melÿ

[MargL. 46/4]
erdemet tudakozvan megnem jtÿli vala · de evnen magat alazatossagban vaslalvan foglaluan · melÿ alazatossagot tud vala lennÿ · mÿnden jozagos myelkevdeteknek anÿanak es evrizevenek ·
[MargL. 178/2]
nemesy · es nemelÿ jambor zerzetevs fraterevk Ot vala anna azzon nemetÿ hercheknek felesege · melÿ anna azzon vala iffÿv lazlo kyral atÿanak istvan kÿralnak huga · Ot vala evrsebet azzon
[MargL. 27/20]
hozak · mynd az zÿgetÿg · <hog> hol ez meg mondot bodog azzonnak chastroma vagÿon rakatuan · Melÿ chastromban akarak zent margÿt azzont meg latnÿ mÿkeppen ev <z> kevzelevket · Mÿkoron
[MargL. 87/7]
vezzevre kevtevzve ez zent zvz · es vgÿan ezen zolgalo leantvl · gÿakorta disciplinat vevt · Melÿ disciplinanak vezzevÿe · az zyl dyznonak bevreuel serteeuel evzve · meeg maes ez clastromban
[MargL. 13/11]
mendenestevl fogua semmÿt nem ezÿk vala · sem jzÿk vala sem alozyk vala · sem zol vala · vala melÿ embernek · vÿselven mÿnd az tellyes napot nagÿ aytatos sÿralmas jmadsagban ·
[MargL. 96/12]
zent margyt azzonnak az ev dragalatos kencheÿ · kÿkkel gevhte az bodog erdemeket · melÿ erdemekel segeht mastan menden hozza folyamo bevneseket · Mykoron jutot volna ez zentseges zvz · az ev
[MargL. 62/24]
zent margÿt azzon · ev maga nem ostorozhagya vala magat az ev karÿaynak erevtelensegeert · Melÿ erevtelenseget zenued vala zent margÿt azzon Az ev vallaiban valo faydalmert · kytev kÿt ev
[MargL. 220/18]
azzonrol · vala az jdevben evtven egy eztendevs · evzvegysegenek kedeg vala huzonkeet eztendeye · melÿ eztendevkben lakozot vala mynd ez clastromba mynt egÿ zerzetes · az vtan be evltevzek ez
[MargL. 109/8]
vala ez zent zvznek · zent margÿt azzonnak erdemet · <Melÿ> <azzon> Mert vgÿan azon eÿel · melÿ eÿel zent margÿt azzon meg holt vala · egÿ nemevnemev nemes azzonÿallatnak lelevkben
[MargL. 45/2]
kenv aran betevkkel jratot · es mondatek ez provincialisnak · kelyfel frater es olvassad ezt · Melÿ frater legottan meg oluasa · es ezek valanak jruan az kevnben · Ez az regÿ zent atÿaknak
[MargL. 41/21]
Ezen keppen vigaztala meg · Mert vala egÿ frater · zent ferenc zerzetybevl · hog melÿ frat’ jgen nagÿ hÿrev vala az ev fratery elevt · es kÿralnak kyralne azzon elevt ·
[MargL. 111/24]
Es vala chudalatos ekessegel ekessevlt garadÿc zereztetven fevldtevl fogva menÿorzagÿg · Melÿ garadichon azzonÿonk maria fel vive zent margÿt azzont · az zentevknek tarsossagaban · az ev
[MargL. 92/16]
Vgÿ hog testnek halatvl meg valvan · menden fele gevtrelmeknek kennyat tevek ev raÿta · Melÿ gevtrelmek · mÿert valanak az vr istennek zerelmeert · es az ev hazanak ekessegenek
[MargL. 159/1]
melyet ez ez meg holt gyermek meg zorehtvan tart vala ev fogay zevzet · veerben be keuerevdueen · melÿ gyermeket mÿkoron az ev zuleÿ az ev hazokban le tevtek volna · hogkÿ mendenestevl meg holt
[MargL. 7/17]
marianak es egÿeb zenteknek kepeket latÿa vala · leterdepeuluen tyztelÿ vala · akar melÿ hamar kellet es el mennÿ · soha elnem hatta · Az kevssegnek etkeuel mÿndenkoron meg
[MargL. 125/12]
es mÿkoron jmmar az nap felkevlt volna · tekente ez soror napkelet fele · es lata harom kapukat · melÿ harom kapukon junek vala zenteknek harom tarsossagÿ · auagÿ harom seregbelÿ zentek · es
[MargL. 67/10]
egÿ zent jnnep napon · zent margÿt <margÿt> azzon · soror sabinaual mene egÿ hazban be · melÿ haz olÿ jgen setet vala · hog semmÿt ev benne nem lathatnak vala · de maga mÿkoron zent
[MargL. 77/6]
meg ezenkeppen jgen erevssen meg kevttete zorehtata · Ez dolgok valanak egÿ nemevnemev hazban · melÿ hazban zokot vala maradnÿa kyralne azzon · zent margÿt azzonnak anÿa · mÿkoron ju vala
[MargL. 142/20]
ev tartatÿk vala nagÿ nehez · negyed napy korsagal · auagÿ negÿed napy hydeg lelessel · Melÿ hÿdeg lelessel eseek ez albert neue frater · nagÿ faÿdalmban · vgÿ hogÿ az ev
[MargL. 201/3]
) iħs ·: · · Az evtevdyk sorornak vala neue evrsebet · es ez vala istuan kÿralnak leanÿa · Melÿ istuan kyral vala egÿ ember gÿermeke zent margÿt azzonual ·: · · · · Ez soror evrsebet vala
[MargL. 112/6]
Ez latasnak vtanna keuees napok el mulvan zent margÿt azzon ez velagbol ky muleek · O melÿ jgen dragalatos kenchet bochata ada ez jdevben bodog azzon clastroma · az vr istennek · es zvz
[MargL. 99/15]
az kar allyat mongÿa zent egyhaznak · Oh zeretev atÿamfÿaÿ myndentevk meg gondolhagÿa melÿ jgen keserves processio vala ez az zegen sororoknak · mykoron lagÿak vala hog evnekÿk
[MargL. 207/20]
soror elenanak zent margyt azzonnak elevtte · O isten mÿnemmen levt zente ez margÿt azzon es melÿ jgen meg fogÿatkozot ffelele ez soror elena · ha te ciliciomot vÿselneel mÿkeppen ev
[MargL. 41/4]
mÿnd husuetÿk ciliciomot visel vala · sem az ev ruhayat megnem valtoztagÿa vala akar melÿ jgen meg nehezevlt es fereknek tetevnek mÿatta · sem feyet megnem mosta nagÿ zombatÿg ·
[MargL. 92/9]
az tellÿes conuentevt ennel nagyobbakkal fenÿegetven · ha ez zentseges nekÿk nem engedne · Oh melÿ jgen nagÿ bozzvsagokkal · es mely jgen sok kevlemb kevlemb bozzvsagokkal gevtretÿk vala ez
[MargL. 72/18]
kÿ ev nekÿ valamÿ bozzut tevt · Mert oly jgen bekesseges vala ez zent zvz · hog akar melÿ jgen nagÿ bozzvt tevttek auagÿ montak neky · mynden koron nagy bekessegel zenuedÿ vala el ·
[MargL. 88/10]
meg vagÿon jruan · Ezeknek az ev gonossagokat ez zent zvz · nÿlvan meg vtala · Akar melÿ jgen nagÿ zemelyvknek es · az ev gonossagokat meg vtalya vala · sevt meeg ennek fevlette akar
[MargL. 88/13]
jgen nagÿ zemelyvknek es · az ev gonossagokat meg vtalya vala · sevt meeg ennek fevlette akar melÿ jgen sok meltossaggal ekessevlt zemelyeknek es · az ev gonossagokat nÿlvan meg vtalÿa vala ·
[MargL. 68/16]
hogÿ ez zent zvz <k> kere soror agnest · hog evnekÿ segellene chinalnÿ egÿ kapchat · Melÿ kapchaban belevl ez zent zvz tevt auagÿ varrot vala apro hegÿes vas zegeket · es ezenkeppen
[MargL. 96/5]
kÿvel ez zent zvz ev magat ostorozÿa vala · Esmeeg vala az ladaban keet nemeez kapcha · melÿ kapchakat be vertenek vala keet felevl apro hegÿes vas zegekel · kÿket ez zent zvz visel vala
[MargL. 154/5]
mykeppen sokaktvl jtÿltetÿk vala · lanchokkal meg kevtevztetveen tartatÿk vala · Melÿ korsagbelÿ ember legottan · hog az ev hazabelÿeknek evrÿzetÿtevl magat kÿ
[MargL. 177/4]
egÿ jeles choda tetele · kyt tevn ez zent zvz halanak vtanna · jffÿv lazlo kÿralÿal · Melÿ lazlo kÿral vala istvan kyralnak zent margÿt azzonnak bagyanak ev fÿa ·: · · iħs Mykoron
[MargL. 144/20]
egyebet nem latnak vala · hanem chak az bevrben az azÿv tetemeket mutagyak vala ragazkodvan · Melÿ lean mykoron gÿakorta jut volna zent margÿt azzonnak kosoyahoz egÿ nehanÿ napÿg ·
[MargL. 221/10]
hatodÿk Sorornak vala neue Soror judit · es ev vala moÿses nadrospannak <leaya> leanÿa · Melÿ moyses nadrospan atta ez bodog azzon clastromanak · jgalt mynd hozza tartozoual evrek alamysnavl ·:
[MargL. 80/20]
mÿnd iobbagyokban · Nagÿ sok ezer artatlan emberek · jtyletnek egenessege nekevl el vezenek · Melÿ nagÿ haborusagok kevzet · ez zentseges zvznec ev syralmy · valanak ev nekÿ eÿ es napÿ
[MargL. 16/14]
auagÿ kezkenevt meg facharÿa vala · es az sÿralmnak vize kÿ ju vala belevle az velombol · Melÿ nagÿ sÿralmaknak ok[.] okaert ez zent zvznek ev feÿe meg hÿdegevlt vala · es visel
[MargL. 21/18]
mykeppen mÿnd az tellÿes conuent bÿzonsagot tevt rola soha az ev testet meg fereztette akar melÿ nehez korsagok vtan es · kÿket gÿakorta zenued vala · Ezeknek okaert es ezekhez
[MargL. 109/13]
azzonÿallatnak lelevkben chudalatos keppen meg mutattatek · zent margÿt azzonnak halala · Melÿ nemes azzon lakÿk vala ez clastromtvl huzonhat auagy harmÿc meer fevlden · Ez nemes azzon
[MargL. 29/3]
vezedelmenek le ehnÿteseet · Jelesevl kedeg az tatarok ellen valo segedsegert · Melÿ tataroknak vÿonnan valo meg terese az jdevben jgen felelmes vala · es az sok jgeretevkkel meg
[MargL. 149/12]
hazÿ atÿa · hog ky nagÿ sok jdeÿg valo faydalmal zemenek velagossagat el veztevtte vala · Melÿ vak mykoron egÿeb sok emberekel zent margÿt azzonnak koporsoyahoz aytatoson <j>
[MargL. 149/19]
de az vr istennek tÿtkon valo jtÿletÿvel ez vak semmÿ jotetelt nem vevn · nem kevuete · Melÿ vak sÿruan es zomoruan keet napÿ auagÿ neegy napÿ menev fevlddevn az ev hazaban teer
[MargL. 41/13]
vala myndenkoron vasbol chinalt evuet kÿvel evuechzÿ zorehgÿa vala magat nagy kemensegel · melÿ vas ew meeg maes ez chastromba vagÿon · de maga az evrevk kegelmes vr isten · az ev zerelmes
[MargL. 100/12]
hog az fraterek junenek tÿztes tarsossagal ez zent zvznek temetesere · Tahat azon vasar napon · melÿ vasarnap eÿel ez zent zvz kÿ mult vala ez gÿarlo velagbol · nemevnemev frater petevr
[MargL. 4/6]
valtoztatek hozattatek az clastromban · melÿet az ev zvleÿ az dunanak zÿgeteben · melÿ zÿget az idetevl fogua neuezteteek zÿz marianak zÿgetenek auag bodog azzô
[MargL. 17/10]
zerelmetevl · Oly ÿgen edessen jmadkozÿk vala az zent zvz mÿnden jdevben · hog akar melÿ ÿgen hÿdeg jdev volt · mÿkoron egÿeb sororok istenÿ zolgalat vtan mentenek magokat
[MargL. 109/7]
erevnek mÿelkevdetÿ · ky jelentÿk vala ez zent zvznek · zent margÿt azzonnak erdemet · <Melÿ> <azzon> Mert vgÿan azon eÿel · melÿ eÿel zent margÿt azzon meg holt vala · egÿ

Előfordulások száma: 46


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.