Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


119/1 mykoron volna az vachoran az egÿeb

dum esset cum aliis sororibus in refectorio in cena, et magnum dolorem haberem in corde, et nulla de sororibus videretur habere curam de me, coepi cogitare et dicere intra me, [si] non essem soror, et essem1 inter parentes meos, multos haberem, qui curarent me, et post cenam intraverunt sorores in processionem in ecclesiam, secundum consuetudinem nostram2, et ego remansi in refectorio propter dictum dolorem, et quando sorores redierunt, ipsa Sancta Margaretha venit ad me, et dixit mihi: »Soror, quid habes? Quomodo stas tu?« Et ego dixi: »Hic sum«, et tunc Sancta Margaretha respondit: »Quid est,

S. Alincha, Inqu. 36. t. (274)

119/2 sororokal az refectoriumban  · kezde ez
119/3 sorornak ev zvue jgen faÿnÿ  · Es sem
119/4 egÿ az sororok kevzzvl nem gondola  · az
119/5 ev zvuenek faÿdalmaual  · Tahat ez so
119/6 ror alincha  · kezde evnen zuueben gon
119/7 dolnÿ es mondanÿ  · Ha en nem volneek
119/8 apacha  · es ha en volneek az en zvleÿm
119/9 es atÿamfÿaÿ kevzet  · tahat jgaz elegen
119/10 volnanak kÿk en velem gondolnanak
119/11 es engemet oruoslananak  · Ezeknek
119/12 vtanna az sororok fel kelenek az vacho
119/13 rarol  · es be menenek processioual az kar
119/14 ban  · mykeppen zokasok ÿo zerzetevssevknek  ·
119/15 de ez betek soror meg marada az refec
119/16 toriumban  · az ev betegsegenek okaert  ·
119/17 Mykoron meg montak volna az sororok
119/18 az hala adast  · ennek vtanna meg te
119/19 renek  · tahat zent margÿt azzon
119/20 mene ez beteg sororhoz  · es monda nekÿ  ·
119/21 Mÿ lelt tegedet  · auagy mynemev faÿ
119/22 dalmad vagÿon tenekevd atÿamfÿa  ·
119/23 Monda ez beteg soror  · mynt vagÿok  ·
119/24 jmehol vagÿok en  · felele zent mar
119/25 gyt azzon  · Mychoda dolog ez  · hog
 

1: volna az vachoran: a papíron levő folt miatt több betű olvashatatlanná vált, ezeket valaki átírta – 8: apacha: a szó második a-ján idegen kéz átírásának nyoma látszik 24: vagÿok: a k egy tévesen írt n-ből javítva

 

3–4: sem egÿ: a lat. nulla szóelemző, gépies fordítása (nec ullus) –  6: evnen zuueben: szemléletes fordítás (vö. intra me) – 10–1: en velem gondolnanak ... engemet oruoslananak: a párhuzamos szerkezeteket motiválhatta a lat. curare két jelentése (’törődik’, ’gondoskodik vkiről’ és ’gyógyít’: MKLSz. II. 451) és a változtatva ismétlés elve is (vö. 4. sor: nem gondola ... faÿdalmaual) – 12–3: fel kelenek az vachorarol: igei szerkezettel fordítja a lat. névszóit (post cenam), vö. még 117/16 – 13: az karban: konkrét hely a tágabb fogalomkörű ecclesia szóhoz képest – 16: betegsegenek: tágabb fogalomkörű a forrásbeli dolor ’fájdalom’ szónál, utóbbira ld. mégis a 21–2. sort – 17–8: meg montak volna ... az hala adast: vö. 117/17–8

1 A magyar szöveg  áttér a főszereplő közvetlen idézésére (a beszéltetés a kompilátor szokott módszere).

 

2 A magyar szövegben a jó szerzetesek a kompilátor szemszögéből használt kifejezés lehet.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.