HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
HOL-MI
KÜLÖMB-KÜLÖMBFÉLE DOLGOKRÓL
IRTT
DARAB-VERSEK.
'S RÉSZ SZERÉNT
FOLYÓ BESZÉDEK

HARMADIK DARAB.
Mellyet maga' egyszer másszor írogatott munkájiból öszve-szedett, és mot közre botsát
HORVÁTH ÁDÁM.
PESTEN.
Nyomtatt. TRATTNER MÁTYÁS' betűivel
1792,


A’ JÓ SZÍVÜ OLVASÓHOZ.

 Ez már a’ harmadik Tag Holmi, melly ha elébb ki talál a’ Sajtó alól jönni, mint a’ második, ez is egy jele lészen annak, hogy az illyes dolgokban való hátra maradásnak, nem a’ Könyv-szerzök az okai.
HOLMI ez is, minden-féle öszve van benne keverve, mind az érdemre,*
édemre Sajtóhiba, em.
mind a’ versek-nemeire nézve. Tűrje el a’ sok holmi között a’ jámbor olvasó, ha mi tsalfabbatskákat talál benne. – Nem akarom itt is elő hordani a’ mentségeket; mellyeket előre botsátottam már két ízben is.
Mind az első, mind a’ második darab (írott) Holminek olvasása után, sokan, ki szemben ki mások által meg-intettek; hogy az Énekeknek nótájit is tenném közönségessé; mivel a’ kik azokat különössebben kedvellik, nem múlathatják magokat velek, úgy, a’ mint akarnák: – meg-lessz az is talán, ha élek; még most sok okokra nézve nem lehet.
Többnyire – Vedd jó nevenn jámbor Olvasó ezt is, a’ millyen: tudván hogy én a’ magam’ munkáit könnyen olvashatnám írásban is, és azt hogy ki nyomatom, bizonyosan mások gyönyörködtetésére, ’s más haszonra tselekszem.

Budán 1792

A’ KAZINCZY’ BARÁTIHOZ.

 KAZINCZI Ferentzet értem: – azt a’ Hazánkban isméretes Magyar Tudóst; azt a’ bájoló tulajdonságokkal tellyes jó Barátot: a’ ki minek-előtte személlyemben ismért vólna: maga ismértette-meg velem tapasztalhatóképpen leg-elösszőr, az igaz baráti szeretetnek édességét. Ő néki ajánlom ez Holmi vers-darabjaimnak Harmadik Tagját: nem tsak azért, hogy ennek egy része, a’ vele való szerelmeskedésemnek élő tanúbizonysága: hanem leginkább azért, hogy az ő Barátival meg-kóstoltassam; ha, nem édesebben hangzik-e az ajánló Levél, mikor az érzékeny szeretetünk tárgyaihoz intéztetik, mint mikor Tiszteletünk’ Istenkéihez. De – szükséges egyszersmind néki meg-panaszolnom: melly nehezen sűlt-el; hogy ez az ő emlékezetére szánt Gyülyteményem, a’ nálunk kőrnyűl írt szabadság szerént világot lásson. – Úgy kellett itt tselekednem, mint tselekszik az a’ bünös személly; a’ kit bűneiből egyik gyóntató Atya fel-nem óldozván a’ másikhoz folyamodik, ’s meg-nyeri bűne’ botsánatját. Hübner Úr volt ollyan könnyű szemü visgáló, a’ ki ennek elsöbb részében a’ tsalfábbatskáknak tetsző darabokat sűrűbb rostába tette, ’s nem nézte olly számkivetést érdemlőknek, mint az Ovid’ szerelem könyvét; noha ő is némellyeket ki törölt belőle – Nyúgodjon tsendesen!
Kedves Kazinczimat pedig már azon kérném, hogy vegye jó neven ajándékomat; de ő azt kérés nélkűl-is meg-tselekszi: mert szeret ő engemet; és én is fogom őtet szeretni – mind holtomig.


HERTZEG
ESZTERHÁZI ANTAL
HALÁLA’ HALLÁSÁRA

mikor mint Kapitány Belgrád’ vivásában meg lövetett, és a’ Bétsi újságban, mint meg hólt úgy hírdettetett ki. 1. Januar 1790.

’S HÁT! tsak meg-hal Antal illy Ifjú léttére?
Hertzegi Nemzete’ keserűségére,
’S hát! tsak nem jut Belgrád úgy Hazánk’ kezére,
Hogy Eszterházi vér ne legyen a’ bére?
Meg-hal – ’s midőn viszont Nándor-fejérvára
Még élttében leve halálának ára,
Vérrel festi nevét Össei módjára
Ditső Nemzetének vitéz oszlopjára. –
Meg-hal – ’s hírt visz néktek, bóldog Hazafiak!
Hogy most is Vitézek az Eszterháziak,
Vitézek, mint hajdan, sőt a’ mostaniak
Még mikor gyermekek, már erős férjfiak.
Hírt visz, hogy*
Hírt visz, mikor hogy A kötet végén található hibaigazító szerint em.
még alig fel-serdűlt korába
Már olly Kapitány vólt Hazánk’ táborába’
Hogy az ezer fegyver’ rajta rohanttába
Maga nyitott útat a’ Belgrád’ sánttzába’.
Erős vólt rá venni a’ tartózkodókat,
De nála ízmosabb erővel bírokat,
Hogy számba se vévén az ellen-állókat
Ezer karók közt is törték a’ karókat.
Mert mikor Hazánknak ez remek születte,
Ezt a’ szót, Hazánkért – száján ki ejtette,
Illy rettenhetetlen Magyarnak mellette,
A’ Magyar a’ halált el-is felejtette.
Fel-is vitte népét épen’ nem sokára
A’ körűl-karózott Város’ piattzára,
A’ hol egy fiatal Oroszlány módjára
Széllyel néz, kit hányjon először kardjára.
A’ ditsősség látta, fényes Templomában,
Hogy az Eszterházi Hertzegek’ Házában
Mindjárt tsorba esik; egy Atya fijában
Kárt vall, ’s egy nagy Atya nagy onokájában.
Hogy hát tárgyot adjon bajnoki szívének
Addig is, míg véget vetnek életének,
Mutat egy Törököt szikrázó szemének,
Ki őt tette tzélúl puskája’ végének.
Rá is lő a’ Pogány, rá, de el hibítja,
A’ Hertzeg hát kardját ellene fordítja:
Kőldökébe szúrja; hasát ki hasítja, –
Válláról szakállas fejét le-taszítja. –
De – elég kezdet-e ez egy ditső végnek?
Halál! ’s ennyit engedsz tsak a’ ditsősségnek?
Vagy nem adsz-e Belgrád! e’ szép vitézségnek
Jutalmáúl szállást illy vitéz Vendégnek?
Ah ! nem – az erőnek halál jön nyomába,
Halál, melly rejtezett egy Török puskába,
’S olly erős lövést tesz a’ Hertzeg’ vállába,
Hogy nagy szíve alatt le-roskad a’ lába. –
Tartja véres kardját még most is kezébe’
Melly ösztön a’ Haza egy Hertzeg’ szívébe!
’S melly nagy szív, akkora vitéznek testébe’,
Kit egy Magyar fel-bír ’s el-visz az ölébe’.
Meg-haljak hát? úgymond: ’s virtusimnak vége
Itt lesz-e Hazámnak ez érdem elég-e?
Hogy most is a’ Pogány Török’ dűhössége’
Tárgya lett Hertzegi Nemem’ distőssége?
Ah! nem – ha az egek, az erő ’s ditsősség
Úgy adták, hogy enyím legyen az elsőség,
Nem hágy-el egészen addig az erő ’s Ég,
Míg vissza jön hozzánk ez roppant erősség.
Úgy is lett; – tsak ugyan élve meg-érhette,
Hogy LOUDON Belgrádat a’ mienké tette;
De mint Hunyadinak utólsó nagy tette,
Érdemét, halálos betegség követte:
A’ testében három darabra szaggatott
Golyobis már semmi reményt nem adhatott;
Noha mikor szedték nagy szívet mutatott
Akor is, ’s még tsak egy könyvet sem húllatott.
Nem hitte a’ halált olly érzéketlennek,
Hogy illyen idején véget vessen ennek;
Kinek virtusi, még mint neveletlennek
Már a’ nagy érdemek’ száma közé mennek.
Nem – ’s sebjét nehezen tsak azért szenvedte,
Hogy szíve, melly őtet hív bajnokká tette,
Hűségét munkásan úgy a’ mint kezdette,
Édes Hazájával nem éreztethette. –
Fázik már Bellona hadi kotsijába’,
Be-viszi ostorát a’ meleg szobába;
A’ katona bellyebb nyomúl a’ Hazába,
De a’ Hertzeg szenved sebje’ fájdalmába’.
Nem lehet a’ tisztség ’seb gyógyító írja;
Fel-veszi a’ Fő-tiszt rangot, de nem bírja,
Érzi már, hogy nints más rend, hanem a’sírja,
A’ hova nagy nevét a’ Haza fel-írja.
Ti úgy-mond Barátim! kedves Hazátokat
Meg-látni, ’s nyugtatni mentek magatokat,
Őlelni fogjátok élő Anyátokat,
Én pedig a’ meg-hólt Eszterháziakat.
Vitéz Pajtásimtól egyedűl hagyatom,
És Hazámon kivűl, kiért indúlatom
Eg-forr, az Orvosok keze közt tartatom,
’S halálos szőnyeggel majd le-takartatom.*
le-takartatam Rímelés szerint jav.
Oh Haza! oh hűség! édes nevezetek!
Áldott legyen az Ég, hogy én is érttetek
Meg-halok, és azok közűl egy lehetek,
A’ kiket ti élni méltókká tettetek.
Az édes képzések mind így teldegelnek,
’S űzik rettentését a’ halálos jelnek,
Az érdem, és hűség egy-másért fel-kelnek,
’S egy-másnak a’ szívben illyeket felelnek.
„Én még életemnek gyermek-idejébe’
A’ virtust nyomoztam a’ Márs’ seregébe
Hogy koszorús fejem’ Márs maga vinné-be
A’ virtus’ Házából*
Hazából Sajtóhiba, értelemszerűen em.
a’ ditsősségébe.
De ímé nem tekínt sem időt sem nemet
A’ halál, ’s mint embert engem’ is el-temet;
’S míg érdemesebbé tehetném nevemet,
Örökké-valóság végzi az érdemet.
Jól vagyon; az érdem ott is meg-találja
Jutalmát, ha testem*
teszem A kötet végén található hibaigazító szerint em.
a’ halált ki álja –
A’ sok Nádor Ispány és Ország-Bírája
Rám ismer, hogy ez is az ő Onokája:
Miklós ama’ Vezér, meg-fogja kezemet,
Mint Vitézt ’s onokát úgy ismer engemet,
Ki Ferdinand alatt tett feles érdemet,
’S Nádor Ispányságig emelte ez Nemet;
Meg-ismersz ’s kezet fogsz Pál Vezér! fiaddal,
Száz esztendő múlva fel-támadt magvaddal;
Ki kedves Hazámat örzötted nagy Haddal
Születésem előtt tsak nem egy századdal.
Eszterházi Jósef meg fogja sebekkel*
sebekkel Az aposztrófot értelemszerűen elhagytuk.
Meg-rongált testemet Atyai kezekkel
Ölelni; ki nem rég a’ Burgus népekkel
Jól hartzolt Festetits ’s Splényi Vezérekkel.
Meg-látom ama’ négy Eszterháziakat
A’ kik így áldozták-fel mint én magokat,
Fel-váltván előre vérrel halálokat,
Mert fel-kontzolának nyótz száz Pogányokat.
Ezek mellett lelek helyt nyúgovásomnak,
Számra leg-édessebb tsókot ezek nyomnak,
Ezek is halállal nyertek díszt Hazámnak,
’S juttatnak koszorút vitéz homlokomnak.
Ne írtózz hát lelkem! itt hagyni azokat
A’ Hertzeg Atyákat ’s Gróf Atyafiakat,
Szereti az ég is a’ hív bajnokokat,
’S ott is találsz elég Eszterháziakat.
Várnak már ’s elémbe terjesztik kezeket;
Vár a’ ditsősség is – ’s vékony fellegeket
Kűld emelésemre, hogy több érdemeket
Rakjon érdemjekhez ’s nagyíttsa neveket.”

* * *
Boldog szív, ki magát ekképp’ bíztathattya;
Boldog; ’s hogy el-veszti szerentsétlen, Atyja;
Szerentsés a’ Haza, mellynek illy magzatja
Vólt, ’s hogy el-temeti méltán sirathatja.


 Tsak hamar érkezvén ismét a' Pesti Újságokban a' Hír-adás, hogy a' Hertzeg még él (vajha most is élne) ismét ezek*
A szó végén aposztróf áll, elhagytuk.
irattak:

II.
A’ Hertzeg’ fel-éledésére.

EL hát még a’ Vitéz Hertzeg! ha él – hála Istennek!
Bétsből jött a’ hír, hogy meg-hólt, ’s most Bétsből mást izennek.
A’ reménység örömest hisz, mihelyt a’ hír lebeg, és
Könnyen tűnik az el-vesztett jóért való rettegés,
Vajha ez Ifjú Bajnoknak hólt híre hamis vólna,
Vajha a’ Tudós Eskulap’ olly híven orvosolna:
Hogy ezen Hertzegi Háznak reményét viszsza adná,
’S Márs még egyszer ezt a’ Vitézt táborába fogadná.
Légy hát most egyszer mély álom! tsupa álom, ’s nem Halál,
Ki a’ régi Poétáknál Halál’ testvérje valál.
Melly vígan ismeri Múzsám magát meg-tsalatottnak,
Mikor bús siratója vólt ez Hertzegi Halottnak,
Kedvezzetek az érdemnek Ditsősség! ’s boldog Egek!
Szűnjetek fellyebb emelni e’ fényt fényes fellegek!
Engedjétek-meg Hazánknak, hadd ditsekedjen vele
Hogy él, a’ kinek már gyászos Oszlopot is emele.

6-dik Jan. 1790.


III.
Egy jegyzö Könyvnek Homlokára
Melly könyv 1789-dik esztendőre előre el-készíttetett 1788. Ádám Éva’ napján.

MIT tsinálsz? oh boldogtalan testben pihegő lélek!
Ígérhetek-e hólnapot magamnak, ki ma élek?
Erős az Isten meg-ölni egy por szemmel engemet;
Hogy merem tehát hosszabbnak reménylni életemet?
Én egy halandó léttemre könyveket szerzek előre
Emlékeztető könyveket – ma – a’ jövő esztendőre –
Hát-ha még az ejtszaka is, az én író pennámat
Egy falra író kéz forma fel-váltja, ’s a’ nap számot
Be tőltvén, az új esztendőt meg-érnem nem engedi,
Oh Isten! – de jó az Isten! – a’ bűnöst el-szenvedi.
És meg-tarthat engemet is az ő kegyelmessége,
Hogy még élek, amaz örök életnek reménysége,
Ösztöne legyen szívemnek, annak dítséretére,
A’ ki teremtett engemet maga ditsösségére.IV.
Egy jó Barátnak Halálára.
13. Jan. 1789.

MIT keressz oh! halál! a’ Nagy’ Udvarában?
Mit keressz egy Túdós’ tanúló házában?
’S a’ mikre ő reményt gyújtott a’ Hazában,
Hol keressük majd fel Temető sírjában?
A’ fáradhatatlan kezet meg-kötötted
Serény újja közűl a’ tollat ki-vetted
Még éltte’ közepét érni sem engedted;
Égre méltó szívét a’ porba temetted.
De mit is keressel bús Kurir! én nálom?
Vajha híred, kőltött hír vólna, vagy álom!
Úgy tetszik, engem’ is reszkettet halálom,
Hogy Barátim’ számát tsorbúlni találom;
Bóldog egyűgyűség, ’s nem mese, melly régen,
Meg-lesvén a’ madár’ repűlést az égen,
Igazat épített egy kis jelenségen,
És sokszor valót is nyert a’ reménységen;
Hogy ne lettek vólna jó jövendölések
Azok az eleven madár’ repűlések,
Holot a’ hólt tollban is vagynak érzések,
’S az érzéketlenben igaz jelentések.
Vagy talám az igaz Barátok hűsége
Olly nagy, és annyira terjed erőssége,
Hogy ha ez, amahoz vonszó lánggal ége,
Messze főldekre is van érzékenysége;
Én ez esztendőnek mindjárt kezdetében
Fel-írám Barátim’ neveit rendében,
A’ kikkel éltemnek múlt esztendejében
Múzsám levelezni szokott jó kedvében.
Elmém majd minden név után kételkedett,
Tán emlékezetem változást szenvedett;
Érzéketlen tollam el-haggya tégedet,
’S tsak nem el-felejtém jó Nagyom’ nevedet.
Fel-írám leg-utól még is szégyenemre,
’S mikor tegnap előtt ebbéli vétkemre
Emlekezém – nagyobb keserűségemre
A’ Kurir, egy könyvet gördíte szememre,
Meg-hólt hát! és leg-jobb korban véget ére,
’S én nem borúlhaték, hidegűlt testtére,
Nem – de oh! – el-megyek fel-keresésére,
’S ezt mondom, sirjának*
sirjanak Sajtóhiba, értelemszerűen em.
állván a’ szélére:
Nyúgodjál Barátom! már eleget tettél,
A’ mivel egy tsendes nyugvást érdemlettél,
Az emberi szívek példája*
példájá Sajtóhiba, em.
lehettél,
Hogy minden, és Te is munkára születtél.
Én, és minden, kinek így buzog a’ vére
A’ baráti hűség’ költsönözésére,
Ha soha sem néz is koporsó kövére,
Jól fog emlékezni Szerentsi nevére.V.
Meláncholia.
24. Jan. 1789.

HOL vetted magadat mesés régiség’ kőlteményje?
Hogy mindennek van Fatuma, olly bizonyos Törvénnye,
Mellynek ugyan Jupiter is alája van vettetve,
De még is annak tudása meg-vagyon engedtetve,
Nem tsak ama’ tsuda hírű tizenkét Szibillának,
A’ kik tizenkét könyvekbe írták sorssát Romának,
Hanem az értelem nélkűl való vad állatoknak
’S szárnyaikkal a’ levegőn repdeső madaraknak;
Hol vetted, mondom, magadat Te régiek’ meséje? –
Vagy inkább melly nagy régiek! mesétek’ szerentséje!
Hogy a’ bű-bájosok’ ezer féle mesterségének
Némelly messze szívárgási ránk is által jövének.
Hajdan mikor a’ Magyarság Törökkel hadakozott
A’ Rigó mezeje mellett egy vén Aszszony hírt hozott,
Hogy a’ mint a’ folyó vizet a’ két tábor zavarta,
Annak lészen győzedelme, a’ melyknek ő akarta;
’S meg-lett – hát a’ Magyarságnak nem buta félénksége
Az, mikor sok nagy dolgoknak kitsiny a’ jelensége.
Innen, a’ ki útnak indúl, ’s tsak hamar az útjában
Nyulat talál maga előtt által menni futtában,
Szerentsétlennek ítéli útja ki-menetelét,
’S azt mondja, hogy a’ futó nyúl annak mutatta jelét.
Szerentsés, a’ ki az illyen dolgokat nem próbálta,
A’ kinek egy vagy más rossz jel az útját el-nem válta,
Mert semmiből rossz szerentsét nem jövendöl magának,
A’ mint régen sok félénkek ’s sok bolondok valának.
Lám nem repűlt én előttem sem bagoly sem durva sas,
Meg sem rezzent szemem előtt sem a’ nyúl, sem a’ farkas,
Lovaim bátran, ’s többnyire vágtatva sijettenek,
’S ki merte volna fel-tenni, hogy itt itthon nintsenek.
Vagy tán varjú volt az Omen ’s az bontja szerentsémet,
Most értem egy hajdan kőltött de gyermekes mesémet,
Mért néz a’ varjú a’ kontzba? varjú hellyett kontz leve,
A’ mi mostani szerentsés útamban gátlást teve.
De ki tette volna fel-is, hogy most kűldnek velőért,
A’ kontzért, gyógyító írért, velővel tellyes főért,
Azomban mire oda ért, már akkor a’ beteget
El-temették, ’s a’ sebesnek sebje hóltig be-hegedt.
Hittem hát, ’s mért hihettem, noha én-is mindennek
Nem hihetek, hogy – még temetni nem mennek,
De meg-tsalt mind reménységem, mind a’ jövendőlésem,
Mert im reggeltől mind delig gazda nélkűl itt késem! ’s a’ t.VI.
Egy jó Baráthoz válasz a’ Barátságról.
11. Febr. 1789.

A’ mit a’ Barátság nagy betsű vólttáról,
Erről a’ tiszta szív’ ritka madaráról
Írtal, az mind igaz, ’s az is hozzá járúl,
Hogy a’ Barátságról igaz tsak, magáról.
Alig ritkább ennél a’ Féniks’ egysége,
Alig e’ nagy világ’ tsak két tengely vége,
Mert ezek állandók: de féltő vendége
Mindég egyik szívnek, a’ másik’ hűsége.
Thezeus híve vólt Pirithoussának
Polluks fél életet adott Kásztorjának,
A’ mint-hogy emezek tsillaggá válának,
Amazok pokolba együtt ballagának.
De, tsak – ezer gánttsa van a’ szeretetnek,
Mellyek a’ mint egynek vagy másnak tört vetnek,
Úgy, még a’ leg-hívebb szívek is félhetnek,
Hogy gyűlölni fognak a’ kik most szeretnek.
A’ lélek szerethet, a’ lélek lehet hív;
De a’ lélek mellett van ám test is, vér ’s szív,
Melly noha Iseni, de tsak romlandó mív,
Mindent ő magával változtat, ’s veszni hív.
És így a’ Barátság’ állandóságának
Tsak a’ reménységet tehetjük pólttzának,
Ha a’ mit reménylünk mind valók vólnának,
Sok ezer barátok találkozhatnának.
Oh bizony boldog szív, a’ ki úgy élhetett,
Hogy a’ kivel egyszer barátságot vetett,
Halál tseréli-fel valamelly’k életet,
Míg nem valamelly’k hív hitetlen lehetett
Illy ritka ez lelkünk egy gyönyörűsége,
’S ugyan azért lehet több kedves vendége
Szívünknek, de neki nints olly szélessége,
Hogy többre terjedjen egy szívnél hűsége.
Lehet, ’s van szívednek több ollyan barátja
Kiknek szíved szívét mind igaznak látja;
De olly nagyon szoros ez a’ szív’ korlátja
Hogy nem tér több belé; tsak egy a’ sajátja
Hiszed-e? Hinned kell.*
A H h-ból jav., a hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Vagynak, ha lehetnek*
lehetnel Sajtóhiba, em.
Ketten, kik tégedet egy formán szeretnek
Próbály hát egy formán e’ két szeretetnek
Meg-felelni: testek erre nem mehetnek.
E’ két barátodat, ha egy veszélly éri,
Mindenik haldoklik; segédedet kéri:
De nem bírsz kettővel – úgy-e nem úgy méri
Majd a’ szív hűségét a’ mint most ígéri.
Nints hát tökéletes hűség, ’s nem is lehet,
Angyal az, nem ember a’ ki arra mehet;
Az hát leg-bóldogabb, a’ ki ollyant vehet
Szívébe, a’ kiről leg-bíztosabb lehet.
De ne vonj ki rosszat igaz beszédemből
Barátom! mert én ezt sem nem félelemből
Sem erántad való idegenségemből
Írom, mint meg-láthadd majd jelentésemből.
Ha öszve ütödnek a’ kis ’s nagy hűségek,
Ollyan nagy ezeknek ’s szép gyönyörűségek,
Hogy az égieknek talám ez vólt végek,
Mikor főldből embert tsinált bőltsességek.
Lehet hív a’ barát, ha nem leg-hívebb is,
Valamint szép lehet a’ ki nem leg-szebb is,
Nagy jó a’ hűségben még a’ leg-kissebb is,
’S a’ szív’ ajtajáról el-mehet bellyebb is.
Míg lassan a’ hívek öszve gyalúltatnak,
A’ fáklyák lobogó lánggal fel-gyútatnak:
A’ szív’ szekrénnyében mind addig kutatnak,
Míg mind méllyebb, méllyebb helyre találhatnak.
Ez osztán öröme a’ nemes lelkeknek,
Ha van több köteles szívek a’ szíveknek:
’S baráti Társaság lesz nevek ezeknek
Az egy-mást szerető kedves személlyeknek.
Örűl e’ Társaság mikor sokasodik,
Mert minden égő sziv’ lángja nagyobbodik,
’S utóbb mindenik szív azon’ tusakodik:
Melly’k baráti közűl első? ’s melly’k második.
Látod-e már kedves barátom! szívemet?
Melly boldoggá tettél Te akkor engemet?
Mikor szerettedre unszolod lelkemet,
’S magadhoz kívánod vonni Hűségemet.
Meg-tsonkúlna nemes lelkem’ szerentséje,
Ha leveled’ vévén ’s tekéntvén beléje
Szívemnek minden kis, de hív részetskéje
Nem vonúlna Nemes szívednek melléje.
Hív barátim’ száma veled sokasodik,
’S kérdés már melly’k első ’s mellyik a’ második?
Szives leveledből ollyan jel adódik,
Hogy szívem a’ sok közt méltán tusakodik.
De ne hogy tégedet első levelemmel
Kétségesíttselek gyanús hitelemmel,
El-halgatom azt most gyenge szeméremmel,
Hogy ne vesződj korán hízelkedésemmel.
Sok szíves Barátim vagynak és vóltanak,
A’ kik noha engem’ soha sem láttanak,
De még is azokból a’ miket írtanak,
Egy igaz baráti szívet mutattanak.
Te meg-láttad ugyan elébb személlyemet,
És mindjárt méltónak ítéltél engemet
Hogy szereteteddel tűzesítsd szívemet,
’S Barátimhoz vonszó kötelességemet.
’S a’ mikor nyakadba borúlt kedveseddel
Két temetésből vett keserűségeddel
Fel-hagyván – engemet untatsz leveleddel
Nagyon meg-előztél engem’ hűségeddel.

Folytatás – vigasztalás, ugyan azon jó Baráthoz.

Mit kéred bóldog szív! vigasztalásodat?
Holott olly erősnek mutatod magadat,
Hogy mikor a’ halál rád gyász fátyolt adat,
Magad vigasztalod ez új barátodat.
Nekem kellett vala húllatnom könyveket,
Mikor meg-hallottam kettős keserveket
Azoknak kik most is egy pár szép gyermeket
El-temetvén, ötböl vesztnek már négyeket.
’S hát! lám! mikor sírnék a’ más levelére
Ollyan Atya kűld mást hozzám szerentsére,
Kinek siralommal sértett Nemes vére
Maga talál hasznos flastromot sebjére.
Nem siratom tehát két kis gyermekedet,
Mert a’ mint olvasom gyászos leveledet,
Nekem e’ két halál nyerte-meg lelkedet,
Vagy e’ kezdett tenni hívemmé Tégedet.
Oh kedve-tőlt halál! – De hálá Istennek,
Hogy mikor a’ sírba a’ kisdedek mennek,
Attyoknak az Egek életet engednek,
Holott hólt hírét is hallottam már ennek.
De oh szerentsés szív! melly el-nem tsüggedett
Mikor a’ mord Halál nem tizedet szedett,
Hanem a’ mint hagyott ő hagyott tizedet,
Kétszer, mikor ötbűl tsak egyet engedett.
Látd-e? hát! jobbágyod lett a’ vitéz Halál;
Ővé vólt mind az öt, Te földes Úr valál,
Két dézmát ád; egyet a’ hol ötőt talál,
Tudtad-e ezt, mikor engem’ vigasztalál.
Te más okot leltél vígasztalásodnak,
Mikor elmés verset írtál Barátodnak,
Hogy hát meg-feleljek nagy szívű vólttodnak,
Imé én a’ Halált teszem Jobbágyodnak. –
’S osztán: leveledben Borbálát nevezel
Mikor egy siralmas Társról emlékezel,
Azt írod hogy azzal kesergessz ’s könyvezel?
Ez siralomból is örömöt érezel.
Ha sír is hív Társod, de szeret is él is
Többet ér még ez öt sőt tíz gyermeknél is;
Örűlj hát, ha még el*
él Sajtóhiba, értelemszerűen em.
többet temetnél is,
Mert több van még nálad ’s feleségednél is.


 Ezekre 's kivált a' két utólsó Strofára válaszolván a' kedves Barát, következett ismét ez a'

VII.
Felelet ugyan azon jó Baráthoz.

NEKEM nem másért fáj leveled’ késése,
Hanem hogy a’ Halál’ szíven szúró kése;
’S Barátomnak újjabb le-betegűlése
Miatt késett verse el-érkezhetése.
Ha T – n szenvedted vólna nyavalyádat,
Meg-érzettem vólna súllyos nyoszolyádat,
És most nem formálnék magam ellen vádat,*
vádot Rímelés szerint jav.
Hogy nem vissz-hangoltam siralmas nótádat.*
nótátad Sajtóhiba, em.
A’ T – i Bérczeknek öblös üregjei,
T – b ’s S – d közt B – ó’ ligetes erdei
Hangzva lettek vólna komor követei
Bús szívednek, mikor nagyúltak sebjei.
De mikor a’ Veszprém’ messze vonúlt Vára
Fektette testedet nyavalyák’ ágyára,
Ám, ha nyögésidet az Ekhó szárnyára
Vette is nem bírta S – d’ határára.
De áh Ti Veszprémnek komor vidékjei,
Hogy vagytok kettőnknek ollyan irígyjei,
Hogy el nem hatottak ide nyőgései
Annak, kinek velem közössek sebei.
Hadd húllattam vólna szapora könyveket,
’S szaporítván számmal a’ két sebesseket,
Eregettem vólna ollyan nyőgéseket,
Mellyek meg-haladnák fent a’ fellegeket.
A’ Somogyi szelek fel-kapván hangomat,
Fel-keresték vólna kedves Barátomat,
’S halvány színnel festvén előtte gyászomat
Hírűl adták vólna közös siralmomat.
De így valahányszor szemét pillantotta,
’S vigasztaló versem’ sorát olvasgatta,
Hajdani búját is észébe forgatta,
’S minden bíztatásom’ tsonkának tartotta.
Nem merte a’ Halált vélni Jobbágyának,
Mivel ugyan azon siralmas Atyának
A’ kinek nem régen két dézmát hagyának
A’ Párkák, most ollót készítnek magának.
Hát inkább a’ Halál őtet rabbá tette,
Betegség’ békóji közé rekesztette,
Sartzúl gyermekeit renddel úgy el-szedte,
Hogy ő neki tsak a’ tizedet engedte. –
Úgy vagyon Barátom! a’ keserűségnek,
Ennek az előttünk kelletlen vendégnek
Tűzei, úgy sütnek, ’s ollyan lánggal égnek,
A’ millyen pará’sa van a’ gyengeségnek.
A’ szívek magoknak ön magok tsinálnak
Rettegést, ha félénk okokat találnak –
A’ Halál’ vitézi merőebben állnak,
Ha ki főldes Úri just ád a’ Halálnak.
De ha már ösztönöz siralma Házadnak,
Hogy ne tartsd a’ halált lenni jobbágyodnak;
Ezt a’ szabadságot tsak add-meg magadnak,
Hogy a’ Halált ne is tartsd Főldes Uradnak.
Gyermekid mindnyájan Istenéi vóltak,
Mind a’ kik még élnek, mind a’ kik meg-holtak:
’S mikor el-vétettek kezedből a’ hólttak,
A’ halálnak is az Egek parantsoltak.
„Istenéi vóltak ’s ideig engedte
Tenéked, ha tehát már most vissza vette,
Hogy a’ kit szerettél ő jobban szerette
Perbe az Istennel nem szálhatsz érette.
Sőt ha el-gondolod egész életedet,
Bóldognak mondhatod meg-hólt gyermekedet,
Mert tsak keveseb bűn bánthat egy kisdedet
Mint már ennyi idős léttedre tégedet.”
Ha a’ kisdedekké a’ Menynek Országa,
Ez lehet szívednek tellyes vigassága;
Hogy a’ kit a’ Halál korábban ki-vága,
Kevesebb a’ bűne, kissebb adóssága.
Ha most minden meg-holt gyermekid élnének,
Míg tsak annyi időt mint én ’s te érnének,
Vess számot magaddal, menyit vétkeznének?
Bóldogabb halottak hát ők mint a’ Vének.
Mint-ha szádból látnám most feleletedet,
Azt mondod: próbáld tsak; ha Isten tégedet
Meg-áld, és el-veszi ismét gyermekedet,
Meg-látnám miképpen türtetnéd szívedet.
Isten’ áldásának tartjuk lám ezeket
A’ formánkra tsinált eleven képeket:
Sok kár okozhatna annyi gyötrelmeket,
Mint mikor egy Atya el-veszt egy gyermeket.
Kivált a’ kit Isten úgy meg-látogatott,
Hogy a’ termő méhre is vetett lakatot,
Úgy hogy bár esztendőt számlálj ötöt hatot,
Mást a’ hólt raj helyett a’ kas nem adhatott.
Ne mond tovább, kedves Barátom! képzelem
Millyen bút gerjeszthet benned a’ szerelem,
Az el-aludt remény maga kész gyötrelem,
’S ha nem tsupa kétség, leg-alább félelem.
A’ remény a’ szívnek ollyan vas-matskája,
Melly ha el-vesz öszve omlik hajótskája,
Azomban törjön bár kormány ’s árbocz fája,
A’ remény a’ szélvészt erőssen ki-állja.
A’ kárt hát meg-vallom méltán sirathatni,
Ha nints reménységed helyre pótolhatni,
De erőtelennek lehet-e mondhatni;
Azt, a’ ki hatalmas mindent meg-adhatni.
Az orvosság ’s Orvos Isten eszközei,
Annak pedig tudod, erössek kezei,
Junónak is vagynak köszörű kövei,
Ha meg-tompúlnak is néha mű-szerei.
Van hát reménységed mindég, és maradhat,
A’ ki régen adott ezután is adhat;
Tudod, a’ folyó-víz néha meg-apadhat,
De ha forrássa van, ki tsak nem száradhat.
El-hiszem, ’s magam is képzelem magamnak,
Hogy van itt is híjja vígasztalásomnak,
De meg-enged szíved tsonka vers-soromnak,
Mert búm énnékem is búja bús Társomnak.VIII.
Egy Túdós Őreg Urhoz.
22. Febr. 1789.
A’ Magyar Nyelvről írt egy Levélnek Tóldalékja.

MINDEN érzékeny Hazafi áraszsza-meg könyveit
És azokkal kénszeríttse Ősseinek lelkeit,
Hogy a’ hajdan nyelve mettzett tiszta szűz’ példájára
Édes Hazánk fülemüle formát vegyen magára,
Tőltse bánatos fülünket siralmas hangzatokkal
’S a’ gyilkos Thereusokat szidalmazza azokal,
Én pedig meg-simogatván füleműlém tollait
Több átkokkal sokszorozzam átkozódó hangjait.
Oh bátran – édes Anyámnak le-borúlván ölébe
Nyilván szóllnék, és magyarúl, sok Hazafi’ szemébe;
El-merném előttök szórni a’ menydörgő átkokat
Magyarúl; mert Magyaraim nem értenék azokat.
Nem értenék – vagy, leg alább – oh! – nem értenék mások,
Hanem a’ kik a’ panaszban velem eggyütt munkások.IX.
Ugyan ahhoz.
2. Mai 1789.

A’ gyenge gyermekek félénk*
felénk Sajtóhiba, em.
lépésének*
lépesének Sajtóhiba, em.
Bátrabb vezetőji az erőssebb vének, –
Hogy sokat ne higyjen erőtlen szárnyának
Dedalus szab hasznos törvényt a’ Fijának.
Ha a’ frissebb képzést a’ tűz ’s láng miveli;
Úgy tehát az elmét a’ meleg érleli;
Pedig a’ Bőltseknek igaz az értelme,
Hogy idővel jobban meg-érik az elme.
Nem aluszik az el a’ fagyos Vénekben,
A’ mit a’ meleg vér gyúlytott a’ lélekben.
Mikor a’ főldből vett test meg-nehezedik,
A’ lélek az égre lángként emelkedik.
Egett Yung’ elméje az utólsó télen’
’S leg-szebbeket gondolt a’ koporsó szélen’X.
A’ maga gyilkosáról, egy Atyafihoz levél.
23. Aug. 1789.

MEG-HÓLT hát Demján Barátod, a’ mint írod ’s siratod.
Ah sirasd! sok őszve jön itt a’ miért sirathatod.
Sok – én őtet tsak Barátim’ szava után ismerem,
Még is siratom Halálát ’s nem siratni nem merem
Halálát, mikor képzésem el-temetését látja,
Nem merem, mert ember vagyok, ’s jó embernek barátja,
El-sárgúla egy Barátom, halála hallására,
’S én azt mondám mint halandó; meg-vígasztalására.
Hiszen, tsupa halállal van e’ főld ’s élet tele
Hiszen ember volt, ’s hogy meg holt Demján tartozott vele.
Mellyre az én szomorodott Barátom így felele;
Úgy ám – de gondold mint hólt meg? egy kutba ugrott bele.
Ah! már ez több, – ölni magát irgalmatlan kezekkel,
Úgy tetszik, hogy ellenkezik egy jobb sorsú lélekkel:
De tsak ugyan még is azért senkit sem kárhoztatok,
Ha egy Világát meg-untban némelly bal gondolatok
Szabaddá teszik a’ szívet, hogy ne akarjon élni,
’S a’ kínt vagy egy nem létellel, vagy véggel fel-tserélni,
Még a’ háborodott vér is szűlhet nemes vágyódást,
’S vagy a’ semmiségről, vagy egy jobb életről aggódást.
De erre is így felele, ’s mint egy irtozott tőle:
Úgy-de úgymond már a’ Világ mit ítél most felőle?
’S mit ítélt? mikor szegénynek tsak az sem engedtetett
Hogy ez a’ szint-úgy mint én ’s más, emberré teremtetett,
Halála után hóltt, de vólt embernek ismertessen,
’S a’ meg hóltak közönséges helyjébe temettessen.
Azért hogy reménység felett halálát sijettette,
’S lelke ki-kergetőjévé*
ki-kergetőjéve Sajtóhiba, em.
tulajdon magát tette;
Ah, hol vagy? ember-szeretés! a’ törvény azt tanítja,
Hogy a’ ki magát igaznak ’s büntelennek állítja
Ámbár légyen vádolója, de ha nints meg-győzője,
Dugja-be fülét a’ Bíró, ’s ne legyen bűntetője.
Demján hogy a’ kútba esett, ez miképpen lehetett?
Miért nem gondolsz mentséget? Te emberi szeretet!
Vagy hova tűntél földűnkről? Oh szeretetnek Atyja;
Hogy az ember ember-társát vád nélkűl kárhoztatja:
Sok, a’ telhetetlenséggel halálát sijetteti,
Némellyet hogy a’ bor öl-meg, akarki el-hiheti,
Sokaknak a’ tsúf szerelem tsinál mérges sebeket.
’S nyilván látjuk hogy a’ miatt végezik élteket,*
A sor egy szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba.
Sokakat a’ fent héjjázó indúlat ’s harag mérge,
Ez az életnek, idétlen gyökerét rágó férge,
Hirtelen le vesz lábokról és le ront szél-ütéssel;
Büntesd-meg hát ezeket is szokatlan temetéssel.
Ezek tagadhatatlanúl gyilkosai magoknak,
’S minden kénszerítés nélkűl okai haláloknak:
Itt az emberi szeretet sem tsinálhat mentséget,
Úgy akarással menthetjük tsak a’ kegyetlenséget;
Hogy kedves indúlatinak megeresztvén zabláját
Sijettette a’ részeges ’s a’ búja vég-óráját.
Még is noha az illyenek magok’ gyilkosi vóltak
Szinte úgy temettetnek-el valamint a’ több hólttak.
Demjánt, a’ mint vádolhatta szomorú tőrténete,
Szint-úgy menthette előttünk betsűletes élete,
A’ Tudomány, a’ jó erkölts, tsendes maga-viselés,
A’ benne lakott jó szívről mint bizonyság felel, és
Mint egy gyanússá tehette felőle értelmünket,
Hogy tán nem őnként hagyott el ez jó lélek bennünket.
Hogy tán a’ hivataláról vólt terhes gondolkodás,
’S a’ miatt a’ sétálásban lett mély el-andalódás
A’ gondok alatt tántorgó lábait meg-botlatta,
Feje el-szédűlt ’s inai le-roskadtak alatta.
És így a’ véletlen eset végezte-el életét,
Így tehetné az emberi szeretet, ítéletét.
Vagy ha maga vólt is oka; ez egy jó szívnek jele,
Hogy ha már meg-hal, nem akart lármát tsinálni vele.
Nem vetett puskát mellyének, vagy borotvát nyakának,
Mert így gondolhattuk vólna tulajdon gyilkossának,
Hanem hogy maga hírének, nemes Tiszt-társsainak
Kedvezzen, ’s sok érzéketlen szívek’ gondolatinak,
Ez magában el-tökéllett halálát úgy intézte,
Hogy még az is gyanakodjon felőle, a’ ki*
k Sajtóhiba, em. Itt és a következő négy esetben a sorok végén álló karakterek hiányoznak a lap széléről (vagy hiányosak), a nyomtatás félrecsúszása miatt.
nézte,
Hogy talám nem szánt-szándékból, hanem*
Az utolsó betű csak félig látható, em.
véletlen esett
Halála, ’s olly tőrre talált, mellyet ő nem*
Az utolsó betű csak félig látható, em.
keresett –
’S hát néked nem lehetett-e illyen gondolkodásod
Barátom, ’s hogy-hogy hagytad-el hóltta után Pajtásod?
Hogy van? hogy a’ balúl könnyen vélekedő lelkekkel
’S szerentsétlenen’ semmit sem szánakozó szívekkel,
Te is kedves barátodat méltatlannak vélhetted
A’ kisérésre? sőt miért magad el nem temetted?
Ah! hova lett el belőled Nemes érzékenységed?
Hiszen ki nemzette azt is? – Ember*
Az E e-ből jav.
– valamint Téged’.
Ha Tiszt-társod nem lett vólna ’s egy idejű születés
Keresztyéni kötelesség a’ tisztes el-temetés.
Tudod-e? hogy a’ szerentse mindent vakon rendel, és
Kézen hordozza ezt a’ Bőlts Isteni gondviselés,
Melly te reád is ereszthet olly szerentsétlenséget,
Vagy ha mást-is, de tsak ugyan nem tudod mint érsz véget?
Jól esne-e ha előre meg-éreznéd magadban?
Hogy barátid tégedet is el-hagynak halálodban.
Hogy szokatlan sír-ásokra bízzák temetésedet,
Nem botsátják közönséges temetőbe testedet, –
Hogy nem lessz a’ ki Tégedet utólján meg-tiszteljen, –
Mind ezekre kinek kinek maga lelke feleljen,
Sirasd-meg kedves Barátom! de ne hív Barátodat,
Hanem emberiség ellen hibázott vadságodat.
Menj-el a’ több sír-halmoktól külön ásott sírjához;
Szólj tsak egy szánakozó szót számkivetett hamvához;
Kövesd-meg a’ felőle vólt vétkes gondolatidról,
Ereszsz rá egy két könyv-tseppet síró szem héjjaidról;
Kérleld meg a’ mint kérelhet’d a’ meg-holttak’ lelkeit,
Kérleld-meg az Elisium’ haragos Isteneit,
Hogy valaha azt, hogy szíved a’ meg-estet nem szánja,
A’ holttak Országa, ’s Demján szemeidre ne hányja.XI.
T. Nagy János Úrhoz Levél.
29. December 1789.
Titire Tu patulae – – –

TÉGEDET hát még November bé-űltet Műhelyedbe;
Boldog vagy! – magok a’ Músák oda mennek helyedbe.
Elő veszed víg lantodat, ’s veregetve pengeted,
Ötsédet ’s hív Barátodat válaszra serkengeted.
Engem’ sok ezer gondok hol benn, hol kinn üldőznek,
Az ész és test töredelmek ketten öszve ütköznek.
Az egész nyáron erőmet gazdaság vesztegette,
Kalliope ’s Urania látta és szégyenlette,
Hogy a’ bűnt az aggság ollyan szorossan kéri számon’
’S annyira fogott az Isten első átka Ádámon’
Hogy e’ kies arany kertben Hesperus el-feledte
Kinek kell kedvezni? ’s azt is a’ gond’ rabjává tette,
A’ ki ha élt volna hajdan a’ Parnasszus’ tetején,
A’ gond helyett virággal tölt kosarat hordna fején.
De lám adtak is a’ Músák ollyan erőt mellyébe,
Hogy a’ kasza kapa mellett leg-forróbb hevűlttébe,
Elő veszi néha néha a’ hattyúi szárnyakat,
’S ereget Baráti felé barátságos hangokat.
A’ kezét-lábát békozó terheket el-felejti,
’S magát a’ kegy szűzek között hüss árnyék alá rejti
A’ honnan fél-szemmel nézvén a’ Czéres’ mezejére,
Fel-vágyodik szíve lelke Parnasszus’ tetejére.
De még így kerűli a’ bút édes andalgás között,
Szívébe megint új, nagyobb, ’s más némű gond költözött.
Hírúl hozzák, hogy Asztreát mindjárt felhő keríti,
Ha tsak onnan ki-fejtőzni nagy erő nem segíti. –
Hol vagyon hát az az erő? – Magamtól*
Az M m-ből jav.
kell ki-telni,
Mert a’ nagyon hív szív helyett ritka nyelv tud felelni:
’S míg ez unalmas aggódás szívemet szorongatja:
Szóllal a’ bóldog mezőkről Plátó a’ Bőltsek Atyja;
Hogy tsak négy hét választja már a’ pálya-futás helyét,
Nyomozd úgy-mond, és írd könyvbe a’ léleknek erejét.
Neki fogok – eszre veszi Euklides szándékomat,
’S el-jön nem tudom mi okból nehezítni dolgomat,
Ez a’ kettő négy hét alatt olly szörnyű dolgot adott,
Hogy mind az öt újjom tsak nem a’ pennához ragadott.
Úgy hogy nem volt Eratomnak sem ideje sem helyje,
Hogy hangodat kedves Hattyúm! vígan vissza felelje.
Az Innep szakasztá félbe meg-unt andalgásimat:
Kezdhetném hát feleletet adandó soraimat,
De ama’ testé létt Íge elő kéri szívemet
Oda első adós vagyok, ő teremtett engemet.
Add-meg hát lelkem! a’ lelki tartozást Istenednek!
Addig hív atyádfiai, ’s Barátid meg-engednek.
Engedj-meg hát édes Bátyám! hogy így el-késleltetett
A’ gond; engedj-meg hogy Músám elébb nem felelhetett.
’S ha két hétig válasz nélkűl hagytam is leveledet
Higyd-el ebből hogy hív Őtséd nem felejt-el tégedet.
Be régen! be régen várom, ’s már gyanakodni kezdtem,
Hogy vagy meg-untad a’ Músát, vagy ellened vétkeztem;
Mert, hiszen tünödnöm kellett, (’s szintúgy köz ez te veled)
Hogy a’ derék nyártól fogva így el-késett leveled.
’S hát im! mikor leg-forróbban perlek Leibnittzel ’s Lokkal,
Ez előtt mint egy két héttel, vagy ha többel, nem sokkal;
Szárnyal, egy veres 4 számmal, ’s Raabbal jegyzett leveled,
Szárnyal, ’s kedves leveleddel Ötséd szivét emeled.
Emeled ama’ szomorú gyanúból fel-serkenni,
Érzem már, hogy a’ hűségben nem akarsz meg-pihenni.
S. – – Úr miért köszöni az én emberségemet;
Holott tsak gyümöltstelennek látta tiszta szívemet.
De, hogy emlékezik rólam – el-folyt a’ boldog öröm,
Mert S. – – – az a’ kinn nem fog még sem korom sem köröm.
’S ha millyen nagyon örvendem, szinte úgy nem tsudálom,
Hogy a’ jó Úr’ szeretete én erántam nem álom;
Mert ha kedves kinek-kinek a’ maga hónya-béli,
Az erős lelket ’s magyar vért bennem ugyan meg-leli.
’S mondhatom: aranynál drágább kintset közöl én velem,
Ha úgy szeret hív rokonját mint én őtet tisztelem.
A’ Hadról írsz leveledben, és ígérsz békességet,
Ígérsz – mert még sem te sem én nem láttunk ellenséget;
De kinn a’ Horvát széleken más külömben beszélnek,
’S azt mondják: sokan áldoznak most-is Török kard’ élnek.
Itt benn ugyan békesség van, ’s jót lehet reményleni,
Mivel Bétsből négy, Budára a’ hétnek azt izeni,
Hogy a’ Deák ’s Magyar közűl egy jobbat válaszszanak
Mellyen ezután Törvényeink, ’s köz dolgaink folynak;*
folyanak A rímelés és a ritmus szerint em.
Pétsre már a’ parantsolat el-jött a’ mint mondatik,
Hogy a’ merő Commissio tüstént suspendáltatik.
Ha beszéllessz S. – – Úrral, ne resteld-meg kérdeni,
Szeretné-e ezt a’ szép szót betű szerént érteni:
Isten hozzád! szerentsésen és sokáig éljetek!
Isten veled! – Oh de hát én mikor leszek veletek?XII.
Ugyan ahhoz.
2. Martii 1790.

TUDTOMRA, még illyen hamar nem érkezett leveled;
’S hát! miért nem válaszoltam hamarább? azt feleled*
felelet Sajtóhiba, em.
Az újságra várakoztam – mellyből már szolgálhatok;
De abból Ti Győrben ’s Pápán, tán tőbbet hallottatok:
Tsudálkoztál hát, azt írod, a’ Vármegye’ Gyülésén;
Tsudálkoztál egy olly Főnek illy visszás rendelésén;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
De mit sértem a’ beteget, vagy talám eddig hólttat,
Miért hánynám a’ már magát eszre vettnek, a’ vólttat?
Valóban ollyanok azok mint lántzra kötött ebek
A’ kik hallgattak mind addig, míg fájhattak a’ sebek.
Most pedig, mikor sebjeink nagyobb*
napyobb Sajtóhiba, em.
részint gyógyúlnak;
Véget várnak a’ rendelők ’s a’ rendelések múlnak
Mikor már sok váratlantól nem annyira tarthatni;
Mert bizony vagynak illyenek – akkor kezdnek ugatni.
Nem értem itt sem magamat, sem a’ S. – – szívűket,
Sem sok állhatatos Papot, ’s más némelly nagy lelkűket;
A’ kik a’ tereh alatt is a’ jó szót el nem nyelték,
’S a’ mi a’ szíveken’ feküdt nyelvekkel azt felelték:
De vagynak, kik a’ nem régi újságokat szerették,
Sőt magokat némelly részben eszközökké-is tették;
’S most mikor más eső esik köpönyeget fordítnak.
’S a’ kit az előtt imádtak,*
A vesszőt pontból javítottuk.
most az ellen ordítnak.
Most rontják a’ magok által tornyozott portsibéket,
És a’ már szótalan írkálnak versetskéket.*
A sor két szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba.
Én pedig, ki eddig bátran szóltam, most meg némúlok,
Két kezemmel a’ segédért az egek felé nyúlok;
’S így könyörgöm azokért kik sok nem jót tselekedtek,
Uram botsásd-meg nékiek, mert nem tudják mit tettek.
Azomban e’ boldog időn meg-tőlt szívem örömmel;
Kiáltok Hazám hasznáért én is minden erőmmel –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Látd-e? gondolom magamban: én mindég Magyar voltam,
Sem szóval sem viselettel véremet nem tsúfoltam:
’S már most ez változásokkal nem szükség meg-változnom,
’S sok tsúfos esztelenkedést most vissza bolondoznom.
– – jól viselte magát a’ mint írod – – ba’
De meg-motskolá jóltettét azt mondják mostanába’
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Éllyetek édes Magyarim! kedves Hazámfiai!
Erősödjetek Hazámnak minden hív Oszlopai!
Élly minden a’ ki Hazádat ’s Nemzetedet szereted,
’S örvendj élni mert ezután vidámabb lessz életed;
Mond-meg S. – – komádnak is, ’s kiáltsd, hogy ő is éljen,
Éljen, hogy róla az újság még többet is beszéljen;
De élly te is édes Papom! Magyar a’ te lelked is,
Szeressenek a’ szent Egek engemet is, téged is.XIII.
Utra késérő Síp.
A' Nemes Zava Vármegyei Nemes Sereghez - mikor Füredrűl Buda felé indúlt
29. Maj. 1790.

LÓRA Magyar! Trombita zeng – hangzik a’ Tárogató,
Nagy kints vár, Márs a' vezető – Hajnal az út mutató.
Nagy kints vár – arany záloga ösi szabadságodnak,
Márs vezet; a' ki erőt is szokott adni karodnak.
Tárgyad felé a’ víg útat a’ szép Hajnal mutatja,
Most hasad ’s nap kőltte felől szárnyjait tsattogatja.
Országunk’ teteje felé tsalogat mosolyogva,
Hol zászlódat sok Nemzeti zászlók várják lobogva.
A’ tele hóld a’ Hajnalnak áll által ellenébe'
Sőt már le-tsúsz a’ hegy mellett a’ Téthis’ tengerébe.
’S jelenti, hogy noha fényes, és erős szarvú vala,
El-tűnik mihelyt fel-tetszik szabadságod’ hajnala. –
Pirosodj gyönyörű Hajnal! ’s ragyogó fényed maga
Legyen Nemes vitézidnek – legyen vezér tsilaga.
A’ Te édes reménységed, a’ te fényed vezesse
Oda, a’ hol már készen vár Országunk’ sok Nemesse;
Hajtsátok le fejeteket Füred kies hegyei!
Alatsonyodjatok bértzes Balaton’ vidékei!
Emelkedjetek forrással bővös vőlgy menedékek!
Hadd süssön kebeletekbe a’ Hajnal, engedjétek.
Botsássátok ki ez Nemes sereget belőletek,
Sőt vidám lovagjainak jó útat készíttsetek;
Hadd kövessék, sijettessék örvendetes útjokat,
Hadd nézhessék, ölelhessék hamar édes Anyjokat.
Hadd köszöntsék ama’ magas Palotát nem sokára,
Mellyet Mátyásunk épített szomszédi tsudájára,
Hadd lássák öröm könyvek közt, mi van? és kik vagynak ott?
Hol ez előtt egy századdal Pogány ellenség lakott.
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
Képzem: mitsoda örömmel fogadja Buda' Vára,
Az annyiszor kinn bujdosott koronánk’ óltálmára
Midőn látja, hogy ezután nem a’ porban tsúszkálva,
Nem alatsony lelkűképpen két felé sántikálva,
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
Hanem minden erőltetést és terhet el-szenvedve
’S még-is az alatsonyságból hegyekre emelkedve,
Éjjel is látó Bagolyként be néz Buda Várába,
’S mind két lábát jól meg-vetve kardot tart a’ szájába.
Sijessetek hát, menjetek édes Anyám’ fijai!
Márs vezet, ott várnak a’ Márs’ tábori magzatai,
Kik már tudják, meg-tanúlták, mit zálogol e’ szent kints,
Értik, mi szokott történni ott a’ hol eggyesség nints.
Azok őrzik jó Anyánkat, és Magyar Hazánkat,
Mi a ’ szövetség zálogát Nemzeti Koronánkat.
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –
Derűlj kies Hajnal! derűlj! fényesíttsed az Eget,
Vezesd ditső fényed felé ezen Nemes sereget!
Ereszd-meg Vitéz! ereszd-meg lobogóra zászlódat!
Fujd-meg – most nem vélik rosszra – – fujd-meg tárogatódat
Buda' ditső Vára felé sijettesd Paripádat,
Nézd-meg a’ számkivetésből haza jött Koronádat.
’S őrizd – de térj ki egyenes útadból Veszprém felé.
Ottan találsz egy szent helyet nézd-meg azt is menj belé.
A’ hová a’ magasságból tsattogó menydörgések
A’ sokszori unszolások ’s remitő ijesztések
Be nem hatottak – őrzői úgy áltak őrízetet
Hogy ki nem adták azt a’ mit a’ Haza nálak le-tett,
Meny – menj – Nemes Vitéz sereg! útazz Isten' hírével,
Míg kezet fogsz nem sokára más Megyék’ seregével
’S meg tanúlod egy nagyob, ’s még nem látott Társaságban:
Mitsoda, ’s még mi lehetne a’ Magyar, az Országban?XIV.
A' Békesség Angyalához felelet.
A' Somogy Varmegyei Nemes Sereg nevében: midőn azt a' Békesség Angyala meg-köszöntötte 's a' poharat is rá köszönte. Sio Fokonn 16. Jun. 1790.

JÓL mondád, jól, áldott békesség’ Angyala!
Hogy nem a’ határ-szél, ’s ellenség Vár-fala
Nem hadi-kürt ’s réz dob visz útra bennünket,
Más Angyal vezeti Nemes seregünket –
Oszlanak a’ nem rég terhesűlt fellegek
Fényes tsillagokkal ragyognak az Egek,
’S nagyon meg-lankasztják a’ halvány hold fényét,
Miólta a’ Magyar bíztatja reményét.
Hát ha még a’ boldog szabadság’ hajnala,
Melly eddig setéttel be-boritva vala
Fel-fog egész fényben mint készűl derűlni;
A’ szent szűz fog a’ nagy tsillagok közt űlni;
’S az erőtlen Hóldat tapodja lábával,
Melly már kebelébe öklele szarvával.
Nem hát – nem is szükség – nem megyünk hartzolni,
Mert békességet kezd az ég parantsolni; –
Jóllehet nem rosdás fényes kardunk' éle,
A’ szívünk sem félénk, hartzolhatunk véle,
Vérünknél, kardunknál sokkal inkább drága
Előttünk Nemzetünk’ Ősi szabadsága.
Hanem tart egy kintset Országunk’ teteje,
Mellytől fénylett minden szent ’s jó Király’ feje:
Egy kintset, a’ mellyet zálogúl adának
Rómából Országunk ditső Királyának,
Ennek őrzésére készítjük magunkat
’S Buda Vára felé indítjuk útunkat.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Hanem sok ellenző menydörgések között,
Tőlünk ez az arany kints is ki-költőzött.
Most hát, ki nyílt szemmel nézvén a’ Hazára,
Éjjel is vigyázó bagolynak módjára,
Fel-megyünk őrt álni ditső hegyeinkre,
’S éles kardot fenünk fajúlt Testvérinkre.
Tanítjuk egyszersmind az idegeneket,
Hogy a’ Magyarok is őrizik kintseket,
Hanem a’ Királyhoz vonszó kötelesség,
’S békesség szerető hív tökéletesség,
Azt tette ez terhes el-nyomattatásban;
Hogy nagy indúlatunk tsak a’ sohajtásban,
Tsak a’ fájdalmakat békével tűrésben
Állott, ’s a’ rossz helyett jobbat reménylésben. –
Késérj hát békesség' Angyala! bennünket;
Vagy áld-meg bútsúzva Vitéz seregünket.
Hogy az se külsőt se belsőt ne vérezzen
Hanem békességet ’s állandót szerezzen; –
Hisszük is; az egek talám meg-engedik
Hogy biztos remenyünk jóval tellyesedik.
’S Fokon' a’ Balaton' ki-folyó árkánál
Ennél a’ békesség’ áldott Angyalánál,
Még nagyobb örömmel fogunk innepelni,
’S Isten' ditsérünket vígan énekelni –
Meg-látsz nem sokára; de ha meg-nem látsz is,
Adj ránk még egy áldást O Angele Pacis!XV.
A’ Veszprém Vármegyei Nemes Sereghez.
Szóll Buda.

JERTEK-FEL vitéz gyermekim! jertek, Buda’ hegyére
Sijessetek arany kintsem’ ’s kintsetek Őrzésére:
Készek Bástyáim ’s kapúim kebelekbe fogadni,
Készek koronám’ tornáttzi Zászlótoknak helyt adni.
Ohajtnak vitéz fiaim ölelni benneteket
Ohajtják magok’ számába iktatni seregteket;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Betsűli a’ buzgóságot a’ Nemes Fejedelem,
Tudja a’ sok gyermek’ Atyja, mi a’ Haza-szerelem? –
Jertek-fel vitéz gyermekim! Hazátok’ ditsősségét*
ditsősséget Rímelés szerint jav.
Nagyíttsátok, ’s takarjátok sokaknak hidegségét
Mutassátok-meg Budának ha tsak tízen huszan-is
Hogy eddig is mindég készek voltatok, mint mostan is,
Jó folyású véretekkel köz-örömbe merűlni;
’S az innepplésben több Nemes Megyékkel részesűlni
Ti! ti koszorúzzátok-meg a’ Veszprémi*
Veszprém Értelemszerűen jav.
Várfalat,
Hogy nem maradt Megyetekben annyi Tót Arpád alatt,
Melly úgy meg-kortsosíthatná jó Magyar véreteket,
Hogy koronám tagjainak ne is tartson titeket.
Ti vagytok kik némellyeknek majd tsak nem ellenére,
Sok szoros erszényűeknek világos szégyenére
Meg-mutattátok, hogy munkás az a’ Nemes indúlat
Melly törsökös ’s nem be óltott Magyar szívekben múlat,
Jertek hát karjaim közé, jertek, és kóstolyátok:
Melly édes a’ Haza, ’s melly szep a’ Ti édes Anyátok?
’S melly ditsősség ott örökös egy zálogot őrzeni
A’ hol már lábunkra békot kezdettek készíteni.
Jertek, én öröm tsókok közt fogadlak kebelembe,
A’ szabadság’ Templomába lépintsetek velem be.XVI.
Az Álom.
14. Sept. 1789.

 EDES álom! melly gyönyörűséges része vagy te, a’ mi unalmas életünknek, melly nyugodalmas szakassza a’ sok nyughatatlanságokkal bajlódó idő-tőltésnek! Ismerték-e azok a’ te hasznaidat? kostolták-e érzékenyűl, és illendő reá figyelmezéssel gyönyörüségeidet? a’ kik hajdan tégedet az Istenek kőzé számláltak: mert oh bizony sokkal jobban meg-érdemled az Innepet, az Oltárt, a’ Templomot; mint vagy a’ múlatságos vadászatnak, vagy a’ telhetetlenkedő bor italnak az Égnek leg-nagyobbjai közzé számlált Isteni ’s Isten-Asszonyai.
Mikor némelly tobzodó, az ételben italban telhetetlenkedik, – tsiklandozza téres torkát ez a’ tele pofával le-nyelt kedves savanyúság, melly mihelyt kelletinél több, mindjárt kezdi nem tudni a’ lélek; millyen az, a’ mi az ínynek jól esik? iszik esze nélkűl, ’s hogy többet tölthessen gyomrába, annak a’ mi eszét el-veszi, kelletlen falatokból ágyat*
agyat Sajtóhiba, em.
vet: magán kivűl van, mint a’ ki el-ájúl; (vagy ha a’ részegségnek egész mértékére nem lép is, a’ telhetetlenséggel testét el-lankasztja, elméjét a’ figyelmetes gondolkodásra alkalmatlanná tészi) mikor osztán fel-ébred, tagjai fájnak, íz érzése keserű, melly pedig azt az édest ollyan telhetetlenűl érzette, tompák minden érzékenységei, rövidek gondolati, hibás emlékezete; próbálja magának elő-képzelni életének azt a’ szerentsétlen folyamatját, melly a’ telhetetlenségben tölt-el: nem tud tovább emlékezni, hanem tsak addig, a’ míg az az ész-vesztő ital elég vólt; a’ többi ollyan előtte, mint ha nem élt vólna; ollyan, mintha most kelne-fel a’ sírból, ’s mintha a’ Lethe’ vizéből hörpölte vólna a’ feledékenységet: ha én az alatt tsendesen aluszom; mitsoda meg-elégedéssel folynak nyugodalmas óráim! testem nyugszik, ’s érezhetetlenűl készíti magát a’ meg újúlásra, elmém pedig mivel nyugodni nem tud; a’ maga édes képzelődésinek szabad szárnyain repdes; ’s a’ néma gondolatokból festi-ki magának, annak a’ bóldog életnek képét, mellyet hajdan a’ test nélkűl fog tőlteni; ’s mi vagy te oh telhetetlenség! ehez az ártatlan gyönyörűséghez képpest? melly tsak*
tsák Sajtóhiba, em.
azért is édes, hogy ártatlan. – Mi vagy ehezképpest? Te tele tsészékkel bujálkodó részegség! melly pedig a’ mint tartják a’ testi gyönyörüségek közűl egyik vagy. – Mik vagytok? Bakhus’ bőr ’sákjai! Szilenus’ érzéketlen heverési! ’s tsúfos tántorgási! tsupa gyötrelem, tsupa betegség, mellyből hogy meg-gyógyúljon a’ telhetetlen, első orvosság az álom. – Az az édes álom, mellyet ti a’ fel-keléskor keserűvé tesztek; az a’ nyugtató kedves álom, mellyet ti gyakran, rémítő képzésekkel nyughatatlanítattok.*
nyughatatlaníttatok Sajtóhiba, értelemszerűen em.
Mikor némellyek, unalmas órájikat vadászattal tőltögetik; ugrálják a’ tsalittos bokrokat egy félénk oktalan állatért; meg-másszák a’ kietlen havasokat a’ halál’ szerző fegyverek’ őrizete mellett a’ nálaknál erőssebb de nem mindenkor kegyetlenebb vadért: a’ vadász ebek’ kaholó hangjaival gyönyörködtetik füleiket, mellyeket gyakran az érzékeny hallású Ekhó meg-kettőztet; futnak, fáradnak, mint a’ pálya futók, ’s fáradságoknak leg-nagyobb jutalma egy szerentsés lövés, ’s az azzal való ditsekedés, vagy ha az nints, az ezerféle mesterséges mentség; ez az a’ Diana’ koszorúja, mellyet ád a’ maga vitézinek: Ha én az alatt, hivatalbéli foglalatosságim után le-heveredem, ’s az a’ nyugtató Isten az álom le-ereszkedik szem héjjaimra a’ levegőnek szárnyain, mint a’ pók a’ maga mesterséges kötelein; mennyivel nagyobb az én gyönyörködésem azokénál, a’ kik test fárasztással kerűlik, az unalmat? noha ez már a’ leg-nemesebb gyönyörűségek közűl való*
A szó után bezáró zárójel áll, ezt elhagytuk.
– azoknak testek el-lankad, míg azt keresik, a mi őket kedveltesse; az én tagjaim meg-nyugosznak, ’s lelkem a’ leg-édesebb képzések között múlat: – azok örűlnek hogy egy teremtett állatot meg-ölhettek; én tellyes meg-nyugovással vagyok, hogy senkit meg-nem bántva magamat ártatlan nyúgodalommal gyönyörködtettem: – Azok ha szerentséjek nints, boszonkodnak, gyakran veszedelemben forganak; én ha néha álmomban holmi rémítő képzésekkel kűszködöm, ’s erőlködésemben fel-ébredek; melly ki-mondhatatlanúl örűlök, hogy tsak álmadtam – Oh Dianna! vallyon ha te is a’ vad-üldözetben kapott fáradságod után, szentelt berkeidnek híves árnyéka alatt, (nem pedig a’ fényes Efezusi templomban) a’ zöld pásitra le-heveredel, ’s fejedet gyengye karjaidra le-hajtva, meg-adod tagjaidnak azt a’ nyugodalmat, melly nélkűl, szép Isten Aszszony! te sem lehetsz-el; vallyon nem érzed-e magad is, hogy tsak az álom az, a’ mi hijjánosság nélkűl gyönyörködtet: és a’ mi nélkűl a’ vadászatban keresett gyönyörűséged, tsak test-rontó nyughatatlanság.
Édes Álom! melly kedves vagy te! mennyire szerettek téged’ még azok is, a’ kik arról nem is álmadoztak, hogy tégedet a’ gyönyörűségek közé számláljanak? – Mit vétettél? talám ugyan gyakori réműlések’ játék-színje lehettél azoknak, a’ kik tégedet halál’ testvérjének neveztek, fagyos halál’ képének – rajzolt mássának.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Mi lelt benneteket? két nagyobbjai az Arany Poëtáknak! hogy te játékos elmejű Názó! halálhoz hasonlónak mondod, még pedig a’ fagyos halálhoz hasonlónak, az Álmot. Te pedig Máró!1
Aen. 6. v. 275.
remek vitézi versedben halál’ testvérjének nevezed, sőt a’ pokolnak leg-rettenetesebb Isteni közé számlálod, mikor annak félelmes Tornáttzában készitesz szobát, a’ siralom, gond, halvány nyavalyák, komor vénség, félelem, ízetlen éhség, otsmány szükség, nehéz munka, a’ bűnből kőlt öröm, és az esztelen vissza-vonás között az álomnak is.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Mit itéltetek a’ tsendes álomról? – A’*
Az A’ a’-ból jav.
halált véltétek-e édesebbnek mint én? vagy az álmot keserűbbnek? vagy tsak a’ nálatok régibb mesélők’ képzelődései után halgattatok? – De mit vétett azoknak is az álom? Hogy Orfeus, Heziodus, Homerus, Szeneka egyaránt a’ halálnak a’ félelmek’ Királyjának Atyjafiának lenni vallották. De, oh! mind kegyetlen értelemben.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Gyengíttsétek-meg régi Bőltsek! kemény ki mondástokat, avagy tsak annyira is mint Arisztoteles, a’ ki az álmot határ szélnek tartotta az élet és a’ halál között: vagy mint Petronius a’ ki a’ részegség után következett mélly álmot mondja lenni ollyan vég szélnek, mellyet egy kis ki-terjesztéssel élet végező halálig lehet nyúlytani. – De nem illyen tulajdonságokkal birsz te nyugodalmas álom! Édes álom! a’ melly az el-erőtlenedett Öregeknek annyi órát tóldassz napjaikhoz, a’ mennyit el-veszel az ébren-vigyázás’ szempillantásiból – vagy ha Testvérje, ha hasonlatossága, ha határ-széli vagy a’ Halálnak; melly igen édes lessz úgy a’ halál! melly nyugodalmas az örökre leendő el-szenderedés; mitsoda el-képzelhetetlen tsendesség lészen ott? mitsoda tökéletes meg-elégedés? mikor az ember el-nyugszik, a’ fel-ébredésnek, az újra lehető el-fáradásnak, a’ terhes gondnak, a’ test’ indúlatival való tsatázásnak, minden félelme, minden reménysége, sőt minden kívánsága nélkűl. – Ha ollyan édes álom vagy te oh halál! vagy ha tsak árnyékod, tsak képed neked az álom, a’ melly ollyan gyönyörűséges; melly ki-mondhatatlanúl kedves lehetsz magad? nem Halál vagy úgy oh Halál! hanem egy új élet, egy a’ mostani nyughatatlan életnek minden epesztő viszontagsági nélkűl gondoltatott angyali élet; a’ test’ békójiból ki-vetkezett szerentsés léleknek örökös szabadsága; az örökké valósággá vált időnek, ollyan minden vég és változás nélkűl teldegelő arany századja; mellyben semmiképpen nem férhet a’ hosszú idejűséghez a’ vénség, a’ lételhez a’ változás, az élni meg nem szűnéshez az unalom, az életnek mindenkori hosszabbodásához azok a’ viszontagságok, mellyek most a’ lételt a’ nem lételhez készítgetik; – hanem az a’ meg-szoríthatatlan szabadság, mellyet az édes álomban láttatik érezni az érzékenységek’ serkentési nélkűl gondolkodó elme; fogja a’ lelket vég nélkűl gyönyőrködtetni azzal az állapottal, mellybe lépett ez örökös álom által: Isteni eredetére vissza viszi lételét a’ változhatatlanság; a’ gyönyörűségeknek szüntelen érzése, ’s az azon való szakadatlan öröm, hogy ő meg nem szűnik élni; ollyan ártatlan és mindenkori foglalatosságok lesznek, mellyek távoly rekesztik tőle az únalmat, az idő haladást, az órák után óráknak, idők után időknek, minden meg-szünés nélkűl való teldegelését, segíti, lehetőssé tészi, ’s örökké tartandókká tsinálja, a’ mindég egy, ’s mindég boldog állapotban való létel. – Ha ez az a’ Halál a’ mit képez, a’ minek testvérje, a’ minek határ-széle az álom; szentűl gondoltatok hajdani Bőltsek! és egyszersmind az Álmot egy leg-kedveltetőbb múlatsággá tettétek. – De ha annyit tesz a’ Halál, mint a’ meg-halás, a’ mikor a’ szívnek hajdani titkos és vétkes idúlatai ki-szaggatják lakó hajlékjokat, mint a’ viperák édes Anyjok’ hasokat, és seregesen az útra készűlő léleknek eleibe menvén, kénszerítik a’ maradásra; törvény-széket rendelnek neki, ’s szájából kivánják azt a’ kedves vagy kedvetlen ítélet-tételt, a’ melly már magában kész büntetés ’s kész fel-oldozás; kész pokol, ’s kész Menyország; a’ mikor azokon szomorkodik leg-inkább az el-kőltözendő lélek, a’ mik ez el-tőlt rövid idő alatt leg-kedvesebbek voltak előtte: mikor egy két pertzentés alatt az egész világot öszve-futkossa, ’s rendel mint egy irtóztató Lajstromban nézi, kiket és miket kell neki most mindjárt itt hagyni? mikor minden szempillantásban reszketve várja, mint a’ kit a’ rettenetes égi háború a’ kietlenben kinn szorít, vagy mint a’ fő-vételre büntetődött rab mikor szemeit be-kötik; hogy most mindjárt meg-lohad tüdeje, az a’ fúvó, melly ki ’s bé szörbölte a’ levegő eget; el-szakadnak, be-rekednek azok a’ testnek titkos tsévéji: el-rothad most mindjárt, ’s mozdúlhatatlanná leszsz az a’ serény nedvesség, melly a’ testnek külső ágazatiról ’s foglalatiról a’ lélekhez vitte a’ kűlső dolgoknak képezeteit; mikor reszketve várja azt a’ szempillantást, hogy most mindjárt vége legyen, hogy ne hallja szerelmeseinek zokogó nyögdétselésseiket, mellyek pedig tsak addig gyötrik míg hallja; hogy egy fekete, és minden apró lyukatskák nélkűl öszve-szőtt kemény fátyol ellent áll szeme bimbojinak, hogy semmit se lásson,*
lássan Sajtóhiba, em.
még*
meg Sajtóhiba, em.
minek előtte ortzájára borítanák a’ szem-fedelet, más hasonló halandók’ kezei; hogy a’ roskadni kezdő, ’s érzésétől most mindjárt meg-fosztatandó testet ápolgató kezek’ tapogatásit lassan, ’s mind lassabban-lassabban érezi, ’s mindjárt meg-szűnik érezni: ha ez, mondom, ez a’ meg-halás a’ Halál, oh ne hasonlíttsátok úgy az álmot a’ Halálhoz; – élet még ez, az életnek utólsó fáradságos szakassza, nyughatatlan szempillantása, mellyből így ki-mondhatatlan kitsinységű idő haladik alatt által repűl a’ sok szorongattatások között lévő lélek arra az édes álomra, melly már valóságos álom, kedves álom, gyönyörűséges, és örökké tartó el-szenderedés; nem Halál, hanem élet.*
A pontot kettőspontból jav.
– Sijettetik erre a’ jobb sorsú lelkeket a’ szorongattatások közt is, mint valamelly belső őrző Angyalok, ’s titkos tanátsosok, a’ szerentsés el-tökélles, és a’ bóldog reménység; mikor a’ bűnők sorral elő állanak; az a’ Halandó, a’ kit valaha a’ haldokló talám el-nyomorított, előtte siránkozni rémlik; az el tökéllés mellé áll, ’s eszébe juttatja az el-ijedt léleknek, tselekedete nyomos mentségeit, ’s azt-is mennyi jót tett több ember-társaival: – mikor a’ szeretetlenség, tudatlanság, kételkedés, tündér formákat öltözvén magokra, reszkettetik a’ lelket, hogy ő alkalmatlan lészen annak a’ bóldog életnek meg-bírására, mellyre által menni most készűl ’s mindjárt kéntelen lessz: melléjek áll egy angyali áll-ortzában, a’ reménység, ’s biztatja a’ lelket, hogy ollyan édes álom az a’ másik élet, a’ hol el-múlik minden kételkedés; ollyan bóldogság a’ hol tökélletességre megy az emberi híjjános szeretet, és tudomány. – De még az az idő is mellyben ezek a’ tusakodások tartanak, még nem Álom, nem Halál; még mind élet; a’ léleknek a’ testtel való egybe-köttetésében álló nyughatatlan élet. – Hol van hát már a’ Halál? mellynek hasonlatossága vagy te oh édes Álom! – Nints*
Az N n-ből jav.
halál, nints egyébb a’ mi Halálnak neveztethessen, hanem az egy élni meg-szűnés; melly pedig egy ollyan kitsiny ’s rövid pertzentés, a’ mellyet az értelem meg nem foghat: azután megint élet következik, ’s ez osztán az az álomnak testvérje – ez – de oh! ez nem a’ pokol’ rettenetes Istenei közűl való. Nem a’ rémítő Tornátzban, nem a’ kínzó piatzon, nem a’ kárhoztató Törvény-szék előtt vagyon ennek lakó kamarája, hanem bellyebb az Elísiumban a’ szerentsés mezőkön, a’ szent fák, a’ bóldog leveles ágok’ múlattató árnyéki alatt. – Ott van az az örökös álom, azok az érzékenységek’ segítsége nélkűl mindég tartó örvendetes képzelődések, mellyek a’ lélekhez nem botsátnak semmi ollyan dolognak képit a’ mi szomorú: nintsenek sem komor sem ellenséges indúlatokkal keverve; hanem minden szép, mínden ártatlan, minden gyönyörűséges, minden egyenlő mértékben jó és kedves, ’s mind ezeket a’ lélekben öszve foglalja, ’s meg-unhatatlanokká teszi egy ollyan angyali tulajdonság, a’ mellyet mi meg-nem foghatunk, úgy mint a’ telhetetlen meg-elégedés.
Fesd-le nekem tsak egyszer, ennek a’ ki magyarázhatatlan bóldog állapotnak képét tsak kevés részben is édességes álom! a’ ki magad ennek némű-némű hasonlatossága vagy – mutasd-meg testvéredet lelkemnek – taníts-meg, mi az az örök álom? tapasztaltasd velem annak a’ gyönyörűségnek ’sengéjét te leg-tsendesebb Istenség! Ha ezt tselekeszed lelkemnek; templomúl szentelem neked lakó házatskámat: óltárt emelek számadra, ’s életemnek azokat az órájit, mellyeket a’ Teremtő a’ végre rendelt hogy ébren legyek, arra szánom, ’s arra fordítom; hogy Tenéked áldozzak ’s jó szagokkal füstöljek.*
A pontot vesszőből jav.
– Oh meg-érdemled Te azt akkor én tőlem, mert ollyan boldog életnek képit fogod mutatni, a’ mellyre én teremtettem, és a’ mellyre készülök, mikor élek: azokba a’ boldog gyönyörűségekbe segítessz be-tekénteni; azokba a’ boldog hajlékokba, a’ hova tudásom és érzésem nélkűl sebes szárnyakon’ visznek az idő-szakaszoknak rendel változásai. – De oh édes Álom! Tsendes Istenség! mint bánsz Te a’ halandókkal? tsak úgy mutatod lelkemnek, azoknak a’ boldog gyönyörűségeknek rajzolatit, mint mikor a’ katonaságra készülő gyermekeknek Hadí játékot mutat a’ Mester.*
A pontot kettőspontból jav.
– El-szenderítessz Te engem’; ’s mikor érzékeny gondolkodásim után el-szenderedem eszre vehetetlenűl be-zárod szem-héjjaimat: a’ gondolkodás foly a’ maga’ rendes útján, és én nem tudom a’ szempillantást, nem foghatom-meg módját; mikor? és miképpen változik az álmadássá?*
álmadássa Sajtóhiba, em.
a’ mi tsak most gondolkodás volt. Szemeimnek be-hunyása magában álmat nem tsinál, ha füleimet be-dugom, ’s minden tagaimat a’ testi dolgoktól úgy el-fogom, hogy ne érezzek; még nem aluszom, még lehetek ébren; Te pedig engemet ollyan alattomban, ollyan titkosan el-szenderítessz; hogy füleim nyitva vagynak, tapíntásom a’ külső érezhető dolgok elől el-nem záratik, és még-is lelkem nem ügyel azokra a’ mik illethetik, ’s minden bizonnyal illetik is érzéseimet. – Miképpen viszed ezt véghez? Te titkos Istenség! Te nyugodalmas*
nyugdoalmas Sajtóhiba, em.
álom! – Része-e, idő szakassza-e életemnek az az idő telés mikor aluszom? Oh! áldott Természet’ munkája! így képzelteted Te én velem előre amaz örök álmat: azomban azt okos lelkem’ értelmére bízod, hogy ezt az eszre vehetetlen el-szenderedést, példájává tegye, annak a’ ditső által változásnak, mikor az életnek, ennek a’ testi életnek vége felé, addig terjednek, ’s haladnak érzékeny gondolkozásim; mennek és tserélgetik egymást a’ képzelődések, hogy egyszer meg-szűnik ez a’ múló álom forma élet, de én azt észre nem veszem; és változik egy más új életté, szabad életté, nyugodalmas életté. – De tsak azért is, mennyi tisztelettel tartozom neked én halandó? hogy hasonlatossága vagy annak a’ dítsősséges el-változásnak, leg alább akkor, mikor édesek álmaim.
A’ nap el-nyugszik – setétűl az ég – kezdenek elébb gyengébben, azután erőssebb lánggal ragyogni a’ tsillagok – emelkedik az ezüst színű hóld, a’ főldet be-kerítő levegő-ég’ oszlopain; – az el-nyugodott nap’ messze ki-terjedő súgári, a’ minémű osztályokat tsinálnak a’ feketével kevert ég színben, azokon lépdegel mint gráditsokon – ’s mennél jobban rövidíti a’ tűzes nap hosszú súgárít, annál pirosabbnak tetszik a’ nap’ Húga, a’ mind nagyobb nagyobb mértékű ég-színben. – Ő jelentgeti ’s mint egy mosolygó ábrázattal integet, hogy éjtszaka van; hogy a’ Teremtő be-zárta a’ világító napot setét kamarájába, hogy a’ munkára teremtetett Világ’ lakossai meg-szűnjenek ébren lenni ’s nyugodalomra botsátkozzanak. – Érzik tagjaim a’ néma íntést, érzik a’ tapasztalhatatlan erőltetést.*
A mondat végén álló vesszőt pontra jav.
– Jer lelkem! menjünk háló szobámba – le-botsátom fáradt tagjaimat a’ szokott nyugodalomra, hadd nyugodjanak – Te pedig láss a’ magad dolga után – gondolkodj – és hord elő ártatlan képzésidet, még testem pihen.*
A mondat végén álló vesszőt pontra jav.
– Le-hajtom fejemet, – édes andalgások közt hordja elő bátor lelkem, nappalí tselekedeteimet; ha mit tűzes indúlatim az ő vezetése ellen hibáztak, pirongatja azokat; ha mi jót, ha mi szépet, ha mi nemes dolgot tselekedtem, ditsekedik magában, ’s folytatja képzelődésit tellyes meg-elégedéssel. – Azomban fel-keres a’ láthatatlan, a’ helybe-szoríthatatlan álom, – be-zárlott rejtekembe be-lopodik, ’s fejem felibe áll; nehezíti szem-héjjaimat, ’s be is zárja azokat láthatatlan kezeivel – már tsak nem el-szenderedem, mikor a’ tselekedetimben való édes ditsekedés, vagy valamelly különös történet fel-ébreszt – el-ugrik melőlem a’ be-lopakodott álom – tekíntek setétesetskén világító ablakomra; nézem, miként eregeti által fejér súgárit a’ Hóld, a’ vászonnal be-vont üvegenn; mint a’ hó-színű tejet által eresztik a’ szűrő szitán.*
A pontot kettőspontból jav.
– Ellene támadok a’ Hóldnak: Te éjjeli lámpás! Te álom hozó-tsillag! mondván, Te tsúsztattad alá a’ te el-zárhatatlan folyamatú súgáridon’, mint mesterséges pókhálókon,*
pókhalókon Sajtóhiba, em.
az álomnak érezhetetlen terhű szárnyait, mellyek hálót vontak szem-fényemre, hogy ne lássak; terhet raktak érzékenységimre, hogy ne érezzek, ’s lelkemmel kezdett kedves szám-vetésemet félbe-szakasztották. – Oh pedig hibáztam – nem szakasztották – ez a’ kedveltető panaszolkodás mind tovább terjed a’ maga után – folynak a’ gondolatok, ’s addig folynak, hogy ismét el-szenderedem, ’s eszre nem veszem hogy el-aludtam. – Azt gondolom, hogy a’ Hóld’ súgárival most is ébren perlekedem. – Terjednek, ’s változtatják magokat a’ képzelődések; vissza megy lelkem a’ Holdnak altató ereje ellen való panasz közben, erről az ártatlan gondolatról, hogy az Álom lelkemmel való számvetésemet akarja félbe szakasztani, azokra a’ tselekedetekre, mellyek éppen számadás alá tartóztak; képzelődöm, hány szegénnyel tettem jót? – ’s melly könnyű szárnyan repűl a’ gondolat? – bámúlj én lelkem! magad – a’ ki azokat egymás után repíted ’s szárnyjaikra botsátod. – El-visz engemet az édes gondolkodás a’ szölő-hegyre, ’s azt vélem azomban, hogy ébren vagyok; mintha magok tapasztalnák az érzékenységek, hogy fáradok, lankadnak inaim míg a’ hegy óldalba érek.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Le-ülök ott egy törsökre, egy venyigéből rakott tüzzel által ellenbe. – A’ tűz mellett egy el-aggott öreg Asszony fél-óldalt fekszik ’s rázkodik mintha hideg lelné – más felől le-gugyorodva űldögél egy nagyon szakállas öreg Férjfi, ’s egy kis lábasban vizet forral – szánakozva nézem mind a’ kettőt – én úgy gondolkodtam hogy nézem – holott szemeim be vagynak zárva. Sőt meg-is szóllítom az Öreget: talám, mondom, a’ hideg leli jó Öreg a’ feleségedet? Nem tudom, úgy mond, Uram! már tíz esztendeje miólta nyomorog, – azólta sem én, sem maga magának semmi hasznát nem veszi, jobb vólna ha meg-halna.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Azt gondolám hírtelen, hogy zúgolódik, és meg-unta Társsát az Öreg, ’s így biztatom: Ne kívánd halálát jó Öreg! – ezt most így rendelte a’ végzés.*
A pontot pontosvesszőből jav.
– Ha pedig Te vólnál illyen nyomorúlt, ő tartozna gondodat viselni: – mellyre ismét az Öreg: Oh Uram! úgy mond, ha én vólnék nyomorúlt, én éhel halnék-meg; nem tudna ő nekem élelmemre valót keresni. – Akkor ismét el-szomorodtam – a’ szegény Asszony pedig sohajtozott: – de az Öregnek ábrázatjából ’s szava hangjából semmi ollyas neheztelés nem tettzett-ki; hanem ollyan vígan ejtette a’ szókat, mintha sorssával tökéletesen meg-elégedne; ’s egyszersmind fel-állván guggoló helyéből, be-megy a’ Gazdájának pintzéjébe – mert szőllő pásztor vólt – egy darab sóból egy kitsinyt a’ késivel le-feszít; a’ markában a’ mint lehetett apróra töri, ’s elő vesz egy darab kenyeret – én sajnálkozván nézem az Őreget, ’s azt kérdem, hogy talám a’ kenyeret hogy jobb ízű legyen meg-akarja sózni.*
A pontot kettőspontból jav.
– Nem Uram! úgy mond, hanem egy kis levest főzök magamnak, és nyomorúlt Feleségemnek: – akkor el-szomorodva félre mentem a’ magam’ szölléjébe, hogy ne lássam azt az el-hagyattatott életet ábrázoló főzést, azt gondolván, hogy majd a’ forró tiszta vízbe bele hányja a’ kenyeret, és azt meg-sózza: ’s az lesz a’ leves, egy munkás Öregnek, és egy nyomorúlt betegnek számára. – Mikor azt véltem, hogy már meg-ették, vissza megyek hozzájok; ’s látván hogy nem tsupa kenyér van a’ serpenyőben; kérdezem: mi az? Egy kis szalonnát pirítottam, felel az Öreg, és hagymát, ’s azt hánytam bele a’ kenyér közé, és ez igen jó – liszt kellett volna hozzá – de nints – azt tartják, hogy úgy jobb – de nekem ez is jó – ebből adok a’ betegnek, és ha ezt ketten meg-esszük; ő sem kér többet hólnap illyenkorig; én is el-bírom a’ munkát öregségemhez képpest. – El-sohajtottam*
Az E e-ből jav.
magamat – az erszényemből ki-veszek, hogy az Öregnek adjam.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– No, mondom, Öreg! ezen végy lisztet, és hólnap úgy próbáld, ha jobb lessz-e? nekem pedig engedd-meg (könyvezve mondám) hogy egy kalánnal ehessem belőle: – – mindjárt Uram; úgymond, hadd keverem-meg – én pedig az alatt: Boldog Isten! mondám; – melly kevéssel meg-elégszik a’ Természet! – ez az Öreg illyen tsekélly levessel fenn tudja tartani erejét, és dolgozhatik – de millyen boldoggá teszi az embert a’ kevéssel való meg elégedés! Ez*
Az E e-ből jav.
beteges feleségét tíz esztendőktől fogva meg-nem únta, ’s most is táplálgatja.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Sok finnyások azt gondolják, hogy meg halnak, ha mindennap válogatott ételeket nem esznek; és sok világ’ terhei, sok hitetlen Házasok, a’ jó erköltsű, egésséges, haszonvehető Társakat sem szenvedhetik – melly bóldog a’ szegénység! – Míg*
Az M m-ből jav.
én így gondolkodám; meg-szóllít az Öreg egész nyájassággal: No Uram! tessék most.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Veszem a’ kalanat, ’s merítek a’ levesből; de mivel gondolkozásom álom vala, a’ kalán helyett tulajdon kezemet vittem számhoz a’ nagy indúlatú andalgás közben. – ’S ezen hozzá-értetésre fel-ébredek.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Meg-maradtak kedves képzésim – tapintom szemeimet, ’s hát valóban könyveznek.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Oh édes gyönyörűség! oh nyugtató, ’s örvendeztető álom! – mihez hasonlíttsam édességedet? nem találok szót örömöm’ ki-fejezésére, – álmam tellyes volt ember-szeretéssel, és ez egy valóságos öröm: fel-ébredésemkor nem győzök be-telni tselekedetemmel való meg-elégedéssel, és ez a’ második hathatós öröm. – Dianna! Vénus! Bakhus! mi vagytok ehez képpest? – tsupa haszontalanság, tsupa hiba, tsupa semmi. –
Meríts engemet ezután is minden éjtszakánként illyen kedves képzelődésekbe, oh álom! és boldogabb leszek a’ Királyoknál – boldogabb a’ leg-szerentsésebbeknél – álmamban meg-tanúlok ember lenni, mellyet sokan egész életünkben meg nem tanúlhatunk – – álmamban készítgetem magamat arra, mit kelljen tselekednem? mikor ébren vagyok.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De hát az a’ szerentsés Öreg, a’ ki ébren is ollyan meg-elégedett a’ maga sorssával, melly szerentsés lehet? mikor aluszik! – Ő szegény a’ jól élésnek ollyan alatsony gráditsán áll, a’ világi telhetetlenséghez képpest, hogy ha a’ meg-elégedés kézen nem tartaná, le-rohanna a’ szegénységnek üres mélységébe, és még is azt mondja, hogy az igen jó a’ mit ő főzött; ’s miért nem adtál még kedves idő tőltésemhez tsak egy szempillantást? múló álom! hadd próbáltam volna meg lelkemnek azt a’ Nemes tehetségét, millyennek képzette volna azt az ízt, mellyet nyelvem nem érzett, hanem tsak az a’ szerentsés el-hitetődés tett vólna édessé. – Hadd ditsekedtem vólna magamnak azzal; hogy vóltam leg-alább álmamban egy rangban a’ leg-boldogabb emberrel – a’ meg-elégedettel. – Oh millyen álmaid lehetnek neked? boldog Öreg! ha ébren illyen szerentsés állapotban van lelked – mikor nappali munkádban el-fáradván le-dűlsz a’ zőld gyepre, beteges feleségedhez közel, hogy ha ez valami baját jelenti, fel-ébredhess: van-e az a’ lágy párna, vagy az a’ kedves italú bor, melly édesebb álmot adjon a’ testnek? – Ha nappal valami körülötted van, mind tárgyja érzésednek; buzdíthatja indúlatidat gyengébben vagy erőssebben; és még is ollyan mindég víg, mindég meg-elégedett lélekkel bírsz: hát mikor aluszol; mikor a’ lélek szabadon, és nem az érzékenységek’ út-mutatása után dolgozik, millyen boldog lehetsz! melly gyönyörűséges szakaszsza vagy az emberi unalmas életnek, oh Álom!
A’ minap az árnyékos erdőben sétálván találok egy Pásztort, – egy terebéllyes tserfa alatt feküdt ő – hanyatt feküdt – mezítelen hasáról fel-foszlott az inge – botját maga mellé fektette – nem messze hozzá legeltek szarvas marhák egész tsordával – meg-állok a’ fa alatt – nézem, mint alszik? – száját, és mezítelen hasát a’ legyek lepték – karján nem tsudálkoztam; mert azt a’ meleg nap süti ébren is, ’s nem tsuda ha nem érzi a’ légy mászkálást. – De hogy száját és hasát láttam, meg-szántam, ’s fel-költöttem. – Mihelyt fel-ébredt, leg-elébb is artzulatjáról verte-el a’ legyeket, és én azt kérdem; érzette-e míg aludt, hogy tsipték: Nem érzettem Uram! úgy-mond, igen tsendesen aludtam, ’s bánom, hogy fel-ébredtem.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Hát mit álmodtál? kérdem viszont: – azt Uram! hogy kenyeret ’s szalonnát falatoztam, ’s jó friss vizet ittam reá.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Hát kérdem továbbá ehetnél-e? – Éheztem úgy-mond mikor le-feküdtem mert már harmad napja hogy a’ Gazdám el-késett a’ kenyér kűldéssel, mivel messze lakik, ’s egyebet nem tudtam tenni, hanem ide az árnyékba le-heveredtem ’s éhen el-aludtam: most pedig úgy tetszik, hogy estig el-várhatom az ételt. – Tünödtem magamban, hogy enni valót hirtelen nem adhattam neki, de azomban el-tsudálkoztam az álomnak hasznán: – Te édes Álom! ennek a’ szegény Pásztornak érzékenységeit millyen szépen tsaltad-meg? egy kis nyúgodalommal jól tartottad, eleget tettél éhességének – azomban tapintó érzésit úgy meg-tompítottad, hogy nem érzette azt, a’ mit ébren el nem szenvedhetne: széltére mászkáltak testén a’ legyek. – Édes álom! melly nyugodalmas szakassza vagy te a’ sok nyughatatlanságokkal bajlodó idő-tőltésnek!
Repűlj édes álom! gyakorta, rejtek kamarámba, könnyű szárnyaidon: – végy erőt unalmas óráimon; ’s ha mikor a’ kedvetlen történetek, kínzó-szerszámaik alá készítik venni szívemet, kergesd-el azokat, ’s nyomd-le minden meg-győző terheddel. – Nem kénszerítlek szokatlan őrízetekre, nem lopom-el a’ naptól azokat az órákat, mellyeket a’ Teremtő munkálkodni rendelt: sőt a’ mit a’ nappali munkától el-nehezíttetvén a’ napból neked szánok is, vissza veszem azt az est-hajnaltól; annak éneklek estvénként, meg-kérlelem őtet, hogy az ő gyönyörű fenyességét az éjtszakának homályos setétségével öszve nem keverem. Engedd-meg azt nekem te is oh álom! a’ helyett neked más órát keresek, mellyen te nyugosztalj-meg engemet – nyugosztalj-meg – tsendesen nyugosztalj-meg. Ollyan édes gondolatok közt eresszed lengedező szárnyaidat szemem’ borítékira, mellyek kedves álmadozást ’s nem réműlést vonjanak magok után: vagy ha az indúlatok, ha a’ kedvetlenségek’ emlekezete, meg-zavarja álombéli képzéseimet, kedvesebb szárnyakkal legyezd-el azokat, hogy elmém’ tábláját meg ne motskosíttsák, mint a’ legyek a’ tükört. – Ha le-fektemkor némelly szerentsétlen történetek, harag, bosszúság, illetlen kívánságok, mint-meg annyi serkentő órák boszontják fülem dobjait, ’s fel-felé feszegetik szem-héjjaimat, repűlj fejem felibe könyörűlő álom! tsepegtess szememre szárnyad’ hegyéről mézes enyvet, hogy azok le-ragasszák borítékjait: tégy osztályt az emlékezet és feledékenység között igaz jussal; hogy ha érzékeny a’ szív, mikor testem ébren van, a’ szomorú dolgoknak érzésére; jusson a’ feledékenységnek is azokkal akkor mikor aluszom. Nyugtasd-meg ne tsak tagjaimat, hanem lelkem’ nehézségeit is; hogy mikor hajnalban el-vonod szemeimről lepledet, ’s el-repűlsz fejem felől a’ magasságra azt kiálthassam fel*
fél Sajtóhiba, értelemszerűen em.
álmassan utánnad, édes álom! melly gyönyörűséges vagy!

Ne menj-el, még egyszer fedezd-be szememet;
Nyugtass*
Nugtass Sajtóhiba, em.
édes álom! tovább is engemet:
Szebbek a’ Te szádnak édes Szerelmei,
Mint a’ fűvön játszó harmat’ gyöngy-szemei.
Szép a’ te öledben gyengén rengettetni,
’S búját el-felejtve a’ búsnak nevetni:
Tudom, mikor Bakhus ágyat tőled kére ’s
Tudom semmit sem ér nálad nélkűl Czéres.XVII.
Emlékezet-Oszlop; Gróff Zichy Károlynak.
Budán 20. Sept. 1790.

VESS véget, bús Magyar2
A’ Magyar azért gyanús, mert bús; fél, mert fáj.
! Vess már a’ gyanúnak3
Suspicio nunquam bonus Judex in propria causa; nisi dolor contra se testis sit, in eadem causa.
,
Állítsd magad ellen magadat tanúnak.
Szabadúlj sértett szív! mint ritkán jó jeltől,
Attól az idétlen ítélet-tételtől4
Praejudicium praecipitantiae, proles melancholiae (vicinis potius quam Hungaris propriae) & foecunda Mater Phantasmatum.
Melly ha ágyat vethet a’ nem-hihetésnek5
Diffidentia credulitati contraria.
Száz sem éri utól a’ mit tizen késnek
Te pedig Irígység! Országunk’ gyilkossa6
Invidia infernarum sororum praecipua, quam non tantum Virgilius Orco detrusit, sed & Moyses.
!
A’ leg-irtóztatóbb setétség’ lakosa!
Menj vissza hónyodba Pokol’ fenekére,
’S ezt nyomd, mint béllyeget*
béllyebet Sajtóhiba, jav.
rabjaid’ szívére:
Hogy Hazafi Zichy ’s Téged’ a’ gyanított
De már ki-tündöklött hűség meg-némított.
Hogy a’ Zichy' bátor hűsége nem mai
’S nem tegnapi, tudják a’ Jósef’ hamvai
Mellyek míg erőssek ’s elevenek vóltak,
Ez fiatal szívvel eleget hartzoltak.
De a’ már el-fásúlt sebes magyar szívnek7
A’ kit a’ kigyó meg-tsip a’ gyiktol is fél.
A’ sok hitetlen közt nem látszhatott hivnek
Senki, mihelyt Hazánk’ szeretete mellett
A’ Bétsi tűznél is pirítkozni kellett.
Most látszik mint lehet azt meg-egyeztetni
Tisztelni az erőst, ’s a’ Hazát szeretni.
Most látszik hol nem félt Zichy, ’s minn rettegett?
És fogadásának miként tett eleget?
Hogy ő a’ Hazának hasznot tesz fogadta;
Hogy tett a’ mit tudott, ím meg-is mutatta:
Meg – hogy nem tulajdon haszna’ keresése;
Nem a’ kissebbekre fennyen le-nézése;
Nem tettetés és nem mellyékes buzgóság
Vólt ösztöne, hanem a’ Hazafiúság.
Győzött hát a’ Virtus, és már több ellenség
Nem maradt, hanem ha a’ feledékenység.
De emel Oszlopot emlékezetére
Egy szív az Olimpus’ hegye’ tetejére.
Mellyre rá van mettzve millyen az okos hív?
’S egy erős sereggel mint hartzolt kilentz szív? –
És hogy ez fel-emelt oszlop tartós légyen,
A’ háladatosság támogatni mégyen,
’S maradékinkat is rá emlékezteti,
Hogy Zichy Hazáját munkássan szereti.XVIII.
A’ Magyar Nemesi Karhoz.
Íratott Budán 22- Sept. 1790. és Németre is által tétetvén, mindenik ki-nyomtattatott.

HÁT igaz-e hogy kár, ’s gyanúra érdemes?
Ha Excellentziás a’ leg-első Nemes.
Hogy az egyenlőség’ mérték serpenyőji
Hibáznak, ha a’ köz Társaság’ elsőji
A’ többi tagoknál nagyobb ranggal bírnak
’S Nemes tzimerjekre több tzirádát írnak.
Hogy mennél közelebb van a’ test a’ testhez
Annál jobban vonúl a’ vas a’ Magneshez? –
Nem mindég – többnyire tsorbák és hibások
Az illy közönséges meg-határozások.
Tud a’ jó szív egyűtt nagy nevet viselni,
’S hivatalának is híven meg-felelni.
Tud hív Nemes lenni kétszeres mértékben
A’ Nemesi Karnál fellyebb emelt székben.
Tudja betses vólttát Nemesi sorssának,
Melly maga talp-köve Nagyságos rangjának:
Tsak vas az, és atzél mellyet a’ Magnes szív,
De aranynál drágább a’ hív Hazafi szív.
Mellyel sem az erő sem a’ rozsda nem bír,
’S mellyet nem változtat sem jó sem gonosz hír.
Sok Nagyjaink vóltak festve feketével
Mikor az Egekből nyújtott reményjével
Győzedelmi pompát kezdett énekelni
Hazánk ’s a’ járomból fejét fel-emelni,
De az illy el-fajúlt Testvérek’ számába
Ollyakat is raktunk szívünk’ bánatjába’
Kiknek mentségére tsak a’ késedelem,
’S a’ koczka-fordúlás lehetett védelem.
’S ím mikor bomlanak Hazánknak reményi,
Akkor mutatja-meg hűségét Ürményi.
Ezt sok, Jósef’ egyik kezének tartotta,
Most pedig ím egész Bétsnek meg-mutatta,
Hogy bátor feje ő a’ Nemesi Karnak,
’S ki-fejtheti a’ mit amott rosszúl varnak
Hogy nem szín-mutató ’s kegyelem' kereső
Nem magánost, hanem tsak köz jót keres ő.
Élj soká Hazánknak leg-első Nemesse!
Élj, ’s úgy élj, hogy Hazánk tovább is hihesse,
Hogy tudod Te mivel tartozol Hazádnak,
’S nem mindég szó, hanem szív felel a’ vádnak.XIX.
Egy szép Asszony mentsége, kit a’ Balaton’ látogatóba menni nem eresztett.
28. Mart. 1789.

HABJAI Országunk’ kisded tengerének
A’ partokon ollyan réműlést szerzének;
Hogy tsupa értz legyen közepén szívének,
A’ ki neki merne indúlni vizének:
A’ zajos hullámok egy-mást hömpölygetik,*
kömpölygetik Sajtóhiba, em.
A’ szelek a’ habot habbal erőltetik;
A’ sárga hínár szín zőlddel kevertetik
’S a’ távoli*
távolj Sajtóhiba, em.
nézőt is meg-reszkettethetik.
Láttam három embert tegnap egy sajkában
Miképpen kerengett a’ habok’ sorában,
Hol fel-emelkedett hullám’ toronyában,*
oronyában Sajtóhiba, em.
Hol pokolig le-ment a’ víz-vőlgy’ nyilttában.
Egy mért főld e’ víznek egész szélessége,
Még is a’ haboknak magas szörnyűsége
A’ túlsó partról is be-látszik: – elég-e
Ide? bár a’ Jázon’ nagy vakmerősége?
Hát egy gyenge szívű Asszony állatnak
Eszében, ezt látván, mik nem foroghatnak?
’S most őrlött tőlteni ennek a’ garatnak,
Vélném még magam is durva gondolatnak.
Tiltnak a’ szelek is rémítő morgással
Kik az egész éjjel szörnyű zuhogással
Mint egy jövendölték igaz jel-adással,
Hogy nagy Statio most Füred egy hajtással.
Sőt nem tanátsolják tsak Tihan’ partjára
Evezni, vagy onnan Szántódra visszára,
Mert bár vasat köss is a’ hajod’ farára,
Kényére hurtzolja nyár levél módjára.XX.
Balatoni Veszedelem.
23. Jun. 1789.

KERESS*
KERES Sajtóhiba, értelemszerűen em.
a’ hüss árnyékokban nyugodalmas rejteket
Músám! ’s zengedezz Tritonnak hála-adó éneket.
Balás’ szél-veszes Innepén szentelj egy Innep napot;
Emelj a’ Balaton parton’ emlékezet oszlopot.
Metéld-fel el-kophatatlan betűkkel, vas pennával
Mint bánt ezen napon’ Thetis az Appolló fijával?
Énekelj az életünkre törekedő habokról,
’S kedves Hazám kis tengerén történt zűr-zavarokról.
Tedd példává szerentsétlen esetedet másoknak,
Hogy ne higyjenek akarmelly kis vizen a’ haboknak –
Már két Órányi magasra a’ nap fel-emelkedett,
A’ sik víz tsendes tengeri színekkel kedveskedett,
Jó teréhvel a’ nagy sajkát előre el-botsátom, –
Indúlunk egy kis tsónakonn én ’s egy kedves Barátom:
Tán mind ketten meg-érzettük véletlen esetünket,
Mert otthon hagytuk morogva pattogó fegyverünket:
Mellyel a’ tsendes víz színén ollyan jeleket adtunk
Nem rég is, hogy hangzott az ég, ’s rengett a’ főld alattunk.
Dagad a’ víz, noha nintsen szél, nints leg-kissebb szellett, –
Sebes repten el-suhanunk a’ terhes sajka mellett.
Bámúlunk, hogy a’ nagy terhet ama’ nagy fa meg-győzi,
’S nevetkezünk hogy a’ kitsíny a’ nagyot meg-előzi:
Hasítja tsónakunk’ óra a’ dagadó habokat,
El-értük már a’ Tihani hegy-bertz’ órozatokat.
Ott elő-hozza Lővei minapi víg óráját,
Hogy egy mohos kövön álló Gémre sütvén puskáját
A’ hang, egy a’ bértzes hegynek horpályjába akadott,
’S mint ha a’ hegy le-szakadna ollyan zendűlést adott.
És onnan, hoszszan kerengve a’ hegy görbűleteken
A’ mint kinn űltek a’ bértzek*
bértzeg Sajtóhiba, em.
hol görbén, hol kereken,
El-ment a’ hang a’ templomig és abba meg-ütkőzött,
’S kísért a’ vízen bennünket tsattogó ekhók közőtt,
Füredhez már távoly vóltunk egy óra járásnyira,
De még is minden puska szónk oda hallott jobbára.
Én ez édes ditsekedést mosolyogva hallgattam
Kedvesen rémlett előttem a’ mit minap álmodtam,
’S hogy a’ tündér álom után tengernek ereszkedett
Kis hajom, ez hegy óráig hányattatást szenvedett.
’S itt víg álmamon tűnődő szívem’ biztatására
Hirtelen tsendesség feküdt a’ habzó víz hátára.
Meg-szóllaltat Szép-halmimnak kedves emlékezete,
Ah! mondok, vallyon, valaha – valahá meg-lehet-e?
Hogy Szép-halmit e’ tengeren Füredrűl*
Füredrű Sajtóhiba, em.
egy húzomba
Tsendes széllel által hozzam remete lakásomba.
’S míg édesen folydogálnak így a’ képzelődések,
Mind erősebb habot hajtnak a’ szél-lengedezések
Észak és nap-nyugot között a’ hegy-kanyarúlatja
A’ szelet a’ tágas térre jobban hánytatja:*
A sor két szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba.
El-értük már fele vizet; tekíntek az órára, –
Még, mondék, nints egy órája – ki érünk nem sokára – –
Már el-hagytuk jó messzire a’ Tihani partokat,*
partokát Sajtóhiba, em.
Hát lát Lővei északról felhő tornyozatokat,
Jövendőt mond, ’s igazat mond, nem tudván mit szóllana,
Vajha, gondolom magamban, igazat ne mondana:
Szelünk lessz úgy-mond – – tekéntek én is a’ víz’ habjára,
Észre vettem a’ színéből hogy szél lessz nem sokára:
De kettő vólt az Evezőnk, bíztam mind a’ kettőbe,
Magamat is érzem, mondék, még most ollyan erőbe’,
Hogy a’ harmadik lapátot ha kezembe vehetem,
A’ Hajót harmad magammal elébb partra kergetem,
Mint ama’ fenyegetödző felhők benn szorítsanak;
Mert ha innen vissza megyünk, Füreden mit mondanak?
Míg magamat a’ szél ellen vakmerően bíztatom,
’S ülésemet, hogy evezőt kaphassak igazgatom;
Bizony vészünk lessz, Lövei ezt akará mondani,
Veszünket mondott, ’s igazán talált tsak nem szóllani.
E’ szóra én nagy katzajjal el-nevetem magamat,
’S olly erőssen meg-forgatom evező lapátomat:
Hogy innen, hármas erővel a’ mint a’ hajó haladt,
El-érnénk Füredre tsendes széllel egy fertály alatt.
Hajtjuk a’ hajót erőnkből valamint tsak hajthatjuk,
Az el-hagyott terhes sajkát távolyról mutogatjuk,
Ditsértük a’ Kormányosnak előre vígyázását,
Hogy ő nem hagyta messzire a’ Hegy-bértzek’ hajlását.
Hanem annak árnyékában a’ szelet el-kerűlte, –
A’ mi tsónakunk már billeg, sok hab tolyong körűlte. –
Fordúl a’ szél – az északi fellegek változtatják, –
A’ zuhogó hullámokat fel-szélről hármaztatják,
Szokatlan vólt az evező – neheztelték karjaim, –
Lábomnak sem vólt ’sámolya, tántorgottak inaim.
Le teszem, hogy meg-pihenek, s’ hátom megett visgálom
A’ felhőt, – – hát már az elsőt fejem felett találom:
Mint sebes madár úgy repűl – részekre szaggatódik,
És ismét az el-oszlottra újjabb pára tolódik.
Nézek nyári nap-nyugottra; onnan jött egy fekete,
’S egy reménytelen pillantás tsak nem meg reszkettete.
Három sor felhőn belől, egy negyediknek gyomrában
El-pattana az égi tűz – ez vólt már valójában,
A’ mi, hogy vészünk vagy talám veszünk lessz jelenthette,
’S a’ mi testem’ a’ tűz ellen hidegre készítgette.
Mondanám már – mert meg is vólt – én-is, hogy veszünk lészen,
De láttam, hogy már Lövei le is feküdt egésszen.
Fejét felső ruhájával vastagon be-takarta,
A’ jövendölt vészt, és veszélyt tsak látni sem akarta. –
Én hát kéntelen kelletlen biztatásra fakadok,
Újra egy vastag evezőt a’ kezembe ragadok. –
Húzzam-e még? – hát Lövei meg-szóllamlik a’ hátom
Megűl – húzd Isten áldjon-meg; húzd tsak édes Barátom!
Alíg mártom jól a’ vízbe az evezó lapátot,
Érkezik zugva a’ felhő mellyet Lövei látott,
Ellenünk szegezi magát a’ szél minden erővel,
Alíg bírunk a’ hajóval a’ három evezővel.
De még eddig a’ kormányos jó izünn fütyölgetett,
’S bíztában tsak egyenesen a’ forrásnak vezetett:
Bíztattam én is, hogy tartson tsak a’ rövídebb útra,
Már talán egy fertály alatt tsak el-érünk a’ kútra. –
Már nekem tsak-nem egészen el-lankadtak karjaim;*
tsak egészszen A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
Vérzettek a’ tenyeremen fel-törött hójagjaim,
Tsak nem Ember-magasságnyi evező vólt markomba’
A’ nyele vastag, darabos, faragatlan, otromba.
Még is a’ mint a’ hullámok’ halmairól le-hágtunk
Alíg értünk vízet vele, tsak a’ hab után vágtunk.
Tekíntek ismét a’ partra – hát új felhő érkezett,
Ez az – mondám én magamban, – a’ mi a’ vízre vezet.
E’ szóra a’ szél’ ereje fel-kap egy tsoport habot,
Juttat Lövei’ fejének, ’s nekem is egy darabot.
Engem’ hátulról találván, ruhámat be-motskolja:
Haj-porral híntett hajamat mind öszve-kovászolja.
Tsak egy fából vólt ki-vésve hajónk teknő formára,
Mellynek erőszakos hullám tolongván az órára,
El-tekeríti hajonkat Északról Kelet felé,
És nagy kegyetlen szél hordta hullámok tsapnak belé.
Felejti a’ Kormányosunk elébbi fütyölését.
Alig bírta a’ tsónaknak vissza-tekerítését.
Hajtjuk, hajtjuk mind a’ hárman, a’ mint erőnktől telhet,
Gyors munkánkról egyedűl tsak magunk’ karja felelhet.
Mert a’ kik a’ partról nézték kemény hányatásunkat,
Soha tsak meg sem reménylték partra juthatásunkat.
Két revész meg-vonta magát a’ parton’ a’ fal mellett,
Látták kis tsónakunk felett a’ hullám mint kékellett?
Mint szórta a’ szél özönnel*
örömmel A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
a’ habokat nyakunkba,
’S sokkal rosszabbat gondoltak rólunk mint mi magunkba.
Nekem a’ tulajdon hasznom szememet el-tsábítja,
’S ama’ terhes sajka felé Tihan alá forditja.
Vesztemre, akkor találék éppen rá tekénteni,
Mikor azon is a’ nagy szél egyet kezd perdíteni;
Mint egy nagy nyomtató szűrű ollyan hullám látszatott
Fel-reppenni,*
Fel-reppeni Sajtóhiba, em.
mellytől talám sajkám el-borítatott.
De meg-tsalatott látásom – igazabbat láthattak
A’ kik Füredről mi felénk Perspektivát forgattak
’S tsak akkor látták hab közé rejtezett tsónakunkat,
Mikor nagyobb hullámokra fel-emeltük magunkat:
Már némellyek imádkoztak nem meg-maradásunkért,
Mert azt nem hitték – hanem tsak boldog ki-múlásunkért.
Túl dél felől Tselédjeim egy dombra szaladának,
’S mivel mindnyájan felőlünk olly hiszemben valának;
Hogy a’ terhes sajkán ülünk, melly akkor közép tályon
Billegett a’ nagy hegy alatt egy be-nyúlt víz horpályon,
Azt vélték, el-bújván sajkánk a’ nagy hegy árnyékába,
Hogy el-merűlt ’s bele vesztünk mi is a’ víz’ árjába.
Oh nem – még akkor izzadott markunk leg-keményebben,
A’ víz-hegyeken’ mászkáltunk, hol nagyon hol kissebben –
El-múlt már az első veszélly – a’ szél meg-tsillapodott,
Lövei szabadúlásról már nem is gondolkodott.
Én is, ha tovább tartana, el-fárasztván karomat,
Már tsak arra határoztam*
hátároztam Sajtóhiba, em.
el-tökéllve magamat;
Hogy meg-fordítom a’ hajót a’ kormány evezővel,
Hadd vigyen a’ merre tettzik a’ szél minden erővel.
De egy kitsinyt tsillapodván – tekíntek tennyeremre, –
Folyt a’ vérem – hát kezkenőt terítek a’ kezemre,
Szokatlan izzadásokkal magamat erőltetem,
A’ mint a’ fel-szél engedte a’ tsónakot kergetem.
Néha néha a’ part felé tekíntgetek előre,
Írtóztató vólt, mint rohant a’ hullám nyakra főre;
Mintha mászkálnunk meredek nagy hegyekre kellene
Mikor tsónakunknak egy egy víz-torony állt ellene,
Mellynek ha hátára hágtunk ’s az evező meg tsapta,
Hajónkat egy más meredek nyílásba úgy le-kapta,
Hogy a’ ki kivűlről*
ki-kivűlről A kötőjel fölösleges, hiszen a ki szó itt nem igekötő, ezért elhagytuk.
nézte semmiképp’ nem hihette,
Hogy tsónakunkat e’ veszes tenger el nem temette.
El-iszonyodtam tsak hamar ezeknek látásától
Meg-fordúlok – ’s hát hírtelen új szél-vész kerül hátúl,
Nem bírhattunk erejével – az el-hagyott helyekre
Vissza ragadott bennünket egy-néhány lépésekre.
A’ szél az evezőmet is hátra felé vezette,
Sokszor a’ hullám meg-fogta ’s karomat késleltette,
Az üres fa’ óldalának neki tűzöm térdemet,
Akkor meg, egy sikolytó szél, tsak nem ki-vet engemet.
Szóllítom az Inast, ’s hanyatt elémbe le-fektetem,
’S lábomat az ő lábának tántorogva meg-vetem.
Melly reszkető inaimnak sámoly székűl szolgála,
’S tsak alig pihegő mellyem újjabb erőt talála.
Egyszer tsepegnek a’ felhők szapora záporokkal,
Bíztat minket a’ Kormányos, ’s kiált tele torokkal;
Rajta! rajta! már a’ parthoz nem igen meszsze vagyunk,
Minden egy egy rándítással egy egy habot el hagyunk.
De jóllehet ő bíztatott, ’s ízzadtak a’ munkások,
Nem használtak Löveinek ezek a’ biztatások:
Ő hogy a’ habra tekintsen fel sem emelte fejét,
Noha már elég moslékos víz lepte nyugvó helyét.
Hanem, mikor másodszor is a’ szél el-tsendesedett,
Én is el-untam dolgozni – a’ karom el-senyvedett;
Le-teszem az evezőmet, ’s a’ szél ellen fordúlva,
Éneket kezdek nevetve, (de valóban búsúlva)
Dallra szedem Löveimnek köztünk kedves nótáját
A’ kotsmárosnét danolom ’s annak a’ kapolnáját.
Az ördög mondja most, úgy mond egy kitsinyt mosolyogva,
– Hát ehol jön a’ harmadik terhes felhő suhogva. –
Helyre ülök – elő rántom*
rántam Sajtóhiba, em.
evező lapátomat,
Neki feszítem az Inas’ láb-hegyének lábamat.
Unszolom bíztató szívvel evező Társsaimat,
Noha már tsak alig bírtam el senyvedt inaimat.
A’ szél magát evezőnknek úgy ellene szegezte,
Hogy lapátunk hátra, ’s a’ szél előre nem ereszte;
Mint mikor tiszta nap-fénnyel kieskedő időben,
Fel-emelvén a’ kis madár magát a’ Levegőben,
Játszi szárnyját sem előre sem hátra nem ereszti,
Hanem testét lengedező tollakon fel-függeszti;
’S rá támaszkodván a’ könnyű levegő oszlopira,
Hangokat botsát az égnek magas boltozatira;
Könnyű teste egy helyben áll, tsak szárnyát billegeti,*
billegetti Sajtóhiba, em.
’S hogy örűl a’ fényes napnak víg hanggal jelentgeti,
Így a’ mi kis tsónakunk is, karunk’ bosszúságára,
Rá nehezedvén az alá tolongó víz’ hátára,
Úgy billeg az evezőkön mint meg-annyi szárnyakon,
Az egy-egy ház magasságnyi tsattogó hullámokon,
A’ nézőknek tsudájára, szívünk’ rettentésére,
Áldozatúl visz mint ’sákmányt Thetis’ tisztességére.
A’ tengeri tsudák hozzánk tsoportozzák magokat
’S kedvekre szedik a’ belénk ütközött hab-hangokat.
Szabadíts Triton! vedd elő három ágú villádat,
Szánd-meg ez ennyiszer óron tsapkodott hajotskádat.
Ne botsáss több szeles habot tsónakunk’ ellenére
Ez izzadozva dolgozó hat karnak szégyenére. –
El-múlik a’ harmadik szél; az idő vídámodik,
Nem is volt ez olly kegyetlen, mint sem ama’ második.
Fúj a’ szél, de a’ hullámok már nem emelkedhetnek,
Mert a’ közelített partok jobban ellent vethetnek;
Én vissza felé fordúlok, nézek a’ nád-szélekre,
’S onnan örvendő szemekkel tekíntek az Egekre;
Fel-állok a’ kis tsónakban, Löveit is fel-kőltöm,
Tömjénezőmet jó szagú faddi fűvel meg-tőltöm.
Füstölök a’ fel-szél ellen Triton’ tisztességére,
’S míg ez tartott, már jól ki-is értünk a’ nád-szélére,
Melly édesdeden halgattuk ott a’ nád-suhogását,
Mikor már által haladtuk a’ zúgó hab’ morgását!
Mint-ha mind meg-annyi Sálvét adnának a’ nád-szálak,
A’ veszélly után ebben is örvendezést találok,
Holott a’ ki a’ Parton áll attól is borzadozik:
A’ nagy baj után a’ kitsiny kész örömre változik.
Evezünk a’ nádas mellett tsendesebb suhogással,
Játszi ditsekedésekkel beszélgetünk egymással,
Miket láttunk,*
tunk Mivel a mondat második tagmondata múlt idejű, ez feltételezhetően sajtóhiba, jav.
miken mentünk által? és szerentsére
Mint jöttünk-ki nagy munkával, a’ Tó’ felső szélére?
Éltte’ meg-maradásáról ki miként kételkedett?
Egynek karja, másnak szíve hányszor ’s miként tsüggedett?
Végre a’ ki-kötő parton utóljára meg-állunk,
A’ hajóból a’ nézőknek köszönünk, és ki-szállunk.
Örvendenek a’ Révészek szerentsénk’ nagyságának,
Meg-beszéllik életünkhöz melly keveset bízának?
Én pedig hartzról érkezett Vitéz bajnok’ módjára
Mutatok a’ tenyeremnek ’s a’ ruhám’ hátúljára
Mutogatom a’ markomból ki tsorgó vér tseppeket,
Törőlgettetem hajamról a’ szél hordta vizeket
Tsak el-bámúltak a’ kútnál Barátink, hogy mi vóltunk,
Örvendnek és tsudálkoznak, hogy a’ vízbe nem holtunk.
Maradhatatlan kérdezik esetünknek rendjeit
Sajnálva hallják szívünknek kétes rettegéseit;
Félelmünket a’ baj után sokkal nagyobbá tették,
’S velünk, millyen kétséges volt életünk, el-hitették.
Úgy, hogy más nap’ vissza menet itt hajóra nem űltünk,
Hanem a’ Tihani Révnek a’ keskenyre kerűltünk.
Sőt egy felől a’ Barátság, más felől a’ félelem,
Oda is alig ereszték el Löveit én velem.
’S a’ sok kételkedés között időnk úgy el-haladott,
Hogy már a’ nap le-menttéig tsak egy óránk maradott.
Homályos vólt már az estve mikor a’ partra értünk,
Tüzet rakunk hát ’s jelt adunk, hogy hajó jöjjön értünk.
De mire az el-érkezett, már úgy be-setétedett,
Hogy Lövei bele nem űlt, és engem sem engedett.
Által küldöm szakátsomat a’ hajón éjtszakára,
Hogy fölöstökömre várjon bennünket virradtára,
A’ révész pedig hajnalra vissza jöjjön sajkával,
Nem lélek vesztő tsónakon, ’s nem két-harmad magával.
Magunk a’ rév-házhoz vonjuk éjtszakára magunkat;
Örvény gyökérrel keményen ki-füstöljük házunkat.
Hogy a’ szunyog alkalmatlan éjtszakát ne okozzon,
Hanem kinn a’ szél morgásra donogva táborozzon –
Hajnallik – én ki-tekéntek – nézem a’ hullámokat,
Hát! – nagyobbaknak találom*
találam Sajtóhiba, em.
még mint tegnap azokat.
Nézem a’ sajkát, hát nem jön – oh! de – nem is jöhetett,
Nem ment az akkor a’ vízre a’ ki élni szeretett.
Vissza megyek, ’s a’ párnára vetem ismét fejemet,
A’ nap’ és a’ legyek ellen be-takarom szememet.
A’ szél-zúgás a’ bertzek közt sok réteget talála,
És nékem ez a’ rekedt hang édes álmot tsinála,
Fel-kél egyszer Lövei is, – ki-megy – el-iszonyodik,
Hogy a’ szél, és a’ hullám is, mind jobban nagyobodik:
Az egyik hab a’ másiknak mint mászkál a’ hátára,
’S sok apróbból miként válik nagy hullám utóljára:
Azok egymást mint kergetik Zala felől Fók felé,
’S a’ közel való nádasba mérgesen tsapnak belé –
Mit tsináljunk? – az álomnak el-múlt már az ideje;
A’ sajkánk hogy által jöjjön nintsen elég ereje.
A’ Szakáts ránk oda haza hijjába várakozik,
Vagy tán még az ebédről is nehezen gondolkozik.
Egyszer még-is az Inasnak jut hirtelen eszébe,
Hogy van velünk Csokoládé, ’s vesz egy párt a’ kezébe.
Egy faragatlan bögrébe tsak hamar le-aprítja,
Az embert a’ nyomorúság mire meg nem tanítja!
Mibűl igyuk-meg? – a’ falonn függöttek tserép tálok,
Egy munkásoknak készített jó méllyetskét találok.
Azt le-veszem, ’s pirítatlan kalátsot szelek bele,
’S meg-öntjük fekete lével a’ tálat tsak nem tele.
Így tegnapi vatsoránkat potoljuk reggelivel,
’S már kevesebbet gondolunk a’ hullám’ zörgésivel.
Vár már a’ Szakáts Szántodon kettős fölöstökömmel,
Mennénk-is mi késés nélkűl, tsak mehetnénk, örömmel.
De a’ habokat Fok felé hánytató Zala szele,
Még annak is irtóztató oka ’s háborgó jele,
Hogy alig ha Tihan alatt nem eszünk ebédet-is,
Mert a’ mai szél haladja a’ tegnapi szelet-is.
Úgy is lett; egy öreg tyukot a’ Révészné meg főzött,
Azt meg-esszük,*
meg-eszük Sajtóhiba, em.
sok mosolygó sohajtozások kőzött;
’S mivel nehéz szem-héjjamnak nehéz vólt parantsolni,
Én ágyra dűlök álmatlan ejtszakámat pótolni;
Jó ízűnn esett, ’s még talám álmomban eszre vettem,
Hogy a’ szél is tsendesedett, míg én el-tsendesedtem.
Meg-érkezik a’ kis sajka; engem’ is fel-költenek,
A’ várakozó útasok rakásra sereglenek;
El-indúlunk – Ládainkat a’ sajkába rakatjuk,
Magunkat reménység alatt jó fel-széllel bíztatjuk.
Mert míg hajónk a’ Szántódi parton’ késedelmezett,
A’ nap-nyugoti szél után északi következett.
Egy fekete felhővel jött rettenetes zuhajjal,
Hartzol a’ szél a’ Hullámmal, zörgő tsattogó zajjal.
A’ már meg-índított habok még Fok felé sijetnek,
Oldalról a’ szél-fuvások ellene szegeztetnek.
’S a’ nád-szélben a’ habokon ollyakat tsavarítnak,
Hogy a’ szél-seprette vízek’ látási iszonyítnak.
Közel fél óra tőlt bele míg a’ szél meg-győzhette
A’ habot, és hánykodást Szántod felé kergette:*
A sor egy szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba.
’S úgy leve egy kis tsendesség – ’s szemünk meg-tsalatának,
Mivel így a’ hab nem látszott mint szemközt akkorának.
No! rajta most – el-mehetünk – a’ szél is fog segítni,
És a’ hab is az evező legényekben könnyitni.
Megyünk – ’s míg még közel jártunk a’ hegyek’ árnyékában,
Vígan űldögel Lövei a’ sajkának farában,
Sőt még pípára is tőlte; de mihelyt el-haladtunk,
A’ hegyek mellől; a’ hajó jobban rengett alattunk:
Én vissza felé fordúlok a’ Tihani vidékre,
’S állva meg-vetem lábomat jól a’ hajó fenékre,
Löveit mint bátor révész bíztatom tréfálódva,
Mert ő már fél könyökre dűlt mint-egy el-szomorodva.
Mind jobban jobban tódúltak ránk az Északi szelek,
Úgy, hogy már fel-felé menve nem bírtunk volna velek.
Látszik már Füredi házam, melly annak rendes jele,
Hogy ott ha ki ugranám is, már tsak nem halnék bele.
De mivel tsekélly vólt a’ viz, ’s nagy a’ habnak ereje,
Jobban rengett a’ sajkának mind fara mind eleje.
Lövei hajó fenéknek le-szegezte szemeit,
Hogy mint-egy eszre se vegye óldala rengéseit,
Az Inas sárgúlt, ’s mint sárga viasz halaványodott,
’S az én vakmerőségem*
vákmerőségem Sajtóhiba, em.
is most ellene támadott;
Mit félsz most, mondok: ha tegnap el-vádolál engemet,
Hogy el-árúlták inaim’ rengési félelmemet?
Az én inam ha reszketett, méltán is reszkethetett,
Mert a’ kemény hajó húzás nagyon meg-erőltetett,
De nézd most, hogy a’ hajóban botlás nélkűl fenn állok,
’S mint-egy, a’ hab-tolongás közt víg játékot találok.
Le vonúl, meg-veti hátát a’ hajó óldalának,
Annak pedig, kit a’ habok leg-jobban tsapdosának;
Én meg-intem, hogy idején vigyázzon a’ fejére,
Hogy a’ Hullám be ne tsapjon a’ nyaka’ geréntzére;
Ezt alíg mondám-ki ’s már is Eolus készen vala,
Egy tseber habot tajtékzó kezével fel-markola,
És azt szegleten, a’ hajó farába úgy be-kapta,
Hogy az Löveit óldalba, az Inast nyak-szírt tsapta.
Ki nevet, ki tsudálkozik, ’s nehéz vólt a’ számvetés,
Az ijedtség vólt-e nagyobb, vagy pedig a’ nevetés?
Nem vóltunk már a’ Rév házhoz több, mint száz lépésekre,
’S még is mint rá tud ijeszteni a’ hab a’ félénkekre.
Ki-érünk még is békével tsak ugyan utóljára,
A’ Balatonnak Szántódi rég’ ohajtott partjára, –
Onnan el-megyünk örömmel ki ki maga útjára,
’S tsókokat hányunk a’ partról Füred’ túlsó partjára,
Egy két szó közt karjainkat vetjük egymás’ mellyére,
Unalmas történetinknek víg emlékezetére.XXI.
Felséges Második Jósef Tsászár Halálának emlékezet innepén, utánna egy esztendővel.
Posonyban 22. Febr.

A’ NAGY Isten körűl lévő fényességből,
Le-tekintvén szűz szent Asszonyunk az Égből,
Az emlékezetes Jósef’ gyász Innepén,
Lát egy gyászos Magyart Országunk közepénn:
’S kérdi, hogy az ennyi Farsangolók között
Hogy van, hogy ő éppen ma gyászba öltözött?
Így felel a’ bátor Hazafi hirtelen,
Ne ütközz-meg szent Szűz ez fekete jelen;
Innepet szentelek Jósef’ árnyékának,
Mert ma esztendeje kora halálának.
’S hogy hogy? kérdi a’ Szűz: ’s előtted lehet-e
Olly jeles a’ Jósef’ bús emlékezete,
Kit ti, ’s a’ mint vélem nem tsak Ti magatok,
Tagjait rongáló Főnek tartottatok. –
Én – felel a’ Magyar – én – és kezd könyvezni,
Tartozom míg élek róla emlékezni,
Nekem úgy mond egyszer méllyen aluttomban,
Mellém lopakodott Jósef alattomban,
Nagy és kemény szóval fel-serkent engemet,
De reá tsak alig vethetém szememet,
El-tünt, ’s míg réműlve tsudálom magamat,
Mellettem találom őrző Angyalomat.
Meg-szóllít az Angyal és int hogy fel-keljek
És mindjárt Jósefnek Oszlopot emeljek. –
Hozzá fogok, ’s félig már fel-építettem,
Midőn sok Hazafi Társaim mellettem
Nagy kiáltásokkal öszve tódúlának,
’S hogy Oszlopját fellyebb rakjam, el-tiltának. –
Most hát felel a’ Szűz építsd-fel egésszen,
Talám már akadály ’s tilalom nem lészen;
Nem – így szóll a’ Magyar, mert már meg-értettem,
Hogy Fundamentomát nem jó helyre tettem:
Egy iszonyú méllység vólt ásva alatta,
Mint őrző Angyalom már meg sugarlotta:
Még pedig félelem, gyanúság, kétségbe-
Esés, és villongás laktak a’ mélységbe;
De emelek most mást emlékezetére,
Mellynek minden Magyar kész építésére.
Ennek a’ talp-köve lessz a’ bizodalom,
Közép-forrasztása az édes Hatalom:
Tetején az okos szabadság’ tzímere,
Sándor Leopold lessz építő Mestere.XXII.
Hadik Fő-Hadi Vezér koporsójára; Ennek a’ Deák Versnek:
Hadikii ad Tumulum ’s a’ t.
Magyarra fordítása. Posony. 12. Febr 1791.

A’ HADIK’ holt testét látni sir boltjába
Három testvér Szűzek jöttek gyász ruhába
A’ Vallás,8
Vallás, Religio: ez ollyan formát tesz, mint Virgiliusnál a’ pietas, mikor Eneást nevezi Pius Aeneasnak. Nálunk kőzönségesen a’ Religiót Vallásnak nevezik, ’s talám tsak azolta nem meríti-ki a’ Vallás a’ Religio, értelmét, miólta vissza él vele a’ Világ: mert a’ Vallásról nagyot tart az Irás: Szájjal teszünk Vallást az idvességre. (A lábjegyzet második mondatában a Vallásnak szó Vallásnok alakban szerepel, em.)
Vitézség, és az Ösi Hűség9
Prisca fides; Ösi hűség. Értsd akár azért Ősinek, mert régi, akar azért, mert a’ Magyarra Ösrűl maradott Jóság. (Az utolsó mondat végén álló vesszőt pontra jav.)
Mind háromra munkát ’s szót bíz a’ Ditsősség.10
A’ Ditsősség azért van ide Magyarúl be-hozva, hogy méltó oka legyen a’ Bőltsességnek arra, hogy ollyan különös, és mást ki-rekesztő Koporsós Verset írjon Hadiknak.
A’ Vallás meg-gyújtván maga a’ métseket,
Barátivá tettem úgy-mond az egeket.
A’ Vitézség, bajnok-koszorút sírjára
Tűzvén, Gordont tettem úgy-mond melly-vasára.
És az ösi Hűség sírján fejér szívet
Függeszt-fel; nyert úgy mond példámmal sok hívet.
Negyedik érkezik ez három közibe,
A’ Bőltsesség, ’s állván a’ feje felibe,
Szeretett engem’ is sisakos lettére
Úgy-mond, és ezt írja koporsó kövére:
Egek! ha már Hadik hozzátok kőltözött,
Nem nagy öröm élni az emberek között.XXIII.
Felséges Második Leopold Tsászár és Magyar Király’ Koronáztatásának emlékezetére, midőn annak Innepét űlnénk egy esztendő el-telve.
Egerszegen. 15. Novemb. 1791.

SZENT Szűz! ki nem régen vídám tekíntettel
Ránk néztél, ’s olly nagy jót tettél ez Nemzettel,
Hogy midőn már az ég’ minden ostorai,
A’ kétségbe esés’, ’s szolgaság’ lánttzai.
Szemünk előtt fennyen láttattak zörgeni,
’S hamuvá emésztő tüzet gerjeszteni:
Hirtelen meg-szüntek mennyből a’ zörgések,
’S öröm hanggá váltak a’ nehéz nyögések.
Jósefnek Leopold űlt széke*
székbe Sajtóhiba, értelemszerűen em.
helyébe,
’S Leopold Koronát tévén fejébe,*
A sor egy szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba.
Leopold’ Innepét ollyan szentté tette,
Hogy a’ Haza minden búját el-feledte.
Tekínts-le szűz Anya! most is az Egekből,
Olvasd az örömöt a’ sok hív szívekből;
Kiket, ma, ez szent nap’ vissza fordúlatja
Bíztat, hogy ez a’ sok Nemzetségek’Atyja,
Kit ma esztendeje vallottunk Atyánknak,
Olly kegyes Királyja fog lenni Hazánknak,
A’ millyenre vagyon valóban szüksége,
’S a’ millyent várt a’ sok kétes veszélly’ vége.
Tekínts-le ’s örökké tartsd rajtunk szemedet;
Még régi Eleink vallottak Tégedet
Szent Szűz! nagy Anyjának és pártfogójának,
Ennek a’ Keresztyén hitre tért Hazának.
Fogjad azért pártját; óllyad gyermekidet
Zabolázd-meg a’ mi ’s Te ellenségidet;
Nyomd-be a’ Magyarnak méllyen a’ szívébe,
Hogy a’ nagy örömnek nints tehetségébe,
Igazán meg-bírni sem a’ ditsősséget,
Sem ismérni minden rosszat ’s ellenséget;
Nyomd-be hogy valamint nem jó hamar hinni,
Úgy kár a’ gyanút is olly messzire vinni,
Hogy vagy a’ meg-hittség vagy gyanús félelem,
Vagy nagy idegenség, vagy részeg szerelem,
Meg-bánassa*
Meg-bánássa Sajtóhiba, értelemszerűen em.
vele szabad születését
’S a’ Nemzeti vérnek nemes keverését.
Hanem a’ szabadság’ meg-tartása végett
Szeme előtt tartván az okos hűséget,
Főldi Istent ugyan ne imádjon soha,
Se a’ Hazájában ne legyen mostoha,
De emlékezzen-meg Össei’ tettére,
Hogy ők tettek egynek koronát fejére.XIV.
Válasz egy jó Baráthoz, a’ Baranyába.
Új esztendő napján 1792.

FEL találta hát Helikont Fébus Beotziában,
Fel-találta ama’ Músák’ barátját Baranyában
Honnan a’ Katádfai lant kellemetes hangjai,
Dömény Jósef’ szívre ható és elmés vers-sorai,
Sebes repűlve szárnyallnak a’ Délus’ szigetéhez,
Keresvén ott a’ Magyarok hullámos tengeréhez,
Közel, a’ parton tarkálló Tzinthus hegy’ tetejében,
A’ szerentsétlen Ariont Karátsony’ Innepében.
Keresik – fel is találják – ’s hogy is ne – Tespiából,
Ama’ kilentz szépségeknek múlató hajlékából,
DelustLátona’ rejtekét, az Apolló’ hazáját,
Mert ismérik az Istenek egymásnak Háza’ táját.
Fel-találják ’s meg-mutatják egy Nemes köszöntéssel,
Meg-bizonyítják egy elmés ’s szerentsés verseléssel;
Hogy nem tsak a’ Tiszán túl van Delfinium, a’ mellyet
A’ mint tartják Debretzen bír már ma Athené hellyett.
Nem tsak Fotzis szűl tudományt ’s a’ Parnasszusi Patak,
Mellyel ma sok tekíntetben kérkedhet Sáros Patak,
Phoebus nem mindig Romába ’s Palatin’ hegyén szedet
Koszorút, kit nem rég Buda Pestnek által engedett;
Sem nem bújkál mind örökké Pásztor ember formában,
Az Admetus Király’ nyája mellett Thesszaliában,
A’ hol ma-is Kazinczynak ’s Szabó Dávidnak örűl,
Kik bírják Pásztori sípját Kassán és Kassa körűl.
Sem nem mindég a’ Klarus hegy’ allyán Kolofon mellett,
Hol Tordán a’ Gyöngyös Törsök új gyöngyel ki-zőldellett:
Nem tsak a’ Győri Rodusban hullat arany tseppeket,
Hol hanggal mérik Revai és Rajnis a’ verseket;
Nem laknak a’ Magyar Músák tsupán Emathiában (Pieria)
A’ hol sir Yung a’ Pétzeli Bibliotékájában:
Ti sem vagytok éppen puszták, Egünk’ déli vidéki,
Ott-is múlat néha Fébus, ott-is van széki néki;
Van, e’ mindentűl üresnek vélt gyönyörű megyében,
A’ mi mindennek, avagy tsak Arionnak fülében
Olly érzékeny illetést tesz a’ millyent valójában
Érezhet, egy égi*
ági Sajtóhiba, em.
tűztől élesztett szív magában. –
Tsak nints az elmésség kötve ez vagy amaz Klimához,
Nem szükség mindennek menni a’ Delfus’ barlangjához:
Nem kell fejét az üregbe dugni hogy profétáljon,
Nem kell helyet válogatni hogy tudományt találjon.
Ki tudja: hol múlatkoznak az Egek’ Leányi’? ’s a’
Sivatag Scithiának is vagyon Anakarszisa.
Fel-kerestek hát, Barátom! engem, versed’ hangjai,
’S hát olly némák legyenek-e Füred’ hegy’ óldalai?
Hogy éneked’ hallására vissza ne Ekhózzanak,*
Ekhózzának Rímelés szerint em.
Vagynak-e olly nagy bértzesek, mellyek ellent álljanak,
Maga meg-unt téli Músám’ hozzád repűlésének?
El-hullottak-e tollaim? vagy éppen ollyan Vének,
Hogy a’ ki nagy Karátsonban rólam éneklett, nyomba
Ne lantoljak egy húzomba vissza kis Karátsonba?
Oh! – nem: – ha Te örömömet veled közössé tetted,
Mikor szokott Innepemet távoly is innepletted,
’S ha Innepem’ nyóltzad-napján hármasan örvendezett
Szívem, hogy leveled éppen új esztendőn érkezett,
Ez elég tehetős, ’s ugyan nyomos mozgató erő,
Hogy ne lehessen örömöm ez nagy napon’ heverő,
Hanem veled innepeljek egyszersmind, míg felelek,
’S Tégedet új esztendei áldással köszöntselek.
Messze vagy, de közel hoza hozzám kedves leveled,
’S úgy tetszik mint-ha ez napot együtt űlném-meg veled.
Úgy tetszik hogy együtt űlünk a’ Hajnal szárnyaira,
Együtt repülünk az égnek magas bóltozatira;
Ragadtatunk a’ fényes nap’ tüzes tanyája felé,
A’ melly már ezt a’ nagy napot a’ nagy Úrnak szentelé
Mikor a’ véghetetlennek Házának tornáttzában,
Láng ’s arany színnel ragyogott a’ reggeli órában.
De hát vallyon ott lakol-e? Te hatalmas Alkotó!
Vagy van-e házad ’s udvarod? oh boldog Mindenható!
Igaz-e hogy űlsz, valahol mint-egy Királyi székben,
Ki minden Teremtésidnek ez temérdek vidékben
Bizonyos lakhelyt rendeltél; de magad hol lakoztál,
Minek-előtte bennünket a’ semmiből ki-hoztál,
Vagy hol lakol most? ’s hol tartja székit Fő Uraságod?
Tsak maga tudja a’ Te bőlts meg-foghatatlanságod
Mi tsak, mivel Te testetlen, de képzelhetetlen nagy,
Tiszta égnél ’s tűznél tisztább tiszta természetű vagy:
A’ leg-tisztább tüzhöz mérjük boldog természetedet,
’S a’ langal piros hajnaltól kérdezzük hol-létedet.
Emelj-fel hát szárnyaidon nagy Király’ őr-állója!
Szép hajnal! ez új esztendő’ ragyogó hír-mondója!
Emelj-fel – vezess közelebb annak a’ végetlennek
Pitvarihoz, a’ ki körűl mint sebes Pósták mennek
E’ nagy roppant Mindenségnek körűl forgó testtei,
Mellyek nálunk e’ múlandó időnek mértékei.
Oh! ha bele-tekínthetnénk ama’ mérhetetlenbe,
A’ hol sok bóldog szemléli az Istent szemtűl szembe!
Hadd látnánk azt ki előtt tsak egy nap ezer esztendő,
’S millyen az az esztendőkkel nem mérséklett jövendő?
Mit tesz élni, ’s még is idő haladást nem szenvenni?
Az időben kezdődöttnek halhatatlanná lenni?
Esmerni az Istent, ’s látni; még is mindig találni
Benne, a’ mit tsudálhassunk, ’s azt imádva tsudálni?
Mikor lészen az? oh bóldog örök meg-foghatatlan!
Mikor fogja tudni Lelkünk azt hogy ő halhatatlan?
Lelkünk? mellynek az is elég ez testnek tömlötzében,
Ha buzgó könyörgés után ez siralom’ vőlgyében
Meg tanít a’ Fő Bólts, bőltsen számlálni napjainkat,
És az örökké valóra intézni vágyásinkat.
Taníts-meg örök Bőltsesség! és vezess kézen fogva
E’ kietlenből, a’ hol most bujdosunk nyomorogva, –
Ama’ minden boldog Lelkek’ fényes Hazája felé;
Buzdítts ditső Tornáczidba vágyni, és vezess belé;
Hogy ott veled éljen lelkünk, sőt azon boldog helyen,
Egy mind örökké tartandó új esztendőt szenteljen.


FOLYTATÁS.*
A kötet itt kezdődő második felében a lapszámozás újrakezdődik.

XXV.
A’ Magyar Nyelvről egy Méltóságos Hazafihoz.
31.*
A 31-et 21-ből jav., l. a Magyarázatoknál.
Julii 1789.

BUTSUZOL-E? játszi Lelkem! ki-készűlsz-e mellyemből?
Hiszen alig egy harmadrész tőlt-még-el életemből.
Sőt még eddig nem-is éltem – tsak élni készűlgettem –
Gyermek voltam – jó Anyámnak semmi hasznot nem tettem.
Ti hegyes óldal-szurások! mint ’s miért szűkétitek
Lélekzetemet? – Lelkemet hogy ’s hova kergetitek?
Talám ugyon el-küldötök Kazinczim’ hazájába *
Akkor tályban hozták hírét halálának. (A szerző jegyzete. A lábjegyzet helyét zárójelbe tett csillag jelöli a főszövegben.)
Ez vastag testtől szabadúlt Lelkek’ társaságába.
Ah! jó vólna – nem tagadom – el-hagyni e’ világot
Bóldogúl fellyűl haladni ezt a’ halandóságot,
Ha ezzel be-érné Lelkem holtom után, hogy vóltam;
Ember vóltam – ’s ember lenni meg-szüntem, hogy meg-hóltam.
De mint fogja majd számlálni Lelkem az esztendőket?
Ha mint lelketlen növevény tsak úgy töltöttem őket.
Ha mint egy fűszál fel-nöttem, ’s ki-fogyván nedvességem,
Minden nemes munkálkodás ’s haszon nélkűl lett végem:
Sőt a’ fű-szál, által-esvén némelly változásokon,
Használ, ’s segít az utánna növendő fű-szálakon;
Mikor titkos erejével viszsza-térűlt ’sirjának
Kövérséget ád a’ főldnek, maga’ édes Annyának:
’S hát én szerelmes Anyámnak ollyan gyermeke legyek?
Hogy élvén édes Hazámnak semmi hasznot ne tegyek.
Tsak az legyen-e a’ haszon sírba Záratásommal,
Hogy tágabb leszsz a’ lakó hely az én ki-múlásommal?
Oh Lélek! ha a’ ki meg-hal, nem múl-el mindenestől,
’S ha Te magad sem aluszol el-válván-is a’ testtől:
Mit ítélsz majd? hogy e’ testben a’ mellyből ki-költöztél,
Egy-nehány szép esztendőket haszon nélkűl töltöttél.
Mit ítélsz majd? ha meg-látod nagy lelkű Őseidet,
A’ kik közűl talám egy-is meg nem ismér tégedet.
Azokat, kik nem kémélték a’ Hazáért véreket,
A’ közönséges haszonért le-tették életeket.
Ha a’ maradék számlálván a’ hóltak’ lajstromát*
A sor egy szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba. A H–III. Kt.-ban megnézni!!!****
Tsokolja sok hasznos Atyák emlékezete’ nyomát
Ezt fegyveréről dítséri, másikat pennájáról,
Amazt Hazája mellett tett némelly hasznos munkáról,
Te rólad pedig azt mondja: ez-is ember vólt, ’s meg-hólt,
’S isméretlen oszlopa lessz testednek egy setét bólt. –
Édes Hazám! haszon nélkűl így szünjek-e meg-lenni?
Holott ha valaha, most – most kellene hasznot tenni.
Mikor úgy meg-kortsosodott a’ Magyar ’s ollyan nagyon
El-fajúlt, hogy már nevét is el-vesztő félbe vagyon.
Éva a’ Paraditsomba tsalfa kígyót eresztett,
’S tsak nem Ő magával együtt minket is ki-rekesztett.
Nem bírunk már Asszonyinkal, tsak küszködünk azokkal
Az előttök kedvesekké lett fark tsóválásokkal;
Ha nem süvölt nemes nyelvünk; durva lessz A’ Magyar hang,
Sőt azt is hogy Magyar nemzet szégyenli sok gőgös gang:
Van-e nemzet? melly valaha erre vetemedhetett,
Hogy éppen itthon szégyenlje azt hogy itthon született;
Nem kárhozat-e kivánni inkább Magyar nem lenni,
Mint a’ Magyart jobban jobban tökéletessé tenni?
A’ kit ollyan szerentséssé tett az áldott Természet,
Hogy minden gondos mivelés nélkűl is tsak tenyészett.
Méreggel forr minden erem: sijetteti halálom’,
Mikor Hazámban a’ Magyart keresem,*
keressem Értelemszerűen em.
’s nem találom:
Mikor tsúfolják hónyókat sokan érzéketlenűl,
’S édes Annyok’ hasába kést vernek Istentelenűl.
A’ disznót egy útálatos baromnak tartják lenni,
De még is soknak jó vólna oda tanúlni menni:
Ha egy közűlök ganajjal alamját meg-rútíttya,
Azt a’ többi a’ seregből ki marja, ki-taszítja:
Édes Hazám! ha szavaink azok ellen zengenek,
Kik téged nyugvó hónyokat meg-fertelmesítenek;
Minket tartnak gorombáknak ’s pallérozatlanoknak;
Rendelj hát a’ disznók mellett, ’s nyiss oskolát azoknak.
Add eszekre, melly siralmas fészkek rútító létek,
’S hogy a’ mi a’ disznók közt rút, köztünk halálos vétek.
Az idegent barátságos Lélekkel el-szenvedni
Szép dolog, és ezt dítsérni kell, nem tsak meg-engedni:
De idegenek kedvéért maga nemét utálni,
Ennél már fertelmesebbet lehetetlen találni.
Nagy Sándornak ditsőssége az égig emelkedett,
Mig nemzete törvényivel ő is meg-elégedett,
De a’ Persiai szokás, piperes ruházatok,
Jó Hazája’ szerelmével fel-hagyó gondolatok,
Benne a’ puhaság által ollyan változást tettek,
Hogy Országa romlásának oka-is azok lettek.
Ah! de mennyivel szörnyűbbek köztünk a’ változások!
Vajha magunk ezt a’ romlást úgy éreznénk mint mások!
Ha régen meg-hólt Eleink köztünk fel-tamadnának,
Vallyon egész Országunkban hány Magyart találnának?
Azt vélnék, hogy sírjaikat, vagy testeket sírjokba
El-vitte valami tsuda idegen Országokba.
Vagy azt vélnék, hogy hónyokba egy más nemzet költőzött,
’S el-futnának Fiaikat nézni a’ Schiták között.
Századik is alig tudna hangjokon beszélleni,
Nem hinnék hogy tudtak vólna ők illyeket nemzeni:
Sőt ti el-asszonyosodott lakosok! el-futnátok,
Ha azokat Magyar hangon szóllani hallanátok;
És nemes iszonyodásnak lenni magyaráznátok,
Hogy nemes Atyáitoktól írtozva el-futnátok.
Ah! nyelv, az emberi testnek leg-jobb ’s leg-roszszabb része,
Miattad hát illyen egész nemes nemzet el-vész-e?
A’ Magyar, a’ más kedvéért nyelvét el-felejtette,
’S im magát ez nemes Nemzet egy ringy-rongy néppé tette:
’S nem érzi, hogy ez a’ romlás el-nem fog addig múlni,
Mig magyarúl minden Magyar jól meg nem fog tanúlni:
Akkor vala a’ jó erkölts mindenütt divatjában,
Mikor leg-szebb ’s leg-tsínosabb vólt a’ nyelv a’ Hazában;
Tudja Athenae, a’ népet a’ nyelv mire viheti,
Róma minden Ditsősségét a’ nyelvnek köszönheti.
Miólta tartja a’ német erköltsét olly tsínosnak?
Köszönje biz’ azt egynehány jó nyelv-értő Túdósnak.
Ha a’ nyelvünkön írt könyvek meg-sokasodhatnának,
Hogy a’ leg-szegényebbek is könyveket olvasnának,
Lassanként a’ Mesterségek és nemes Tudományok
Terjednének mint kút-főből áradó szívárványok;
Érdemes-e hát az ollyan a’ Hazafi nevére?
A’ ki még tsak nem is ügyel maga neme’ nyelvére:
A’ ki ha egyet vagy kettőt tud a’ szomszéd nyelvekből,
Nem győz egész nap ki-térni a’ Francz’ ’s német könyvekből.
Azomban ha Magyar könyvet nyújtanak a’ kezébe,
Gondolkodva nyítja fel is, ’s mint egy szégyenletébe:
Vagy tsak azért olvasgatja, hogy gúnyolva nevesse,
’S benne katsongó szemével a’ hibákat keresse. –
Maradj Lelkem! Ne kőltözz el addig Magyar testemből,
Ne kergessétek, nyavalyák!*
nyavalyák? Sajtóhiba; a szerző a megszólítások után rendszerint felkiáltó jelet tesz, mi is eszerint jav.
a’ buzgó vért eremből,
Míg ez nemzetem’ tsúfjain tsúfságot nem ejthetek;
Hadd éljek, míg nemzetemnek hív Bajnokja lehetek.
Síetess szerentsés Óra! értelmem barátihoz,
Vígyetek-el déli szelek! ama’ Nagy Hazafihoz,
Kinek édes Hazáért ’s nyelvéért buzgó vére*
A sor egy szótaggal rövidebb a szabályosnál, feltételezhetően sajtóhiba.
El-szomorodott Lelkemnek vígasztalást ígére.
Egy szerelmes Barátomat ha a’ halál el-vette,
’S im Meczénást rendeltetek boldog Egek! helyette:
Szüntessétek a’ szeleket Északi sarkolatok!
Hadd tellyesedjenek hamar ezen szent gondolatok.
Hagyj békét bosszús Eolus! szél veszes tengerednek,
Hadd repűljek hamar – mihelyt habjaid tsendesednek.
Addig is én Magyar Músam! emellyed-fel szavadat,*
A fel és a szavadat között is kötőjel áll (a szavadat szó már a következő sorba van írva), ezt elhagytuk.
Eregessed a’ Tihani bérczek közé hangodat,
Mellyek azt által eresztvén a’ Füredi hegyekre,
Vigyék-el vágyódásimat az Északi szélekre.
Kiáltsad tellyes torokkal, hogy mind azok éllyenek:
Valakik Nemzetünk’ nyelve romlásán kesergenek.
Éllyenek mind, kik romlásin valamit gyámolítnak,
’S dűlni készűlt nyelvünk mellé oszlopokat állítnak.
Élj! élj! nagy szívű Hazafi! a’ ki szívedre vetted
Sorsunkat, és Músámat is unszolva serkentgetted.XXVI.
Felelet, Bessenyei Kapitánynak három rendbéli versére – három darabban:
(ex tempore) 20. Apr. 1790.

IGAZ, az indúlat formája szívünket,
Ha szívnek nevezed elegyült vérünket;
Mert, másképpen a’ szív a’ testnek egy része;
’S kérd-meg bár, ha a’ test a’ nélkűl egész-e?
Az indúlat pedig meg-látod, mi légyen?
Ha az osztály minden test-részre ki-mégyen –
Hanem, hogy egy sintsen olly boldog indúlat,
Akár örök, akár tsak mint vendég múlat,
Melly valamelly titkos fájdalmat ne hozzon,
Vagy egy nyilvánságos szánást ne okozzon:
Azt már mig én leszek, én nem tagadhatom,
’S ez a’ könnyen hívés leg-szebb indúlatom.

* * *

Vétkezel büszke nyelv! fennyen emlegetve,
Hogy az emberért van minden teremtetve;
Hogy Te is Teremtőd ditsőítésére
Vagy; add hozzá Sorsod’ meg-ismerésére;
Ez vallás-tételből meg-fogod ismerni,
Mint tud a’ Természet mindent úgy keverni;
Hogy Te a’ baromnak születtél javára,
’S ha ez neked szolgált, ő is tőled vára:
’S úgy tesszük mindnyájan e’ nagy Mindenséget,
Hogy egy Fő boldognak teszünk Ditsősséget.

* * *

Fridrik! a’ mit tartassz igazán találtad,
De a’ bóldogságot még ki nem tsináltad:
Ha semmit se kivánsz, jóllehet semmid sints,
Ez a’ Fő bóldogság, ’s ennél már nagyobb nints.
Szerelem, egésség, bírtok, jó barátok;
Nyúgodt elme, ’s minden a’ mit jónak látok,
Úgy jok: ha azokat mind jóknak képzelem,
És ha ezt nem hiszed, ne is perelj velem:
Vagy, ha ollyan forma ez az öt jelenség,
Valamint a’ testben az öt érzékenység:
Itt is az utólsó magában foglalja
Azt, a’ minek Fridrik öt osztályját vallja:
Az az ereje van a’ nyúgot elmének
A’ mi van a’ Tactus’ érzékenységének.XXVII.
Egy ebédkor Lengyel Tótiban,
ad formam Virg. Nocte pluit tota redeunt spectacula mane.

ÚGY lett – lám fellegzett, ’s nem lett eső még is,
Kedvez ez inneplő seregnek az ég is.
Tisztára simitja kék bóltozatjait,
Mikor a’ hajdani nyers Scithák fijait,
Seregünknek egyik Deli Kapitányja,
’S együtt*
egy ütt Sajtóhiba, em.
a’ Somogyi Grátziák’ Leánya,
Akarják Zőld árnyék alatt vendégelni,
’S régi szokás szerint sátorba hüsselni; – –
Meg-adta Topponár a’ Fölöstökömöt
Most Tóti ebédet ád ’s tánczos örömöt;
Vallyon ki vár tovább, ’s mit ád vatsorára?
Kinek megyünk Budán, ’s minek a’ torára? – –
Kies vólt a’ hajnal, fényes a’ Nap délben,
Ne szakadj szép remény! mind estig is félben;
Fényes*
Tényes Értelemszerűen em.
ég! felhőtől ójjad kárpitodat,
Tisztába vezesd-le gyönyörű napodat.
Hogy a’ reménységet a’ várt jó kövesse,
’S a’ Magyar a’ napot nyugtán dítsérhesse.XXVIII.
Trenknek egy könyvére. 1790.

TRENK ír – azt egyik szereti – másik nem szenvedheti –
’S mellyiknek jobb ítéleti? – azé, a’ ki szereti. –
’S miért? mert ez játék-néző; amazok játékosok,
’S jobb szeretnek szeretni, mint küszködni az okosok.XXIX.
Füge-mutatás még 1783ban.

BELE borúlt Venus maga’ dárdájába,
Nem kapa fel-jegyzett öt-száz foríntjába;
Nem tőlt-meg a’ verem, sem a’ meddő Bába,
Sok rossz fel-tétele így dűle dugába.
A’ vajodó nagy hegy, mellynek hasa mellett
Sokan lesekedtek, egy egeret ellett; –
Azt vélte, hogy vége nyögésinek e’ lett;
Ezt sem kaphatta-meg, mert másnak is kellett.
Ki-tűn az igazság sok hamis között is,
Nem gyúlt-meg a’ nyers fa noha gőzölgött is,
Fel-kőlt, noha botlott és meg-ütközött is,
Az okos, sok őtet kergetők között is.
Nem fáj már, noha most foly leg-jobban vére
Sebemnek, ’s eshetne szívem’ nehezére,
Hogy így fogy sok véres veréjtékem bére;
De mi haszna? – dolgom ezzel ment végére,
Szerentse-e tehát? vagy szerentsetlenség?
Rossz, mivel van benne egy kis kedvetlenség,
Szerentse mert ezzel mind az az ellenség
El-ment a’ nyakamról, mind a’ betstelenség.

 ITT már egy-nehány darab szerelmes Vers következik: ollyan szerelmes a’ millyen szerelmességet kívánnék minden jó Barátok között. Tudom én azt, hogy még azoknál is a’ kik bennünket sem kivűl sem belől nem ismérnek; sok gondolkodásokra adnak okot, azok a’ nagy indúlatot mutató ki fejezések, és vagy tsapodár tiszteletnek (melly két barát közé nem fér) vagy nemtudom mi szemre-kötésnek fogják nevezni: annyival inkább azok, a’ kik forró barátságunknak irigyei. De én mindezekkel nem gondolok; sőt boszszúságokra még azt is hozzá teszem, hogy mind ezen Vers-darabok elébbiek, mint személlyes isméretségünk. – Annyiban ugyan az egymást-látásra való vágyódásban Kazinczi engem’ meg-győzött; hogy nem sajnált érttem útat tenni Kassáról egész Füredig: de többire a’ Barátság’ mértékéről az én lelkem a’ bizonyság, ’s neki semmiképpen engedni ez után sem akarok. Sőt meg-hazuttolom azt a’ gyanúját, melly vólt az előtt, mig nem láttuk egymást, hogy talám a’ személlybéli ismeretséggel hülni fog a’ barátság: ’s tudom hogy ő maga is meg-tzáfolja; mert noha sokan sok képpen szándékoztak már bennünket egymástól idegeníteni: de én az ő barátságáról még annál jobban meg-vagyok győzettettve; a’ magaméról pedig azt mondhatom, hogy már a’ tiszteletet is el-felejtette velem. Azoknak azért, a’ kik vagy nem eléggé érzékenyek; vagy tsúfolódni termettek, ezzel czimezem-meg ezen verseimet: Procul, O! procul este Profani!


Kazinczihoz Kassára:
7. Jun. 1789. estve.

IM! nappali kerűletét már a’ nap be-futotta,
És szikrázó kerekeit a’ tengerbe mártotta.
Piros színre festi főld-színt’ a’ nap-nyógot’ határit,
Alól fél kerek formára ki lövellvén súgárit.
Tanítja a’ mesterséggel híres Apelleseket,
Keverni a’ természetet majmolgató színeket.
Más felől, által ellenben, a’ nap keleti részen
Fel-kőlt ’s pirósba őltözött a’ nap’ Húga egésszen;
’S mivel Báttya’ Orczájának láng-színű tekíntete.
Rá eleven súgáriból kevés részt ereszthete;
A’ Kőltsönözött fényesség ollyan erőben látszik,
Hogy Hekate Apollóval vetekedik, és játszik.
Mig az Égnek e’ két díszét gyönyörködve tsudálom.
Lassanként szem-héjjaimat nehezíti az álom.
Talám a’ tsendes éjtszaka meg-sokallván bajomat,
A’ hóld’ súgárira bízta kénszerítni álmomat.
Jól van – oh Deli tsillagzat! – jól-van – szódat fogadom,
Csak-hogy elébb szerelmemnek a’ tartozást meg-adom:
Szerelmemnek – melly szerelem nem a’ Venus’ szerelme,
Hanem, a’ mellyel magához tsatolt egy Nemes elme,
Egy hív, de soha sem látott Barátnak szeretete,
Barátnak, a’ kit látatlan ölelget egy Remete.
Jer hát, én énekes Músám! a’ hóld is kér Tégedet,
Itt az est-hajnal, Zengedezd, estvéli énekedet;
Emeld-fel hangos szavadat a’ Tihani bérczekre,
’S úgy mosolyogj ama’ vidám Kassai vidékekre,
Mint-ha érzenéd, hogy hallja víg zengedezésedet
Az is, a’ ki szádba adta meg-szokott énekedet.
Bús vólt ő is, ’s nem engedett édes bíztatásának,
A’ kedves fénnyel tündöklő est-hajnal’ tsillagának:
Kebelébe hívogatja gyászos temető sírja,
Mikor bíztos készűlettel ezt az éneket írja.
Szolonnal együtt bóldognak senkit sem képzelhetett,
Ki fogás nélkűl bóldognak, míg el-nem temettetett.
Bús vagy Te is, és életed vólna tsupa szenvedés,
Ha nem győzedelmeskedne a’ bőlts meg-elégedés:
Ki kőltöztek agy-velődből a’ játszi gondolatok,
Halálra emlékeztetve éneklessz, ha múlatok.
Akármit kezd könnyű tollad ’s akármibe dolgozik,
Utóbb leg-játszibb versed is Szent himmnussá változik.
Mikor Venus fel-vezeti estve a’ tsillagokat,
Úgy nézed e’ szürke színnel be-vont bóltozatokat,
Mint-ha a’ Halál’ udvara’ árnyékos tornáttzába’
Vándorló lelkem, halgatva útazna hazájába.
Innen van, hogy ez éneken’ kezdödik-el éjjelem,
És álmosan andalodva e’ verset énekelem.
Repítsd hát, én lantos Músám! repítsd könnyű hangodat,*
hangodit Sajtóhiba, értelemszerűen és rímelés szerint jav.
Emeld-fel a’ tsillagoknak pitvarihoz magadat.
Menj-el a’ Hóldhoz, és kérd meg az est-hajnal’ lakását,
A’ hoz közel meg-találod szép súgári forrását.
Ah! kedveltető képzések! áh! képzések! szünjetek,
El-fáradt szem-héjjaimnak már álmot engedjetek.
Sőt kedves gondolatimat mind úgy igazgassátok,
Hogy függesztvén szenderedő érzésimet reátok,
Gondolatim is olly édes álommá változzanak,
’S az éjjnek tsendes Óráji édesdeden folyjanak.
Úgy is van, – alszom, – de édes képzésim meg-maradnak,
Gondolatim a’ Kállai vidékekre ragadnak;
A’ hol egy Zőldes pásittal Gazdag sík mezőn’ látom,
Mint fekszik a’ tó’ mellyékén’ az én kedves Barátom.
Énnekem a’ már meg-tőlt Hóld juttatta most eszembe
Barátomnak szerelmeit; ím ő pedig ellenbe
Nézi az aranyos színben ragyogó Hóld’ sarlóját,
Visgálja a’ szép est-hajnalt, az égnek Hirmondóját.
Számlálja az ezt követö tsillagoknak seregét,
Mint tarkázzák erős színnel az erőtlen Hold’ egét.
’S a’ sík ezüst színű vizbe botsátván*
botsásván Sajtóhiba, em.
súgárjokat,
Édesen tsiklandoztatják a’ szem’-boritékokat.
’S egyszer a’ nap’ nyugtta felé fel-emelvén szemeit,
Képzeli az én Barátom Balaton vidékeit:
Hogy talán, mint ő le-dűlve nyugszik ezen Tó-félen,
Úgy űl az ő Horváthja is most a’ Balaton-szélen.
Meg-botlik e’ gondolaton’ ’s egyet ugrik az álom,
Hát – ím! álmomban magamat valóban ott találom.
El-hagyta kállót, ’s e’ nagy tó-partra*
só-partra Feltételezhetően sajtóhiba, em.
hoza képzésem,
Füreddel által ellenben zőld gyepen’ van fekvésem.
Tihan kősziklás partjai, mint annyi lámpáskákkal,
Játszodtatják szemeimet rák-fogdozó fáklyákkal;
Mellyek’ árnyékit a’ vízben hosszan nyúlva találom,
Repes szívem, és tűnődik, valóság e’ vagy álom?
’S hát im! a’ síma márványként pallérozott vizeken,
A’ mint tsillog a’ Holdból jött világosság kerekenn,
Távolyról látok valamit Füred felől uszkálni,
Egy kis tsónak, ’s két evező, könnyű vólt el-találni;
Sijetnek, és a’ víz színét keményen’ veregetik,
Azt véltem, hogy Euridiczém’ levelét sijettetik,
Hát – ím! ki száll közel hozzám Károni tekintettel,
Egy Révész – ’s felém sijetve jön illyen izenettel;
Hogy a’ savanyú forrásra egy Ifjú Úr érkezett,
Mikor éppen a’ nap-fényből már az ég ki vetkezett,
Kisded, de minden tagjával meg-egyező termete,
Száraz, tsontos, vidám barna, ’s eleven tekintete
Kassáról jött a’ mint mondja. – Ne szólj többet, felelek;
Ah! Kálló mellett ’s Szántódon, két szerentsés éjjelek!
Fel kelek, ’s megyek – ’s ím! midőn fel-kelni erőlködöm,
És álmamban fáradt testem’ emelgetvén küszködöm;
El-tűnik az édes álom, ki nyílnak szem-héjjaim,
Tekintek, hát piros hajnalt mutatnak ablakaim.
A’ veres színt jó erőben, de keskenyen’ mutatja
Nap kelet felé, látásom’ hosszú határozatja.
De az égnek többi része, ’s tornyosabb bóltozatja
Csopros felhőkkel*
felkőkkel Sajtóhiba, em.
az idő’ változását mutatja.
Fel-ugrom, és rám kerítem felső őltözetemet,
Indúlóra parantsolom lovamat szekeremet;
Mig az készűl, fel őltözöm én is, és el-készűlök
Édes gondolatok között szekerembe fel-űlök;
Kazinczy jőn; menj szekerem, lovam, sebes vágtatva,
Ha-tsak az álom meg-nem-tsal édesen hívogatva.
El-érkezem a’ Rév-házhoz.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De míg közel hajtaték,
Már a’ veszes Magyar tenger zuhogása hallaték.
Háborgó napra változnak hát a’ tsendes éjjelek?
Nőnek a’ habok, – harsognak a’ mord északi szelek.
Nézem az álmadott hajót, – hát azt ott nem találom, –
Ellenkezö szél fúj, – talám meg-is-tsalt hát az álom.
Ah! nem lehet.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Tudom már én a’ baráti szíveket,
Kik egy-másnak távolyról is meg-érzik szerelmeket.
’S hát ama’ nagy szőlő-tőnek termett e árnyékában11
Aeneid. Lib. Vi.
Ez álom, mellyet az éjjel képzett szívem magában
Kazinczy jön, és engemet a’ barátság Istene
Intett-meg, – ’s miért harczolnak a’ szelek ő ellene.
Megyek – ijessz bár fellyűlről Te Likaon’ Leányja!
Süvőlts, és tsapkodj farkaddal Te éjszaknak sárkányja!
Fenyegetödz bár fekete Szeretsenyek’ Királyja!
Törjön-el bár a’ szél-vészben Révészem’ kormány-fája:
Emelkedjetek hullámok! tsináljatok vőlgyeket,
Mutassátok-meg homokíg bár e’ nagy Tó-feneket
Haladja-meg harsogástok az égnek Zörgéseit,
Rémíttsétek-el magokat a’ Thetis’ gyermekeit,
Nagy út Füred, sok egy mértfőld, ellenkező szelekkel,
De mit gondol a’ hív Barát a’ vízi veszéllyekkel?
Menjünk – ’s tsak alíg indúlunk be a’ viznek tsekéllyén,
Bámúlj szerelmes Kazinczim! Barátod’ szerentséjén;
Fordúl a’ szél, és éjszaki fúvását változtatta,
’S egy kis Déli szél az egész zajt le-tsilapította.
Ebredj Lelkem! és hord-elő ejtszakai álmadat,
Gyönyörködtesd, míg e’ vizen hajókázol, magadat;
Most mindjárt egy óra alatt meg-látod Kazinczidat,
Csoportosan ajakára rakgathatd tsókjaidat.
Oh nyúgodalom! oh álom! oh szerentsés nevezet!
Oh érzékeny szív! melly tsendes álmában is érezett.
Segíttsétek könnyű szelek segittsétek hajómat:
Hadd lássam-meg mentűl elébb egy meg-hitt-barátomat.
El-ne-hagyj édes Reménység! távozz kétes gondolat!
Rejtsd-el az alatt magadat e’ Tihanyi bércz alatt,
Míg a’ túlsó partra érek, hogy ne is gondolhassam,
Hogy édes reménységemben tsúfúl meg-tsalattassam.
Botsáss Barátság Istene! Kazinczimnak szemére
Álmat, hogy érkezésemet ne is vegye eszére
Hanem mint-egy isméretlen be-lépvén szobájába,
Egy tsókkal ébreszthessem-fel nyugvó nyoszolyájába?
Hadd áljak bosszút a’ Nimfán; kinek emlékezete
Engem’ nem rég’ hív Barátom’ szívéből ki kergete:
Most talám arról álmadoz; ’s ha én meg-ölelhetem,
Csókommal az édes álmat majd én is el-kergetem;
Ki érünk – tellyesítjétek hát édes álmaimat
’S adjátok elő Füredi Források! Kazinczimat.
Szóljatok. Ti kies halmok; új Zőld fa űltetések’!
Magyarázzátok az álmat szép madár-szó-zengések!
Mondj hírt éjjeli vígyázó a’ tegnapi estvéről,
Hol van az, a’ ki én érttem ide fáradt messzéről.
Hol van Kazinczy? – nintsen itt – ah tsalóka képzések!
Ah szívet ’s elmét fárasztó tündér *
örvendezése! Sajtóhiba, em.
örvendezések!12
Quid natum toties crudelis Tu quoque falsis
Ludis imaginibus? Aen. L. I.
Hihetetlen,*
Hitetlen A kötet végén található hibaigazító szerint em.
hogy így bánjon a’ szerető szívekkel
A’ barátság, ’s így meg-tsaljon engem’ költött képekkel.Szomorú Ének.
Kazinczy’ Halála’ hallására
25. Jul. 1789.

NINTS haszna, kelletlen öröm! víg ösztönözésednek;
Fáradnak vidám érzésim, ’s álomra szenderednek.
Híjjában vívsz tündér vígság! bánatos képzésimmel
Panaszt, ’s szomorú hangot kell zengenem énekemmel;
Sereggel jönnek Barátim, kiknél tudva nintsenek
Bánatom’ okai, hogy ma vig társaim legyenek:
A’ Gondnak tulajdonítják andalgó lépésímet,
Ha ugyan el-takarhatják a’ gondok sebeimet:
Unszolja a’ természet-is vidám indúlatimat,
’S maga, mint-egy erőlködve kergeti bánatimat:
’S midőn mint el-keseredett írtózom e’ világtól,
Fürednek hátot fordítok, búvok a’ sokaságtól,
Hogy itt komoran, magános*
magánot Sajtóhiba, em.
Remete lakásomban
A’ nehezen nyelt bánatot meg-emésszem magamban,
Itt is, az időnek leg-szebb ’s leg-gazdagabb szakassza,
Azon van hogy siralmamnak korán végit szakassza.*
Ez a sor hiányzik az eredeti szövegből; a kötet végén található hibaigazító szerint pótoltuk.
De – szűntesd áldott Természet! még, vigasztalásodat,
Ne rakd reá – mert korán van, sebemre, flastromodat.
Ne-hogy a’ hirtelen gyógyúlt seb, most ugyan el-múljon,
De tsak egy kis vakarásra újjolag ki-úluljon;
Úgy akarják az egek is, ’s az égi sarkalatok,
Hogy most gyász Innepet tartsak annak, a’ kit siratok.
Engedj hát, gazdag Természet! és ne vond-le gyászomat;
Hadd neveljem a’ leg-nagyobb mértékig siralmamat; –
Tegnap egész nap Záporral tsorgottak a’ fellegek,
Ejszakról kegyetlen széllel háborgottak az egek.
Hánykódtak a’ Magyar tenger dagadozott habjai,
Zúggó morgásokat tettek a’ Hullámok’ zajjai:
Még is, hogy nap-le-menttekor a’ felső partra értem,
Meg-tsendesedett a’ tenger; ’s talám ugyan én érttem.
Hogy ide által evezvén, a’ Zőld fák’ árnyékában
Bánatját szívem szabadon érezhesse magában,
Alig érek-el ’s im a’ tót a’ szél ismét zavarja;
Szomorkodj hát Gyászos szívem! az ég is úgy akarja.
Ébreszd gyönyörű est-hajnal! ébreszd érzéseimet,
Te juttattad minden estve eszembe énekemet,
Hányszor éneklettem, látván az égnek tsillagait,
Kazinczimnak ellened írt panaszkodó szavait.
Éneklettem – de még eddig édes emlékezéssel,
’S ezen boldog reménységen való örvendezéssel,
Hogy valaha meg-ölelvén őtet hív karjaimmal,
Együtt éneklem szomorú sorait Kazinczimmal.
Ah! de igazán találta írni, hogy nem sokára
Rá szívárognak Súgári harmatos sír hantjára,
Mert nem hasztalan kereste, fel-találta nyúgalmát,
A’ változás ő rajta is meg-mutatta hatalmát.
’S a’ mit édes reménységem még nem is várhat vala.
El-érkeze, oh Fajdalom! élete’ est-hajnala.
Vezess-el fényes est-hajnal! vezess-el sír-halmához,
Vidd-el e’ soha sem látott barátot barátjához.
Hogy, ha, a’ mit meg-igértek szapora Leveleink,
Egy más’ szemébe – már késő – nem nézhetnek szemeink.
Hadd lássam-meg nyúgvó bóltját, por testte’ kamaráját,
Hadd tsókoljam a’ hantokon által, halvány orczáját.
Azokat a’ könyv-tseppeket, mellyeket gyűjtögetek
Régen, hogy ha Barátómmal hajdan együtt lehetek
Szapora kőltsön tsókok közt Orczáján le-görgessek,
’S mellyektől szem-borítékim még most jobban terhessek.*
térhessek, A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
Hadd hullassam sírja felett a’ harmatos hantokra,
Hadd botsássak új ’s szomorú könyveket is azokra;
Talám az a’ titkos erő – (mert tsak titkos lehetett,)
Melly két egy-mást-nem-látottat barátokká tehetett
Hasonló titkos munkával*
erővel A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
meg-fúrja a’ rejteket,
’S lelketlen arczúlatjáig le-viszi e’ könyveket.
Le-viszi – de egy híjja van még ez kívánságomnak,
Engedd-meg azt is oh Halál! sírba zárt barátomnak;
Jöjj vissza egy perczentésig – jöjj – akkor – Oh! nagy Lélek!
Lelkesíttsed tagjaidat, és éreztesd-meg vélek,
Hogy ezek a’ könyv-záporok olly szemekből származtak,
Mellyek őtet élve látni híjjába’ kivánkoztak.
Egy hív, de soha sem látott Barátodnak könyvei, –
Ah! – de, mit kerestek ismét? Lelkem víg képzései!
Mellyek titkos vígasztalást nyújtotok bánatomban,
És szem-tsiklandó színeket kevergettek gyászomban.
Nints Kazinczy, – nints, – ’s mind ezek a’ kedves gondolatok,
Azt bizonyitják, hogy meg-holt az, a’ kit én siratok.
Siratok, ’s a’ kit sirathat maga kedves nemzete,
Hogy nyelvünk tovább nyelvével szerentsés nem lehete;
De mit is keressz oh Halál! a’ Músák’ lakó helyjén?
Gyászt hozván a’ Parnasszusra, és azt ollyan idején.
Mit háborgatsz szomorú hir! tanúló kis házamban
A’ hol Kazinczim’ árnyékát víg magánosságomban
Egy darab hártyára festve előttem tartogatom
’S hát már ez-után, ha ezt az árnyékot tsókolgatom,
Mi lessz? hanem-ha a’ halál’ vőlgyje’ komor vidéki,
Az Eliziumi Lelkek, ’s meg-hólt testek’ árnyéki
Énekem tárgyja? – mint a’ füst a’ víg képzelődések
El-tűnnek, ’s szomorúk lesznek verseimnek zengések.
Úgy vagyon – felejtsd víg lelkem! a’ tündér vígságokat.
Felejtsd én énekes Músám! a’ vigságos hangokat;
Menj-el a’ sír-halmok közé azokkal társalkodni,
A’ kikhez készűlsz, ’s a’ kikkel Szent öröm szomorkodni.
Ott, a’ kit soha sem láttál meg-látod valahára,
Rá ismersz e’ kis képéről Kazinczy Árnyékára,
’S ditsekedni fogsz előtte, hogy noha nem ismerted,
De az igaz barátságtól azt tsak ugyan meg-nyerted,
Hogy Attyafiain kívűl, mint maga’ lelkét szinte,
Nem ismerte senki, ’s nem is szerethette úgy, mint Te.
Nyúgodjatok békességben, hív Barátom’ tsontjai!
Előttem, szomorú Músám’ ez kesergő hangjai,
’S Zálogúl kűldött képének fekete vonásai
Lesznek emlékezetének állandó oszlopai.


 NB. Nem vala igaz ez a' Barátom' haláláról kőlt szomorú hir, és hogy nem igaz maga Levele is bizonyította, mellyben panaszolkodott halgatásomról: tőlem pedig ez leve a' felelet:


Őröm Kazinczynak eleténn.

SZÉGYEN e’ vagy gyönyörűség ez a’ mit kell érzenem?
Az Eliziumból jönnek a’ panaszok ellenem.
Im! feledékenységemért a’ meg-holttak Lelkei
Vádolnak: de nyíljatok-meg, hív szívem’ rejtekei!
Nyissátok-meg ama’ Momus’ ablakait mellyemben,
Hadd lássa nevét fel-mettzve Kazinczi hív szívemen.
Nem rég keserűségemben helyemet sem találom, –
Futok a’ sokaság elől, – az életet utálom,
Hogy azt hóltnak lenni hallom, a’ ki nélkűl nem élek,
A’ ki ha más is, de az én Lelkemmel testvér Lélek.
Músám szomorúságában fel-fogadta magában,
Hogy mind holtig tsak szomorú hangot penget szajában.
Gyász innep napot szentele sírba Zárt barátjának,
Sírjától távoly oszlopot emele sír halmának.
Meg-szánt az ég – meg-szánt, a’ ki meg-szánta Kazinczimat;
Le törlötte egy kedves*
egykedves Sajtóhiba, különírtuk.
hír könyvhullatásaimat.
Midőn Músám a’ vizparton Kazincziját síratja;
Szárnyall a’ hír, és aranyos tollait tsattogatja,
El-halgata lantos Nimfám a’ szomorú énekkel,
A’ hirnek hangjára neszez, újság’ váró fülekkel.
Csak-nem el-aléla midőn a’ hír azt emlegeté;
Hogy a’ halál még Kazinczit a’ sírba nem teheté.
Hogy már bele lépett úgy-mond a’ sírba fél-lábával,
De a’ könyörűlő egek’ különös hatalmával
Altal lépte Nemes Lelke a’ békózó lánczokat,
Mellyek már tsak-nem úgy nézték Kazinczit mint foglyokat.
Hát miért? Te állhatatlan Proteusi*
Protcusi Sajtóhiba, em.
szinekkel
Kerengő hír! mondék: miért játszol a’ hív szívekkel?
Kegyetlen! miért nem régen jobb kezeden a’ Halál
Veled, ’s magad is őltözve fekete gyászba valál.
Szerelmes Barátom felől szívemet el-hitetted,*
el-hitted A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
Hogy tsak nevével bírsz ’s magát a’ halálnak engedted:
’S im! most aranyra tseréled fekete tollaidat,
Ne félj, így szólván: még élve meg-látod Kazinczidat,
Ha hát most, minapi szódat el-hinnem nem engedted,
Mutass most Te tündér állat valami jelt melletted,
Melly újjabb állításodat hitelesebbé tégye,
Bizonyítsd-meg, ha valóság, vagy tündér álom légy-e?
Ha ílly víg hangot ver szárnyad; miért nem repűlt vele
Hozzám, el-tsábíthatatlan Barátomnak levele?
Hiszen, az érzékeny, ’s minden külső erő- ’s untatás,
Nélkűl – magnesként kőltsönös egymáshoz vonattatás,
Az ő kőltött halálakot ha ezt véghez vihette,
Hogy az én testem’ is Thetis tsak-nem vízbe temette;
Oh bizony meg-hallhatta azt az ő Őrző Angyala,
Szomorú halálán Músám miként kesereg vala?
Kazinczy ő most is ha él, ’s meg-nem-álhatta vólna,
Hogy annak bizonyságára, hogy*
ha A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
él egyet ne szólna:
Le ereszti fényes szárnyját*
szányját A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
bús pírongatásomra
A’ hír; rontsd magadat úgy-mond: ’s ám magyarázd álomra,
A’ miket mint igaz dolgot ’s kedvest, úgy hozék elől,
Kasztor! Polluks’ hűségével bíró Kazinczid felől.
Halni kezdett; de a’ halál tovább menni sajnála,
Mert még egy íllyen élőnek korán vólna halála;
Hogy én ílly korán érkeztem*
érkeztnm Sajtóhiba, em.
meg-vígasztalásodra,
’S nem várakoztam addig is fel-éledt barátodra,
Míg a’ halál’ békójiból ki fejtőzött újjait
El-bírja ’s írni vezesse botorkázó tollait,
Ez okozta: mert szégyenlvén hamis hír mondásomat,
Hogy az Orvosok’ kétségén függesztvén-fel magamat.
Már akkor, halála felől komor hír-mondó lettem,
Mikor még azt nem is láttam, tsak hallomásból vettem.
Most hát, hogy annál hamarébb le vetkezhesd gyászodat,
Futva jöttem, hogy ne sírasd hóltnak vélt Barátodat:
Fogadom, hogy mihelyt kezét és író tollát bírja,
Utánnam jön a’ Levél is, ’s hogy meg-nem-hólt, meg-írja.
Én, én – Te engemet vádolsz, holott kéntelen vóltam
Hallani, ’s a’ mint halottam Teneked is úgy szóltam. –
De Te majd miként mented-ki feledékenységedet?
Mire fogod magyarázni hosszas késedelmedet?*
késedelmédet Sajtóhiba, em.
A’ kitől már – mert tudom jól – el-múlt közel hat hete,
Hogy a’ Te kedves Barátod tsak egy szót sem vehete.
Meg-érdemli azt most tőlem durva szemre hányásod,
És meg-is-fogja érezni kevélly morgólódásod,
Hogy el fogom késleltetni leg-első válaszodat,
’S gyanúba hozom felőled fel-gyógyúlt barátodat.
Hogy a’ mit most szemre hányva mondék késedelmedről,
Ő maga panaszolkodjon feledékenységedről. –
Kegyetlen hír! Im véghez is vitted a’ mit fogadtál,
’S mint az első komor hírben, itt hazug nem maradtál;
El-ment egy rövid Levelem az Elizeum felé,
De élő Kazinczinak szólt a’ mi vólt írva belé;
’S el-késett. – Im jön helyette másik a’ sir’ széléről,
Meg-ismerem reszkető kéz-vonásit petsétjéről,
Kételkedtek ajakaim, mikor egyet tsókoltak
Rajtok, hogy eleven kezek írták-e vagy fél hólttak?
Fel-szakasztom. – Nézem alól – Kazinczim’ nevét látom –
Dobog szívem örömömben – él hát*
élhát Sajtóhiba, különírtuk.
az én Barátom.
El; de fél holttat mutatnak tántorgó vonásai;
Ah fellegeket héjjazó Parnasszus’ Zőld halmai!
Hát! már nálatok is vagynak háborúk, ’s fergetegek?
Kiket tsupa kiességgé tettek a’ szomszéd egek.
Mi merte úgy meg-szaggatni a’ Músáknak szárnyjait,
Mi tsuda gyengítette-meg így Kazinczy’ újjait?
Olvasom – hát majd négy hetet késett rövid útjában
A’ levél; mellyen rész-szerént örvend szívem magában:
Hogy azólta hát mind kezét mind tollát jobban bírja,
Kazinczim! ki most sorait illy beteg módon írja:
De kegyetlen Hír! talám hát ezt is Te tselekedted,*
is tselekedted A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
’S mérges esküvésed szerént ezt is el-késleltetted?
Ha tántorgók is sorai, de gyors az ő szerelme,
Erőssebben von egymáshoz, ez egymást értő elme,
Mint, hogy ezen kedves sorok ennyire késtek vólna,
Ha-tsak valami Istenség ellenünk nem harczolna.
Szerentsém’ serénységével szembe tán a’ hír szállott,
A’ komor hír – mellynél pedig nintsen serényebb állat;
Hogy is van? oh kedves sorok! hogy ennyire késtetek,
Miért valamivel elébb bóldoggá nem tettetek?
Míg azt az el-keseredést mint valót nem érzettem,
Míg nem hallottam halálát, hanem tsak kételkedtem.
Ah szeretet! miért hagytad piheni gyors tollamat?
Holott lám, én köteleztem magam arra magamat,
Hogy én, és az a’ hónap is szerentsétlen lessz velem,
Mellyben az én Kazinczimhoz nem megy egy pár levelem.
Meg-is lett. – Szerentsétlen vólt – de ő azt nem tudhatta,
Míg nyavalyája az ágyba le kötve tartogatta,
Mert három régibb levelem éppen akkor érkezett,
Mikor ő halottaiból tsak alig*
álig Sajtóhiba, értelemszerűen em.
éledezett.
Mi nagy öröm vólt ez néki, ’s mi nagyobb öröm lenne?
Ha most is, sürű Levelem szakadatlanúl menne.
Repűlj Músám! magad vidd-el vídám tollam’ vonásit;
Könnyebbíttsed a’ nyavalyák’ erőszakoskodásit;
Komor hír! én ellenségem! ne hátráltass engemet,
Sőt vedd-fel szél gyorsaságú szárnyadra levelemet.
Vidd-el ezt a’ gyász oszlopot mellyet neki emeltem,
Mond-meg, hogy már Halálának Innepet is szenteltem:
De az az örvendetes nap még szentebb Inneppé lett,
Mellyben meg-tudtam, ’s olvastam,*
’solvastam Sajtóhiba, különírtuk.
hogy a’ meg-hólt fel-éledt:
Megy már, és szárnyall levelem, és a’ mint én gondolám,
A’ Buda vár’ hegyeit is meg haladhatta talám,
Harmadnapra másikat is utánna eresztettem,
Hogy amaz elsőt kergesse ’s siettesse helyettem.
Már egész meg-nyúgovással egy üres napot lestem,
A’ zőld fák’ árnyékaiban rejtekeket kerestem:
Hol Músám – a’ sír felibe – sír torkábol ki kapott
Kazinczimnak, emelhessen győzedelmi oszlopot.
Képzeltem, mint repes szíve, örvendő írásomnak
Olvasása kőzben, az én fel-éledt Barátomnak?
Mint enyhíti majd minapi siralmát víg énekkel,
Mint keveri síró könyvét édes öröm tseppekkel?
Képzeltem: mint fog eleven szíve meg-győzettetni?
Hogy Horváth, holtta után is tudta őtet szeretni.
Képzeltem! – de ah Fájdalom! – mit tett a’ késedelem?
Mit tettél ismét komor hír! – én ellenségem! velem?
A’ sírból fel-támadt kezek ellenem fel-kelének
(Tán hólttnak vélték Orfeust) írnak Euridiczének:
Attól kérdik, hová lettem? keresik hűségemet
’S kezdik előtte vádolni feledékenységemet;
’S hát már újra sirassam-e barátom’ fel-kelését
A’ ki akkor jelenti-ki balúl vélekedését,*
vélekedéset Sajtóhiba, em.
Mikor én ő értte a’ hírt, bút, és halált üldözöm,
’S örvendő leveleimet tsoportosan kűldözöm
„Szégyen-e vagy gyönyörűség hát, a’ kit kell érzenem?”
Az Elizeumból jönnek a’ panaszok ellenem
Szégyen is – gyönyörűség is – Szégyen az hogy hűségem’
Gyanúba hozta, minapi meg-lassúlt serénységem;
De nagyobb a’ gyönyörűség: Ah Kazinczy! most érzem,
Hogy midőn én Halálodért szívem’ szakgatom ’s vérzem.
Mikor tsak-nem el-aléltam, hogy meg-hólttnak véltelek,
Mikor emlékezetedre gyász Innepet szentelek,
Mikor szer felett örvendek új fel-éledéseden,
És Músám üres sírodat tsúfolja édesdeden:
Magnes szíved meg-mutatá visszonozó erejét,
Nem várták kedves vonásid gyógyúlásod’ idejét,
Sőt mihelyt írhatott kezed egyenesebb sorokat,
Felőlem, mint el-veszettről tudakozol másokat.
Élek én, kedves Kazinczim! és mint Híved, úgy élek,
Bennem holtig sokkal hívebb mint képzelhetd a’ Lélek.
Vajha szemedre vethetném szapora tsókok között,
Hogy méltó késedelmemen hív szíved meg-ütközött;
Nem soká meg-bizonyítják újjaimnak vonási,
Hogy büntelenűl vádolnak szíved’ gyanakodási,
Ah Barátság! be édes vagy! – Vénus! van-e szerelem?
(Ha tsak az is nem barátság) melly meg-vívjon én velem?A’ Halál és az ítélet.

NB. Mikor én ezt a’ Levelet jó Barátomnak írtam, nem lehetett értelmemet az ő egész valóságában ki-fejeznem; hanem úgy festenem-le, hogy ő is, ki halálos betegségében sem tudott a’ Lélekről természet felett gondolkodni, el-ne-irtózzon az én vélekedésimtől: azért a’ jámbor olvasó ne gondolja hogy én tsak ennyit tartanék a’ Léleknek jövendö állapotjáról, mert ezzel tsak mást akartam meg-győzni: ’s úgy hiszem hogy Barátomat meg-is-gyöztem, és már most ö is én velem tart.

 NAGYON közel vóltál hát a’ halálhoz Barátom! – – – Én éppen ollyan állapotban vóltam ez előtt mint-egy harmadfél esztendővel, tsak hogy az én nyavalyám más nemű vólt, és én nem fantazéroztam, de a’ szörnyű fájdalom miatt alig is gondolkodhattam. – Senki sem hitte hogy meg-éljek; nyavalyám tsak harmadfél napig tartott, de kivált az utólsó fél nap egész esztendő vólt. – Őt perczentés alatt egésszen helyre jöttem, ’s akkor vettem észre, hogy nagyon jó lett vólna akkor meg-halnom – mert a’ lelkem nagyon jó állapotban vólt – mivel én azt hittem, a’ mit most is hiszek, hogy holtom után lelkemnek boldogsága nagyobb részínt abban fog állani, ha el-hitetheti magával, hogy ő jó, és a’ betsűletes Lelkek közűl való vólt: úgy vélekedtem, hogy ez az a’ számadás, mellyet neked is fantáziáidban meg-kellett tenned Isten előtt. – Tudom én azt és hiszem, hogy az Isten kérdéseket nem fog-tenni lelkemnek, hogy ezt vagy amazt miért tselekedtem? hanem maga a’ természet bele tsepegtette Lelkembe a’ törvényeket, mellyeket az utólsó szorongattatásokban lévő Lélek magára alkalmaztat, és vagy fel oldja (absolválja) vagy vádolja magát: ’s el-válván osztán a’ testtől; mivel az érzékenységek által több több új ideákat nem szerezhet magának, meg-marad azok mellett a’ rémítő vagy gyönyörködtető (Inmaterialis ideák) testetlen képezetek mellett (értvén ezt tsak az ítéletről, vagy magáról való jól ítélésről) mellyeket képzett a’ halálkor. – Lehet, és úgy kell lenni, hogy ha van gradus a’ boldogságban, a’ boldog – és a’ boldogtalanságban a’ boldogtalan lelkek között: vagyon magában a’ bóldogságban is különkülön minden lélekre nézve. – Az Istennek érzése, a’ halhatatlanságból származott öröm, lassan lassan mind boldogabbá tehetik az ollyan lelket, a’ melly magát a’ meg oszlattatáskor jól fel-óldozta (absolválta) és a’ még meg-maradt kétségeket is lassanként oszlathatja: – és ellenkezőképpen, a’ melly Lélek magától rossz Sententiát kapott, azt mind jobban jobban gyötörheti: ’s maga a’ vádoló lelki isméret az akkor elő nem forgott ideákat is, az ész és reá-emlékezés által, (beneficio reflexionis & reminiscentiae) elő forgathatja: de tsak ugyan a’ leg-végső öszve-hasonlításnak, ’s itélet-tételnek leg-nagyobb az ereje.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Boldog lettel vólna hát Barátom te-is; mert lelked azzal az édes képzelődéssel vált vólna-el testedtől, hogy Te a’ Teremtőtől jó Sententiát kaptál, és azt éppen azért, mert Te a’ neked rendelt kalaúzt el-nem-hagytad. Tökéletes absolutio ez a’ melly minden bűneid alól fel-szabadít; hogy akarmi gonosz tetteidet hozta vólna is vissza a’ lelkednél minden bizonnyal meg maradando reá emlékezés (reminiscentía) meg gyözné azokat az az édességes esméret és el-hitetödés, hogy te fel-vagy oldva, absolvaltattal: mert már ez a’ Te édes álmadozásod; (ha akkor egyszerre meg-szűntek vólna teste érzéseid és azok semmi új ideakra alkalmatosságot nem adtak vólna) mind örökké meg-maradott vólna: mind örökké tsak képzetted vólna, hogy a’ tégedet fel-óldozó Teremtő előtt állassz; és éhez a’ mint-egy örökös álmadozássá vált képzelődéshez semmi egyéb nem ragadhatott vólna, hanem némelly ugyan azon nemü (homogenea) ideáknak kedveltető öszve-rakása példának okáért: be bóldog vóltám hát én hogy ezt hittem – hogy a’ természet’ törvényét, Isten, magam, és felebarátom eránt meg-tartottam – ’s más hasonlók. – Én így gondolkodom kedves barátom! de még ennek is sok híjja van és ezer akadálya: hanem
Csak ugyan lehetne a’ Te Lelked bóldog hóltod után, ha másképpen hinnél is mint most hiszel. Sőt ha valósággal testetlen talál lenni a’ lélek, és így ha test nélkűl, ’s érzékenységek nélkűl, lészen a’ halál után is képzése magáról, és képzések ismerete adperceptiója: akkor el-fogod magadat szégyenleni, hogy tsak kova, vagy aczél tűz formának vélted lételedet, ’s azomban most érzed, hogy különös személlyes valóság vagy, és így kissebb lészen a’ Te boldogságod mint az enyim, mert nékem tsak az a’ ditsekedés is, hogy jól gondolkodtam Lelkemről még eletemben; sokat fog adni boldogságom tellyességéhez. – Fel tévén pedig hogy úgy lessz a’ dolog a’ mint Te gondolod, hogy a’ Test a’ maga inertiájában érzéketlen marad, a’ Lélek pedig ad Oceanum Spirtiuum, a’ testetlenségek özönébe vissza megy: és így más munkákra rendeltetvén nem ügyel semmit az elébbeni valóságára, és őtet az ő vólt létele ’s mitsodás létele semmit sem illeti, adficiálja; úgy az én lelkem, noha most másképpen hisz, mostani hitelének semmi kárát sem fogja vallani, ’s boldogsága nem kissebbedik, – és igy sokkal bátorságosabb azt hinni, a’ mit én hiszek, mint a’ mit Te. Szégyenleném azomban nagyon, ’s nem is férne hozzá az illyen Méltóságos – valaminek – vélt lelkem’ nemességéhez, hogy én azért higyjem ezt vagy amazt, azért tiszteljem*
ért az tiszteljém Sajtóhiba, értelemszerűen em.
a’ Teremtőt, azért szeressem ember társaimat, mert a’ jó lelkeknek jutalom, pompás fenyesség ígértetik, a’ rosszaknak pedig örök gyötrelem ’s bóldogtalanság. Bent van az Istenben minden jutalom’ ’s büntetés’ ígérése nélkűl, az a’ kepzelhetetlen Felséggel öszve köttetett végetlen jóság; melly el-hiteti Lelkemmel, hogy egy okos, és szabadsággal fel-ruházott Teremtéshez, természettel, és minden írott törvény-beli kötelezés nélkűl nagyon illendő dolog, hogy a’ maga Teremtőjét ismerni igyekezzen, és azt imádja: a’ melly Lélekben pedig ez meg vagyon; a’ melly Lélek ennek a’ következésnek igazságáról meg-győzettethetik, annyira mehet már az minden relevatio nélkűl az Istenről, ’s a’ Léleknek következendő állapotjáról való Tudományban, hogy tsak a’ némelly faragatlanabb tudományú egyűgyüknek, a’ harmadik égben finom*
finum Sajtóhiba, em.
aranyból épűlt, élet’ fája gyümőltsével, ’s az életre buzgó vizekkel bővös paraditsomjokról való testes képzelődéseiket hányja-ki; többire a’ Keresztyénektől*
Keresztyektől Sajtóhiba, em.
(az okosoktól értem) keveset fog-külömbözni. – Különösen
A’ melly három Punctumokat a’ Léleknek származásáról, ’s utóbbí állapotjáról írsz, nagyon homályosak, ’s rész szerént egy-mással ellenkeznek. Első Punctumod a’ Lelket úgy mutatja, mint valami ollyast, a’ mi nem Personale, nem személlyes valóság: mert ha az atzélnak a’ kovához ütéséből származott tűz a’ Lélek, úgy neki tsupa erőnek, vagy tehetségnek kell lenni: – ne tsudáld a’ mit mondok, mert testből Lélek, materiából Spiritus nem származhatik; és igy ha Lélek az, a’ mi abból az öszve ütésből szarmazék, és még is nem matéria: tehát neki tsak tsupa erőnek, vagy tehetségnek kell lenni: két utólsó Punctumod pedig azt mutatja, hogy a’ test is, a’ Lélek is, valami egy-mástól meg-külömböztetett valóság, és nem tsupa tehetség. Meg-vallom azt én is, és az életnek egyik tökéletlenségét abban állítom lenni, hogy nem tudom, mi vagyok? Embernek nevezem magamat, és*
is Sajtóhiba, értelemszerűen em.
azt mondom, hogy testből és Lélekből állok; azomban sem testemet sem lelkemet nem ismerem. De ez a’ vallás-tétel egyszersmind azt teszi fel, ’s magával hozza, hogy lehet valami ollyan valóság, a’ mit a’ testnél is kevesebbé ismerhetek. – A’ minek részei nintsenek, még is egész, – a’ mit semmi érzékenységem nem tapasztalhat, még is van: – lehet mondom; mert a’ testet látom és érzem, ’s még sem tudom mitsoda? – azomban ha gondolatommal fel-megyek egész az Istensegig, – hozzá kell tennem, hogy nem tsak lehet ollyan testetlen valóság, hanem van is.*
A pontot kettőspontból jav.
– A’ föld fordúl a’ nap körűl, vagy akar a’ nap a’ főld körűl, fordúlnak a’ természeti és bujdosó tsillagok; vagy ha a’ természetiek nem fordúlnak, megint a’ mi Főldünknek kell új fordúlatjának lenni: és ez mind bizonyos, ’s által alig látható törvényeken megyen? – mi tsinálja ezt? – azt mondod: maga a’ dolgok’ természete. – De azt kérdem: van-e hát annak a’ természetnek esze, vagy valamelly elmebéli tehetsége, az erő mellett; mert ha van, az lessz az Isten: ha nints; más különös hatalmasságnak lell lenni, a’ melly törvényt szabott nekik ’s ki tsinálta, hogy a’ napnak ennyi vagy amannyi messziségre vonó vagy tartóztató ereje legyen (vis attractiva & repulsiva, centripeta, & centrifuga.) Minden test, más testhez vonattatik, egyik a’ másik felé sijet; és igy ha tsak ez az egy erő vólna a’ testekben, ’s más nem: minden égi testek egy-másra rohannának, ’s lenne belőlök egy ki gondolhatatlan valami (a’ mi még valaha meg-is lehet,) hogy hát öszve ne omoljanak; a’ Teremtő külömböző messziségékre helyheztetvén öket, a’ kissebbeket mint-egy el-hajtotta kezéből, ’s annak a’ hajitásnak erejével már, a’ Föld (tellus nostra) egyenes lineán szaladna ez véghetetlen üregben mind örökké; de azomban a’ napnak vonszó ereje tartóztatván ezen futásában, és magafelé húzván, kéntelen vele a’ főld, hogy a’ maga egyenes útját mellyen el-hajíttatott, meg-görbíttse, ’s így forog osztán a’ nap körűl. ’S hát mitsoda az? a’ mi ezt tsinálja: – ha az az erő, a’ mit mi Természetnek nevezünk; annak nagyon okos erőnek kell lenni, hogy ollyan messzeségekre rakta ’s hajigálta-el egymástól ezeket a’ testeket, hogy mikor a’ hóld hasonló erő miatt a’ Főldet kerűli, mint a’ Föld a’ Napot, a’ napnak vonszó ereje meg-ne tudja gátolni, ’s akadályoztatni a’ hóldnak a’ Főld körűl való kerűletét. – Lehet-e az test, a’ mi ezt tselekszi? materia-e az? vagy tsupa erő és úgy nevezett tehetség-e? – Oh nem! értelmes valóságnak, de egyszersmind testetlen hatalmasságnak kell annak lenni – Teremtőnek – Istennek. – – Nem tsak lehet tehát Lélek, hanem kell is lenni: ha van Isteni Lélek, miért ne lehetne emberi Lélek is; és miért ne lehetne az valami a’ testtől meg-külömböztetett valóság; a’ mi most úgy öszve van kötve a’ testtel, hogy mi képzelődésinkel el-választani nem tudjuk. De menjünk odébb.
A’ testből semmi sem vész-el – a’ lélekből sem, – ez mindenik igaz.*
A pontot kettőspontból jav.
– De hová lessz hát a’ test? ’s hova lessz a’ Lélek? az a’ kérdés. Semmit sem vétkezném*
vétkeznem Sajtóhiba, értelemszerűen em.
vele, ha azt mondanám hogy nem tudom: de mivel a’ mint Keresztyének hisszük, a’ Teremtő tudtunkra adta hogy hová lessz: kell tudnunk ha nem hiszük is, vagy (gyengébben) ha meg-nem-foghatjuk is. Tudom azt, hogy a’ Lélek az Isten’ kezéből jött-ki, és így az akkor rossz nem lehetett, hanem bizonyos tekintetben Isteni eredető: miért vagynak hát az emberben – a’ ma született Gyermekben is vétkes indúlatok? mivel veled értelmes emberrel van dolgom, ide merem írni a’ mit hiszek: a’ Lélek mivel részetlen, el-tért a’ mi leg-első Atyánkban, milliomszor milliom Lélek is, mert benne lehetett úgy, hogy helyet nem foglalt. – Azt tartják a’ természet’ visgálok, hogy a’ testeknek leg-kissebb*
leg-késsebb Sajtóhiba, em.
eredeti valósági is (ultima elementa corporum) ha nem testetlenek is, de tsak ugyan részre oszthatatlanok, indivisibilia: és így benne lehetett az első emberben, minden e’ világon élt és élendő emberek’ testeiknek elementuma is: könnyen el-gondolhatod már a’ származást, és azt, hogy meg-vólt vesztegetve már az első emberben minden Lélek, ’s minden test: látod-e? hogy én könnyen meg-foghatom, érthetem az eredendő bűnt. – Már – le-szakasztok egy makkot; látok benne – a’ magvában, – egy kis fátskának képit, melly idővel nagyra nő – meg-kell annak a’ kis fátskának pitzíny magvában lenni az Onoka élőfának is (in suo elemento) és így tovább végetlenűl. – És így már azt képzelem, ’s meg foghatom: hogy mi nem tsak úgy mint testek, hanem úgy is mint eleven teremtések származhattunk a’ mi Atyáinktól. – Eleven teremtéseket mondok (még nem megyek a’ Léleknek valóságos essentiájára) mert az élő fában, meg-vagyon az ő tőle származandó fiú élő fának*
ának Sajtóhiba, em.
eleven valósága, mellyről idővel el-hisszük hogy él; habet vitam vegetativam. Az ember magvában is meg-vagyon a’ Fiú embernek*
embfernek Sajtóhiba, em.
eleven valósága. Most megyek már a’ Lélekre; de itt reá kell szorúlnom a’ Leibnicz’ borítékjára, vagy ha arra nem-is; azt kell gondolnom: hogy a’ testek’ leg kissebb eredeti valóságához hozzá vagynak kaptsolva az emberi Lelkek, és a’ nemzés alkalmatosságával el-választatnak az embertől, ’s új ember lessz belőlök, és más ember: mikor osztán a’ táplálás által a’ test annyíra megy, hogy a’ mozdúlással érzö lételét nyílvan valóvá teheti, akkor azt mondjuk, hogy élő ember: ’s tsak az a’ külömbségünk a’ fától, hogy a’ fát a’ maga’ lelke (mert annak is van a’ maga neméhez illendő és alatsonyabb rendő testetlen lelke) tsak elevenné teszi: de az én lelkemnek több tehetségei ’s nemesebb valósága lévén elevenit is, gondolkodik is – noha arra sem mernék meg esküdni, hogy a’ fa is bizonyos szoros értelemben ne gondolkodhatna: ki tudja? hát ha ő is érzi mikor le-vágják. – Mikor el-fárad a’ test, – alkalmatlanná lessz arra hogy a’ lélek eleveníttse: – meg-halunk: a’ lélek el-megy, és tudom hogy el-nem-vész; de jön-e vissza többé a’ testbe vagy nem: azt már Te úgy higyd a’ mint akarod, és úgy hiszem én is. – Ha az életben úgy be szoríttattatott a’ testbe a’ Lélek, hogy abból tsak lépésnyire is ki nem mehetett; benne maradhat ha neki tettzik a’ halál után is, és ott a’ testetlen ideákkal eleget dolgozhatik: ’s mikor osztán a’ testnek részei, az ő régi valóságjokra mellyekből lettek, vissza mennek (particulae adscititae) tsupán tsak az marad emberi testnek, az a’ leg kissebb eredeti valóság, mellyet az Atyámtól vettem; ’s a’ mellett maradván a’ Lélek, ugyan azt valamelly tölünk el rejtetett titkos erővel megínt meg-elevenítheti, gombolyagjából ki fejtheti: Ne! itt van a’ fel-támadás. De ha ez így meg-lehet; meg-lehet az is: hogy el-repűl a’ Halál után a’ Lélek a’ maga ki-rendelt helyére: és annak idejében vissza megy a’ testbe: még pedig mivel ez az állítás minden Lelkeket egy-forma idejükké tészen, és minden testeknek elementumát is ugyan azon egy időben teremtetteknek lenni tartja; könnyen meg-egyezhet abban is, hogy a’ fel-támadása is minden testnek ugyan azon egy időben lészen; el-telvén a’ testek’ változásinak, és az ő leg-első valóságokra leendő vissza meneteleknek a’ Teremtőtől meg-határozott Periodussa. Rövid szóval tehát ez az én értelmem: Minden emberi testnek, a’ mint minden Léleknek is, már az akar testes lélek akar testetlen Spiritus legyen, eredete, törzsöke, nemző Attya, kút feje vólt a’ leg-első ember; mert akarmennyire fel-visszük az embernek eredetét, valaha tsak kellett egynek elsőnek lenni, – a’ Lélek meg-marad a’ maga valóságában, és a’ mint a’ test’ érző szerszámi alkalmatosak vagy alkalmatlanok, úgy dolgozik a’ testben: – a’ testnek leg-kissebb eredeti valósaga is, ultima elementa meg-maradnak, de ez azokhoz ragadt, ’s nőtt részetskék el-repűlnek, és a’ halálig egymást fel-váltogatva nőnek és fogynak, a’ Halál után pedig kiki a’ maga elébbi valóságára vissza-megy, meg maradván a’ valoságos én-nek ultimum elementuma természeti eredeti valósága, mind a’ maga állatjában, mind abban a’ tehetősségben, hogy valaha ki telvén az idő fordúlat (transacta periodo) alkalmatos legyen a’ lélek által leendő eleveníttetésre, már a’ Lélek akar mindig vele maradjon, akar a’ közönséges fel-támadáskor újjolag hozzá kaptsoltasson. Mond-meg már kedves Barátom! ki a’ Halál’ torkábúl való ki szabadulásodkor is olly szabad gondolkodású lélekkel bírtál, ha ellenkezik-e ez az én állításom azzal a’ Kalaúzzal? mellyet belém adott a’ Teremtő? nem jobb-e ez a’ Te állításodnál? – a’ Léleknek a’ testetlenségek tengerébe vissza menni (ad Oceanum Spirituum) ’s ismét munkára rendeltetni, ollyan nehezen meg-fogható gondolat, melly maga arra kénszerít engemet, hogy ezt higyjem a’ mit le-írtam, mivel ezt könnyebben képzelhetem. Azomban én sem tuszkolom reád a’ magam értelmét – ’s egyszersmind, ha a’ magadéban jobban meg-világosítassz, és az enyimben nehézségeket fogsz ki tenni, nagyon örömest el-fogadom, mert még az enyimnek sok híjja van. – –
11. Aug. 1789.


Egy est- és reggeli Hajnal Kazinczihoz.
14. Octob. 1789.

ELSZ hát! én Örömöm! ’s én kedves Pásztorom! – a’ ki
Még az arany kertben, szűz-főld-termette-virágbúl-*
virágból A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
Font koszorus Eratót, mint-egy fejedelmi Meny-Asszonyt
Geszner karja közűl ki vevéd, ’s természeti színét
Közbe szagos fűvel gyönyörűn bodrozva vezetted
Ez Rodus’ Szigetét haladó térségre, hol ennek
A’*
Az aposztróf hiányzik, pótoltuk.
tsupa természet – titkos keze’ mívivel Anglus-*
Anglus. A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
Kertet készített, a’ Músák’ régi Hazáját
Festi-le ’s a’ mennyel szomszédos halmokat épít, –
Elsz és örvendessz a’ német Geszner öléből
El-vont, és igazán született Parnassusi szűzed’
Karjai közt; ’s Eratód is örűl: mikor, a’ ki megyénket
Bírtokul adja neki, ’s ritkás ligetinkbe levél színt
Rendel, ’s a’ sűrűbb berkekbe vadászatot indít;
Ismeri Venust is, – Zefirus szárnyakra fel-űlvén
Kergeti Bátsmegyeit, ’s el-véttve az Asszamblékban
Raffinirozza magat (mint a’ tök is estve virágzik)
’S majmol egész délig természeti pongyolaságot. –
Igy van-e? Bátsmegyeim! ’s en Pannoni Gesznerem! ugy-e
Hogy Titirus Eratót öleli, ’s a’ Músa Kazinczit.
En pedig, e’ gyönyörű – lelkem-kedveltte vidéken’
Hol tán még maga is szállást választna magának
A’ vídám Erató; érzékeny, ’s hajdan enyelgő
Kedvemet, egy szomorú temető ház forma szobában
Tömlöczözöm: Marshoz Belgrádra siettetem innen
Kalliopét – hadi kürtjeivel tova tőlem el-űzöm
Bellonát – sőt félre rakom tüzes Uraniámnak
Öblös üveg szemeit, – ’s komoran – be-takarva homályos
Ablakomat, sárgás fátyollal – az Elisiumban
Zőld fa-levél árnyékok alatt, a’ néma liget közt
Sátorozó Plató’ Leibnicz’ Lok’ ’s járva tanító
Éles Aristoteles’ és több új ’s hajdani Bőltsek’
Lelkeiket kérdőre szedem, mélly szenderedés*
szenderédes Sajtóhiba, em.
közt
Faggatom; úgy van-e most a’ mint ök hittek, az élet?
Még*
Mégy A kézirat szerint jav.
ragyogott, eleven súgárt eregetve szeméből
A’ tüzes arczulatú Títán; de homályba*
homályban A kötet végén található hibaigazító szerint jav.
takarták
Házamat ablakomon a’ Karpitok: – el vonom én is
A’ fátyolt, és udvaromon a’ mályva virággal
’S szürke üröm fűvel tarkás, zőld gyepre tekíntvén
Meg-látom rajtok kettős kéményemet, és a’
Ház fedelét, mint terjed egész’ a’ kertig az árnyék?
Fel-nyítom ajtómat, ’s amaz alkonyodási sarokra
Fordítom szememet: hol gyenge szerelmek, enyelgő
Szárny-hegyeken emelik fejeket, ’s repdesve ki-nyúlytják
Karjaikat; hogy majd ha botsátkozik Angyali szárnyán
Hesperus, el-fogják, és lágy kebelekbe fogadják:*
fogadjak Értelemszerűen em.
Nézem, mert eleven színnel rajzolja Hazámnak
Tengere; mint állnak tüzes oszlopok, ott, az ezüst-szín
Víz tetején? – hajtat Fébus nyargalva – Kaput nyit
Oczean’ és éjjelre setét Kamarába fogadja.
Oh gyönyörű Balaton! ki mesés képzésimet így le
Festegeted, ’s a’ mit régen magyaráztak Atyáink,
A’ tüzet, – ezt a’ tüz-szekeret, tengerbe meríted!!
Ekkor el-andalodám – ’s kedvessebb tárgyra találván
Gondolatim, szabadabb szárnyan’ repdesnek – az áldott
Természetre vetett figyelem bé-zárja setétes
Rejtekit, a’ tágas Labirinthus modra kerengő
Titkoknak; ’s nem ereszt a’ testbe’ lakozni gyanított
Testetlen Hatalom’ képzésire vissza rohanni.
Jer hát víg Lelkem! közelebb a’ Pannoni tenger
Partjaihoz; ’s eregesd víz-színt amaz égi vidékre
Szárnyaidat, hol az est-hajnal szép kertje’ virágin’
Lengedez a’ Zefirus, ’s a’ gyenge szerelmek, ajánlott
Csókokkal várják öleléseit – ismerik itten
A’ Te szerelmedet is, ’s szállást engednek enyelgő
Músádnak, mikor a’ gondok közül el-szabadúlván
Tömlöczödet ki-töri, ’s a’ Szépnek szenteli szívét.
Ah! bizony engednek – mert lám! – alig érek-el a’ nagy
Tó parthoz, – még lengedező szellőtske sem érte
Jó formán bodros hajamat – még meg-se-tekíntém
A’ Piros est-hajnal’ természeti szinnel el-osztott
Festésit, – mint vonta veres bársonyba középett
A’ tüzes ég-sarkot, ’s fél szárnya ki-nyúlva magasra
Mint kever a’ vérrel hó színt, a’ messze ki terjedt
Szárny-hegyeken? míg a’ hova már kereken ki szivárgó
Fénnye nem ér, czirkalma körűl helyt foglal az ég-szín:
Még az ezüst habokon nem is indúlt képezetimnek
Szépe hajókázni: – ’s már el ragad egy – de talán már
Erzett történet, – várt már ’s kebelembe repűlni
Ohajtott Erató: – már által evezve találtam
A’ tsendes habokon; ’s tsak azért tartózkoda vélem (opinor.)
Káron’ karjai közt, hogy az én mélly gondolatimnak
Félbe szakasztását, ’s tömlöcz ki törésemet, ezzel
Kétszer kedvessé tegye, hogy maga lelte szerelmem
A’ Parton Eratót, mikor éppen gondomat űzni
Serkenek, el-váltván hajlékomat a’ szabad éggel.
Ott vólt már, ’s tőled szárnyalla Füredre, Kazinczim!
Tőled, arany századba tanúlt tréfakkal enyelgő
Gesznerem! érzékeny szíveknek tüköre, kedves
Bátsmegyeim! – De kihez? – szomorú Kriptába bolyongó
Egy olly Lélekhez, kinek a’ hadi Trombita sem szép
Mellyet elébb kedvelt, a’ Ródusi kertbe mosolygó
Játszi szerelmeket is, kiknek vala nála Hazájok
Szám-ki-veté.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– De kiért? – Ah szívet örökre le-folytó
Tehr! te valál az oka. – ’S hát! egy hir-hozta halálból
Kőlt bánat vehet ollyan erőt az előre komorrá
Vált emlékezetenn? ’s az öröm, melly élni Kazinczit,
Élni kiáltja, talám soha sem tudhatja fel-érni
Azt a’ félelmet, melly szent fogadásba tetette
Músámmal hogy tsak szomorút, ’s el-véttve halálost
Csak szomorút versez, szomorút fog zengeni nyelve. –
Oh Erató! serkents, – serkents Erato! ki szerentsés
Képezetek szárnyán repdezve tsinálsz Te magadnak
Ott is ürességet, mikor a’ gond’ terhe tetézi
Mellyedet – A’ Jordán’ folyamatja rekeszti Keresztest
Távoly Tornától, éltét rettenti Pogány Kard,
’S míg Margitja felé magnesként vonja Hazája,
A’ várt győzedelem koszorú tsalogatja reményét.
Úgy-de talál Erató sebjének flastromot, és bús
Andalgási között meg-tsalja Keresztes unalmit,
És haza vágyásit Tornára segíti – repűlő
Szárnyakat ád – Bálint testtét fetskére tseréli, –13
Czélozás vagyon Kazinczy Levelére, mellyben, versekben a’ Szent Földön katonaskodó Keresztes Balintnak, Tornai Margit Hitveséhez vágyó szerelmet rajzolja le, és egy régi írás modjával tsinált Magyar énekét elegyíti versei közé.
Estve midőn Margit nyoszolyába feküdt be-botsátja
A’ vont kárpit alá, ’s hajnalba mikor maga Hímen
Szokta ki-nyitni szemét; a’ fetske fel-éled, el-űzi
Tőle is a’ Kupidóra törő baj-társat az álmot.
Gyenge tapíntással mint Bálint’ újjai futkos
A’ puha paplan alatt, mellyéről félre vonítja
Kendőjét; ideig szemeit hízlalja fejéren
Domborodott tsetsein, ’s azután mint tsokola Bálint
Meg-tsipi bimbóját a’ Fetske is. – Oh Erató! hát
Igy hoz-e szárnyaidon a’ Számkivetésbe Keresztes
Tornárúl örömöt? – ’s hát így lop-e néha magának
A’ Gondtól szabadúlt képzésivel, a’ szerelemből
Kőlt öröm egy kis időt? sőt így tud-e leg-tetemessebb
Búján Bálintnak távolyra segíteni Margit.
Jer velem én Eratóm! nyugvó Kamarámba – jer a’ hoz
’S halgasd énekeit; ki ha még maga Pásztori nimfát
Nem tisztelt, ’s téged közelebb nem ölelt is; ugyan tsak
Ismeri Geszneredet, ’s a’ Zőld erdőbe Kazinczit
Képzeli a’ hajadon Dafnéval enyelgeni, érzi
A’ gyönyörűségek’ ’s természet szűlte szerelmek’
Ártatlan nemeit; sőt néha Urania nélkűl
Nézi az ég’ tüzeit ’s úgy képzeli mint tsupa szépet:
Örvend estenden, mikor a’ nappalt be rekeszti
A’ tüzes est-hajnal; míg végre panaszra fakasztja
Víg örömét, szomorú dallal tsalogatja Kazinczit.
El-jött hát, el-jött Erató – Házamba be-kísért –
Tisztitgatta kevert izlésimet, és tele szívem
El-tikkadt érzési között nyoszolyámba le-fektet. –
Meg-ragad a’ képzés szívemen, valamint amaz enyves
Lépen a’ madarak, ’s által viszi gondolatimnak
Rendjeit, elmémnek siket álmadozásira Lelkem.
Igy telik el-ragadó víg képzésekkel az édes
Ejtszaka; most mint fetske repűl Tornára Keresztes,
Majd maga karjai közt Thezeust tsokolja Kazinczim. –
Ah! de sokallja talám örömöm’ mértekjeit a’ szép
Fosforus, a’ ragyogó hajnal mellőlem el-üzi
Ezt a’ szánakozó jó Istenséget, az álmot.
Fel-keres Urania, ’s még kárpitomon se botsatja
Jó formán által sugárit, az égnek ez a’ szép
Istene, már el-tel, hamar el-foglalja magának
Szívemet, e’ mennyből ide szállott Veszta Leánya:
Mennyei vágyódást gerjeszt Lelkembe – segítő
Szárnyakat ád, ’s szememet fel-emelvén a’ levegőre
Hajnali énekemet ekként eregettem az égre:
Píros hajnal! fényes nap súgárok! ’s a’ t. lásd az Énekek közt.
Ekképp énekelék, vagy is igy hangzék-ki belőlem
Urania, ’s az alatt fel-emelte magát az Apolló
Csillaga – képzésim szomorodnak. – Jönnek unalmas
Gondolatim – komoran emlékezem éjjeli tsendes
Almadozásimra – ’s keresem, hova tűnt-el előlem
Tegnapi víg Eratóm? hogy van hogy így el-ragadának
Hajnali gondolatim? ’s hát így egyszerre fel-olvadt
Szívemről az az enyv? – ’s lelkem nem is űgyele semmit
A’ mikor álmamból vigan fel kőltem, azokra,
A’ miket álmadozott amaz éjjeli nyugodalomban.
Míg így búslakodom, lágy lengedezés jön az égnek
Hajnali sarka felől, ’s annak szárnyára fel-űlvén
Uraniám igy szóll tsendessen súgva fülembe:
Már Erató el-ment – én is megyek – engedek útat
Gondolatidnak, azon titkokba bolyongani, kik közt*
kikközt Sajtóhiba, különírtuk.
Jártatod elmédet – de ne félj, el-kűldi Kazinczid
Még hozzád Eratot, kedves Testvéremet, a’ kit
Ő szeret, és tisztel; – lessz még, (ah! lessz-e?) szerentsés
Ejtszaka ’s est hajnal, mellyen maga fogja szerelmes
Músáját kedvelt kúnyhómba vezetni Kazinczy. –
Már el-tűnt – látom nyomait – szaga messze meg-érzik –
’S ambrosiat tsepeget súgárzó szárnya’ hegyéről. –
Már a’ fellegeken lebeg, és tűz fátyola még is
Csillog az ablakomon – már el-takará deli fényét
Egy felleg – menny el, menj, Mennyei Músa! de hozd-el –
Hozd-el szárnyaidon honyomba Kazinczimat, a’ kit
Most sem szűn, ’s míg él sem szűn óhajtani Horváth mp.Fantazia.
A’ Virgil’ Eneisse VIdik Könyve olvasására, ’s nevezetesen a’ 638dik versre.

Devenere locos latos & amoena vireta,

És 645. versre.

Nec non Threïcius longa cum veste sacerdos,
Obloqvitur numeris septem discrimina vocum.

1789 19. Novemb.

 PAP vólt már ama boldog mezőkön fel-állított Bőltsesség’ Templomában Orfeus; – az ártatlanság tiszta ruháji fedezték testét, noha azt a’ Pásztorok között, szokott világi őltözetével el-takarta. Ismerte már nem tsak a’ pitvart, ’s pitvarban fel emelt szent Oszlopokat, hanem a’ Szent helyet is: mikor egy ízben a’ Bachus’ szőlő termő hegyeihez nem mesze tanúlt mesterséggel veregetvén hangos lantját; Arion – ki vele által-ellenben – közelebb egy kitsínyt a’ Zefirusok’ Hazájához – egy sűrű tseres Erdőben lakott, ollyan kedvesen felelgetett az Orfeus’ lantja’ hangjára, hogy vélekedne a’ lantos, hogy talám ez az isméretlen Pásztor is a’ szent hajlék’ tselédi közűl való – be érték egymást hangzatokkal, és értelmesen beszéltek. – Hallotta Orfeus, és mint-egy le-festve látta, midőn a’ tengeri veszedelemben, a’ Delfineket segítségre tsalogatta Arion énekével. – A’ sok ideig tartó öszve beszélgetés, – az Ekho’ szárnyain járó Ének-szózatok, mind jobban erősitették véletlen ismeretségeket: ’s minek-előtte eszre-vették vólna, már jó Barátok vóltak. – Nem képzelhetett Orfeus szentségtelen teremtésben ollyan ember-szerető indúlatokat, ’s bájolva tsalogató kedvességet, mint a’ millyeneket Arionban tapasztalt: de nem is hihette, hogy ha az is azoknak az eredeti kiességű ligeteknek lakossa, ’s a’ bőltsesség’ hajléka’ gyermeki közűl való vólna, ne illetné őtet tsak egyszer is, távolyról egy isméretes tsókkal. Arion pedig fohaszkodott néha, néha ismét örömében tombolt, mikot látta, hogy a’ Természetnek alkotója tudott más’ mellyébe is ollyan szívet helyheztetni, mint az övé. – Gyakran szívére tapíntott, mikor Barátja’ lantja meg-tsendűlt, hogy vallyon Prometheus nem lopta-e-ki mellyéből a’ szívet, ’s nem adta-e azt más emberi teremtésbe? mert abban is úgy láttattnak verni az élet erek, mint ő benne. – Sokszor emlékezett a’ régi kőlteményekre, hogy hajdan Kásztor és Polluks együtt bírtak egy halhatatlanságot, de az sem vólt elég a’ titok’ magyarázatjára. Kezd vala már meg-elegedni azzal, hogy tsinált a’ Teremtő két egy-formát egyik ő, másik Orfeus: de megínt el-nyomta a’ maga-hittségből származott gondolatot a’ bámúló tisztelet: ’s azt kezdte hinni, hogy az ő Lelke Orfeusnak tsak valamelly része, de sokkal kissebb. – Orfeus egyszer ki fakasztja, ’s a’ Nyári hajnal’ szárnyain illyen hangzatokat botsát a’ teli est-hajnal’ kertje felé, mellyek a’ tenger széleket öríző magas hegyek’ tetején fel-találván a’ Junó’ Leányát, kettőztetett harsogással hatotak a’ tseresbe, a’ hol Arion lakott, közel a’ déli parthoz: Úgy van-e? Kedves Arionom! hogy mind ketten bujdosók vagyunk?*
v-gyunk Sajtóhiba, em. A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Sátor alatt szarandokoskodunk; de a’ mi sátorunk tulajdona annak a’ Szent Hajléknak, annak a’ bóldog Hazának, a’ mellynek Polgárivá lettünk. – Úgy*
Az Ú ú-ból jav.
mutatják szerentsés lépéseink, ’s nagyon egyező szivünk, hogy mi egy úton járunk; – ha úgy vagyon, nyujtsd kezedet, és soha egy-mástól el-ne váljunk; ha pedig Téged’ tsak az áldott Természet’ titkos keze vezet azon egy tárgyra, mellyre engemet ollyan el-téveszthetetlen fonalak vonnak, mint Thezeust vonta az Ariadné’ ’sinegje, ’s vezette ki-felé a’ szabad levegőre a’ bolygó Házból; jer légy nekem Pirithousom,*
A szó végén álló pontot vesszőre jav.
egyenesebb és bizonyosabb útra foglak vezetni, mert történhetik, hogy a’ természet el-találja téveszteni, vagy meg-unja Kalaúzságát. – El-fogódott szíve Arionnak a’ hangra. – Ah! úgy mond, Te igen szerentsés, Te igen boldog jó Barát! miért a’ szentségtelen test szemei ollyan született vakok, hogy a’ gyakorlásból a’ leg-igazabb virtusra reá-nem-ismernek – hát nem méltó vólt-e az én félelmem? – hát nem szüléimnek tsalfa tsábitása bennem a’ jövendő dolgoknak tudása (Virg.) hogy van valoságos boldogság, van tökéletes szépség, de az nekem, így a’ mint vagyon nem lehet tulajdonom. – Vezess engem, vezess! – ne gondolj a’ Szittyiai szirtek közt termett fargatlan nyelvem’ darabos hangzatival; ne gondolj azzal, hogy ama’ bőltsesség’ Temploma’ hasonlatosságára tsinált, de azzal ugyan azon egy valóságu Szent Sátorban Darab ideig néma leszek; vond-le születésemmel kapott hájogomat szememről: vezess-be – mert érzem – érzem a’ Teremtőnek erejét – de nem értem, tudom hogy van meg-fertéztethetetlen szépseg, de nem képzelhetem – előttem áll a’ bőltsesség és az értelem, de kettőznek szemeim, rövidek kezeim, meg-nem foghatom!! A’ mennyit örűlt erre a’ vissza hangzásra Orfeus, színt-annyit szomorkodott, – hogy még az ő Arionja szentségtelen, – nem tulajdonithatta a’ magában tökéletlen születésnek, hanem a’ magános ligetek’ el-ragadó gyönyörűsegeinek*
gyonyörűsegeinek Sajtóhiba, em.
’s gyakorlott árnyékinak azt, hogy egy Pásztor, hajnal nélkűl, nap nélkűl, siketen, vakon, tsak nem érzéketlenűl, ugyan azon hazába útaz út nélkűl, sok göröngyös pusztás ösvényeken, a’ hova ő a’ tiszta világosságnál síma uton. – Mondjátok-meg úgymond Ti! hajnalnak Leányi a’ tengeri és Tenger-mellyéki nimfáknak, hogy nem nyugszom addig míg Arionomnak tseressét a’ boldog mezők Mirtusa erdejének tornátzává nem változtatom; meg-lágyitom, engedelmességre hajtom a’ kies vidék’ Isteneit, és a’ szentségtelenség’ küszöbeit meg-reszkettetem: az én Testvérim kiket ő nem ismer, nem sokára meg-kenik az ő szemeit ollyan írral, melly a’ hályogot róla le-vonja: az én lantom nem fog többé Arionnak a’ valóságos szépségről és boldogságról addig szóllani; míg az ő vele született álhatatossága ki álván az éltető állatoknak próbáit, ollyanná lessz az ő szíve, mint a’ tüzben meg-probáltatott arany; addig ne tudjon rólam egyebet, hanem hogy neki barátja ’s Pásztor tarssa vagyok; akkor lassa mitsoda ő, ’s mi vagyok én, és melly boldogok vagyunk mind ketten? örűljön akkor jövendölésének, mikor tapasztalja be-telyesedését, hogy testvérek vagyunk, egy szent Városnak Polgári, egy örökké való Atyának fiai, a’ bőltsesség hajlékának egy Szent tárgyra született tselédi. – Véghez is ment tsak hamar a’ tágas folyó viznek partján a’ Ditsősséges el-változás, meg-nyíltak Arionnak szemei, meg-látta melly ki gázolhatatlan bolygó ház az, a’ mellybe őtet rekesztette az eredeti származás; látta mennyivel több Orfeus, mint a’ mennyinek tettzett; látta mivé lett ő is, és mivé lehet. – Meszszirül nézte Orfeus a’ változást, mint a’ Madár, félre vonván magát az ág-hegyen, lesi fijainak iparkodásokat, ’s erőtlen szárnyaik’ billegetésit: és mikor már látta, hogy fel-reppent Arion mint egy Hattyú; fennyen nézi a’ levegőnek magas oszlopirúl ez maga terhével küszködő főld’ temerdekségét és ennek vak lakosit, miként botlanak minden szempillantásban egyik a’ másikba? és azon való tűnődése között hogy ő szem-be-kötve is tudott lépdegelni, ’s vakonn is a’ szépséget ímígy amúgy tapogatni; neki veszi magát, és repűl sebes szárnyakon a’ boldogság felé, egyenes uton. – El mosolyodik Orfeus, ’s azt kerdi: Hova? hova? Arion! – hova sietsz? – mi vóltál? ’s mivé lettél? Tekint Arion, hát látja Orfeust tiszta fenyes fejér Papi ruhában, egy tsutsosan fel-emeltetett Oszlop mellett, – tsillag vólt előtte, és arczulatja körűl nap-súgar. – El-ándalodik, – szive el-fogódik örömében; ’s fel-emelvén*
fél-emelvén Sajtóhiba, em.
énekének hangját, így kezd felelni Orfeusnak:
Arionnak ki született vak vala, ’s a’ t. lásd az Énekek közt.

ÉNEKEK.*
ÉEKNEK. Sajtóhiba, em.

I.
Hajnali Ének.

PIROS Hajnal! fényes nap-súgárok!
Engem is ki itt homályban járok,
Sebes szárnyatokra
Fel-vévén azokra
Az ég-sarkokra
Ragadjatok:
A’ hol rendelt a’ Teremtő néktek
Lakást; a’ hol ered fényességtek;
Hadd légyek társatok
És a’ mint útatok
Terjed, vonjatok
Utánnatok.
Ott lakik az Egek’ alkotója,
’S Te vagy szép hajnal! az udvarlója:
Vígy fel-udvarába
Te, ki tornáttzába’
Bársony ruhába’
Ekeskedel.
Ha Te is illyen ditsősséges vagy,
Hát annak ditsőssége millyen nagy?
A’ ki teremtette
E’ mindent ’s azt tette
Hogy közepette
Fényeskedel.
Ki jössz ama’ pompás palotából
Mint egy vő-legény ágyas házából,
Arany őltözettel
Fényes tekíntettel
Újitsz élettel
Mindeneket.
Veres bársony színed fejéredik,
’S Fejérséged jobban tüzesedik,
Ha széles határod’
El-futja sugárod
És körűl-járod
Az Egeket.
Hol vetted fogyhatatlan tüzedet?
’S ki tett illy tűz tengerré tégedet?
Mikor vólt kezdeted?
’S hány már kerűleted?
Még sem emészted
Meg magadat.
Isten! Te vagy az a’ Hatalmasság!
Tiéd a’ méllység és a’ magasság!
A’ nap prédikálja
Mint kezed’ munkája,
’S lelkem tsudálja
Hatalmadat.II.
A’ Főld hanyatlik.
25. Januar. 1790.

ÖRÖK tüzek! égi karok!
Leg-magassabb fellegek!
Mondjátok meg: mit végeztek
Mi rólunk a’ Szent Egek?*
Égek? Rímelés szerint jav.
Közel származik hozzátok
Mind az áldás mind az átok,
’S mi van itt? mind látjátok.
A’ Teremtő segéd nélkűl
Nézi magas székiből,
Mint reng a’ főld, ’s mint készűlget
Ki mozdúlni helyéből
A’ természet tsudálkozik,
Hogy nem első, ’s nem második,
Hanem tsak ez változik.
Venus most is egész fényben
Öltözve jár az égen:
Merkurius noha kitsiny
Szint ollyan szép mint régen;
Egyiknek sints változása,
Holott alább van forgása
Mint e’ főldnek járása.
De ezen mi lak-helyünknek
Már tétováz tengelye:
Úgy tettzik mozog talpának
Mozdúlhatatlan helye;
Tán utólsó százat értünk,
’S a’ mit mi az érgől értünk,
A’ Főld ég-meg, mi érttünk.
Erttünk – mert rendetlenségünk’
Terheit nem bírhatja
A’ főld; ’s meg vonta fenn-tartó
Kezét az Egek’ Attya:
Azért tétováz útjába’
’S omlik illy ifjú korába’
Régi valóságába.
A’ negédes emberi nem
Teremtőjét tsúfolja:
Hogy vonja-meg gondviselő
Kezét mint-egy unszolja;
Maga vesztét sietteti,
Bűne’ rakásit nőteti,
A’ főldet reszketteti.
Oh! ha a’ Farkas tsillagot
Melly tán el-érkezendő
Akkor találja fel hozni
Ez fel tettzett esztendő:
Mikor a’ rendetlenségnek
Terhe meg-feszűl az égnek –
A’ felső tengely végnek;
Ki-nyomja e’ gombolyagot
El-intézett útjából,
A’ mellyre ki gördíttetett
A’ Teremtő markából;
Szép kerűletje el-romol,
Természet’ rendi fel-bomol,
’S ez nagy test öszve omol.
A’ közép tűzhöz vonódik,
El-tévesztvén tüz helyét,*
Ez a sor folytatólagosan, kis kezdőbetűvel az előbbi után van írva; az eddigi versszerkezet szerint jav.
El-tűn mint egy futó tsillag,
És ki tőlti idejét:
Akkor a’ tűz meg-próbálja;
Ha a’ Teremtő’ formája,
Sullyos kezét ki álja;
Ha tud-e a’ kit felségnek
Neveznek, Isten lenni?
A’ kevélly amaz erősnek
Keze közűl ki menni?
Meg-látják a’ Méltóságok,
Hogy ők, ’s minden ő nagyságok
Csupa alatsonyságok.
A’ kik tulajdon kedvekert
Ártatlan vért ontottak,
Csupa szóval minden rendet
’S törvényt öszve rontottak
Akkor érzik-meg lelkekben,*
érzik meg-lelkekben Sajtóhiba, értelemszerűen em.
Mik ők minden erejekben
Az Isteni kezekben.
Most egy-nehány Nagynak szaván
Úgy függenek mindenek;
Hogy azt véli sok balgatag
Szív, hogy azok Istenek:
Holott a’ melly tűz éleszti
Lelkeket, majd meg-rekeszti;
’S sebes lángal el-veszti.
Márs hadi tűzbe borítja
E’ főldnek kerekségét –
Nem elégli birtokának
E’ világnak két végét:
Holott, ha Isten tsudát tesz,
És a’ főld tűzzel el-nem-vesz:
Egy ölnyi sír elég lessz.
A’ Halandók lak helyjekből
Fegyverrel kergettetnek;
Ki hólttan, ki elevenen
Más helyre költöztetnek;
Erzi a’ főld mozgássokat,
Nyeli a’ vér omlásokat,
’S Sajnalja romlássokat.
Úgy vagyon-e Édes Anyám!
Ott is, a’ hol születtél?
Mint itt, a’ hova vesztedre
Fegyverrel vezettettél
Talám születésed’ helye,
’S laktod’ sivatag erdeje,
Nem illyen vér’ mezeje.
Nem jobb vólna-e? rongált Szűz!
’Sodomából ki menni:
Mint itt, most késérteteket
Majd kénkövet szenvenni?
Mellyet mindenkor javalla,
’S már kétszer rá is vett vala
Véred őrző Angyala.
Itt ugyan, a’ mint Te hitted
Kanahánra találtál;
De mihelyest Szűz létedre
Gyilkosoddal el-háltál;
Szűz köntösöd rongyosodott,
Szép Orczád bé ránczosodott,
Véred el-kortsosodott.
Probáld-meg, ha fel-találnád
Isméretlen Hazádat;
Keresd-meg ott, és forgasd-fel
Sors-jegyző Krónikádat.
Ott tanítnak jövendőket
Az Egek; kérdezd-meg őket,
Mit érsz? ’s millyen időket?
Rá vezetnek tán az Egek
Egy Soár Városára;
Honnan bátran nézhetsz vissza
A’ ’Sodoma’ lángjára:
Mert itt már minden veszni tért,
A’ főld kiált ártatlan vért,
’S a’ bosszúság készit bért.
Örök*
Orök Sajtóhiba, em.
tüzek égi karok! ’s a’ t.III. Arion.
Ad Formam: Kortsmárosné kápolnája a’ pincze.

ARIONNAK’, ki született vak vala,
Fel támadt már a’ fényes nap’ hajnala:
Hát Orfee! hova utaz barátod?
Miért kérded? mikor magad jól látod.
Arion ez bünnel tőlt alsó égben,
Élt ismeretlen szentségtelenségben:
Hát Orfee! mi vólt a’ Te barátod?
Miért kérded? mikor magad jól látod.
Arion eddig be-kötött szemekkel
Botorkázott kétséges lépésekkel:
Hát Orfee! miért siet Barátod?
Miért kérded? mikor magad jól látod.
Arion tsudálatosan szentté lett,
Tudja már mi a’ szépség, virtus, élet:
Hát Orfee! mivé lett most Barátod?
Miért kérded? mikor magad jól látod.
Ariont, hogy a’*
a’ Az aposztróf fejjel lefelé áll, így lent, a vessző helyén helyezkedik el, jav.
virtust meg-lelhette,
A’ Szent hajlékba, Orfeus vezette;
Hát Orfee! mi vólt ’s mi lett Barátod?
Miért kérded? mikor magad jól látod.
Arion hogy hova utaz? tudja már,
De nem látja meddig terjed ez határ?
Hát Orfee! boldog a’ Te Barátod,
De ő nem tudja, mi lessz még? Te látod.
Arion a’ bőltsesség’ tornáttzában,
Meg állott egyik oszlop’ árnyékában;
Hát Orfee! vezesd bellyebb, Barátod
Még nem tudja mi van bellyebb? Te látod.IV.
A’ Meny Asszony Lakodalomkor.*
Lakadolomkor Sajtóhiba, em.

HERVADJATOK koszoruim!
Törjetek öszve dioim!
Junó ki vett engemet a’ gyermek sorbúl,
Le-szakasztott himen a’ virág’ bokorbúl,
Szűz fejem czimereit,
Szép pártám’ gyöngyeit,
Még ma le-rakom, vélek
Fejkötőt tserélek.
Gyász innep ez a’ Szüzeknek,
Hogy páratlan szerelmeknek
Véget vetek, ki nem rég valék mátkájok,
’S tsak ma szóllok még, mint hajadon hozzájok.
Szűz fejem’ czimereit. ’s a’ t.V.
Sohajtás és Vallás-tétel.
LÁTTAL-e olly jeget, mellyben meleg legyen?
’S tüzet, melly fagylaló borzadozást tegyen?
Jer tapogasd! én azt mellyemben viselem,
Meleg jég, hideg tűz, a’ tilos szerelem.
Meleg jég hideg tűz a’ tilos szerelem.
Olly kemény szívűek sokszor a’ Leányok,
Mint Marpesszusi kő ’s Parusi márványok,
Pedig lágy husnak kell ott a’ szívnek lenni
A’ hol minden nyilnak könnyű sebet tenni.
De én a’ lágyságot, nem a’ keménységet
Erzem, engem’ e’ tűz fagylal ’s ez jég éget;
Lágy is lehetsz szívem, ha mind hús lehetett
Vólna is a’ mi már éltemben illetett.
Ah! de bár se kemény, se lágy ne lett vólna
Szívem, hogy ennyi sok kín ne marczangolna;
Ah! könnyebb szív – könnyebb vér nélkűl hagyatni;
Mint szeretni a’ hív szívet ’s nem láthatni.
Seb ez, ’s nagy tűz, égni, ’s meg nem emésztetni,
Csufság a’ mit Venus el-szokott követni;
Sokszor egy két Órát meg jutalmaz Nappal,
’S néha két esztendőt két lopott hónappal.VI.
Tréfás izenet énekben Imre Napján 1788.
Nota: Vale szép kedves nép. Lásd II. Holmi. Enek XI.
SAJNÁLOM mélly álom! el-tűnt látásodat,
Hogy látod Barátod’ ’s kedves szomszédodat:
Irigylem levelem ezt a’ szerentsédet,
Hogy módod adódott, köszöntnöd Imrédet:
Mit fognak Sz.dnak, mit F. on gondolni?
Hogy nekem énekem itthon kell dúdolni.
Mit mondok? oh Gondok! mért tettetek rabbá?
Hogy legyek értetek rossznál is rosszabbá?
Ott lesznek, ott esznek a’ szombat kedvéért,
Sok Pap hust, és Bakhust forgatnak Imréért;
’S hát én tsak mint a’ vak itthon guggon űljek?
És a’ szép Gyászos nép között ne örűljek?
Bozotomon kis tomon által sétálva,
’S a’ Nagy Tónak habzó partjánál meg-álva,
Igy szóllok F. felé lejtő habjainak:
Mondjatok jó napot F. múlatságinak:
Hogy engem a’ Gondok itthon rekesztettek,
’S Imrével örűlni el-nem-eresztettek;

Ennek a’ Szaporája: Nota Szűz szívem hát vetek-e? II. Holmi Enek X.

DE tsak ugyan énnekem
is van ollyan énekem
itthonn űlve;
(Bár tsak az öröm’ hangok
el-érnének Délre F – –
ra kerűlve
Melly nyelvével Szőlő lével
tőlt Músámnak
Már kiáltott egy vivátot
jó Gazdámnak.
Hát sokáig éllyetek
én is iszom érttetek
egy pohár bort;
Ha gyalog el-érhetek
Sokasitom veletek
én is a’ sort.
Hogy köztetek nem lehetek
bizony bánom
Mert híjjános a’ magános
dínom dánom.VII.
A’ meg-átalkodtság.*
meg-atálkodtság Sajtóhiba, em.

15. Novemb. 1790.
Nota: Itt kell*
Ittkell Különírtuk.
hagynom II Holmi. Ének XXIV.

A’ MIT édesnek mondanak, hogy nem mind édes,
Sok éretlen probálta már és sok negédes
Kinek a’ hű-bele-balás lévén szokása,
Meg-égette mohó száját a’ forró kása.
És ez tsak-ugyan törvénnye a’ szerentsének,
Hogy a’ hamar érzékenyek tsúffá lennének;
Hogy a’ rútat meg-czifrázza fényes fedéllel,
’S a’ vastag savót takarja vékony téj-fellel.
És így a’ kinek van szeme, de nem használja,
Jól esik ha néha forrót döntnek alája;
’S nem méltó szánakozásra akarki kára,
Ha azt tsupa délczegségből vonta magára.
Jól van, hatalmas Szerentse! bőltsen intézed;
Ha vak vagy is, tsak úgy leg-jobb, a’ mint Te nézed,
Neked sír sok, a’ ki probált, de rajta vesztett,
És emelt tiszteletedre házi keresztet:
De, hát azok mit vétettek Istenségednek?
A’ kik ebben nem hibáztak még is szenvednek,
A’ kiknek a’ mint van szemek, úgy jól is néznek,
Még is méreg jön helyébe sokszor a’ méznek.
A’ ki nem akarja hinni a’ rosszat jónak,
Még is hinni kell egy ollyan parantsolónak:
A’ kinek hinni pokol, és nem hinni vétek,
Szóljatok Angyalok! mert ezt Ti sem hinnétek.
Nem szeretni, ’s pedig azt is úgy el-tökélve,
Hogy akarmit tenni halva, mint-sem ezt élve;
Nem szeretni – sőt mit mondok? – nem szerethetni,
És még is tűzbe, békóba, ’s tőrbe vettetni.
Nagy Isten Asszony! Szerentse! hátt itt mit vétett?
A’ ki szót, fogadást, hitet, mind semmivé tett;
A’ ki hogy egy erőltetett hangot eresztett,
Szerelemmel nyert kelletlen házi keresztet.
Nem vólt itt sem hamarkodás, sem képzelt édes,
Nem vólt itt sem hebehurgya szív sem negédes;
Mért teszel hát áldozattá a’ más bűnéért?
’S nyomorúlttá akarkinek kedve’ tőlttéért?
Vétkezem-e? ha illyenkor el-keseredve
Bűnnel tóldom a’ más bűnét, ollyat szenvedve,
A’ melly után, ha akarmit követni vétek,
Mind az átok, Gyilkosim! mind a’ bűn tiétek.VIII.
Vissza-sohajtás hasonló Nótára.

AZ igaz barát’ képit festve ki tsinálni
Könnyebb, mint barátságot igazat találni:
A’ hív sem ollyan belől, mint kivűl a’ héjja,
’S talám nints is egyebe tsak tsupa portréja.
Oda van a’ hajdani jámbor Ártatlanság,
’S most ez új világbeli tsúf haszontalanság,
Minden tudományinak azt teszi tárgyjának.
Mint mutassa a’ szívet másféle formának?
Azt szoktuk a’ mi tsunya, szebbre festegetni,
Hát, rajtad nem illik-e tsalfa szív! nevetni?
Ki magad’ rútságodról azzal el-árúlod,
Mikor a’ szín-mutatást ’s tettetést tanúlod.
’S tán ugyan ez okozta a’ nagy romlottságot;
Azzal tsúfitottuk-el az egész világot:
Hogy nálunknál tsúfosabb szíveket majmoltunk,
’S ollyak lenni, a’ millyek nem vagyunk, tanúltunk.
Tán hamarébb térhetne az irígy magába,
Ha nem tanúlna járni két színű ruhába;
De így a’ juh bőr alatt bátor az ellenség,
Mikor farkast nem mutat kivűl a’ jelenség.
Igy űldöz sok átkozott, Téged’ jámbor Lélek!
Szenvednek színlésedtől akkor is ha félnek;
’S hát! ha nem tartózkodom, ’s jobbik óldalárúl
Tekíntem, Szemlátomást, tsókkal is el-árúl
Annyira ment már pedig az írigyek száma,
Hogy barátról testvérről gyanakodhatsz már ma;
Akarmi derékséget lát valaki benned,
Már irígy, és néked kell áldozattá lenned.
Úgy el-osztattak pedig a’ minéműségek,
Hogy kinek egyre, kinek másra van szükségek,
’S mit irígyel a’ disznó, hogy ő nem repűlhet?
Ha azomba a’ madár gazdagon nem élhet.
És tsak-ugyan, a’ mi nem szembe-tűnő benned,
A’ miatt könnyebb irígy nélkűl is el-lenned;
’S ha szem elől el-mennél egy magánosságba’
Egy irígyet sem lelnél az egész világba’.
’S ez az oka, hogy messzebb jobbak a’ barátok,
És forróbban szeretnek a’ kiket nem látok;
’S itthon bennem mindennek meg-botlik a’ lába;
A’ Proféta sem kedves maga’ hazájába’.
Kedves itt is a’ nevem az irigyeknél is,
Azt vélnéd hogy édesebb még az édesnél is;
De hiszen a’ színesnek ez ki-tanúlt míve,
Hogy a’ kit útál ’s üldöz, szóval az is híve.
Szóljatok Szerelmesim! szóljatok Ti hivek!
Ti tőlem távoly lakó hív Baráti szívek,
Elesszétek szívemet egy néma pennával;
Fel-ér ez ezer irígy tettetett tsokjával.
Budai kies hegyek! Bátsi mezőségek!
Egy-nehány hív szívekkel kedves kiességek!
Lengedezzetek felém hajnali szellőket,
’S engem’ is oda vinni taníttsátok őket.IX.
A’ Sorsával meg nem elégedett.

MÁSOK azért búsok ’s nyomorúltak,
Hogy magános életre szorúltak;
Az igaz: hogy nehéz is,
És nem édes a’ méz is
Ha tsak magad érzed.
Természeti törvény szerént mégyen,
Hogy az ember társalkodó légyen,
Egy törsökből éredtünk,
Egy köz Atyától lettünk,
Köz tehát az élet.
Mások azon sírnak és könyveznek,
Hogy velek a’ társok nem egyeznek;
Ha a’ víg, mord’ ’s vénekkel,
Bő kezű fösvényekkel
Él egy társaságban.
’S ez nyavalyát ezen okok szűlik,
Hogy némellyek nagyobbra betsűlik
A’ mord magánosságot
Mint a’ víg társaságot
Ez kevert világban.
Másnak a’ fáj, és azt neheztelli,
Hogy a’ társaság gondal terhelli,
Lót fut, ’s barom módjára
Nagy igát vesz magára,
Csak a’ társaságért.
Ha a’ Társaság, olly Grádusába
Ugrik tsak születve vagy vaktába’,
Hogy rangját meg-tartani
Nem tudja, ha ízzanni
Restell az árnyékért. – –
Oh! hány ezer boldogabb van nálom’?
Ha társaimat rendre visgálom:
Ritka ez három bajjal
Némán még is nagy zajjal
Igy küszködni mint én.
A’ társalkodásban kevés részem,
’S Csak alig van akkor mikor észem
Egy-nehány jó barátom
Esztendőbe ha látom
Egyszer időm lévén.
Csak azokat értem, kiknek szívek,
Egyenetlen sorsban is olly hivek,
Mint a’ nagy Társaságnak
Vagy ez kevert világnak
Közös Grádusában.
A’ kikkel ellenben míg aggódom,
Néha társalkodni vólna módom:
Külömböz természetek,
Vagy ha nem, nem léphetek
Rangjoknak polttzára.
Ki fösvény, ki mord, ki kevélly lélek,
Ki nem olly híven él mint én élek:
Hiteget, tsal, szint mutat,
Josefnek keres utat
Az ebéd’ vivésért.
Hogy pedig én azon törekedjem,
Hogy vagy az ebekkel veszekedjem;
Vagy hogy meg-ismerhessem,
Hogy mikor katsínt a’ szem,
Szeret-e vagy kísért?
Igy, vagy igaz jó társ alig lészek,
Vagy indúlatimból tsúfot tészek,
’S gyanút szerzek magamnak,
Hogy leg-jobb barátomnak
Se lehessen hinni.
Viszketeges elmém Tudósokkal
Nemes vérem nálam nagyobbakkal,
Sorsom alatsonyokkal
Friss erem nyájosokkal
Szeretne társ lenni.
De a’ Társok együtt nem egyeznek,
’S ha egyikért jobban meg-jegyeznek,
Hogy keressem kedveket?
’S ezzel is több terheket
Vegyek-e fejemre?
Pedig úgy is elég nehéz nékem
Úgy űlni hogy magam tartsam székem,
Reggel őlni magamat
Hogy majd nyúgodalmamat
Meg-leljem estvére.
Ne tegyem-e hát magam’ marhával
Öszve, ’s ne epesszem nagy munkával?
Úgy-de reményl a’ Lélek,
Hogy ha több gonddal élek
Több nyúgalmat várok.
Szerentsémet elmém el haladta,
Főldet kapál hát Timon – alatta
Tán vaktába meg-leli
A’ mivel fel emeli
Főldre görbűlt vállát.
Sok ízzadozás közt píhegtembe’
Sohajtva nehánykor jut eszembe’
Melly bóldogok lehetnek,
A’ kik készre születnek,
’S seggen ülve élnek!
De – hiszen vagyon terhe mindennek;
’S hát az én panaszim mire mennek?
Terhemet tsak viselem,
Sok tserélne én velem
Kit boldognak vélnek.X.
Váll vonítás. – Egy rágalmazóhoz – Hasonló nótára.

NEKEM is az őrdög egy Banyában,
Szép színre be-mázolt áll orczában,
Bűntelen fejemre fent
Nyillal újra meg-jelent
Minapában.
Tő hegyű kemény nyelve’ hegyének
Nyil-vasai szívembe jövének;
Oh bizony sok ördögök’
Körme közt inkább nyögök
Mint egy vénnek.
Már betsűletembe bele gázolt,
Fekete fekély színre be mázolt,
Minden őrdög atkokat
Kurva hordta rongyokat
Rám ruházott;
Mert tsak a’ bűnnél vénebb ne vólna,
Róla beteg szívem mást gondolna,
Hogy ket köczöléje van,
De már erre bénna kan
Sem szorúlna.
De mit akar vélem nyelved’ mérge?
Te maradhatatlan főldnek férge!*
ferge Sajtóhiba, em.
Mit irígyel el-rogyott
Testednek Sugorodott
Büdös kérge?
Vagy ha már a’ lépet fe-emelted,
Olly bután miért nem szégyenelted
Billegetni sípodat
Hogy tsalóka czélodat
El-nem-érted.
Rám kenéd a’ motskot; le törűltem,
Hízelkedj most mérges eb! körűltem;
Mert ki mondom nevedet
’S hogy én a’ Te fészkedet
Meg nem űltem.XI.
Egy matkáját el-szalasztott.

AZ én nehéz fajdalmamon
a’ ki segíthet:
Az engem’ a’ leg-magassabb
égre repíthet;
De nintsenek Galenusnak
ahoz írjai,
Csak Evimnak vóltak ollyan
Könnyű szárnyai.
Azokra is más üle-fel
nem is régen;
’S lebeg velek*
veleg Sajtóhiba, em.
a’ hajnallal
szomszédos égen;
Ollyannak lett gyógyítója
tündér hűsege
A’ kinek nem vólt irjára
Semmi szüksége.
En tartottam az eleven
Szenet szívemben,
Mellytől büdös koró gyulladt –
meg-kebelemben,
’S égnek szívem’ bosszújára
derek erőben
A’ jó szagok, más idegen
tömjenezőben.XII.
Hunyadi János’ Magyar Marssa mikor a’ Magyár Uraknak nagy része, tőle Losoncznál alattomban el-pártolt, Giskra kedvéért.

MENJ-EL, szegény Magyar!
a’ ketség partjára
Tekints az ingadozó
remenység’ pólttzára;
’S te a’ ki tűztől vastól
nem tudsz meg-borzadni,
Borzadj, mikor a’ vég sors
hideg jelt fog adni.
Vezettessed magadat
Szem-be-kötve vakon,
El-fajúlt testveridtől
Csinált áll utakon;
Kik*
Kïk Sajtóhiba, em.
Őseink’ hamvait
rútúl meg-tapodták,
’S arany szabadságunkat
Aranyonn el-adták.
Ott bontják ki takaró
fedelét szemednek,
A’ hol egy írtóztató
Méllység, reményednek
Alá van ásva, ’s nevet
A’ kegyetlen here
Mint zuhog a’ méllysegben
A’ kétség’ tengere.
Omladoznak a’ partok
Az oszlopok dűlnek,
A’ nem rég meleg vérrel
buzgó szívek hűlnek
Minát ásott alája
’s kemény tüzet vetett
A’ köz jó bastyájának
A’ maga szeretet.
A’ víz-ész négy nagy folyó
vízet meg-rekesztett;
Békózó láncz keríti
a’ kettős keresztet:
Nyög ama’ Szent Szűz anya
És gyászba őltözött
Csak alig tsillog a’ sok
Kis tsillagok között.
Te tsak menj! nem újak már
a’ terh viselések,
Engedj a’ végzéseknek
Ha ugyan végzések;*
végzesek Sajtóhiba, em.
Csak nyögj, és ha az egek
Segidedre jőnek,
Ne virtusidnak köszönd
Hanem az időnek.
Menj! add egy ollyan kézbe
Szabadságod’ fékét,
Melly egyszer úgy be-tőltse
a’ bal sors’ mértékét;
Hogy meg-érezd, a’ mit még
sokan nem éreznek,
A’ szabadság ’s a’ rabság
miben külömböznek?XIII.
A’ Magyar Korona ditskedése.
5. Jul. 1791.
MIND azzal nevettetek
sok irígy szomszédink;
Hogy nagy fel-tételinkhez
Nintsenek segédink:
Hogy hevesen fogadtuk
Ditső koronánkat,
’S Felséggé véltük válni
Független hazánkat.
’S lám jóra fordítottuk
A’ tsúf nevetséget,
A’ magyarok’ Istene
Kűldött segítséget:
Nem vagyunk Felségesek
De van olly Felségünk,
Kinek mi, és ő viszont
nekünk örökségünk.
Lám meg-van a’ Korona
Hazánk’ bírtokába;
Vissza ment bosszutokra
Ez Szent kints Budába:
’S vidd-el bár hív Őrzőink
Vigyázó markábúl,
Több mennykű fog kísérni
Mint Posony várából.
Egy a’ Király ’s az ország
mindenik Felséges;
’S e’ kettőt öszve-köté
Egy olly ditsősséges;
A’ kit sokan vesztünkre
Véltek lenni főnknek,
De az ég szerentsénkre
Tette leg-elsőnknek.
Lám meg-van már többnyire
a’ mit Hazánk kére;
Bízodalomra tett szert,
’s egymás’ értésére;
Még pedig nem szoróltunk
Sem Belgák’ kardjára:
Sem nem vontuk sorsunkat
Franczia rámára.
Ne mond már: hogy velünk tsak
Szem-be-kötőt jatsznak,
Nálunk sem titkok azok
a’ mik másutt látsznak.
De úgy vonsz a’ Magyar szív
édes Hazájához,
Hogy hív is tud egyszersmind
Lenni Királyjához.XIV.
Cziprus kiessebb, Páfus melegebb.

OH Cziprus! kinek kies ligetidben
hüsselni ollyan édes;
Mért vétt-el, ’s mért tserél Páfust helyetted
sok tsalfa, sok negédes?
Mért hogy a’ Venus’ oltára
Nehéz szagot hajt jobbára
Diana’ bosszújára?
Oh! hogy ne? hogy ne volnának rabjaid
Oh Amor! a’ halandók?
Ha néked tömjénezni az Istenek
’S a’ Főbbek is hajlandók:
Az egek példát mutattak
Nyögött a’ főld is alattak
Mikor néked adóztak.
Apolló borjú pásztor’ suba bundáját
öltözte magára,
Egy szépért, Jupiter is által tserélte
testét egy bikára:
’S hát Pázifäe mit vétett?
Hogy egy tinót meg-szeretett,
És értte tehénné lett?
Oh pedig, melly gyönyörű ez a’ tiszta
Szerelem’ édessége,
Ah! szebb ez, mint ama Pafusi templom
Szem-vesztő fényessége.
Ez űlt egy Pásztor’ Kérttére
Hesperusok’ szárny-hegyére,
’S szált Diana szívére.