Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


2/1 Mÿkoron ez zent zyz  · volna evt ez

*Quae1 cum esset annorum vix quinque, comperiens aliquas ex sororibus indutas ciliciis incedere, rogavit2 magistram suam, religiosam matronam nobilem, quam matrem semper vocabat,3 et oblatum4 sibi cilicium induit, sed prae nimia teneritudine sustinere non potuit. Post tamen aliquantulum aetate proficiens tunicas duriores et interdum cincturas cilicinas5 super nudo paulatim ferre consuevit et, mirabile dictu,6 tanti sanguinis altitudo et adhuc tenera vestes habitus sui, si de panno notabiliter pretioso supra alias coaevas suas fuissent, erubescebat portare et, si quando cogebatur7 ob reverentiam parentum,

 

*LV 4. c.

2/2 tendevs  · lata hog az sororok kez
2/3 zvl nemelÿek ciliciumba iarnak
2/4 kere az olimpiadis azzonth kÿt mŷ
2/5 denkoron anyanak hi vala  · hog
2/6 ev nekÿ ciliciomot adna  · kÿt ev
2/7 neky meg ada olimpiadis azzon  ·
2/8 de zent margit azzon el nem vi
2/9 selhete  · keues idevnek vtanna
2/10 neuekevduen  · kemenb ruhakat
2/11 es nemykoron ciliciom foltochkakat
2/12 mezehtelen husan zo lassan lassan
2/13 zokot vala viselnÿ  · O ky nag cuda
2/14 ez  · [ho]g il nag felseges kÿrali ma
2/15 gzat  · ilyen genge germeksege
2/16 nek ideeben  · ezenkeppen geterÿe
2/17 magat  · Mykoron zent margit
2/18 azzonnak adnak vala kentest
2/19 capat iob poztobol az tarsinal  ·
2/20 tahat zegenlÿ vala meg viselnÿ  ·
2/21 ha mykoron vala kedeg kezerehtetÿk
2/22 vala az ṕorissatvl el viselny az
2/23 ruhat atyanak anÿanak tÿz
2/24 tessegeert  · tahat zent margit
2/25 azzon el megen vala az cohnÿa
 

12: z: a szótöredéken későbbi kéz halvány áthúzása – 13: zokot: a szónál és az alatta levő szóknál lyukas a papír 17: a sor elején valószínűleg a másoló tollvonása

 

1: ez zent zvz: a magyar legendában rendszerint ez a kétütemű alliteráló szerkezet (variánsa: zentseges zvz) jelöli Margitot; összekapcsolódhat a zent margit azzon titulussal is, s azzal négyütemű formát képez (vö. Gábor 1912: 117). A források névmási utalásaival szemben a magyar szöveg általában tartalmas kifejezést használ.

 

 

 

1 A „szent (szentséges) szűz” megnevezés megfelelője a LV-ban és a jegyzőkönyvben nem gyakori (a LMa.-ban azonban hasonlóan sűrű a sancta virgo).

 

2 Költött megszólításként többször alkalmazza a magyar legenda kompilátora. Vallomásában Olimpiadisz is említi, hogy őt így szólította Margit, vö. Inqu. 222: „Non timeas, mater ...

 

3 A forráspédány, illetve a LV teljesebb szövege tartalmazta a kérés tárgyát (vö. 5–6. sor), ami a BolK.-ben hiányzik (Mezey 1955: 551. jz.). Ezt más származéklegendák is igazolják, vö. BrevL. IV: rogavit ... suam religiosam matronam et nobilem, ... ut ei aliquod cilicium tribueret … et eidem cilicium dedit; Bors. V: rogavit magistram suam religiosam, nobilem matronam … ut cilicium sibi daret; TössiL. VI: bat sÿ ir maistrinen, das sÿ ir och aines [sc. herinni hemd] anlaiti; J. V. I: pat sy ir geistliche muter ... daz sy ir auch eins zu wege prechte. A forráspéldányban ezekből szövegszerűen csak az ut cilicium rekonstruálható, a kérés többi része csak tartalmilag.

 

4 A LV igeneves kifejezése helyett a magyar mellékmondatos fogalmazásban esetleg feltehető a BrevL. szövegének hatása: et eidem cilicium dedit (ld. az előző jz.-et)

 

5 A magyar legenda a ciliciumöveket nem említi; e helyütt egy vallomásból merít: S. Agnes, a 23. t. (Inqu. 244): ipsa colligebat rotandatas, quae taiabantur de vestibus, et insimul aggropabat eas, et de illis cingebat se ad carnem subtus vestes.

 

6 A felkiáltás indulatszós formája a magyar legendában bár annak befejezése a forrástól eltér, illetve hasonló felkiáltások máshol is jellemzik esetleg utalhat a BrevL. szövegének liturgikus hatására is: vö. BrevL. V: Ecce mirabile, quod tanti sanguinis nobilitas et altitudo, adhuc tam tenera, si vestes seu habitus de panno pretioso supra alias coaevas suas fuissent, erubescebat iam illas portare. (Vö. indulatszó nélkül: J. V. I: daz ist ein wunder zu sagen.)

 

7A „priorissza” betoldására a magyar legendában ld. a 39/22 skk. sorok forrását.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.