de

[MargL. 174/10]
fekevueen vr istennek es zent margyt azzonnak · hog az ev keuansagat be tellyeseythetneÿe · de az ev nag nehez korsaga myat meg nehezzevlueen · sem zekeren sem egyeb allaton nem meryk vala
[MargL. 149/1]
adatnak istentevl egessegre · menere tehete meg zerze az beteek · hog el hozattatneek az koporsohoz · de az ev nagÿ korsaganak mÿatta · kevnyevkleek az maruanÿ koporsora · aytatosson kere zent
[MargL. 226/12]
hog mykoron zent margÿt azzon jmadkozyk vala · hog vala kyvel zol vala · Az zoot halÿa vala · de az jgyket nem ertÿ vala ez soror ·:-- harmÿc evtevdÿc sorornak vala neue aglent · es vala
[MargL. 10/13]
aÿtatossagal · es nagÿ sÿralmakal · Az elsev mÿset meg halgatÿa vala maganak · de az nagÿ mÿsen es egyeb zolosmakon mÿndenkoron egyeb sororokal allot es eneclet · hanem
[MargL. 13/3]
jmadkozÿk vala nagÿ aytatossaggal · es oluas vala soltart · alvan ev labaÿn az carban · de az veternÿen es egÿeb zolosmakon al vala az egyeb sororokkal · es ezt tezÿ vala nagÿ
[MargL. 30/6]
her<..g.>cegnek akarÿak vala adnÿa hazassagra · zent margÿt azzonnak akaragÿa nekevl · de az vr isten ez zent zvzet meg oltalmaza · kynek ev jrgalmassagat ez zent zvz kery vala hog evtet meg
[MargL. 149/17]
aytatoson <j> zarandoksagban juvevkel ev es el june az ev gÿermeke evtet vezetveen · de az vr istennek tÿtkon valo jtÿletÿvel ez vak semmÿ jotetelt nem vevn · nem kevuete ·
[MargL. 25/14]
kyvevle · Ez meg mondot soror kezde zent margit azzont archel verny az moslek vizzel · de az zent zvz mÿnd bekessegel el zenuede es chak mosoluluan monda zeretev atyamfya myt myelz ·
[MargL. 52/6]
esmeg fel kel vala · vgy zolgal vala · Evneky ruhaÿa nemykoron mynd terdig meg sarosvl vala · de azert ev rola le nem vetÿ vala · hanem azonkeppen viselÿ vala es azzonkeppen eÿel es
[MargL. 81/21]
es ertÿ vala · anÿa zent egÿ hazat · nem chak magÿer orzagnak kevlemb kevlemb rezebe · de bÿzonÿal meeg ennek felette · sok egÿeb kereztyen orzagoknak rezeben es · kemenÿ
[MargL. 114/15]
es zerelmes zolgaloÿa · Meeg elveen az halando testben · nem chak testevknek korsagÿban · de bÿzonÿal meeg lelkeknek betegsegÿben es · sokaknak meg gyogyvlasnak ÿo tetelyt atta ·
[MargL. 51/21]
a mert nem illic hog te sused · Monda zent margit azzon · ha te sutned meg tÿed volna az erdeme · de en nem akarom el veztenem az en erdememet · azert nem adom nekevd · gÿa<kor>korta mykoron az
[MargL. 107/2]
voltanak az ev testenek el temeteseen · nagÿ erevs hÿtnek alatta · mÿnt jobban lehetevt · de en semmÿkeppen nem lelhettem hog az ev testehez valakÿ valamÿnemev illatot auagÿ
[MargL. 61/23]
kezzevl soha az ev akaratÿa ellen tevt volna az jdevben · jol lehet az vtan sokakat zenuede · de engednek vala ev az keresenek · meeg azokert es · kÿk meltok valanak halalra · zabadulast veznek
[MargL. 74/9]
Es ÿol lehet hog ez soror sokzer tezen jeget es zozatot · hogÿ zent margÿt azzon felkelne · de ev fel nem kele · sem zola ez sorornak · Ta Tahat ez soror kezde ketelkednÿ zent margÿt
[MargL. 153/3]
eztendeÿg auagÿ touab mukalkoduan poklossagban jgen nehezen · es nem chak evnen magatvl · de ev hazabelÿektevl · es oruosoktvl az ev eletytevl auagy eletyrevl keetseg vala · Ez neuolÿas
[MargL. 46/3]
Senkinek eletÿt az zent zvz [.] auagÿ eletinek erdemet tudakozvan megnem jtÿli vala · de evnen magat alazatossagban vaslalvan foglaluan · melÿ alazatossagot tud vala lennÿ ·
[MargL. 119/15]
az vachorarol · es be menenek processioual az karban · mykeppen zokasok ÿo zerzetevssevknek · de ez betek soror meg marada az refectoriumban · az ev betegsegenek okaert · Mykoron meg montak volna
[MargL. 227/20]
latta vala zent margyt azzonnak Ezen sorornak zyvenek gondolatyt es meg esmerte vala ez zent zvz · de ez soror nem akar vala ev rola byzonsagot tennÿ · hanem az vr isten meg ostoroza · halalos
[MargL. 226/25]
bezprimet es ez bodog azzon clastromaban · az jdevtevl fogua mydevn meeg foga sem hullot vala · de ez soror semmÿt tevbbet nem mondhata zent margÿt azzonrol · hanem chak azt hog jgen aytatos
[MargL. 51/1]
belt · Adak zent margit azzonnak az dizno belit ganeual evzue mykeppen az diznobol ky vettek vala · de ez zent zvz nagy alazatossagal el veue · es meg tÿztehta meg chinala · el viue az betegnek · de
[MargL. 210/19]
el hÿnaÿa zent margÿt azzont · Ez soror esmeeg el hÿva hetzer <ag> auagÿ nyolchzer · de ez zent zvz semmÿt nem felele · mert el vala ragattatvan ev jmadsa<sa>gaban ev
[MargL. 26/15]
sororok kevzzvl nemelyek latuan evtet jllyen zevrnyen meg ferteztetven · el futnak vala ev elevle · de ez zentseges zvz mynd ezeket nagy zeretettel es alazatossagal tezÿ vala mynd ezeket · vgy hogy
[MargL. 29/22]
papanak engedelmet · hog zent margÿt azzon <.> akaragÿat adnaÿa az hazassagra · de ez zentseges zvz zent margÿt azzon · Az menÿeÿ jegesnek zerelmeert · Az fevldÿ jegest
[MargL. 89/18]
ev clastromatevl kÿ vonhatnayak · tahat ev raÿta mÿnden akaratÿvkat meg tehetneÿek · de ez zentseges zvztevl olÿha meg gevzettetenek meg gÿalaztatanak · ev tevle felnek vala · kezdek
[MargL. 73/6]
te orchadat es orrodat · az fevlden mykeppen az dÿzno · mynem az fevldben keresed az vr istent · de ez zentseges zvz · zent margÿt azzon ez bozzvsagos bezedevket nagÿ bekessegel es alazatossagal
[MargL. 57/10]
es meg agÿa vala az ev zvksegre valot azbol myt evneky anya atya ad vala ez veen frater altal · de ezt akoron tezÿ vala chak mykoron pro vincialis jelen nem volt · de mykoron az pro vincialis jelen
[MargL. 7/24]
chak mykoron az ev anÿa · es nenÿeÿ hercegeknek felesegÿ · junek vala ez clastromban · de ezt es chak aleg tezy vala · az feiedelmnek ketelenehtese mÿa · de ritkan · Az eÿeknek sokat ·
[MargL. 72/9]
nem hallot valamÿ zernÿv bezedet · auagy caromlast · auagÿ valamÿ bozzv bezedet · de ha valamelÿ sorortvl meg bantatÿk vala ez zent zvz · nem varÿa vala hog az soror
[MargL. 212/6]
mesternek felelme alol kÿkelne · nem azert hog ev benne az gonozb erkevlchevket meg feddeneÿe · de hog az tevkelletevs alazatossagot el ne vezteneÿe · gÿakorta ez olimpiadis azzon meg
[MargL. 9/8]
de maga az ev kezÿ mÿviert az sileciomot az vezteksegtartast hatra nem vetÿ vala · de igen erevssen meg targÿa vala · Ha mÿkoron ez zent zvz az zokot jmadsagÿt be nem
[MargL. 89/6]
az az · az sororok · jol lehet mÿnd ereyek zerent tezÿk vala ez zent zvznek az bozzvsagokat · de jgen oua · okosson · Mely bozzvsagbol ez zent zvz · myndeneknek nagy bekesseggel bekesseget mutat vala ·
[MargL. 12/25]
hagya vala · Az vr vachorayan · az mandatum vtan · ez zent zvz be nem megÿen vala ev agÿaban · de jmadkozÿk vala nagÿ aytatossaggal · es oluas vala soltart · alvan ev labaÿn az carban ·
[MargL. 231/9]
az sororokat es az fratereket mondvan · Nem keel ty nektek sÿrnotok az evrek kyralnak leanÿan · de jnkab evrevlnetek keel · Mert jmmar az mennÿeÿ evrek evreksegnek jutalmat evtet vennÿe
[MargL. 101/21]
es fraterevket mondvan · Nem kel tÿnektevk syrnotok ez evrek kÿralnak leanÿan · de jnkab evrevlnetek kel · mert jmmar az menÿeÿ evrek evrekseghnek jutalmat evtet vennÿe nylvan
[MargL. 134/22]
es mÿkoron <sem> oruosoknak semegÿ oruossagok chak valamÿ keuesse sem haznalt volna · de jnkab ez korsagnak mÿatta halalra kevzelehtene · Mykoron azert az jdevbely prouincialis jgen
[MargL. 211/15]
sorornak vala neue · Soror olimpiadis azzon · bodomereÿ tamas ispan vrnak felesege · de jt az ispant nem kel vgÿ ertenevnk · hog valamÿ kevz ispannak felesege volt volna ez azzon ·
[MargL. 36/10]
valamy zep edenert az aztalnal · mykeppen zokasok az gyarlo elmeknek · az azzonÿ allatoknak · de kevz edenekkel meg Elegedÿk vala · es nemykoron meeg hytvanb el vetet edenekkel talakkal
[MargL. 26/19]
myndenek chudalkoznak vala ev raÿta · sem lattatÿk vala ev lenny kyralnak leÿanÿa · de lattatyk vala lenny valamely vtalatos zemelnek · jme zeretev atyamfya magerÿ kyralnak
[MargL. 110/8]
ez nemes ember halvan ezeket · mÿnd nap estÿg el halogata · hog ez dolognak vegere menne · de maga akara ez dolognak vegere mennÿ · fel evle loua hatara · es juve ez clastromhoz · Es azon
[MargL. 101/17]
nagÿ aÿtatossagoknak mÿatta · chudalkozvan zent margÿt azzonnak ev nagy zepsegen · de maga az ersek vigaztalÿa vala az sororokat es fraterevket mondvan · Nem kel tÿnektevk
[MargL. 9/6]
vala · jelesevl zent eghazhoz valo dolgot mÿuet · es zenteknek erekleekhez valo ekessegeket · de maga az ev kezÿ mÿviert az sileciomot az vezteksegtartast hatra nem vetÿ vala · de igen
[MargL. 41/15]
zorehgÿa vala magat nagy kemensegel · melÿ vas ew meeg maes ez chastromba vagÿon · de maga az evrevk kegelmes vr isten · az ev zerelmes jegeset · az ev ciliciomanak · es az
[MargL. 170/19]
magamnak es mynden en hazambelÿeknek evrek zegyensegere meg azua teerek meg · en hazamban · de maga az faÿdalm es · nagÿobban bevevltetÿk vala · es ez penitencia tarto embernek ev kevn
[MargL. 166/3]
mÿkoron az lean annak elevtte nem tudot volna egyeb nÿelvevn zolnÿ hanem chak magÿarvl · de maga az jdevtevl fogva hog pokol bely evrdeg az leanban ment vala · evt egez holnapÿg zola ez lean
[MargL. 231/5]
tevrhetÿ vala mynd az ev vele valokkal syralm nekevl · az ev nagÿ aÿtatossagoknak mÿatta · de maga azert az ersek vygaztalÿa vala · az sororokat es az fratereket mondvan · Nem keel ty nektek
[MargL. 47/10]
es oltalmazast zolgaltatuan · az <po> puztehtoknak [.]le ellene · jelesevl poganoknak ellene · de maga azert ez zent kyral gÿakorta · alamisna adasokba · kÿralÿ jgassagokba · es jmadsagokba ·
[MargL. 142/24]
neue frater · nagÿ faÿdalmban · vgÿ hogÿ az ev labaÿ meg sugorodanak az ev terdeeben · de maga ez albert neue frater fogadast tevn zent margÿt azzonnak · es bÿzeek az ev zent erdemeben ·
[MargL. 30/23]
Zent margyt azzon nagÿ tÿztessegel es alhatatossagal mÿkeppen zvleÿnek · de maga ez dolgot meg vtaluan · ezenkeppen felel · Mÿt faraztÿatok magatokat · ez gÿvlevseges
[MargL. 76/3]
feÿen · Ezeket latvan ez soror jgen meg jÿede · es feel vala mennÿ zent margÿt azzonhoz · de maga ez soror lassusaggal el mene zent margÿt azzonhoz · es monda nekÿ · Azonÿom tuz v
[MargL. 165/23]
foggal zaggagÿa vala evket · Nemÿkoron kedeg kevuel auagÿ palchaual veri vala evket · de maga ez zegen lean meg fogattateek az ev zvleÿtevl · es jgen erevssen meg lanchoztateek es
[MargL. 58/22]
mÿelkevdÿk vala · zent margit azzon jelesben kezdettevl fogua mynden ev napÿban · de maga ezt semkel el hadnonk · Az ev alazatos kenyerevletyrevl · Mert mÿkoron ez zent zvz al vala az
[MargL. 35/24]
ellene · vgÿ hog touabba nem levn bantalma zent margit azzonnak ez jllÿen fele dolgokrvl · de maga jmmar mykoron ez zent zvz · be zenteltetet volna · vgyan azon alazatossagban marada meg · Mert
[MargL. 93/5]
zvz · zent margÿt azzon jollehet mÿndenekre keez zenuedny lelekkel · cristusnak neueert · de maga juta az ev testenek annÿe nagÿ erevtelensegere · Vgÿ hogÿ evnen magaban teerven
[MargL. 25/1]
ev alazatossaga haluan · mÿ koron my meg gondollyvk · hog mÿ semmyk vagyonk ev hozza kepest · de maga meeg sem tugyuk magonkat meg alazny mykeppen ez zent zvz · Azert mykoron zent margit azzon
[MargL. 88/22]
felevtte egÿhazÿ feyedelmeknek Ersekeknek · pyspekeknek gonossagokat nÿlvan meg vtala · de maga meg sem fogÿatkozanak · ez jdevkben · ez napokban · ez zent zvznek · Meeg azok kevzzevl es · az
[MargL. 164/12]
az sÿralm fordula nagÿ evremre · es az anÿa zoptagÿa vala ev fÿat mÿkeppen anÿa · de maga mÿkoron az nap jobban fel tamadot volna · az zomhzedok mendenfelevl evzue gÿvlenek · es
[MargL. 67/12]
egÿ hazban be · melÿ haz olÿ jgen setet vala · hog semmÿt ev benne nem lathatnak vala · de maga mÿkoron zent margÿt azzon le vetette volna az ev ruhaÿat · hogÿ evtet ez soror
[MargL. 130/15]
jgen meg jÿede hog ne lenne ez soror halalanak oka · hog ky kyvan vala lennÿ egessegenek oka · de maga nagÿ hamarsagal el kevlde egy sorort · es hagya el hoznÿ az ev <an> aranbol
[MargL. 8/7]
el alomnekevl · Egÿ sororal auagÿ kettevuel · kÿk ev vele nagÿ evremmel tarsolkodnak vala · de maga tavul · kerÿ vala zent margit azzon · az ev tarsit alazatos keressel · hog ha valamelÿ az
[MargL. 136/5]
tehetevm · meg tezevm azt · az mÿ ennekem parancholuan vagÿon az en lelkÿ atÿamtvl · de maga te es jmagÿ aytatosson te magadert · esmeeg monda zent margÿt azzon az fraternek ·
[MargL. 28/23]
az predicator zerzetbelÿ soror apacha volt · annak okaert en ezzel semmÿt nem gondolok · de maga zent margyt azzonnak atÿa bela kÿral · gondoluan az bekessegnek jauat jozagat · es
[MargL. 122/1]
nagÿ chodalatos zentseges eletev zentnek · mÿkeppen evnekÿ eleteben meg vagyon irvan · de maga [mÿ]nek elevtte ez jambor ez eztergamÿ fÿlep ersek el vegezte volna · zent margyt
[MargL. 7/8]
kereztfat mÿndenkoron ev nala vagÿ ev mellette targÿa vala vgÿ hog nem chak vigyazuan · de meeg aluan es · tÿztelneÿe az zent kereztfat · Mÿkoron az refectoriumban be megen vala · Az
[MargL. 12/4]
valanak az jdevben ez clastromban zammal hetuenen · es nemchak az sororok labait mossa vala meg · de meeg az zolgaloknak es labokat meg mossa vala nag alazatossagal es aytatossagal es nagy siralmal ·
[MargL. 124/22]
tevttek nem chak sororok fraterek es kevlembkevlemb zerbely vrak · es kezevnseges nepek de meeg ennek felette byzonsagot tevttek ev rola istennek zenty es · kyrevl jllyen chudalatos dolog
[MargL. 5/8]
iozagos mÿelkevdetevkben · hognem chak az ev sorori tarsi · auagÿ az zerzetnec frateri · de meeg ennek felette nagÿ nemes evzuegÿ azzonÿok · es vraknak feiedelmeknek felesegÿ ez
[MargL. 102/3]
jdevben · nem chak predicator zerzete belÿ fratereknek es sororoknak kÿk ot jelen valanak · de meeg ennek felette sok egÿeb zerzetevsseknek es · kÿk junek vala mÿnd az ev el
[MargL. 154/22]
bochassatok engemet zabadon jarnÿ · Az emberek semmÿkeppen nem hÿnek evnekÿ · de meeg es · meg tartak evtet az fogsagban egÿ oraÿg · Annak vtanna el veueek ev rola az lanchot ·
[MargL. 155/13]
evrdevngevsnek · kyert tartatyk vala meg <vaz>a vasaztatvan · kynek okaert nem chak ev baratÿ · de meeg ev zomzedy es <u> kenÿerevlnek vala ev raÿta · ffogadast tevnek · kerueen zent margÿt
[MargL. 26/6]
meg sevprÿ tyztehgÿa vala · de oh zeretev atyamfÿa nem chak ezeket tezÿ vala ez zent zvz · de meeg eznek felette az zvksegnek helyet · kyt dunanak hÿvonk nagy gyakorta meg tyztehgya vala ·
[MargL. 31/13]
meg zenteltem · Es az en zerzetemnek tÿztasagat · Nem chak ez vylagnak dychevsegeert · de meeg eznek felette · sem eletemert · sem halalomert · auagÿ chak egÿ keuesben · sem zegnem meg ·
[MargL. 105/15]
Ennek fevlevtte az provincialis az sororoktvl meg tudakozeek · ez dologrol meeg gyonasokban es · de meeg ot es nem lele kevlemben · Ezenkeppen az sororok mÿnd az tÿzenkeet napÿg · meg
[MargL. 195/8]
ez zygetben · ennek vtanna evlebe veue az ev vra es viue zent margÿt azzonnak koporsoyahoz · de megnem <geg> gÿogÿvla ez azzonÿallat · hanem az ev vra hagÿa evtet nemelÿ apacchaknal
[MargL. 168/8]
gÿogÿvlnÿ az vr istennek kegessege mÿa · sevt nem chak istvan kÿralÿ evrevl vala de mend tellyessegel magyarorzagbelÿ vrak evrevlnek vala zent margÿt azzonnak erdemebevl ·: · · · ) ·
[MargL. 48/20]
nag alazatossagmÿa · nem lattatÿk vala lennÿ kyralÿ zvznek es gyengeseges zvznek lenny · de mendenecnek · anyanak es daÿkayanak byzonyehtatneek lennÿ · Mert az ev zerenek zolgalatÿa
[MargL. 99/11]
lehet altalÿaban nem neuezÿ meg az legenda helÿet · hanem chak zent egÿ haznak mongÿa · de menere az legendanak folyasa targÿa · az kar allyat mongÿa zent egyhaznak · Oh zeretev
[MargL. 216/6]
fogva mendenkoron lakozot ez keet clastromban · bezprimet es jt az bodog azzon clastromaban · de mykeppen alehgya vala · vala evtven eztendevs ·: Huzad sorornak vala neue · soror lucia · bezprimÿ
[MargL. 51/4]
de ez zent zvz nagy alazatossagal el veue · es meg tÿztehta meg chinala · el viue az betegnek · de mykoron az ev ruhay meg rutehtattanak volna az vndoksagokal le nem vete azert ev rola az ev
[MargL. 138/8]
evket · Zent margÿt azzon zemermesen mosolodeek mÿkepen zokta vala · semmÿt nem zola · de mykoron az prouincialis es az egÿeb fraterek kÿ mentenek volna ez clastrombol · zent margÿt
[MargL. 57/12]
ad vala ez veen frater altal · de ezt akoron tezÿ vala chak mykoron pro vincialis jelen nem volt · de mykoron az pro vincialis jelen vala h tahat mÿkoron bela kyral · kyralne azzon · es istuan
[MargL. 53/20]
gondolz te mastan · es meg <meg> monda mynd zent margit azzon · valamyt ez soror gondolt vala · de mykoron ez gengeseges zvz meg betegedik vala · nem mongÿa vala meg · hanem el tvry vala · hog
[MargL. 68/3]
az ev zvueben ezrevl · Es kerneÿe az vr istent · hog az haragot el venneÿe az ev zvvebevl · de mykoron ezt senkÿ nem tudnaÿa · Tahat zent margÿt azzon el mene ez sororhoz es monda
[MargL. 116/5]
jgen mezze vala az soror petronyllatvl az collacÿon · annera hog jngen sem lathagya vala evtet · de mykoron fel kevltenek volna az sororok az collacÿorvl · zent margÿt azzon hozza hÿva ez
[MargL. 173/10]
es hozata evmagat az koporsohoz · Mykoron meg az vton june erze ev magat meg kevnÿebevdnÿ · de mykoron jutot volna az koporsohoz es tapaztotta volna az ev velomat · mynden korsagabol meg
[MargL. 19/22]
kellemetevssevke ezek te nekevd kÿket hallaz · felele az soror · kellemetevssevk azzonyom · de myt haznal ennekem · ha en illÿen nagÿ kenokat nem zenvedhetevk · my keppen ez zent martir
[MargL. 147/17]
Az betegnek az ev regÿ hozzÿv korsaganak kevtele meg oldozvan · vevn tevkelletevs egesseget de mÿert az hozzÿv korsagal meg emeztetevt vala az ev ereÿe · az vÿ erev veveen aleg mehete
[MargL. 69/20]
vezÿ vala kedeg zent margÿt azzon cristusnak zent testet · tÿzen evtzer eztendeÿg · de mÿkoron az sororok zent margÿt azzonual evzve vezÿk vala cristusnak zent testet · Zent
[MargL. 90/22]
aldomasat · nagÿ erevs mondassal byzonyehtassal jgÿrÿk vala ezekrevl ez zent zvznec · de mÿkoron zent margÿt azzont az ev akaratyvkra nem vonhatnaÿak · bozzvsagokkal jarulanak
[MargL. 92/5]
mentevl nagÿobban tehetÿk vala · Es nem chak zent margÿt azzonnak tezÿk vala ezeket · de mÿnd az tellÿes conuentevt ennel nagyobbakkal fenÿegetven · ha ez zentseges nekÿk nem
[MargL. 158/2]
az kevueknek alatta · Es ez gyermeknek vezedelmerevl az ev zuleÿ esenek nagÿ sÿralmra · de mÿkoron ez gÿermeknek zuleÿ fel jndehtottak volna mynden ev atÿok fyaÿt · es
[MargL. 16/2]
hallottak jmadsaganak jdeÿen mÿnt ha valakÿvel zolt volna · Az zoot hallÿak vala · de nem erthetÿk vala mÿ az zoo volna · Olÿ jgen nagÿ edessegel es nagÿ sÿralmakkal
[MargL. 25/6]
azzon egy napon <zog> zokasa zerent az mosdo viznek moslekat akarna ky vinnÿ az refectoriombol · de nem vyhete el az viznek sokasagaert · Hÿua hozza egÿ sorort hog segellene neky soror chenget
[MargL. 26/4]
dormitoriomot meg sevprÿ · az sororoknak meeg agyoknak allyat meg sevprÿ tyztehgÿa vala · de oh zeretev atyamfÿa nem chak ezeket tezÿ vala ez zent zvz · de meeg eznek felette az zvksegnek
[MargL. 128/20]
kerevlevben · oda es vtanna mene az viz · Az vtan be futa az prouincia<..>lis az capitulom hazban · de ot sem maradhata meg az viztevl · Ennek vtanna futa egy kÿs mezevckere · kyt mastan hÿvonk
[MargL. 220/1]
tevn zent margyt azzonrol · vala az jdevben ez zerzetben letenek ez clastromban huz eztendeye · de pezprimÿ clastromban hanÿ eztendeyg volt · nem tuda meg mondany · Ez vala az soror benedicta ky
[MargL. 8/1]
junek vala ez clastromban · de ezt es chak aleg tezy vala · az feiedelmnek ketelenehtese mÿa · de ritkan · Az eÿeknek sokat · sok eyeket nagyob rezre jmadsagban mulat vala el alomnekevl · Egÿ
[MargL. 178/14]
nemykoron ragagyak vezyk vala lazlo kyralnak vÿat · es meg zorehgyak vala hogha erzeneÿe · de semmyt nem erez vala benne · Tahat latvan hog ez kyral kevzelehtene halalra · kezdenek
[MargL. 169/24]
az zarandoksag jarasbol · es el mene felueen rezketveen zent margÿt azzonnak koporsoyahoz · de semmÿ jrgalmassagot es meg gyogyvlast ot nem vevn · azert hog az zent margÿt azzonnak
[MargL. 126/17]
meg mondot latast · Mondanak az sororok az beteg sorornak · az te latasod nem hetsagos latas · de sevt byzonsagos dolog · Mert mastan jt vagyon eztergamÿ fylep ersek · es tudakozÿk zent
[MargL. 131/16]
velem ez irgalmassagot az te bevseges kegessegevdbevl · hog ez beteek ez te zolgalod megne halÿon · de vege az eleztebÿ egesseget · Mykoron zent margÿt azzon el vegezte volna ez bezedevket ·
[MargL. 28/3]
azzonnak zepsegeben · mert vala jgen zep zvz testel · jol lehet chondras hituan evltevzettel · de zeeb vala hittel es aitatossagal · Annera ragattatek el ez cheh kyral zent margit azzonak zepsegeben ·
[MargL. 2/8]
anyanak hi vala · hog ev nekÿ ciliciomot adna · kÿt ev neky meg ada olimpiadis azzon · de zent margit azzon el nem viselhete · keues idevnek vtanna neuekevduen · kemenb ruhakat es nemykoron
[MargL. 55/4]
napon az sororok jgen meg farattanak vala es senky nem akara neky segellenÿ az az · az betegnek · de zent margit azzon mene az priorissahoz · es meg kere az ṕorissatvl engedelmessegret hog ev bannyek
[MargL. 53/9]
jutottak volna mynd ketten az cohnaÿra ez sorornak ev scapulara meg vndokvlt vala az hustol · de zent margit azzonnak ev scapulara tiztan meg maradot vala · tahat ez soror kezde meg zomorodnÿ
[MargL. 38/14]
<jue> juue bela kyral az ev leÿanÿahoz · Mykoron eleeben hyvatta volna az ev leÿanÿat de zent margyt azzon nem mere menny ev atyanak eleÿben · az ev atyatvl valo felteben · hanem el futa
[MargL. 210/12]
jmadkozuan az ev jmadkozo helÿen · es meg monda nekÿ az prouincialisnak jzenetÿt · de zent margyt azzon semmyt nem felele · Ez soror kedeg meg monda hog evnekÿ semmÿt nem felelt
[MargL. 23/25]
[.] zent margyt azzon az ev kezet vete az langnak kevzepyben es ky vona az zennek kevzepybevl · de zent margyt azzonnak sem kezet sem ruhayanak zevret sem egete meg · Ezeknek felette ez zent zvz
[MargL. 208/25]
egÿeb nouicia germekekkel · es el hÿak vala az aldot germeket zent margÿt azzon jachodnÿ · de zent margÿt azzon jmadkozyk vala · es vgÿ mond vala az ev nouicia tarsÿnak · juÿetek el en
[MargL. 107/7]
illatot auagÿ kenetevt tevt volna · Ez jdevben az seerre meeg kevuet nem tevttek vala · de zent margÿt azzonnak <h> el temese vtan tÿzenneged napon tevnek egÿ otromba faragatlan
[MargL. 50/8]
betegnek mynden teste jgen varas es jgen veres vala · vg hog egyebek vtalnak vala ev vele bannÿ · de zent margit azzon el mene es ez zegen beteget meg ferezte evnen kezeuel · es meg mosa feyet · es
[MargL. 34/22]
levn tÿzen nÿolc eztendevs mÿndenkoron bantateek az ev atyatvl ez meg mondot hazasagert · de zent zvz myndenkoron ellene alla es meg vtala · Kÿnek okaert hiuata hozza az jdevbelÿ

Előfordulások száma: 112


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.