Szerzők

A Bereg Vármegyei Dialectusnak és közbeszédnek esmertetése

A’ felső Magyar-Országi Minerváról, és annak nyelvbeli hibáiról

A’ Magyar beszédbeli hibákról

A’ Magyar nyelv ’s Literátura gyarapodásáról, és a’ beszéd ’s irás tökélletesedésének akadályjáról

A’ Magyar nyelvnek igen különös és legnehezebb tulajdonságairól az igékben

A' mai sok-féle Nemzeteknek 's Nyelveknek eredetekről

A’ Nemzeti nyelvünk’ tanúlásának szükséges voltáról

A’ nyugvó j-ről, Nemzeti nyelvünkben

A’ Sánskrit nyelvről

A Tudományos Gyüjtemény 1822-diki folyamotjának 4-ik kötetében a 119-dik lapon ki tett kérdések közzül ezen 3-dikra: Mitsoda be folyása vólt a deák nyelv belső alkotmányának a magyar nyelv belső alkotmánnyába?… Próbafelelet

A’ Tudományos Gyüjteményből kihagyatott két darab értekezés. I.) Penna-háború, nemzeti nyelvünk’ dolgábann, II.) A’ pataki collégiumról tett tudósítás’ megvisgálása. A’ Tudós Közönség’ ítéletére botsáttatik

Az ik-be végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról

Értekezés A Magyar Declinatióról és Conjugátióról

Értekezés, a' magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről, vagy is ragasztékokról) azoknak eredetekről, fontosságokról 's hathatósságokról – nyelvünkben

Értekezés. A magyar nyelvbeli függelékekről vagy ragasztékokról

Ik-végezet igéinkben

Ik-végezet igéinkben [recenzió]

Könyv-esmértetés. Elenchus vocabulorum Europaeorum

Némely fijatal Tudósaink nyelvünket…

Némelly észervételek azon észrevételekről, mellyeket a’ magyar Szókötésre írt Virág Benedek

Némelly észrevételek és megjegyzések a mejj szóról irt két különös értekezésre…

Van nyugvó v a’ magyar nyelvben is

1) Dissertatio Philologica de Vocabulorum derivationa ac formatione in Lingva Magyarica [...], 2) Ó és Új magyar [recenzió]

[Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc levelei 1823-ból]

A bővítésről

A' Cz' és Cs' Apologiája. - Dunaiság - Tiszaiság

A Glottomachusok bevezető

A’ Magyar Nyelvről, annak természetéről, mostani koráról ’s szükségeiről

A’ Magyar Nyelv’ szép elsősége, kevés szóval sokat mondhatni

A' miket itt Szontagh társunk…

A Nyelv, Az Irás Feltalálása; A Magyar Nyelv Bölcsője, s Legrégibb Maradványaink

A' Nyelv, az Irás' feltalálása; a' Magyar Nyelv' Bölcsője, 's legrégibb Maradványaink

A’ Nyelvrontók

Az uj szókról

Dayka’ élete

Egy és nem egy a’ magyar Nyelv. Kazinczy Ferencztől közli Ponori Thewrewk József

Előbeszéd Sallustnak forditásához

Feljegyzés a Mondolatról

Homiliák, Magyar Nyelven, a XVIdik Századból

Kazinczy’ Antikritikája

Kisfaludy Sándornak és Kazinczy Ferencznek Fő Tisztelendő Ruszek Jósef Hahóti Apát Urhoz irt Tudományos leveleik

Kisfaludy Sándornak és Kazinczy Ferencznek Fő Tisztelendő Ruszek Jósef Hajóti Apát Urhoz irt Tudományos Leveleik

Nyelv és Literatura

Nyelvészeti és irodalomtörténeti írások

Nyelvészeti feljegyzések, szólisták

Nyelvészeti tárgyú cikkek az 1810-es és 1820-as évekből

Nyelvgéniusz

Orthográfiai állatásai

Orthographiánk fő törvényei ezek lehetnének

Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél

Szógyűjtemények

Szómagyarázatok, szólajstromok, valamint egy feljegyzés ezzel a címmel: CS e vagy TS?

Tövisek és Virágok

Wieland Adelung ellen: mi a tiszta németség?

Wieland Adelung ellen: Mi a Tiszta Németség?… Tükörül azoknak, kik Nyelvrontást emlegetnek, s kérdezgetik: Mi a Magyarság? – s intésül a szerfelett merészeknek

…el kell, úgy hiszem azt, mondanom…

A Tz és Ts betükről

Az Aradi Hivségnek kinyilatkoztatott Záloga. Az 1818. Esztendőbéli Februárius 12-dik Napjára. Beszéd… I-ső Ferentznek Születése Napján

Az Uj-Holmi Szerzőjéhez Tudós Czinke Ferentz Urhoz, Peretsenyi Nagy László!

Cím nélkül [Magyar nyelvünknek…

El határozása E Kettőnek: I-ször Hogy a Honnos és Magyar ez leg régiebb lévén, valamint Magábul Népes Gyarmatokat, ugy az által más Nemzeteknek Nyelvet is adott

Eredeti Kézi Irások az Elődiekből

Felelet azon kérdésre, III-dik az 1817 Esztendőben, mellyik vólna azon legalkalmatosabb mód, melly szerént egy tökélletes Magyar Szókönyvet… lehetne késziteni?

Felszóllalkozás Az Oláh nyelv mellett, Kik Magyar és Erdély Ország Szélein most lakoznak

Ki-vonások a' Magyar Ékes-Szóllásnak bővebb Ismértetésére nézve

Magyar Nyelv-ere – vagy is – A Közönséges Emberiség meg-szóllamlásának eredeti Hangjáról

Megeggyesztetése Az Ó és Uj honnyi Beszéd szabásait követő Magyaroknak, az Eredeti – vagy is Gyökér Szavak, s Ágozatainak Kikeresése – s foglalatos Előadása által

Megigazítás Némelly viszsza-éléseknek - mellyek a' Magyar hellyes-írás ellen ártatlanúl Követtettnek

Módositható Utmutatás: Miképpen kellenék a hazai Magyar Nyelv-tenyésztésének öregbedését legérdeklőbben elémozdittattni???

Szó-beszéd a Tudományok állapottyáról és Különös Nemeiről

Védelme A Magyar Nyelv és Nemzet Tsinosodása hátramaradásának – és Fogyatkozásának –!