Betűrendes tartalommutató

()

()

(P. SIMAI KRIST. VÁRATLAN VENDÉGE.) (Simai Kristóf)

(P. SIMAI KRIST. VÁRATLAN VENDÉGE.) (Simai Kristóf)

ALEXISHOZ AZ Ő JEGYESSE. (Szuhányi Ferenc)

ANACREONBÓL VALÓ FORDITTÁSOK. (Ráday Gedeon )

ANAKREONNAK XIXd. ÉNEKE: Η‘ γη μελεινα πινει. Kassán, Octob. 11dik 1788. (Kazinczy Ferenc)

ANAKREONNAK XXXIII. DALJA. Σν μεν ϕιλη χελιδων. (Kazinczy Ferenc)

AZ ANTIPÁROSI BARLANG (Verseghy Ferenc)

AZ EMBERI ÉLETRŐL. (FOLYTATÁS.) (Teleki József)

AZ EMBERI ÉLETRŐL. (Folytatás.) (Teleki József)

AZ EST-HAJNALHOZ. Kassán, Octob. 28d. 1787. (Kazinczy Ferenc)

AZ IFJÚSÁG. ÁNYÓSNAK VERSEI. (Ányos Pál)

AZ IGAZ NEMESSÉG. (Kreskay Imre)

AZ ÉJTSZAKA. GESZNERBŐL (Kazinczy Ferenc)

A’ FORDÍTTÁSRÓL. (Batsányi János)

A’ FRANTZIA-ORSZÁGI VÁLTOZÁSOKRA. 1789. (Batsányi János)

A’ HÁRFÁHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

A’ HÓLDHOZ. (Virten. 1791.) (Baróti Szabó Dávid)

A’ MAGYAR HÚSZÁROKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

A’ MAGYAR KORONÁRÓL. (Weszprémi István)

A’ MAGYAR KORONÁRÓL. (Weszprémi István)

A’ MAGYAR ORSZÁGI TUDOMÁNYOKNAK FŐ GYŰLEKEZETIHEZ. Budán, 1780. (B. A.) (Barcsay Ábrahám)

A’ MAGYAROKHOZ. 1790. (Virág Benedek)

A’ MUZSIKÁRÓL. (Lasd: Sulzers allg. Theor. d. s. K. Art. Mus.) (Verseghy Ferenc)

A’ MUZSIKÁRÓL. (Lásd: Sulzers Allg. Theor. Art. Musick.) (Verseghy Ferenc)

A’ RÓKA, ÉS HOLLÓ. (Ráday Gedeon)

A’ RÓZSÁHOZ. OWERBECK’ ÉNEKE UTÁNN. (Szentjóbi Szabó László)

A’ SZÉP MESTERSÉGEKNEK RÖVID TÖRTÉNETEI. (Lásd: SULZER. Allg. Theor. Art. Künste.) (Verseghy Ferenc)

A’ SZÉP MESTERSÉGEKRŐL. (Lásd: Sulzers Allgem Theorie. Art. Künste.) (Verseghy Ferenc)

A’ SÍR-HALOM. (Szentjóbi Szabó László)

A’ TEREMTÉSRŐL. KÖLTEMÉNY. HAT ÉNEKBEN. Első Ének. A Mindenségről. (Verseghy Ferenc)

A’ VÉDELMEZTETETT MAGYAR NYELV. VAGY-IS: A’ Deákságnak mennyire-szűkséges vóltáról Kettős Beszéllgetés. Nyomtattatott Bétsben, Hummel Dávidnál. 1790. 8-ad rétben. 5. árkus, és 2. lev. (Batsányi János)

BARÁTSÁGOS LEVÉL. (Batsányi János)

BARÓTI SZABÓ DÁVID TÁRSUNKHOZ. (Virág Benedek)

BATSÁNYI TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

BESSENYEI GYÖRGYRŐL, ÉS ANNAK MUNKÁJIRÓL. (Batsányi János)

BESZÉD, Mellyet néhai G. Károlyi Antal, Szatmár Vármegyei Fő Ispány, 1784. eszt. Kis-Assz. Hav. első napj. a’ szék-újjíttás előtt az egybe-gyűltt Rendekhez tartott. (Károlyi Antal)

BESZÉLLGETÉS. (Batsányi János)

BESZÉLLGETÉS. (Batsányi János)

BÁCSMEGYEI, MANTZIJÁNAK LAKADALMA UTÁN (Horváth Ádám)

BÉ-VEZETÉS. (Batsányi János)

BÓLD. BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ’ FORDITTÁSA. Fels. Katharína Orosz Császárné’ Törvény-könyvéből, mely 1776. eszt. Orosz Péter-Váratt nyomtatódott. (Orczy Lőrinc)

BÓLDOG BOLONDOSKODÁS. Alsó-Regmetzen, Júniusnak 30d. 1788. (Kazinczy Ferenc)

BÚTSÚ-VÉTEL. GR. MNISZECH MÁRIA AMÁLIA ASSZONY’ Sírjánál Duklán 1787. Eszt. (Batsányi János)

DAS ANSCHAUN GOTTES. AUS KLOPSTOCKS ODEN (Kazinczy Ferenc)

DIENESHEZ. (Ráday Gedeon)

EGGY HAJÓRA. Horátius’ XIV. Ódája szerint. (Kazinczy Ferenc)

EGGY ÁRTATLAN-ÉLETŰ IFJÚ HÍV TÁRSÁT ÓHAJTYA. (Szuhányi Ferenc)

EGY FÖSVÉNYNEK KOPORSÓ-KÖVÉRE. (Sándor István)

EGY HAJÓHOZ. (Virág Benedek)

EGY HÍV SZÍVNEK KESERVE KEDVESSE’ SÍRJA FELETT. (ÁNYOS PÁL.) (Ányos Pál)

EGY JÓ MAGYAR POÉTÁNAK VERSEIRŐL KÉRÉSÉRE TETT ITÉLETEM. (Teleki József)

EGY LE-DŐLTT DIÓ-FÁHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

EGY VALAKIRŐL. (Kreskay Imre)

ELEGYES DOLGOK. (Batsányi János)

ELEGYES VERSEK. (Kreakay Imre)

ELMÉLKEDÉSEK A’ MAGYAR KORONÁRÓL. (Weszprémi István)

ESDEKLŐ PANASZ. (Batsányi János)

FELELET. BARTSAY ÁBRAHÁM, ÁNYOS PÁLNAK. Kőlt a Sziléziai hideg fenyvesek között Karáts. hav. 1-ső napj. 1778. (Barcsay Ábrahám)

Fels. II-dik LEOPOLD KIRÁLYUNK’ HALÁLÁRA. 1792. (Baróti Szabó Dávid)

GR. CSÁKY ANTAL ÚRHOZ. (Enyelgés.) (Baróti Szabó Dávid)

GR. ID. RÁDAY GEDEON TÁRSUNK’ HALÁLÁRA 1792. (Baróti Szabó Dávid)

GRÓFF ZRÍNYI MIKLÓS Szigeth Vára’ veszedelmének köttettlen beszédre-való fordíttása. (Ráday Gedeon)

HOLMI GONDOLATOK. (Barcsay Ábrahám)

HOMÉRUS’ ILIÁSSA’ ELSŐ KÖNYVÉNEK ELEJE. (Molnár János)

HORATIUS’ IXdik ÓDÁJA A’ IIIdik KÖNYVBŐL. (Ráday Gedeon)

HORÁTZ’ Xdik ÉNEKE A’ II-dik KÖNYVBŐL. (Földi János)

IFIABBIK ROBINZON. (Kazinczy Ferenc)

JELENTÉS. (Batsányi János)

JULISKA. Katullus LXVIIdik Verse’ követésére. (Földi János)

JÉREMIÁS’ KESERVEI AZ EL-PUSZTÚLTT JÉRUZSALEM’ VÁROSSÁN. (Virág Benedek)

JÉREMIÁS’ KESERVEI. (Virág Benedek)

KAZINTZY FERENTZ TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

KLÓRIS. (Jacobi utánn.) (Batsányi János)

KOPORSÓ IRÁS. 1785 ESZTEND. (Batsányi János)

KÉT MAGYAR HAZAFI’ ÉRZÉKENYSÉGEI. T. N. Aba-Új Vármegye’ öröm-ünnepén. Sz. György Hav. 16. napj. 1790. (Batsányi János)

KÉT ÉNEK GELLERTBÜL FORDITVA, UGYAN AZON VERS NEMÉVEL, A’ MELLYBEN Ő IRTA. (Ráday Gedeon)

LEVÉL A’ M. MUSEUM’ KI-ADÓJIHOZ (1790.) (Bessenyei Sándor)

LOUDON’ és KOBURG’ GYŐZEDELMEIKRE. (Szentjóbi Szabó László)

MEZEI DAL. (Ráday Gedeon)

MILTON’ EL-VESZTETT PARADITSOM-ából, melly a’ Deák ki-adás szerént hat Énekbe foglaltatott, egynehány példa. (Baróti Szabó Dávid)

MITSODA AZ EMBERI ÉLET. (Teleki József)

MONDÁS (Batsányi János)

MÉLTOS. BÁRÓ RÁDAY GEDEON TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRHOZ. (Batsányi János)

MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRRÓL. (Baróti Szabó Dávid)

NAGY-KEGYELMŰ H. HOHENLOHE KÁROLYNÉHOZ, Szül. B. Revitzky Judith Asszonyhoz. (Szent János’ havában, 1790. eszt.) (Batsányi János)

NAGY-MÉLTÓSÁGÚ G. F. M. ÚRHOZ. (Budára, Sz. János’ hav. 20-dik napj. 1790.) (Batsányi János)

NÉHAI BÁRÓ SZILÁGYI SÁMUEL’ VERSEI, A’ Hajókázás’ kezdetéről, és az azt meg-előző Arany-Időről. (Szilágyi Sámuel)

OSKÁR’ HALÁLA. Próbára fordíttatott darab, OSZSZIÁNBÓL. (Batsányi János)

OSSZIÁN. (Batsányi János)

OVIDIUS’ KESERVEI. Az Első Könyvből az Első Alagya. (Döme Károly)

PENELOPÉNEK ULISZSZESHEZ ÍROTT LEVELE OVIDIUSBÓL. (Dayka Gábor)

PORTIA. A’ MESSZIADE VIIdik KÖNYVÉBŐL. V. 264–496. (Kazinczy Ferenc)

PÉLDA A’ MEG-JOBBÍTTOTT MAGYAR VANIERBŐL. A’ PARASZTI MAJORSÁGRÓL. (Baróti Szabó Dávid)

PÉLDÁK. A’ Klopstok’ Messziásának munkában lévő fordításából. (Kazinczy Ferenc)

RÁJNIS JÓZSEFNEK, A’ VIRGYILIUS’ FORDÍTTÓJÁNAK, VISZONTAG EGÉSZSÉGES HOSZSZÚ ÉLETET KÍVÁN BATSÁNYI JÁNOS. (Batsányi János)

RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK. (Szentjóbi Szabó László)

RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK. (Szentjóbi Szabó László)

SCIPIÓ ÁLMA. (Kreskay Imre)

SZIGVART KLASTROMI TÖRTÉNETE. Fordítódott Németből Magyarra BARTZAFALVI SZABÓ DÁVID ÁLTAL. Nyomtatódott Posonyban Fűskúti Landerer Mihály kőltségével és betűivel 1787. – – – Két Darabban. Az első áll 627. a’ második 720. óldalokból. (Kazinczy Ferenc)

SZÜLETÉSI VERS. Kassán, Sz. György’ Hav. 8dik Napj. 1789. (Batsányi János)

T. JAKAB ANDRÁS BARÁTOMHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

T. JÓZSA GERGELY ÚRHOZ. N. VÁRADI PROFESSORHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

TELEMAKUS. (Virág Benedek)

THIRZIS ÉS KLOÉ (Verseghy Ferenc)

TUDÓSÍTTÁS A’ LEG-RÉGIBB MAGYAR GRAMMATIKÁRÓL. (Weszprémi István)

TÁRSASÁG-KÖTÉS Sz. András Havának 13dik napján 1787. (Baróti Szabó Dávid)

TÖREDÉKE EGY NAGYOBB KŐLTEMÉNYNEK (Batsányi János)

TÖREDÉKEK, R… MUNKÁJIBÓL. (Szentjóbi Szabó László)

UGYAN AZON ÓDÁJA HORÁTIUSNAK, szorossan az ő vers mértékéhez kötve. (Ráday Gedeon)

VERSEGI TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

VERSEK az felettébb szokásba jött Ortza festés ellen. (Ráday Gedeon)

VIRÁG BENEDEK TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

VITÉZ GRÓF NEMES GYÖRGY’ DITSÉRETE. (Virág Benedek)

VÁRATLAN VENDÉG. vigságos játék, három fel-vonásban. Prof. Simay Kristóf által. (Simai Kristóf)

VÍDÁM-INDÚLATÚ HALDAKLÓ. (Horváth Ádám)

WIELAND’ AGATHONNYÁNAK UTÓLSO KÖNYVÉBŐL 30dik Decembr. 1778. (Orczy Lőrinc)

XV. ’SOLTAR’ SZOKOTT NÓTÁJÁRA. (Ráday Gedeon)

YOUNG’ ELSŐ ÉJTSZAKÁJÁNAK KEZDETE. Szorossan az Ánglus szerint. (Kazinczy Ferenc)

ZRINYI’ HARMADIK ÉNEKE SZIGET’ VESZEDELMERŰL. (Ráday Gedeon)

ZRÍNYI, SZIGET’ VESZEDELMÉRŐL. ÖTÖDIK KÖNYV. (Ráday Gedeon)

[A’ BORISSZÁK. A’ RÉGISÉG. A’ BARÁTSÁG.] (Verseghy Ferenc)

[ELSŐ ZSÓLTÁR KÖVETÉSSE] (Ráday Gedeon)

[KOPORSÓ-KŐRE. LESBIÁHOZ. ’s a’ t.] (Aranka György)

[KÜLÖMB-FÉLE VERSEK] (Teleki József)

[KÜLÖMB-FÉLE VERSEK] (Teleki József)

[MI A’ KIRÁLY, ’S MITSODA AZ ORSZÁG? stb.] (Gvadányi József)

ÁLOM. 1785. (Baróti Szabó Dávid)

ÁNYOS PÁL BARTSAY ÁBRAHÁM KAPITÁNYNAK. Esztergárról, Mind-Szent Hav. 3. napj. 1778. (Ányos Pál)

ÁNYOS PÁLHOZ. (1778.) (Kreskay Imre)

ÁNYOS PÁLRÓL. (Batsányi János)

ÉNEKEK (Verseghy Ferenc)

Copyright © 2011-2024 HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
Copyright © 2011-2024 Debreceni Egyetemi Kiadó