zvz

[MargL. 58/24]
napÿban · de maga ezt semkel el hadnonk · Az ev alazatos kenyerevletyrevl · Mert mÿkoron ez zent zvz al vala az ablachnal az carban · kÿn nezettetÿk Cristusnak zent teste · es lagÿa vala az
[MargL. 145/21]
) amen iħs · Esmeeg mas pelda zent margÿt azzonnak choda tetelerevl ez keppen ·: Vala nemelÿ zvz apaccha ez chastromban · es ev vala nemes kÿralÿ gevkerbevl tamaduan · ev vala bela
[MargL. 92/12]
bozzvsagokkal · es mely jgen sok kevlemb kevlemb bozzvsagokkal gevtretÿk vala ez zentseges zvz az alhatatossagnak jozagos mÿelkevdetÿert · Vgÿ hog testnek halatvl meg valvan · menden fele
[MargL. 51/24]
akarom el veztenem az en erdememet · azert nem adom nekevd · gÿa<kor>korta mykoron az zent zvz az betegeknek zolgal vala · az ruhaÿat fel vonogatÿa vala vgy jar vala az nagy sarban hoban ·
[MargL. 26/1]
vala es gÿapÿat mos vala · Nemÿkoron kedeg gÿapÿat fon vala · Mykoron kedeg ez zent zvz az dormitoriomot meg sevprÿ · az sororoknak meeg agyoknak allyat meg sevprÿ tyztehgÿa
[MargL. 186/20]
Ez zvz kedeg vala meg evltevztetven egy nagÿ feÿer jmeggel · Ez jmeg vala nagy es bev · es ez r zvz az jmegbe vala palast nekevl · Monda ez zvz · alexander vrnak · Annÿe remenseged legen zent
[MargL. 208/6]
tÿtkomat · Mas koron nem mondom teneked az en tÿtkomat · Mert nem keuannÿa vala ez zent zvz az jo tetelekert az embery dÿchyretevket ·: · ) Tyzenkettevd sorornak vala neue soror
[MargL. 203/10]
penitenciÿaÿarol · alazatos dolgÿrol tevn bÿzonsagot · kyket tevt ez zent zvz az konÿhan · es az betegevknel zolgalvan · mert evneky gÿakorta tarsa volt ez soror ez
[MargL. 52/20]
az betegevknek · es mykoron menne az cohnyarol az nagy hoban · az beteg hazban · le esek ez zent zvz az nagÿ hoban · es el devle az eteknek ev leue capaya vÿara · fel kele az zent zvz az nagÿ
[MargL. 52/22]
esek ez zent zvz az nagÿ hoban · es el devle az eteknek ev leue capaya vÿara · fel kele az zent zvz az nagÿ hobol nag bekessegel · es el vive az etket az betegeknek · Esmeg egy jdevben zent margit
[MargL. 24/3]
de zent margyt azzonnak sem kezet sem ruhayanak zevret sem egete meg · Ezeknek felette ez zent zvz az refectoriumban es · hetet tart vala · meg sevprÿ vala az refectoriamot aztalhoz zolgal vala
[MargL. 38/8]
ruhaÿa capaÿa vala jgen o es meg zakadozot es foltos vala · Es nemÿkoron ez zent zvz az sarbol vezen valaky pozto foltokat · es azzal foldozza vala meg kevnteset capÿat · Egÿ
[MargL. 33/17]
semmynemev okert nem tezek az en professyomnak ellene · Egÿ jdevben esmeeg vg mond vala ez zent zvz az Sororoknak jelesevl olimpiadisnak monduan · Annera banthatnak engemet az en zvleym az
[MargL. 24/18]
kedeg ezyk vala masod aztalnal az zolgalokkal mykeppen zolgalo lean · <Me> Nemykoron ez zent zvz az sororoknak kezeknek mosadegyoknak vizet moslekyat ky horgya vala · Oh zeretev atyamfyay
[MargL. 19/3]
Capitulum hazban · frater desideriustvl · auagy egyeb fratertevl · annak vtanna el megyen vala ez zent zvz az sororokhoz az myvelev hazban es meg mongÿa vala nekÿk az zenteknek eletevket auagy az
[MargL. 9/10]
vezteksegtartast hatra nem vetÿ vala · de igen erevssen meg targÿa vala · Ha mÿkoron ez zent zvz az zokot jmadsagÿt be nem tellesehthetÿ vala · jelesevl az ev zvleÿnek jelen voltokert
[MargL. 12/24]
Az ṕorissa kedeg erevmest nekÿ hagya vala · Az vr vachorayan · az mandatum vtan · ez zent zvz be nem megÿen vala ev agÿaban · de jmadkozÿk vala nagÿ aytatossaggal · es oluas vala
[MargL. 40/12]
ev jmadkozo helen · Ezen nÿvgozÿk vala magery kyralnak leÿanÿa · Ezeknek felette ez zent zvz ciliciomot visel vala · Egÿgÿk ciliciomanak fel reze chinaltatot lo zevrbevl · es fele reze
[MargL. 112/25]
clastroma mellet · Mÿkoron ez zvz hallotta volna · hog zent margÿt azzon beteg volna · lata ez zvz egÿ jgen fenes chillagot kÿ mennÿ ez clastrombol · zent margÿt azzonnak halala jdeen · es
[MargL. 36/19]
koron · valamÿt ez priorissa kevzensegel <v> paranchol vala · mÿndenkoron ez zent zvz eleb tellyessehtÿ vala meg myndennel egyebnel · Jgen zeretÿ vala az sorohrokat kezensegel · mynd
[MargL. 179/2]
teste · hog evnekyk kevldeneÿe zent margÿt azzonnak velomat feketÿet kyt viselt ez zent zvz elteben es kynek alatta kyes bochatta az ev bodog lelket · Ez jffyv lazlo kyral fekzÿk vala az
[MargL. 96/3]
vezzevt kÿre vala kevtevztetven az zevl dÿznonak bevre sertevevel evzve · kÿvel ez zent zvz ev magat ostorozÿa vala · Esmeeg vala az ladaban keet nemeez kapcha · melÿ kapchakat be
[MargL. 62/17]
jgen kemenÿen · mygnem ev gengeseges testebevl veer bevseggelky jv vala · es very vala ez zent zvz ev magat · nemÿkoron tevuyskes vezzevuel · Nemykoron kedeg az zvldyznonak [..] vreben chÿnalt
[MargL. 18/22]
zent zvz nem veuezy hÿa vala · hanem istennek zuleenek · es ev bodog remensegenek · Azert ez zent zvz ez felyvl meg mondot predicacyot halgatya vala az vas ablacon vala mely sororral · nemykoron kedeg
[MargL. 97/22]
mynt ha meg aranÿaztak volna az ev orchayat zemenek alatta · Mÿkoron ez zentseges zvz ezen keppen halva fekenneÿek az ev agÿaban · legottan az vr isten ky nÿta az ev jegesenek
[MargL. 81/12]
mÿnd atÿa fÿaÿnak vtalatos faratsaga nekevl nem lehetne · Eznek felette ez zent zvz feltÿ vala az ev egÿ mehbe fekevt atÿafÿanak · istvan kyralnak <kyr> halalat · kÿnek
[MargL. 177/2]
betellyesseyte ·:- ) kezdetÿk zent margyt azzonnak egÿ jeles choda tetele · kyt tevn ez zent zvz halanak vtanna · jffÿv lazlo kÿralÿal · Melÿ lazlo kÿral vala istvan kyralnak zent
[MargL. 112/23]
ev vala penitencia tarto · · Lakozÿk vala pesten · zent antalnak clastroma mellet · Mÿkoron ez zvz hallotta volna · hog zent margÿt azzon beteg volna · lata ez zvz egÿ jgen fenes chillagot kÿ
[MargL. 49/9]
ev ruhayokat · es meg vety vala agÿokat · ha mykoron vala mely beteg veet okad vala · es ez zent zvz hamar valamy edent nem lelhet vala · tahat zent margit azzon markat targÿa vala az beteg
[MargL. 203/14]
mert evneky gÿakorta tarsa volt ez soror ez dolgokban · Ez sorornak elevtte monta vala ez zent zvz hog evrevmest zenuedne halalt cristus zerelmeert · es hog ev hamar volna meg halando ·: · · · ) iħs
[MargL. 11/10]
Az vtan le fekzÿk <az> vala az agÿ elevt az pagimentomon egy gekenre · Esmeeg ez zentseges zvz iudica vasarnaptvl fogua · nagÿ zombatig mynden napon meg oluastagÿa vala az passiot
[MargL. 199/13]
egez soltart mondot vala · es mynden <sp> psalmosnak vegen <tegen> tezen vala venyat · Ez aytatos zvz jolent vgmond vala zent margyt azzonrol mykoron byzonsagot tevn ev rola · hog emberÿ nyelv nem
[MargL. 66/12]
az secrestÿeben · es evnen maga vezen vala magan disciplinat · Mÿnek vtanna kedeg ez zent zvz juue ez bodog azzon clastromaban · gyakorta keri vala az ev tarsat soror evrsebetet olimpiadis
[MargL. 186/17]
jelenek egy zep zvz · ez vrnak vgÿ tecchÿk vala · hog sem alozyk vala · sem vÿgaz vala · Ez zvz kedeg vala meg evltevztetven egy nagÿ feÿer jmeggel · Ez jmeg vala nagy es bev · es ez r zvz az
[MargL. 30/8]
akaragÿa nekevl · de az vr isten ez zent zvzet meg oltalmaza · kynek ev jrgalmassagat ez zent zvz kery vala hog evtet meg oltalmaznaÿa kevnyereguen nagy kenvhullatassal · es semmykeppen ezt
[MargL. 73/10]
nagÿ bekessegel es alazatossagal zenvede el · Sem megnem haborodek · gÿakorta ez zentseges zvz kerÿ vala az secrestÿeres sorort hog evtet az karban rekezteneÿe conpletanak vtanna ·
[MargL. 6/3]
sem kemenÿ bezedevkel · sem lagÿ bezedevkel nem lattatneek meg valtoztatnÿ · Ez zent zvz keues bezeddel elegedig vala meg · Ev uala veztegsegnek zeretevÿe · es soha ev magat nem agÿa
[MargL. 148/7]
adanak zent margÿt azzonnak erdemert · ayandokokkal tÿztesseg tetelekkel zokaszerent · es ez zvz ky elevzer ketelkedÿk vala zent margyt azzonnak zentsegerevl · meg marada es meg
[MargL. 100/7]
elteben · Ezenkeppen alla ez zent zvznek ev teste vasarnaptvlfogva keddÿg · Mÿkoron ez zent zvz ky muleek ez velagbol legottan meg jzeneek mÿnden clastromokban hog az fraterek junenek
[MargL. 18/11]
eletevket · es peldakat · Jelessevl azzonÿonk maria peldaÿt choda teteleket · kÿhez az zent zvz kyvalt keppen <ra> ragazkodÿk vala · annera hogÿ valamÿkoron ev azzonÿonk mariat
[MargL. 26/9]
kyt dunanak hÿvonk nagy gyakorta meg tyztehgya vala · annera hogÿ mykoron ez alazatos zvz kÿ ju vala · az zvkseg zekbevl az ev ruhay meg ferteztetven az nagy rutsagokkal ganeual · az
[MargL. 100/12]
tarsossagal ez zent zvznek temetesere · Tahat azon vasar napon · melÿ vasarnap eÿel ez zent zvz kÿ mult vala ez gÿarlo velagbol · nemevnemev frater petevr kÿ vala gevrevt lector · annak
[MargL. 98/8]
ev agÿabol · Mert zent Levrinc napyatvl fogva zent prisca azzon napÿaÿg · mely napon ez zent zvz kÿ mult vala ez velagbol · ez sorort neged napi hÿdeg lelte vala · Mÿkoron ez zent zvznek
[MargL. 114/21]
ÿo tetelyt atta · kÿk kezzvl sokakat el hagÿvan · keveset meg mondog benne · Vala egÿ zvz kÿ vala tamadvan nemes nemzetbevl · Ev nekÿ vala neue petronÿlla · es vala tongaÿ peter
[MargL. 59/22]
kery vala az sororokat hog aue mariat mongyanak az zegenÿekert · Nemykoron kedÿg ha ez zent zvz lat vala mezehtelen chondras zegent · tahat el kevld vala az ṕorissahoz hog az zegennek agya
[MargL. 52/3]
vala · az ruhaÿat fel vonogatÿa vala vgy jar vala az nagy sarban hoban · gyakorta ez genge zvz le esyk vala esmeg fel kel vala · vgy zolgal vala · Evneky ruhaÿa nemykoron mynd terdig meg
[MargL. 15/7]
margÿt azzon · az bodog azzon napÿat fel hirde hirdetnÿ az veternÿen · tahat ez zent zvz le terÿezkevdÿk vala az fevldre nagÿ syralmal es tellÿes aytatossagal jmadkozÿk
[MargL. 34/19]
az ev atÿa az zent zvzet adnÿa az cheh kyralnak es ez jdevtevl fogua · mynd addeg myg ez zent zvz levn tÿzen nÿolc eztendevs mÿndenkoron bantateek az ev atyatvl ez meg mondot hazasagert ·
[MargL. 29/14]
meeg · megnem velomoztatot vala zent velommal · az az meeg nem vala feketÿe · Tahat bela kyral az ev zvz leyanyahoz mene zent margit azzonhoz · kyralne azzonnak jelenuolhtara auagÿ elevtte · jol lehet hog
[MargL. 30/20]
menyekevzevert jgen gyakorta latogatnaya va<.>la · es sok bezedevket tevt volna azert · hog az ev zvz leyanyat ez hazassagra hozhatnaÿa · Zent margyt azzon nagÿ tÿztessegel es alhatatossagal
[MargL. 218/20]
Ez vala az soror alexandria kynek atta vala zent margyt fel tartany az heet zevl dyznot · kyvel ez zvz magat gyakorta veri es verety vala ·:- Huzon harmadÿk sorornak vala neue · soror agnes · es vala
[MargL. 70/17]
azzon · Azert tartom hogÿ jobban lathassam cristusnak zent testet · Aznak vtanna ez zent zvz marad vala mynd tellÿes nap estÿg aÿtatos sÿralban vechernÿeÿg · es olyha
[MargL. 180/16]
az ev feÿet be takartak vala feÿen meg lelven · vr istennek · es ev dÿchevseges zuleenek zvz marianak hala adasokat ada · Azt es meg erte jffÿv lazlo kÿral · sokaknak mondasabol · hog az
[MargL. 159/25]
es aldozattal veternyenek vtanna · es evtte aÿtatos kenyergeseket vr istennek es zvz marianak syralmas kevnyergesevkkel · es az meg holt gyermeket · es az gÿermek<..>nek lelkeet ayanla
[MargL. 112/9]
O melÿ jgen dragalatos kenchet bochata ada ez jdevben bodog azzon clastroma · az vr istennek · es zvz marianak · kÿhez hasonlatost ne talam soha nem adot · Azert mÿes kenÿeregyevnk ez zent zvznek
[MargL. 20/18]
azon eztendevben · kÿben az zent zvz meg hala · Soha ez zent zvz vronk jesusnak es ev zvleenek zvz marianak kepeket el nem multa · kÿk jrattanak az capitulom hazban auagÿ egyebevt · hanem le
[MargL. 53/21]
meg <meg> monda mynd zent margit azzon · valamyt ez soror gondolt vala · de mykoron ez gengeseges zvz meg betegedik vala · nem mongÿa vala meg · hanem el tvry vala · hog megne bantatneek az ev zokot
[MargL. 54/16]
vonza vala az kevzenseges dologtvl kÿt az ṕorissa paranchol vala tennÿ · Tahat ez zent zvz meg erevsehtÿ evtet · jo peldat aduan ev nekÿ · vala egy Soror · ky neueztetyk vala soror
[MargL. 20/16]
az ev jegesenek vere ky evttesseert · ez dolgok kedeg valanak azon eztendevben · kÿben az zent zvz meg hala · Soha ez zent zvz vronk jesusnak es ev zvleenek zvz marianak kepeket el nem multa ·
[MargL. 113/4]
clastrombol · zent margÿt azzonnak halala jdeen · es lassan lassan fel mennÿ az egben · Tahat az zvz meg kerde az kevrnÿvl alloktvl · kÿk evnekÿ tetnek vala ot lennÿ · hog my volna ez
[MargL. 25/18]
bekessegel el zenuede es chak mosoluluan monda zeretev atyamfya myt myelz · Esmeeg ez nemes zent zvz meg sepry vala az cart · Es az kervlevt auagy ambitust · es az dortoriomot · Azonkeppen az
[MargL. 51/10]
ezenkeppen meg visele · semmynemev alazatos dolgot nem zegelÿ vala tennÿ · gyakorta ez zent zvz meg sevpri vala az beteg hazat · es az zvksegnek helet az betegevket · es ennek fevlevtte belevl es
[MargL. 116/23]
zent margÿt azzont · hog evtet segelleneÿe az ev aÿtatos jmadsagÿval · kyt ez zent zvz meg tevn · Mert ev vala lelkeknek jduessegenek zeretevÿe ·: · · · Alleluia ) Esmeeg olvastatnak
[MargL. 37/20]
betegnek faydalma vala · Ha kedeg valamelÿ az sororok kevzzevl meg hal vala · tahat ez zent zvz mynd addeg el nem megyen vala az meg holt sorornak testetevl mÿgnem el temettetÿk vala · Hanem
[MargL. 26/15]
nemelyek latuan evtet jllyen zevrnyen meg ferteztetven · el futnak vala ev elevle · de ez zentseges zvz mynd ezeket nagy zeretettel es alazatossagal tezÿ vala mynd ezeket · vgy hogy myndenek
[MargL. 62/3]
halalra · zabadulast veznek vala · Es zegensegben meg nyomorottakat meg segel vala · vg hog ez zent zvz myndeneknek kÿvalt keppen valo hÿedelm vala · mynden ev zvksegekben · Esmeeg ez zentseges
[MargL. 21/21]
vtan es · kÿket gÿakorta zenued vala · Ezeknek okaert es ezekhez hason<k>lokert · Ez zentseges zvz myndeneknek vala jgen kedves · es mÿndenektevl kyk evtet latyak vala · mÿnden tÿztessegre
[MargL. 34/22]
nÿolc eztendevs mÿndenkoron bantateek az ev atyatvl ez meg mondot hazasagert · de zent zvz myndenkoron ellene alla es meg vtala · Kÿnek okaert hiuata hozza az jdevbelÿ provincialist
[MargL. 25/15]
kyvevle · Ez meg mondot soror kezde zent margit azzont archel verny az moslek vizzel · de az zent zvz mÿnd bekessegel el zenuede es chak mosoluluan monda zeretev atyamfya myt myelz · Esmeeg ez nemes
[MargL. 17/9]
tegedet megne vonÿon az istennek zerelmetevl · Oly ÿgen edessen jmadkozÿk vala az zent zvz mÿnden jdevben · hog akar melÿ ÿgen hÿdeg jdev volt · mÿkoron egÿeb sororok
[MargL. 51/1]
zent margit azzonnak az dizno belit ganeual evzue mykeppen az diznobol ky vettek vala · de ez zent zvz nagy alazatossagal el veue · es meg tÿztehta meg chinala · el viue az betegnek · de mykoron az ev
[MargL. 221/23]
azt monta vala · zent margyt azzonnak · hog az fevldbe keresi istent mynt az dyzno · kyt ez zent zvz nagy bekesseggel el tevre · zolas nekevl ·: ·-- Huzon hetedyk Sorornak vala neue Soror anna · Nyttray
[MargL. 18/19]
az ev feÿet jgen melyen ala haÿgÿa vala menden koron · sem egyeb keppen ez zent zvz nem veuezy hÿa vala · hanem istennek zuleenek · es ev bodog remensegenek · Azert ez zent zvz ez
[MargL. 137/13]
kevzzvl nemelÿeket · Mykoron ez prouincialis latot volna az in firmariaban neeg nemes genge zvz nouiciakat jgen nehezen hydeg lelessel gevtretnÿ · Tahat ez nouiciak kereek az
[MargL. 45/16]
azzonnak lelkÿ epevletnek okaert · ez istenÿ jelenetevt meg mondanaÿa · Ez zentseges zvz oly jgen hozza vona ez tanolsagot · hog ez jdevtevl fogua az vr istennek zerelmeben menere tehetÿ
[MargL. 36/15]
talakkal tanyerokkal poharakkal elegedyk vala meg egyebeknek peldaÿara · Esmeeg ez zentseges zvz olÿ jgen engedelmes vala · hogÿ valamÿ koron · valamÿt ez priorissa kevzensegel <v>
[MargL. 210/20]
zent margÿt azzont · Ez soror esmeeg el hÿva hetzer <ag> auagÿ nyolchzer · de ez zent zvz semmÿt nem felele · mert el vala ragattatvan ev jmadsa<sa>gaban ev erzekensege<be>nek
[MargL. 36/5]
dologban es sem hagÿa vala ev magat felÿeb valonak meltobnak tartanÿa · Soha ez zent zvz senkÿt megnem bantot · Az ev etkeert · auagÿ ev jtalaert · auagy valamy zep edenert az
[MargL. 34/9]
mynden atkot · hog nem az en fogadasomat meg zegneem · Mykoron mynd ezenkeppen bantatneek ez zent zvz sok jdevtevl fogua · Mert mÿnt az legenda vetÿ kyrel byzonsagot tezen olimpiadis zent margit
[MargL. 38/17]
azzon nem mere menny ev atyanak eleÿben · az ev atyatvl valo felteben · hanem el futa ez zent zvz soror candidahoz es kere ez sorort hog foltot vessen az ev kentesenek vÿara · Ez soror meg foldoza
[MargL. 83/4]
vala az meg nÿomorultaknak az ev nagy haborusagokat · tellÿessegel ev magat ez zent zvz syralmakra kÿ oldoza · Es gÿakorlvan syralmaknak bevseges syramÿt arradasÿt · kerÿ vala
[MargL. 28/1]
azzont · Legottan az cheh kyral meg fogattathek zent margit azzonnak zepsegeben · mert vala jgen zep zvz testel · jol lehet chondras hituan evltevzettel · de zeeb vala hittel es aitatossagal · Annera
[MargL. 68/17]
soror agnest · hog evnekÿ segellene chinalnÿ egÿ kapchat · Melÿ kapchaban belevl ez zent zvz tevt auagÿ varrot vala apro hegÿes vas zegeket · es ezenkeppen vyselÿ vala ev labaÿban
[MargL. 38/3]
vala · nagÿoban hognem mynt ha ev neky testÿ atÿa fÿa volt volna · Esmeeg ez zentseges zvz vala myndenben zegensegnek zeretevye es meg tartoÿa · es jgen zeret vala elnÿ zegensegben ·
[MargL. 37/1]
Ha az sororok kevzzvl valamelyknek atÿa anÿa vagÿ rokonsaga meg hal vala · Tahat ez zent zvz vele evzve siratya vala es vigaztalya vala evket monduan · Akarta volna az vr isten zeretev Atyamfya ·
[MargL. 96/7]
melÿ kapchakat be vertenek vala keet felevl apro hegÿes vas zegekel · kÿket ez zent zvz visel vala ev labaÿban · Ezek valanak zeretev atÿamfÿaÿ zent margyt azzonnak az ev
[MargL. 42/20]
jgen meg erevsehtetÿk vala es vigan zenuedÿ vala az ciliciomnak gevtrelmet · mert ez zent zvz viselte az ciliciomot tyzenket eztendevs koratvl fogua mynd holtyg · ez felyvl meg mondot keppen ·
[MargL. 20/17]
evttesseert · ez dolgok kedeg valanak azon eztendevben · kÿben az zent zvz meg hala · Soha ez zent zvz vronk jesusnak es ev zvleenek zvz marianak kepeket el nem multa · kÿk jrattanak az capitulom
[MargL. 3/21]
mondnak ennekem · azt mongÿak hog en kyral leÿanÿa vagÿok · Azert mykoron ez zent zvz zent margit azzon immar volna tÿz eztendevs · Az ev zyleynek · es predicator zerzetbelÿ
[MargL. 33/8]
Margit azzonnak egy evchche elevt · es jol meg tudakozek az ev akaratÿarol · Tahat bodogsagos zvz zent margit azzon · altalyaban meg felele es monda az provincialisnak · Tugÿad azt atÿam
[MargL. 139/4]
eztendevuel · es evt holnappal · Az istenÿ erevnek myelkevdetÿ mÿa · kezde ez zentseges zvz zent margÿt azzon fenlenÿ choda tetelevkkel · Elevzer ezenkeppen · Mÿkoron jrnanak vr
[MargL. 145/14]
lassan lassan az hus · az azÿv tetemekre neuekevdueen · az vr istennek jo tetele mÿa · es zvz zent margÿt azzonnak erdeme mya tellyesseggel meg gÿogÿvla ·: · · ) amen iħs · Esmeeg mas
[MargL. 141/12]
het · es mÿkoron az nagÿ oltaron mÿse zolgaltatneek · vr istennek kegelmessege mÿa · es zvz zent margÿt azzonnak erdeme mÿa · kÿt ez beteg tellyes hÿttel hÿ vala ·
[MargL. 140/7]
zent margÿt azzonnak koporsoÿahoz · monduan · Ha en tapaztalandom istennek leanÿanak zvz zent margÿt azzonnak koporsoÿat · hÿzem remellem hog ez nagÿ keenbol meg gÿogÿvlok ·
[MargL. 125/24]
hog meg mongÿuk eztergamÿ fÿlep ersek vrnak · kÿ mastan keerdezkevdÿk tudakozÿk zvz zent margÿt azzonnak zentsegerevl · hog mÿ bÿzonsagot tanolsagot akaronk mondanonk · ez
[MargL. 138/18]
ez felÿvl meg mondot sororok · tevkelletevs egesseget vevnek · es dÿchereek az vr istent · es zvz zent margÿt azzont ·: · · Aue maria · iħs jt kezdetnek jmmar zent margÿt azzonnak az olÿ
[MargL. 29/23]
engedelmet · hog zent margÿt azzon <.> akaragÿat adnaÿa az hazassagra · de ez zentseges zvz zent margÿt azzon · Az menÿeÿ jegesnek zerelmeert · Az fevldÿ jegest jmmar masodzer vtala
[MargL. 140/18]
keetzer es · Ez jgÿkkel kezde ez beteg jmadkoznÿ monduan · Hÿzlek tegedet en [.] azzonyom zvz zent margÿt azzon · en vramnak bela kÿralnak leanÿa · hogkÿ te gÿermekseggettevl
[MargL. 159/10]
istennek irgalmassagat · zent margÿt azzonnak erdeme mÿa · monduan · Mÿ azzonÿonk zvz zent margÿt azzon · kerevnk tegedet hog az te erdemednek mÿatta · tamazzad fel az mÿ
[MargL. 95/3]
es meg kenetteteek frater marcellosnak jelen voltara · Ezeknek vtanna ez zentseges zvz zent margÿt azzon · oda hÿvata az ev feÿedelmet az ṕorissat kÿ vala badoboraÿ
[MargL. 68/14]
penitenciaÿarol · vgÿ vagÿon meg iruan az ev zentseges eletÿrevl · hogÿ ez zent zvz <k> kere soror agnest · hog evnekÿ segellene chinalnÿ egÿ kapchat · Melÿ kapchaban belevl
[MargL. 46/1]
ember auagy soror ellen fel kel vala tÿztes es vÿg tÿztessegel Senkinek eletÿt az zent zvz [.] auagÿ eletinek erdemet tudakozvan megnem jtÿli vala · de evnen magat alazatossagban
[MargL. 186/21]
feÿer jmeggel · Ez jmeg vala nagy es bev · es ez r zvz az jmegbe vala palast nekevl · Monda ez zvz  · alexander vrnak · Annÿe remenseged legen zent margÿt azzonba · mÿkeppen zent ersebet
[MargL. 85/13]
Evket es · mÿnd ereÿe zerent vgÿan ezen fele kevnyerevletre hozza vala · Tahat lata ez zent zvz  · az bevneknek arradasyban · az felyvl meg mondot nÿomorusagoknak ev gonossagÿt meg
[MargL. 42/25]
holtyg · ez felyvl meg mondot keppen · halalanak elevtte chak harmad nappal vete le rola ez zent zvz  · Az ciliciomot kyrel byzonsagot tevttenek az jdev beli sororok · Mykoron egÿ jdevben zent margit
[MargL. 136/21]
vronk iesusnak fezevletyuel es zentevknek kepeuel targÿa vala · Ez helyre bemenueen ez zent zvz  · az ev aytatos jmadsagyval meg gÿogehta ez fratert az hÿdeg lelessbevl
[MargL. 96/15]
melÿ erdemekel segeht mastan menden hozza folyamo bevneseket · Mykoron jutot volna ez zentseges zvz  · az ev betegsegenek tÿzen harmad napÿara · egÿ zombat napon · conpletanac vtanna Elev
[MargL. 44/7]
keresÿk · hanem azoke kÿk az juvendev menyey jokat keresÿk · Ezenkeppen ez zent zvz  · Az ev nekÿ zolokat · jllÿen ÿokra kÿket ev tezen vala · auagÿ ÿobbakra hozza vala
[MargL. 85/8]
az ev leÿanÿ kevzzvl valo vagÿoke en · bÿzonnÿal az vagyok · Ezenkeppen ez zent zvz  · az evneky zoloknak bozzontasyt meg gevzven · Evket es · mÿnd ereÿe zerent vgÿan ezen fele
[MargL. 6/13]
maga hanÿast · es hetsagos zot mendenestevl fogua meg vtal uala · Gerÿedevz vala ez nemes zent zvz  · az istenÿ zerelmnek tuzeuel · es meg gyv<lad>laduan jmadkozÿk vala zvnetlen olyha
[MargL. 97/1]
eztendeveben · februar hauanak tÿzen evtevd napÿan · Meg gÿvlada ez meltosagos zvz  · Az menÿeÿ jegesnek zerelmeben · kÿt kevan vala · kÿt zolgal vala · kÿt mÿndeneknek
[MargL. 16/11]
ev kevnveet sÿralmat el tevrlÿ vala · annera vizesevl vala meg · hog annak vtanna ez zent zvz  · az velomot auagÿ kezkenevt meg facharÿa vala · es az sÿralmnak vize kÿ ju vala belevle
[MargL. 88/2]
mynden ember tanolÿon bekesseg tartast · ffel evltevzek zent margÿt azzon ez zentseges zvz  · Az vr istennek ev zerelmeben · Es kÿk ez ennÿe gonossagoknak haborusagoknak tevevÿ
[MargL. 25/3]
semmyk vagyonk ev hozza kepest · de maga meeg sem tugyuk magonkat meg alazny mykeppen ez zent zvz  · Azert mykoron zent margit azzon egy napon <zog> zokasa zerent az mosdo viznek moslekat akarna ky
[MargL. 58/12]
pyspeknec tÿztessegere · Ezenkeppen egyeb zent egÿ hazakhoz · Ezeket mÿnd tezy vala ez zent zvz  · azokbol kyket ev neky az ev zvley atyafyay adnak vala · Mert az clastromnak juuedelmebevl nem
[MargL. 33/24]
en magamnak az en orromat ayakammal evzve · Az ev anyanak meg vgmond vala kyralne Azzonnak · ez zent zvz  · Azt akarom hog mÿnek elevttev engemet adnatok hazassagra · hogÿ annak elevttev az en testemet
[MargL. 35/25]
nem levn bantalma zent margit azzonnak ez jllÿen fele dolgokrvl · de maga jmmar mykoron ez zent zvz  · be zenteltetet volna · vgyan azon alazatossagban marada meg · Mert chak mentevl kÿsseb
[MargL. 227/20]
dolgayt latta vala zent margyt azzonnak Ezen sorornak zyvenek gondolatyt es meg esmerte vala ez zent zvz  · de ez soror nem akar vala ev rola byzonsagot tennÿ · hanem az vr isten meg ostoroza · halalos
[MargL. 26/5]
meg sevprÿ tyztehgÿa vala · de oh zeretev atyamfÿa nem chak ezeket tezÿ vala ez zent zvz  · de meeg eznek felette az zvksegnek helyet · kyt dunanak hÿvonk nagy gyakorta meg tyztehgya
[MargL. 72/13]
vala hog az soror tegyen ev nekÿ venÿat az kÿ evtet meg bantotta · hanem ez zent alazatos zvz  · el megÿen vala es venÿat tezen vala az soror labanal kÿ ev nekÿ valamÿ bozzut tevt ·
[MargL. 48/4]
evremmel tÿztelÿ · jllÿen fele gondolatokban es zolasokban foglalÿa vala magat ez zent zvz  · es nagÿ magas <far> fazkodasokat vonzon vala · az ev zvuenek belsev rezebevl · kerÿ vala ez
[MargL. 112/18]
Oluastatÿk egy pelda zent margÿt azzonnak halalarol ezen keppen ·: · Vala egÿ tÿztelendev zvz  · es vala eleg <ty> tyzteletevs zvlektevl tamadot · kÿnek vala neve evrsebet · es ev vala
[MargL. 87/5]
zorehgÿa vala · Es ez zvl dÿznonak serteeuel evzve · maradekat · vezzevre kevtevzve ez zent zvz  · es vgÿan ezen zolgalo leantvl · gÿakorta disciplinat vevt · Melÿ disciplinanak
[MargL. 22/13]
menden zolgalatban az zolgalo leyanyoknak es egyeb sororoknak zolgalo tarsok vala ez zent zvz  · ev ereenek felette · es ev meltossaganak felevtte · Es meneuel fevllÿvl mul vala myndeneket
[MargL. 49/21]
mykoron vagyon zernyeb jdev nagÿ hydegseg · nag saar · nagy essev · es nagy ho · gyakorta ez zent zvz  · evnen maga vizet mereht valaky az kvtbol es az cohnÿara orgya vala meg heueytÿ vala · es az
[MargL. 65/24]
az refectoriomba · az aÿtot jol be rekeztven · es nemykoron az capitulom hazban · Ez zentseges zvz  · ez disciplinanak gyenyerevseget meg tanola meeg kÿsdet gyermek koraban · Mert mÿkoron ·
[MargL. 102/21]
nep · Zent margÿt azzonnak ev testenek el temetese ezenkeppen levn · Mÿkokoron ez zent zvz  · ez gÿarlo vilagbol <kÿ> ky mult volna · annak vtanna harmad napon az provincialis
[MargL. 118/9]
sephetneÿe zaggatnaÿa Es hog lelket megne serteneye · nagÿ aytatossagal kere ez zentseges zvz  · Ez soror kedeg nagy halat ada zent margÿt azzonnak · hog az istenÿ jelentesevknek
[MargL. 186/15]
evtet meg zabadehtanaÿa · Tahat ennek vtanna egÿ eÿel ez alexander vrnak jelenek egy zep zvz  · ez vrnak vgÿ tecchÿk vala · hog sem alozyk vala · sem vÿgaz vala · Ez zvz kedeg vala meg
[MargL. 64/25]
evrsebetnek istvan kyral leyanyanak · es soror marianak · myhal vr leanyanak · Esmeeg ez zentseges zvz  · gÿakortta kerÿ vala conpletanak vtanna · soror evrsebetet serennaÿ ispan vrnak leanÿat ·
[MargL. 72/17]
az soror labanal kÿ ev nekÿ valamÿ bozzut tevt · Mert oly jgen bekesseges vala ez zent zvz  · hog akar melÿ jgen nagÿ bozzvt tevttek auagÿ montak neky · mynden koron nagy bekessegel
[MargL. 81/4]
nem lehet nagÿ sok lelkeknec vezedelme nekevl · Azt es meg gondolÿa vala ez zent zvz  · hog ez fele haborusag · nem lehet az <zv> ev zvleÿnek atÿanak anÿanak lelkenek vezedelme
[MargL. 80/25]
valanak ev nekÿ eÿ es napÿ kenÿerÿ · Mert meg gondolÿa vala ez zentseges zvz  · hog ez ÿllÿen fele haborusag semmÿkeppen nem lehet nagÿ sok lelkeknec vezedelme
[MargL. 16/5]
az zoo volna · Olÿ jgen nagÿ edessegel es nagÿ sÿralmakkal jmadkozyk vala · ez zent zvz  · hogÿ mÿkoron ev jmadkozÿk vala olÿ jgen nagÿ syrast tezen vala · hog az ev veloma
[MargL. 20/11]
az en kenom vegezetÿn el vagtak volna az en feÿemet · Ezeket mykoron mongÿa vala · az zent zvz  · jgen vygad vala · Mert jgen keuannÿa vala az ev vereet ky evtteny · jesusnak az ev jegesenek vere
[MargL. 92/23]
ekessegenek tÿztessegenek evryzetÿert · vigan zenuedÿ vala el · ez dragalatos zent zvz  · kykbevl hÿzÿvk hog ev maganak kereste martyromsagnak erdemeet · Tahat ez tevrtenetnek
[MargL. 22/19]
myndeneket nemessegel · anneual jncab erevkevdyk vala magat meg alaznÿ · Ez nemesseges zent zvz  · magery kyralnak nemes leyanÿa · hetet tart vala az cohnÿan fevz vala az sororoknak ·
[MargL. 47/5]
mÿnden napiban · mykeppen az ev jegese · zent jmrehnek alala vtan meg bÿzonehta · Esmeeg ez zent zvz  · meg gondolya vala · zent lazlo kÿralnak eletyt · hogkÿ mager orzagnak dichevsseges byrodalmat
[MargL. 210/24]
ev jmadsa<sa>gaban ev erzekensege<be>nek kÿvevle · Ezeknek vtanna fel kele ez zent zvz  · Monda ez soror zent margyt azzonnak · Azzonÿom jgen nagÿ bvnt tevl · hog en velem jllÿen
[MargL. 84/11]
xps ev magat karomlatnÿ · Ezeket kerÿ · es kerettetÿ vala vr <istevl> istentevl ez zent zvz  · Mykoron az ev nagÿ keserevsegeet latnaÿak az sororok · olÿha ev raÿta
[MargL. 42/8]
lattatnak vala fordultatnÿ mÿnd feyerseges genge · Esmeg meg vigaztaltatek ez zent zvz  · Mykoron zent tamas martirrol kantuariai ersekrevl jgen sok chudakat hallot volna · mykeppen ez
[MargL. 89/8]
zerent tezÿk vala ez zent zvznek az bozzvsagokat · de jgen oua · okosson · Mely bozzvsagbol ez zent zvz  · myndeneknek nagy bekesseggel bekesseget mutat vala · bekessegnek peldayat agya vala · Myndenek
[MargL. 68/21]
es ezenkeppen vyselÿ vala ev labaÿban az vr istent · nagy zerelmel · Esmeg ez zentseges zvz  · mÿkoron akarya vala venny cristusnak zent testet · Annak elevtte egÿ nappal elkezdÿ
[MargL. 107/20]
faraganak koporsot zent margÿt azzonnak verevs marvanbol · kÿben mastan es fekzÿk ez zent zvz  · Mÿkoron ez koporso meg kezevlt volna · keet auagÿ harom holnap vtan · es mÿkoron az
[MargL. 83/7]
kÿ oldoza · Es gÿakorlvan syralmaknak bevseges syramÿt arradasÿt · kerÿ vala ez zent zvz  · mÿnd az fraterevket · mÿnd az sororokat · es mÿnden egÿeb zerzetevssevket · es
[MargL. 80/4]
es adnÿa hazassagra · Ezeknek es ellene monda · es meg vtala mÿndenestevl fogva ez zentseges zvz  · Mÿnd ezek el mulvan · jme ez zentseges zvznek zent margÿt azzonnak · vÿ erdemeknek
[MargL. 72/10]
auagÿ valamÿ bozzv bezedet · de ha valamelÿ sorortvl meg bantatÿk vala ez zent zvz  · nem varÿa vala hog az soror tegyen ev nekÿ venÿat az kÿ evtet meg bantotta · hanem
[MargL. 88/9]
kevzet · mÿkeppen felÿvl meg vagÿon jruan · Ezeknek az ev gonossagokat ez zent zvz  · nÿlvan meg vtala · Akar melÿ jgen nagÿ zemelyvknek es · az ev gonossagokat meg vtalya vala ·
[MargL. 82/19]
hanem myndenek alnokvl meg nyomorehtatnak mÿnden okossagnekevl · Mÿnd ezeket halvan ez zent zvz  · sÿr vala nagy bevsegel · es az ev testet evztevuerehtÿ vala bevhtevkel · es fel evltevzek
[MargL. 25/23]
es · meg tyztehgya vala meg sepri vala · Mykoron kedeg ez fele alazatos dolgot nem lel vala ez zent zvz  · tahat el megÿen vala es gÿapÿat mos vala · Nemÿkoron kedeg gÿapÿat fon vala
[MargL. 63/3]
valo faydalmert · kytev kÿt ev halalanak elevtte neeg eztendeyg zevnetlen zenuede ez zent zvz  · Tahat ez jdevben a ev magat ostoroztagÿa vala soror sabinaval kÿ ev nekÿ jeles
[MargL. 4/20]
aÿandocokkal meg aÿandocozak · mykeppen illic kÿralÿ felsegeknek · Mÿkoron ez zent zvz  · zent margit azzon volna jmmar bodog azzonnak clastromaban · Professiot tevn · az ev sororiual
[MargL. 17/1]
zvzet hog evtet tanehtanaÿa mykeppen kellene istent jmadny zolgalnÿ kernÿ Monda ez zent zvz  · zent margit azzon · ez soror kat’inanak · Aÿanlÿad az te testedet · es lelkedet az vr
[MargL. 73/6]
orrodat · az fevlden mykeppen az dÿzno · mynem az fevldben keresed az vr istent · de ez zentseges zvz  · zent margÿt azzon ez bozzvsagos bezedevket nagÿ bekessegel es alazatossagal zenvede el · Sem
[MargL. 93/3]
martyromsagnak erdemeet · Tahat ez tevrtenetnek alatta · az az · ezen jdevnek alatta · Ez zentseges zvz  · zent margÿt azzon jollehet mÿndenekre keez zenuedny lelekkel · cristusnak neueert · de maga
[MargL. 84/19]
Mÿre hogÿ mÿnden <tevrne> tevrtenetert · te tenen magadat gevtred · Tahat ez zentseges zvz  · zent margÿt azzon · Az ev zvuenek melssegebevl vonvan · nagÿ fazkotast ezenkeppen felele ·
[MargL. 79/17]
margÿt azzon es · mÿnd be tellyesehte · nagy bekessegel es alazatossagal · Mykoron ez zentseges zvz  · zent margÿt azzon · ez felÿvl meg mondot jozagos mÿelkevdetevkben foglalta volna ev
[MargL. 18/3]
Az sacramentum cristusnak zent teste fen fevg vala az zent kerezt oltara elevt · Esmeeg ez zent zvz  · zent margÿt azzon · Halgatÿa vala nagy keuansaggal zeretettel alkolmas jdevn istennek
[MargL. 13/20]
es azt mongÿa · ecce lignum · az az · jme hol vagyon az zent kereztfa · Az koron ez zentseges zvz  · zent margÿt azzon · le teryeztÿ vala ev magat az fevldre · nagÿ syralmakal · vgy hogy az ev
[MargL. 114/9]
kevlemb kevlemb zynev aranyas ruhaban · Ezenkeppen ez latas el enezeek ·: · · · Ez bodog emlekezetev zent zvz  · zent margÿt azzon · Predicator zerzetbeli soror · vr iħs cristusnak valaztot jegese · es
[MargL. 86/1]
sok kegÿetlenseg kereztÿen nepeken · mÿkeppen ez jdevben · <Mert> Azert ez zentseges zvz  · zent margÿt azzon · vÿ penitencianak mogyat kerese · es meg lele · az mendenhato
[MargL. 60/23]
az my azzonÿonknak zent margit azzonyonnak regulaÿ kezzevl · Mykoron ez zentseges zvz  · zol vala az ev atÿaual es ev batyaual istuan kyralÿual ev zvleeuel · es egyeb atyafyayval Az

Előfordulások száma: 162


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.