Szerzők

A’ barátságos Szem-ügyre tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébánostól íratott, és Kassán ki-nyomtattatott feleletről egygy két szó

A Birtok előtt álló Birtokost a 3.ik esetbe kellene tenni

A Duna Meljéki, és Tiszavidéki Magyarság szemközt állva

A magyar Alphabétumról a Tudományos Gyüjtemény számára

A Magyar Alphabétumról szólló Irásba a következő változtatásokat kell felvenni

A’ Magyar Hazának ’s Nemzetnek Elsőségeiről, ’s a’ Nyelv’ tökélletesítéséről

A Magyar Literaturának Egy része, melly A Királyi Fő Helytartó Tanátstól illy tzim alatt: Brevis Institutionum Lingvae Hungaricae adumbratio: helyben hagyott Intézet szerént kimiveltetett

A Magyar Nemzeti Muzeum 1820. és 1824. pályatételére beküldött dogozatok

A Magyar Szó Régisége

A modestiának magyar nevérűl

A műveltség, emberség és emberiség nevekrűl

A Nemnek a Magyar Nyelvben lejendő béhozatása ellen

A’ Nemzeti Culturáról közönségesen. (Folytatás)

A’ Somogyi köznép között forgó Szavak, jelentéseikkel együtt

A Tudományos Gyűjtemény 1825beli második kötetébe találtato Tzikkelyhez, melynek ez a neve: Litteraturánk akadállyairól, egy két szó, - még egynéhány szó

Az Aaraul: „Uiberlieferungen zur Geschichte unserer Leit" tzímű tudományos havi írásba egy Hazánkfia által iktatott, ’s a’ Magyar Országi Tótok magyarosításokról szólló értekezésnek esmértetése

Az egyházi magyar ékesszóllásról való barátságos tanácskozatoknak folytatása

Az ik-végzet igéinkben

Az újítók /Három jelenésben a nyelvújításról/ vers

Barátságos s ügyes Felelet azon Barátságos Szem-ügyre

Bírálat a Tövisek és Virágokról

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Múzeum jutalomtétele 1819. és 1820. évre]

Egy barátságos kérés, Nemzeti Iróinkhoz

Egy keveset a Helyesirásról

Egygy barátságos Szem-ügy. A’ túdós, és nagyon tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébános úrnak magyar nyelv’ tanító könyvére

Előszó

Erdélyből. Magyar Nyelven megjelenő Munkákról jelentések

Értekezés A Magyar nyelv tökélletességének előmozditásáról

Észrevételek

Euphoniáról

Fejtegetése a Hazai Literátura Pallérozására lántzoló kötelességnek

Folytatása a Literáturát hátráltató akadályoknak

Hol vette magát ez a szó: Idomtalan?

Hozzá adások, és Észre vételek. Az 1826-diki Tudományos Gyüjteménynek 2-ik Kötetyében feljövő Baranya Vármegyei szókra, s jegyzésekhez

Javallat a Tudom. Gyüjteménynek kapósabbá tevésére

Jegyzőkönyvi kivonat a Pest vármegye a közgyűlésén Marczibányi István által tett alapítványról 1815-ben

Jelességek [A nádor neje magyarul tanul Folnesics Lajostól]

Jogi formularium (A Hivatali Levelezésnek Módos Szavai)

Jutalom-kérdések [a Marczibányi Alapítvány nyelvi témájú pályázatainak kiírása]

Könyv visgálat, Vitéz Gerstner Ferenc és Vargha János utakról, hajózható csatornákról és vasutakról irott, 1828-ban megjelent művéről szóló ismertetés

Könyv-visgáltatás. 1) De nativa sermonis Hungari Euphonia

Kresznerics szótára

Legrégibb magyar nyelvemlékek

Magyar nyelv-nyomozó

Meg czáfolások közé

Mondolat A Magyar Nyelv ki-miveléséről, és azt tárgyazó külömb féle Segédekről

Némely Recensiok iránt való észre vételek

Neo és Orthologia c. vers

Oswald Zsigmond

Öröm-Ünnep, az az folyó és kötett Beszédek

Rövid Útmutatás a’ Magyar Nyelv’ taníttására

Toxotomia

Tudósitás a Nemzeti Játékszin előmeneteléről. A Szép Litteraturai Ajándékba

Valjon lehet és kell-e a’ Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a’ Magyar Hazában élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen?

Válogatott állítások a’ magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak Szombathelyi Egyházi Megye Áldozó Papjának, Philosophia’ Doctorának, Mathesis és Magyar Nyelvtudomány’ Tanítójának Útmutatása szerint