magat

[MargL. 46/3]
eletÿt az zent zvz [.] auagÿ eletinek erdemet tudakozvan megnem jtÿli vala · de evnen magat alazatossagban vaslalvan foglaluan · melÿ alazatossagot tud vala lennÿ · mÿnden jozagos
[MargL. 176/24]
hol zent margyt azzonnak teste fegzÿk · Ez fogas leueen es zent margÿt azzonnak erdemeben magat ayanl<.>van tellyessegel meg vigazek · fogadasat betellyesseyte ·:- ) kezdetÿk zent margyt azzonnak
[MargL. 56/25]
erevtelenb vala · kevuetuen az ev nennÿenek nÿomat evrsebet azzonnak ev nÿomat vety vala ev magat az betegekert mÿnd ereje zerent kÿk az clastromba valanak · kyk kedeg az clastromnak kÿvele
[MargL. 62/23]
vezzevuel ostorral · Mÿkoron kedeg zent margÿt azzon · ev maga nem ostorozhagya vala magat az ev karÿaynak erevtelensegeert · Melÿ erevtelenseget zenued vala zent margÿt azzon Az
[MargL. 69/24]
evzve vezÿk vala cristusnak zent testet · Zent margÿt azzon el terÿeztÿ vala ev magat az fevldre · es nagy sÿralmakkal zevpegesekkel varÿa vala cristusnak zent testet · es vgÿ
[MargL. 13/22]
hol vagyon az zent kereztfa · Az koron ez zentseges zvz · zent margÿt azzon · le teryeztÿ vala ev magat az fevldre · nagÿ syralmakal · vgy hogy az ev nagy syramat meeg el kÿ es · meg halhattak az zent
[MargL. 202/15]
es ez zygetbelÿ falut ez clastromnak · Ev maga istuan kyral halala vtan ÿt temettete magat az nagÿ oltar mellet az euangeliom felevl · az magas verevs maruan kev koporso alat ·
[MargL. 54/9]
be tellyesehte az refectoriumban es betegeknel mykeppen egeb<evt> koron · Annera meg alazza vala ev magat az priorissanak · hog valamyt az ṕorissa paranchol vala · Azt elevzer ev akarya vala be
[MargL. 195/22]
nemely napon · mykoron nagy sokassag jeut volna az koporsohoz · ez zegen beteges · el hozata ev magat az zent egÿhazhoz · es nem mer vala chuzva mennÿ az koporsohoz · az sok neptevl valo
[MargL. 153/7]
auagy eletyrevl keetseg vala · Ez neuolÿas beteg · ev zyvenek tellyes aytatossagaual ev magat aÿanlvan zent margyt azzonnak erdemeben · Mÿkoron jmmar az ev zarandoksaganak harmad
[MargL. 6/8]
es soha ev magat nem agÿa vala magas meuetesre fel ualo meuetesre · semmÿkeppen ev magat dichirnÿ nem hagya uala · maga hanÿast · es hetsagos zot mendenestevl fogua meg vtal uala ·
[MargL. 175/2]
az keuant egesseget · Ezeket monduan legottan el enezeek · es az beteg tellÿesseguel erezveen ev magat egeznek · az ev betegsegenek agyabol fel kele · es juue zent margÿt azzonnak koporsoÿahoz
[MargL. 11/18]
Az annera gevtri vala ev magat <vs> husvet elevt az ket hetben es olÿ igen alazÿa vala ev magat es foglalÿa vala ev magat jmmadsagogban siralmagban · mÿnt ha mÿndenkoron <k>
[MargL. 28/6]
es aitatossagal · Annera ragattatek el ez cheh kyral zent margit azzonak zepsegeben · hogÿ ev magat es orzagat · es mynden ev tehetseget orzagaual evzve · bela kÿralnak akaratÿa es zerzese ala
[MargL. 118/15]
viselt · az ev jduessegerevl · veue ez soror zent margyt azzonnak jnteseet alazatosson · es ev magat ev zent jmadgÿban aÿanluan · hog touabba illÿeten bevnekben ne kevteleztetneÿek ·
[MargL. 171/25]
Mÿkoron hallotta volna ez zegen koor · zent margÿt azzonnak choda teteleet · el hozata evnen magat ev zvleÿvel es baratÿval enne nagÿ mezze fevldrevl · zent margÿt azzon koporsoyahoz ·
[MargL. 144/8]
es hÿv · Az jo tetelekert kÿket <te> hallot vala zent margÿt azzonrol · el hozata ev magat ez lean · az ev zvleeuel ez zent zvznek koporsoyahoz · az ev egessegenek meg epevletÿert · Ez
[MargL. 83/3]
vala · es syratÿa vala az meg nÿomorultaknak az ev nagy haborusagokat · tellÿessegel ev magat ez zent zvz syralmakra kÿ oldoza · Es gÿakorlvan syralmaknak bevseges syramÿt arradasÿt ·
[MargL. 48/3]
nagÿ evremmel tÿztelÿ · jllÿen fele gondolatokban es zolasokban foglalÿa vala magat ez zent zvz · es nagÿ magas <far> fazkodasokat vonzon vala · az ev zvuenek belsev rezebevl · kerÿ
[MargL. 54/25]
es juta annye erevtelensegre es veer hasra · es vetesre semmyt nem emezhet vala · vgÿ hogÿ ev magat fel nem jndedhagya az agybol · tahat nemely napon az sororok jgen meg farattanak vala es senky nem
[MargL. 36/4]
azon alazatossagban marada meg · Mert chak mentevl kÿsseb dologban es sem hagÿa vala ev magat felÿeb valonak meltobnak tartanÿa · Soha ez zent zvz senkÿt megnem bantot · Az ev etkeert ·
[MargL. 22/6]
gyengeseges eletytevl fogua iffyusagatvlfogua · ev eletynek mynden napÿban · Evrevl vala ev magat foglalnÿa · az clastromnak mentevl alab valo zolgalatyban · es az be rekeztetteknek az az · az
[MargL. 47/14]
alamisna adasokba · kÿralÿ jgassagokba · es jmadsagokba · es egyeb jozagos myelkevdetevkben magat foglaluan · meeg ennek felette az testnek nÿvgodalmat el veuen · az eÿet viselÿ vala alom
[MargL. 218/20]
vala az soror alexandria kynek atta vala zent margyt fel tartany az heet zevl dyznot · kyvel ez zvz magat gyakorta veri es verety vala ·:- Huzon harmadÿk sorornak vala neue · soror agnes · es vala somogÿ
[MargL. 116/19]
illÿen gondolatokban ev jdeyet el nekevlteneÿe hazontalanvl · Ez soror petronÿlla ev magat jgen meg zegenle · es kere alazatoson zent margÿt azzont · hog evtet segelleneÿe az ev
[MargL. 11/19]
<vs> husvet elevt az ket hetben es olÿ igen alazÿa vala ev magat es foglalÿa vala ev magat jmmadsagogban siralmagban · mÿnt ha mÿndenkoron <k> latnaÿa az vr istent az
[MargL. 84/9]
tetelere · hog ez illÿen gonoz nepeknek mÿatta ne hadnaÿa vronk iħs xps ev magat karomlatnÿ · Ezeket kerÿ · es kerettetÿ vala vr <istevl> istentevl ez zent zvz · Mykoron az
[MargL. 154/7]
vala · Melÿ korsagbelÿ ember legottan · hog az ev hazabelÿeknek evrÿzetÿtevl magat kÿ zabadehagÿa vala · mendeneknek meeg testek<ne>ben es · nagÿ bantalmakat tezen vala ·
[MargL. 71/18]
valamÿben meg bantotta ez sorort · el mene zent margÿt azzon · es ez sorornak labaÿnal ev magat le teryezte · es vgÿ ker vala bochanatot · Ezt latvan egÿ soror · soror katerina eztergamÿ
[MargL. 124/8]
gondolnaÿa · jme nagÿ hertelen hydeg leles esek ev reaya hat napÿg · vgy hog hÿzÿ vala magat lenny hamar meg halandonak · Tahat ez soror ev magaban terueen · fogada hog ha az vr isten evtet meg
[MargL. 113/19]
kÿ muleek zent margÿt azzonnak halala elevt · es meg jeleneek az ev prioranak · es monda ev magat lennÿ purgatoriumban · kery vala az fraterevknek jmadsagokat es mÿseeket ev magaert lenny ·
[MargL. 22/17]
felevtte · Es meneuel fevllÿvl mul vala myndeneket nemessegel · anneual jncab erevkevdyk vala magat meg alaznÿ · Ez nemesseges zent zvz · magery kyralnak nemes leyanÿa · hetet tart vala az
[MargL. 173/9]
egÿeb keppen nem juhet vala · es hozata evmagat az koporsohoz · Mykoron meg az vton june erze ev magat meg kevnÿebevdnÿ · de mykoron jutot volna az koporsohoz es tapaztotta volna az ev velomat ·
[MargL. 173/22]
veretteteek kevzvenyessegvel mÿnd tellÿes job fele · es gevtretÿk vala annera hog ev magat meg nem jndehthagÿa vala · sem egy oldalarvl masra magat nem fordehthagÿa vala · hanem chak
[MargL. 45/6]
jruan az kevnben · Ez az regÿ zent atÿaknak tevkelletevssegevk · istent zeretnÿe · Evnen magat meg vtalnÿ · Senkÿt meg nem vtalnÿ · Senkÿt meg nem jtÿlnÿ · Ezenkeppen ez latas
[MargL. 43/15]
ev magaual kevnyerevletevsben mÿelkevdneek · es hog evnen maganak meltosagos voltaert · Ennere magat megne vtalnaÿa ffelele ezeknek zent margÿt azzon · valakÿ tugÿa magat sokaÿg
[MargL. 86/24]
az zyl dÿznonak bevreben egÿ evuet · es ez zvl dÿznonak bevreben chÿnalt evuel · ev magat mezehtelen husan serteeuel be fordehtvan · jgen kemenÿen magat vele meg zorehgÿa vala · Es
[MargL. 145/5]
kÿk meg sugurultak vala es hatra fordultak vala meg nÿta · es karÿat fel emele · es ev magat myndeneknek meg gÿogÿvltnak mutata · Ez lean ez vtan aytatossagbol egÿ nehan napon
[MargL. 41/13]
ciliciomnak alola visel vala myndenkoron vasbol chinalt evuet kÿvel evuechzÿ zorehgÿa vala magat nagy kemensegel · melÿ vas ew meeg maes ez chastromba vagÿon · de maga az evrevk kegelmes vr
[MargL. 79/20]
zvz · zent margÿt azzon · ez felÿvl meg mondot jozagos mÿelkevdetevkben foglalta volna ev magat nagy tevkelletevssegel · es mykoron meg vtalt volna mÿnden ez <e> velagÿ hangossagokat es
[MargL. 6/6]
Ez zent zvz keues bezeddel elegedig vala meg · Ev uala veztegsegnek zeretevÿe · es soha ev magat nem agÿa vala magas meuetesre fel ualo meuetesre · semmÿkeppen ev magat dichirnÿ nem
[MargL. 173/23]
fele · es gevtretÿk vala annera hog ev magat meg nem jndehthagÿa vala · sem egy oldalarvl masra magat nem fordehthagÿa vala · hanem chak lepedevn zolgaynak segehtsege mÿat fordulhat vala meg · ez
[MargL. 96/3]
kÿre vala kevtevztetven az zevl dÿznonak bevre sertevevel evzve · kÿvel ez zent zvz ev magat ostorozÿa vala · Esmeeg vala az ladaban keet nemeez kapcha · melÿ kapchakat be vertenek vala
[MargL. 63/4]
kÿt ev halalanak elevtte neeg eztendeyg zevnetlen zenuede ez zent zvz · Tahat ez jdevben a ev magat ostoroztagÿa vala soror sabinaval kÿ ev nekÿ jeles tÿtkossa vala · Egÿ jdevben
[MargL. 43/17]
voltaert · Ennere magat megne vtalnaÿa ffelele ezeknek zent margÿt azzon · valakÿ tugÿa magat sokaÿg elnÿ · le zallehon maganak es halogassa holnapozza azt ammÿ myelkedhetneek · En kedeg
[MargL. 87/1]
chÿnalt evuel · ev magat mezehtelen husan serteeuel be fordehtvan · jgen kemenÿen magat vele meg zorehgÿa vala · Es ez zvl dÿznonak serteeuel evzve · maradekat · vezzevre kevtevzve
[MargL. 196/8]
es az scapular poztoyaual terleneÿe · kyt ezenkeppen tevn ez beteg · Ezeknek vtanna kezde ez beteg magat vonnÿ az fevlden chuzvan · Mykoron ez zegê beteg kevzelehtene az koporsohoz · jme az vr isten
[MargL. 173/5]
mÿatta meg nÿomorehtattaknak · istennek jo tetely <alatta> adatnak · Azert tetete ev magat zekerre mert egÿeb keppen nem juhet vala · es hozata evmagat az koporsohoz · Mykoron meg az vton
[MargL. 143/3]
azzonnak · es bÿzeek az ev zent erdemeben · tellÿesseggel nagÿ syralmakkal ayanla ev magat zent margÿt azzonnak · legottan hog ez aÿanlast el vegeze es az napnak egÿ reze el mulvan ·
[MargL. 11/16]
kennÿat · es halgagya vala nagy aytatossagal es siralmal labon alua · Az annera gevtri vala ev magat <vs> husvet elevt az ket hetben es olÿ igen alazÿa vala ev magat es foglalÿa vala ev magat
[MargL. 55/21]
nagy dohossagert · es veer hasnak · es vetesnek vtalatossagaert Soror alincha fel fel<r>re vona magat  · elnem zenvedhete az nagy dohossagot · Ezeket latuan zent margit azzon · Monda az sorornak ·
[MargL. 195/2]
tahat az ev terdeÿ ev mellyhez zorulnak vala · Ezenkeppen az evle felen az fevlden vonza vala magat  · Ezenkeppen levn ez zegen beteg husvettvl fogva <v> zent jacab napÿaÿg · Azert ez
[MargL. 189/18]
ev eletyrevl mendenestevl ketsegben eset vala · zent margÿt azzonnak erdemeben aÿanla ev magat  · Jme chodalatos keppen vgÿan azon eÿel · az istenÿ irgalmassagnak myelkevdetÿ mÿat
[MargL. 2/17]
il nag felseges kÿrali magzat · ilyen genge germeksegenek ideeben · ezenkeppen geterÿe magat  · Mykoron zent margit azzonnak adnak vala kentest capat iob poztobol az tarsinal · tahat zegenlÿ
[MargL. 62/17]
kemenÿen · mygnem ev gengeseges testebevl veer bevseggelky jv vala · es very vala ez zent zvz ev magat  · nemÿkoron tevuyskes vezzevuel · Nemykoron kedeg az zvldyznonak [..] vreben chÿnalt vezzevuel
[MargL. 62/13]
azzon estÿn<es> · es egÿeb nagy jnnepevk estÿn · verÿ ÿ vala ostorozÿa vala ev magat  · olÿ jgen kemenÿen · mygnem ev gengeseges testebevl veer bevseggelky jv vala · es very vala
[MargL. 146/19]
nem elhet vala · hanem ev keet kezeuel nagÿ erevkevdessel az pagymentomon vonza vala ev magat  · vgy hog mendenek kevnyerelnek vala ev raÿta · az egyhaznak kyvevle kedeg hordoztatyk vala ·

Előfordulások száma: 57


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.