Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


122/1 van  · de maga [mÿ]nek elevtte ez jam

Deinde autem dicto archiepiscopo, re adhuc integra permanente, naturae debitum persolvente, memoratus praedecessor venerabilem fratrem nostrum (Lodomerium) Varadiensem episcopum in huiusmodi negotio subrogavit, iidem vero episcopi et abbas ad inquirendum super iis processum habentes, inquisitionem quam super hoc fecerunt, eidem praedecessori remittere ... curaverunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis magistro Humberto Blanco1 capellano nostro, Placentino et La Corre decretorum doctori sanctorum apostolorum Veronensis ecclesiarum canonicis salutem et apostolicam benedictionem. ... quia per inquisitionem ipsam de praemissis plena instructio non poterat pervenire; nos in omni ... procedere cupientes, discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus iuxta puncta interrogatoria ... super praemissis iterato diligenter inquirere studeatis...2

V. Ince pápa megbízó bullája

MRV 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRV 160

122/2 bor ez eztergamÿ fÿlep ersek el vegezte
122/3 volna  · zent margyt azzonnaak zentseges
122/4 eletÿnek bÿzonsag veteleet  · Annak
122/5 elevtte halallal elevl vetetek meg hala  ·
122/6 Ezen keppen zent margÿt azzonnak
122/7 zentseges eletenek byzonsag vetele veg
122/8 telen el marada az jdevben  · haluan
122/9 papa eztergamÿ fylep erseknek halalat
122/10 es ez dolognak vegtelen voltat  · es mÿ
122/11 koron jmmaran ez felÿvl meg mon
122/12 dot gergelÿ papa es  · meg holt volna
122/13 es ennek vtanna levt volna jnnocen
122/14 cius papa  · Ez jnnocencius papa  · pa
122/15 ranchola az ev zerete caplanÿnak es fy
122/16 aynak vmbertosnak es blancosnak  ·
122/17 kÿk valanak tevrueen kevnben zen
122/18 telt doctorok  · es veronaÿ zent egÿ
122/19 haznak canonoky  · hog el menne
122/20 nek magÿar orzagban  · nyvlak zÿ
122/21 geteben  · maas keppen bodog azzon
122/22 zygeteben  · hol nÿvgozÿk zent margÿt
122/23 azzonnak teste  · hog ot meg tudakoz
122/24 nanak nagy erevs byzonsag alat
122/25 zent margÿt azzonnak zentseges ele
 

1: [mÿ]nek: az első két betű egy folt miatt olvashatatlanná vált. Idegen kéz utólag kiegészítette a szót – 3: azzonnaak: a szóvégi a-k közül egyet a másoló később toldott be – 14: jnnocencius: az első c után a másoló előbb tévesen i-t írt, majd azt átjavította e-re

 

5: halallal elevl vetetek meg hala: a forrás választékos kifejezésének kettős visszaadása – 6–14: szabad fogalmazás a források alapján a kompilátortól – 16: vmbertosnak es blancosnak: Mezey szerint (1955: 66) fordítási hiba, de inkább nagyvonalú forráskezelés – 24: nagy erevs byzonsag alat: a vallomáskor tett esküre utal

122/6–14: A magyar legenda szabadon fogalmazva adja elő a két szentségvizsgáló bizottság működése közti időt. Forrásával szemben nem említi a Fülöp érsek halála után helyére delegált (Lodomér) váradi püspököt, bár e bizottság ténykedése megjelenik a magyar legendában (161/7: LV 47. caputja fordításában). Az első bizottság munkáját befejezetlennek állítja be, ezzel indokolja a második bizottság kiküldését. Ezzel ellentmond saját következtetésének, amit az első bizottság munkájának eredményéről tett (ld. a 121/23–25. sorokat). A második bizottság kiküldésének okát (vö. fent: „quia per inquisitionem ipsam de praemissis plena instructio non poterat pervenire”) nagyvonalúan kihagyja vagy nem tudta értelmezni. A kompilátor a pontossággal szemben láthatóan a gördülékeny mesélésre törekedett, kompilálás és fordítás ez esetben egy folyamatként képzelhető el.

 

122/14–123/9: A második szentségvizsgálat

IV. László király kérelmezte V. Ince pápától, aki a bizottság tagjaiként Humbertus Blancus (Ubert Bianchi) pápai káplánt, piacenzai kanonokot és La Corre jogtudóst, veronai kanonokot küldte ki. A megbízó bulla 1276. máj. 14-én kelt, amelyhez a felteendő kérdésekre vonatkozó külön bulla (Testes legitimos kezdetű, máj. 25-én kelt) csatlakozott (Fraknói 1896: CXIII; ld. még a 120. kódexlap forrásoldali jz.-ét).

 

1 A jegyzőkönyv (középkori latin) helyesírásában: Uberto Blanco. A magyar legenda az egyik vizsgálóbiztos nevének két eleméből kreált két latinos hangzású személynevet. A másik biztos neve nem volt alkalmas latinos forma kialakítására, feltehetőleg azért nem is említi. (A módszer a kompilátor nagyvonalú kivonatoló technikájával látszik rokonnak.)

 

2 A vizsgálat tárgyának pontos megjelölése a biztosok jelentésének további részében: inquisitionem fecimus super vita, conversatione et miraculis recolendae memoriae praedictae virginis Margaritae (ld. a 123. kódexlap forrásoldalán). Ugyanígy a Testes legitimos bulla szövegében (MRV 161) is, amely az esküre is utal: quos super vita et conversatione et miraculis Margaritae virginis ... debetis recipere, prius praestito iuramento diligenter examinare curetis.

A tanúk által tett eskü szövegét ld. a 197. kódexlap forrásoldalán.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.