beteg

[MargL. 143/6]
margÿt azzonnak · legottan hog ez aÿanlast el vegeze es az napnak egÿ reze el mulvan · ez beteg az ev betegsegenek agÿabol · es az negÿed napÿ hydeg lelesbevl · es az ev teerdeÿnek meg
[MargL. 172/12]
vala fansangtvl fogva zent gevrg napÿg · Ez dolgokat meg bÿzonehta alkolmas tanokkal ez beteg az papa kevuetÿ elevt bÿzonsaggal ·: · ·- Vala nemelÿ penitencia tarto azzonÿallat
[MargL. 148/3]
kerezttel processioual juuenek zent margyt azzonnak koporsoÿahoz · es bÿzonsagot tevnek ez beteg azzonyallatnak az ev regÿ hozÿv korsagarol · az vr istennek es · halat adanak zent margÿt
[MargL. 196/13]
jme az vr isten zent margyt azzonnak erdeme mÿat tevkelletevsseggel meg vygazta ez zegen beteg azzonyallatot mynd az nagy sokassagnak elevtte · Ezeket latvan az fraterek · meg jzeneek az
[MargL. 130/10]
es nekÿ ada · Mÿhelen zent margyt azzon · az beteg soror<o>nak ada az oruossagot · Legottan az beteg el vezte nyelueet es okossagat ezeet · ezt latvan zent margyt azzon · jgen meg jÿede hog ne lenne
[MargL. 37/10]
megnem mondhagya vala · tahat ev el megyen vala az beteghez · es meg mongya vala az zolosmat az beteg elevt · Eÿel fel kel vala es vgÿ halgatÿa vala ha valamely soror nÿeg vala · es hozza
[MargL. 49/12]
ez zent zvz hamar valamy edent nem lelhet vala · tahat zent margit azzon markat targÿa vala az beteg eleyben · es azban veet vala · jgyen evrevmest es nagÿ zerelmel zolgal vala az betegevknek · es
[MargL. 194/5]
nemes ember hazahoz · onnat mÿnd felkelenek es juvenek zent margÿt azzon koporsoyahoz · Ez beteg ember kedeg mynd meg monda valamÿk neky tevrtentek vala · Az jdevben mykoron ez beteg meg
[MargL. 229/10]
soror ancilla ·: ·-- Ez soror ancilla latta vala mykeppen zent margyt azzon fel vevtte vala az veen beteg ersebetet ev evleben · vtalatnekevl · Ez sorornak sem jrtak meg eztendeyt ·:-- Negvenevd sorornak
[MargL. 51/10]
semmynemev alazatos dolgot nem zegelÿ vala tennÿ · gyakorta ez zent zvz meg sevpri vala az beteg hazat · es az zvksegnek helet az betegevket · es ennek fevlevtte belevl es meg tiztehgya vala ·
[MargL. 52/19]
fazekat tellÿes tÿkvssal az betegevknek · es mykoron menne az cohnyarol az nagy hoban · az beteg hazban · le esek ez zent zvz az nagÿ hoban · es el devle az eteknek ev leue capaya vÿara · fel
[MargL. 195/3]
zorulnak vala · Ezenkeppen az evle felen az fevlden vonza vala magat · Ezenkeppen levn ez zegen beteg husvettvl fogva <v> zent jacab napÿaÿg · Azert ez azzonyallatot fel veue egy talÿgara
[MargL. 140/17]
Mykoron el hoztak volna ez beteget az koporsohoz egÿzer es · keetzer es · Ez jgÿkkel kezde ez beteg jmadkoznÿ monduan · Hÿzlek tegedet en [.] azzonyom zvz zent margÿt azzon · en vramnak bela
[MargL. 216/25]
ez sorornak zaÿaban · es soror jnkab meg betegevle az salÿatvl · latvan kedeg az sororok hog ez beteg<nek> jmmar evt nappon nem zolt volna · adatak neky cristusnak zent testeet · es meg keneteek · Ezeknek
[MargL. 196/10]
tevn ez beteg · Ezeknek vtanna kezde ez beteg magat vonnÿ az fevlden chuzvan · Mykoron ez zegê beteg kevzelehtene az koporsohoz · jme az vr isten zent margyt azzonnak erdeme mÿat tevkelletevsseggel
[MargL. 180/3]
hÿttel es nagÿ aytatossagal hÿak vala zent margÿt azzonnak segedelmet · Tahat jme ez beteg kÿral · kezde elevzer ev feÿeben · az vtan mÿnd ev tellÿes testeben verehteznÿ
[MargL. 141/7]
keuanatos aÿtatossagal · hog meltolÿ engemet meg zabadehtanod · Ezenkeppen ez nevolÿas beteg le tetetveen az koporsonak mellette fegzÿk vala · Jme mÿkoron jmmar ebben mult volna
[MargL. 200/15]
hÿzÿ vala zent margyt azzonnak zentseget · hanem mykoron latot volna ez soror margareta egy beteg leant az egÿhazban · hog kynek ev kezeÿ meg sugorottanak vala · es jmadkozÿk vala az
[MargL. 196/8]
es az scapular poztoyaual terleneÿe · kyt ezenkeppen tevn ez beteg · Ezeknek vtanna kezde ez beteg magat vonnÿ az fevlden chuzvan · Mykoron ez zegê beteg kevzelehtene az koporsohoz · jme az vr
[MargL. 194/7]
Ez beteg ember kedeg mynd meg monda valamÿk neky tevrtentek vala · Az jdevben mykoron ez beteg meg gÿogÿvlt vala zent margyt azzon koporsoÿanal · vala akoron tevb hognem harom ezer
[MargL. 125/17]
zentek · es juuenek ez harom sereg zentevk ez bodog azzon clastromahoz · es meg allanak ez beteg soror agÿanal az zentek · Monda az beteg soror az zenteknek · Mÿre juttetevk tÿ jde ·
[MargL. 50/19]
senkÿ be nem kevte az betegnek torkat · hanem chak zent margit azzon · Esmeeg egy jdevben egÿ beteg soror keuana ennÿ dizno belt · elmene zent margit azzon es meg zerze az dizno belt · mykoron meg
[MargL. 217/6]
az sororok meg mosak zent margyt azzonnak haÿat · es az vizÿt meg adak jnÿa · Tahat ez beteg soror legottan zolnÿ kezde · es elmeye meg juve · es meg gÿogÿvla · Ezen soror lucia vala · ky
[MargL. 126/13]
el enezeek · Tahat eznek vtanna juuenek nemelÿek az sororok kevzzvl · az beteg sororhoz · es ez beteg soror mÿnd meg monda az sororoknak ez felÿvl meg mondot latast · Mondanak az sororok az
[MargL. 129/21]
egÿ soror ez clastromban · hog kÿ jgen nagÿ nehez korsagal meg betegevle · Mÿkoron ez beteg soror semmynemev egessegnek meg gÿogÿvlasat ev magaban nem erzeneye · Tahat bodogsagos
[MargL. 126/22]
fylep ersek · es tudakozÿk zent margyt azzonnak zentsegerevl · Ez latasnak elevtte kedeg ez beteg soror semmyt nem tud vala ez dologrol · az ev nehez betegsegenek korsaganak okaert ·: · ) iħs ·
[MargL. 126/12]
zentsegerevl · ez latas el enezeek · Tahat eznek vtanna juuenek nemelÿek az sororok kevzzvl · az beteg sororhoz · es ez beteg soror mÿnd meg monda az sororoknak ez felÿvl meg mondot latast ·
[MargL. 119/20]
volna az sororok az hala adast · ennek vtanna meg terenek · tahat zent margÿt azzon mene ez beteg sororhoz · es monda nekÿ · Mÿ lelt tegedet · auagy mynemev faÿdalmad vagÿon tenekevd
[MargL. 130/7]
az beteg sororrul · Nemevnemev oruossagot hallot vala zent margÿt azzon · es meg chÿnala az beteg sorornak es nekÿ ada · Mÿhelen zent margyt azzon · az beteg soror<o>nak ada az oruossagot ·
[MargL. 225/3]
jdevben zent margyt azzonnak halala vtan meg mosa zent margyt azzonnak hayat es azt meg ada az beteg sorornak jnÿa · mely beteget lelt vala harom holnapyk hydeg · nemykoron neged napi · nemykoron
[MargL. 126/16]
soror mÿnd meg monda az sororoknak ez felÿvl meg mondot latast · Mondanak az sororok az beteg sorornak · az te latasod nem hetsagos latas · de sevt byzonsagos dolog · Mert mastan jt vagyon
[MargL. 137/8]
azzonnak es az egÿeb sororoknak vigaztalasa · Ez prouincialis akaruan meg latogatnÿ az beteg sororokat · el viue zent margÿt azzontev vele · es az ev mestereet es az sororok kevzzvl
[MargL. 48/13]
erdemeknek kevuetevÿe · Ez zentseges zvznek · zent margit azzonnak · vala nagÿ kenyerevlety az beteg sororokhoz · mely betegek gÿakorta sokan valanak · az sororoknak sok voltokert · vgy hogy az nagy
[MargL. 60/8]
es · hogÿ gyakorta az ev etkeet kyt evneky <ke> attanak az aztalnal · el kevldÿ vala az beteg sororoknak · es ev maga gyakorta etlen kel vala fel az aztaltevl · Annak okaert ez illÿen fele
[MargL. 60/6]
vala az ṕorissat · hog ev agÿon ruhat az zegennek · oly jgen kenÿerevletevs zvwev vala az beteg sororokon es · hogÿ gyakorta az ev etkeet kyt evneky <ke> attanak az aztalnal · el kevldÿ vala
[MargL. 130/1]
zent margÿt azzon ez sororrul jgen zorgalmatos levn · mÿkeppen evneky zokasa vala az beteg sororokrol · kezde zent margyt azzon zorgalmaznÿ jrgalmassagbol az beteg sororrul ·
[MargL. 130/4]
zokasa vala az beteg sororokrol · kezde zent margyt azzon zorgalmaznÿ jrgalmassagbol az beteg sororrul · Nemevnemev oruossagot hallot vala zent margÿt azzon · es meg chÿnala az beteg
[MargL. 130/9]
azzon · es meg chÿnala az beteg sorornak es nekÿ ada · Mÿhelen zent margyt azzon · az beteg soror<o>nak ada az oruossagot · Legottan az beteg el vezte nyelueet es okossagat ezeet · ezt latvan
[MargL. 98/11]
ez sorort neged napi hÿdeg lelte vala · Mÿkoron ez zent zvznek halalat hallotta volna ez beteg soror · az egÿeb sororoktvl · meg keserevdek ev zvueben hog ev nem zolgalhatna ez zent zvznek ev
[MargL. 119/23]
Mÿ lelt tegedet · auagy mynemev faÿdalmad vagÿon tenekevd atÿamfÿa · Monda ez beteg soror · mynt vagÿok · jmehol vagÿok en · felele zent margyt azzon · Mychoda dolog ez · hog ez te
[MargL. 227/8]
zolgalt az betegevknek es az kevssegnek · Mert jgen beteg vala · es nem zolhat vala az jdevben ez beteg soror ·: · harmÿc hatod sorornak vala neue soror Alincha aykaÿ peter vrnak leanÿa Ez soror
[MargL. 125/18]
zentevk ez bodog azzon clastromahoz · es meg allanak ez beteg soror agÿanal az zentek · Monda az beteg soror az zenteknek · Mÿre juttetevk tÿ jde · ffelelenek az zentevk · Mÿ azert juttevnk · hog
[MargL. 141/14]
vr istennek kegelmessege mÿa · es zvz zent margÿt azzonnak erdeme mÿa · kÿt ez beteg tellyes hÿttel hÿ vala · tellÿesseggel valo egesseget veueen · fel kele mÿnden
[MargL. 175/1]
az te hÿted zerent · vezevd az keuant egesseget · Ezeket monduan legottan el enezeek · es az beteg tellÿesseguel erezveen ev magat egeznek · az ev betegsegenek agyabol fel kele · es juue zent
[MargL. 227/7]
jmadsagban es hog nagy zerelmel nagy keuansagal zolgalt az betegevknek es az kevssegnek · Mert jgen beteg vala · es nem zolhat vala az jdevben ez beteg soror ·: · harmÿc hatod sorornak vala neue soror
[MargL. 49/8]
Meg tyztehgÿa vala az betegevknek ev ruhayokat · es meg vety vala agÿokat · ha mykoron vala mely beteg veet okad vala · es ez zent zvz hamar valamy edent nem lelhet vala · tahat zent margit azzon markat
[MargL. 176/16]
mondatÿk vala kevzellennÿ belpoklossa · ezenkeppen elhagyatek az oruosoktvl · ez zegen beteg vete evmagat zent margÿt azzonhoz · fogadast tevn <z> evnekÿ hogha evtet meg
[MargL. 112/25]
pesten · zent antalnak clastroma mellet · Mÿkoron ez zvz hallotta volna · hog zent margÿt azzon beteg volna · lata ez zvz egÿ jgen fenes chillagot kÿ mennÿ ez clastrombol · zent margÿt
[MargL. 10/16]
mÿsen es egyeb zolosmakon mÿndenkoron egyeb sororokal allot es eneclet · hanem mykoron beteg volt mynden jdevben ezenkeppen al vala mÿnd ebedÿg · Zent kerezt naptevl fogua kedeg
[MargL. 59/8]
vala ev syralmanak okat · vgÿ mond vala zent margit azzon · Azert syrok hog kevnyervlek ez beteg zegenyeken · Es bankodom zvuemzerent hog en evket nem segelhetevm egessegekre · Ezeknek felette
[MargL. 59/2]
al vala az ablachnal az carban · kÿn nezettetÿk Cristusnak zent teste · es lagÿa vala az beteg zegenÿeket · mykeppen az machkasok magokat vonzak vala az pagymentomon · Nagy syralmakat tezen
[MargL. 153/6]
de ev hazabelÿektevl · es oruosoktvl az ev eletytevl auagy eletyrevl keetseg vala · Ez neuolÿas beteg  · ev zyvenek tellyes aytatossagaual ev magat aÿanlvan zent margyt azzonnak erdemeben ·
[MargL. 196/7]
hog az vizzel mosnaya terdeet · es az scapular poztoyaual terleneÿe · kyt ezenkeppen tevn ez beteg  · Ezeknek vtanna kezde ez beteg magat vonnÿ az fevlden chuzvan · Mykoron ez zegê beteg
[MargL. 54/2]
az ev zokot dolgyban es az ev zolgalatÿban · Egÿ jdevben zent margit azzon levn jgen beteg  · neguen napiglan · es vala ev raÿta veer has · mÿnd ez negven napiglan el zenuede ez

Előfordulások száma: 54


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.