HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek
Debrecen, 1800. december 19.


Hogyha NAGYSÁGODNAK az a’ Nemes maga-mérséklése, melly szerént inkább tselekedni akar, mint láttatni, szemem előtt nem forogna: engednék Szívem’ azon ösztönének, melly a’ NAGYSÁGOD’ erántam minden érdemem nélkűl mutatott Kegyességének hosszas meghálálására serkenget. Mert mivel is tettem én arra méltóvá magamat, hogy NAGYSÁGOD én vélem is közölje azt a’ nemes leereszkedését, mellyel Hazánknak minden Derék fijait jutalmazza? hol vettem volna én azt az érdemet, a’ mellynek mind Keszthelyen mind Csurgón olly bő kézzel áldozni méltóztatott? hogy nyerhetett az én tsekély Múzsám annyi pártfogást NAGYSÁGODTÓL? – Nagyságodtól, a’ kivel az Ángliai Zsenik*
Ángliai Zsenik: a keszthelyi Georgiconra felfigyelt a külföld, 1801-ben egy angol lord látogatta meg Festeticset Batthyány Lajos herceg társaságában (vö. Négyesy, 1925, 70. l.). Hogy Csokonai erre a kapcsolatra utalt-e, s ha igen, honnan értesült a látogatásról, nem tudjuk.
barátkoznak, ’s a’ Frantzia Széplelkek megtestvéresedtek. – Eleven hálá repesett meg bennem, a’ midőn NAGYSÁGODNAK Nagylelkű ajánlását hallani szerentsém volt, hogy a’ Farsangról írott Heroicocomicumomat*
a Farsangról írott Heroicocomicumomat: a Dorottyát.
(Heroicocomicum: komikus eposz.)
kinyomtattatni méltóztatik, hallani szerentsém volt; de midőn annak belső mivoltát elgondolám, meghúnyászkodtam, és sajnáltam hogy olly tsekély tárgyú ’s készűletű munkámnak lehetett éppen szerentséje a’ NAGYSÁGOD’ Grátziájához.
Illy szándékból fordítottam tehát a’ Virgilius’ Georgiconját, hogy mivel már Tö Rajnis Jósef Úr a’ Bucolicát,*
Tö Rajnis Jósef Úr a’ Bucolicát: Tisztelendő Rájnis József költő, a klasszikus triász tagja, itt Magyar Virgilius. Máró Virgilius Publiusnak eclogái című fordításáról van szó.*
Ts Kováts Jósef Uram az Aeneist lefordították,*
Ts Kováts Jósef Uram az Aeneist lefordították: Háló Kovács József, Csokonai volt praeceptora 1799-ban adta ki Vergilius-fordítása első kötetét, Magyar Eneis címmel.*
olvashassa a’ Magyar nép az egész Virgiliust a’ maga’ nyelvén; mind pedig hogy NAGYSÁGODNAK méltóbb mustrával udvarolhassak, és ezt a’ Georgicon Institutum*
Georgicon Institutum: a Festetics által alapított gazdasági tanintézetről van szó.
felállításának emlékezetére szentelhessem. Melly igen meg is egyez ez a’ Georgicon Könyv a’ Georgicon Oskolával, ’s mind kettő a’ NAGYSÁGOD’ élete modjával ’s haza szerte tiszteltt Nevével! – – Ha tehát NAGYSÁGODNAK elébbi Grátziája, mellyet most már a’ Virgilius’ Szent Neve is forróbbíthat, erántam ’s tsekély Múzsám eránt, meg nem fogyatkozott, mellyről a’ mint telyes hiedelmem vagyon: instálom méltó tisztelettel NAGYSÁGODAT, méltóztassa ezt a’ két Munkátskámat a’ köz fényre kisegélleni; annyival is inkább, hogy most legjobb időbe történnék, a’ midőn egyéb Irásim is, mellyeknek nagyobb részét itthoni magánosságomban Póp, Wieland, Horatius, Anacreon, Kleist, Tasso, Metastasio, Thomson, ’s mások’ remekjeiből fordítgattam, az Új esztendővel némelly hasonló Nagylelkű Pártfogók által már indúlóba van a’ Magyar Világ’ elejébe.
Ugyanis, minekutánna hijába kergettem volna a’ Szerentsét, melly szüntelen vagy kerűlt, vagy üldözött, haza jöttem, ’s ott hagytam Csurgót, hanem, hogy Poplicolaságomnak, mellyről a’ Világot még mind hijába probáltam meggyőzni, legalább ott jelét hagyjam, még a’ fizetésemet sem vettem el, tudván a’ Tractusnak tagadhatatlan szegénységét. Ötven Mföldnyi útamnak neki indúltam, nem hozván egyebet Somogyból annál a’ megelégedésnél, hogy, ha nem gyarapítottam is, legalább jobban elszélledni nem hagytam azt a’ felette szűkséges Oskolát ’s a’ vélem az előtt való esztendőbe méltatlanul bánt Publicumnak jóval fizettem vissza, ezzel a’ magános örömmel indúltam haza, és még – két forinttal.*
E panasz hátteréhez ld. az 1799 június végi-július eleji levél jegyzetét,* valamint a Csokonai Csurgón című részt.*
Az Ég megörzött, megsegített; még arra is, hogy Baranya és Báts Vmegyéket is kitapasztalhassam: ’s haza jöttem tsekély Örökségembe, de a’ mellyet megtanúltam Elégnek tartani. Itt magánosságba eltemetve élek magamnak, hazámnak és az én szokott Studiumimnak, olvasgatván – fordítván – elmélkedvén: az irígy fel nem talál Ösi nádfedelem között ’s a’ bigottnak sziszergési könyvetskéim közé bé nem hallanak. – Érzem, hogy ez esméretlen tsendességbe Lelkem is, melly a’ Szerentse hányási között törpévé lett, óriásodni kezd; látom, hogy a’ Nagy-lelkek ujjal hívnak magok felé, ’s integetnek hogy a’ plébecula zavart sikoltásival ne gondoljak; hiszem már most, hogy élek: óh Rousseaunak boldogúlt árnyéka, lehellj reám egyet a’ Montmorency*
Montmorency: település Párizs közelében, itt volt Rousseaunak egy kis birtoka.
kertek’ lugasi közzűl, vagy az Ermenonvillei sírnak*
Ermenonvillei Sír: Rousseau Ermenonville-ben, egyik tisztelője, Girardin márki kastélyában élte utolsó heteit, itt temették el.
hideg nyárfái mellől, hogy az igasság, a’ Grátziák, ’s annak idejébe az örök álom édesdeden szálljanak meg engemet homályos ákászom’ árnyékában*
E részhez nagyon hasonlóakat találunk az 1795. július-decemberben Bessenyei Sándornak* és Berzeviczy Pálnak* írt levélben.