A’ kit már esztendő ólta gyászban kesergettelek.
Én könyvvel buzgó szemeim! egy halvány képezetet
Formáljatok, a’ reátok már leg-utólján vetett
Atyai gondos szemekről: – képzelj fülem! hangokat,
Képzelj amaz édes szájból jött utólsó szavakat. –
Vajha az ég meg-engedte vólna közel-létemet
Sírjához; mellytől lakásom távoly vetett engemet.
Hadd mennél-el ama’ gyeppel ge-hantozott halomra,
Hadd ismérnék rá, márványra fel-mettzett írásomra,
Ezeket a’ könyv-tseppeket, mellyek forrnak szemembe’
Nem botsátnám szívem felé vissza a’ kebelembe.
Rá borúlnék édes Atyám! rá koporsó kövedre,
Meg-árasztanám azokat, hogy el-zárt tetemedre
Le szivárognának, ’s talám érzéketlen szívedet
Meg-illetnék, ’s hírűl adnák, hogy ez könyv-ár eredett
Egy olly el-apadhatatlan kút-főből, mely szív, ’s míg szív
És míg én, én vagyok, buzog; Téged’ tisztel, ’s hozzád hív.
Az a’ Főld, mellyen az Isten hosszú időt engedett
Az Atyákat tisztelőknek; ’s a’ melly el-zárt Tégedet,
Nem lenne talám olly irígy ’s kemény sóhajtásomra,
Hogy az én könyv-tseppjeimet, a’ mellyek e’ halomra
Szememből le-tsorognának, ne botsátná szívedre,
’S ölelni kívánó kezem helyett illetésedre.
De ez, én szerelmes Atyám! nékem nem engedtetett,
Hogy hívenn meg-látogassam a’ sírba temettetett
Testedet, hanem a’ buzgó szív, ’s könyv-tsergedezések,
Rólad, ’s hívségedről való gyászos emlékezések
Mellyemben ollyan sír-halmot ’s oszlopot építenek
A’ mellyen takaró hantok ’s borítékok nintsenek.
Szomorú Lelkem azokba be-megy, ’s bús képzései
Veled vagynak, mikor érted húllnak szemem’ könyvei –
Nyúgodjatok fáradt tagok! békével pihenjetek,
Mellyek mindent; és engem’-is méltán el-hitettetek;
Hogy bántódás nélkűl való nyugvásra méltók vagytok,
Mikor hóltotok után-is bizonyságokat hagytok:
A’ mellyek azt erősítik, ’s méltán erősíthetik,
Hogy minden ember, mint Ti-is, dologra teremtetik. –
Hallod-e? óh bóldog Lélek! búsongó énekemet;
Ez gyász – ez ének, lelkemben gyönyörködtet engemet.
Oszlanak szomorúságim, örűlök, hogy tehettem
Ma-is valamit, a’ mivel hűségem’ jelenthettem.
Hív vagyok, és hív-is lészek; fenn-tartom életedet,
’S azért, hogy az emberi kéz el-temetett Tégedet,
Élni fogsz az én szívemben, mind addig míg én élek,
’S míg én-is mint Te, a’ főldért jobb lakó helyt tserélek.XIV. Ének az Örökké-valóhoz
Yung' huszon-harmadik éjtszakájából.Meddig nézed, Nemes Lelkem! meddig? hogy a’ Dítséret
A’ Királyok’ udvariban ajándék’, vagy ígéret’
Reménységétől vonatván főld-színt tsúszva mászkáljon,
Mint egy féreg – hogy tsapodár hangzatokat tsináljon,
Mellyekkel tsiklandoztassa a’ világ’ nagyjainak
Kevélly füleiket; – pénzért a’ bűn' undokságinak
A’ jó erkőlts' köntössiből tsináljon takarókat, –
Meddig nézed e’ tsúf dolgot ’s Lélek’ gyalázatokat?
Hogy egy Gazdagtól, a’ kinek Lelke nintsen, kóldúlva
Kenyeret kér a’ Dítséret; ’s jó illatokkal gyúlva
Áldozik, egy alá-való ’s álnok ember' szívének,
A’ kinél a’ jó erkőltsök porba temettetének.
És hogy illy drága illatú fű-szerszámokat hintsen
Az illyen hólt testre, mellyben Lélek, és Virtus nintsen –
Hagyd-el óh dítséret! hagyd el a’ fényes udvarokat,
Mosd-le a’ nemességedre abból ragadt motskokat,
Hogy tsalárd reménységéért holmi úgy tetszett jónak
Hazugságokkal hízelkedsz a’ rossz Uralkodónak.
Menj vissza ama’ kút-főre – keresd az eredetet
A’ mellyből Te-is, és minden hatalmasság kezdetett.
A’ melly a’ nyelvnek engedett ollyan erőt hogy szolljon,
A’ Léleknek lételt, és azt hogy érthessen, ’s gondoljon. –
Szörnyűség! a’ Mindenható Teremtőnek láttára,
Egyik ember, a’ másiknak, mint-egy imádására
Arczra borúl; a’ Dítséret’, és tisztelet’ tömjényje
Azokonn, a’ kik egy-forma ’s egy Fő míves’ edényje,
Sort vesz – sorra jár az egyik agyagról a’ másikra,
’S a’ mi még szörnyűbb; a kissebb bűnről a’ nagyobbikra:
Csak Te nem ditsőíttetel méltó dítséretekkel,
Emberek' Atyja! a’ ki bírsz egyedűl mindenekkel.
A’ kinek, a’ fényes nappal, tsak orczád mosolygása;
Ellenben, a’ mennydörgések' rémítő ropogása,
A’ szív rémítő éjtszakák’ szapora villámása,
Haragod’ jele, ’s homlokod’ öszve ránczolódása. –
Fogyjon-el azon órában, fogyjon! szám’ lehellete,
A’ mellyben abból ki-fogyna az Isten’ Dítsérete.
Vajha! háládatosságom, bosszút állván ő érte,
Minden helyett, a’ ki őtet nem eléggé dítsérte,
Vagy, óh Fájdalom! ő róla el-is felejtkezhetett,
Tehetne, egy elegendő örökös dítséretet. –
De – hogy kezdjem hírdetését az ő Ditsősségének?
Hogy soha vége ne légyen annak hírdetésének.
Akar-melly-felé fordíttsam éjjel nappal szememet;
A’ bámúlással el-tőlt szív arczra borít engemet:
Látván, az ezer tsudákkal meg-rakott természetet,
És szűntelen imádássá teszi a’ tiszteletet. –
Nagy Isten! ki a’ lejendőt, jelen-valót, és vóltat,
Ez nálunk az idő miatt három részre oszolttat,
Úgy nézed, mint-egy perczentést – minden teremtésedet
Ismered; és azok közűl egy sem ismer Tégedet. –
Magadat, ha láthatatlan vagy-is Természetedben,
Láttatod leg-alább-való ’s kisseb Teremtésedben –
A’ Fa-levelek, mellyekből eszik és neveltetik
Sok száz ezer állat, szint-úgy hatalmadat hirdetik,
Mint ama’ nagy égi testek ’s azoknak lakossai,
Mert azok-is ugyan azon Házi Gazda' szolgai.
Te vagy egy apadhatatlan elégséges forrás, a’
Mellyből buzog a’ boldogság; ’s az élet’ áradása
El-oszlik, sok tsatornákonn minden teremtésekre –
Te adtál nyelvet, ’s ékessen szólló erőt nyelvekre
Az embereknek – de azzal ki-mondani Nevedet
Nem tudják.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Óh Taníts-meg hát engemet, Te mivedet,
Mitsoda névvel nevezzem azt az örök Felségest?
Azt, a’ mind nagyra kitsinyre egyszersmind elégségest.
A’ ki midőn ama’ roppant és számtalan napokban
Fényeskedik-is, jelen van az apró fű-szálokban. –
A’ Te ditső Felségedről Lelkemnek gondolkozni
Ollyan, mint el-bírhatatlan egy nagy terhet hordozni.
Te minden Tökéletesség; és egyedűl azoknak
Summája vagy; első oka, ’s egy oka minden oknak.
A’ természet’ minden-felé el-terjedt sok ágának
Törsöke: a’ Teremtések’ titkos arany lántzának
Formálója: mellynek meg-nem-számlálhatja szemeit
Az ember, sem egy-másból lett rendes eredéseit. –
Minden dolog azt hirdeti, hogy meg-foghatatlan vagy,
Színt-úgy, a’ mit leg-kissebbnek teremtettél, mint a’ nagy –
A’ Te szódra amaz üres semmi meg-terhesedett,
És szűlte e’ fejünk felett szélesen ki-terjedett
Égen ragyogó testeket, ’s ha tsak egygyet szűlt vólna,
Mindenhatóságod felől az-is eleget szólna.
A’ mellyek közzé az embert bámúlni helyheztetted,
Hogy azoknak látására le-borúljon előtted.
A’ meg-nem-halandó Lelkek, a’ Te Ditsősségednek
Némű-némű szikrátskáji; Mindenható létednek
Nemes magzati – a’ kiknek értelmes tehetséget
Adtál, a’ jó ’s gonosz között külömbség tevés végett.
Az okosokká teremtett Teremtések, sorjában,
A’ mint Isteni fényednek élesztő súgárjában
Kissebb vagy nagyobb részt vettek; szép rendel emelkednek-
Fel addig a’ Teremtésig, melly örök lételednek
Meg-foghatatlanságához, a’hoz leg-közelebb jár
A’ mit Istennek nevezünk – ’s tőled mind ezeknek már
Természetjekkel egygyező lakó hely rendeltetett
E’ világban, melly hatalmas kezeddel építtetett. –
Hát Te magad hol lakozol? óh kezdet és végezet
Nélkűl való! ki lessz? a’ ki engem' a’ Házba vezet:
Mellyben én Idvezítőmre reá találkozhatom;
Istenséged’ hol keressem? ’s hol-is tudakozhatom?
A’ méllységben-e? vagy ott fenn a’ Naptól kérdezzelek?
Meg-mondhatjátok-e nekem? Ti óh harsogó szelek!
Hol lakozik Teremtőtök? – vallyon az ö szavának
Hangja-e a’ mennydörgések? Királyi szék formának
Tette-e a’ fellegeket, mellyen űl ’s parantsolja:
Hogy szekerét a’ forgó szél sebes láng közt hurczolja.
De mit? óh vétkes képzések! távozzatok előlem,
Vétkezem; hogy a’ Teremtőt távoly keresem tőlem.
Jertek velem, óh halandók! és arczra borúljatok,
Mert itt van az Isten, itt van a’ kit én nem láthatok.
Ez roppant Világ, a’ mellyet az ő karja ereje
Tart ’s mozgat, ditső Királyi székének részetskéje.
Ha ezzel egy pillantásig fel-hagyna ’s nem tartaná,
A’ valót az elébbeni semmiség, fel-váltaná.
Az ő keze meg-öleli mind, a’ mi véghetetlen,
És a’ mint szemei előtt minden el-rejthetetlen;
Úgy a’ mik leg-magasabban fel-emelkedhettenek,
Mindent látó szeme előtt tsak ollyaknak tetszenek,
Mint hol-mi apró por-szemek, mellyek e’ feneketlen
Üregben körűl-kerengenek öszve keveredetlen.
De mi vagyok én halandó! hogy az én ajakomat
Illyenekre merem nyitni: – forró buzgóságomat
Ki önteni, ’s egy féregnek merni venni nyelvvére
E’ felséges Ditsősségnek nints e' kissebbségére?
Nem elég-e? hogy az ember arra méltóztattatott,
Hogy tsudálhatja az Isten' tsuda-képp’ tsináltatott
Munkájit; hanem még fejét arra-is reá vesse,
Hogy e’ Felséget a’ porban suttogva dítsérgesse.
Hol találni gondolatot? hol lehet lelni szókat?
Hol? e’ Felséghez illendőt, e’ Felséghez méltókat.
Ereszkedjen-le bár elmém a’ főld' közép pontjáig,
Repűljön-fel bár az égnek magas bóltozatjáig:
De nem tud a’ Természetben ollyan képet találni,
Mellyel az ő nagyságának rajzolatot tsinálni
Tudna tsak homályosann-is.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Világ' fényes pompája!
Mi vagy e’hez képpest? – Sűrű*
Az S s-bő jav.
setétségnek homályja. –
A’ gazdagság, a’ sok kintsek több kintsekkel tetézve,
Mitsodák? – Tsupa*
A T t-bő jav.
nyomorúlt szegénység erre nézve. –
A’ Csillagoknak ditsően tündöklő ábrázatja
Csak tsupa homály e’ mellett – az elme’ gondolatja,
És a’ képzelődéseknek leg-sebessebb lángjai,
Az el-ragadtatott szívnek forro buzgóságai
Mind hideg jég – és nem tudnak illendő szót gondolni
E’ ditsősséges Nagyságot ki-fejezni ’s rajzolni. –
Nagy Isten! a’ kit dítsérni fel-emelem nyelvemet,
Te! a’ ki a’ Te Lelkeddel meg-illeted szivemet;
Én egyedűl való kintsem! erőm én vénségemben!
Egyedűl való és tellyes ditsekedés Lelkemben!
Te! ki adtad az embernek a’ Halhatatlanságot,
Segitsd azt a’ tehetetlen Háláadatosságot.
Hogy tudhassalak nevezni méltó névvel Tégedet,
Vagy, ha nem lehet találni Felség! ollyan Nevedet,
Melly illendőnn elő adja ditső Természetedet,
Engedd: hogy méltatlan nyelvem nevezze Felségedet
Embereknek Barátjának. – Melly név az én szívemet
Egészen el-járja ’s el-tőlt nagy örömmel engemet. –
Lelkem! az én Músám fellyebb már nem emelkedhetik,
El-végezte mind azt a’ mi ő tőle ki-telhetik
Leg-fellyűl vígasztalást rak képzésinek reája
’S ez lessz az ő énekinek tetéző koronája.
Többé más nyomorúságtól magamat nem félthetem,
Hanem a’ bűntől – a’ Halál' félelmét el-temetem
Örökre; oszlopa alatt változandóságomnak
A’ mellyet dítséretére emeltem meg-tartómnak. –
Óh! ne legyetek Bíráji Versemnek hitetlenűl*
hltetlenűl Sajtóhiba, jav.
Ti hideg és tompa Lelkek; a’ kik ha érzékenűl
Gondolkodtok, el-fáradtok – a’ kiket meg-háborit
A’ mélyen el-ragadtatás, a’ tsendes vér bátorit
Amaz örök Teremtőről méllyen nem gondolkodni
’S a’ könyörgésben erőssen azért nem buzgólkodni
Ne-hogy az egekig emelt szívnek fel-buzdúlása
Miatt, nyúgodalmatoknak essen zavarodása. –
Távozzatok-el én tőlem hideg vérű vakítók!
Méltatlan, semmi vagy tsekélly buzgóságú Tanítók!
Kik ékesen szóllás nélkűl, gyenge ki-mondásokkal
Prédikáljátok a’ virtust a’ Porban tsúszó szókkal. –
Hát vallyon bűn-e? az illyen dolgokról elmélkedő
Léleknek, fel-gyúladni, és égni fel-emelkedő
Lánggal: – hiszen a’ jó szagú tömjén-is úgy terjeszti
Kedves szagát, ha azt a’ tűz meg-gyújtja ’s fel-gerjeszti.
Óh! hogy, ’s miért fagylaltad-meg, Vénségemnek mord tele
Az én Músámat? véremet, és elmémet-is vele. –
Mikor a’ Lélek, a’ maga’ buzgósága’ lángjainn
Mint-egy szárnyakonn fent repdes az egek' magassainn;
Az arany hárfák győnyörű hanggal gyönyörködtetik,
A’ mint azokat az Egek’ seregei pengetik.
Úgy-tetszik, mint-ha hallanám a’ Szent Hallelujákat.
Mint-ha zengő énekléssel mind tsak azt mondanák ott
A’ hol az Úr űl a’ székben: Mondjad én Lelkem! Te-is –
Óh! mint örvend Lelkem ennek tsak képzelésére-is?
Óh! mikor jön-el a’ Halál be-vezetni engemet
Ama’ mennyei karokba? – Ha rontja-el testemet
E’ sár-házat; melly az éggel való társalkodástól
El-rekeszt.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Meddig bujdosom ama’ boldog hazától
Távoly e’ főldön? – Hazámon kivűl, mint számkivetett,
Hazámon – mellyet ohajtok – és a’ szabad életet
Várva várván e’ tömlöczben óh! meddig sóhajtozom?
Óh! bóldog nap az, a’ mellyre vírradni kívánkozom.
A’ melly ezt a’ setétséget előlünk el-oszlatja,
Mellyben most tévelygünk – öszve töri és le-szaggatja
A’ láthatatlan, de nehéz lánczokat, a’ mellyekkel
Meg-kötöztettünk.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Az igaz Lelkeket seregekkel
Öszve-gyűjti közönséges Atyánknak széke körűl –
Örűlj én Lelkem! mert ennek a’ kegyes Lélek örűl.
Szomorúságodból emeld-fel bánatos orczádat,
Mert bánatod bosszúsággal illeti jó Atyádat.
Nézzed – ama' vastag kárpit, ketté mint hasíttatott,
A' melly a’ Halhatatlanság 's az ember közt vonatott:
Nézd! a’ sír-halom' hantjainn miképpen emeltetett-
Fel egy pompás Királyi szék, melly neked készíttetett –
Óh örökké-valóság! Óh Nemes Lelkem’ Hazája!
Óh Isten! Te az el-múltak’ 's jelen-valók’ Királyja!
Mikor megyek-el? óh mikor méltóztatsz rá engemet?
Hogy a’ Te oltárid előtt meg-hajtsam én' térdemet.XV. A’ Természet’ deréksége, egy-nehány hirtelen készűlt versben, mellyeket mint egy Barátságos vetélkedésből írt az Auctor; midőn egy Bétsi lakos jó Barátja (anagram: Dandár) próbára matériát adott a’ vers írásra. – Azért a’ hibákat senki se vesse szemére.

Lám! hogy Béts-is talál olly gazdag létére,
Ha ki jön e’ puszta Ország’ térségére,
Eleget; a’ mivel szemeit kedvére
Hízlalhassa – Hazánk’ ditsőítésére.
Ott a’ bőlts mesterség tsinál sok remeket,
Majmolván ama’ szép természetieket;
Itt látsz minden térenn olly Anglus’ kerteket,
Mellyek fellyűl múlják az erőltetteket.
Ott a’ Kertész, kertjét részekre szakgatja.
’S az osztott részt újjabb részre osztogatja;
Itt ollyan osztályt tett a’ Természet’ Atyja
Hogy az, tsak emennek festett ábrázatja.
Amott, meleg ágyban meg-érni segítik,
A’ növevényt, ’s az ízt mint-egy kénszerítik;
Itt a’ nap’ súgári magok melegítik,
De az ínyt egészen meg-is elégítik.
Ott üvegen által mint-egy erőltetik
A’ meleget, melly itt meg-sem görbíttetik,
Még-is a’ mint a’ hegy-óldal emeltetik;
A’ szeg-mérték erőt adván, neveltetik.
Ott fel-felé szökő vizeket tsinálnak,
Mellyek itt minékünk őnként folydogálnak,
Ott erő kell ama’ fel-szökő víz szálnak,
Itt azok kereket ’s malmot taszigálnak.
Ott kézzel tsinálnak halas-tó formákat,
Itten a’ természet tsinált tsatornákat;
Mellyek úgy meg-tőltik e’ nagy víz-tanyákat,
Hogy el-hordozhatnak tengeri gályákat.
Ha kisebb a’ festés a’ le-festetettnél,
Kisebb a’ mesterség hát a’ természetnél,
Te-is természettel szép lenni szeretnél
Inkább, mint, hogy ékes formára festetnél.
Azok a’ mesterség’ egyenes rendjei,
Mellyek a’ mesternek sokszor remekjei
Csak a’ homályos szem’ rövid nézései;
Csak a’ természeti rend’ nevetségei:
Hogy valamelly kertben, egy-mástól két fának
Két ölet szabjanak-ki tágasságnak;
Ezek tsak játékot, ’s emberi munkának
Tökéletlenségét ábrázolhatnának.
Más egyenlősége van a’ természetnek,
Mellyek hogy egyszerre szembe nem tűnhetnek,
Sokann e’ szépségre szem-ügyet sem vetnek;
Vélvén minden lyukat, ki-kerekítettnek.
Hát! a’ Proportzió’ sok-féle formája
Hová lett? mert van ám olly Hármoniája
A’ rendnek-is, hogy azt ha jó szem visgálja,
A’ kűlömbözést-is egygyezni találja.
A’ külömbözésnek meg-meg külömbsége
Van, ’s ez a’ természet’ deli mestersége:
Hogy az emberi ész’ gyors viszketegsége
Ne lássa, hol lessz már egyenlően vége.
Bizony a’ mennyivel minden mestereket
Fellyűl múl az az egy a’ ki az egeket
Alkotta; annyival a’ mindég remeket
Csináló természet, a’ mesterségeket.
’S talám sok balgatag ’s vétkes gondolatnak,
Kik arról hogy Isten van gyanakodhatnak;
Itt az eredete: hogy a’ majmolatnak
Imádóji fellyebb nem gondolkodhatnak.
Nints olly találmányja akarmi bőlts észnek;
Rendje, ’s veteményje nintsen a’ kertésznek:
Hogy a’ Természetben mind ne lelném késznek
A’ mik mesterséggel ’s idővel tenyésznek.
Mit tesz a’ Mesterek’ tanúlt mesterségek?
Miben áll azoknak tökéletességek? –
Abban, és a’hoz van szabva derékségek;
Ha a’ Természettel van egyenlőségek.
Dandár-is azt vélte Bádenben laktában,
Hogy ő egy mindenek’ tellyes tárházában
Múlat: de ollyaknak űlt tsak árnyékában,
Mellyeknél a’ való sokkal szebb magában.
Egyszer hát, ki-jővén Balaton’ térjére,
Ollyanok akadtak visgáló szemére;
Hogy kéntelen a’ Béts ’s Báden’ szégyenére
Bámúlni ezeknek sokkal szebbségére.
Örűlt Tapólcza-főnn, Tapólcza vizének,
Hogy gazdag folyási tiszta kút fejének,
A’ kúttól tsak egy-két lépésre menének,
’S már elegek egész malom’ kerekének.
Óh! tsuda munkáji úgy-mond az Istennek!
Bizony tsak árnyékos rajzolati ennek
A’ folyások ’s szökő kútak kik mindennek
Örömére, de tsak erőltetve mennek.
Innen neki tartván téli nap-kőlttének,
Van temérdek öbli Balaton’ vizének,
Mellynek meredekjén mind két mellyékének
Nagy és kies hegyek fel-emelkedének.
Minden-felől Partját Tornyok ékesítik,
Nagy tavát egy-nehány patakok bővítik,
Lassú folyamatok Foknál meg-görbítik
’S Siónn a’ Dunába le-menni segítik.
Hol fél, hol egy mért-főld egész szélessége,
Tizenkettő Foktól Hidvégig a’ vége.
Olly nagy néha-néha habja dühössége,
Hogy egész hegyeket hömpölyget térsége.
Ha érzi a’ fel-szél meg-háborodását
Hallhatni távolyról éjjel mormolását,
’S ha al-szél váltja-fel amannak fúvását
Egy perczentés alatt tsitítja habzását.
A’ felső partjáról fél sziget formára
Be-nyúl Tihan; a’ hol az Átila’ vára
Épűlt egy meredek hegy’ órozatjára;
Főldből van sántzolva régiek’ módjára.
Régi Temploma van itt Szent Benedeknek,
Mellytől Észak felé egy hegy-meredeknek
Fel-menvén; – a’ túlsó Somogyi hegyeknek
Beszélj; ’s örűlni fogsz a’ feleleteknek.
Köszöntsd bár az Ekhót hat lábú versekkel;
Mind azon épp szókkal és értelmesekkel
Meg-felel ’s küszködik a’ jó nyers nyelvekkel
Tizenöt szó-tagból álló beszédekkel.
A’ hova a’ hangok így vissza jövének,
Közepe az, e’ nagy víz’ szélességének,
A’ honnan, a’ széllyel visgálók’ szemének
E’ térségek, egy nagy kertnek tetszenének
Mellynek a’ halas-Tó vagyon közepében,
Múlató ház Tihan, ’s ennek ellenében
Vadas kert van Somogy’ zőldes erdejében,
’S más felől gyümöltsös Füred’ mellyékében.
Itt a’ mint nagy Bérczek éjszaknak fel-mennek,
Vélhetnéd ezt télben tsupa kietlennek,
De most sok gyönyörű gyümöltsösi ennek,
Tán a’ kies Éden kertnek sem engednek.
Látni itt egy-másba ragadott hegyeket,
’S azokonn el-nyúló szép szőllős kerteket;
’S hogy nagyíttsa kies térség az érteket;
Gazdagon, gyümőlts fák tarkítják ezeket.
Fel-űlt Bellerofon’ repűlő lovára
Dandár, és fel-mene Szent Tamás’ halmára;
A’ hol a’ ki fel-áll e’ hegynek tsúttsára,
Öt-hat Vármegyének be-lát határára.
Itt látott egy kertet, melly épűlt kerekenn,
Leg-jobb szőlő termő e’ magas hegyekenn;
Bámúlt a’ szép fejér tseresznye szemekenn,
’S az egy egy hüvelyknyi ért Spanyol meggyekenn.
’S mivel sánta lábát bottal támogatta,
Ez hegy a’ Parnasszust eszébe juttatta;
Talált-is Pegázus helyett, tsak bírhatta;
A’ mi fáradtságát meg-jutalmaztatta.
Úgy jól-lakott meggyel ’s fejér tseresznyével,
Hogy alig bírhatott le-menve terhével,
Míg utóbb a’ kies vőlgyre le-menttével
Lágyítja dagályját savanyú kút-lével.
Mert a’ mint e’ hegyről dél-felé le-szálnak;
A’ nagy bérczek apróbb halmotskákká válnak;
’S végre ha e’ nagy Tó’ partjára találnak;
Gabona’ ’s fű’ termő lap-helyet tsinálnak.
Itten tsergedeznek sok tsekélly víz-erek,
Kiknek a’ Balaton öbli a’ tengerek;
Vagynak a’ patakban rákok sok ezerek,
Mellyeket nád tűznél fog éjjel a’ gyerek.
Szép világosítást tsinálnak ezeknek
Formájik éjtszaka a’ jövevényeknek;
Mikor a’ partokonn sok szövétnekeknek
Égését mutatják víz-színt a’ szemeknek.
Füredről a’ mint megy az út kelet felé,
’S egy helyt a’ Balaton-partba botlik belé;
A’ Határon két domb, ’s egy vőlgy kerűl elé,
Mellynek kiességét szép forrás nevelé.
Ez, a’ savanyú kút; mellynek fakadása
Szebb, mint ama’ híres Pegazus’ forrása:
Melly, noha természet’ ajándékozása,
Neki a’ mesterség czifrább kútat ása.
Mondanak egy kútat egy régi mesében,
Mellynek ha ki bőven ivott a’ vizében,
Ollyan zavarodást tett agy-velejében,
Mint a’ ki jól hörpent a’ szőllő levében.
Ez pedig az embert futóba indítja,
Leg-elébb az első tsatornát meg-nyitja;
Azután a’ gyomrát hidegen lágyítja,
’S árnyék-szék nélkűl-is le-űlni tanítja.
A’ kiben jó formán kezd a’ víz dolgozni,
Sétálni megy, vagy-is látszik szaladozni,
Egygyik a’ másikat láttatik nyomozni;
’S nem ér rá senkinek komplementírozni.
Sokan vagynak pedig ez-helytt öszve gyűlve
– – – ’s a’ t.XVI. Ezekre azon Bétsi Jó Barát, elmésen négy sorú Strófákban meg-felelvén; alkalmatosságot adott nyályossabb válaszolásra, könnyebb szerű versekben, mellyek itt következnek; de ezek-is tsak futólag, és így nem krízis alá készűltek. 6dik Juliusban 1788.

Mi dolog? hogy rossz lábával Tirteus ollyan jól lép,
A’ mit Füredi pennával ír Dandár, olly igen szép.
Frissek a’ kies Térségenn a’ Bétsi gondolatok;
Épebb ez, mint a’ mit régen Laurushoz írtatok.
Akkor a’ szegény Tirteus tsak fél lábonn sántított;
Most a’ négy sorú versben-is kevesebbet hibított;
Vallja magát, a’ Természet’ beteges szolgájának,
De lám talált Hipokrates, sánta Unokájának
Olly bankót, mellyel rossz lábát annyira ki-tóldotta,
Hogy elmés Strófája’ sorát négyre szaporította.
Sántit még-is, ’s sánta lába, útját el-tévesztette
De ott inkább a’ vezető hibázhatott mellette
Mikor Tapólcza’ forrását melly vagyon Vetse-székben,
Találta a’ mint említi Szalavári térségben.
Tapólcza-fő fő Városa (úgy szólván) Vetse-széknek,
Melly nem régen lett egy-része a’ Veszprémi Vidéknek;
Van Szalában-is Tapólcza, egy Város Sümeg mellett,
De a’ ki ide Győrből jött, arra jönni nem kellett.
Ott-is vagynak szép források ’s kies víz-fakadások,
’S talám ez a’ Magyaroknak hajdan szokott szóllássok
Vólt; hogy az illyen vizeket nevezzék Tapőlczának.
Mert ha emlékezéseim rossz helyenn nem járnának
Tapólcza még harmadik-is van Borsod’ Vármegyében
Lágy-meleg vizekkel gazdag, Miskólcznak ellenében. –
Csudáltad a’ Természetet a’ Tapólcza’ vizében,
Gyönyörködtél a’ Balaton’ Magyarok’ Tengerében:
Dávidként a’ nagy hegyekre fel-vetetted szemedet,
Mellyeknek partjai közzé e’ nagy Tó kerekedett. –
Méltánn-is; mert a’ Természet’ sok ezer ajándéki,
Mellyekkel itten gazdagok ez bővségnek hajléki,
Az elme’ gondolatjait gyors szárnyakonn ragadják;
Még-is a’ Bőlts Természetet ki-tanúlni nem hagyják:
Hanem míg magát futtatva a’ serény ész dolgozik,
Utoljára a’ visgálás bámúlássá változik.
A’ mit közelebbről láttál az óltott gyümőlts fákban,
Hogy a’ vad törsökbe rakott szelídebb ágatskákban
A’ vad törsök’ nedvessége olly édesen dolgozhat,
Hogy itt Sámson az erősből ki-édességet-hozhat,
Vagy ha egygyik nemű fába más neműt be-metszenek
Az ágonn ugyan-tsak ollyan gyümőltsötskék termenek
A’ millyent termett az a’ fa, a’ mellyről le-metszetett.
Ez mind titok, és mi tőlünk olly igen el-rejtetett,
Hogy az áldott természetet inkább illik tsudálnunk.
Mint azt vagy érzéketlenűl vagy fél szemmel visgálnunk.
Nem tsuda hát, ha e’ térre annyi számmal jöttenek
Lakni, mint egy Anglus kertbe ama’ kőltött Istenek.
Mert talál Erdőt Szilvanus; talál gyönyörűséget,
Talál – mert ritka találni illy kies erdőséget
Mint itt; találhat Czéres-is ollyat a’ mit tsudáljon,
Hogy a’ főld kő-göröngyökkel rakva vagyon e’ tályonn,
Még-is a’ Czéres’ Leánya arathat ollyan kívét,
Mint ott, a’ hol a’ Csalló-köz majmol arany kert mívét.
Pallás ha táborozni kell, talál ollyan térséget,
A’ hol szint-úgy tsúfolhatja távoly az ellenséget,
Mint a’ Szűz Komárom’ Vára a’ Csalló-köz’ órában,
Mert lehet itt-is a’ vizet venni olly tsatornában:
Mellyel ha öszve ragasztják a’ nagy Tó’ két szegletjét,
Egész szigetté tehetik a’ Tihan’ fél szigetjét.
Ott a’ meredek bérczekből készűlt sánczok állanak;
Lehetetlen, hogy illyeket mesterséggel rakjanak.
Minerva, ha tanúlni kell ’s a’ músákkal tartani,
Tudhat e’ kies helyeken olly szállást választani:
Mellynél a’ Parnasszus’ hegye ha kiessebb lehetett;
Van itt, a’ mivel a’ Görög talám nem kérkedhetett,
Ott a’ Pegázus’ forrása észt adott Orfeusnak,
Itt a’ borral tele pincze erőt ád Enniusnak;
Hogy Pallás’ tiszteletére erőssebb hangot adjon;
Kérd-meg bár a’ Poétákat hogy el-mellyik-maradjon.
A’ szárnyas-ló-rugta víz-é? vagy az ember kapáltta?
A’vagy tsak ezt a’ száj’ íze édesebbnek találta.
De ha kell Pegázus’ kútja, itt van a’ savanyú kút,
Csak-hogy itt alá felé megy, ott fel-felé ment az út.
Ennek van ollyan bámúlást indító természete,
Hogy amaz, mikor fakadt-is, ennél jobb, nem lehete.
Ez vólt hijja énekemnek; hogy még ezt le-nem írtam,
Mert az Apolló’ lelkével én egésszen nem bírtam.
Engemet Urániának adott ő tanítványúl,
’S ha mi a’ szép Tháliától maradt rám ragadványúl:
Eskulápiust nem láttam, hogy e’ víz’ erejébe’
Kutassak, vagy avatkozzam az ő mesterségébe.
Tudom hogy noha fejemet Bachus-ként nem zavarja;
Tesz annyit, hogy – – bár akarki be-varja,
Pomona, Czéres, Diána, Merkuriussá válnak,
Mert mint a’ futó kéneső ki-menő tért találnak.
Kívánod még, hogy írjam-le a’ Balatoni rákot,
De félek, hogy meg-bántanék sok piperés Nimfákat;
Azt pedig én Diánának még akkor meg-ígértem,
Mikor tőle hajdan egy szép ’s Szűz Feleséget kértem;
Hogy én örökké maradok Asszonyok’ Szószóllója;
Vajha itt-is Orfeusnak ne lenne marczangója!
’S osztán Te önnön magadat szántad a’ Rák’ farkának;
Mellynek pedig, tsak alig ha illik lenni sántának.
Ha igaz, hogy ez az állat előre háttal megyen,
Te majd meg-botlasz a’ vőlgyön ’s nehezen mégy a’ hegyen.
Külömben-is, a’ rákoknak az a’ vissza-menése
Magával a’ természetnek mint-egy ellenkezése,
Melly a’ savanyú kút körűl ellenkező-képp’ vagyon,
Mert itt a’ jámbor természet rajzoltatik-le nagyon.
Itt nints első sem utólsó, egygyez a’ gazdag ’s szegény,
Egy-formán fut a’ berekbe az Úr, ’s a’ szegény Legény.
Itten tavaly, még senkinek kalapot sem emeltek,
Hanem-ha nagyon meleg vólt, ’s a’ napnak süvegeltek.
A’ zőld’ májvára le-dűlve, ki széllyel ki sorjába’
Szabadon néznek a’ partról a’ Balaton’ tavába:
Egygyütt esznek a’ szegények a’ leg-főbb gazdagokkal,
Mivel-hogy mindenik fizet egy-forma krajczárokkal.
Egygyütt isznak egy forrásból, sőt néha egy üvegből,
Nints itt semmi némellyeknek finnyás kényességekből.
Sem a’ tiszta, a’ ragadó nyavalyától nem félhet,
Mivel ollyan vizet iszik, a’ mellyel ha jól élhet,
Ha nem tiszta-is, meg-tisztúl – itt az arany időnek,
A’ réginek, vagy még talám valaha leendőnek,
Mint-egy árnyékban láttatna tiszta le-rajzolása,
Ha azt már meg-nem motskolná némellyeknek szokása:
A’ kik vagy a’ nyereséggel otsmányúl vissza élnek,
Vagy azzal, hogy sokat nyertek, és még többet reménylnek,
Fent-héjjaznak, és a’ rangnak nem-válogatásából
Tsúfot üznek – tsúfot Füred’ szép arany Századjából.
’S mi az oka? – mert már kezdik az áldott természetet
Erőltetni – tsúnya pedig ez, mihelyt erőltetett.
A’ quid prohibetis aquas-t itt már el-felejtették,
A’ természet’ ajándékát lakat alá vetették
Ingyen-vettért gazdagítja a’ nadrág a’ bugyogót,
Azért adják egy krajczáron az egy hüvelyknyi dugót.
Ez természet’ ajándékát keverve sütik-főzik,
A’ mellyel a’ természetet erőltetve kettőzik.
Sőt ha felesleg meg-térűlt egy napi fáradtságok
A’ leg-főbb-rangúaknak-is nagyobb a’ méltóságok.
Pedig bizony mikor ezek a’ lágy emberi vérnek,
Vagy erőssebb rúgó erőt, vagy nem-tom-mit ígérnek,
Kurusolt meleg-ferdőket készítgetvén a’ testnek
Galenussal gazdagosznak ’s hasznot magoknak lesnek.
Vallyon ama’ hideg ferdő ketretzes rekesztéki
Nem jobbak-é, mint a’ fórralt vizeknek folyadéki?
Mellyek magok’ erejéből valamit tsak veszthetnek,
Mikor hideg részetskéik meleggel emésztetnek.
Azt tudom: hogy ez forralttak lankadásra készítik
A’ testet, amazok pedig természettel frissítik.
De már, hogy a’ meleg, erőt ád-é ezen vizeknek?
Azt fenn hagyom az Orvosi Tudományban bőltseknek.
Vóltak sánták; és a’ kiknek inok öszve húzódott,
A’ kiknek az erőszakos meleggel kuruzslódott
Víz, valamire testteket helyre hozta; de ezek’
Okai a’ vizek vóltak-é és emberi kezek?
Hidegenn használt*
haszált Sajtóhiba, em.
vólna-é? vagy az ollyan meleg víz,
Mellyben nintsen illyen erő, és illyen savanyú íz?
Nem tudom – látom e’ víznek gyönyörű ’s hasznos vóltát,
Én-is tehát elő veszem amaz Dandár’ danoltát:
Hogy szép Füred ’s a’ természet itt ugyan meg-mutatta,
Hogy ő a’ mesterségeket felesleg meg-haladta – – ’s a’ t.XVII. Ezekre-is azon jó Bétsi Barát elméssen felelt; de mivel versseibe sok dítsérések vagynak keverve; ismét hamarjába ezt válaszolta az Auctor:

Sok Horváthnak a’ koszorú mellyet raktál fejére;
Fordítsd azt inkább az Isten’ meg-ditsőítésére;
Mind Isten ’ ajándékjai a’ jók ’s a’ tálentomok.
Por, hamu vagyok én, és a’ latban tsak annyit nyomok:
A’ mennyi ajándékokat adott a’ Mindenható,
’S mind tsupán tsak Istené az, a’ mi bennem látható.
Hogy valaki meg-haladja Názót, nem lehetetlen;
De hogy valaki magának nagynak tessen, illetlen. –
Sőt talám én-is vétkezem, mikor a’ természetet
Csudáltam; mert inkább aztat a’ kitől teremtetett
E’ nagy minden; méltó jussal kelle vala tsudálnom,
És egy játszi Poétából Istenes Pappá válnom.
Nem játszodtatom hát tovább a’ titkokonn eszemet,
A’ Természet, a’ Nagy Istent imádni hív engemet
A’ miket Te és én írtunk rendel öszve gondolom:
Jer! igazgassad pennámat, jer! én őrző Angyalom.
Próbálljuk a’ természetnek meg-adott dítséretet
Istennek adni; ha ugyan arra egy teremtetett
Reá mehet, hogy az Istent igazán dítsérhesse;
És az ő ditső hatalmát méltó szinnel le-fesse.
Bár Názó, vagy bár Orfeus, vagy akármi nagy legyek,
A’ nagy Isten’ óltárához térden mászkálva megyek;
’S onnan botsátom hangomat Arionnak fülébe’,
Hadd érezzen velem egygyütt*
egyyütt A szöveg írásmódja szerint jav.
olly örömöt Lelkébe’
Melly az égi seregekhez őtet-is fel-ragadja,
’S Isten’ ditsőítésének ő magát által adja:
Szűnjön-meg a’ Természetet áldani az ő versse-is
Csak az Istent áldja – szűnj-meg! Óh szűnj-meg Lelkem! Te-is.
Szűnj-meg Lelkem! a’ Természet derékségét tsudálni,
Mellyet nap-kelet ’s enyészet meg-nem-szűn prédikálni. ’s a’ t.


Ez az ének, melly itt következne, már által vagyon téve, egy Nyári Ejtszaka nevezetű munkátskámba; melly mivel elébb láthat világot mint ez; azért itt vele sort nem szaporítok.


XVIII. Egy hirtelen halálra – szél-, vagy guta-ütésből származottra.

Ím egy Lelkes ember lelketlen testté lett;
Bizony mint az árnyék tsak ollyan ez élet. –
Böröndy Jó’sef Úr reggel nem reménylte,
Hogy még-ma estvére el-végződjön éltte; –
A’ melly órán reggel mondta mennyünk haza’,
Estve azon óra tályban találkoza
Halál’ póstájával; ki haza vezette,
És főldből vett testét lelketlenné tette. –
Alig tőlhette-bé ötven esztendejét,
Mivel jövevény vólt változtatta helyét, –
’S ím! e’ hiv szolgának melly korán meg-kellett
Halni, ki sokáig hartzolt Themis mellett,
Most-is ez igaz Szűz hív szolgálatjában
Rogyott-le, és kerűlt a’ Halál’ markában.
Küszködött a’ kín közt meg-köttetett nyelve,
Árváji jajjára tsak nyögve felelve. –
Még-is Themis, kinek életét áldozta
Meg-szánván betegjét, nyelvét fel-óldozta;
Hogy hív kegyessége bizonyítására,
Említse Jésusa’ nevét utoljára; –
Húllnak az erőssek, gyengék reszkessetek,
És minden halandók halni készűljetek,
Mert senki sem tudja, estve-e reggel-e?
Fuvall rá, ’s meg-folytja az Úr’ erős szele.XIX. Egy Papnak és egy Főld-mérőnek Koporsó Írása.

Meg-állj jó útazó itt nyugszik egy pár test,
Melly bár érzéketlen, érzékeny példát fest:
Míg éltek, két jámbor, Isten’ emberei
Vóltak, most a’ Halál’ rémítő képei,
Egygyik – – János ki az Úr’ Óltára
Mellett fel-kent Pap vólt ’s járt Áron’ módjára
Másik – – Ádám, a’ ki gyors lánczával
A’ Főldet, ’s az eget mérte czirkalmával,
Ímé a’ halálban millyen hív Pajtások,
Kiknek állapotjok más vólt, ’s más vallások;
Óh bizony tsak árnyék ez játszi világban
Mind, a’ mit ölelünk Júnó’ lárvájában;
Gyermek játék köztünk az egyenetlenség,
Csak a’ halál, halál az erős ellenség.
Kálvinus egy bóltban meg-tér a’ Pápával,
Mind a’ nagy kalappal, hármas koronával.
Tanúlj e’ példából ember! egygyes lenni,
’S tudd-meg, hogy néked-is a’ sírba kell menni.XX. Báró Hompeshez Isten-jó-nap, midőn ő a’ Balatonban úszkált Füred mellett; még 1787dik esztendőben.

Báró Hompes! ugyan vald-meg: hol és kitől születtél?
Ánglus vóltál-é, vagy Olasz, míg Magyarrá nem lettél?
A’ Homérus’ születésén hét város vetélkedett,
A’ Nagy Groczius’ hitével hat Vallás ditsekedett;
Ha ezt rád alkalmaztatom, ne mond, hogy hízelkedem,
Mert én azzal hogy Magyar vagy igazán ditsekedem.
Születésedhez Hazámnak ha nem vólt szerentséje
Bánom: de még abban-is van egy nyereségetskéje,
Mert mikor már sok hajdani Magyar vérből születtek,
Az idegen nemzeteknek olly nagyon hízelkedtek;
Hogy magokat talám nem-is tartják érdemeseknek
Tisztre, ’s méltóságra, ha tsak meg-nem-németesedtek,
Sokan’ tsak a’ czifra névért a’ Francziát majmolják,
Mihelyt Francziáúl túdó Kontes’ kezét tsókolják;
Láthatni, és sírathatni méltán, hogy sok mostani
Magyar, tsak azt-is, hogy Magyar szégyenli meg-vallani:
Sok azt gondolja, ha Ordót akar nyerni ’s keresztet,
Bérmáld magad’ mert magyarúl el-nem nyerheted eztet.
Ím Hompes ellenben, kinek már rangja nem kétséges,
Születése Méltóságos, Hazája ditsősséges,*
ditsősségés Rímelés szerint jav.
Csaknem tele van Ordóval ’s fénylik kereszttel mellje,
Azt tartja, hogy ott a’ kettős keresztnek-is van helyje,
Mert Báró, Lovas Maltézer és keresztes léttére
Rá vágyott a’ Magyarságnak kettős kereszt jegyére;
Ezt tartotta még híjjának maga’ méltóságának,
Hogy Nemes Országunk tartsa Hompest Hazafijának –
Bújj-el óh szeme-hunyt Magyar! mert bizony szégyen neked,
Hogy el-fajúlt édes Fiad, ’s másunnan jön gyermeked.
Jól van biz’ ez Édes Báróm! találok én Te benned
Ollyant, a’ miért méltó vólt neked Magyarrá lenned;
Mivel a’ Magyar Bátorság, ’s az Ánglus vak-merőség,
Te benned öszve-keverve lett olly bátor szívűség,
Hogy Hazám Magyarságodat éppen nem szégyenlheti,
Kivált most, mikor Nevünknek úgy sints igen keleti. –
Már ma a’ levegő égen repűlő golyóbison
Tudnak járni, ’s el-is mennek egy-nehány ég-gráditson;
Bátorság-e ez? – nem tudom – mert a’ ki így az eget
Fent héjjazza, talál a’ mit ki-’s-be-szivjon eleget,
Nem fél ott hogy meg-fulladjon – de menjen tsak a’ vízbe,
Jöjjön a’ vizen egyedűl nyólcz mértfőldet egy ízbe’,
Még pedig ollyan kis hitván Lélek’ vesztő ladikon,
A’ mellynek be a’ tetején több víz megy mint a’ likon,
Sőt háljon vas matska nélkűl éjjel a’ víz’ tetején,
Nehezebb ám ezen járni, mint ama’ tűz’ erején.
Repűlni a’ levegőben már Dedalus próbálta,
Még pedig a’ szurkos szárnyat ollyan jól el-találta,
Hogy az újjabban ez elmés régiség’ meséjének
Titkosabb magyarázatot nem adni, nem merének;
De tsak elég az, hogy repűlt – Hompes pedig ím evez,
Még pedig tengeren kit ő tsak potsétának nevez;
A’ mint-hogy, nem-is-nagy-vólttát jó formán mutogatta,
Mikor közepéig be-ment, ’s szélttére járt alatta.
Be-ment egy szegény tsónakkal ’s egy hitván evezővel,
De a’ víz közepén tsúfúl bána mind a’ kettővel;
Minden ruháját hirtelen le-hányja a’ nyakából,
El-veti az evezőt-is, és ki-ugrik a’ fából. –
A’ szegény tsónak üressen lévén, egygyet tekerűl,
’S akkor egy kis szellőtt kapván Szamárdi felé kerűl,
Süvőltöz a’ sík víz színén; százszor-is vissza teként,
Szidja ki-ugrott gazdáját, hogy úgy el-hagyta szegényt.
Nézi, mint úszik, ’s hányképpen, hol hanyatt, hol-meg-hason,
Néha két kézzel ’s két lábát fel-emelve magason. –
Látta már, hogy elébb ki-ér Hompes Füred’ partjára,
Mint ő kereng a’ Szamárdi Balaton’ óldalára,
Akkor fel-kiált: óh Tethis! óh Tengeri Istenek!
Neptunus, Oczeán, Inó, Glaucus ’s a’ Sírenek!
Honnan hoztátok ezt ide, ezt a’ rajtam truttzolót,
Ezt a’ drága ruhájival, ’s élttével sem gondolót?
Többször vólt ő a’ tengeren, mint én a’ Balatonon
Járt ez már tengeri Sczillán Karibdisen, Zátonon;
Még most pedig Ifjú Magyar; ha meg-nő a’ bajussza,
Minden bizonnyal az egész Balatont által ússza. –
Mikor közel vólt a’ parthoz, eleget kiáltozá:
Mantel, mantel! de nem érté senki, ’s elő se hozá.
Kéntelen vólt amaz első ártatlan őltözetben
Ki-szálni, a’ sok piperes ruhás gyűlekezetben.
A’ szemérmes Kis Asszonykák szemeiket be-fedték,
Csak az árnyék tartón által ’s újjok közt nézegették,
Mert nem bújhatott árnyékra ’s a’ figefa alá itt,
Hogy be-fedné levelekkel ártatlanság-ruháit. –
Meg-van biz-ez, és míg ezen számos nézők bámúltak,
Ki úszni, ki-meg a’ vízben bátor lenni tanúltak:
Én azt kérdem: kitsoda ez? – ez vólt rá a’ felelet,
Báró Hompes, ki Ánglus vólt, de nem rég’ Magyarrá lett.
Mellyre én (committálva vólt, Hertelen) azt gondolám,
De ha szabad, gondolatom nem-is hibázna talám:
Ha a’ fát által plántálják masuvá tsak magába’
Nem terem ollyan jót mint ha bele óltják más fába;
Hompes által kívánkozván ez termékeny Hazába,
Europának úgy nevezett szép paraditsomába,
Ha magából egy ágatskát Magyar fába óltana,
Abból sokkal jobb gyümőltsöt termő fa fogamzana:
Az már Magyarnak igazán ’s méltán neveztethetne,
A’ mi neki egy szép Magyar Menyetskétől születne.XXI. Az első Darab Holminek Dedicatiója. 1788dik esztendőben.

Lám, hogy a’ Barátság’ Isten’ Asszonyának
Tanáttsa, jól szolgalt a’ Magyar Músának,
Mert ama’ Pindusi szárnyas Paripának
Tollai Tótiban kedvesek valának.
Áldott menedék hely, jó Salva Quardia
A’ hová le-hajtá fejét Concordia32
Czélozás van egy Concordia nevezetű versre, melly egy nappal előbb íratott ennél.
A’ hol kedvet talál egy kedves Mária’
Ölében, az Ammon’ szakállatlan Fija.
Mert szarándok ez-is és számkivettetett,
Valamint az igaz emberi szeretet.
Kelletlen az ének sok meg-vesztegetett
Magyarnál, ha Magyar mértékre köttetett.
El-veszett divatja a’ Magyar szó hangnak,
Valamint ütője a’ néma harangnak,
’S már példa-beszédje ma sok gőgös gangnak,
Hogy Magyarúl szólni illetlen nagy rangnak.
Félve ment a’ kedves barátság’ kérttére
Tegnap, a’ Pegazus-is idvezlésére,
Annak, kit jól-lehet jó szívnek ismére,
Még-is tőle szállást petsét alatt kére.
De hát! ha már talált annyi kedvességet,
Hogy jó szívvel fogták ezt az új vendéget,
Nem sérti-e-Fébus-meg, az emberséget?
Ha újjan könyörög új menedék végett.
A’ melly új könyörgés ebből kerekedett,
Hogy ama’ halálból nem rég’ fel-éledett
Magyar nyelvvel vele hált ’s meg-terhesedett
Egygyik Músa, nem rég’ szűle egy kisdedet.
Holmi még e’ gyermek, nints más nevezése,
Mivel-hogy a’ Músa sok szép könyörgése
Után kereszt-Atyát nem lelvén, el-kése
Haldokló Fijának meg-keresztelése.
Ne nehezteljen hát kedves Máriája
Fébusra, ha tőle merészen instálja,
Hogy ditsekedhessen nyomorúlt Músája
Azzal, ha Tótiban lessz Kereszt Komája.
Sőt mivel bír három Lengyelek’ szívével,
Vigye véghez maga’ közbe vetésével,
Hogy a’ Paszitát-is magok kőltségével
Tartsák-ki, bár holmi, ’s tsak ’sírtalan lével.
A’ Kereszt-Atyaság abban fog-állani,
Hogy a’ Holmit szabad légyen ajánlani
Nagy Neveknek; kiknél lehet éz mostani
Meg-romlott Században Magyar szót hallani.
Kevéssel meg-készűl vékony paszitája,
A’ Könyv-nyomtató ház lészen a’ konyhája;
Hol a’ Lengyelek’ nagy Neveknek alája
Írja magát az-is a’ ki dedikálja.XXII. Lakadalmi Tréfás Vers, egy jó Barát’ kérttére.

Meg-veti szállását Hekaté – nem akarja lakását,
És Pataháza felől kőltöze Győrbe belől.
Rába le-menttének, és a’ Duna szőke vizének
Öszve folyási körűl Gyöngy szeme Győrnek örűl.
Czéres sem bánja, hogy ez a’ kire szálla leányja
Most veje Plúto helyett Angyalok egyike lett*
Hecatét, vagy Proserpinat Plutó ragadta-el feleségűl. (A szerző jegyzete.)
Venus sem fázik, mert Búza se Bor se hibázik*
Egyébarant Sine Cerere et Bacho friget Venus magyarúl igen elevenen, de tsúfosan esik ki mondani. (A szerző jegyzete.)
Bachus’ tsapja tsorog, Czérese’ malma forog. –
Arion is Bétsben, a’ Khironi ész epedésben,
Ezt a’ drága napot áldani lantra kapott.
Delfine’ hátára lantot köt, ereszti Dunára,
’S szívét zárva belé, Győrnek evez le-felé.
Melly gyönyörű reggel, mikor ennyi szerentse sereggel.
Érkeze, ’s öszve vagyon gyűlve Szerentsi Nagyon!
Himen is áll készen, ’s melly szép est-hajnala lészen
Majd, ha Luczina elé érkezik estve felé
Ródusi tseppekkel telik udvara tállya ’s ezekkel
Képez nap-keletet éjjel is a’ szeretet.
Szíveket el-rejtik egy-más szívébe, felejtik,
Hogy más háza fala, ’s két külön árva vala.
Légyen is egy-mással egyezve hites fogadással
Ez kegyes indulatos szívetek, álhatatos.
Légyen ez így végben ment szándék kedves az égben,
Kedves ez innepelés, – kedves az öszve kelés.XXIII. T. Nagy János Szanyi Plébánus Úrhoz, felelet egy leg első Levelére.

Egy levelet Szanyból, Győrön igazítva keresztűl
A’ Balaton mellyéki Füred térségire, mint egy
Nyólczad napja vevék – nem ugyan Füreden, mivel akkor
A’ mikor e’ kedves Levelem Kunyhómba kerűle
E’ nagy Tó mellett, amaz északi medve felől fel
Nyúlt bérczes33
A’ h. betűt, én nem tsak Consonansnak, hanem úgyan tsak erős Consonansnak tartom. Nem teszem ugyan törvényűl senkinek is, nem tulajdonítom magamnak azt a’ hatalmat: de a’ mint Te irád, szeretek én is a’ Természethez ragaszkodni, nékem pedig az én szóllásomnak szabad folyamatjában, a’ h akar melly más Consonanssal mindenkor positiót tsinál, és az előtte való végső Consonanst igen nehezen esik nyelvnek, megrövidíteni.
hegyeken’ epűlt pinczékkel, egésszen
Át-ellenben valék, sok gondba keverve Somogyban.
Ott amaz Archimedes’ fej-rontó görbe vonási,
’S más felől Edes Atyám’ a’ tiszta Komáromi téren
El-temetett tetemi,34
Tetemi ’s abból kőlt. Az ’s, a’ mint nevezik czigány S illyen helyen’ a’ hol Vocalis követi Communis, ha pedig Consonans követi, mindenkor longa; természet szerént – a’ hang maga magát el-árúlja. – Engedd-meg, ha Barátságosan meg-vallom, hogy a’ Te egyébaránt gyönyörű verseidet az ’S. eknek meg-rövidítésében nem tudom könnyű nyelvvel ki mondani, hanem inkább el-hagyom az ’S. et. – Ezt szebbre ’s kiesbre köté így olvasom: szebbre, kiesbre köté; nints is ezen szabadsághoz egyéb jussuk, hanem ha muta és liquida egymás után következnek, (noha a’ Magyarban azt sem szeretem) itt pedig ’S. K. nem muta et liquida, hanem vissza fordítva liquida et muta.
’s abból nőtt szívbeli bú, baj,
Mint rabot, a’ hóval be-borított Tóti mezőben,
’S*
S Sajtóhiba, jav.
mint Balaton’ túlsó térségíre szám-ki-vetettet,
Gond’, ’s bánatból font kötelek közt tömlöczözének. –
Hol mikor a’ levelet vettem: meg-változa szívem,
Búmnak gondot adott az öröm, ’s bajaimnak az áldott
Pindusi térségen’ egy Rhódusi módra mosolygó
Músa felel –, pirosan tarkázva rósa virággal
Gyászomat; és kézben forgó czirkalmamat, egy zőld,
Parnasszus’ tetején kötözött Koszorúval akarja
Váltani – mit mondjak? – örömömben sírok – Apolló
El-teli szívemnek belső hajlékit – azokból
Kergeti bánatimat, mint a’35
A’ havat. Dactilus pes. a’ az én értelmem szerént mindenkor hosszú hang. Kérded miért? mert a’ mellette való rántás ’ Z betűt jelent, és így a’ következő Consonanssal artificalis Positiót tsinál; tudni való pedig, hogy éppen ott hogy hagyja-el a’ jó Magyar a’ Z. betűt, a’ hol az azt Consonans követi. – De itt sem ragaszkodom ám a’ Positio’ törvényéhez, hanem egyenesen a’ Természeti hang-ejtéshez, próbálja bár akárki rövidnek tenni, de mindenkor hosszasan és nehezen esik a’ ki mondás.
havat, a’ ki-kelettel
Fel kőlt déli szelek, vagy mint mikor Eliziumba
A’ tüzes Enéás talpig fegyverbe menve
A’ Görögök’ meg-hólt testtek’ páráji setétes
Berkeket (ellenségek előtt el-bújva) kerestek. –
Ah! nyomorúlt Szívem! ’s hogy-hogy? – veled annyira gondol
A’ Végzés? hogy most, mikor ím! így meg-gyökereztek
Benned az aggságok, vagyon egy36
Itt ugyan nem alkalmatosan esik be hozni, mivel a’ gy. után Consonans következik, és így természettel longa: de be hozom még is, hogy az egy et, akar egy, akar két gy. vel írjuk, elég az hogy a’ ki mondásban kettőztetjük, és így mindenkor longa.
Magyar, a’ ki ha Téged,
Mint nyelvvét szerető hazafit, mint Gyöngyösy’ massát
Ismer is, úgy tartom, soha még nem látta személlyed’,
Írtó kést vesz elő ’s gyomodat ki metélli belőled.
Nem hazudott Cicero, mikor a’ dítséretet, úgymond,
Minden örűlve veszi; ’s hát én titkolam-e szívem’
Fel-gerjedt örömét? mikor egy Magyar a’ maga nyelvén
Názó’ mértékjére szabott versekkel akarja
Vallani; hogy tettzett egy ílly, az Olimpusi téren
Járt kőlt Léleknek, mikor Ének forma mesében
Hunyadi’ érdeminek Horváth’ keze által emeltt egy
Oszlopot el-nézvén, látott olly Szívet az Iró
Versseiben, mellynek lehet, a’ mint vallja Barátja
A’ Szanyi Plébánus, kinek a’ maga’ méhekről
Könyve nagyítja Nevét, ’s méltán koszorúkat is adhat.
Jer hát Músa! vegyünk tollat, próbáljuk ugyan-tsak
Mit tehet a’ Rithmusra szokott, mint Pannoni Pindus’
Arnyékjába’ nevelt Vers-írónak keze, hajdan
A’ Görög elméktől, ’s azután Romába gyakorlott
Versekben? probálj mértékre szabott sorok által
A’ Szanyi Vers-szerző’ gyönyörű Levelére felelni
Szép a’ mint írtam, ’s öröm énnékem az hogy az önnön
Nemzetem’ egy méltó Bajnokja nevének az élő
’S élendő maradék, ’s onokák közt fenn maradandó
És örök oszlopokon’ épűlt emlékezetére
Írt könyvem, sok már nagy el-asszonyodásra hanyatlott,
’S balra fajúlt Magyarok közt sok jó szívre talála,
A’ ki az egy Hunyadit még most is tudja betsűlni.
Szép ’s nagy öröm nékem, hogy ez, én tsak gyenge kezemmel
Epűlt oszlopot is Magyarim koszorúzva tetézik
Szép, hogy ezen Virgil’ szép tábori versse nyomában
Tántorgó Soraim bátrabban lépni tanúlnak
Ezzel is, a’ mikor egy Nagy János az Eneisemnek
Társúl Bukolikát kűldött-szép-szép mikor ezzel
Vígasztalja magát egy nyelvét ’s árva hazáját
Kedvellő Hazafi, ’s nem hagyja hanyatlani szívét,
Hogy terem e’ jó főld több Társakat, a’ kik az önnön
Hónnyokat otsmányúl disznók módjára tsunyítni
Nem szeretik, hanem azt a’ mint lehet, és valamint tsak
Bírja tehetségek, Magyarúl szépíteni szokták.
Mit felelek hát én Kedves Leveledre? Barátom!
A’ Dítséretedet köszönöm noha37
Noha e’. Elisiót nem örömest tsinálok – nem nékünk való; valamint a’ h. betűnek is el-hagyása; de azért még is szeretném el-kerűlni, hogy a’ szó véginn való vocalist más vocalis a’ szó elején’ ne kövesse.
e’ köszönéssel
A’ Dítséretedet valamennyire tán le gyalázni
Láttatom, egyszer’smind látszom le-gyalázni vitézi
Énekemet, mikor azt, a’ mit Te Magyar Hunyadimnak
Mint méltót úgy adsz, köszönöm. – De köszönhetem úgy-e?
Hogy jó szívének jeleit kivánta mutatni
Inkább éles eszed, mint sérteni, ’s a’ maga rajja
Ártatlan méhed nem fullánkozva botsátja. –
Kedves vólt Leveled, de talám két híjja van, egyik
Hogy rostáld-jól-meg Hunyadit, ’s mind írd ki belőle
A’ mi hibás, ’s kűld-meg Leveledbe Füredre hasonló
Fullánkok nélkűl; másik, hogy ez a’ szeretetnek
Egy jele, melly tsak-ugyan kőltsön’38
Kőltsön’ (’s majd alább Füreden’) ollyan mint ban, ben, a’ mellyet ha soha kettős N. el nem írok is, mindég hosszú lesz, mert a’ hang ejtés hosszú és mintegy kettőztetett. – Én ugyan Révainak örömest engedek az N. nek kettőztetésében, ’s azt mások után tsak azért hagyom-el, hogy betűt ne szaporítsak az írásban.
eszed úgy sokasíttsa
Jó szíved’ jeleit, hogy akarmikor írók adósnak
Tartsd magadat, ’s én is minden kőltsönre leéndek
Intereses fizető – most is, noha Szanyba Te más, én
Más maradok Füreden’ – ez más veled egy marad, és lessz
Jó szivű szolgád, ’s hóltig kötelezve Barátod.XXIV. Ugyan azon Szanyi Plébánus Úrhoz felelet.

Boldog Egek! hát ollyan öreg, hát ollyan idős-e
A’ Szanyi Plebánus? hogy üveg szem kell neki, mellyel
A’ régen néző szem előtt öregíttse betűit
Egy fiatal gyermek’ Levelének? – ugyan-tsak igaz hát
A’ mit az én Músám, egy szíve-szerette Pap Úrnak
Nem rég, a’ Balatonba be nyúlt, ’s vízzel be-kerített
Attila várával díszes Tihan’ angyali szivű
Jó Fő Papjának, mikor ő Hunyadimnak elébe
Egy elmés verset Szombathelyt ír vala, vissza
Játszva de jó szív módra felelt, hogy az ész az erőnél
Tartóssabb – örvendj Músám! örvendj, ki huszon nyólcz
Esztendős sem vagy, ’s már éneked annyira hangzik,
Hogy meg halván azt a’ Rába lapossi mezőben
Orfeus39
Virg. Aen. L. VI. Nec non Threicíus longa cum veste Sacerdos
Obloquitur numeris septem discrimina vocum.

a’ ki pedig hatvant is el-éri rövid nap
Ekhóként kedves hangal, ’s értelmes erővel
Vissza felelt. – Óh durva szemek! ’s hát mért ti hiúzként
Messzebb nem láttok? fiatal létemre – vagy ollyan
Éles látástok nintsen, mint éles az elme
A’ tőlünk messzebb rejtetteket érzeni, tudni
A’ nem látottat, ’s ismervén levélbül40
Levélből – Levélbűl, túl a’ Dunán való Dialectus, és illyenkor ez az őből tserél ü, lehet rövid is, a’ mint itt nálunk közönséges.
az ollyan
Szívet is, a’ mellyet tán látva se tudna se Momus
Ablakain jobban képzelni? – ha két szemem azt az
Artatlan szeretőt látná; ’s szerető kar*
kár Értelemszerűen em.
ölelné
Karjait, a’ ki nekem Levelébe rakott jelek által
Szívét szívemhez kötelesnek lenni mutatta;
Melly bóldog vólnék!
Óh hát illene-e ílly kőltsönözőnek az illyen
Kőltsönt kész szívvel ’s örömest nem akarni fizetni?
Óh nem! tedd le tehát Músám! köszönettel, az illyen
Boldog adósságot; sőt még uzsorával adóssá
Tedd magadat; de mivel Győrön túl Szanynak az útját
Nem tudod, azt Szanytól kérdezd meg; ’s a’ mi sorodból
El-marad ez Levelen, pótold ki szerette Nagyodnak
Jót kívánással; ’s a’ mint már kezdte remélylni
’S hinni-is ez jó szív, újonnan véle hitesd el,
Hogy marad ez hóltig fel-ajánlott szív igazán hív
’S a’ Szanyi Plébánust szeretettel tiszteli – –
10. Apr. 1788.XXV. A’ Milton’ el-veszett Paraditsomából fordítás próbára; egynehány vers-sor.

Amaz engedetlen Emberek’ Atyjától,
’S első el-esése’ miképpen vólttáról,
Mint evett veszttére a’ meg-tíltott fáról,
És a’ főldnek*
fóldnek Sajtóhiba, em.
minden nyomorúságáról,
Mellyek a’ halállal ’s az Eden’ kerttének
El-veszttével egygyütt a’ főldre*
fóldre Sajtóhiba, em.
jövének
Míg egy nagy Férjfiú, a’ mik el-veszének
Újra meg-nem-szerzé a’ maga’ népének
’S részesivé tevé a’ boldog Hazának; – –
Ezekről szólj, ’s ezt tedd éneked’ czéljának
Músa! kinél hajdan Hórebnek ’s Sínának
Titkosabb teteji kedvesek valának
Hol szent gerjedelmet gyújtál a’ Pásztorba
Ki az el-választott magnak nyilván sorba
Ki-beszéllé, mint lett Menny ’s főld kezdetkorba’
Abból, a’ mi Holmi vólt egy zűrzavarba’.
Vagy ha tán kedvesebb helyeid vólnának
Sion, ’s a’ Siloéh tiszta patakjának
Tályja, melly az Isten Oraculumának
Szomszédjában talált tért le-folyásának.
Innen kérek hangom’ ékesítésére
Segedelmet nyelvem’ bátor énekjére,
’S annak az Aoni hegyek’ tetejére
Szokatlan szárnyakon vágyó repűlttére;
És azon Felséges dolgoknak próbára
Szentséges nyomai’ ki-nyomozására,
Mellyeket soha sem vett senki pennára
Sem folyó, sem kötött beszéd’ formájára.
’s a’ t.XXVI. Egy Temetéskor. 19. Julii 1788-dik esztendőben.

Ímé meg-hólt egy Halandó! – vagy-is egy bóldog Lélek
Lánczait kiket hordozott ’s régen küszködik vélek
Le-rakta; és már élete olly ditsősségessé lett,
A’ millyent nem-is képzelhet e’ világon az élet.
Óh Halál! melly írtóztató ábrázattal festetel,
Mivel téged’ lelketlen test! mikor el-temettetel
Hólt embernek tartnak lenni; és a’ millyenné váltak
A’ testek, hasonló képet festenek a’ Halálnak.
Mi pedig a’ Halál? – nem más, hanem által menetel
A’ boldog életre, mellyet mind addig, míg innét el-
Nem kőltözünk, nem bírhatunk; – meg-szűnsz-e Ember! élni?
Nem-hanem tsak ember lenni – sőt úgy lehet ítélni,
Hogy meg-maradsz minden részben, ’s tsak azt teszi a’ Halál,
Hogy külön fogsz lenni Lélek és test, ki ember valál.
Az ember mihelyt élni kezd, kezd halni – kezd bomlani
E’ sátor mihelyt fel-épűl, mert azt meg-kell-vallani,
Hogy a’ miből épűlt a’ test, romlandó, és segíti
Romlani a’ testet mind az a’ mi eleveníti.
Csak a’ Lélek halhatatlan, a’ melly nem neveltetik
Sem étel sem ital által; ollyanná teremtetik,
Mivel részei nintsenek, hogy meg-se-oszolhasson
Hanem ideig a’ testben olly élettel bírhasson,
Melly mivel közös a’ testtel, embernek neveztetik,
’S azt mondjuk, meg-hólt az ember, mikor el-temettetik.
Óh, hát olly rettentő vagy-e Halál! a’ mint le-festnek?
’S mikor a’ hideg veréjték meg-fagylalja a’ testnek
Ereit, hogy ezen sárból készűlt ezközeivel
Nem dolgozhatik, kisebb-e a’ Lélek valamivel
Mint vólt? – éppen nem – sőt mivel a’ test úgy el-vesztette
Maga ditső valóságát, a’ millyenné őt’ tette
A’ kezdetben a’ Teremtő, hogy tömlöcznek tartatik
Már ma, mellyben ama’ ditső Lélek meg-szoríttatik
’S minden közben vetés nélkűl a’ boldog Istentől vett
Létével együtt járó boldogsággal nem élhet;
Sőt ezzel a’ romlott testtel lett szoros egygyessége
Lett egyszer’smind az erősnek ollyan erőtlensége,
Hogy a’ Szüléktől ránk maradt bűnökben részes ő-is,
Noha Szent Isten teremti ’s tiszta eredetű-is.
E’ miatt méltán hihetni, hogy sokkal nagyobbodik
A’ Lélek, és ez életnél boldogabb a’ második
Mellyet él a’ Halál után örökké örvendezve,
És a’ testtel egygyütt járó terheket nem érezve. –
Óh! de ha boldogabb leszel a’ testen túl mint valál
A’ testben, miért hogy még-is a’ bűn’ ’sóldja a’ Halál?
Ha bűn ’sóldja a’ Léleknek a’ testtől el-szakadás,
Ha hinni ’s kívánni való a’ boldog fel-támadás,
A’ mellyben egygyesíttetik ezen testtel a’ Lélek
Büntetés tehát a’ Halál, ’s boldogság az, hogy élek. –
Meg-álj óh zavart gondolat! ne tsinálj új kétséget,
Tudod-e hogy e’ világnak teremtője mi végett
Teremtett embert, mikor már hatalmát meg-mutatta
Azzal, hogy ezt a’ nagy roppant Mindenséget alkotta:
Hogy több tulajdonságit-is nyilván-valóvá tenné,
’S lenne egy okos teremtés a’ ki azt észre venné
Melly ditsősséges az Isten? – ’s éreztetné jóságát
Az emberrel, ki egyszer’smind tsudálja Méltóságát.
Ha hát ezt a’ boldogságot az ember el-vesztette,
’S ha a’ bűnnel magát arra tehetetlenné tette,
Hogy a’ mint illett, az Istent ollyan formán dítsérhesse,
’S azt-is, hogy ő millyen remek? igazán érezhesse,
Szükség, hogy vissza vitessen első eredetére,
Melly szerént teremté Isten őt’ a’ maga’ képére;
A’ test elébb porrá váljon a’ mellyből teremtetett,
A’ Lélek Istenhez menjen, a’ kitől lehelltetett,
És ott azt a’ meg-tisztúlást, mellyet a’ Jésus’ Vére
Szerzett, melly lett halál helyett nékünk bűneink’ bére
Boldog meg-szenteltetéssel tökélletesíthesse;
’S a’ boldog fel-támadáskor tisztán lelkesíthesse
Amaz el-rothadt test’ porát, melly úgy, mint születtetett,
Meg-nem-bírná azt a’ boldog és végetlen életet,
Mellyre az Isten’ kezétől remekűl építtetett
Test, minden teremtések*
teremsések Sajtóhiba, értelemszerűen em.
közt egyedűl teremtetett.
Nem büntetés hát a’ halál, sőt által-út az égre,
’S egy el-múlhatatlan ezköz arra a’ boldog végre. –
De miért hát, hogy a’ Halál bűn’ bérnek neveztetik?
Jól van – de ezt a’ Túdósok meg-is külömböztetik:
Büntetés a’ hitetlennek a’ Halálnak halála,
A’ ki midőn meg-hólt-is, új életre nem talála,
Hanem mind örökké meg-hal.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Fel-támad ugyan ő-is,
’S ki-jön a’ sírból a’ gonosz valamint a’ hívő-is,
Vagy-is, érzéketlenné lett testte meg-elevenűl,
De azért, hogy meg-halhasson, ’s meg-haljon szűnetlenűl;
De az igazak’ halála méltán inkább élet, és
Ez az igazak’ halála tsak annyiban büntetés,
Hogy nehéz a’ bűnös vérnek; mert a’ bűn’ maradványi
Meg-gyengítvén a’ lelket-is, a’ mik néki bálványi
Vóltak a’ testben, annyira meg-kedveltették vele
Magokat, hogy a’ Léleknek szabad el-menetele
Nem tetszik sem olly édesnek, sem ollyan szabadságnak,
A’ melly kezdete lehessen ama’ nagy boldogságnak.
Azok a’ mik ez életben olly édesnek tetszenek
’S el-múlnak, lehetetlen, hogy nehezen ne essenek
Az ollyan Léleknek, mellynek testes a’ gondolatja
Mind addig, míg e’ szerelmes társát el-nem hagyhatja.
Óh Te Bőlts Isten! melly bőltsen bünteted a’ Lelkeket,
Mikor büntetéssé tészed a’ leg-édesebbeket,
Mellyekkel a’ halhatatlan Lélek gyönyörködtette
Magát, míg ez el-romlandó test békóit szenvedte. –
A’ Haldokló Szülék, miért kesergik magzatjokat,
Mert azokban helyheztették leg-főbb boldogságjokat.
A’ gazdagnak bűntetéssé tetted az ő kintseit,
Mert úgy imádta azokat, mint házi Isteneit.
A’ Gyönyörűségek-közt-éltt mind azokat síratja
Mellyeknek inkább rabja vólt szíve és indúlatja.
Sírva vetkezi a’ kevély Világ’ fényes rongyjait,
Ez gerjeszti, ’s ez nagyítja leg-méltábban kínjait.
De neme a’ bűntetésnek másképpen-is a’ Halál;
Mert a’ ki leg-szentebb vagy-is, tsak-ugyan bűnös valál.
És még azzal, hogy a’ kezes eleget tett éretted
A’ törvény ki mondás alól magad’ meg-nem menthetted.
Által kell néked-is menned azon az ítéleten,
A’ melly jónak vagy rossznak vall a’ végső lehelleten.
Adott Isten beléd Bírót, a’ Lelki-isméretet,
Melly addig-is, míg el-érnéd ama’ nagy Ítéletet
Meg-vi’sgálja életedet; és azt a’ mint találja
Ez a’ magát és munkáit túdó Lelked’ munkája,
Úgy leszel a’ bűntetések alól fel-óldoztatva,
’S úgy lessz a’ Fő Bírótól-is a’ Törvény ki-mondatva.
Úgy-e hát hogy más a’ Halál, más pedig a’ bűntetés
A’ Halál a’ Törvény-piacz, de ő meg-nem bűntet, és
Csak annyiban bűnnek ’sóldja, hogy már azt okvetetlen
Le-kell fizetned, akar légy hívő, akar hitetlen.
Bűntetés még a’ Halálban az a’ kétes félelem,
Melly mivel mindég vétkezem, nem hiteti el-velem,
Hogy a’ bűn bűntetésétől minden részben ment legyek,
Most – most – ama’ kemény Bíró széke elébe megyek,
A’ kinél a’ leg-tisztább szív merő vérbe mártatott
Ruha, és kitsoda ollyan Szent, a’ ki meg-álhat ott?
Reszket Lelkem, és ha semmi bűntetés nem mondatna-
Is fejemre, tsak ez az egy-is méltán kárhoztatna,
Hogy olly nagy bűntetésekre méltó bűnöket tettem,
Mellyeket Jésusnak kellett ki-állani érettem.
Óh melly írtóztatóság lessz tsak ez egyet-is hallnom,
Hogy az Istent meg-bántottam, ’s meg-kelle vala halnom,
Ha az Isten’ mérték nélkűl való irgalmassága
Nem engedné, hogy a’ Jésus legyen bűnöm’ váltsága.
Hiszem: hogy meg-enged Isten nékem, mint egyebeknek,
De nem leszek-e méltatlan lakossa az egeknek
A’ hova a’ tisztátalan semmiképp’ be nem mehet –
Végetlen ott a’ boldogság; de az miképpen lehet?
Hogy az engem’ tartózkodás nélkűl gyönyörködtessen,
Ha az mindég furdalni fog, hogy azt nem érdemesen
Hanem érdemetlen bírom: ez az – itt a’ bűn’ ’sóldja,
Mikor a’ maga’ vádlását újjabb vádokkal tóldja
A’ leg-bíztosabb Lélek-is: ’s a’ test, melly most be-fedi
Őtet, szabad szárnyan’ járni mind addig nem-engedi,
Míg a’ vér meg-hűl; a’ terhet a’ Lélek le vetkez,
’S egyszersmind a’ visgáláson által esvén érezi,
Melly boldog ő? millyen szabad ’s könnyű szárnyan’ repdeshet,
Mikor szerentséssen el-vált, ’s meg-szabadúlt e’ peshedt
Dögtől: hiszi már és látja, hogy van érdeme néki,
’S hogy az el-múlt törődések vóltak a’ maradéki
Mint-egy ama’ tökéletes Kezesse’ érdemének,
Melly méltó lakást érdemlett*
érdemletf Sajtóhiba, em.
mennyben, az ő Lelkének,
’S által-ment az ítéleten.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De óh meg-foghatatlan
Boldogság! mellyet nem érthet a’ testben a’ tudatlan
Lélek: a’ szententziában meg-nyeretett tsendesség
Már élet: már el-kezdett amaz örök idvesség.
Erzi már magát a’ Lélek ollyan ditsősségesnek,
A’ millyen vólt az az Ember, a’ ki a’ Felségesnek
Formájára teremtetett – nem fél már, ’s nem-is félhet
A’ haláltól, tudja hinni, hogy ő örökké élhet
Latja, melly boldogtalanság a’ világon kapkodni,
Melly boldogtalanság azon, hogy meg-hal szomorkodni.
Érzi mit tett a’ test’ terhe? és miképpen lehetett,
Hogy a’ testtel öszve-kaptsolt Lélek meg-fertéztetett.
Nézi az Istent és látja, noha meg-nem-foghatja,
’S ez az Ő boldogságának örökös folyamatja;
Hogy ő örökké isméri azt az Örökké-valót,
Még-is mind örökké talál benne tsudálni valót.
Isméri azt a’ Szentséget, a’ melly hogy bűntetetlen
Hagyja a’ bűnt, lehetetlen, ’s szinte úgy lehetetlen
Mint az Istennek bűnt tenni – látja hogy a’ három, egy,
Melly az emberek’ fejébe bele tsak azért nem megy,
Mert a’ módjáról mér az ész gondolkodni mindennek,
Azomban azt el-felejti, hogy az örök Istennek
Úgy-mint meg-foghatatlannak az éppen természete,
Hogy azt éppen meg-ne-értse az elme’ esmérete;
Nézi az égi sereget, a’ kik arczra borúlva
Bele néznek a’ mélységbe e’ titkokon bámúlva.
És örvend, az illyen boldog Lelkek’ társaságában,
A’ kik számtalan ezeren az Istenben magában
Örökös gyönyörűséget találnak ő magoknak;
Örűl ezeknek rendjeknek ’s rendes méltóságoknak,
Hogy a’ kissebbek a’ nagygyal együtt az irígységnek
Pará’s’sa nélkűl, egyenlő öröm’ lángjával égnek.
Itt van az a’ boldog öröm, a’ mellyről nyelv nem szólhat,
Mellyet szem nem lát, fül nem hall, ’s elme meg-nem gondolhat.

* * * * * * * * *

Boldog Lélek! kinek testted most sírba temettetik,
Látod-e e’ halandókat, a’ kiktől tiszteltetik
Erőtelen oszlopokon’ épűlt tested’ sátora,
Mint kísértetik az élő poroktól a’ hóltt’ pora!
Egygyez-e képzelhetetlen boldog természeteddel?
Hogy az érzékenységeknél sokkal ditsőbb szemekkel
Nézzed, miként esdeklenek sírodnál seregesen
A’ kiket még a’ test’ terhe békóz, és nyom terhesen.
Mit ítélsz? hogy ím! a’ mit Te, életedben, sok véget-
Értnek tettél, néked teszik most azt a’ tisztességet. –
Ezt a’ porok pornak teszik.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De mit ítélsz azokról,
A’ kiknek halálod miatt könyv tsorog ortzájokról,
A’ kik mikor sírba zárják érzéketlen testedet,
Sírnak, mintha soha többé nem látnának tégedet.
Óh de merjek-e egy boldog Léleknek nyelve lenni,
A’ ki arról nem tudhatok jó ítéletet tenni
Mi vagyon ott, a’ hol Te vagy? ’s nem tudhatom, míg élek
Millyen vagy Te? tsak azt tudom, hogy boldog vagy, óh Lélek!
De vétkezem-e hát vele, ha nyelvem’ fel-emelem
A’ helyett, a’ ki ez-előtt harmad-nappal én velem
Egy-forma állapotú vólt? egy testből el-távozott
Lélek helyett, a’ ki nem rég’ mint én így síránkozott. –
Én látom a’ sok Te érted könyvekkel buzgó szemet,
Melly, mint érzékeny Halandót meg-illethet engemet.
De Te boldog halhatatlan! mit ítélhetsz ezekről
A’ talám boldogságodat irígyelő szemekről? –
Édes Fiad az Istenről való Tudományokban
Jártas kőltes; még sem talál vígasztalást azokban:
Könyveit forrásából ki-nem-jönni erőlteti;
Azomban az erőltetés könyveit kettőzteti.
Áztatja sűrű záporral Édes Anyja’ ortzáját
Érzéketlennek érezvén szorgalmatos Mártháját.
Látja, hogy mások viszik-be – ’s halva – az Úr’ házába
A’ ki a’ leg-szűkségesebb dolgot a’ Jésus’ lába
Mellett szerette keresni, és mind nagy buzgóságát
Ez egy szülöttére hagyta, mind szorgalmatosságát.
Az illyen gondolatok közt így kiált-fel könyvezve:
Halál! ki nyúgodalmammal ’s szívemmel ellenkezve
El-zártad Édes Anyámat: miért önnön magának
Koporsót nem készítettél ez kesergő Árvának
Elébb? mint érzékeny szívem illy közel tapasztalja,
Melly boldogtalan az, a’ ki maga’ sorssát rosszalja?
Ez árvának az egekre nyújtott kezét meg-fogva
Csoportosítja panasszát árva Menye zokogva,
A’ pihegő szív, ’s a’ könyvek, a’ bánat kettős jele,
A’ Világ’ szemei előtt bizonyíttatja vele,
Hogy nem Napát – hanem méltán Édes Anyját – valóba –
Óh Fájdalom! – Édes Anyját botsátja koporsóba.
Onokái hogy nem látják édes Öreg-Anyjokat,
Édes Atyjok’ ’s szűlő Anyjok’ keze közt-is magokat
Árváknak vallják. – Rokoni Isteni félelemnek
Egy illyen példás Tükörét, könyvekkel buzgó szemnek
Árjai közt emlegetik, sóhajtozva szemlélve
Azt a’ kit gyönyörűséggel*
gyönörűséggel Sajtóhiba, em.
néztek nem rég’-is élve. –
Mit ítélsz most mind ezekről? boldogúl el-vált Lélek!
Sőt mit ítélsz én felőlem ki Te veled beszélek?
Ah! nem elégséges nyelvem, tompa lelkem’ képzése
Meg-érteni, ’s ki-mondani, hogy ezeknek érzése
Miként tartozzon Te reád? – hát rebegő nyelvemet
Annak teszem talmáttsává inkább, a’ kit el-temet
A’ hasonló halandó kéz, ez már el-zárt testednek –
Szabad talám halálodon’ síró sok kedvesednek
Meg-köttetett nyelved helyett bútsúzó szót mondanom,
’S minden szerelmeseidet egyenként meg-áldanom. –
Azt sem; mert Te boldog Lélek! ezt azoknak meg-adtad,
És el-nyúgovásod előtt mindnyáját meg-áldottad.
Köszönöm tehát azoknak a’ tisztelést képedbe’
Holt Test! a’ kik ki-kísérnek tsendes nyúgvó helyedbe.
Imádom Bőlts Teremtőmet, a’ ki tsendes halállal
Meg-áldotta Szolgálóját, ’s élttében erős vállal
Engedte bírni, a’ Halált jelentgető terheket,
Hogy békességes-tűrésre taníttson egyebeket.

* * * * * * * * *

Isten! a’ ki por testemnek éltetőt teremtettél,
De arasznyi életemnek bizonyos határt tettél.
Taníts a’ Te jó Lelkeddel, és vezérelj engemet,
Hogy folytassam Törvényeddel egygyezve életemet.
Hogy mikor én-is el-érem meg-oszlattatásomat,
Ereimben meg-fagy vérem, ’s le-vetkezem rongyomat:
Lelkem’ tellyes tsendessége előzze-meg végemet
’S örök élet’ reménysége bátorítsa szívemet.XXVII. Vídám Haldokló, (melly már a’ Kassai Magyar Múseumba-is be-ment, más név alatt).*
A pont a zárójelen belül áll, áthelyeztük.
Indúlsz hát, víg Lelkem! a’ bánat’ útjára;
Hol a’ bátorság-is félelmesen jára.41
Mikor a’ Pokol’ kapuján álló három fejű ebtől kérdezte vólna Menippus; hogy a’ Bőlts Szokrates, a’ ki úgy mutatta magát, mintha semmit sem félne a’ Haláltól, mitsoda bátorsággal ment-le a’ hóltak közé? A’ Czerberus azt felelte: πόρ'ρ'ωθεν μεν παντάπασιν έδόκειv άτρέπτω προσώπω προσιεναι καί ού πάνυ δεδιέναι τόν θάνατον δόκών – – – – – έπει δε κατέκυψεν είσω τού χάσματος – – – – ώσπερ τα βρέφη έκωκυε. ’s a’ t. Még távoly jővén mutatta magát mérészen és bátor tekíntettel érkezni, mintha éppen-semmit sem félne a’ haláltól, ’s mint-ha azt akárná mutatni azoknak a’ kik a’ barlangnak be-menetelénél távolyabb állának; de mihelyt le-tekíntett a’ nyílásba, és látta a’ barlangnak setét méllységét, – – – kis gyermek módra sírt. Lucian. Dialog. mort.
El-mégy ’s por testemet Te-is utoljára,
Vissza hagyod menni hajdani porára.
El-mégy? nyájas Lelkem! ’s el-bontod ezeket
A’ képzelhetetlen szoros köteleket;
Mellyek úgy mutatták, mint egygyé letteket
Te veled, a’ testti érzékenységeket.
El-mégy – és itt hagyván az öröm’ árnyékit,
Magad fel-keresed a’ bánat’ hajlékit,
Mellynek mélly halgatás keríti környékit42
Loca nocte tacentia late. Virg. Aen. L. VI. (A tacentia helyén a (rokonértelmű) silentia áll, jav.)
’S hol a’ mord félelem helyheztette székit.
Én maradok-e itt, ’s Te hagysz-el engemet?
Vagy én kőltözöm-el itt hagyván testemet?
Mond-meg Lelkem! és ha el-vesztem felemet,
Tanítsd-meg bútsúzni rebegő nyelvemet.
A’ hajdan meg-szokott nyájas enyelgések,
’S a’ most tsoportra jött kétségeskedések
Küszködnek mellyemben, kiknek küszködéssek
Már halál nélkűl-is elég szenvedések. –
De óh vídám Lélek, ’s víg érzékenységek!
Vallyon az egeknek arra mi szükségek?
Hogy a’ testi élet’, ’s a’ gyönyörűségek’
Sorainak illyen kínnal legyen végek? –
Lelkem! ha különös valóság vagy bennem,
Mi kénszerít engem’ Lelketlenné lennem?
Romlott test! hasznodat ha nem lehet vennem,
Szükséges-e azért lelketlenné lennem? –
Valami tsak vagyok, hát el-nem-múlhatok;
Mi leszek hát tovább, vagy még mit várhatok?
Mondjátok-meg; – és míg el-tűntök szóljatok,
Szárnyra kerekedett kedves indúlatok!
Meg-egygyez-e ezen remek teremtéssel,
Hogy a’ mi szűntelen való lehelléssel
Éltette a’ testet, egy lassú nyögéssel
El-repűljőn, ama’ végső lélekzéssel?
Felelj; e’ romlandó testet meg-unt Lélek!
Meddig nyúlnak azok a’ Halál rév-szélek?
Érzékenységimet mellyekben most élek,
Meddig bírom? meddig társalkodom vélek?
Ha a’ vérem meg-áll – ereim meg-fagynak,
Érzékenységeim tudom hogy el-hagynak:
De bennem Lelkemnek, ’annak az egy nagynak
Valami munkáji vagynak-e ’s hol vagynak?
Óh boldog régiség’ elmés okossága!
Melly szem-be-kötve-is leg-főbb pólczra hága, –
Érzi már maga-hitt Lelkem’ bádgyadtsága,
Hogy az álom, Halál’ hasonlatossága.43
Virgil. Halál testvérjének nevezi az álmot. Aen. VI. Et consangvineus laethi sopor. Ovid. pedig halál’ hasonlatosságának: Stulte! quid est somnus? gelidae nisi mortis imago.
El-vetem ágyamba el-lankadt testemet;
A’ nappali gondok terhelik fejemet:
De eszre sem veszem, hogy meg-tsal engemet
Az álom, ’s fel-váltja ébren érzésemet.
Hanyatlik meg-bomlott ereje testemnek,
Csűggedez folyása hidegűlt véremnek,
Számlálom gondjait el-tőlt életemnek,
Nem-is érzem fogytát érzékenységemnek.
De míg élő Lelkem bennem gondolkozik,
És a’ lassú vérrel nehezen dolgozik
’S míg az érzés jobban fogyatkozik
Lassanként az élet halállá változik.
Ha az álom annál gyönyörűségesebb,
Mennél az érzékeny gondolat kedvesebb,
Mikor el-szunnyadok: vallyon a’ nemesebb
Lelkeknek halála lehet-e tsendesebb,
Mint azoké? a’ kik unalmas gondokkal
Küszködnek; sok ezer szemre-hányásokkal
Terhelik Lelkeket, ’s minden fű szálakkal
Perelnek, mikor már nem bírnak magokkal. –
Lehet – jer hát lelkem! szűntesd félelmedet!
Mert van elég, a’ mi bíztathat Tégedet,
Jer bátran – és azon jártasd érzésedet,
A’ mi rég’ értelmes örömöt engedett.44
Mert van értelem nélkűl való öröm-is – az ollyan dolgokon való kapás, a’ mellyek vagy vétkesek, vagy károsak. – Még Virgil’-is, Aen. L. VI. a’ pokolbeli rettentő tsudák közé számlálja, a’ bűnből kőlt örömöt.
Nem ama’ tsalóka gyönyörűségeket,
Mellyek az örömtől tsak lopták neveket,
’S meg-tsalván a’ finnyás érzékenységeket
Valósággá tették a’ festett színeket: –
Nem – mert igaz öröm nints az illyenekbe’
Csak édes gyötrődést szűlnek a’ Lélekbe’
Ne ezeket forgasd, hanem a’ mellyekbe’
Való van, szívedbe azok menjenek-be.
De jaj! hol szerezzek olly gondolatokat?
Hiszen, a’ Bőltsesség minden főldi jókat
Csak kőltött jóknak vall – mutass hát valókat
Óh boldog ég! mert tsak Te bírod azokat. –
Most – most – Boldog Lélek! – itt a’ szenderedés,
Mindjárt következik ez a’ szem be-fedés,
Melly a’ gondok után mélly álmat enged, és
Valósággá válik minden kételkedés. –
Ah! az édes képzés ismét hová lett-el,
Úgy bánt velem, és ez félénk készűlettel,
Mint a’ futó álom a’ szenderedettel,
A’ ki ébren aludt, ’s jó álmot vesztett-el.
De mit? – hát tsak ugyan el-kell-e már mennem?
’S a’ mi valék tovább nem lehet-e lennem?
Óh engedj – óh halál! egy kitsinyt pihennem,
’S habzó gondolatim’ jobban rendbe szennem.
Engedj szem-héjjamnak erőszakos álom!
Jaj! de lám azokat fel-nyílva találom,
És még-is a’ nézést híjjában próbálom,
Szem-fényemre sűrű hálót vont halálom:
Hass-be óh nap-súgár! a’ szem-fenekekre;45
Én Perraltiussal tartok e’ részben, a’ ki Marriottussal Franczia Országban, ez előtt több mint száz esztendőkkel sokat versengett, hogy a’ Szem-fenéken (Tunica retina) látszanak-e a’ külső dolgok’ képei? melly amphiblestroideának-is neveztetik, vagy a’ másik és belsőbb leplenn, vagy takarónn, mellyet Choroidesnek neveznek?
Ha te festessz képet belől a’ szemekre;
Érzékeny még Lelkem, tekíntni ezekre
A’ szemembe tűnni erőtlen képekre.
Nem lehet – meg-fagytak szemem’ folyadéki,
Homályt lát, ’s mindenek úgy rémlenek néki
Mint a’ tsoportra nőtt fa ágok’ árnyéki
Alatt, egy setétes barlang’ borítéki.
Csak maradj már Lelkem! az emlékezettel –
Nem bírnak érzésim vékony képezettel,
Pihegj romlott szívem! lassú lélekzettel,
Míg ez-is el-múlik majd a’ végezettel.
Óh jaj! de mit hallok? mint-ha nyár’ fogytának
Meg-hidegűlttével, (ezen ég’ sarkának
Bútsút adván télre;) az ég’ magassának
Oszlopinn repdeső darvak ’sibongnának.
Hol vagytok hát még-is lappangó érzések
Bennem, ’s a’ hangoknak fülbe mehetések
Hogy lehet, szóljatok! szóljatok zengések!
Ah! ezek feleim síró pihegések.
Szólj nyelvem! és tisztítsd a’ síró neszeket!
De nem mozdíthatja szám a’ nyelv’ kereket,
Szűnjetek! hagyjátok-el a’ nyögéseket
Víg lelkem nehezen szenvedi ezeket. –
Nem szűnnek – ne gondolj tehát Lelkem! vélek,
Elég az neked, hogy ha még hallok, élek,
De én-is – már tsak-nem el-szunnyadott Lélek!
Tán’ meg-háborítlak, hogy veled beszélek.
Nyúgodj, és ártatlan gyönyörűségekkel
Édesítsd álmadat – ha az érzésekkel
Már nem bírsz – bírsz ollyan emlékezésekkel,
A’ mellyek tápláltak hajdan örömökkel.
Ne bánd, hogy el-tűnnek: de örűlj, hogy vóltak,
És Téged’ tilalmas rosszra nem unszoltak;
Hanem olly örömmel élni parantsoltak,
A’ mit a’ Természet ’s az ég javasoltak.
Hová-is lesztek-el? óh gyönyörűségek!
Hová, most-is nálam szerelmes vendégek
Óh Elisiumi virágzó térségek!
Van-e a’ hólttaknak ezekre szükségek. –
Óh nints! – érzi Lelkem, hogy nints – hát ezeket
A’ most-ís olly kedves gyönyörűségeket
El-kell hagynom; el-kell, mint olly főldieket,
Mellyek meg-nem bírnák a’ mennyeieket. –
De – szabad azokról most-is emlékezni;
Szabad, olly hathatós képzéssel érezni,
’S az ő el-múlttokon hóltomkor könyvezni,
Már akarmi más jobb fog-is következni.
Szabad – de mi haszna? én kies halmaim!
’S azokról álmadó szerelmes álmaim!
Mik vagytok egyebek most? hanem kínjaim
Nagyító, szárnyra kőlt tündér madaraim.
Míg szívem ’s érzékeny testem érezhetett,
Csudáltam körűltem a’ bőlts Természetet,
’S majd az érzéketlen agyaggá tétetett
Test, nem tud mutatni semmi képezetet.
’S Lelkem! mind ezekben mit fogsz már tsudálni?
Ha érzéseidtől mindjárt meg-fogsz válni;
’S hát! a’ részetlenben lehet-e találni
Képet, vagy valamit tanúlni ’s vi’sgálni.
Engedd, haj-szálakat borzasztó félelem!
Hogy a’ Parnasszushoz vonszó nagy szerelem,
Maga múlatságit, ha hol még fel-lelem,
Ébren ’s édesdeden éreztesse velem.
Kies Térség! rólad sokszor éneklettem,
Magas hegyek! mellyek fel-nyúltok mellettem,
Most, mikor bútsúzni érzéketlen lettem,
Most, egymásnak bútsút mondjatok helyettem
Sőt, hosszú sorai a’ bérczes hegyeknek!
Segíttsétek a’ fent repűlő Léleknek
Szárnyjait, fel-érni a’ könnyű szeleknek
Szárnyjaként, magassit a’ boldog egeknek.
’S mikor már fent-lebegsz a’ híg levegőben46
Jactanda per auras brachia tenabat – – – Mox altior ultro, paulatim accrescit Terris, tenuesque sub auras Evolat – – – Paul. Németi.
Mondj Isten hozzádat Lelkem! a’ felhőben
E’ térségnek, mellyet Músám leg-elsőben
Víg hanggal köszöntött a’ sűrű erdőben.
Ti vóltatok, Füred’ sok-sorú bérczei!
Ártatlan szívemnek gyönyörűségei,
Ti óh a’ Magyarok’ Tengere’ vizei!
Kedvemnek, ha tsűggedt, menedék helyjei.
Már Isten hozzátok! – fel-váltlak titeket;
Fel-váltom szív-ható gyönyörűségteket
Más széppel; nem nézem tovább szépségteket
’S bennetek a’ ritka természetieket.
Csudáltam – de már nem – a’ magas hegyeken’,
’S ezeknek egymásra néző térségeken’,
Mint szorúlt közéjek, az öblös feneken’
Sok habot görgető Balaton, kereken’.
Érzették füleim a’ míg érezhették,
Melly zúgó lármával kellemesítették
A’ vizek az éjjelt, mikor jelentgették,
Hogy már a’ hólnapi szelet meg-érzették.
Mint mikor Éneást sok unszolására,
Készíti jövendő dolgok’ látására
A’ vén Szűz; a’ titkok’ hírűl adására
Zengett a’ főld’ gyomra bús bika módjára. Aen. L. VI.
Itt-is jövendölvén a’ zúgó szeleket,
Hallhatni a’ víztől terheltt főld-feneket,
Mint rázza a’ rajta fekvő víz terheket. –
Természet ez – tsudáld Mesterség! ezeket.
Csudáld; hogy északi szél’ lódítására,
Hömpölyög a’ hullám magas hegy formára,
’S tsak hamar a’ szélnek vissza fordúlttára,
Sik tsendesség fekszik a’ habok’ hátára.
Titeket hagylak-el hát, áldott Térségek!
Titeket ártatlan ’s olly gyönyörűségek!
Kiknek ollyan a’ víg szívben kiességek,
Mint meg-unhatatlan szerelmes Vendégek.
Tihan! a’ Természet’ remek’ alkotmányja!
Bámúló szememnek sokszori bálványja!
A’ hova a’ Júnó’ hanggá vált Leányja47
Corpus adhuc Echo, non vox erat, et tamen usum Garrula non alium quam nunc habet oris habebat, Reddere de multis ut verba novissima poffit. Metam. L. III. Fab. V. – Nem próbálta Ovid. a’ Tihani Ekhót, melly nem tsak az utólsó szókat, hanem egy egész Hexametert vissza mond.
A’ Somogyi partról a’ szót vissza hányja.
Ki beszélget verses mértékre vett szóval,
Magas bérczeidről a’ hangos Ekhóval?
Ki énekel versent rólad Apollóval,
Mint vagy be-kerítve e’ temérdek tóval.
Isten*
Issen Sajtóhiba, em.
hozzád! – kerek formájú bérczedet
Nem látja ez hal’vány hártyával be-fedett
Szem, Somogyról, hol a’ hozzám édesedett
Ég, nem rég’, Remete lakást-is engedett.
Óh kies Térségek! kik örömim’ vétek
És unalom nélkűl valóvá tevétek,
Tán’ magánosságom’ azért engedétek,
Hogy a’ sírhoz jobban édesítenétek.
„De óh bőlts régiség’ elmés okossága!
Melly szem-be-kötve-is leg-főbb pólczra hága
Érzi már maga-hitt Lelkem’ bádgyadsága,
Hogy az álom Halál’ hasonlatossága.”
Mint az álomra hunyt és meg-nehezedett
Testben, a’ mit ébren tsinált vagy szenvedett
Azt érzi magának az el-tsendesedett
Lélek, kivált a’ minn épp’ el-szenderedett.
Nékem-is mind azon’ forganak képzésim,
Mellyek tsiklandozták nem rég’-is érzésim’ –
Szűnjetek – szűnjetek víg emlékezésim!
Mást várnak, mást hoznak lassú pihegésim.
Mi haszna Parnasszust képező halmaim? –
Olly setét berkeket készítnek álmaim,
Mellyekben hajdani játszi vers-soraim,
Szomorúnn kettőzik halál-madaraim:
Nem kies hegy, hanem néma barlangzatok,
A’ miket a’ Halál’ vőlgyében láthatok;
Meg-tompúlt Füleim! a’ miket hallotok,
Nem víg Echók, hanem szomorú szózatok.
Síró hanggal hívnak a’ halál’ révébe,
A’ Feledékenység’ néma tengerébe,
Mellyet hajdan Lelkem nem-is vett eszébe,
Mikor hajókáztam Hazám’ tengerébe’ –
Nem Te óh én boldog Remete Lakásom,
Nem; hanem egy ölnyi gödör lessz szállásom
Ott e’ setét bóltban tsendes aluvásom’
Képe vólt magános de víg múlatásom.
Mindjárt, az álomra szenderedő Lélek
A’ melly él, érzeni fogja hogy nem élek. – –XXVIII. Egy rövid tudósító Levél, melly a’ múlt 1790dik esztendei Ország’ Gyűlésén Budán tétetett közönségessé, és tsak hamar jó foganatot mutatott, ha az itt le-festett Társaság, más nagyobb reménységű gondolat miatt el-nem-múlt vólna.

 A’ Magyar Literaturának alig vólt egyszer egyszer ollyan ki-tetsző virágzása, mint most, – és éppen jókor – mikor a’ nyelvre leg-nagyobb szükségünk vagyon. – Az Írásban, a’ munkás szorgalmatosságban, e’ jó dolognak végbe-vitelére nem haszontalan egy-mással-való vetélkedésben, ’s egy szóval, tsak-nem mindenben a’ mi egy nyelvet maga’ isméretlen vólttából a’ leg-ki-tündöklőbb fényességig emelhet, mentünk már annyira, illy kevés idő alatt; a’ mennyire mehetett vagy a’ Francz, vagy a’ Német nyelv-tsínosodás illyen kisded korában. – De – a’ mi e’ jó dologban való törekedésnek tökéletesítésére leg-szükségesebb, még a’ híjjával vagyunk. – Dolgozunk, írunk eleget, mindennap’ szaporodnak Magyar könyveink; mellyek között noha a’ jó rosszal vagyon keverve, mindazáltal arra a’ végre, hogy nyelvünket ismértessük tulajdon Hazánkkal, használnak valamit leg-szegényebb Írásaink-is: de a’ mi ennyi fáradtságunk mellett-is méltán sajnálható dolog, e’ kettőt tapasztaljuk: hogy, mostani Iróink-is ma-hólnap ki-fáradnak ’s kéntelenek ki fáradni; maradékinknak-is pedig nem törhetünk ollyan egyenes és bizonyos útat, mellyen járván idővel Onokáink, el-hitethessék mind magokkal, mind szomszédinkkal, hogy tudnak, ’s mi-is tudtunk magyarúl. Mindeniknek pedig az az oka, mert még eddig jó Fundamentomon’ épűlt Társaságunk tsak egy sintsen, – melly hogy legyen, kívánni kellene ugyan minden igaz Hazafinak; mert Nemzeti nyelvünket tökéletesen tudni, minden szembe-tűnő haszon nélkűl-is el-múlhatatlanúl meg-kívántató dolog, ’s egy valóságos Ditsősség; és elő mozdíttását munkálódni igazán nemes indúlat: de azomban érzékeny fájdalommal sajnálhatni, hogy sok könyv-árosoknak, nyomtatóknak, sőt Íróknak-is tulajdon magok’ haszna’ keresése annyira vitte már Hazánk-fijainak nagyobb részét; hogy meg-ijednek ’s unalommal tekíntenek bele, mihelyt valamelly Könyvről való tudósítást vesznek kezekbe – hát még ha ollyan Társaságról van a’ szó, mellynek fel-állítása pénzbeli segítség nélkűl meg-nem készűlhet.
Kételkedve nyúltam tollamhoz én-is, míkor ezen rövid jelentéshez fogtam, ’s noha még eddig előfizetés kéréssel, tudtomra, sőt egész Hazám’ tudtára a’ Közönségnek nem alkalmatlankodtam; még-is tartottam tőle, ne hogy valaki bele tekíntvén Levelembe, azt vélje, hogy valamelly könyvvel kínálom, mellynek ki-nyomtatására pénzt kóldúlok. – Ohajtanám, ha serény munkás Túdóssaink tsak tizen-tizenketten-is jelen vólnának Hazánknak mostani Országos Gyűlekezetekor, a’ kikért ’s a’ kiknek nevekben közönségessé kell tennem e’ jó szándékot, ’s a’ kikkel meg-osztom a’ Ditsősséget-is, ha szándékomnak jó előmenetele lészen – hadd szólhatnék bátrabban.
Nem-is bátorkodtam vólna semmi módon ezen Szándékot közönségessé tenni, hanemha egy Méltóságnak jó Hazafisága parantsolt vólna tollammal – a’ kinek köszönhetem én, ’s köszönheti valaha minden Magyar ezt a’ jó gondolatot; sőt a’ ki még azon boldogtalan időben-is munkálkodott ennek tellyesítésében, a’ mikor ritka-is vólt, és félő-is vólt egy Magyar Grófnak valamit tudni, és ugyan azért nem lehetett, az alább le-írt jó talp-kövön épűlendő Társaságnak el-kezdődni. – Azt akarta tudniillik az a’ jó Hazafi, hogy mind maga, mind más jó Baráti, a’ kiktől ki-telik, tartsanak magok mellett Secretarius név alatt, (mert még akkor nevet kellett neki adni) egy-egy Magyar tanúlt Nemes Ifjat, a’*
Az aposztróf hiányzik, pótoltuk.
kinek egyébb dolga ne legyen, hanem könyveket írjon, ’s fordíttson; és mind a’ Jól-tévők, mind az Írók, egymással ollyan meg-egygyező értelemben legyenek, hogy esztendőnként egymás’ Írásait, vagy kézről kézre által adogatván, vagy valamelly közönséges öszve-gyűlésben, meg-olvassák, hányják-vessék, igazgassák, ’s úgy tegyék közönségessé. – De ezen jó gondolatnak előmenetele még eddig tsak magánál vólt annál a’ Méltóságnál: a’ ki meg-ajánlván most több nagy Hazánk’ Fijainak öszve-gyűlése’ alkalmatosságával, hogy a’ Társaságnak vagy úgy, vagy másképpen lehető fel-állásában munkás lészen, ha mi annak leg-jobb módját írásba tévén, azokkal a’ kikkel illik közölni fogjuk; ez az a’ mi engemet arra bátorított, hogy le-írjak ’s le-fessek egy jó talpon’ álló Társaságot, és azt minden Magyarnak szívére kössem; már az akar készűl-meg, akar nem.
Valamennyi kis, és különös Társaságotskáink vagynak még eddig Hazánkban ’s Hazánkon kivűl-is, azok még mind ollyanok, hogy sem állandó vagy bizonyos reménységek nints a’ felől, hogy magok’ el-kezdett munkájokat szakadatlanúl folytathassák, sem ollyan tekíntetek, mellyel az Írásban, annak módjában, ’s nyelvünk’ tökéletesítésének el-intézésében törvényt szabhassanak mind a’ most élőknek, mind a’ maradéknak – ez pedig mindenik meg kívántatik egy jól épűlt Túdós Társaságban. – Mert ha veszem elébb az utólsót, mostani Társaságink két-három személlyekből állanak, és ollyanokból, a’ kik magok’ jó szánttokból, valamelly közönségesebb meg-határozás nélkűl állottak egygyűvé: és így ha Pázmánt, ha Kaposit, Csétsit, Tótfalusit, ha átallyában a’ leg-régibb Írás’ módját sem én sem más akarki nem követi; vagy ő miattok azt, a’ mit maga jónak tart el-nem hagyja: el-nem hagyja a’ mostaniakért-is, ’s nem követi ezeket-is; és így soha e’ szerént egyenlőségre nem hozattatik sem beszédünk, sem Írásunk; ollyan Társaságról kell hát gondolkodnunk, a’ mellynek érdeme ’s ereje legyen, minden magános Írókat egyenlő Törvény alá vetni. Ennek pedig az a’ módja, ha Nagyjaink, ’s tehetőssebb Hazánk-fijai, feles számmal öszve-adván magokat, magok-is Társak lesznek, és a’ nevezetesebb Írókat-is Társúl veszik – írnak – dolgoznak – de munkájikat egymás’ híre nélkűl közre nem botsátják; hanem közönségesen minden Társak, külön-külön minden Társnak munkájához hozzá szóllanak, és azokban mi jó? ’s mi rossz? köz akarattal meg-határozzák; ezt az egymásnak adott szabadságot pedig, darab ideig a’ Társaságon kivűl való Írókra ki nem terjesztik, valameddig magok magokat a’ lehetségig nem tökéletesítik, és minden Írásbéli nehézségen által nem esnek.
Második alkalmatlanság a’ mostani Társaságokban az, hogy még eddig nagyobb részént minden bizonyos Fundus, ’s minden jól-tévő nélkűl, magok’ kőltségén’ dolgoznak: ’s ha magoknak talám semmi nyereséget nem várnak-is, kénteleníttetnek Írásaikat Könyv-nyomtatók’ nyereségére ki-adni; a’ kik a’ mint nyilvánságos nyereség nélkűl a’ nyomtatott darabokat nem adják, úgy a’ köz nép-is meg nem-szerzi ’s nem-is szerezheti a’ Magyar könyveket. – És így ollyan Társaságról kellene gondolkodni, a’ mellynek lenne annyi Fundusa magának, hogy a’ meg-írt, ’s jól meg-rostált hasznos könyveket maga kára ’s vesztesége nélkűl ki-nyomtattathatná, és azokat tsak annyi áronn adhatná, a’ mennyiben kerűlt ki-nyomtatások: mert tudni való, hogy a’ mit most a’ könyv-áros 20 krajtzáron’ ád, adhatná azt 5 krajtzáron’, ha nyereséget nem várna, és így a’ leg-szegényebb ember-is szerezhetne magának könyveket, és pedig jó könyveket. – El-távozván tehát már a’ fent említett*
emlírett Sajtóhiba, em.
Secretariusokról való gondolattól (mivel abban is vagynak némelly akadályok) leg-hasznosabb vólna az, ha Országunknak gazdagabb Nagyjai, ’s rész szerént azok magok-is a’ kik az írásban-is Társak lenni alkalmatosak, ne sajnálnák esztendőnként reá szánni bizonyos, és előre magok’ ajánlásával meg-határozott kőltségeket, hogy valamelly öszve-szedett summa pénzzel gazdagodjon a’ Magyar Literatúra: és azt minden Jól-tévő, nem külön-külön valamelly könyvnek ki-nyomatására, mellyet vagy a’ mellynek Íróját tsak maga kedvell, fordítaná; hanem adná a’ Társaság’ kezébe; a’ Társaság pedig rendelne külön számtartót; külön ollyant a’ ki a’ nyomtatásra vígyázzon; külön a’ ki a’ ki-nyomatott könyvek’ el-adásáról gondoskodjon: választana Könyv-nyomtató műhelyt addig-is, míg a’ pénz lassan lassan annyira nevekedne, hogy maga a’ Társaság Typographiát állíttathatna-fel;*
állíthathatna-fel Sajtóhiba, em.
melly öt-hat esztendő alatt annyit gyümőltsözne, hogy még némelly Társaknak esztendőnként ajándék, és jutalom-is kerűlne belőle. – Példának okáért, ha tehetősebb Uraságok’ ajándékozásából egy esztendőre öszve gyűlne ezer forint, ’s a’ Társaság a’ maga munkáit nyomtattatná egész ezer forintig, ne adná azokat drágábban, hanem tsak a’ mibe kerültek (mert egy árkus, ha sok a’ nyomtatván, alig kerűl fél pénzben, és így 20 árkus, mint egy öt, hat krajtzárban) már második esztendőben kétszerte nagyobb lenne a’ Fundus; vissza jönne a’ könyv-nyomtatás’ ára, és ugyan azon Jól-tévők, a’ magok ajánlotta summájokat akkor-is be adnák a’ Társaságnak. De – a’ mint a’ folyamatból látni való, erre szükséges vólna, hogy minden Uraság, maga’ neve’ alá-írásával kötelezné magát bizonyos summáig, mellyet esztendőnként adni-fog ki rendelt időben a’ Társaság’ számára: és vagy esztendőket határozna-meg, mellyeknek el-tőlttéig mindenkor annyival segíti e’ szándékot, vagy ha valami előre el-nem-látható okból történhetne, hogy ajánlását meg-bánná (mivel az ajándékot törvényes adóssággá tenni nem akarnánk) jókor, az esztendőnek végezete előtt adná tudtára a’ Társaságnak, hogy tovább a’ segítséget folytatni nem kívánja.
Kettő hát az, a’ mi nélkűl ez a’ Társaság el-nem-lehet; úgy-mint az alkalmatos Irók, és a’ tehetős jól-tévők. – Írókat a’ kik idejeket ’s munkájokat nem sajnálják, tudom, hogy eleget találunk, Bétsben, Posonyban, Győrben, Pétsett, Pesten, Kassán, Szathmárom, és Erdélyben ’s másutt: de a’ kikről előre-is felelhetek, készen lésznek e’ jó munkára, Kazinczy, Péczely, Kováts Ferentz és én, ’s mások-is számosan, a’ kik tehetőssek mind írni, mind Társaik munkájihoz hozzá szóllani, mihelyt ezen túdósítást, és a’ jól-tévők neveiket látni fogják.
A’ Jól-tévők pedig kik lesznek? mind addig nem tudhatjuk, míg magok’ ajánlását írásban nem látjuk, ’s azt a’ kívánt egygyet-értéseket nem tapasztaljuk, hogy magok öszve jővén egy valóságos Társaság formában, ki-nem-válogatják mind az Író személlyeket, mind a’ számtartóságra, nyomtattatásra, ’s más hasonló hívatalokra ki-rendeltetendőket: sőt (vajha úgy lenne) e’ szándékot nem sokára ajánlani fogják a’ Királynak is, ’s minden erővel elő-mozdítani igyekeznek.
A’ Magyar Nyelv’ tsinosítását, és így, a’ most le-írt Társaságnak fel-állását, nem szükség ugyan erősítő okokkal javallanom, mert azt el-múlhatatlannak tartja minden, a’ ki több valamivel három esztendősnél, és szeret helyesen gondolkodni: mert tudni való az, mennyire nemesíti a’ Nemzetet, ’s mennyire nemesítheti a’ szabad Magyar Nemzetet-is a’ maga’ nyelvének tökéletessé tétele: tsak a’ dolognak módját kell tehát azok’ eleibe terjesztenem, a’ kiknek illik, ’s ítéletek alá botsátanom; ha hasznos lessz-e így, és illyen Társaságot állítani-fel a’ nyelv’ mívelésre? ’s jobb lessz-e így kezdeni, mint másképpen. Mert
Tudni való, hogy némellyek a’ Grammatikán’ ’s Dictionariumon akarják kezdeni a’ nyelv-mívelést, mások ismét azon, hogy minden új könyvet, már azt akarki írta legyen recenseáljanak. És ez magában mindenik jó. – De mind addig korán van, valamíg az itt le-írt Társaság fel-nem áll: mert egy-két Ember’ Grammaticájának Régulájit, Dictionariumának szavait ’s szó-jelentéseit ezernyi ezeren-is lesznek, a’ kik be-nem-veszik, ki gyülőlségből, ki maga külömböztetéséből: de ha egy jó lábra állíttatott Társaság, elébb öt-hat esztendeig tsak a’ maga’ Tagjai által dolgozik, és azt szakadatlanúl folytatja tsupa könyv-írással ’s fordításokkal – a’ Társak’ munkájit, és tsupán tsak azokét esztendőben egyszer kétszer közönséges Gyűlésben meg-vi’sgálja, az Írásnak ’s szóllásnak módjában úgy egygyet ért, hogy egygyik a’ másiktól ne külömbözzön, azután lassan lassan a’ Társaságon kivűl lévő magános Írókat-is eszre-vehetetlenűl magához szívja, ’s utóbb a’ Hazától-is, arra, hogy ő valóságos Túdós Társaság legyen, ’s a’ maga valóságában fenn állhasson, engedelmet, és koszorút nyer, akkor írhat osztán Grammatikát ’s Dictionariumot, akkor ereszkedhetik-ki akar-ki munkájinak-is rostálására, akkor tsinálhat a’ nyelvnek ollyan állandó Törvényt, mellyhez tartsa magát idővel a’ maradék-is, akkor teheti nyelvét, ’s magát a’ Nemzetet-is, a’ szomszéd Nemzetek előtt, nem tsak szabad vólttáról, nem tsak Nemes indúlatiról, nem tsak hadi virtusiról, hanem tudománnyáról-is isméretessé; akkor teheti azt, hogy ne szorúljon idegen Nemzetek’ elméjére – hanem adhat a’ Francznak, Németnek, sőt Ánglusnak-is fordítni való munkákat.
Sok vólna még, a’ mit e’ Társaság’ dolgáról szükség vólna előre, ’s tsak ugyan szükség-is lészen nem sokára meg-határozni: de tsak ugyan, a’ mikenn most ez országos Gyűlés alkalmatosságával leg-könnyebb vólna által esni, ezek
1. Fel-jegyzeni neveiket a’ Jól-tévőknek, és az ajánlott segítségnek mind summáját, mind idejét, mind azt-is, hogy a’ Jól-tévők közűl kik kívánják nem tsak pénzzel, hanem könyv-írással-is segíteni a’ Társaságot?
2. Ki-nevezni a’ Könyv-író Túdósokat; és egyszer’smind a’ pénz-gondviselő, nyomttatásra, és el-adásra vígyázó személlyeket.
3. Könyv-nyomtatót választani, a’ ki a’ közre botsátandó Könyvek’ ki-adására mindenkor kész és elégséges legyen.
4. Meg-határozni a’ Helyet, vagy Helyeket, a’ hol esztendőnként a’ Társok öszve gyűljenek, egymás’ munkájinak vi’sgálására. Sőt ha úgy tetszik
5. Fel-tenni előre azt-is, miről írjanak? mit fordítsanak.

*** *** ***
Magyar! most derűl – most hasad a’ Szabadság’ hajnala,
Most készűl az szabad lenni, ki mindég nemes vala.
Hát miért késel azzal-is lenni ditsősségessé,
A’ mivel sok Nemtelen Nép tette magát Nemessé? –
Pallás Férjfitól született tábori őltözetben,
De a’ régiség Tudományt tisztelt ez képezetben.
Julius Országot tsinált, ’s Császárt emelt Rómában,
Példa nélkűl való Vitéz vólt maga Hazájában,
Még-is néki Márssén kivűl más ditsősség-is kellett
Könyvet írt, eget ’s tsillagot vi’sgált a’ fegyver mellett.
Márs és Apolló egymással semmit sem ellenkeznek –
Szép az, ha kit Vitéznek-is, Túdósnak-is neveznek,
Hunyadi az, kit a’ fegyver majd leg-híresebbé tett,
De hát, hogy Mátyás szerette a’ tudományt, mit vétett?
Sőt Údvara’ ditsősségét ollyan nagyra emelte,
Hogy hírét még az ellenség, ’s az Irígy-is nevelte. –
Ébredj hát Magyar! élj azzal a’ mit az Isten adott,
Hogy ne tsak úgy nézzen sok Pór téged’ mint fene-vadot,
Hogy ne úgy nézzen, mint a’ ki tsak fegyvert tudsz forgatni,
Vagy mint kinek tehetségét sok jóra fordíthatni;
Hanem mutasd-meg, hogy a’ Te Nemes Vér-keverésed
Sok nemesűl nőtt Nemzetnek semmit-sem engedésed
Nem tsak tudna Tudós lenni, de Túdós-is valóba’ –
Olly lábon áll Tudományod ’s úgy vagyon indúlóba,
Hogy ha a’ magad’ nyelvével jobban meg-ismérkedhetsz,
A’ Tudományban a’ Francczal ’s Ánglussal vetélkedhetsz.

Kőlt Budán 29. Junii 1790.


XXIX. A’ Komáromi Túdósokhoz, mikor a’ mindenes Gyűjteményt először félbe szakasztották; serkentő Levél, hogy folytassák azt.

Mit vétett a’ Magyar Haza ellenetek? Túdósok!
Hogy hasznos fel-tételitek nem lésznek állandósok:
Azért, hogy a’ Bétsi Kurír valamivel meg-sérte,
Hol van olly törvény, hogy Hazánk bűntetődjön-meg értte.
Hogy vagy őtet, vagy titeket valaki rosszúl értett,
Bosszúságból meg-vonjátok a’ jó kedvből ígérttet.
Tudom, hogy egy ditsősséges indúlat’-keverése,
A’ szégyent hozó leg-kisebb szónak-is meg-érzése,
De tulajdona egyszer’smind az ollyan indúlatnak,
Meg- engedni, a’ meg-sértő szónak és gondolatnak.
Tudom azt-is, hogy a’ Nemes szíveket ha meg-vérzik,
Az Orvosnak ’s orvosságnak hasznát ritkának érzik,
És így tán goromba vagyok, ’s kárt teszek szívetekben,
Mikor durva újjaimmal piszkálok sebetekben,
De – hát ha én gyógyítom-meg; – hát ha tsak az én szemem
Ollyan éles; hogy jóllehet nints erőm sem érdemem
Meg-győzésttekre, de látok ollyat munkájitokból,
Hogy kérés nélkűl-is meg-kell győződnötök azokból.
Én látok? – ’s ti ne látnátok? – itt van az egész erő –
Itt van a’ jó indító ok – nem vagyok hát vakmerő. –
A’ Virtus’ gyakorlásában, Írástok’ vezetése
Szerént, egy a’ haragosok’ öszve békéltetése.
Ti tanítottatok ezen hasznos idő töltésre –
Elég legyen ez Mesterek! nektek, a’ meg-győzésre.
Úgy-de Ti nem haragusztok? – El-hiszem – írjatok hát,
Mert a’ mint a’ Ti szemetek néz, nem minden szem úgy lát;
Hazánknak Fő Uraihoz írhattok Leveleket,
És méltán el-hitethettek sok érzékeny szíveket,
Hogy vagyon valami oka néma bosszúságtoknak,
Vagy-is fel-tett szándéktoktól őnként el-állástoknak:
De nyólcz százan olvasták ám annak ki-hírdetését,
Hogy várhatja Hazánk, Nemes munkátok’ el-kezdését.
Hát! azok előtt miképpen mentitek magatokat?
Képzeljétek most a’ nyólcz-száz-féle gondolatokat.
Hogy hát azt-is, mind azoknak adhassátok tudtára;
Rá kell bíznotok a’ Magyar Kurír’ Trombitájára. –
Néktek mit vétett a’ Kurír? Ti magatok érzitek,
De hogy én őtet szeressem, nekem nem ellenzitek,
Mert a’ kit Ti szerettetek – mert bizony szerettétek,
Azt nekem-is sem szeretni sem menteni nem vétek:
Hanem, nem teszem most őtet vagy fel- vagy al-peressé,
Mert úgy ezen mentségemet nem tehetném kedvessé.
Csak azt nézzétek, hogy Ő-is Nyelvünk’ pallérozója;
Ő Bétsből Magyar Hazánknak leg-első Hír-hordója.
Ő az a’ ki leg-elősször Magyar Músát űltetett
A’ Deresre, – hogy Fürgencz vólt lova, ’s ha kit le-vetett,
Nem tsuda, szokatlan úton; egy szóval ő tört útat,
Ő csinált folyó Nyelvünknek tsatornát, ’s ásott Kútat.
Ne nézzétek hát őtet úgy, mint ollyant a’ ki vétett,
Mint ollyant, a’ kit nem tudom mi dolog bűnössé tett,
Hanem, mintha e’ játékban Ti jelen sem vólnátok,
A’ Törvényt tsak úgy tegyétek, és ki-is úgy mondjátok.
Úgy nézzétek őtet, a’ mint már használt Hazájának,
A’ mézit, nem a’ fullánkját szedjétek-ki rajjának. –
Ellened, én, egygyik Bőlts Társ! bizony többet vétettem;
Hát – hogy nekem meg-engedél mivel érdemelhettem;
Úgy-e? hogy nem az érdemem, nem nevem tselekedte,
Hanem Barátod’ hibáját el-jó szíved engedte.
Ő-is Músa – hát én nálam az a’ Deliberatum,
Heves ’s érzékeny, – mert Genus irritabile vatum.
Szabó, Révai és Rájnis lám egymással mit tettek?
De ellenkezve, Hazánkkal még több jót tselekedtek.
Írtak, és még ma-is írnak, úgy állták bosszújokat
Egymáson, és egymást bántva szerették Hazájokat.
’S hát már ollyan kegyetlenek egyedűl Ti lennétek,
Hogy túdós tollaitokat örökre le-tennétek
Azért, hogy ollyat olvastok Szatsvay’ Kurirjában
A’ mi Bétsből bánt, hiszen Béts nintsen-is a’ Hazában. –
Azt akarjátok bosszúlni ’s a’ Hazát bűntetitek,
Kérdezzétek-meg mástól-is: elég-e mentségetek?
Lehetnek, kik hízelkedve mást súgnak fületekbe,
Oh! bizony tán’ én-is másképp’ beszélnék szemetekbe’,
Egy szó, egy panasz, egy Nemes tekíntet sokat tészen,
A’ melly annál a’ ki hallja erősítő ok lészen
’S e’ kettő nem-is érzitek hogy fel-fórral titeket,
’S mind jobban jobban neveli kitsiny nehézségteket;
De minden bosszúságtokhoz ezt hozzá kell gondolni,
Hogy szabad nagy elmétekkel a’ Haza parantsolni,
Égy hegyes penna nem elég, nem mentség a’ Hazának,
’S nem elég vólna ha bár száz ezren rágalmaznának,
Lám az én Holmimet egy Pap már a’ tűzbe vetette,
Nem szóllta ’s írta bosszúját, hanem meg-tselekedte.
Hát! már ezért a’ jó Úrra illik-e neheztelnem?
Éppen nem; szánnom kell őtet ’s maga helyett felelnem;
Hogy ő nagyon szentűl nézvén azt, jónak nem nézhette,
A’ minek a’ ki könyvet tud olvasni, hasznát vette.
Hát már azért ne írjak-e? – hazám ellen vétkezném,
Ha nyelvemet tsínosgatni azért nem igyekezném;
Hogy találkozott egy ollyan vagy több-is a’ Hazában,
A’ kinek szeme meg-botlott tréfás versem’ sorában.
Írok bizony én, ’s mind addig meg-átalkodva írok,
Míg munkára teremtetett kézzel ’s elmével bírok. –
Tudod óh Túdós egyik Társ! előtted emlegettem,
Hogy sokszor sok irígyektől hallottam ’s szégyenlettem;
Hogy sokan’ írkafirkának nevezgették könyvedet,
De tsak mindég több vólt a’ ki betsűlte Nagy nevedet:
’S hát most, a’ Kurírért, a’ ki ha sértett-is, e’ mellett
Bizony tisztel és Nagynak vall; meg-tsüggedni hogy kellett?
Írjatok, Édes Magyarim! az Isten úgy akarja,
Vét a’ ki a’ tálentomot a’ főldbe el-takarja;
Ha mind, a’ ti példátokra úgy meg-vonnánk magunkat,
Hogy sajnálnánk Nemzetünktől tollunkat ’s Írásunkat.
Vissza megy ismét szép nyelvünk régi állapotjára,
Ki-tétetik a’ Szomszédok’ ’s Hazafiak’ tsúfjára:
Úgy-e? hogy akkor magatok Bőltsek! meg-síratnátok?
’S hát nem méltán ki-kelhet-e ellenetek Hazátok:
Hogy a’ minek sajnáljátok új el-allyasodását,
Sajnáljátok gyors munkátok által gyarapodását.
Ha Titeket a’ Természet meg-áldott serénységgel,
Ha az Isten Tudománnyal szeretett ’s bőltsességgel;
Úgy-e bizony, hogy heverők tsak-ugyan nem lehettek,
Ha mindent el-titkoltok-is, ’s semmit ki-nem hírdettek.
’S gondoljátok-e a’ Hazát ollyan háládatlannak,
Hogy nemes Könyv-tárotokban*
Köny-tárotokban Sajtóhiba, em.
ha mi szép munkák vannak
Elő-ne-kérje hóltotok után-is kezetekből? –
Az egész Társaság, hasznot vár, minden Tag-részekből.
’S hát már akkor nem tudnák-e meg-szólni írástokat
Mind azok, a’ kik míg éltek, rágalmaznák azokat.
Egy szóval a’ Haza előtt semmi mentség mentségtek. –
Ti annak vagytok adósak, a’ Haza pedig néktek;
De ha a’ kőltsön-adottat a’ Haza meg-fizeti:
Hogy többel adósíttsátok igaz jussal kérheti,
Az Irígység a’ porba-le hány hazafit űltetett?
De még-is azért sok hív szív hívetlen nem lehetett.
Hunyadit halálra leste a’ tulajdon Királyja;
Gisskrának kézbe akarta adni maga’ Hazája:
De még-is a’ Haza’ nevét ollyan édesnek vélte,
Hogy a’ mellett a’ bosszontást mind semminek ítélte. –
Már – Ti lássátok – a’ Haza lesz ítélő Bírátok,
Az utánnatok élendők átkot mondanak rátok.
Sőt az az áldott természet ’s tehetség, mellyel bírtok,
Maga lessz nektek örökös bűntetés, ha nem írtok.
Nem ollyan kitsiny vétek ez, a’ mint Ti gondoljátok,
És én nem-is képzelhetem, hogy férhetne hozzátok?
Én ugyan, valamennyiszer tollamat fel-emelem,
Egy átkon’ fog el-kezdődni minden írott Levelem.
Kiáltok, és ellenetek fel-bújtom a’ Músákat,
Untatom a’ Pegazusból ki-folyó tsatornákat;
Hogy szép tsergedezésseket rettentő zúgásokkal
Cseréljék-fel, és Titeket bosszontsanak azokkal.
Vulkánustól tüzet kérek, és gerjesztek lángokat,
Hogy égesse meg zőldellő Laurus’ koszorútokat,
Könyvemmel addig essőzöm a’ Parnasszus’ bérczeit,
’S kénszerítem síralmammal a’ Músáknak könyveit,
Hogy azok a’ tiszta térenn felhőkké változzanak,
Mellyekből dörögjön az ég ’s zápor esők húlljanak:
’S ha valaki tsudálkozni-fog ezen jelenségen,
Szokatlan égi háborút látván e’ szép térségen.
Én könyvezve ezt felelem: hogy ezt Ti okoztátok;
Hogy a’ Parnasszus előtt-is az én, ’s a’ Ti Hazátok’
Sorssa olly gyászosnak tetszik, hogy nyelvünket siratja,
’S búsúlttában ellenetek az eget harsogtatja. – –48
– – Quid facitis? Quae vos dementia dixi
Concitat? O Socii! – – – – – – – – – – –
Talibus atque aliis, in quae dolor ipse disertum
Fecerat, aversos profuga de classe reduxi.
Ovid. Metam. L. XIII. F. I.
[A classe szó helyén casse áll, jav.]

De – ne – jó ’s túdós Barátim! kedvezzünk a’ Hazának,
Többel vagyunk mi adóssak ennek a’ jó Anyának,
Mint-sem azt le-fizethetnénk, ha mind hóltig írnánk-is,
Vagy ha két ennyi erővel ’s serénységgel bírnánk-is.
Hogy magunkat ne vádoljuk ’s törvénybe ne idézzük,
Ne egy két Hazánk’ fijait hanem a’ Hazát nézzük.

3. Febr. 1789.


XXX. Szelleczkihez Kűlfőldre egy Levél. die 27. Febr. 1789.

(Szelleczky Magyar születés, Ifjúságától fogva idegen országban lakik, és ott tisztességes Tanítói hívatalban vagyon 800 forint esztendőnként való fizetéssel; még-is kész felényi, vagy tsekélyebb fizetésre-is édes Hazájába jönni; és ugyan ezt egyenlő akarattal óhajtják, ott-kinn született gyermekei, és idegen Felesége-is; ide Magyar Országra egy jó Barátjának ollyan szép Német Levelet írt; hogy még a’ Német nyelv-is láttatott magát erőltetni, mikor a’ haza vágyódást ki-fejezte, és Magyar Országot dítsérte.)

Jer haza kedves Barátom! jer hát – óhajtva várunk.
Nem szűk a’ jó Hazafinak soha keskeny Határunk;
Szólhat egy Pannoni Músa édes Anyád’ képébe’
’S meg-jelentheti, hogy Téged’ várva vár kebelébe.
Készek, meg-elégíteni szakadatlan és régi
Vágyásidat, Ánglus kerttel vetekedő térségi.
Készek ama’ Parnasszusi ló-rugta fakadások’
Módjára, meg-édesítni nyelvedet a’ források:
Hogy egy hangonn beszélj, szíved’ meg-elégedésével,
Ez nem rég’ néma; de nyelvre kapott Fülemülével.
Kész minden, a’ mi Hazánkban van, kedvedet tőlteni,
Kész minden igaz Hazafi örömét jelenteni. –
’S hogy-is ne? kedves Szelleckim! ha Magyar vérűséged,
Leg-jobb állapotodban-is haza kénszerít Téged’
Ha az a’ vezető Lélek49
Czélozás vagyon ad Spiritum Rectorem. (de nem ollyan Angyalra, mint a’ millyeneket a’ ’Sidók – –) hanem, hogy valaki’ szeme, a’ Poéta szavaiban, mikor emphatice akar szóllani, meg-ne botoljon, és azért hogy ezt a’ Spiritust Léleknek nevezem, meg-ne-nehezteljen: eszébe forgathatja azokat az Angyalokat is, a’ kik reánk vígyáznak, bennünket őriznek ’s vezérlenek. – Egyéb-aránt az a’ Spiritus Rector, ollyan valamelly különös folyadék, mellyet edénybe szorítani nem lehet; azomban a’ hol természettel öszve gyűl, akarmelly kitsiny gombolyagban, igen nagy ereje vagyon. Meg-vagyon ez minden élő állatban, Emberben, baromban, és a’ Plántákban-is. Ha nem messze marad el Gazdájától a’ kutya, reá talál a’ nyomán ezer ember között-is; ’s vallyon ez az ebtől vagyon-e? – éppen nem, hanem a’ Spiritus Rector, melly az ember’ eleven testtében sátoroz, ollyan ki-magyarázhatatlanúl külömbözteti egyik ember’ nyomát a’ másiktól, hogy azt a’ kutya meg-isméri ’s fel-keresi. – Ha nem valóságos-is, leg-alább hasonlatossága szerént való illyen Spiritus Rector van a’ Hazában-is: mellytől a’ Hazafi haza felé vonattatik.
melly régen ki-eresztett,
Hazádba vissza vágyódni tüzesen fel-gerjesztett:
Ha németesűlt nyelvedenn semminek édessége
Nem foly olly tiszta szín-mézzel, mint Hazád’ ditsőssége;
Nem foly, sőt a’ Magyar szívek el-olvadni láttatnak:
Hallván idegen talmáttsát a’ Magyar gondolatnak. –
Músám, a’ magas egekig fel-emelte szárnyjait:
Mikor olvasták előtte Levelednek sorait:
El-hal – ’s szíve a’ hangoktól repedezvén ízekre,
Le-száll Junó*
Jo Sajtóhiba, em.
Leányjaként a’ kősziklás bérczekre.50
Adducitque cutem macies, et in aëre sucus
Corporis omnis abit, vox tantum, atque ossa supersunt,
Vox manet, ossa ferunt lapidis traxisse figuram,
Inde latet silvis, nulloque in monte videtur
Omnibus auditur; sonus est qui vivit in illa.
Ovid. Metam. L. III. Fab. V.
A sucus helyén succus, az omnibus helyén omnis, supersunt szó super sunt alakban áll, jav.]

Kinek üres óldalából a’ kűlfőldi térségre
Tekíntgetvén, eregeti hangozatit az égre
’S a’ mit Te idegen nyelven’ írtál; Ekhó módjára
Vissza veri, és így adja a’ Hazának tudtára:
„Kedves Hazám! Édes Anyám! a’ kinek kebelében
Születtem; e’ szép Europa’ paraditsom kerttében;
A’ kinek szájából szívtam első lehelletimet,
’S karjainn rengve tőltöttem gyermek esztendeimet:
Vallyon gyenge szárnyaimnak bíztos ki-repűlése
Lészen-e, hív gyermekednek örök szám-kivetése?
Nem vethetem-e szememet a’ szemek’ tsudájára,*
A vesszőt kötőjelből jav.
’S Szomszédok’ irigységére teremtetett Hazára?
Szememet – sőt benne lakva ez remek természeti
Szépségeket számkivetett szívem, nem érezheti?
Képzem, a’ gazdag terméssel kiesedett bérczekez,
’S tán’ a’ Kanahániaknál szebb szőllő-gerézdeket.
Képzem; mintha ez hegyeknek fel-menvén tetejekre,
Le-tekíntenék a’ messze ki-terjedt sík térekre;
Mellyeket vagy sűrű rakott tsomó kévék tarkítnak,
Vagy tsoportosan legelő seregek vídámítnak.
A’ Pásztor nagy fa’ tövében fejét árnyékoztatja,
’S ama’ boldog arany időt édesen’ sípolgatja;
Azután bellyebb vonúlván árnyékosabb berekre,
Gyönyörű hanggal felelget a’ Nimfák’ énekjekre.
Édesedik, minden gondtól üres andalodása,
Mert meg-nem-tsalja reményjét a’ Természet’ áldása.
A’ gazdag főld terhesíti Barmainak tőlgyjeit,
Téjjel vajjal sírosítja otthoni szekrényjeit
Képzem, mintha kis madárként repűlnék a’ hegyeken
Fellyűl, ’s szemem’ czirkalmait ki-botsátnám kerekenn
Csak erőtelen látásom’ rövid határozatja
A’ természet’ ajándékit egy tsomóban mutatja
Mellyben a’ boldog időknek arany esztendejében
Valami meg-vólt, mind meg-van, tsak hogy Kúnyhók’ helyében
Már egynehány Pompás várost épűltnek lenni látok,
De ezzel-is ditsősséges, hív Testvérim! hazátok.
Képzem – de óh nem láthatom – szívem el-fogyatkozik,
Piheg Lelkem, ’s tsak a’ Haza’ nevéről gondolkozik:
Ha talám a’ vad Tigrisek között születtem vólna,
Ha a’ nap édes Hazámon soha nem világolna,
Ha egy felől az északi-sarki hideg szorítná,
Más felől a’ füstös Etna Hazámat iszonyítná
Még-is ez a’ Haza’ neve olly édességes lenne,
Hogy szívem, ha szárnyat kapna, haza repűlve menne.
Hát az illyen arany, illyen est-hajnal’ kertje’ mássa
Gazdag kertbe, hogy ne vólna hív szívemnek vágyása?
Hány ezerszer el-indítom elmém’ gondolatait?
Meg-tsinálom képzésimnek jó előre útjait.
Hogy Hazám’ gyönyörű vóltát egésszen ki-meríttse,
’S azzal számkivetett létem’ únalmát édesíttse.
De fenn akadnak érzékeny Lelkemnek gondolati,
Sokkal kisebb eleven képzésim’ foglalati,
Mint-sem-hogy Hazám’ szépségi azokba meg-férnének,
’S engem’ tsak emlékezettel meg-elégíthetnének.
Félbe szakasztja az egész a’ részeknek rendjeit
’S Hazám mind egybe foglalván Hazám minden részeit
El-ragadja érzésimet a’ Haza’ szép nevére,
Melly név egy ollyan terhet nyom szívemnek tetejére
Mellyet mind addig helyjéből ki-sem-is gördíthetek,
Míg Hazám’ küszöbén által hónyomba nem léphetek;
Untatják haza’ vágyásom’ gerjesztik hevességem’
Kinn született gyermekeim ’s idegen Feleségem
Ezek, kik gyönyörűségét Férje’ ’s Attyok hónyának
Csak tsupán vágyódásiból képzelik egy Atyának:
Készek fel-hagyni a’ már kész ’s kedvező szerentsével.
’S fel-tserélni Hazájokat kedves Hazám’ nevével. –
Vegyetek-fel könnyű szelek! vegyetek szárnyatokra,
Sebes repűlő madarak! Ezen sóhajtásokra
Jertek-elő ’s vigyétek-el kedves Hazám’ főldjére,
Vagy repűljetek sijetve ama’ hegy’ tetejére
Vigyétek sóhajtásimat a’ Nimfáknak fülébe,
Kik gyönyörködve nyúgosznak Hazámnak kebelébe’.
Hadd érezzem véreimnek kedves Társaságokat,
Hadd tőltsek a’ kedves főldön tsak egy-nehány napokat.
Hadd legyen tőltte kedvemnek, mind annak érzésében,
Valamit egy jó Hazafi kívánhat életében,
Tessék másnak fent héjjazni, ’s vágyni magas pólczokra,
Tessék hírrel emelkedni a’ magas tsillagokra,
Nem irígylem, hogy a’ pompás szerentse’ szekereinn
Nyargalnak sok dölyfös szívek a’ világ’ négy részein;
Engem, ha születtem’ főldbe bár szalma gunyhójába’
Be-botsát, és hogy fejemet e’ szerelmes Hazába
Le-hajthassam meg-engedi, élek boldog örömben
Csendesen, ez hanyatlásra vált utolsó*
urolsó Sajtóhiba, em.
időmben.
Melly nagy megelégedéssel fogom mind azt érezni,
És millyen képzelhetetlen örömmel be-fejezni,
Mennyi sóhajtások mentek szívemből Hazám felé,
’S melly édes hogy a’ bujdosó a’ rév-partot meg-lelé.” –
Így van-e? Édes Szelleczkim! ez-e a’ te éneked?
Jól felelget-e a’ Magyar térről az Ekhó neked?
Így kell lenni; mert jól látom hív Hazafi szívedet –
De óh! bizony boldoggá tett távoly léted Tégedet;
Kül-főldön tőlt-meg Hazádnak szerelmével kebeled,
Az idegen főld Hazádat meg-óhajtatta veled. –
A’ Haza, ez édes Anya méltó illy szüleményre,
Ki ne nézne jó szemmel ez Hazafi jövevényre?
Jer hát! adhatunk helyetted mást az idegeneknek,
Vagynak mostoha fijai ez gyönyörű Remeknek,
Vagynak Szerelmes Hazánknak méltatlan lakossai,
Cserébe adjuk értetek, Édes Hazánk-fijai!
Vagynak, a’ kik természeti Szabad-lelkűségünket
Útálják, és gorombáknak mondnak értte bennünket,
Hogy szavaink, a’ tsapodár színeket nem ismérik,
Ők a’ tsalfa fark-tsóválást idegenektől kérik,
Azt mondják, hogy lak-főldünkből inkább ki-szaladnának,
Mint szépségét meg-vallanák ezen áldott Hazának,
Többnyire pedíg ollyanok, a’ kik szeretnek élni,
Élni, de a’ kiknél élni annyit tesz mint henyélni,
Úgy, hogy tán’ el-sem-élnének idegen vidékeken,
A’ hol a’ gazdag természet kevély fösvénységeken
Nem tudna, mint e’ termékeny Hazába segíteni,
’S őket az élhetetlenség’ gyanújától menteni.
Önnön magokra ruházzák mind azt a’ boldogságot,
A’ mellyel szerentsés Hazánk haladja e’ világot.
Magok, a’ termékenységnek ártatlan árnyékában
Csömörlve nyalják az édest, a’ restség’ unalmában.
Gyülőlik a’ jelen-valót, mellyet akkor síratnak51
Jó formán itt-is igaz az, a’ mit a’ virtusról mond a’ Poéta: Virtutem incolumen odimus, sublatam ex oculis quaerimus invidi.
Az irígyek érzékenyűl, ha tőle meg-fosztatnak.
Síratnád Édes Szelleczkim! sőt óh meg-is síratod,
Ha szerelmes Hazád’ főldét lak-helyűl-is bírhatod,
Mikor látnád Magyaridnak gyomor-émelygéseket,
Millyen alávalóságnak tartják e’ szép Remeket.
A’ mi Országunkban leg-szebb, otsmányúl le-szennyezik,
A’ mi különösre lelnek, kűlfőldinek nevezik
Szégyenlik a’ Magyar nevet, útálják beszédünket,
Bárdolatlan embereknek tartnak lenni bennünket.
Asszonyaink rá szoktattak tsúszkálva*
A kéziratban tsúszkatva alak áll s ez került a nyomtatott változatba is, ez azonban valószínűleg elírás. A Mindenes Gyüjtemény szövegváltozata szerint jav.
hátra hágni,
’S fejünket a’ fő-hajtáskor úgy a’ szügyünkbe vágni,
Mintha a’ főldnek köszönnénk: testünk’ ingadozásit
Úgy kell intéznünk, ’s nyelvünknek erőltetett forgásit
Úgy pengetnünk, hogy akarmelly fa háznál találtatik,
A’ kitől mozdúlásunk-is Francz Rámára vonatik.
Egy köz rend-is méltóztatik már ma betegnek lenni,
De Kegyelmed nevezést fel-nem-méltóztatik venni.
Holott a’ Kegyelmes névvel tudod kiket neveznek,
Vagy tán’ a’ Méltóságosok ezután Kegyelmeznek.
Alázatosan valamit meg-köszönni dísztelen,
Csókolni kell a’ kezeit ha Asszony, bár nemtelen
Ha osztán a’ szegény Magyar, akármi emberséges,
El-felejti, a’ mi ez új módiban tisztességes,
Azt mondják: járatlan ember; nem látott Országokat –
Pedig, lám meg-tanúlhatjuk Hazánkban-is azokat.
Sem senki, ha mit akarmellyk szomszéd ki tud gondolni,
Nem tudná olly szerentséssen mint a’ Magyar majmolni.
Csak-hogy a’ Magyar, mint Ember, és mindég emberedni
Született teremtés, szégyenl ekképp’ gyermekeskedni. –
De jaj! Hazánk’ nagyobb réssze úgy meg-van vesztegetve,
’S hajdani jó természetünk úgy a’ porba temetve;
Hogy a’ leg-alábbvalóktól ítéljük Magyarinkat,
A’ pallérozattabbakból ellenben szomszédinkat:
’S akarki ha színlés nélkűl szóll bár emberségessen,
Ha tsak a’ szó nem tsapodár, lehetetlen hogy tessen.
Hova levél? természeti ártatlan egyűgyűség!
Hova? semmi színt nem túdó Barátság! ’s kőltsön hűség!
Sirasd-meg míg haza jönnél Barátom! nemzetedet,
És míg a’ küszöbbre nem lépsz, úgy ki-merítsd könyvedet,
Hogy szíved itthon ezekre érzéketlenné legyen
’S a’ Haza’ puszta nevéből bőv vígasztalást vegyen.
Azután jöjj-be közinkbe ’s élj e’ boldog Hazában
Úgy a’ mint szíved boldognak képzeli ezt magában.XXXI. Egy jó Baráthoz válasz a’ Barátságról. 8. Mart. 1789.

A’ Barátságomat köszönöd Barátom!
De köszönésednek jó helyjét nem látom:
Én a’ Barátságot tartozásnak vélem,
’S ezt új világbeli módinak ítélem,
Hogy a’ ki mit, egy hív Barátnak képében
Ír, udvariságot mutasson szívében;
Ám minden köszönet mutathat jó szívet,
De úgy ismerjük-meg az igazán hívet,
Ha minden jeleit Barátja szívének
Tartja valóságos kötelességének,
Szent név a’ jó Barát, ’s olly nagy meg-szóllítás,
Hogy mindég nyelv-botlás ’s kemény szív-szorítás
Szokott örvendező mellyéhez férkezni,
Mikor köszönöm szót akarna nevezni.
Vagynak egy Levélnek mindég olly részei,
Mellyből az emberség’ udvari jelei
Könnyen ki-tetszhetnek, mivel Társaságban,
’S polgár törvény alatt élünk a’ Világban,
De a’ Barátságnak kedves nevezete
Olly arany időnek festett képezete,
Hogy ha a’ kép alatt valóságot lelünk,
Itt lakik Szaturnus valósággal velünk,
Csak itt van valamelly Status Naturalis
Ha van; és ha meg-van nagyobb ez annál-is.
Tartozásnak tartom hát Barátságomat,
Hanem, hogy köszönöd túdósításomat
Már ez más; mert tudnék hív Barátod lenni,
Ha tollat kezembe nem tudnék-is venni.
De tsak ugyan ezt-is tartsad tartozásnak
’S törvénynek hidd nálam nem pedig szokásnak.
A’ szó és az írás a’ szív’ talmáttsai
’S ha az én szívemnek olly indúlatai
Vagynak, a’ mint írok (mellyről már felelek)
A’ köszönet helyett vetekedjél velek.
Annál szerentsésebb küszdő társam lehetsz
Mennél több sorokkal adósoddá tehetsz.
Nintsen a’ munkának, szántásnak vetésnek,
Nintsen a’ sok gonddal járó reménylésnek,
Nints, az el-adatlan széna kazaloknak,
Nints a’ kártól tartó gondolkozásoknak,
Nints a’ gazdaságnak, – melly nem tom mi végett?
Többnyire magával hordoz fösvénységet,
’S némelly lélek-vesztő mizantropusságot;
Nints – bár terhemmé tedd ez egész Világot,
Nints*
Nint Sajtóhiba, em.
ereje, hogy le-vonhassa szívemet,
És valaha arra vehessen engemet,
Hogy ne tartson szagos szereket szívében
H – – Barátinak tömjénezőjében.
A’ Holminek neve maga-nyeresége
’S azért van Holminek méltán kedvessége,
Esopus-is azért tsúfolta társait,
A’ mindent-túdásnak Filosofussait,
Hogy ő, mivel mindent el-tudtak előle,
Semmit sem tud, semmit kérdezzenek tőle.
Most Koma-szomszédod meg-viszi versemet,
Mellyel tán’ én tettem egygyik az érdemet:
Ha az el-temetett Yung tavaszra ki-kél,
Ha Zair, ’s Henriás szóll, ’s Péczeli mesél.
Írtam; de írtam-is olly erősségeket,
Mellyek az okokra érzékeny szíveket
Úgy-is meg-győzhetnék; ha nagyobb eszeknek
Tolla, nem parantsol a’ Mindeneseknek.
Csak hogy parantsolat a’ Nagyok’ kérése,
’S sikeretlen a’ kis pennák’ ingerlése.
Hogy él a’ Sámuel ’s Te-is az Annyával,
Jól vagyon; – hadd menjen elő jó példával,
Azoknak, kik hajdan születendők lesznek,
’S titeket sok Fiak’ szüleivé tesznek;
Vajha a’ – – – gazdag aratásnak
Titka-is ne lenne példázója másnak,
’S Próféta-Leveled igazat mondana,
Már-ha nem tudná-is maga, mit szóllana?XXXII. Ugyan azon jó Baráthoz, – Mentség. 3. Mart. 1790.

Barátom! meg-engedsz tehát, ha vétettem?
Meg – mert lám magad vagy Prókátor mellettem;
De, hát! van-e tsípős ezen édesben-is?
Eshetik-e tsapás a’ leg-jobb szíven-is?
Barátság! barátság! melly éles érzésed?
Szenvedsz – ’s híveddel-is közlöd szenvedésed.
’S mihelyt eszre veszed, hogy a’ mi fáj, nem seb,
Édesűl az érzés, ’s kétszerte élesebb.
’S mért nem adsz Orfeé! szín-mézet nyelvemre?
Mért nem olly bájoló hatalmat versemre?
Hogy bárdolatlan szám’ leg-durvább hangjai,
’S lankadt repűlésű tollam vers-sorai
Mind ollyan édesnek ’s magasnak tessenek,
Valamillyen gazdag ’s nyílt szívből kőltenek,
Itt vagyon a’ hiba ’s a’ vétség, Barátom!
Ha Te nem látsz vétket, én a’ hibát látom: –
Szívem tsak hibázott, de a’ tollam vétett,
Mikor egynehány sort bal-értelművé tett.
De lám meg-is adta vétségének árát,
’S a’ szégyen vallatta hívségemmel kárát,
Mind addig, míg kedves Leveled érkezett,
Mellyben bizonyságúl nyújtottál jobb-kezet.
Ne tsudáld hát már – ne – bús tűnődésemet,
Sőt ebből ismérd-meg érzékeny szívemet:
Mellynek, gyökeréig be-hat a’ fájdalom,
Ha nints benned hozzá elég bízodalom.
Így szenved, nem másként a’ szív, Barátjáért,
Mert az, hogy Thezeus Pirithoussáért
Pokolba ment; Polluks Istennek vallotta
Kásztort, és életét vele meg-osztotta,
Ez még nem szenvedés, hanem gyönyörűség,
Mert itt bíztos,*
A vesszőt pontból jav.
’s meg-hitt a’ kőltsönös hűség.
De mikor a’ hív szív leg-forróbb’ dolgozott,
’S éppen a’ Barátság’ óltárán áldozott,
Ha az édes szagú tömjén közt el-vétve
Büdös kóró talál lenni elegyítve,
Melly a’ hív Barátnak szaglását meg-sérti,
Holott a’ ki füstöl, azt mind jónak érti;
Akkor már két Barát egymásért szenved, és
Ez a’ hitel-vesztés az igaz szenvedés.
Azomban, meg-nyerni a’ már el-vesztettet
Jobb ízű, mint bírni az egyszer szerzettet.
Sokkal édesebben esik ölelgetni,
A’ kit újra, és így kétszer kell szeretni;
Kivált tőlem méltán kívánhatja szíved,
Hogy legyek ezután kétszeresen Híved,
Mivel Barátságod akkor sem hibított,
Mikor versem miatt szívemről gyanított.
Jól van hát – kössük-meg – kössük-meg a’ hűség’
Csomóját, ’s őrizze azt a’ jó szívűség.
Hogy se az irígység fel-ne-fejtegesse,
Se erőszakos kard ketté ne metszhesse.XXXIII. Fordítás Ovid. Trist. L. V. Eleg XIV. Názó a’ Feleségéhez.

Melly ditsősségedre válnak neked Férjed’ könyvei?
Látják kedves Feleségem a’ Te magad’ szemei
Ámbár nekem bal-szerentsém kissebbségemre lészen,
Téged az én éles eszem nevezetessé tészen.
A’ hol írásim’ olvassák, ott olvassák híredet,
És a’ Halál mindenestől nem temet-el Tégedet,
’S midőn Férjednek esete boldogtalanná tészen,
A’ ki azért boldognak vall, nem egy két Asszony lészen:
Kik azért, hogy részese vagy szerentsétlenségemnek,
Szerentsésnek vallnak, ’s sorssát irígylik Hitvesemnek.
Ha kíntseket adtam vólna, az sem vólna több ennél,
Mert szerentsés a’ kintsekkel a’ síron’ túl nem lennél.
Örökös hír-név’ gyümőltsét adtam, ’s mikor ezt adtam,
Érdemesebb ajándékot már ennél nem adhattam.
Ezen kivűl vagyonimnak bírtokossa magad’ vagy,
Melly a’ mint nem kitsiny tereh, úgy bizony betsűlet, nagy.
Hogy soha dítséretedről nyelvem nem tud halgatni,
Férjed’ ítélet-tételét ditsősségnek tarthatni,
Mellyben, hogy engem’ akarki hazugságba ne hagyjon,
Állandós légy, tarts-meg engem, ’s hűséged meg-maradjon.
Mert míg még boldogok vóltunk, semmi motskos bűn Téged’
Meg-nem motskolt, fedhetetlen vólt eddig-is hűséged;
Most ugyan-azon romlás ért Téged’ a’ mi engemet,
Itt tegyen hát jó erkőltsöd egy ki-tetsző érdemet.
Könnyű jónak lenni, mikor nints a’ mi ellent vessen,
’S nints a’ miért a’ Feleség hűségtelen lehessen;
De ha menydörög; a’ dörgés elől el-nem-rejtezni;
Ezt lehet hív bartátsági szeretetnek nevezni.
Ritka ugyan az a’ Virtus, mellyet ne változtatna
A’ szerentse, ’s ha ez bomlik, az épen maradhatna.
De ha van, az ollyan Virtus kész jutalma magának,
Felemelkedik, ’s erőt vesz sullyától bal sorsának.
Hord elő bár az időket, mindenkor dítsértetik,
’S valahol tsak állatt lakik mindenütt hírdettetik –
Hajdan mi nagy ditsősség vólt? most-is nem ditsősség-e?
A’ felejthetetlen hírű Penelope’ hűsége
Élnek hírekben Admetus és Hektor’ felesége,
’S Evadne ki Ura mellett, az óltár fán’ meg-ége.
Él ma-is Laodomia’ sebje’ híre mellyet vett;
Kinek férje a’ Trójai főldre első lépést tett.
Neked nem szükség, hogy értem meg-halj; tsak szeress, ’s hív légy;
Könnyű dolog – hát magadnak illy óltsón’ hírt-nevet végy.
Tudom, hogy nem vár untatást Hűséged, én Meg-hittem!
De az őnként menő hajót vitorlával segítem;
A’ ki arra int, a’ mit már tselekszel; az Tégedet
Intvén, dítsér; ’s helyben hagyja szép tselekedetedet.


Egynehány Magyar Énekek,
mellyek egyszer-másszor, külömb-külömbféle alkalmatosságokkal írattak,
és többnyire futtában, 's a' környűl-állásokrra való czélzásokkal.

I. Tihan’ Siralma.

Nota: O me moestum Bellogradum. etc.

Óh én szegény Tihan’ Vára!
Óh szomorú tsendesség!
Mellyben vólt hajdan tsudára*
tsudara Sajtóhiba, em.
A’ Baráti egygyesség,
Klastromod, magánossággá;
Javad, másra-szált jószággá
Lett; óh kemény békesség!
Mikor ének szóval langal
Ama’ Lelki áldozat;
Somogyból-vissza-vert hangal
Hangzik a’ szent bóltozat:
Mellyre most az Ország’ Atyja
Utólsó parantsolatja,
Bétsből új ekhót adat.
A’ miből kegyes Fő*
Fó Sajtóhiba, em.
Papod
Számos szegényt táplála,
Abból e’ szomorú Napod
Vallás-erszényt tsinála, –
Engedj! mások-is engednek,
Ez szent fel-kenetettednek,
Mert hatalom van nála. –
Engedj óh víz-közt-épűlt-Főld!
Főldünk’ Fejedelmének,
Már a’ második téli zőld
Fő Papod’ ősz Fejének
Elég: – ’s míg ez el-érkezett,
Lám másodszor adott kezet
Már Szent Benedekjének.
Vale hát Szent Papi Sereg!
Vale boldog Társaság!
Im el-múltodon kesereg
Gyászol minden vígasság;
Könyveznek Tihan’ bérczei,
Nyögnek Balaton’ vizei
Oszlik minden múlatság.
Most a’ vizeknek Istene
A’ Tengeri Nimfákkal,
Gyászos énekkel zengene;
’S fekete tsatornákkal
Szűrné savanyú forrását,
Ha látná Tihan’ sírását
Küszködni e’ próbákkal.
Vale óh jó Lelkű Fő Pap!
Vale boldog Lelkeddel,
Boldog vóltál, hát mi nap
A’ bal sorsot szenvedd-el.
Tudom, Te meg-elégettél
Sorsoddal ’s kedvessé lettél
Istennel, életeddel.

Íratott Tihanban 11. Januar. 1787. az alatt, míg a’ Királyi parantsolat el-olvastatott. – Notab. Valé Deákúl van, de a’ Tihani Papok valamennyin mind tudtak Deákúl.


II. Tihan’ bútsúzása, mellyben siratja az Apátúrját a’ Decretorius Terminus előtt tizenegygyed nappal 1. Junii 1787.

Nota: Fillis nyúgszik mélly álomban.

Élsz-e még? szép Tihan’ Vára!
Óh jaj! tsak addig élek
Míg itt nem hágy nem sokára
Ez útnak indúlt Lélek;
Meg-hal-e hát Tihan’ Vára?
Meg – meg-lelketlenedik;
Tíz nap az élet, halálra
Hív a’ tizen-egygyedik.
Ha a’ Lélek a’ Fő papom
Belőlem el-kőltözik,
Az lessz az én végső napom,
’S kedvem gyászba őltözik,
Ő a’ Lélek, addig élek
Míg ő engem’ lelkesít;
’S már nem élek, mert e’ Lélek
Itt hagyja szerelmesit.
Ez a’ kit Lelkemnek vélek
Valóban ollyan vala,
Mint egy éggel frigyes Lélek,
Mint egy Isten’ Angyala.
A’ Léleknek nintsen testte,
Ennek sints testisége;
A’ Lélek’ javát kereste,
Az vólt gyönyörűsége.
Lelki vala hívatala,
Lelki Papság, Papsága,
Lelkes testben lelki vala
A’ Virtus’ valósága,
Ő vólt Lelke Klastromomnak,
Melly vólt nyúgovó helyje,
De kedves Szárandokomnak
Ki tőlt már az ideje.
Szegényimnek Lelke vala,
Ő tartotta Lelkeket
Bennek; de Tihan’ Angyala
El-hagyja már ezeket.
Lelke vólt Pap-társsainak
’S Lelkek’ gyönyörűsége
Vólt ez kegyes Atyafinak
Velek vólt egygyessége.
Ez jó Lélek, az Isteni
Lelket a’ szent seregben
Meg-nem-szűnt ditsőíteni
Valóságban ’s Lélekben
Illyen Atya készűl útnak
Illyen Lélek kőltözik,
’S már Fiai mire jutnak,
Tihan gyászba őltözik.
Édes Atyám! Izráelnek
Szekere ’s lovagjai!
Illy kegyes Atyát hol lelnek
A’ Próféták’ Fijai?
A’ kik Attyoknak tartottak
Már árván kesergenek,
Óh! de ez árván hagyottak
Hát hova leéndenek?
Lessz-e Tihanon’ ezután,
Annyi Isten’ áldása,
A’ mennyit vont maga után
Ez kegyes Illyés Mássa,
Marad-e Elizeussa
Ki keserű vizemet
Édesíttse és le-mossa
Orczámról könyveimet?
Ah! nem – hát Atyáskodásod’
Kezét míg tsókolhatom
Csókolom, és el-válásod’
Mind örökké siratom.
Jer velem Somogy! Könyvezni
És ekhózzad jaj szómat,
Hadd tudja jól meg-érezni
Hív Atyám, siralmomat
Mond könyvezve velem egygyütt
Somogy-is sírhat (echo) sírhat!
Somogy ’s Tihan gyászos verset
Egymásnak írhat – írhat!
El-mégy Atyám! megy Fő Papom!
Megy Angyalom! – Angyalom!
Mégy és az én bútsúzásom
Csak siralom – siralom!
Tetszett Istennek – hát Isten’
Hírével menjen – menjen!
Légy áldott kegyes Fő Papom!
Főldönn és mennyen’ – – menjen!III. Egy Jó Barát’ bútsúzása jó Barátjától, ugyan azon Áriára,
(íratott 14. Junii 1787. Egy Kis Pap Úr’ képében.)

Valóság-e vagy tsak álom?
Vagy tsak képzelt félelem?
Hogy a’ kitől most el-válom
Nem lessz többé én velem:
Mert ha való, életemnek
El-fogytát-is várhatom,
Mikor hívemtől ’s Lelkemnek
Felétől meg-fosztatom.
A’ ki nélkűl nem lehettem,
A’ ki bírta szívemet,
A’ ki élt tsak én érettem,
Az hágy-e-el engemet?
Óh! nem – nem hágy az engem-el –
Nem hágy e’ gyötrelemben –
A’ ki egyedűl érdemel
Helyet az én szívemben.
Ki mint a’ test a’ Lélekkel,
Velem úgy meg-egygyezet;
’S engem’ hóltig hív kezekkel
Ölelni ígérkezett.
Hogy hagyna-az-el-engemet?
’S ha el-hágy, mit érdemel?
A’ kiért én életemet
Teszem-fel és vesztem-el.
Hol vetted hát félelmedet?
Lelkem’ képzelődése!
Meg-tsalt-e tehát Tégedet
Barátod’ készűlése?
Nem – mert megy – sőt én-is megyek –
De egygyütt mégy-e vele?
Nem – az ég, hogy árva legyek
Nekem más helyt rendele.
Ah! keserves el-szakadás!
Ah tündér bízodalom!
Hallatlan árván maradás!
Szív szaggató fájdalom!
’S hát! nem ő hágy-el engemet:
Ő tőle én megyek-el.
Én – és ez a’ mi engemet
Ollyan igen érdekel.
Szívem lessz-e hát hit-szegő
A’ ki végét szakassza
Egységünknek? kesereg ő
’S én reám van panassza. –
Ah! serkenj-fel játszi Lélek!
Illy álmadozásidból,
Semmit sem veszek-el vélek
Bánatod’ ’s kínjaidból.
Ne mentegesd Barátodat,
És ne vádold magadat,
Az ég bontja szállásodat
’S sijetteti útadat.
Ha Bírnék Polluks’ lelkével;
Kásztorom’ hív mellyébe
Adnám felét életemnek
Haláláért tserébe’
Ő-is ha pokolban vólna
Dolgom Pirithoussal,
Én érettem bátran szólna,
’S le-jönne Thezeussal.
De ellenkező végzések
Tiltják tehetségünket,
Hogy illy bíztos kísértések
Nagyíttsák hűségünket.
Csak ez marad hűségünknek
Meg-bizonyítására,
Hogy szerentsétlenségünknek
Kétszeres bosszújára:
Melly egy-mástól távoly vetett;
Szívünk olly egygyes légyen,
Hogy tsak öszve-nőtt ’s köttetett
Egy kettős szívet tégyen.
Búsítsd hát bár óh Fájdalom!
Búsítsd bádgyadt Lelkemet.
Bíztat én őrző Angyalom
’S így vígasztal engemet:
Ne sírj; mert kedves Barátod
Tőled bútsút nem vészen,
El-megy, de mikor nem látod,
Még százszor hívebb lészen;
Szíveinket sok gond járja
’S öszve repedezzenek
Két szemeink, könyvek’ árja’
Csatornáji legyenek.
De bús Lelked, bús Lelkemet
Édesen vígasztalja,
Ha hív szíved hív szívemet
Thezeusának vallja.
Polluksként ímé meg-osztom
Éltemet életeddel
Én szívemet neked adom,
Te azt szívedbe tedd-el.
Sem kelésem sem fekvésem
Nálad nélkűl nem lészen
Álmam és fel-ébredésem
Rabod lészen egészen,
Szomorú, de boldog szívem
Búját így édesgeti
Hogy szívedről azt hogy hívem
Ne legyen, nem hiheti.
Ebbe bízva el-botsátlak
Botsáss*
Bossáss Sajtóhiba, em.
Te-is engemet,
De zálogúl míg meg-látlak
Vidd-el veled szívemet.IV. Egy gyenge Szűz’ Eneke.

Aria: Szerelmes Jegyesem! lásd Holmi I. Darab. 184. lap.

Hát már a’ szerelem illy korán gyötrelem
Közt jatszik-e velem, ’s tör ront a’ félelem
Engemet?
Ah! nem – még ideje sints hogy érdekelje
Amor’ nyíl’ vesszeje ’s zavarja méteje
Véremet
Még távolyról nézegettem,
Mikor korán eszre vettem,
Hogy eleget hiteget, feszeget,
De ha hát-megett van, ki-nevet
’S fenyeget engemet.
Sok szív nem hiheti, hogy Vénus*
Vénns Sajtóhiba, em.
kergeti,
Mert tőrét ha veti, mézzel kenegeti
Madzagát,
Osztán tsak neveti, ha meg-kerítheti –
Többre hitegeti – lopva hintegeti
Maszlagát
Űzi a’ jajt tsalfa szókkal
Festi a’ kínt színes tsókkal
’S már fegyverivel veri, meg-nyeri
Míg meg-isméri a’ szív magát
’S érzi bűne’ szagát.
Nints osztán kegyelem, mikor a’ gyötrelem
’S örökös félelem lángal a’ szerelem’
Tüzein,
Méreg, bú, fájdalom, Gyász, bánat siralom
Kétség unalom – Nintsen más hatalom
Erejin’ –
Kedvetlenség a’ kedves-is,
Ízetlen lessz az édes-is,
Szív dobogás, szív fogás zokogás,
Sirva zokogás hangzik mellyin’
Könyv buzog szemeinn.
Adieu hát szerelem! nem fogsz kezet velem,
Pártámat viselem, és rád sem emelem
Ujjomat;
Mert nem-is illene, hogy ha vagy e’ fene
Vadnak így ellene szegeznem kellene
Magamat,
Vagy nyilától meg-sértetni,
’S illy korán el-temettetni
Nyíl vasad, ’s magad, Fijadat
E’ fene vadat, el-mellőzöm –
Mérgedet meg-győzöm.V. Egy külömben víg, de el-keseredett Ember’ Éneke.

(a’ boldogúlt Pater Anyos Pál Marssa Nótájára)

Botsásd-el már óh fájdalom! – óh szörnyű fájdalom!
Útnak indúlt lábomat.
Jer velem kedves Angyalom! Én őrző Angyalom!
Könnyebbítsed útamat.
Sorsom azt nem hozza vele, Hogy ez útazásban
Komor felleges éjjele
Hajnalt találna másban,
Vagy örömöt egyéb Társban.
Kivel-is kezdjem útamat? – siralmas útamat?
Utra készűlésemet,
Nem lelnék hív barátomat – Igaz barátomat
Minden űldöz engemet.
Az Irígység minden szívet Lánczola magához,
Úgy hogy már nem lelek hívet Nem – nem lelek hívet;
Hív társot a’ társsához
Hív barátot barátjához.
Feniksként meg-emésztetett – ’s a’ meg-emésztetett
Szeretet, a’ tiszta tűz,
Feniksként fel-nem-éledett – vagy ha fel-éledett
Ritka igaz, ritka Szűz.
Ködök lettek ’s fergetegek a’ nap’ súgárából
Bagoly kőlt-ki boldog Egek! – Kőlt-ki boldog Egek;
Tán el-tserélt hamvából
’S gyilkos, az édes Anyából.
Nints hív szív, nints igaz Lélek – nints – nints igaz Lélek
Már bűn az áldozat-is,
Már mással közleni félek; már közleni félek
Egygyetlen egy szómat-is.
A’ magok szaván fogja-el Az ártatlanokat,
’S hát mért ne hagyja még ma-el, – Ne hagyja még ma-el
Lelkem e’ tsalárdokat
Életemet vadászókat.
Távozz hát boldogtalanság! – Óh boldogtalanság!
De távozz kevély sereg!
Már régen ez ártatlanság – Szelíd ártatlanság
Lábod alatt témfereg;
Vetettél lábomra békót, ’s rab szíjra kötöttél
Későn látom e’ szándékot – E’ tsalfa szándékot
Mellyel raboddá tettél
’S a’ jóért rosszal fizettél.VI. Ennek a’ Szaporája Magyar Verbung.

Jót vártam – De mit kellett
Ennél jobbat a’ rosszá lett
Színes jótól a’ jó helyett
Reménylenem? – méltán e’ lett Bűntetésem.
Mert míg ez lárva mellett
Tükröt kell vala tartanom,
Hogy végre szégyent vallanom
Ne keljen; a’ tőrt óldalamon addig késem;
Hogy egyszer a’ lép lábomra
Ragadt, a’ háló nyakamra
Tekerűle, ’s kárba dűle sok késésem,
Tündéres álnok világ!
Ki szép test mellett árnyékot
Arany láncz helyett vas békót
’S éppen ollyan ajándékot Mutogattál,
Mint régen, a’ boldogság’
Arany ideje helyébe
A’ Pandora pikszissébe
Az egész Világ’ kezébe Mérget adtál;
Vakok sokan észre venni,
Hogy vesztekre fognak lenni
Kik valóba már hálóba Csalogatják.
Mint kell hát meg-kötözött
Lelkem! vadászoddal bánni?
Kell-e rabságodat bánni?
’S e’ világnak szemre hányni Csalárdságát?
Nem – hanem a’ kín között
Búm’ felejtve vígan élek
Szabad madár lessz a’ Lélek,
Ha semmit sem gondol vélek Kik rabságát
Munkálódva többről aggnak
Mint a’ rab, ’s ha a’ haragnak
Nem szolgálja, meg-talája Szabadságát.
Ez lészen alkalmatos
Bűntetésed irígy elme!
Hogy sem mérgedtől félelme
Sem fullánkodtól sérelme Nints szívemnek.
Nem lessz már olly hathatós
Eb nyelvednek ugatása
Mérges torkod’ rám morgása,
Hogy a’ miatt változása Víg kedvemnek
Benned örömöt gerjesszen,
Engem’-meg búval epesszen
Indítója ’s gúnyolója Keservemnek.
Ám tessék tsalfa Lélek!
Borsot törni az óromba,
De ne várd óh goromba!
Hogy kövesse borsod’ nyomba Trüszkölésem
Lőjj, vágj, üss, de nem félek,
Nem lesz érted töredelmem,
Készen az én győzedelmem,
Mert meg-tompúlt mind félelmem, Mind érzésem
Távozz bosszú, távozz méreg!
’S tőled, Lelkem’ rágó féreg
Bútsút venni, boldog lenni, Mit-is késem?

(próbálja akarki, ha nem szint-ollyan nehéz-e illyent írni, mint ama’ szép Marsot: Árván sírván szívemet ’s a’ t.)


VII. Egy Szerelmes Ifjú Marssa.

Trombita! réz dob! tárogató vagy tábori billegető síp
Hangzik az álom közbe, tsudálom – útra megyünk, hihető:
Útra bizony; tsak emeld szemedet, ébredj szerelembe merűlt szív
Most szabadíthatod-el nyakadat, melly illy kalodába kerűlt.
Bontsd-el azért már sátorodat, melly a’ szerelem mezején fel-
Vonva vagyon szép oszlopokon, de tsak töredékenyeken’
Ránts-ki szívedbe lövelt nyilait, vagy törd bele dárda darabját
Szárnyad’ az égig emelve mutasd-meg, rab vagy-e? nem vagy-e rab?
Melly gyönyörű Mars szép útazás ez? melly neked illy nehezedre
Láttatik esni; mert kötelekre vólt vala szokva kezed:
Majd, az arany színű drága szabadság, vasba raboskodó Lélek
Akkor örömbe merít-be ha szíved nyugodalomra lel, él.
Jer velem óh kőltött örömöt illy kedvire képzelő szív! ím!
A’ hajadon Diana kezét ki-nyújtva szerelmire hív!
Hagyd-el Idalia’ hegy’ tetejét, és ott kötözött koszorúdat
Rakd az Efezusi Templom előtt-le, ’s tűzbe temesd vele búd’.

(ez ugyan inkább hang-mértékre van írva; de ha az első és harmadik sorokból az utólsó szótagot el-hagyom; a’ mint esik szaggatva a’ musikában, meg-lessz imígy-amúgy a’ kádentzia-is.)


VIII. A’ szerentse ellen panaszolkodó Ének
Magyar Verbung.

Agyarkodik és köszörűl
Párt-ütő kaszát rám
A’ szerentse, tapsol örűl
Mint-ha én nem látnám
Hogy kerekét addig-addig emelgeti
Míg tengelyéből ki-veti,
Mikor nem-is várnám.
Valamennyit kedveskedik
Czifra hírrel, névvel,
Fáradt fejem terhesedik
Száz annyi teréhvel;
A’ mellyekkel ha szememet be-kötheti
Szédűlt fejemet le-veti
Forgó kerekével.
Részel elég barátokba
A’ kik szemben szépek,
De mihelyt barátságokba
Méllyebben be-lépek;
Csak azt látom, mindeniknek a’ szívében,
Hogy a’ szerentse kezében
Madár-fogó lépek.
Ha sok ezer ketsegtetés
Mind szemembe tűnne
Bal sorsomon a’ nevetés
Soha meg-nem szűnne,
De meg-ismértette velem az átkozott,
Hogy nagyon el-hatalmazott
Ez a’ Világ’ bűne.
Addig ígér, addig szeret,
Míg van mit el-vinni,
’S mikor a’ szemembe nevet
Alig tudom hinni,
Hogy mosolygó tekíntete hitegetés
’S kéntelen lessz a’ nevetés
Után szívem ríni.
De ne gondolj vak szerentse
Engem’ olly vak váznak,
Hogy mind jónak nézzem, a’ mit
Jóra magyaráznak;
Áll-ortzádat tündér képedet ismerem
’S ollyannak nézni nem merem
A’ mint fel-ruháznak.
Utálom én fényességét
E’ kevélly világnak,
Tartom Lelkem’ tsendességét
Leg-főbb boldogságnak
Azt a’ hasznost, kedveltetőt, betsűletest,
Mint színes jót és tettetest
Nem tartom jóságnak.
Tessék másnak fent héjjazni
’S magas pólczon űlni,
Tessék a’ gyönyörűségnek
’S kintseknek örűlni,
Jobb nekem szegény sorsomban, fa házamban
Vídám magánosságomban
Vígan meg-vénűlni.52
Alium multis Gloria terris tradat, et omneis Fama per urbes garrula laudet – – me mea tellus lare secreto tutoque tegat; venit ad pigros cana senectus, humilique loco, sed certa sedet. Senec. Tragoed. [A tradat szó helyett tredat, az omneis helyett omnes, a laudet helyett laudat áll, jav.]IX. A’ szerelem’ kezdete és nevelkedése.

(egy Olasz forma andalgó Aria)

Óh gyenge szív!
Kivel ha vív
Egyszerre rabúl ejti Kupidó.
Ha önként éleszti
Tüzét-is el-veszti
Éltét-is, egy kegyetlenért Dido –
Miként valál
Soknak halál?
Óh Te gyönyörűségek’ Istene!
Enyves lépet vetve
’S víg nótát pengetve
Tőrödbe sok szív repűlve mene.
A’ szív körűl
Gyengén örűl
Szemérmesen’ nevet eleinte,
Menti indúlatit
’S tsalóka szózatit
Az ártatlanságon’ kezdi szinte
Ha gerjedez-
Is, enged ez
A’ tűz a’ gyenge szívnek eleve,
’S addig pírítgatja
Míg többre szoktatja
A’ minek tsak jó kedv még a’ neve
Elébb szemér-
messen se mér
’S hát egyszer a’ gyanús száj tsókot ád,
Melly ha kőltsön esett
Meg-van a’ kereset,
’S vallást tett szerelmedről néma szád.
Talám vagyon
Ollyan nagyon
Ártatlan szerelmű két gyenge szív,
Hogy maga-is egygyik
Sem tudja még eddig,
Hogy vele más képében Venus vív:
No hát elől-
Jön más felől
Titkosabb képzésekkel Czipria:
Emezt hitegeti,
Hogy amaz szereti; –
Bennt van már a’ szívben Venus’ Fija.
Ha sok között
Úgy ütközött
Öszve e’ két gyenge új szerető
Hogy egy pillantással,
Vagy más jel’ adással
Kettő közt e’ titok ki-tetszhető:
Már meg-lövé
Amor; övé
Mind a’ két rabbá lett ártatlan szív,
Már gyengén érezi,
Mikor így fedezi,
Hogy amaz ő hozzá titkosan hív.
Óhajtja már
Hogy vajha bár
Fél órát lehetne külön vele,
Melly mennél kevesebb
Még annál kedvesebb,
És annál nehezebb unni bele.
De akkor-is
Ha tsókol-is,
Szemérmesen az első két három tsók,
Míg azt el-árúlja
A’ szív titkos búja,
’S a’ miatt sok talpra esetlen szók.
Mert e’ kevés
Egygyütt levés,
Szégyenli az ok nélkűl halgatást;
Ne hogy azért tessék
Öszve érkezések,
Hogy némán gyönyörködtessék egymást.
Beszél azért;
De alig ért
A’ tulajdon szavából tsak egy szót:
’S míg azt gondolgatja,
Titkosan forgatja
Eszében, a’ nagyobb ’s titkosabb jót.
Egyszer el-áll
Szava, ’s talál
Szívében szemérmetlenebb okot
Az egygyütt lételre,
És nagyobb hitelre
Szaporázza a’ kőltsönös tsókot.
Ölelgetés,
Szem-fel-vetés, –
Az-is álmos formán hunyorgató,
Menten következnek,
’S ketten úgy egygyeznek,
Hogy emez amannak út-mutató.
Egy-más ölén
Lágy kebelén
Tsüggedez, mint az a’ ki haldokol –
Úgy-e? meg-lövettél –
Már fél-hólttá lettél –
De óh szív! még ez tsak első pokol.
Még tsak titok,
Nem tudja sok;
De levél zördűl – terjed a’ gyanú:
Most – most, kezd ébrenni
A’ szív, ’s kíván lenni
Egymás’ ártatlanságáról tanú.
Panaszkodik:
Hogy második
Egygyütt lételünk után, egynehány
Irígy, gyanút formált,
Bennünk hibát talált;
Ki lest, ki egyet-mást szememre hány.
Meg-sértetett
A’ szeretet,
’S ettől fogva tsúf szerelemmé vált;
Mások’ bosszújára,
Maga’ jobb vólttára,
Hogy nyilván szeressen okot talált.
Nem nézi már
E’ két madár;
Miként lett egy-más ellen fogó lép?
Óhajt egygyütt lenni,
’S már bátrabban menni
Mervén, a’ linián’ bellyebb-is lép.

Míg így andalgana a’ Szerelem’ tanító mestere a’ maga mesterséges Ariájában: neki kap egy serkenőbb vérű Magyar, ’s az itt következő friss Magyar nótában azt magyarázgatja: meddig nem vétek a’ szerelem. Nota: Ni mit gondolt nekem is. Holmi I. Darab. 200. lap.


X. Cziprus külömböz Pafustól.

Szűz szívem! hát vétek-e?
Ha szerelmem’ érteke tiszta tűzzel
Közöltetik mással-is
Férjfival ’s Asszonnyal-is, Tsak hogy Szűzzel?
Ki törvénnye ’s kőlteménnye tilt-meg? Óh Szűz?
Hogy tsendessen lángot vessen ez pará’s tűz. –
Mert az tagadhatatlan:
Hogy akarmelly ártatlan ’s kemény szív,
Czélba veszi látatlan egy el-titkolhatatlan
Titkos kéz ív,
Kit Czipria’ szárnyas fija jobb kezében
Tart, és szegez sok Szűz tegez ellenében.
’S ez természet’ törvényje
Hogy a’ Szűz szív szekrenyje noha zárral
Van zárva, és félelmes
Vetekedjen szerelmes Galamb párral
A’ melly szokott közös tsókot kőltsönözve
Osztogatni, ’s rá raggatni meg-kettőzve.
Így a’ Szűz szív Szűz szívvel
Ártatlan galamb mívvel szokott bánni
Kár-is az illy készséget
Ezen szűz egygyességet szemre hánni
Addig vitéz ez nyilas kéz a’ szerelem,
Míg kísztetve ’s hittel kötve nem vagy velem.
Nem virtus azt szeretni
Kit kéntelen követni a’ hites szív
Madár az Amor ’s úgy szép
Ha mind kalitja mind lép nélkűl-is hív,
Ha köteles, már nem jeles a’ szeretet
Kéntelen a’ szerelem ha le-köttetett.
Sőt az érdemel hitet, a’ ki híven szeretett
Az előtt-is
Mikor még szabadosan
Tarthatott, nem titkosan több hívőt-is,
Ha hát szívem, van kit hívemnek ítélhetsz
Bé fogadni ’s tsókot adni kitől félhetsz.XI. Eleven Halott.
Vagy Nikolaides nevű Nemes Veszprémi Musikusnak még életében íratott halotti bútsúzója, egy régi meg-aggott Menuet.

Vale! szép kedves Nép!
Már én el-bújdosom
Mert mutat nagy útat
Halál, a’ gyilkosom.
Bál helyett vak helyet
Készített – koporsót,
Melly keservesen ver ’s melly síralmas Marsot
Az Amornak tábor-
Helyjén már nem vitéz
A’ mint vólt ez meg-hólt
’S meg-merevedett kéz;
Mellette fektette ló-szőrös kéz ívét
Sírjában híjjában visgáljátok mivét
’S kinek halottakat-is ébreszt nótája
Nem használ a’ halál ellen Musikája,
Ki hozta Orfeus
Euridiczéjének
Lelkét szép hangjával
A’ hegedűjének,
De mikor másodszor
Vissza ment testetlen
El-feledte a’ szép
Hangot a’ kegyetlen
A’ ki más hasznára pengetted húrodat
Próbáld most jó Doktor Gyógyítsd-meg magadat.
Hólt vagyok, Gyászt hagyok
Főldi Khorusomra
Orfeus ’s Pindarus
Vágy társaságomra,
Ohajtva nézik a’ tsendes árnyékokon,
Míg Káron kék hajón visz, tüzes habokon,
Hegedűt nyújtanak távolyról kezembe,
Még Lethét nem ittam – minden jut eszembe.
Van elég víg vendég
Az Elisiumon
Kik örűlnek körűl
Fogván halálomon,
Vígadnak, és adnak
Sok ezer tsókokat
Látván hazájokba
Érkezni Társsokat
Sok szerelmes, szemmel tart által ellenbe,
’S már öt hat katsingat, halavány szemembe.

(a’ két utólsó versnek két-két utólsó sorait egésszen által tserélni, jobb)


XII. Halotti Ének.
(melly ama’ másiknál szentebb, de másutt talám illyen helyje sem lessz mint itt.)

Nota: ’Sólt. Áldjad én Lelkem az Urat.

Óh múlandó gyönyörűség!
Világ’ tündér formája!
Óh szív rémítő szörnyűség!
Halál’ halvány ortzája!
Közöttetek melly nagyon
Kis közben vetés vagyon.
Leg-fellyebb nyólczvan esztendő
Az embernek élete,
Addig-is füstre kelendő
A’ mi gyönyörködtete,
Egy boldog-is tsak alig
Van, ’s nints-is a’ halálig.
A’ mellyek leg-kedvesebbek
Embernek, életében,
Azok leg-keservesebbek
A’ siralom’ vőlgyjében:
Gyötrenek, mikor végek
Van, a’ gyönyörűségek.
Oh! hát – halhatatlan Lélek!
Mit kapnál e’ Világon?
Ha e’ főldet, mellyben élek
Fel-váltod Mennyországon,
Ott vál a’ hit valóvá
A’ remény meg-nyert jóvá.
Borzad a’ haj hallására
A’ Halál nevezetnek
Holott ez visz bírására
Ama’ boldog életnek;
Óh érzéketlen elme!
Óh rossz Világ’ szerelme.
Meddig késel hát Istenem!
Boldogítni engemet?
Mikor lehet hozzád mennem?
’S meg-hajtanom térdemet
Istenem’ óltárinál
Jésusom’ lábainál.
Segítts innen el-kőltözve
Menni ama’ Városba!
Ne nyögjek itt meg-kötözve
’S veretve térdig vasba.
Testemnek tömlöcczében
A’ bűnök’ kötelében.
Jer én Lelkem! menjünk Haza,
Jésusom’ hazájába.
Ott fenn van a’ boldog Haza
Édes Atyánk’ Házába’.
Hol már sok Szentek vagynak,
’S minékünk-is helyt hagynak.
Maradjatok magatoknak,
Ti képzelt boldogságok!
Engedjetek rabotoknak
Szabadúlást, rabságok!
Engem’, a’ Jésus, mint hív
Követőjét haza hív.XIII. A’ meg-vígasztalhatatlan.
(a’ ki nekem azt mondta, hogy*
bogy Sajtóhiba, em.
ő előtte a’ mi leg-vígabb-is, szomorú; a’ mi leg-gyönyörködtetetőbb-is, unalmas; és mindentől fél.)

A’ fellyebb írt szomorú Mars Nótára: Botsásd-el már óh fájdalom.

Árvíz módra szemeimből – nedves szemeimből
Folynak alá könyveim
Apadhatatlan források. – Kettős könyv-források
Lettenek két szemeim.
Minden óra reszketésre Kénszeríti szívemet
A’ gond, a’ jaj, a’ bú bánat, Sok ezer bú bánat
Halálra hív engemet,
Rövidíti életemet.
A’ hajnalnal repedésin – Piros repedésin’
Más aluszik édesen:
Más szerelme’ kőltsönössét – Szíve kőltsönössét
Tsókolja szerelmesen.
Én a’ hajnalra tekíntvén Siralmam’ kettőztetem. –
Sirok hogy míg életemnek – Komor életemnek
Est hajnalát érhetem;
Gyötrettetem – gyötrettetem.
A’ gyenge fülemülének – Kis fülemülének
Éneklése’ hangjai:
És más a’ szelíd erdőknek –Árnyékos erdőknek
Kedves Musikussai
Nekem tsak szomorú hanggal Érdekelik fülemet,
Kit vissza vervén az Ekhó – A’ keserves Ekhó –
Kettőzi kétségemet,
Sokszorozza keservemet.
A’ napnak fényes súgári – Ragyogó súgári
Másba kedvet öntenek,
De engem’ már virradtára – Óh már virradtára!
Sírni kénszerítnek:
Győtör gyanús félelemmel Minden öröm engemet
És míg az elevenség-is – Az elevenség-is!
Folytogatja szívemet,
Fel-háborítja véremet.
Titkos én keserűségem – Nagy keserűségem –
Az éltető állatok
Magok tudják, ’s egygyütt sírnak – velem egygyütt sírnak
A’ mint és mit siratok
A’ harmatos hóld’ fényjétől Kérd-meg szívem’ titkait
Ő hallja pihes nyögésem’ – Keserves nyögésem’
Érzi Lelkem’ kínjait,
’S tudja kemény fájdalmait.
A’ tsillagok’ ragyogási – Tüzes ragyogási
Pislogó fényt mutatnak;
Míg álmatlan éjtszakákon – Néma éjtszakákon
Sirok, ők-is siratnak.
A’ tiszta ég könyvet húllat ’S harmatozva engemet
Könyvez; de mi haszna ennek? Óh mi haszna ennek?
Egy nem szánja szívemet,
Egy nagyítja györtelmemet.XIV. Vígasztalás egy ok nélkűl bánkódó Szívhez.

Nóta: Élsz-e még? szép Tihan Vára!

Szűntesd Lelkem siralmadat
Szűntesd szemem, könyvedet
Nints miért epeszd magadat,
Nints mért gyötörd Lelkedet.
Sokszor a’ szív ő magának
Maga tsinál siralmat.
Ha enged maga’ bújának
Magán venni hatalmat.
Úgy tetszik, hogy úgy fáj a’ seb
A’ mint a’ sebes érzi
Az érzékenyt a’ leg-kisebb,
Mint a’ nagy seb úgy vérzi.
Az érzéketlen szíveken
A’ nyilak meg-tompúlnak:
A’ könnyen hajló fejeken
Kis terhek-is nagyúlnak.
Szívem! Te-is még előre
Az unalmat képzelve
Terhet raksz a’ gyenge főre
Mind több-több búval telve.
Attól erővel irtózól*
irrózól Sajtóhiba, értelemszerűen em.
A’ mi kedves lehetne,
’S a’ minn sírva gondolkozól
Abból öröm telhetne. –
Ah! de szűntesd játszi Lélek!
Kemény gondolatodat;
Semmit sem könnyítik ezek
Bánatod’ ’s kínjaidat;
Méreg bennem az egész szív
Tsupa bánat a’ Lélek
Bennem a’ bú a’ kedvvel vív
’S már haldoklom, míg élek.
Mond-meg Lelkem! hogy tehessem
Könnyű tollá terhemet,
Adjad, hogy le-vetkezhessem
A’ mi terhel engemet.
Tereh a’ toll a’ madárnak,
De segíti repűlni;
Vajha a’ kik szárnyan’ járnak
Tudnék tőlök enyhűlni.
Ha az én szívem’ bánati
Szárnyakká lehetnének,
’S Lelkem’ bolygó gondolati
Messze repíthetnének
Hadd tudnám fejér hattyúként
Tollamat tsikorgatva
El-hagyogatni lassanként
Bánatomat, siratva.
Próbáld Lelkem! a’ gyógyúlást,
Légy magadnak Orvosa,
Hadd érezzen meg-tompúlást
Benned a’ bú’ nyíl vasa.
Tedd gyönyörűség’ czéljává
Mind azt, a’ mi keserít;
Vesd-ki tedd*
tett Sajtóhiba, értelemszerűen em.
főldön’ futóvá
Bánatidnak ezerit.
Hiszen, a’ nemes Léleknek
Ez fő tulajdonsága,
Hogy nem enged a’ terheknek
Mint a’ pálma-fa’ ága.
Ha fáj-is, fogd rá, hogy nem fáj,
Úgy, el-higyd nem fog fájni.
És szíveden’ a’ síró száj
Nem fog új sebet vájni.
Ah! nem lehet – hát mit tégyek
Búm’ meg-enyhítésére?
Ha szabad lessz vissza mégyek
Sebem’ eredetére. –
Menny hát! – és a’ ki ostromot
Készített bús szívednek,
Majd készít Júnó flastromot
Vérbe forgó sebednek.
Ez bántott-meg, Orvosod-is
Úgy reménylem, ez lészen,
Mind sebed’ mind bánatod’-is
El-törűli egésszen.
Olly tüzes áromákból áll
Ez a’ Himen’ fáklyája
Hogy magában tüzet tsinál
Nem kell parázs alája.XV. Magyar Mars a’ Török ellen.

Harsog az új trombita szó – dobolnak?
Harczra megyünk; a’ törökök unszolnak,
El-lepi már a’ Pogány a’ Bánátot,
Illik-e hát neki mutatni hátot?
Hiszen! Hazánk több ezeret-is látott.
Hova levél? Kinizsy’ erős karja!
’S édes Hazám’ hajdani sok Magyarja!
Ki sok ezer Törököt torkon verve,
Harcz mezején halván hagya heverve;
Most ezektől leszel-e meg-nyergelve?
Nem a’ Sógort, nem a’ Legyet bántják már,
Magadban van édes Hazám! a’ nagy kár,
Keskenyűl már jóval a’ Magyar határ,
Pusztít, éget, Szeretseny, Török, Tatár,
Húll a’ Húszár – az az erős ellen-vár.
Ha buzog még benned Öseid’ vére,
Emlékezzél Eleid’ hűségére!
Övedezd-fel derekadat, űlj lóra,
Üss reá Sas’ szárnnyal e’ Tik-hordóra (Milvus)
A’ Törökre, béledet marczangóra.
A’ Kereszttel melly czímeredben látszik,
Sem a’ hóld-szarv sem a’ ló-fark nem játszik;
Úgy vígyázz, négy-folyó-vized’ partjára,
Hogy az, a’ Hóld’ heve’ szorítására,
El-ne szökjön Tenger járás’ módjára.
Ha Hazádat hajdan-is vérrel nyerted,
Mikor Gothust Szarmatát meg-nyergelted,
Ma ne kéméld sem a’ vérzést sem a’ vért,
A’ Ditsősség többet fizet és szebb bért
A’ halálért, mint idegen rabságért.XVI. Hasonló Tavaszi Mars a’ Török ellen.

Nyergeld vitéz Húszár! Jó lovadat,
Élesítsd, fényesítsd kard-vasadat:
Télí Qvartélyt tovább nem hagyok,
Enyhűlnek a’ téli fagyok.
A’ Spahis a’ Jantsár már készen vár,
Meztelen*
Mezlelen Sajtóhiba, em.
karral, kopasz nyakkal jár,
A’ Dalmánt ’s a’ mentét boszontja,
A’ fegyver nyugvást fel-bontja.
A’ Nagy Vezérnek arany sátora,
’S tsatázó Vitézinek tábora
Szemünket boszontva fenn álnak
Gazdag prédával kínálnak.XVII. Az el-hagyatott.

Nóta: Sóhajtással telnek-el, kelnek-el ’s a’ t.

Magánosság neveli, terheli
Sok bajaimat,
Az álom sem ügyeli éjjeli
Gondaimat.
Mert le-nem zárhatom
Akarmint untatom
Bíztatom, szemhéjjaimat.
Azt mondják: hajnal felé jön elé
Az édes álom:
Miért hát érzésemet, szememet
Nyitva találom
’S hogy kerűlsz engemet
Kerűlöd szememet
Óh álom! – magam tsudálom.
Le-szállottál képemről szememről
Nehéz mellyemre
El-hagyád a’ szemeket, terheket
Rakva szívemre.
Ha tsak másra nem vál
’S szem-fedélt nem talál
A’ halál Álmos szememre.XVIII. Maga vonogatás Amor ellen.

Egy Ifjú Legény’ kérttére: Nóta: Szűz szívem! ’s a’ t.

Ne fúvj rám Amor’ szele!
Most-is fejem fáj bele, hogy nem régen
Egy Vénus Anyád mellett
Nött nimfa rám lehellett a’ térségen,
Ne vonjátok úgy hozzátok kedvem’ fékét,
Hogy reátok fel-osszátok szívem’ székét.
Nem fér kettő szívembe
Valamint egy hüvelybe két hegyes tőr
Ha kettő fog be-szálni
Mindenik fog rongálni és ajtót tör
Olly negédes, noha édes a’ szerelem,
Hogy nem lessz hív egygyütt két szív, ’s nem bír velem.
Hol-is vetted magadat?
Hová czélzod nyiladat, Vénus fattya!
Hogy lövésed engemet
El-talált és szívemet, folytogatja,
Ah ragánts lép! mért hogy a’ szép olly bűbájos,
Vagy e’ vett seb, míg még kisebb, mért olly fájos.
Meg-sértetted szívemet:
Gyógyítsa-meg hát sebemet, azon szőrrel.
A’ melly mivel szerette,
Lopva így meg-sértette titkos tőrrel
Mást sebemmel, seb mérgemmel mit tsinálok?
Más nyugságot ’s orvosságot nem találok.
Előttem kietlenek
’S gyászosoknak tetszenek a’ zőldségek,
Vadok Pannon’ mezei
Barlangok az Erdei Erdőségek.
A’ szerelmek – a’ félelmek’ gyötrelmének
Rab-házába, békójába kerítének.
Szűnj-meg Amor! vagy segítts
Ne égess, ne melegítts több tüzekkel,
Vajha most úgy lehetne
Hogy Pallás ölelgetne Szűz kezekkel.
Mentegetne ’s fedezgetne paizsával,
Nem vesződném a’ szerelem’ kis fijával.XIX. Pásztor Ének.

Egy falusi enyelgő Nótára.
(egy kedves Barátom már jó minap egy Levelében, egy fél sor éneket kezdett írni Sári Rósám! hová mégy? kérvén, hogy ezt pótoljam ki; ’s abból kerekedett ez a’ pásztor Ének.)

Sári Rósám! hová mégy?
Állj-meg tsak egy szóra!
Be keservesen néztem
Minap az ajtóra.
Hogy gyanakodó Anyád
Be zárta előttem,
Mikor alkonyodatkor
Előtted el-jöttem.
Észre vette mindég-is
Azt a’ lopott mézet,
Mellyet ajakam kőltsön
Ajkadra tetézett,
Azólta ha fél szóval
Mondom-is, hogy Sára,
Ugyan szemesen vigyáz
Szemem’ járására.
Az Ördög-is hozta bé
Akkor a’ szobába,
Mikor titkos szerelmünk
Indúla munkába,
Mert ha lettem vólna-is
Hozzád tíz lépésre
Gyanút ragaszt az ollyan
Minden billenésre.
De tsak tudnám, hogy a’ sót
Ha vén-is meg-nyalja,
Szép Sárikám! Szerelmem
Előtted meg-vallja
Nem kéméllném tsókomat
Rántzos pofájától
Csak-hogy el-ne tíltana
Engem’ a’ lyányától.
Sári Rósám! ha szeretsz,
Mit nem tennék értted,
Minap pedig, hogy szeretsz
Titkon meg-ígérted,
Mikor rajtam ajakad
Akkorát tzuppantott,
Hogy gyanúságba hozánk
Amazt az agg lantott.
Sári Rósám! ha szeretsz
Dűlj-le a’ subámra;
Senki sints most, senki sem
Vígyáz most a’ számra.
Nyalakodjunk nints most benn’
Módja a’ Banyának,
Hogy az órrát a’ tejbe
Verje a’ matskának.XX. Fillis’ tsalfasága.
Gellért’ Pántlikájából tsinált Pásztor ének.

Nota: Kortsmárosné kápolnája a’ pintze.

(Gellért Pántlikáját Magyarra fordítva írásban egy Barátom meg-kűldvén hozzám; hogy nézzem által; én a’ Játékot, annak Szakasszai’ és változási’ rendje szerént ez énekbe foglaltam.)

Fillis’ kezét valami meg-sértette,
Az fájt neki mikor Montánt féltette
Még-is ha Montánt keresik azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja?
Mi gondja? – mi gondja?
Fillis egy pántlikát adot Montánnak
A’ meg el-ajándékozta más Lyánnak,
Nem híjjába, ha kérdezik azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja?
Mi gondja? mi gondja?
Fillis, fejét Anyja előtt fájlalja,
Azért fáj, hogy hajladozott, azt vallja,
Ha az Anyja gyanakodik, azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja?
Mi gondja? mi gondja?
Fillis könnyen pírúl Montán’ nevére,
Az Öttse-is rá vallott szerelmére,
Látd-e? még-is, a’ tsintalan azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja?
Mi gondja? – –
Fillis örűl ha Montán’ sípját hallja,
’S hogy a’ hangra ő az Ekhó, azt vallja,
Még-is ő nem barátnéja, ’s azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja? – –
Fillis meg-vallja, hogy Montánt szerette,
De az őtet a’ hitetlen, rá szedte;
Nem tsuda hát ha szegényke azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja? – –
Fillis meg-vallja, hogy meg-is tsókolta,
A’ czivódást-is édesnek gondolta;
Hogy lehet hát, hogy ő még-is azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja? – –
Fillist Montán mivel szégyenbe hozta,
Pántlikáját, szerelmét, meg-átkozta:
Innen van, hogy ha kérdezik, azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja? – –
Fillis egy szép rígót adott Montánnak,
Mellyet nem rég’ Mirtil el-tsent magának,
Ezt, ha talám látja Fillis, nem mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra mi gondja? – –
Fillis fut, ’s Montánt látni sem kívánja,
Haragszik, hogy tettét Montán nem bánja:
Még ma bizony esküvéssél-is mondja:
Hogy ő néki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis elő kéri az ajándékot;
Értte fut Montán, értvén a’ szándékot.
De ő ugyan, míg nem látja azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis sárgúl; hogy a’ Montán’ Barátja’
Keze között a’ rígóját meg-látja;
Haragszik, hogy Montán adta ’s azt mondja:
Hogy már neki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis mikor a’ rigót meg-folytotta,
Mirtil hogy tsak úgy tsente, meg-vallotta;
Bánja Fillis, de még-is tsak azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis tettét Montán ugyan sajnálja,
De kedvesebb neki Fillisse’ szája.
Itt a’ pántlika! – Talám*
A T t-ből jav.
már nem mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis, maga Cloënál meg-visgálta,
’S a’ Pántlikát nem övének találta:
Bánja tettét – ’s soha többé nem mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis noha szeretője meg-hozta,
Már a’ peres pántlikát meg-átkozta:
De azt ugyan soha többé nem mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra nints gondja. – –
Fillis a’ pert tsókkal félbe szakasztja,
Mirtilt, Dórist nevetésre fakasztja;
Nem mondja már – sőt ellenben azt mondja:
Hogy ő neki a’ Pásztorra van gondja.
Van gondja – van gondja.
Fillis ha játsznak ’s zálogot kívánnak,
Azt mondja: hogy örömest ád Montánnak:
Látszik, akar mondja, akar ne mondja,
Hogy van reá, van, még pedig nagy gondja
Nagy gondja, Nagy gondja.
Fillis! a’ kik szeretgélnek, mit tesznek?
Mit? – hol meg-békélnek, hol öszve vesznek;
Féltik egymást, ’s Fillis igazán mondja:
Hogy Montánra nagy Fillisnek a’ gondja.
A’ gondja, a’ gondja.

Éppen ezen végzi a’ Magyar Fordító-is a’ játékot. – Kár hogy a’ Fillis, Montán, Mirtil, Doris, Cloë, neveket Magyar nevekre nem tserélte: mellyeket kedvéért én-is meg-tartottam.


XXI. Egy Világát meg-únt Bánatos.

Mit kínozod újra Lelkemet
Kedvemet mit unszolod,
Mit boszontol hogy keservemet,
Szűntetni parantsolod,
Holott tsak az-is elég kín nekem,
Hogy van szív mellyet az én énekem
Nem tehet a’ búba társáva,
’S szívemhez hasonlóva.
Rosszat nem akarni senkinek
Tudom köteles vagyok:
De irígye vagyok kedvének
Valakik ollyan nagyok,
Hogy minden szomorú történetet,
Mint a’ mi másképpen nem lehetett
’S mint szokott terhet úgy viselnek,
’S rá sem igen ügyelnek.
Minden szomorú körűlöttem
Tsak ember társam örűl,
Ég, főld gyászban rémlik előttem,
Reszketés fogott körűl,
Végzésim, a’ mellyek rettentenek,
Mint nagy kő fejem felett függenek
Új új gyötrelemre készítnek,
Új ütéssel rémítnek.
Hol vagytok? vídám indúlatok!
Hol? hova kőltöztetek?
Jertek elő – a’ mit siratok
Hadd kérdezzem tőletek.
Mert szívem, hogy vérzik tsak azt érzi,
De szegényt, azt sem tudja, mi vérzi?
’S a’ közt, a’ mi enyhít, és éget
Nem tehet külömbséget.
A’ boldogság’ tetején űltem,
Szerentse’ fija vóltam:
Míg még a’ búban-is örűltem,
A’ gonddal sem gondoltam.
A’ sok jó miként vál sok rosszá? – Im!
El-múltak szerentséssebb óráim!
Óh! adj ama’ boldog Angyalom-*
Angyalomnak- A nak toldalék a következő sor elején is szerepel; a rímelés és a strófaszerkezet miatt innen elhagytuk.
nak-is órát, siralom!
Tégy egy próbát boldog sors! velem,
Tégy-meg mindent kedvemre:
Akkor-is, előre képzelem,
Mi esik nehezemre.
Mint a’ ki a’ méztől tsömört kapott,
Irtózik, ha édesbe harapott;
Szívemnek-is így ellensége
Az öröm’ édessége.
Hord elő hát Furiájidat
Te bánatok’ Istene!
Csattogasd tüzes korbátsidat
Hátomon’ Tizifone!
Ez talám keservemen változtat;
Óh! nem – lám, hiszen ez-is írtóztat,
Egek! mi tud hát meg-kérlelni?
Mi bajomra felelni?
Senki sem – az úgy van intézve,
Úgy akarják végzésim,
Hogy terhemet terhel tetézve
Le-nyomnak szenvedésim.
Addig járja szívemet a’ méreg,
’S mind bellyebb fúrja magát e’ féreg,
Míg örök el-szenderedésem
Meg-szűnteti érzésem’.
De lehet-e illy tsudálatos
Neme-is a’ Halálnak?
Hogy a’ vér ’s szív egy útálatos
Méreg-táskává válnak:
’S a’ lelket gyötörvén míg érzenek,
Mikor már érzéseik nintsenek
Rettenetes útra készítik
Ki menni kénszerítik.
Szűntesd Lelkem! a’ keserveket,
Légy Ura Te magadnak,
Felejtsd a’ rémítő képeket
Kiket érzésid adnak.
Ne hogy, ha majd itt hagyod testtedet,
Ez a’ vád-is gyötörjön Tégedet,
Hogy szolgádnak nem parantsoltál,
Ez tömlötzben rab vóltál.


XXII. A' Mátyás Király' Palotájára.

– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –


XXIII. Hely-változtatásból kőlt Bánat.

(mellyet a’ millyen érzékenyűl*
érzékenyű Sajtóhiba, em.
érzett egy Ifjú Asszony, úgy van le-írva)

Menny, főld, tenger! sírjatok,
Mert én nem húllathatok
Elegendő könyveket –
Vagy adjatok szemeket,
Görgessenek képemen
Sírjanak keservemen.
Kies hegyek! térségek!
Vőlgyek és erdőségek!
Kik sok komor szíveket
És gondokkal tőltteket
Vígasztaltok; ezeket
El-hagyván, sirassatok
Engemet Ti magatok.
Ha keserves kínjaim’
Én árnyékos halmaim!
Tsak egyedűl magatok
Okoztátok, hagyjatok
Azzal a’ kit siratok
Gyászom’ hóltig viselni,
Szívem’ gonddal terhelni.
Sőt könyvekkel könyvemet
Tóldjátok, és engemet
A’ gyönyörűségektől
’S a’ hajdan zőldségtektől
Fel-gerjedt jó kedvektől
Örökre el-rejtsetek
Tőlök számkivessetek.
Homálly száljon, és vele
A’ Halál’ szem-fedele
Könyvvel buzgó szememre,
Hogy, ha vídám képemre
Tekíntenek vesztemre
Kik vígnak ismértenek
Jobban ne gyötörjenek.
Mi haszna életemnek?
Ha gyönyörűségemnek
El-múltta sírba temet
És hólttá tesz engemet:
Kisztessem-e szívemet
Ismét az elébbeni
Örömöket érzeni?
Nem: hanem más bérczeken,
Kietlen térségekenn
Ha búvó helyt lelhetek
’S remetévé lehetek;
Kínomból építgetek
Tömlötzöt örömömnek
És koporsót testemnek.
A’ nap-keleti szelet,
(Ha repűl fejem felett)
Társnak meg-tartóztatom,
Hogy míg sorsom’ siratom
Segíttse gondolatom’
Sebes szárnyann sijetni
Bánatom’ kettőztetni.
Vigye hírűl mindennek
A’ kik engem’ kérdenek,
Hogy nem bírván ezeket
Az ezer keserveket
Találtam egy rejteket
Mellybe meg-emésztetett
Szívem, el-temettetett.
’S taníttson mindeneket
A’ kik az örömöket
Mint a’ vadat kergetik,
Hogy mihelyt meg-sértetik
Ez vad melly kergettetik
Fene vaddá változik,
’S ellenek hadakozik.XXIV. Egy kedve ellen házasúlt Szűz Szerelmessét siratja.

(igen tsendes Aria – egy Német énekkel egygyütt egy Magyar Méltóság’ munkája: ez próbáúl íratott azon szép Aríara; hogy miként esnek rajta a’ Magyar Hangok?)

Itt kell hagynom szívem’ felét – itt kedvesemet;
El-tiltotta tőlem a’ sors Szerelmesemet;
Isten hozzátok, Szerelmes ölelgetések!
Szűz egymásra pillantások! kedvelt nyögések!
Mennyi nyájas hang jött számból? ’s enyelgő Ének?
Mikor a’ hüss Hesperusok lengedezének;
És fel-kapván hangzatimat szárnyjok’ hegyére,
Siettették Kedvesemnek nyugvó helyjére.
Egyengették a’ hang’ nyomán’ gyenge lépésit
Arra, a’ hol hallja számnak zengedezésit;
’S el-érkezvén, ott áldoztunk a’ Szerelemnek,
Magamat tettem szívének, ’s őtet szívemnek.
Már vége van mind ezeknek; kedveim szűnnek
A’ Hesperus tündérré lett; repdési tűnnek:
Forgó szelek sem viszik-el sok sóhajtásom’
Oda, a’ hol vár szívemmel vívó Pajtásom.XXV. Arion. 11. Maii 1789.

Nóta: Élsz-e még? szép Tihán Vára.

El-tőlt ismét egy esztendő
Múlandó életemből
Siet az el-kőltözendő
Lélek ez por testemből.
Az el-múlt idő múlandó
Vóltomat bizonyítja;
A’ Lélek, hogy ő halandó
Nem lehet, azt tanítja.
’S e’ kettő közt bizakodva
Tántorgó reménységem
Azt kérdezi gyanakodva:
Lessz-e? ’s mikor lessz végem?
Por testemnek változási
Egy véget jelentgetnek;
De Lelkemnek vágyódási
Édesen serkentgetnek.
Azt vélni; hogy életemmel
Nem végződik lételem;
Óh! hát – a’ bíztos hiszemmel
Mint játszik a’ félelem?
Melly nagyon öszve lántzolta
E’ két ellenkezőket,
A’ ki folyni parantsolta,
’S haladni az időket:
És Istentől vett Lelkemet
Változáshoz szoktatta,
Mikor sárból lett testemet
Ő neki társúl adta.
’S azt véli a’ szegény Lélek,
Bomlandó sátorában;
Hogy tsak úgy élek, ha élek
A’ test’ társaságában. –
Ha tsak azt teszi az élet,
A’ mit e’ testben élek,
Óh! melly szerentsétlenné lett
Úgy, ez az élő Lélek.
A’ mint sokasodnak ’s gyűlnek
A’ test apróbb részei,
Úgy egyszer’smind el-repűlnek
Renddel gőzölgései.
A’ ma született emberről
Azt mondjuk: most kezd élni,
De kérd-meg bár, mást fog erről
A’ természet ítélni.
Sőt a’ mikor születtetünk
Ott kezdődik halálunk;
Halunk, míg testi életünk’
Végére nem találunk.
Halunk minden-nap’ – meg-hóltunk
Mikor el-végeztetik.
Életünk, ’s e’ tömlöcz bóltunk
Élettel tseréltetik. –
Amaz Örökké-valóság’
Ajtaja fel-lessz nyítva:
’S mi vagy Te óh halandóság!
Mi? ehez hasonlítva. – –
Egy hatalom, a’ végetlen
Örökké-valóságban
Élt, és él képzelhetetlen
Boldog magánosságban.
Teremtett jó tetszéséből
Ez Hatalom, Világot,
Az időben a’ semmiből
Hozott-ki valóságot:
Hogy hát vagyon a’ Világban
Idő ’s idő-haladás,
Az Örökké-valóságban
Nintsen azért szakadás.
Hanem mi, kik változásit
Szenvedjük az időnek,
’S látjuk a’ napok’ folyásit
Hogy egymás után jőnek.
’S azomban mi-is időben
Lettünk és van kezdetünk:
A’ végetlen Teremtőben
Semmit meg-nem érthetünk;
’S úgy nézzük a’ szakadatlan
Örökké-valóságot
Mint egy el-gondolhatatlan
Határú hosszaságot.
De nintsen olly hasonlítás,
Melly ezt ki-fejezhesse,
Nints gondolat sem gyanítás
A’ melly ezt képzelhesse.
Úgy teremtetett a’ Lélek
Hogy örökké fog élni,
De míg e’ főld-testben élek
Azt sem tudom szemlélni;
Hogy meg-nem halni mit teszen
És élni szűnetlenűl;
Az idők után mi lészen?
’S mi az a’ Végetlenűl?
Ha meg-frissíti testemet
Ama’ Lelkeknek Attya,
Úgy hogy örök lételemet
Ez por-is meg-bírhatja.
Akkor a’ több teremtetett
Lelkek’ társaságában
Látom az örök életet,
Az Isten’ Országában.
De még-is a’ minden testnek
’S minden Léleknek Atyja,
Magát nekem, mint Mósesnek
Tsak hátúlról mutatja.
Akkor-is hát tsak értetlen
Érzem e’ boldogságot,
A’ kezdet nélkűl végetlen
Örökké-valóságot.
Lessz még-is örök éltemnek
Egy nagy gyönyörűsége
Lessz tudományja Lelkemnek
Arról, hogy nem lessz vége.
Érzeni fogom valóban
Istentől vett létemet,
Amaz örökké-valóban
Látom eredetemet.
Értem tiszta természetét
Amaz örök Istennek;
De, hogy kezdet nélkűl létét
Meg-nem foghatom ennek!
Mindég ismerem, ’s egésszen
Meg sem fogom érteni: –
Ezt a’ fő jót annyit tészen
Mind örökké érzeni.
Ez, a’ gyönyörűségeknek
Vég nélkűl való sora,
Mellyet érez sok Lelkeknek
’S Angyaloknak Tábora.
Ismérni az Istent ’s látni:
Még-is mindég találni
Benne, a’ mit tsudálhatni,
’S azt imádva tsudálni.
Mert valamint olly végetlen
Az örökké-valóság,
És ollyan képzelhetetlen
El-nem gondolhatóság;
Hogy mikor már addig megyen
Az elme’ gondolatja;
Hogy most mindjárt vége legyen
’S meg-szűnjön folyamatja:
Még az, a’ mit végetlennek
Nevezünk, ott kezdődik,
Mert idő szakasszal ennek
Hossza nem méretődik.
Az örök gyönyörűség-is
Ollyan meg-foghatatlan;
Hogy ott a’ mérték; ’s a’ vég-is
Éppen gondolhatatlan. –
Én Lelkem! hát mit írtóznál
Meg-oszlattatásodtól?
Vétkeznél, ha siránkoznál
Hogy el-válsz test-társodtól.
Halál ez a’ mi életünk,
Ez a’ létel változás:
A’ mit ennyire szeretünk,
Tsak tsupa fogyatkozás.
Új test kell a’ Lélek mellé
Hogy örökké élhessen;
Óh! hát kívánni nem kell-é?
Hogy e’ test el-vettessen,
Hogy az, ha fel-támasztatik
Lehessen rothadatlan,
A’ midőn vissza adatik
Bele a’ halhatatlan.
Vétek-e hát óhajtani:
Hogy a’ halál siessen?
Hogy az Örök, e’ mostani
Végesnek véget vessen:
Vagy írtóznál-e óh Lélek!
Korábban haza menni?
Mellynek, akar-meddig élek,
Egyszer tsak meg-kell lenni.
Pállya-futás ez az élet,
’S a’ ki hosszabban futja,
Bár fáradtsága többé lett
Egy tárgyra megy az útja.
Óh boldogok a’ kisdedek!
Kik korán meg-hóltanak;
’S míg én bújdosva szenvedek
Már haza jutottanak.
Fel-váltották álhatatlan
Sátorjokat az éggel;
’S élnek az el-fogyhatatlan
Örök gyönyörűséggel. – –
Az én időmből el-tőlt már
Húszon-kilencz esztendő,
Nem tudom még tovább hány vár?
’S hány lessz még érkezendő?
De ha még száz ezerekkel
Hosszabbakat érnék-is,
Minden élők’ életekkel
’S erejekkel bírnék-is;
Meg-kell egyszer futásomban
A’ végső ponton’ álnom,
Meg-kell halnom, és azomban
Halhatatlanná válnom:
Fogoly vagyok, és naponként
A’ halálra vitetem,
E’ tömlöczben apródonként
Fogyatkozik életem.
’S míkor halálra vitetni
Látom rab társaimat,
Előttem el-temettetni
Szemlélem barátimat,
Nem tsak hogy meg-nem bátorít
Életem’ hosszúsága;
Sőt jobban jobban szomorít
A’ példák’ sokasága.
A’ halálra rendeltettek
Két órával mit nyernek,
Azt – hogy gyötrődést szerzettek
Az órák az embernek. –
Szűnj-meg hát nemes vóltodat
Azzal motskosítani:
Lelkem! hogy ez rab házadat
Sajnálod fel-váltani
Mennyei boldog Hazádnak
Örök gyönyörűségén,
Teremtődnek, és Atyádnak
Végetlen ditsősségén;
Buzdítsd Lelkem! vágyásidat,
Végy magadnak szárnyakat!
Nézd-meg lakos társaidat,
A’ boldog Angyalokat.
A’ kik szűntelen hangzanak
Szent! Szent! Szent! énekléssel,
Az Isten előtt állanak
Örök gyönyörködéssel.
Mikor lessz? óh Imádandó
Isten! Lelkeknek Atyja!
Hogy Lelkem, ez el-romlandó
Sár-házat el-hagyhatja?
Mikor – óh! mikor megyek el?
Atyámnak hajlékába,
A’ meg-ditsőűlt Lelkekkel
Fényeskedő Hazába?

Senki sem innepelheti születése’ napját hasznosabban; mint a’ halálról gondolkodva.