Műfajok

A’ barátságos Szem-ügyre tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébánostól íratott, és Kassán ki-nyomtattatott feleletről egygy két szó (Ismeretlen)

A Bereg Vármegyei Dialectusnak és közbeszédnek esmertetése (Beregszászi Nagy Pál)

A Birtok előtt álló Birtokost a 3.ik esetbe kellene tenni (Ismeretlen)

A birtokos és birtok nevek világosabb kifejezésökről (Folnesics Lajos)

A’ Birtokot jelentő Szavakról (Szeder Fábián)

A botanikai magyar műnyelv javításáról (Csécsi Nagy Imre)

A bővítésről (Kazinczy Ferenc)

A' Cz' és Cs' Apologiája. - Dunaiság - Tiszaiság (Kazinczy Ferenc)

A’ Cz. vagy Tz-vel élésről (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

A Deák Nyelv belső Alkotmányának a Magyar Nyelv belső alkotványába való Béfolyásáról és annak mind Hasznáról mind Ártalmáról (Gáthy Károly)

A’ dicső magyar szó ’s nyelv’ őskoru régisége (Szabó József)

A Duna Meljéki, és Tiszavidéki Magyarság szemközt állva (Ismeretlen)

A Glottomachusok bevezető (Kazinczy Ferenc)

A’ hősi magyar név ’s eredet méltóságának kivívása (Szabó József)

A’ Költői figurákról (Ismeretlen [P. Sz. A.])

A Könyv nyomtatás Mesterségéről, metszésről, Pápa Szemről s messze látó Csökről egy két szó (Lassu István)

A Külföldiek és a hazánkban levő idegenek Nemzetünkről nem itélnek balul, a mire mi ő nékiek okot nem is adunk (Kovacsoczy Ádám)

A magyar Alphabétumról a Tudományos Gyüjtemény számára (Ismeretlen)

A Magyar Alphabétumról szólló Irásba a következő változtatásokat kell felvenni (Ismeretlen)

A’ Magyar beszédbeli hibákról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Magyar Betűírásról (Orthographiáról) (Dessewffy József)

A’ magyar betűkről, és ejtegetésekről (Petrovics Ignác)

A’ Magyar Grammaticának megállapításáról (Szeder Fábián)

A’ Magyar Hazának ’s Nemzetnek Elsőségeiről, ’s a’ Nyelv’ tökélletesítéséről (Ismeretlen)

A Magyar Irásról (Ismeretlen [S. G. P.])

A’ Magyar Könyvek’ Terjesztésérűl (Vitkovics Mihály [Vidényi])

A Magyar Literaturának Egy része, melly A Királyi Fő Helytartó Tanátstól illy tzim alatt: Brevis Institutionum Lingvae Hungaricae adumbratio: helyben hagyott Intézet szerént kimiveltetett (Ismeretlen)

A’ Magyar Literaturának menetele (Kovács Sámuel)

A Magyar Nemzetnek Babartoeasphaloi Régi Nyelvéről (Horvát István)

A’ Magyar Nemzet’ Culturájáról különösen (Ismeretlen [Y])

A’ magyar nemzet’ maradéki az ősi lakóhelyekben (Dankovszky Gergely)

A’ Magyar Neologia Rostálgottatása (Vidovics Ágoston)

A Magyar Neveknek Esetekről es Igéknek Hajtogatásokról az 1819 esztendőre való kérdésre (Gáthy István)

A magyar nyelv (Dessewffy József)

A magyar nyelv bevezetése Arad vármegyében (Vásárhelyi János)

A Magyar Nyelv Jelességei az európai holtt és élő nyelvekkel egybehasonlítva (Kolmár József)

A’ Magyar nyelv pallérozásáról való észre vételek (Ismeretlen [B. P.])

A’ Magyar nyelv tisztogatását tárgyazó Intézet és Vélekedés (Ismeretlen [P. O.])

A Magyar nyelv tsinosulásáról rövid értekezés (Liptay József)

A magyar nyelv ügyéről írt dolgozat (Kiss József)

A’ Magyar nyelv ’s Literátura gyarapodásáról, és a’ beszéd ’s irás tökélletesedésének akadályjáról (Beregszászi Nagy Pál)

A magyar nyelv' előmozdításáról töredékek (Teleki László)

A’ Magyar nyelvbe behozandó Nemről (Simon Florent P. M. T.)

A’ Magyar nyelvbeli Dialectusokról (Szeder Fábián)

A magyar nyelvbeli előadás’ tudománya (Bitnitz Lajos)

A’ Magyar nyelvmivelők között lábra kapott selypségről (Szetsődy János)

A Magyar nyelvnek eredeti és törzsökös elsőségéről (Medyri József János)

A’ Magyar nyelvnek igen különös és legnehezebb tulajdonságairól az igékben (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Magyar Nyelvnek, a’ mértékes Versekre, minden más Nyelvek felett való alkalmatos volta (Sebestyén Gábor)

A’ Magyar Nyelvről, annak természetéről, mostani koráról ’s szükségeiről (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar nyelv’ állapotja Gymnásiuminkban (Czuczor Gergely)

A’ magyar nyelv’ fő törvényjeiről (Ismeretlen [G. L.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetése módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar Nyelv’ szép elsősége, kevés szóval sokat mondhatni (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar Stylisticát tárgyazó észrevételek (Horváth Zsigmond)

A Magyar Szó Régisége (Ismeretlen)

A magyar Szógyökerek Temérdeksége, és Természeteknek Különössége (Tar Mihály)

A magyar vers szerzés mesterségéről szólló gondolatai (Teleki László)

A’ Magyar Vers-szerzés Mesterségéről szóllló Gondolatai Gróf Teleki Lászlónak (Teleki László)

A’ Magyarok’ Vezeték’ Nevei (Sebestyén Gábor)

A Magyarosságról (Zsoldos János)

A’ mai kis Tatár Országi Magyar (Obernyik László)

A' mai sok-féle Nemzeteknek 's Nyelveknek eredetekről (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Mennyiséget jelentő szavakról (Szeder Fábián)

A' miket itt Szontagh társunk… (Kazinczy Ferenc)

A modestiának magyar nevérűl (Ismeretlen)

A műveltség, emberség és emberiség nevekrűl (Ismeretlen)

A németeknél szokásba vett Magyaren szó helyességéről (Szilágyi Sámuel)

A Nemnek a Magyar Nyelvben lejendő béhozatása ellen (Ismeretlen)

A’ Nemnek béhozataláról a’ Magyar Nyelvbe (Folnesics Lajos)

A’ Nemről (Simon)

A’ Nemzeti Culturáról közönségesen. (Folytatás) (Ismeretlen)

A’ Nemzeti Csínosodásról (Horváth József Elek)

A Nemzeti Nyelvért (Balla Károly)

A’ Nemzeti nyelvünk’ tanúlásának szükséges voltáról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ nemzeti nyelv’ betsülésének némelly példái (Kis János)

A’ Nemzeti Nyelv’ előmozdításáról (Sztrokay Antal)

A’ Nemzetiség és a’ Kultúra (Ismeretlen [A. J.])

A’ Neologismusokról avagy Szabad-é a’ Magyarban új szókat tsinálni és mennyire? (Thaisz András)

A' Nyelv gondolatinknak… (Szontagh Gusztáv)

A Nyelv ügyének némelly támaszairól (Hrabovszky Dávid)

A' nyelv vagy beszéd Filosófusi szemmel tekintve (Szigethy Gy. Mihály)

A Nyelv változásairól, Menage-kivonat (Kölcsey Ferenc)

A Nyelv, Az Irás Feltalálása; A Magyar Nyelv Bölcsője, s Legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

A' Nyelv, az Irás' feltalálása; a' Magyar Nyelv' Bölcsője, 's legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

A’ Nyelvek eredetéről, a’ Magyar Vezeték nevekről, azoknak eredetiségéről és a’ Familiákról. Folytatás (Gecse Dániel)

A’ Nyelvnek eredete, kifejlése, elágozása (Ismeretlen [A. J.])

A’ nyelvnek hármas befolyása az ember’ emberisítésébe, nemzetisítésébe és hazafiúsításába (Guzmics Izidor)

A’ nyelvnek származásáról (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

A’ Nyelvrontók (Kazinczy Ferenc)

A nyelvről és szüksége határairól (Csergheő Ferenc)

A’ nyugvó j-ről, Nemzeti nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Philologiára egy tekéntet (Ismeretlen [Y.])

A’ Philologusz és Nyelvünk Nemtője (Szemere Pál)

A Plagium Literariumról vagy Tudományos Tolvajságról (Kovács Sámuel)

A’ Rácz Nyelvrűl (Vidényi J.)

A’ Recensiókról (Füredi Vida)

A Régi Magyar Könyvekről Három Értekezések (Horvát István)

A’ Sánskrit nyelvről (Beregszászi Nagy Pál)

A szóknak korai (Szemere Pál)

A szóknak koraik (Szemere Pál)

A’ Szótagoknak elválasztásáról (Ismeretlen [S. F.])

A Talan, Telen és Atlan, Etlen Tagadókról (Holéczy Mihály)

A’ tiszteletet és életnemet jelentő szavakról (Szeder Fábián)

A többesszámbéli Birtokosragásztékról (Ivanovics András)

A’ ts és cs, tz és cz betűkről (Ismeretlen [B. S.])

A’ ts ügyében a cs ellen (Ertl Nep. János)

A Ts, és Tz betüknek Védelmeztetésök (Horvát István [Boldogréti Vig László])

A Tudományos Gyüjtemény 1822-diki folyamotjának 4-ik kötetében a 119-dik lapon ki tett kérdések közzül ezen 3-dikra: Mitsoda be folyása vólt a deák nyelv belső alkotmányának a magyar nyelv belső alkotmánnyába?… Próbafelelet (Beregszászi Nagy Pál)

A Tudományos Gyűjtemény 1825beli második kötetébe találtato Tzikkelyhez, melynek ez a neve: Litteraturánk akadállyairól, egy két szó, - még egynéhány szó (Ismeretlen)

A’ Tudományos Gyüjteményből kihagyatott két darab értekezés. I.) Penna-háború, nemzeti nyelvünk’ dolgábann, II.) A’ pataki collégiumról tett tudósítás’ megvisgálása. A’ Tudós Közönség’ ítéletére botsáttatik (Beregszászi Nagy Pál)

A Tz és Ts betükről (Peretsenyi Nagy László)

A' vádakat a' legtellyesebb védelem… (Ismeretlen [Szemere Pál])

A’ vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása (Almási Balogh Pál)

A’ Vitézség csak a’ Nemzeti Csinosodás által dicsőiti meg a’ Nemzetet tokélletesen (Faddy Kristóf)

A zs. betüről. – A Tobákolás (Szeder Fábián)

Abéczé (Szemere Pál)

Állítások a’ magyar literaturának elmélkedő részéből (Bártfay László)

Az Aaraui tudományos Folyó-irásban 1821-ik Eszt. egy valaki által Nemzetünk ellen a Tótoknak illetlen módokon kénszeritő Magyarositásokról ki-adott méltatlan rágalmazására [...] elől adott Véd-irásához, egy kevés pótolék (Ismeretlen [N. M.])

Az algebrai megfogások nemzeti nyelvünkben előadásának probája (Ismeretlen [Bresztyenszky Adalbert])

Az anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyítása (Döbrentei Gábor)

Az egyházi magyar ékesszóllásról való barátságos tanácskozatoknak folytatása (Ismeretlen)

Az Ékesszóllásnak ismértetésére ’s felvilágosítására szolgáló némelly Jegyzetek (Balogh Sámuel)

Az Ember kíván tanúlni (Kovács Sámuel)

Az ik végzetü Igék Természetéről, A visszás Ujitók kitsapongásai ellen (Tar Mihály)

Az ik-be végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról (Beregszászi Nagy Pál)

Az ik-végzet igéinkben (Ismeretlen)

Az Írók’ megjutalmaztatásáról (Kis János)

Az Ó és Újj magyar… (Sípos József)

Az öszvetett Mássalhangzókan írásbali kettőztetéséről (Szeder Fábián)

Az uj magyar szókról (Patonyi Tádé)

Az uj szókról (Kazinczy Ferenc)

Az Uj-Holmi Szerzőjéhez Tudós Czinke Ferentz Urhoz, Peretsenyi Nagy László! (Peretsenyi Nagy László)

Barátságos s ügyes Felelet azon Barátságos Szem-ügyre (Ismeretlen)

Barátságos ’s űgyes Felelet azon Barátságos Szem-űgyre, melylyet Miskoltzonn ezen Esztendőnek 2-dik Havábann Szerentsi Plébános Kassai Jó’sef’ Magyar Nyelv tanító Könyve ellen nyomtatának (Horvát István?)

Beszéd a’ magyar nyelv ügyében (Czinke Ferenc)

Cím nélkül [Magyar nyelvünknek… (Peretsenyi Nagy László)

Cím nélkül [Nemzeti Litteraturának kedvellése…] (Ismeretlen [J.])

Dayka’ élete (Kazinczy Ferenc)

E könyvnek: A Filosofiának talpigazaira épitett Felelet… irta Verseghy Ferenc rövidre vont foglaltja, némelly észre vételekkel (Verseghy Ferenc)

Egy két észre-vétel a magyar nyelv' mostani állapotjáról (Zsombori József, Prof.)

Egy két jó szó a’ tanuló, kivált iróságra törekedő Ifjusághoz nálunk (Ismeretlen [S. I. R. P.])

Egy két szó a Magyar nyelv és literatura köztételéről a hazában (Dessewffy József)

Egy keveset a Helyesirásról (Ismeretlen)

Egy megjutalmaztatott… (Batsányi János)

Egy pár Jegyzet a Kritikáról (Kiss Sámuel)

Egy szó a’ maga’ idejében (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Egy Tót helység megmagyarosodik (Thaisz András)

Egynehány gondolatok a’ Magyar Nyelv’ kimíveltetésének módjáról (Kis János)

Egynehány szók értelmének meghatározása (Ismeretlen [S-s.])

El határozása E Kettőnek: I-ször Hogy a Honnos és Magyar ez leg régiebb lévén, valamint Magábul Népes Gyarmatokat, ugy az által más Nemzeteknek Nyelvet is adott (Peretsenyi Nagy László)

El terjesztése a’ Magyar nyelvnek a’ Spepességben [!] (Rumy Károly György)

Elmélkedés a Külföldi Grammatikák hasznokról a Magyar Nyelvre, a Szapora, közönséges Irásra és Nyelvre (Gáthy István)

Elmélkedés a magyar nyelvről (Keszthelyi László)

Elő-szó, az avúlni kezdő és a' nagyon újítgató írás-módról, a' Magyar Nyelvben (Dessewffy József)

Elő-szó, Az avulni kezdő és a nagyon ujítgató Irásmódról a Magyar nyelvben (Dessewffy József)

Előbeszéd (Dörgényfalvi Dörgény Andor)

Előbeszéd Sallustnak forditásához (Kazinczy Ferenc)

Előtudósítás a’ Tudományos Mesterszavaknak folyó Gyűjteménnyérűl (Verseghy Ferenc)

Előszó (Ismeretlen)

Elvkeresés (Szemere Pál)

Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt (Ribinyi Kis János [S. K. J.])

Érdeklet a’ Magyar Nemzeti Csínosodásról (Alsó Szoppori Nagy Pál)

Erdélyből. Magyar Nyelven megjelenő Munkákról jelentések (Ismeretlen)

Erdősz Tudományi Mester-szók (Ercsei József)

Értekezés A Magyar Declinatióról és Conjugátióról (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés a Magyar Igék határozatlan és meghatározott formajjokról, és az azzal való élésről (Lassu István)

Értekezés A Magyar Nevekben való Esetek Számáról, és A Szenvedő Igének formájáról (Drágfy Pál)

Értekezés a’ magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimivelhetése fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról (Márton József)

Értekezés a Magyar Nyelv szó ejtéséről (Elter József)

Értekezés A Magyar nyelv tökélletességének előmozditásáról (Ismeretlen)

Értekezés a’ Magyar nyelvben lábra kapni kezdő újabb Irás-módjáról (Ismeretlen [D. I.])

Értekezés A’ Magyar Verselés’ módjárol, és Fordittásokrol (Somogyi Gedeon)

Értekezés a’ nemzeti nyelv’ tökélletesítése és terjesztése módjairol (Pucz Antal)

Értekezés, a' magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről, vagy is ragasztékokról) azoknak eredetekről, fontosságokról 's hathatósságokról – nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés, a’ Magyar nyelvben teendő újítások’ barátjai és ellenségei köztt lévő perpatvarkodásról (Magda Pál)

Értekezés, az emberi szokás' erejéről, – a' Magyar nyelv' bővítésére és szépítésére megkívántató újjításnak mimódon lehető elő-meneteléről, – némely közönséges szókkal való viszsza-élésről (Csontos István)

Értekezés. A magyar nyelvbeli függelékekről vagy ragasztékokról (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés. Mint kelljen az idegen neveket, ’s művész szavakat honni Litteraturánkban irnunk? (Ismeretlen [G. L.])

Értekezet a Magyar Nyelvről (Svatics Ignátz)

Észrevétel a’ Szép-írás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

Észrevételei A Német (Zeitschrift) hónapi Irásnak III. Része II. Kötetjének 111-115. Levelein Elő Jövő Egynéhány Állatásokra. I. Szakasz. Az Efféle Szavak „Adja. Mondja,” s.a.t. Jól Iratnak-E (Horvát István)

Eszrevételei A Tudományos Gyüjtemény XI. kötetjében előforduló némelly fontolatlan kifejezésekre (Vidi János)

Észrevételek (Ismeretlen)

Észrevételek a magyar írótsinrul (Ismeretlen [G. M. B.])

Észrevételek a’ Magyar Szókötésre (Virág Benedek)

Észrevételek a’ Posonyi Tót Újság’ kissebbítő Homlokírása ellen (Ismeretlen [E. P. N. P.])

Észrevételek Beregszászi Pál értekezésére a magyar Orthographiáról. T. I.-től (Takács József?)

Észrevételek Beregszászi Pál Professor Urnak Értekezésére a Magyar Orthograpiáról (Takács József)

Észrevételek némelly új szók felől (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Etymologiai Lexicon magyarban (Szemere Pál)

Euphoniáról (Ismeretlen)

Fejtegetése a Hazai Literátura Pallérozására lántzoló kötelességnek (Ismeretlen)

Felelet azon kérdésre, III-dik az 1817 Esztendőben, mellyik vólna azon legalkalmatosabb mód, melly szerént egy tökélletes Magyar Szókönyvet… lehetne késziteni? (Peretsenyi Nagy László)

Felelet némelly új szók felől tett Észrevételek’ czáfolásaira (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Felelet T.T. Almási Balogh Dr. Úr vissza-igazitására (Bugát Pál)

Feljegyzése azon Kereszt Neveknek, melylyekkel a Magyarok a régi és mostani Időkben leginkább szoktanak neveztetni (Kovács János)

Felszóllalkozás Az Oláh nyelv mellett, Kik Magyar és Erdély Ország Szélein most lakoznak (Peretsenyi Nagy László)

Flexiok és interrogativumok (Szemere Pál)

Folytatása a Literáturát hátráltató akadályoknak (Ismeretlen)

G. Desseöffy Jósef’ észrevételei Orthographiája eránt (Dessewffy József)

Garvénak némelly kifejezései a' Német nyelvről (Magda Pál)

Gondolatok a’ Literatúrának tökéletesűléséről (Ismeretlen [B. S.])

Gondolatok a’ Magyar nyelv’ eredetéről (Vörösmarty Mihály)

Gondolatok az emberi nyelvnek, különösen a’ magyarnak, némelly tulajdoniról (Ismeretlen [G. I.])

Gondolatok honni Magyar nyelvünk terjesztésének némelly eszközeiről (Antal Mihály)

Gyenesi Máté észrevételei a Tudományos Gyüjtemény 1829-30-ki köteteiben előfordultt némelly tárgyakra s fejezésekre (Gyenesi Máté)

Gyógyszeres Értekezések (Bernáth József, Degré Ignác, Eitel Fridrik, Engel József, Feigel Zsigmond, Gallik Sámuel, Hoffbauer Ignác, Lajos Ferenc, Massa Alojz, Piller Károly, Pintér József, Bádoky Sóós Károly, Tamássik István)

Gyökosztály (Szemere Pál)

Ha valaki felakad azon… (Balla Károly)

Hát már Ház sem magyar szó? (Podhraczky József)

Hazafi – gondolatok a’ Magyar nyelv ügyében (Boros István)

Hazafiúi gondolatok a’ Magyar nyelv kiterjesztése dolgában (Mednyánszky Alajos)

Helyesebb-e a C., Cz., Cs-sel élés a Tz. Ts. használatánál? (Nagy Imre)

Hogyan kell a’ Magyar Olvasó Publicumot nevelni (Kis János)

Hogyan lehetne a Philosophia szó helyébe tökéletesebb magyar remek kifejezetet állitani (Kis János)

Hol vette magát ez a szó: Idomtalan? (Ismeretlen)

Honnat származik ezen szó, Isten’ a Magyaroknál? (Melczer János)

Honni harmat. Zseb Könyv A Nemzeti Pallérozódásról (Udvardy Csorna János)

Hozzá adások, és Észre vételek. Az 1826-diki Tudományos Gyüjteménynek 2-ik Kötetyében feljövő Baranya Vármegyei szókra, s jegyzésekhez (Ismeretlen)

Hozzá valók az újabb Magyarság Védelméhez (Edvi Illyés Pál)

I. A’ Magyar Ejtegetésről: Nem újak, hanem tsak öszve szedett régiek, II. A’ Magyar Igékről (Ismeretlen [D. Cs. J.])

Igazat mutató Tükrötske, az Ó és Uj Magyarhoz Toldalékul (Máttyásy József)

Igazi Magyar Poézis, Vagy-is A Magyar-Hangzat szerént készitett Vers-Szerzés mestersége (Édes Gergely)

Igazítás. BOZA, és nem BÓZA (Kresznerics Ferenc [Kr. F.])

IIdik Fridrik Pruszszus hajdani Királynak a Német Literaturáról való Elmélkedése (Kovács Sámuel)

Ik-végezet igéinkben (Beregszászi Nagy Pál)

Irotsinunk megjobbithatása (Bayer Márton)

Javallás (Projectum) a’ Magyar Nyelv bővítésére nézve (Ercsei Dániel)

Javallat a’ Mester szók eránt a’ Magyar nyelvben (Ismeretlen [Sz. K.])

Jelességek. Dr. Ritschel August (Edvi Illés Ádám)

Jerusalemnek a Német Literaturáról való Értekezésének Veleje (Kovács Sámuel)

Jószóláshoz szolgáló Szerletek, egybe szedette Paulik János cs. és k. Fő Strázsa-Mester (Pavlik János)

Kazinczy’ Antikritikája (Kazinczy Ferenc)

Képzőművészség és költés (Kölcsey Ferenc)

Kérelmek [A’ Magyaroknak jelentő Neveik származtak] (Thaisz András)

Ki-vonások a' Magyar Ékes-Szóllásnak bővebb Ismértetésére nézve (Peretsenyi Nagy László)

Költészeti és nyelvészeti vélemények (Szemere Pál)

Közönséges Észrevételek a’ Nemzeti Characternek Megitélésére (Thaisz András)

Külömböző Vélekedés a’ Recensiókról (Ismeretlen [Jolsvai Bandi])

Levelek beszédek értekezések (Teleki László)

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv (Verseghy Ferenc)

Literatúránk’ akadályairól egy két szó (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Magyar Grammatica avvagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar Helyesolvasás- és Kimondás-tan (Orthoepia seu Orthophonia.) (Horvát István)

Magyar literaturát illető jegyzések (Döbrentei Gábor [D. G.])

Magyar Nyelv-ere – vagy is – A Közönséges Emberiség meg-szóllamlásának eredeti Hangjáról (Peretsenyi Nagy László)

Magyar nyelv-nyomozó (Ismeretlen)

Magyar Nyelven jegyzett Történeteinkről (Jankovich Miklós)

Magyar nyelvtani értekezés (Holecz András)

Magyar Nyelv’ elémozditása (Ismeretlen [K-. L-.])

Magyar ortografía, avvagy Írástudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar prosodia és magyar irás vagy inkább ezen két tárgyról rövid észrevételek (Virág Benedek)

Magyar Prosodia és Metrica (Rumy Károly György)

Magyar szavaknak Eredete és Régisége (Jankovich Miklós)

Magyar szó-nemzés ötven példákban (Jankovich Miklós)

Magyar Vezetéknevek a nemzetek nevezeteitől származtatva (Nagy Gábor)

Maradjanak meg ezután is közöttünk… (Döbrentei Gábor)

Megeggyesztetése Az Ó és Uj honnyi Beszéd szabásait követő Magyaroknak, az Eredeti – vagy is Gyökér Szavak, s Ágozatainak Kikeresése – s foglalatos Előadása által (Peretsenyi Nagy László)

Megigazítás Némelly viszsza-éléseknek - mellyek a' Magyar hellyes-írás ellen ártatlanúl Követtettnek (Peretsenyi Nagy László)

Mért tanult a’ Lukkai Örökös Herczeg magyarul? (Deáky Zsigmond)

Mi akadályoztatja a’ Hazai Literatúra gyarapodását (Bernáthfalvi ’s Földvári Földváry Miklós)

Miben van még a’ Magyar hátra leginkább? (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Míg Nyelvünk 's Literatúránk… (Thewrewk József)

Minerva. Előszó. Az avúlni kezdő és a’ nagyon újítgató irásmódról, a’ Magyar nyelvben (Dessewffy József)

Módositható Utmutatás: Miképpen kellenék a hazai Magyar Nyelv-tenyésztésének öregbedését legérdeklőbben elémozdittattni??? (Peretsenyi Nagy László)

Nagy Gábor felelete Kazinczy Ferenczhez, némelly szokatlanabb magyar szavak és szóllásmódokról (Nagy Gábor)

Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a’ nemzeti nyelv ügyében (Horvát István)

Nem kell tartani attól; hogy a’ mi időnkben a’ Tudományok lejjebb szálljanak (Kovács Sámuel)

Némely fijatal Tudósaink nyelvünket… (Beregszászi Nagy Pál)

Némely Recensiok iránt való észre vételek (Ismeretlen)

Némely vélekedések a’ magyarnyelv ügyében (Nátly József)

Némelly észervételek azon észrevételekről, mellyeket a’ magyar Szókötésre írt Virág Benedek (Beregszászi Nagy Pál)

Némelly észrevételek és megjegyzések a mejj szóról irt két különös értekezésre… (Beregszászi Nagy Pál)

Némelly Jegyzetek azon Recensióra, mellynek Czimje: Gróf Szécsényi István mint Iró és Vélemény a Világ czimü munkáról. Kiadta Balásfalvi Orosz József Zala V. Táblabirája (Balásfalvi Orosz József)

Némelly mostanában támadt ujj magyar szókról való vélekedés (Zsoldos Dániel)

Némelly nyelvünkbeli különözésekről (Vörösmarty Mihály [Vágotai Kálmán])

Nyelv csinosságára való ügyelet (Döbrentei Gábor)

Nyelvészeti és irodalomtörténeti írások (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti írások (Rumy Károly György)

Nyelvészeti tanulmányának töredéke (Berzsenyi Dániel)

Nyelvészeti tárgyú cikkek az 1810-es és 1820-as évekből (Kazinczy Ferenc)

Nyelvgéniusz (Kazinczy Ferenc, Szentmiklósy Lajos)

Nyelvtani értekezések (Ruehietl József)

Nyoma annak, hogy a Romai Catholicusoknál az Isteni Tisztelet régenten Toth Nyelven is tartatott (Véki Xav. Ferenc)

Nyomtalan Tudós Munkák, vagy sajtó alá készített Magyar Kéz-Iratok nagyobb esmértetése Pesti Ország Vásárok alkalmatosságával (Hrabovszky György)

Ó és újj magyar, vagy: rövid értekezés, miképpen kelljen az ó magyarsággal az újjat egyesíteni? (Sipos József)

Ó és Újj Magyar… (Sipos József)

Orthográfiai állatásai (Kazinczy Ferenc)

Orthographiánk fő törvényei ezek lehetnének (Kazinczy Ferenc)

Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél (Kazinczy Ferenc)

Oswald Zsigmond (Ismeretlen)

Pazigrafia, vagy Közönséges irás (Gáthy István)

Philoiogiai Kérdés: Igaz é, hogy a’ Magyar Nyelvben két tagadás nem teszen állítást, hanem tsak tagadást? (Ismeretlen [K. J.])

Philologiai fejtegetések (Kollár György)

Philológiai ’s grammatikai Gondolatok. A’ városok nevei.) A’ városok neveik.) Mit jelent mindenik? mellyik jobb? (Folnesics Lajos)

Planum egy tökélletes Magyar Bibliografia és Szókönyv iránt (Kovachich Márton György, Kovachich József Miklós)

Pótolékok a’ Magyar Nyelvnek Külső Történeteihez (Horvát István)

Ragasztékos Utóljáróink' hellyes Leírások (Némethy Pál)

Reduplicatio (Szemere Pál)

Rejtett szók, találós mesék; etymológiai, helyesírásra vonatkozó, az elemi oktatásról, kalendáriumokról, arithmetikai fogalmak magyar kifejezéseiről szóló értekezések (Sipos József)

Révai Miklós igaza a’ magyar igehajtogatás harmadik formájára nézve Verseghy Ferencz okoskodásai ellen, mint ezeket Budai Biopraphusa 1825-dikben közlötte (Guzmics Izidor)

Rövid barátságos Mondani való (Obernyik László)

Rövid értekezések A magyar orthographiáról (Kaló Péter)

Rövid Jegyzetek eme két kérdésre: I-ször Vagynak-e olly tulajdonai a Magyar Nyelvnek, mellyek ennek az Európai napnyugoti nyelvek fölött valami elsőséget adhatnak ? II-szor Mennyire használhatni a külföldi hires Tudósoktól rendbe szedetett közönséges Grammatikának ujabb találmányait a Magyar Nyelvre nézve? (Édes Gergely)

Rövid rajza a’ Gömöri Dialektusnak (Ismeretlen [B. S.])

Steganographia vagy öszve vont irás, mint a régtől fogva ohajtott Tachygraphiának, Szapora Irásnak, Fasigraphiának, Közönséges Irásnak, Philosophica Lingvanak, Közönséges nyelvnek Talpköve (Gáthy István)

Stenographia, Tachygraphia, Pasigraphia Universalis Lingva Rövid Foglalatja (Gáthy István)

Számadás. Az Irás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

Szíves Barátimnak az indító okokot, mellyek tőllem megkívánták, hogy az Analitikát deákúl írjam, nyilván előadni, kötelességemnek tartom (Verseghy Ferenc)

Szó-beszéd a Tudományok állapottyáról és Különös Nemeiről (Peretsenyi Nagy László)

Szóhangtan (Szemere Pál)

T. T. Kazinczy Úr által a’ Magyar Verselésbe behozott elisiók eránt (Horváth József Elek)

Tabelláris próbatétek (Szemere Pál)

Tárgy és Nyelv a’ költésben (Szemere Pál)

További Értekezés a Magyar olvasó publikum öregbitéséhez (Kis Pál)

Toxotomia (Ismeretlen)

Töredékes dolgozatok (Szemere Pál)

Tudományos Torlás (Kassai József)

Tudósitás a Nemzeti Játékszin előmeneteléről. A Szép Litteraturai Ajándékba (Ismeretlen)

Ujj-észrevételek ezen közmondásról sub Rosa (Ismeretlen [A’ Bártfai Levelek Vi’sgálója])

Valjon lehet és kell-e a’ Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a’ Magyar Hazában élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen? (Ismeretlen)

Válogatott állítások a’ magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak Szombathelyi Egyházi Megye Áldozó Papjának, Philosophia’ Doctorának, Mathesis és Magyar Nyelvtudomány’ Tanítójának Útmutatása szerint (Ismeretlen)

Van nyugvó v a’ magyar nyelvben is (Beregszászi Nagy Pál)

Vannak-e a Magyar Nyelvnek olly jeles tulajdonai, mellyek annak az Európai Napnyugoti Nyelvek felett, valami elsőséget adhatnának? (Zabka Márton)

Vázolat (Szemere Pál)

Védelme A Magyar Nyelv és Nemzet Tsinosodása hátramaradásának – és Fogyatkozásának –! (Peretsenyi Nagy László)

Vélekedés a’ Nyelv-mívelés dolgában (Ismeretlen [S.])

Vélemény a birtokot jelelntő szavaknak Tárgyokban (Ismeretlen [K. E.])

Véleményetske: miképpen lehetne még a’ Magyar Nyelvet elő mozdítani (Racz Jósef)

Világosítás, Ásiában’ a’ Kaukaszus hegyén lakozó avarok’ és kúnságiak’ nyelvének magyartalansága eránt (Jerney János)

Világosodás, Kereszténység és Haza! (Podmaniczky Károly)

Vissza-Igazitás (Almási Balogh Pál)

Vizsgálatok a' Magyar nyelv körül (Toldy Ferenc)

…el kell, úgy hiszem azt, mondanom… (Kazinczy Ferenc)

1) Dissertatio Philologica de Vocabulorum derivationa ac formatione in Lingva Magyarica [...], 2) Ó és Új magyar [recenzió] (Kazinczy Ferenc)

1). A’ Filosofiának elöljáró Értekezései [...] 2). A’ Filosofiának summás Rajzolatja [recenzió] (Rumy Károly György)

A’ felső Magyar-Országi Minerváról, és annak nyelvbeli hibáiról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ magyar Nyelvtudomány rövid Foglalatja, a’ kisebb tanulók számára [recenzió] (Guzmics Izidor)

A’ Magyar Tudosókhoz. I. Faludi Ferencz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisról, és a’ mai Nyelvrontók’ (?) törekedéseiről [recenzió] (Szentmiklóssy Alajos)

A’ Mondolatnak, ’s rá való Feleletnek Megítéltetése (Balla Károly [Z.])

A Tövisek és Virágok Széphalom (Sáros Patak) 1811. 52. lap. 8-adr. Motto: Erke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel nicht da. Goethe [Recenzió] (Szemere Pál)

Ableitung und Erklärung des National - Namens Magyar [recenzió] (Horvát István)

Ajánlásra méltó Könyvek (Thaisz András)

Allgemeines Deutsches Reim-Leixcon herausgegeben von Peregrinus Syntax [recenzió] (Thaisz András)

Auróra Hazai Almanach, kiadá Kisfaludy Károly 1827 [recenzió] (Fenyéry Gyula)

Auróra, hazai almanach, kiadá Kisfaludy Károly. Hetedik év, 1828 [recenzió] (Toldy Ferenc)

Az 1819-ik esztendei Tudományos Gyűjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Az 1820-dik esztendei Tudományos Gyüjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Az 1830diki Auroráról (Toldy Ferenc)

Az Aaraul: „Uiberlieferungen zur Geschichte unserer Leit" tzímű tudományos havi írásba egy Hazánkfia által iktatott, ’s a’ Magyar Országi Tótok magyarosításokról szólló értekezésnek esmértetése (Ismeretlen)

Az egésséges emberi test Boncztudományának alap vonaljai [recenzió] (Vörösmarty Mihály)

Az Új Holmi’ első csomójának kritikai megitéltetése (Szemere Pál)

Bírálat a Tövisek és Virágokról (Ismeretlen)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás [recenzió] (Bugát Pál)

Egygy barátságos Szem-ügy. A’ túdós, és nagyon tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébános úrnak magyar nyelv’ tanító könyvére (Ismeretlen)

Észre vételek azon Munkátskáról, mellynek czime ez: Öröm Ünnep sat., Kiadta Papp Jósef, Pest, 1824, Petrózai Trattner János Tamásnál (Papp József)

Észrevételek és Megjegyzések a’ Tudományos Gyűjteményhez (Ismeretlen [L. J.])

Felső Magyar-országi Minerva. Folyó Irás 1826. 2-dik Negyed [recenzió] (Thaisz András)

Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen [recenzió] (Horvát István)

Grammatica Ungherese. Ad uso del’ Italiani [recenzió] (Guzmics Izidor)

Gyógyszeres Értekezések [recenzió] (Zádor (Stettner) György [Fenyéry Gyula])

Ifjúság számára írt könyvek (Folnesics Lajos)

Ik-végezet igéinkben [recenzió] (Beregszászi Nagy Pál)

Jegyzetek Kazinczy vitatásaira (Döbrentei Gábor)

Jutalom feleletek a’ Magyar nyelvről a’ Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei kérdéseire [recenzió] (Thaisz András)

Karl Szeleczkey, öffentlichen Professors am evangelischen Lyceo zu Preszburg, franzözische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

Kazinczy Ferencz’ Munkáji. Szép Literatúra (Ismeretlen [N.])

Kérdés. Kell-e már a’ Reformátusok’ felsőbb Oskoláiban némelly Tudományokat Anyai Magyar Nyelven tanítani? (recenzió) (Horvát István [B. V. L.])

Könyv visgálat, Vitéz Gerstner Ferenc és Vargha János utakról, hajózható csatornákról és vasutakról irott, 1828-ban megjelent művéről szóló ismertetés (Ismeretlen)

Könyv-esmértetés. Elenchus vocabulorum Europaeorum (Beregszászi Nagy Pál)

Könyv-visgáltatás. 1) De nativa sermonis Hungari Euphonia (Ismeretlen)

Könyvajánlás. Franczia grammatika… (Ismeretlen [S. F. J.])

Kresznerics szótára (Ismeretlen)

Kurzgefasste und doch vollständige englische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv [recenzió] (Ismeretlen [Hady])

Lingva Universalis [recenzió] (Thaisz András)

Magyar nyelv tanító Könyv [recenzió] (Ismeretlen [T. J.])

Magyar Szótár, Gyökér-renddel és Deákozattal [recenzió] (Bajza József, Bártfay László)

Meg czáfolások közé (Ismeretlen)

Ó és újj Magyar, vagy: Rövid Értekezés, miképpen kelljen az ó Magyarsággal az újjat egyesíteni? (Ismeretlen [J. J.])

Prof. Szabó József: A’ dicső magyar szó’ ’s nyelv’ őskoru régisége [recenzió] (Toldy Ferenc)

Riska (Fer.) és Schottki (Jul. Max.) Oesterreichische Volckslieder [recenzió] (Ismeretlen [J.***])

Rövid Észrevételek A’ Tudományos Gyűjteményben eddig elő fordúlt külömbféle tárgyokról (Endrődy János)

Toldalék-Észrevételek Gróf Széchenyi István Hitel czimü munkájához (Ismeretlen [Egy hazafi])

A Magyar Grammatika Kézi Könyve (Toldy Ferenc)

A Magyar Nyelv Historiája (Horvát István)

A Magyar nyelv tudományos ösmérete, helyesebben a Magyar literatura története (Horvát István, Nagy Alajos Anzelm)

A Magyar Nyelvnek Tudományos Története (Horvát István)

A Magyar Philologia (Horvát István)

A nyelvtudomány felosztásának sematikus ábrázolása (Horvát István)

A’ szombathelyi bölcselkedést halgató két osztálybeli nemes ifjúságnak (Horváth József Elek)

A Tudomány – s Nyelv-Tanitás helyes öszveköttetéséről a Felsőbb Tudományos Intézeteken (Miklós László)

Czigány grammatika (Szmódi János)

Feltételek a’ nemzeti litteraturából (Ivánszky Antal)

Ítéletes Magyar Nemzeti Nyelv-tanító (Kassai József)

Kérdései a magyar nyelv tudományos történetéből (Horvát István)

Magyar Grammatika avagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar Helyesirástan (Horvát István)

Magyar Literatura (Horvát István)

Magyar Litteratura (Horvát István)

Magyar Nyelv Mester vagy is A’ Magyar nyelv’ természetét előadó ’s törvényeit tanító Mester (Édes Gergely)

Magyar nyelv-tanító könyv, melyly a’ magyar beszédnek, és írásnak szabásait meg-ítélve, gántsolva, és meg-választva adja-elé (Kassai József)

Magyar ortografia Bevezetés gyanánt a’ Nyelvtudományra (Papp Ignác)

Magyar, Török, Német Szókönyv (Maróthy Mátyás)

Rövid Útmutatás a’ Magyar Nyelv’ taníttására (Ismeretlen)

Török Grammatika. Kisded Magyar, Török, Német Szótárral (Maróthy Mátyás)

A’ Filozofiának Talpigazságira épített felelet (Verseghy Ferenc)

A magyar helyes irás fő rendszabásairól (Georch Illés)

A Magyar Nemzeti Muzeum 1820. és 1824. pályatételére beküldött dogozatok (Ismeretlen)

A magyar nyelv (Stancsics Mihály)

A magyar nyelv dialectusairól (Pálóczi Horváth Ádám)

A Magyar Nyelvnek Elsősége az Európai Nyelvek felett (Gáthy István)

A magyar nyelvnek tökélletesítése új szavak és új szóllásmódok által (Teleki Jósef)

A Marczibányi Familia három jutalomkérdése a magyar nyelvről 1815., 1816. és 1817. esztendőre (Miller Jakab Ferdinánd)

A Nemzeti Muzeum 1817 esztendőre való Jutalom-kérdéseire tett Feleletek (Kassai József)

A Nemzeti Muzeum 1818 esztendőre való Jutalom kérdésére tett Felelet (Kassai József)

A Nemzeti Muzeumnak Jutalom kérdéseire való Feleletek. 1816 esztendőre való kérdés (Kassai József)

A Tudományos Gyüjteménynek, e folyó 1818-ik Esztend. II-ik Kötettye 122-ik lapján a Magyar hellyes Irásban, mint kellessék a C. cs-el vagy ts-el vagy ellenben, jobb légyen e a cs-el élés a ts-nél? (Mocsáry Antal)

Az Irás a Beszéd Beszédjének Beszédje (Széchy Károly György)

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Muzeum 1818., 1820., 1821. és 1822. évre kiadott pályakérdései] (Horvát István)

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Múzeum jutalomtétele 1819. és 1820. évre] (Ismeretlen)

Cím nélkül [Felhívás a Causa és a Ratio szó magyar fordítására] (Thaisz András)

Cím nélkül [Gróf Pongrácz Terézia jutalom tétele a magyar nyelvről] (Miller Jakab Ferdinánd)

Cím nélkül [„A’ Nemzeti Literatura csinosodásának akadályairól” készült magyar nyelvű pályaművek eredményhirdetése] (Ismeretlen [Z.])

Egy tökélletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja (Teleki Jósef)

Elmélkedés a magyar dialectusról, lexiconról, és helyesirásról (Gáti István)

Felelet a’ Tudományos Gyűjtemény’ mult 1818-ik esztendei II-dik kötetében tett kérdésre (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

Felelet Mind az öt Kérdésre, melj 1817dik Esztendőtől fogva 1820dikig a Magyar Nyelv kimivelése ügyében feltétetett (Kollár György)

Felelet philologiai kérdésekre (Holéczy Mihály)

Felelete a benn irtnak a Magyar Museum által 1820-ban November 15dikére tett ezen Jutalom kérdésre: Menynyire lehet használni a Külföldi hires Tudosoktól rendbe szedett közönséges Grammatikáknak ujjabb Találmányit a Magyar Nyelvre nézve? (Gáthy István)

Igénytelen kisérlete Veszprém vidéki nehány helynevek értelmezésének (Örsi Mórocza Dániel)

Jutalom Hirdetés [A Marczibányi Alapítvány jutalomkérdéseiről] (Horvát István)

Jutalom tétel [az új magyar szók helyesbítésére és összegyűjtésére] (Ismeretlen [Orthophilus])

Jutalom Tétel [ts-sel vagy cs-vel helyes-e írni] (Ismeretlen [Y])

Jutalom Tétel [„A’ Palótzság Esmértetése különbféle tekéntetben” című munka megírására] (Ismeretlen [Egy Hazafi])

Jutalom-felelet ezen Kérdésre: Vagynak-e az Erdély Országi Magyar nyelvnek a Magyar Országi Nemzeti nyelvre különösségei? Ha vannak, mellyek azok, és mellyek egyenesen a Székelység Magyar nyelvének különös tulajdonai? (Kováts Tamás, Rudics Máté)

Jutalom-kérdések [a Marczibányi Alapítvány nyelvi témájú pályázatainak kiírása] (Ismeretlen)

Jutalomtételek 1819. Esztendőre (Szeder Fábián)

Két kis paraszt Gyermek’ mindennapi szavakkal való Beszélgetése (Budafalvi Bors Sámuel)

Koncz József felelete a magyar n. Muzeum által 1820-ban kihirdetett négy pályakérdésre (Koncz József)

Magyar Nyelv és Irás elsősége az Európai Nyelvek felett, egy Philosophusi Nyelv rövid Rajzával, a Magyar Muzeum által tett Jutalom Kérdésre (Gáthy István)

Magyar! Mit jelent ezen Szó: Magyar? (Mándi Balla Károly)

Magyar-mutató tűkör (Mikusay János)

Magyarkodás, A Nemzeti Muzeumnak Jutalomkérdései való Feleletek. 1815. esztendőre való kérdések (Kassai József)

Magyarkodás. 1815. esztendőre való jutalom-kérdés (Kassai József)

Második felelet a Tudományos Gyüjtemény multt 1818-ik esztendei II-dik kötetébenn tett kérdésre: valljon a c, cs, és cz-vel, a vagy a ts és tz-vel való élés egygyez-é meg jobban a Nyelvünk Filozófiájával? (Kassai József)

Mennyire Lehet Használni A Külföldi Hires Tudósoktól Rendbe szedetett Közönséges Grammatikának Ujabb Találmányait A Magyar Nyelvre Nézve? (Szemere Pál)

Minden nyelvét szerető Magyarhoz! (Zvornik)

Minő neveket tulajdonítottak a régi történetírók a magyar nemzetnek? s a t. (Kereszturi József)

Pályafeleletek a magyar nyelv ügyében (Horváth Ádám)

Pályamunka a m. n. Muzeum által 1815-16-17-re feltett jutalomkérdésekre (Mólnos Dávid)

Philológiai Kérdések (Edvi Illyés Pál)

Próbatétel a magyar helyes irás philosophiájára (Kolmár József)

Segéd-felelet… Teleky László… által feltett következő kérdésre: Miképpen lehetne a Magyar helyes Irást az egymással ellenkező szokások, és önkényes vélemények helyett Filozofiai Principiumokra épiteni? (Szemere Pál)

A Bontzolás Tudománnyának Tulajdon vagy Mesterségi szavainak (Terminus technicus) le irása (Cservenyák János)

A Böltselkedés Tudományjának Történet-irása, mellyet forditott Fel-Apáthi Molnár Sándor… Ehez járulnak A Böltselkedésben elő-forduló Mester-szavak (Fel-Apáthi Molnár Sándor)

A Magyar Kitonitsbol a Törvényes Deák Szóknak magyar forditások (Szedteki Nemes Ferenc)

A’ Magyar Országiaktól külömböző Erdélyi szavak (Döbrentei Gábor)

A Metafizika Lehetőségéről, leforditotta Marjay Albert, Magyar filozófiai műszavak jegyzékével (Marjay Albert)

A’ Pesti és Budai Házi Secretarius vagy is (Farkas Elek, Kövy István)

A’ Somogyi köznép között forgó Szavak, jelentéseikkel együtt (Ismeretlen)

A’ társalkodásbeli Szotár [Conversations Lexiconról] (Ismeretlen [Y.])

A’ tisztbéli Irás’ módjának saját szavai (Ottlik Dániel)

Archaeo-Neologicon (Helmeczy Mihály)

Baranyai Szótár (Tóbi Antal)

Baranyai Szótár-pótolék (Jerémiás Sámuel)

Borsodi Magyar-Nyelvű Szóradék (Jánosfy Rajnald)

Elavúlt magyar szavak, mellyek most ritkábban vagynak szokásban (Döbrentei Gábor)

Gazdag szótár magyar, német és deák nyelven (Simai Kristóf)

Gazdasági szótár (Bitnitz Lajos)

Gyökérösmérő és Magyar gyökszótár (Ormós József)

Honni törvény szótár (Puky Károly)

Index Alphabeticus continens varias voces hungaricas, praesertim difficilieres, aliaque notatu digna, I (Gombos Imre)

Index Alphabeticus continens varias voces hungaricas, praesertim difficilieres, aliaque notatu digna, II (Gombos Imre)

Jogi formularium (A Hivatali Levelezésnek Módos Szavai) (Ismeretlen)

Magyar eredetű görög héber és oláh szók (Döbrentei Gábor)

Magyar közmondások (Kresznerics Ferenc)

Magyar szók és kifejezések (Dessewffy József)

Magyar szók szemelvénye (Nagy Gábor)

Nagy Sámuel, Magyar Dictionárium, avagy ollyan Szó Könyv, melly a Magyar akár Ásiai, akár Európai eredetü Szavainkat, Anya Gyökereiknél fogva, és azokból származó Leány szavaink Ágadzását rendbeszedi (Nagy Sámuel)

Nagyságtudományi műszavak (Bitnitz Lajos)

Némelly ritkább Magyar szavak, helyes Kiejtések s Közmondások Gyüjteménye (Laszkalner Antal)

Nyelv és Literatura (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti feljegyzések, szólisták (Kazinczy Ferenc)

Polgári és pörös szótár (Pauly Károly)

Satyricus szókönyv (Oszterhuber Móricz)

Származtató Magyar-Diák ’s Diák-Magyar Szó-könyv (Kassai József)

Szó-könyv (Boros István)

Szógyűjtemények (Kazinczy Ferenc)

Szómagyarázatok, szólajstromok, valamint egy feljegyzés ezzel a címmel: CS e vagy TS? (Kazinczy Ferenc)

Tót származásu Magyar Szók (Hajnal János)

Vas Vármegye Kemenes-aljai Járásbéli magyar szó-tár (Lévai László)

Vaszar-vidéki (Veszprim megye) különös szavak lexicona (Kurucz Kilián)

A’ ditső Marczibányi Familia Tudományos Jutalom Tételének fényes Kiosztatása (Horvát István)

A’ ditső Marczibányi familia’ Tudományos jutalom-tétele, ’s annak első fényes kiosztatása (Horvát István)

A’ Frantzia Országi Akadémiákról, vagy Tudós Társaságokról (Ismeretlen [-i-])

A’ Keszthelyi Helikon (Ismeretlen [Egy jelen voltt vendég])

A’ Sopronyi Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827 (Edvi Illés Ádám)

bőjt más hava XXIII-dikán MDCCCXX. esztendőben (Horvát István)

Cím nélkül [Aranka György Nyelvművelő Társaságáról] (Ismeretlen [T. J.])

Cím nélkül [Híradás Peretsenyi Nagy László Mester Szavak című munkájáról] (Trattner)

Erdélyi Magyar Tudós Társasság (Ismeretlen [J.])

Hiradás Kresznerics’ Szótáráról (Fenyéry Gyula)

Intézetek [a Dunántúli Ref. Egyházkerület intézkedései a magyar nyelvért] (Edvi Illyés Pál)

Intézetek [a magyar nyelv terjesztését elősegítő intézekeről] (Vittek János)

Intézetek [híradás a Magyar Tudós Társaság alapulásáról] (Vörösmarty Mihály)

Intézetek [Vas vármegyei rendelkezései a magyar nyelvért] (Széll Imre)

Intézetek. Posoni Magyar Helikon (Rumy Károly György)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1827-ik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Jelentés a’ Tudományos Gyüjtemény’ 1831. évi folytatásáról (Vörösmarty Mihály)

Jelességek [A nádor neje magyarul tanul Folnesics Lajostól] (Ismeretlen)

Jelességek [tudósítás a magyar nyelv gyarapítására tett intézkedésról] (Thaisz András)

Kihalt Tudósok és Írók (Moldoványi Antal)

Kivonás e’ feleletből: Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation (Ismeretlen [Y])

Külföldön a’ magyar Literaturának terjesztése (Vörösmarty Mihály)

Magyar literatúra Angliában (Toldy Ferenc)

Magyar Prédikátió Jénában, és Tübingában (Rumy Károly György)

Nemzeti nyelvünk’ állapotja az Evangyélikusok Posonyi oskolájokban (Homokay Pál)

Öröm-Ünnep, az az folyó és kötett Beszédek (Ismeretlen)

Részes Kivonás Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27-dik napján… Sopron Városába… tartatott köz gyülésének a Jegyző Könyvéből (Kis János)

Részes Kivonás. Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27dik napján Tekintetes Nemes Sopron Vármegyének Szabad, ’s Királyi Sopron Városába folyvást tartatott Köz Gyűlésnek a’ Jegyző Könyvéből (Hőgyészi Pál)

Szóllás a’ Magyar Nemzeti Muzeumban (Kultsár István)