MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Dugonits’ Oszlopa]
Istenem igazán láttam é vagy talám
A’ játszi Álomnak mákos mézét nyalám
De hát álmodhat é olly tisztán valaki
Hogy a’ való képét illy nyilván lássa Ki
Nem, nem – mert álmunkkal*
A szó első két betűje javítva.
oda van mindenünk,*
mnünk
El tünik árnyéka mihelyt fel*
f.
serkenünk
De én a’ mit láték*
Az l olvhtl. betűből jav.
arra úgy eszmélek,
Mintha*
Mtha
kisért volna*
va
egy Mennyei Lélek.
A’ Magyar*
M.[=Magyar]
Helikon virágos tövében*
A t olvhtl. betűből jav.
A’ Szelíd Múlatság híves mezejében
Apró Violákat ’s Nefelejtset szedtem
Eggy kis Bokrétába őket egyengettem
Víg Éneketskéket a’ mint*
mt
van szokásom
Danoltatott*
Az o olvhtl. betűből jav.
velem tsendes andalgásom
Mellyet egy kis Zefir kerengvén lejtösön
A’ bokrokról vissza süvölte kettősön
A’ hegynek tetején hová a’ szerelem
’s*
A sor elé írva.
Az édes Vágyódás nézetett fel velem
Láttam magam láttam de mivelhogy nagyok
A’*
A sor elé írva.
Látások és én kis Éneklő vagyok
Te beszéld el Clio, hogy*
h
raktak a’ kopott
Kő maradványokból egy ditső Oszlopot
Kik rakták a’ hegynek tetején és kinek
Hol már egy nagy oszlop állott Gyöngyösinek.
Egy nagy*
gy
setét barlang egyedűl magába
Mélly torkolattal áll a’ Hegy oldalába
Porlott kövét lepte a’ Regiség moha
Mintha*
Mtha
még kéz se lett volna*
va
rajta soha
Rakás maradványok’ puszta düledékit
Az Idő fogai lassan*
<emészt>
tördelék itt
Sok Mausoleumnak itt tört le a’ fejek
Eltemetve vagynak sok*
Az első betű jav. ebből: a’
temető helyek
Kevélykedtek hajdan sok Tornyok Templomok
Mellyeknek a’ porban alig van már nyomok
Láss itt sok Örököt ígérő*
A lap sérülése miatt az első betű nagyon halványan látszik.
Oszlopot,
Mellynek már a’ darab köve is el kopott
Kő halom már a’ mit rakott Semiramis
Kő halom sok ezer Colossus Pyramis
Sok Nagy Nevek ’s betses érdemek eggy sorba
Megvetve mohosan hevertek a’ porba
*
Innen a 7a lap tetején folytatódik a szöveg.
Sok Vitézek derék*
derek Értelemszerűen em.
Herok itt valának*
valanak Értelemszerűen em.
Agamemnon*
Agmnon[=Agamemnon]
elött a’ kik virágzának
A’ feledékenység ült ezek tetején
Vastag gyászos darótz volt burkolva fején
Érzéketlen némán síketen és vakon
Hevert a’ láb alá tapodott hamvakon
Két kezét bádjattan tévén két szemére
Botsátotta gőzös fejét a’ térdére
Egy homályos felhő melly a’ lyúkból jöve
Körülötte sűrű ködkárpítot szöve
A’ néma Hallgatás örzi e’ barlangot
És nem ereszt belé semmiféle hangot
Ollykor ha ide hat Világunk lármája
Egy fél rekedt hangot ád a’ Barlang szája
De az is olly zavart olly lassú olly siket
Hogy ketteje közűl nem hallod egyiket
Az Örökös Álom a’ Halálnak Bátyja
E’ Környékre hideg szárnyait botsátja
Az avúlt Regiség magát itt hízlalja
A’ mit a’ Századok szűlnek, ő felfalja
Torka nagy ’s még gyomra sokkal nagyobb verem
Mellybe megy valami a’ Világon terem,
Atzél fogak márvány ínyébe pengenek
Minden*
Mn [=Minden], az M olvhtl. betűből jav.
elmulandót rakásra*
<p>
örlenek.
[…]hogy*
A szó eleje a kézirat sérülése miatt olvashatatlan, h [=hogy].
ez hely a’ fényt épen nem*
n
szenvedi
Az örök Éjtöl szött*
<Egy fekete> Az örök Éjtöl szöttAz áth. szavak fölé írva.
vastag szőnyeg*
Szórendcsere történt; a kéziraton a szőnyeg vastag szavak sorrendje meg van fordítva. A cserét számok jelzik.
*
<?is>
fedi
Útjais mélly vőlgyben vagyon, ’s tekervényes,
Igen*
A sor elé beszúrva.
Omladékos gazos*
<gyepes egész> gazos Az áth. szavak fölé írva.
szövevényes
Nem volt a’ Labirint olly tévelygős régen
Melly épűlt Krétába titkos mes[…]*
Az utolsó két sor a kézirat sérülése miatt nagyon halványan olvasható.
Dédal annyi ezer vakos fordúlatot
Ezer ösvényjébe annak nem rakhatott
Mint a’ mennyi öszve kevert tekervények
Között tétováznak ebbe az ösvények
Tenari öblei Poklok üregének
Olly kietlen ködbe tán*
Utólag beszúrva.
nem*
Olvhtl. betűből jav.
kerengének
A’ millyen homályba úszik e’ Tartomány
Hol hamar eltéved maga a’ Tudomány
Itt láttam Dugonits lábainak nyomát
Hogy járta fel ezt a’ Regiség’ Templomát
Itt van páltzája is feltéve, ’s lámpássa
Hogy a’ mit ő már itt látott másis lássa
Ezért érdemlette hogy Helikon hegyen
E’ régi Kövekből Neki Oszlop legyen
Mellynek búzgó szívvel első talpot vetett
A’ Háladatosság*
Háladg[=Háladatosság]
’s Hazai*
A H h-ból jav.
szeretet
A’ Feledékenység’*
Az F f-ből jav.
setét barlangjába
Felszedett köveket rakták fel sorjába
Mellyeket tsokok közt a’ hív Emlékezett
Hálálo Könnyekkel öszvetzémentezett*
A második z olvhtl. betűből jav.
A’ Kellemek magok faragták köveit
Bővenn mázolván rá a’ Szépség’ színeit
Egy Babérkoszorút e’ nagy*
gy
oszlop felett
Ölelő kézzel tett az Érdem ’s*
Jav. ebből: és
Tisztelet
A’ mint*
mt
nézegettem soká azon kopott
Maradványt a’ mellyből rakták az Oszlopot
Némellyik a’ Trója öszve tört falából
[…]*
Az első két szó a kézirat sérülése miatt nem látszik.
Párus’ fejér márványjából*
A kézirat sérülése miatt ez a szó nagyon rosszul olvasható.
Némellyiket köves sziklájából raka
Bőlts Ulisszesének a’ sovány Itaka
Sokonn vésve*
<metzve> vésve Az áth. szó fölé írva.
látszott a’ Kolkisi házon
Árgonautáival vitézkedő Jázon
Karjeli kőszálonn vólt mettzve Etele
Etele és kedves Etelkája vele
*
<A’ [na]gy>
Kún maradványokis közötte látszottak
Mellyeket Lászlónak a’ Kúnnék hordottak
Láttam még iszonyú nagyságú köveket
Tiz ember*
er
is alig birná fel ezeket
Rettentők valának mint a’ miket maga
Herkules Abila Kalpénél faraga
Toldi állította ezeket magának
De már a’ mohoktól bé vonva valának
Két ditső Szűz is volt Batori Matskási
A’ mint mutatták a’ kövek’ mohodzási
Ezekböl építék az Oszlopot ezek
A’*
Jav. ebből: a’
Dugonits*
Dug.
hírét fel építő kezek
Sok helytt*
Jav. ebből: ?helyen
az*
Jav. ebből: a’
*
<kövön>
Oszlopon Árpád Toxus Zoltánn
Triumfált az idő elmulandó vóltán
Sok Ditső Öseink Nevei új fenybe
Kezdettek*
Ezt a szót valószínűleg javította Csokonai, de nehezen olvashatóvá vált, ezért az előző sor végén, egy (*)-gal jelezve még egyszer le van írva.
ragyogni e’ Nagy Építménybe
[…]tt*
A kézirat sérülése miatt ez a rész nem olvasható.
látszott a’ Fő tiszteletű
Dugonitsnak*
A kézirat sérülése miatt ez a rész nagyon rosszul olvasható.
metszve néhány arany betü
[…]llyet*
A kézirat sérülése miatt ez a rész nem olvasható.
a’ hív Magyar kezek így metszének
A’ Haza Dugonits András’ Nagy Nevének!
Sok Hazafi szemét könyekkel áztatta
Sok hév indúlatok buzogtak alatta
Azok közt bennemis az öszveolvadott
Szív sok háládatos könnyekre fakadott
Tiszteltem érzékeny szivvel érdem[…]*
A kézirat sérülése miatt ez a rész nem olvasható.
’s Háláló tsókokkal fogadván tégedet
A’ Magyarok*
Magy[=Magyarok]
kegyes Istenét*
Inét[=Istenét], jav. ebből: I[sten]é[ne]k
tiszteltem
Hogy*
H.[=Hogy]
illy Magyar*
M.[=Magyar]
szívű*
Az í i-ből jav.
Hazafira leltem
Áldjon is meg az Ég édes Hazámfia
Zengjen Duna Tisza ’s minden*
mn[=minden]
Magyar*
M.[=Magyar]
fia.
Ezt kívántam néked, és szólj jót erántam
Azért hogy nem derék Versekkel kívántam
És mint Temisztokles*
Temiszt.[=Temisztokles]
Oszlopodnál sírtam
És alá ez egy pár sorotskákat írtam

*
Az utolsó két sor az aláírással együtt külön keretbe van foglalva.
Szemléljétek Késő Unokánk Fiai!
A’ Nagy Dugonitsnak
a’ hiv Csokonai. mk.

*
A dátum az aláírással egy sorban, a lap bal felén olvasható.
Pest. 15. Maj. 1795.