HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek
Debrecen, 1800. december 19.

MÉLTÓSÁGOS GRÓF,!

Hogyha NAGYSÁGODNAK az a’ Nemes Maga-mérséklése, melly szerént inkább tselekedni akar, mint láttatni, szemem előtt nem forogna: engednék Szívem’ azon ösztönének, melly a’ NAGYSÁGOD’ erántam minden érdemem nélkűl mutatott Kegyességének hosszas meghálálására serkenget. Mert mi is lehetett az, a’ mi méltóvá tett arra, hogy NAGYSÁGOD én vélem is közölje azt a’ nemes leereszkedését, mellyel Hazánknak Derék Fijait szokta jutalmazni? hol vettem volna én azt az érdemet, a’ mellyért mind Keszthelyen mind Csurgón olly bő kézzel adakozni méltóztatott? hogyan nyerhetett az én egyűgyű Múzsám annyi Pártfogást NAGYSÁGODTÓL? – Nagyságodtól, a’ Kivel az Ángliai Zsenik*
Ángliai Zsenik: a keszthelyi Georgiconra felfigyelt a külföld, 1801-ben egy angol lord látogatta meg Festeticset Batthyány Lajos herceg társaságában (vö. Négyesy, 1925, 70. l.). Hogy Csokonai erre a kapcsolatra utalt-e, s ha igen, honnan értesült a látogatásról, nem tudjuk.
barátkoznak, ’s a’ Frantzia Szép-lelkek megtestvéresedtek. – Eleven hálá pesdűlt meg bennem, a’ midőn NAGYSÁGODNAK azt a’ Kegyes Ajánlását, hogy a’ Farsangról írott Heroicocomicumomat*
a Farsangról írott Heroicocomicumomat: a Dorottyát.
(Heroicocomicum: komikus eposz.)
kinyomtattatni méltóztatik, hallani szerentsém volt; de midőn ennek belső mivoltát elgondolám, meghúnyászkodtam, és sajnáltam hogy illy tsekély tárgyú ’s készűletű munkámnak lehetett éppen szerentséje a’ NAGYSÁGOD’ Grátziájához.
Illy szándékból fordítottam tehát a’ Virgilius Georgiconját, hogy mivel már Tö Rajnis Jósef Úr a’ Bucolicát,*
Tö Rajnis Jósef Úr a’ Bucolicát: Tisztelendő Rájnis József (1741–1812), költő, a klasszikus triász tagja, itt Magyar Virgilius. Máró Virgilius Publiusnak eclogái című fordításáról van szó.
Ts Kováts Jósef Uram az Aeneist lefordították,*
Ts Kováts Jósef Uram az Aeneist lefordították: Háló Kovács József (1761–1830), Csokonai volt praeceptora 1799-ban adta ki Vergilius-fordítása első kötetét, Magyar Eneis címmel.
olvashassa a’ Magyar Nép az egész Virgiliust a’ maga’ nyelvén; mind pedig hogy NAGYSÁGODNAK méltóbb próbámmal udvarolhassak, és ezt a’ Georgicon Institutumnak*
Georgicon Institutum: a Festetics által alapított gazdasági tanintézetről van szó.
felállításának emlékezetére szentelhessem. Melly igen meg is egyez ez a’ Georgicon Könyv a’ Georgicon Oskolával, ’s mindkettő a’ NAGYSÁGOD’ Élete’ módjával ’s Haza-szerte tiszteltt Nevével! – – Ha tehát NAGYSÁGODNAK elébbi Grátziája, mellyet most már a’ Virgilius’ Szent Neve is forróbbíthat, erántam ’s tsekély Múzsám eránt, a’ mint telyes hiedelmem vagyon, meg nem fogyatkozott: instálom tartozott tisztelettel NAGYSÁGODAT, méltóztassa ezt a’ két Munkátskámat a’ köz-piatzra kisegélleni; annyival is inkább, hogy most legjobb időbe történnék, a’ midőn egyéb Irásim is, mellyeknek nagyobb részét itthoni magánosságomban Pope,*
Ld. bővebben az 1798. augusztus 4-i levél jegyzetében.*
Wieland,*
Jelentős hatást gyakorolt a századvég magyar irodalmára. Csokonai Die Grazien című munkájából fordított le egy részletet (A’ Kellemek, ld. CsSzéppr. 50-53. l.).
Horatius,*
A költő három Horatius-fordítását ismerjük: Epod. 16., Ódák II. 18. és IV. 3.
Anacreon,*
Csokonai sok anakreóni verset írt, eredeti fordítása kevés van (pl. Amegivott Ámor).
Kleist,*
Legnevesebb műve, a Der Frühling Csokonai fordításában jelent meg (CsTav.).
Tasso,*
Ld. bővebben az 1798. augusztus 4-i levél jegyzetét.*
Metastasio,*
Ld. bővebben az 1798. augusztus 4-i levél jegyzetét.*
Thomson,*
Csokonai itt feltehetően The Seasons (Évszakok) című költeményére gondol, de sem ennek, sem más műnek a fordításáról nincsen tudomásunk.
’s mások’ remekjeiből fordítgattam, az Új esztendővel némelly Nagylelkű Pártfogók által kiindúl a’ Magyar Világra.
Ugyanis, minekutánna a’ Szerentsét, melly vagy kerűlt, vagy üldözött, hijába kergettem volna; haza jöttem, ’s ott hagytam Csurgót, hanem, hogy Poplicolaságomnak, mellyről a’ Világot még mind hijába probáltam meggyőzni, legalább ottan jelét hagyjam, még a’ fizetésemet sem vettem el, tudván a’ Tractusnak*
Tractus: a Belsősomogyi egyházmegyéről van szó.
tagadhatatlan szegénységét. Ötven Mföldnyi útamnak neki indúltam, nem hozván egyebet Somogyból annál a’ megelégedésnél, hogy, ha nem gyarapítottam is, legalább jobban elszélledni nem hagytam azt a’ felette szűkséges Oskolát ’s a’ vélem az előtt való esztendőbe illetlenűl bánt Publicumnak jóval fizettem vissza, ezzel a’ magános örömmel indúltam haza, és még – 2 forinttal.*
E panasz hátteréhez ld. az 1799 június végi-július eleji levél jegyzetét,* valamint a Csokonai Csurgón című részt.*
Az Ég megörzött, megsegített; még arra is, hogy Baranya és Báts Vmegyéket is kitapasztalhassam: haza jöttem kis Örökségembe, de a’ mellyet megtanúltam Elégnek tartani. Itt magánosságba eltemetve élek magamnak, hazámnak és az én szokott Studiumimnak, olvasgatván – fordítván – elmélkedvén: az Irígy fel nem talál Ösi Nádfedelem alatt ’s a’ bigottnak sziszergési Könyvetskéim közé bé nem hallanak. – Érzem, hogy ez másoktól nem esmértt tsendességbe Lelkem is, melly a’ Szerentse hányási között törpévé lett, óriásodni kezd; látom, hogy a’ Nagy-lelkek ujjal hívnak magok felé, ’s integetnek hogy a’ Plebecula’ zavartt sikoltásival ne gondoljak; már most hiszem, hogy élek: Óh boldog Árnyéka Rousseaunak! fúvallj reám egyet a’ Montmorency*
Montmorency: település Párizs közelében, itt volt Rousseaunak egy kis birtoka.
Kertek’ lugossai közzűl, vagy az Ermenonvillei Sírnak*
Ermenonvillei Sír: Rousseau Ermenonville-ben, egyik tisztelője, Girardin márki kastélyában élte utolsó heteit, itt temették el.
hűvös nyárfái mellől, hogy az Igasság, a’ Grátziák, ’s annak idejébe majd – a’ Nem-lételnek első édes Szunnyadásai – mint téged úgy szálljanak meg engemet rideg ákászom’*
rideg ákász (táj., rég.): magányos akác.
ernyője alatt!…! De hová ragadsz, hová, édes érzése az Életnek!…?*
E részhez nagyon hasonlóakat találunk az 1795. július-decemberben Bessenyei Sándornak* és Berzeviczy Pálnak* írt levélben.
Méltóztassék NAGYSÁGOD megbotsátani, hogy a’ Világról felejtkezvén, a’ NAGYSÁGOD’ Tiszteltt személlyéről itten illy hibáson el találék felejtkezni. Nem – nem e’ Világból való NAGYSÁGOD, nem e’ puha-lelkű ’s alatsony módú emberek közűl. – A’ Sz: SOPHIA’ Templomában*
Sz: SOPHIA Temploma: sophia (gör.): bölcsesség. A Bölcsesség Temploma közismert szabadkőműves jelkép volt a korban, Csokonai, miként az 1798-as Ízis és Osiris című költeményben is (vö. CsÖM. IV. 84., 530–534. l.), nagy valószínűséggel ebben az értelemben használja.
látom én felszentelve NAGYSÁDAT; az ÉrtelemMysteriumiba van béavatva; ’s a’ Köz-jó’ oltárára halmazza a’ tömjéneket, mellyeknek füste az égig emelkedik ’s az egész Hazát elborítja illatjával; a’ Músák, ki lanton, ki trombitán, zengik tiszteleti Adóként a’ magok Panegyrisseit; az én Lelkem elragadtatva repűl ki belőlem ’s hálá-sohajtásokká válván, e’ füstök, e’ hangok’, ez Érdemek felhőjiben elenyészik és én… mit tudjak tenni?…? elhallgatok.
GRÓFI MÉLTÓSÁGODNAK

Debretzenb. 19. Xbr. 1800.
legkissebb szolgája
Csokonay Vitéz Mihály.
mk.