Közlemény

1) Dissertatio Philologica de Vocabulorum derivationa ac formatione in Lingva Magyarica [...], 2) Ó és Új magyar [recenzió] (Kazinczy Ferenc)

1). A’ Filosofiának elöljáró Értekezései [...] 2). A’ Filosofiának summás Rajzolatja [recenzió] (Rumy Károly György)

[Jegyzet Az ideálok című versfordításhoz] (Dessewffy József)

[Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc levelei 1823-ból] (Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Szemere Pál)

A’ Birtokot jelentő Szavakról (Szeder Fábián)

A’ Cz. vagy Tz-vel élésről (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

A’ ditső Marczibányi Familia Tudományos Jutalom Tételének fényes Kiosztatása (Horvát István)

A’ felső Magyar-Országi Minerváról, és annak nyelvbeli hibáiról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Frantzia Országi Akadémiákról, vagy Tudós Társaságokról (Ismeretlen [-i-])

A’ Hazai Nyelv és Tudományosság (Batsányi János)

A’ Keszthelyi Helikon (Ismeretlen [Egy jelen voltt vendég])

A’ Költői figurákról (Ismeretlen [P. Sz. A.])

A’ Magyar beszédbeli hibákról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Magyar Betűírásról (Orthographiáról) (Dessewffy József)

A’ Magyar Grammaticának megállapításáról (Szeder Fábián)

A’ Magyar Hazának ’s Nemzetnek Elsőségeiről, ’s a’ Nyelv’ tökélletesítéséről (Ismeretlen)

A’ Magyar Irás-mód’ mostani állapotjáról. HALOTTAK’ BESZÉLGETÉSE. Báróczi, Versegi, később Révai és Barcsai (Döbrentei Gábor)

A’ Magyar Könyvek’ Terjesztésérűl (Vitkovics Mihály [Vidényi])

A’ Magyar Literatura’ betsületének Megmentése (Thaisz András)

A’ Magyar Literaturának menetele (Kovács Sámuel)

A’ Magyar Nemzet’ Culturájáról különösen (Ismeretlen [Y])

A’ Magyar nyelv pallérozásáról való észre vételek (Ismeretlen [B. P.])

A’ Magyar nyelv tisztogatását tárgyazó Intézet és Vélekedés (Ismeretlen [P. O.])

A’ Magyar nyelv ’s Literátura gyarapodásáról, és a’ beszéd ’s irás tökélletesedésének akadályjáról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Magyar nyelvbe behozandó Nemről (Simon Florent P. M. T.)

A’ Magyar nyelvbeli Dialectusokról (Szeder Fábián)

A’ Magyar nyelvmivelők között lábra kapott selypségről (Szetsődy János)

A’ Magyar nyelvnek igen különös és legnehezebb tulajdonságairól az igékben (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Magyar Nyelvnek, a’ mértékes Versekre, minden más Nyelvek felett való alkalmatos volta (Sebestyén Gábor)

A’ magyar Nyelvtudomány rövid Foglalatja, a’ kisebb tanulók számára [recenzió] (Guzmics Izidor)

A’ Magyar nyelv’ állapotja Gymnásiuminkban (Czuczor Gergely)

A’ magyar nyelv’ fő törvényjeiről (Ismeretlen [G. L.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetése módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar Nyelv’ szép elsősége, kevés szóval sokat mondhatni (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar Stylisticát tárgyazó észrevételek (Horváth Zsigmond)

A’ Magyar Tudosókhoz. I. Faludi Ferencz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisról, és a’ mai Nyelvrontók’ (?) törekedéseiről [recenzió] (Szentmiklóssy Alajos)

A’ Magyar Vers-szerzés Mesterségéről szóllló Gondolatai Gróf Teleki Lászlónak (Teleki László)

A’ Magyarok’ Vezeték’ Nevei (Sebestyén Gábor)

A’ mai kis Tatár Országi Magyar (Obernyik László)

A' mai sok-féle Nemzeteknek 's Nyelveknek eredetekről (Beregszászi Nagy Pál)

A Marczibányi Familia három jutalomkérdése a magyar nyelvről 1815., 1816. és 1817. esztendőre (Miller Jakab Ferdinánd)

A’ Mennyiséget jelentő szavakról (Szeder Fábián)

A' miket itt Szontagh társunk… (Kazinczy Ferenc)

A modestiának magyar nevérűl (Ismeretlen)

A’ Mondolatnak, ’s rá való Feleletnek Megítéltetése (Balla Károly [Z.])

A műveltség, emberség és emberiség nevekrűl (Ismeretlen)

A’ Nemes Jász, és két Kún Kerűletek Közönségeinek! (Mihálkovics József)

A’ Nemnek béhozataláról a’ Magyar Nyelvbe (Folnesics Lajos)

A’ Nemről (Simon)

A’ Nemzeti Culturáról közönségesen. (Folytatás) (Ismeretlen)

A’ Nemzeti Csínosodásról (Horváth József Elek)

A’ Nemzeti nyelvünk’ tanúlásának szükséges voltáról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ nemzeti nyelv’ betsülésének némelly példái (Kis János)

A’ Nemzeti Nyelv’ előmozdításáról (Sztrokay Antal)

A’ Nemzetiség és a’ Kultúra (Ismeretlen [A. J.])

A’ Neologismusokról avagy Szabad-é a’ Magyarban új szókat tsinálni és mennyire? (Thaisz András)

A' Nyelv gondolatinknak… (Szontagh Gusztáv)

A' nyelv vagy beszéd Filosófusi szemmel tekintve (Szigethy Gy. Mihály)

A' Nyelv, az Irás' feltalálása; a' Magyar Nyelv' Bölcsője, 's legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

A’ Nyelvek eredetéről, a’ Magyar Vezeték nevekről, azoknak eredetiségéről és a’ Familiákról. Folytatás (Gecse Dániel)

A’ Nyelvnek eredete, kifejlése, elágozása (Ismeretlen [A. J.])

A’ nyelvnek hármas befolyása az ember’ emberisítésébe, nemzetisítésébe és hazafiúsításába (Guzmics Izidor)

A’ nyelvnek származásáról (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

A’ nyugvó j-ről, Nemzeti nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Philologiára egy tekéntet (Ismeretlen [Y.])

A’ Rácz Nyelvrűl (Vidényi J.)

A’ Recensiókról (Füredi Vida)

A’ Redactiónak Kérése némelly T. T Írókhoz (Thaisz András)

A’ Sánskrit nyelvről (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Somogyi köznép között forgó Szavak, jelentéseikkel együtt (Ismeretlen)

A’ Sopronyi Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827 (Edvi Illés Ádám)

A’ Szótagoknak elválasztásáról (Ismeretlen [S. F.])

A’ társalkodásbeli Szotár [Conversations Lexiconról] (Ismeretlen [Y.])

A’ tiszteletet és életnemet jelentő szavakról (Szeder Fábián)

A’ ts és cs, tz és cz betűkről (Ismeretlen [B. S.])

A’ ts ügyében a cs ellen (Ertl Nep. János)

A’ Tudományos Gyűjtemény Olvasóihoz (Vörösmarty Mihály)

A' vádakat a' legtellyesebb védelem… (Ismeretlen [Szemere Pál])

A’ Vitézség csak a’ Nemzeti Csinosodás által dicsőiti meg a’ Nemzetet tokélletesen (Faddy Kristóf)

Ableitung und Erklärung des National - Namens Magyar [recenzió] (Horvát István)

Ajánlásra méltó Könyvek (Thaisz András)

Ajánlásra méltó Könyvek (Thaisz András)

Allgemeines Deutsches Reim-Leixcon herausgegeben von Peregrinus Syntax [recenzió] (Thaisz András)

Auróra Hazai Almanach, kiadá Kisfaludy Károly 1827 [recenzió] (Fenyéry Gyula)

Auróra, hazai almanach, kiadá Kisfaludy Károly. Hetedik év, 1828 [recenzió] (Toldy Ferenc)

Az 1819-ik esztendei Tudományos Gyűjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Az 1820-dik esztendei Tudományos Gyüjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Az 1830diki Auroráról (Toldy Ferenc)

Az Aaraul: „Uiberlieferungen zur Geschichte unserer Leit" tzímű tudományos havi írásba egy Hazánkfia által iktatott, ’s a’ Magyar Országi Tótok magyarosításokról szólló értekezésnek esmértetése (Ismeretlen)

Az algebrai megfogások nemzeti nyelvünkben előadásának probája (Ismeretlen [Bresztyenszky Adalbert])

Az anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyítása (Döbrentei Gábor)

Az egésséges emberi test Boncztudományának alap vonaljai [recenzió] (Vörösmarty Mihály)

Az egyházi magyar ékesszóllásról való barátságos tanácskozatoknak folytatása (Ismeretlen)

Az Ékesszóllásnak ismértetésére ’s felvilágosítására szolgáló némelly Jegyzetek (Balogh Sámuel)

Az Ember kíván tanúlni (Kovács Sámuel)

Az ifjú Szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején (Ismeretlen [Quaipelaquis])

Az ik-be végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról (Beregszászi Nagy Pál)

Az Írók’ megjutalmaztatásáról (Kis János)

Az Ó és Újj magyar… (Sípos József)

Az öszvetett Mássalhangzókan írásbali kettőztetéséről (Szeder Fábián)

Az újítók /Három jelenésben a nyelvújításról/ vers (Ismeretlen)

Baranyai Szótár (Tóbi Antal)

Baranyai Szótár-pótolék (Jerémiás Sámuel)

Beszéd a’ magyar nyelv ügyében (Czinke Ferenc)

Bírálat a Tövisek és Virágokról (Ismeretlen)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás [recenzió] (Bugát Pál)

Cházár András Úrnak, Tekintetes Nemes Gömör Vármegye' Tábla Birájának, ezen ugyan Nemes Gömör Vármegye által közöltetett Levele (Cházár András)

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Muzeum 1818., 1820., 1821. és 1822. évre kiadott pályakérdései] (Horvát István)

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Múzeum jutalomtétele 1819. és 1820. évre] (Ismeretlen)

Cím nélkül [Aranka György Nyelvművelő Társaságáról] (Ismeretlen [T. J.])

Cím nélkül [Felhívás a Causa és a Ratio szó magyar fordítására] (Thaisz András)

Cím nélkül [Gróf Pongrácz Terézia jutalom tétele a magyar nyelvről] (Ismeretlen [Jászföldi])

Cím nélkül [Gróf Pongrácz Terézia jutalom tétele a magyar nyelvről] (Miller Jakab Ferdinánd)

Cím nélkül [Híradás Peretsenyi Nagy László Mester Szavak című munkájáról] (Trattner)

Cím nélkül [Magyar nyelvünknek… (Peretsenyi Nagy László)

Cím nélkül [Nemzeti Litteraturának kedvellése…] (Ismeretlen [J.])

Cím nélkül [„A’ Nemzeti Literatura csinosodásának akadályairól” készült magyar nyelvű pályaművek eredményhirdetése] (Ismeretlen [Z.])

Döbrentei Gábor és Kölcsey Ferencz leveleikből (Döbrentei Gábor, Kölcsey Ferencz)

Egy és nem egy a’ magyar Nyelv. Kazinczy Ferencztől közli Ponori Thewrewk József (Kazinczy Ferenc)

Egy két észre-vétel a magyar nyelv' mostani állapotjáról (Zsombori József, Prof.)

Egy két jó szó a’ tanuló, kivált iróságra törekedő Ifjusághoz nálunk (Ismeretlen [S. I. R. P.])

Egy megjutalmaztatott… (Batsányi János)

Egy szó a’ maga’ idejében (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Egy Tót helység megmagyarosodik (Thaisz András)

Egynehány gondolatok a’ Magyar Nyelv’ kimíveltetésének módjáról (Kis János)

Egynehány szók értelmének meghatározása (Ismeretlen [S-s.])

El terjesztése a’ Magyar nyelvnek a’ Spepességben [!] (Rumy Károly György)

Elavúlt magyar szavak, mellyek most ritkábban vagynak szokásban (Döbrentei Gábor)

Elő-szó, az avúlni kezdő és a' nagyon újítgató írás-módról, a' Magyar Nyelvben (Dessewffy József)

Előbeszéd (Dörgényfalvi Dörgény Andor)

Előszó (Ismeretlen)

Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt (Ribinyi Kis János [S. K. J.])

Érdeklet a’ Magyar Nemzeti Csínosodásról (Alsó Szoppori Nagy Pál)

Erdélyi Magyar Tudós Társasság (Ismeretlen [J.])

Eredeti Levelek a Magyar Nyelvnek I. Ferdinand alatt mostaninál gyakorlottabb voltáról, és annak mind a’ Kormányszékek: mind a’ Polgári, Egyházi, és Vitéz Rendek által közönseges használásáról (Ismeretlen [J*])

Értekezés a’ Magyar nyelvben lábra kapni kezdő újabb Irás-módjáról (Ismeretlen [D. I.])

Értekezés, a' magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről, vagy is ragasztékokról) azoknak eredetekről, fontosságokról 's hathatósságokról – nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés, a’ Magyar nyelvben teendő újítások’ barátjai és ellenségei köztt lévő perpatvarkodásról (Magda Pál)

Értekezés, az emberi szokás' erejéről, – a' Magyar nyelv' bővítésére és szépítésére megkívántató újjításnak mimódon lehető elő-meneteléről, – némely közönséges szókkal való viszsza-élésről (Csontos István)

Értekezés. Mint kelljen az idegen neveket, ’s művész szavakat honni Litteraturánkban irnunk? (Ismeretlen [G. L.])

Észrevétel a’ Szép-írás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

Észrevétel és kérés Nagybuzgalmú Iróinkhoz (Edvi Illyés Pál)

Észrevételek a’ Magyar Szókötésre (Virág Benedek)

Észrevételek a’ Posonyi Tót Újság’ kissebbítő Homlokírása ellen (Ismeretlen [E. P. N. P.])

Észrevételek és Megjegyzések a’ Tudományos Gyűjteményhez (Ismeretlen [L. J.])

Észrevételek némelly új szók felől (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Felelet a’ Tudományos Gyűjtemény’ mult 1818-ik esztendei II-dik kötetében tett kérdésre (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

Felelet némelly új szók felől tett Észrevételek’ czáfolásaira (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Felelet T.T. Almási Balogh Dr. Úr vissza-igazitására (Bugát Pál)

Felső Magyar-országi Minerva. Folyó Irás 1826. 2-dik Negyed [recenzió] (Thaisz András)

Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen [recenzió] (Horvát István)

G. Desseöffy Jósef’ észrevételei Orthographiája eránt (Dessewffy József)

Garvénak némelly kifejezései a' Német nyelvről (Magda Pál)

Gondolatok a’ Literatúrának tökéletesűléséről (Ismeretlen [B. S.])

Gondolatok a’ Magyar nyelv’ eredetéről (Vörösmarty Mihály)

Gondolatok az emberi nyelvnek, különösen a’ magyarnak, némelly tulajdoniról (Ismeretlen [G. I.])

Gondolatok honni Magyar nyelvünk terjesztésének némelly eszközeiről (Antal Mihály)

Grammatica Ungherese. Ad uso del’ Italiani [recenzió] (Guzmics Izidor)

Gyógyszeres Értekezések [recenzió] (Zádor (Stettner) György [Fenyéry Gyula])

Ha valaki felakad azon… (Balla Károly)

Haller János’ Buzgósága a’ Magyar nyelv felemelkedése, ’s kiterjesztése iránt már a’ XVII. Századkorban (Ismeretlen [J*])

Hazafi – gondolatok a’ Magyar nyelv ügyében (Boros István)

Hazafiúi Elmélkedés (Vitkovics Mihály)

Hazafiúi gondolatok a’ Magyar nyelv kiterjesztése dolgában (Mednyánszky Alajos)

Hazafiui Óhajtás a’ két Magyar Haza’ Irójihoz ’s Nyelvmivelőjihez (Ismeretlen [B. J. M. P.])

Hiradás Kresznerics’ Szótáráról (Fenyéry Gyula)

Hogyan kell a’ Magyar Olvasó Publicumot nevelni (Kis János)

Hozzá valók az újabb Magyarság Védelméhez (Edvi Illyés Pál)

I. A’ Magyar Ejtegetésről: Nem újak, hanem tsak öszve szedett régiek, II. A’ Magyar Igékről (Ismeretlen [D. Cs. J.])

Ifjúság számára írt könyvek (Folnesics Lajos)

Igazítás. BOZA, és nem BÓZA (Kresznerics Ferenc [Kr. F.])

Ik-végezet igéinkben (Beregszászi Nagy Pál)

Ik-végezet igéinkben [recenzió] (Beregszászi Nagy Pál)

Intézetek [a Dunántúli Ref. Egyházkerület intézkedései a magyar nyelvért] (Edvi Illyés Pál)

Intézetek [a magyar nyelv terjesztését elősegítő intézekeről] (Vittek János)

Intézetek [híradás a Magyar Tudós Társaság alapulásáról] (Vörösmarty Mihály)

Intézetek [Vas vármegyei rendelkezései a magyar nyelvért] (Széll Imre)

Intézetek. Posoni Magyar Helikon (Rumy Károly György)

Javallás (Projectum) a’ Magyar Nyelv bővítésére nézve (Ercsei Dániel)

Javallat a’ Mester szók eránt a’ Magyar nyelvben (Ismeretlen [Sz. K.])

Jegyzetek Kazinczy vitatásaira (Döbrentei Gábor)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1827-ik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Jelentés a’ Tudományos Gyüjtemény’ 1831. évi folytatásáról (Vörösmarty Mihály)

Jelességek [A nádor neje magyarul tanul Folnesics Lajostól] (Ismeretlen)

Jelességek [tudósítás a magyar nyelv gyarapítására tett intézkedésról] (Thaisz András)

Jelességek. Dr. Ritschel August (Edvi Illés Ádám)

Jutalom feleletek a’ Magyar nyelvről a’ Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei kérdéseire [recenzió] (Thaisz András)

Jutalom Hirdetés [A Marczibányi Alapítvány jutalomkérdéseiről] (Horvát István)

Jutalom tétel [az új magyar szók helyesbítésére és összegyűjtésére] (Ismeretlen [Orthophilus])

Jutalom Tétel [ts-sel vagy cs-vel helyes-e írni] (Ismeretlen [Y])

Jutalom Tétel [„A’ Palótzság Esmértetése különbféle tekéntetben” című munka megírására] (Ismeretlen [Egy Hazafi])

Jutalom-kérdések [a Marczibányi Alapítvány nyelvi témájú pályázatainak kiírása] (Ismeretlen)

Karl Szeleczkey, öffentlichen Professors am evangelischen Lyceo zu Preszburg, franzözische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

Kazinczy Ferencz’ Munkáji. Szép Literatúra (Ismeretlen [N.])

Kazinczy’ Antikritikája (Kazinczy Ferenc)

Kérdés. Kell-e már a’ Reformátusok’ felsőbb Oskoláiban némelly Tudományokat Anyai Magyar Nyelven tanítani? (recenzió) (Horvát István [B. V. L.])

Kérelmek [A’ Magyaroknak jelentő Neveik származtak] (Thaisz András)

Kihalt Tudósok és Írók (Moldoványi Antal)

Kivonás e’ feleletből: Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation (Ismeretlen [Y])

Kivonat Kresznerics Ferencz’ Magyar Szótára’ Bevezetéséből (Kresznerics Ferenc [A Magyar Szótár’ Kiadóji])

Könyv-esmértetés. Elenchus vocabulorum Europaeorum (Beregszászi Nagy Pál)

Könyv-visgáltatás. 1) De nativa sermonis Hungari Euphonia (Ismeretlen)

Könyvajánlás. Franczia grammatika… (Ismeretlen [S. F. J.])

Közönséges Észrevételek a’ Nemzeti Characternek Megitélésére (Thaisz András)

Kurzgefasste und doch vollständige englische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

Külföldön a’ magyar Literaturának terjesztése (Vörösmarty Mihály)

Külömböző Vélekedés a’ Recensiókról (Ismeretlen [Jolsvai Bandi])

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv [recenzió] (Ismeretlen [Hady])

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv [recenzió] (Ismeretlen [Hady])

Lingva Universalis [recenzió] (Thaisz András)

Literatúránk’ akadályairól egy két szó (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Magyar literatúra Angliában (Toldy Ferenc)

Magyar literaturát illető jegyzések (Döbrentei Gábor [D. G.])

Magyar nyelv tanító Könyv [recenzió] (Ismeretlen [T. J.])

Magyar nyelv-nyomozó (Ismeretlen)

Magyar Nyelven jegyzett Történeteinkről (Jankovich Miklós)

Magyar Nyelv’ elémozditása (Ismeretlen [K-. L-.])

Magyar Prédikátió Jénában, és Tübingában (Rumy Károly György)

Magyar Szótár, Gyökér-renddel és Deákozattal [recenzió] (Bajza József, Bártfay László)

Magyarság. 1778 (Bessenyei György)

Maradjanak meg ezután is közöttünk… (Döbrentei Gábor)

Mért tanult a’ Lukkai Örökös Herczeg magyarul? (Deáky Zsigmond)

Mi akadályoztatja a’ Hazai Literatúra gyarapodását (Bernáthfalvi ’s Földvári Földváry Miklós)

Miben van még a’ Magyar hátra leginkább? (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Míg Nyelvünk 's Literatúránk… (Thewrewk József)

Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton Tudóssá? (Tréfázat) (Ismeretlen [Z. J. V.])

Minden nyelvét szerető Magyarhoz! (Zvornik)

Minerva. Előszó. Az avúlni kezdő és a’ nagyon újítgató irásmódról, a’ Magyar nyelvben (Dessewffy József)

Nem kell tartani attól; hogy a’ mi időnkben a’ Tudományok lejjebb szálljanak (Kovács Sámuel)

Némely fijatal Tudósaink nyelvünket… (Beregszászi Nagy Pál)

Némelly észervételek azon észrevételekről, mellyeket a’ magyar Szókötésre írt Virág Benedek (Beregszászi Nagy Pál)

Némelly mostanában támadt ujj magyar szókról való vélekedés (Zsoldos Dániel)

Némelly nyelvünkbeli különözésekről (Vörösmarty Mihály [Vágotai Kálmán])

Nemzeti nyelvünk’ állapotja az Evangyélikusok Posonyi oskolájokban (Homokay Pál)

Neo és Orthologia c. vers (Ismeretlen)

Nyelv csinosságára való ügyelet (Döbrentei Gábor)

Nyelv csinosságára való ügyelet (Döbrentei Gábor)

Nyelvgéniusz (Kazinczy Ferenc, Szentmiklósy Lajos)

Ó és újj Magyar, vagy: Rövid Értekezés, miképpen kelljen az ó Magyarsággal az újjat egyesíteni? (Ismeretlen [J. J.])

Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél (Kazinczy Ferenc)

Öröm-Ünnep, az az folyó és kötett Beszédek (Ismeretlen)

Papagénó bodzafurulya egy hevenyjében penderitett szatira vitézi versekben, felelet gyanánt a’ rhytmusok vagy is cadentziás versek a’ minapi védelmezőjének (Czinke Ferenc)

Philoiogiai Kérdés: Igaz é, hogy a’ Magyar Nyelvben két tagadás nem teszen állítást, hanem tsak tagadást? (Ismeretlen [K. J.])

Philológiai Kérdések (Edvi Illyés Pál)

Philológiai ’s grammatikai Gondolatok. A’ városok nevei.) A’ városok neveik.) Mit jelent mindenik? mellyik jobb? (Folnesics Lajos)

Philosophia, írta Ertsei Dániel [recenzió] (Tóth László)

Prof. Szabó József: A’ dicső magyar szó’ ’s nyelv’ őskoru régisége [recenzió] (Toldy Ferenc)

Ragasztékos Utóljáróink' hellyes Leírások (Némethy Pál)

Részes Kivonás. Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27dik napján Tekintetes Nemes Sopron Vármegyének Szabad, ’s Királyi Sopron Városába folyvást tartatott Köz Gyűlésnek a’ Jegyző Könyvéből (Hőgyészi Pál)

Révai Miklós igaza a’ magyar igehajtogatás harmadik formájára nézve Verseghy Ferencz okoskodásai ellen, mint ezeket Budai Biopraphusa 1825-dikben közlötte (Guzmics Izidor)

Riska (Fer.) és Schottki (Jul. Max.) Oesterreichische Volckslieder [recenzió] (Ismeretlen [J.***])

Rövid barátságos Mondani való (Obernyik László)

Rövid Észrevételek A’ Tudományos Gyűjteményben eddig elő fordúlt külömbféle tárgyokról (Endrődy János)

Rövid rajza a’ Gömöri Dialektusnak (Ismeretlen [B. S.])

Satyricus szókönyv (Oszterhuber Móricz)

Számadás. Az Irás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

Szóllás a’ Magyar Nemzeti Muzeumban (Kultsár István)

T. T. Kazinczy Úr által a’ Magyar Verselésbe behozott elisiók eránt (Horváth József Elek)

T. Téti Takács József Úrnak (+Május 4-dikén 1821.) Észrevételei a’ Magyar Orthographiáról (Takács József)

Tárgy és Nyelv a’ költésben (Szemere Pál)

Tiz csapás. Írta Ponori Tewrewk (Török) József [recenzió] (Horvát János)

Töredéke Bessenyey György Értekezéseinek: a’ Magyar Nyelv kimíveltetéséről (Mihálkovics József)

Tudományos Torlás (Kassai József)

Ujj-észrevételek ezen közmondásról sub Rosa (Ismeretlen [A’ Bártfai Levelek Vi’sgálója])

Valjon lehet és kell-e a’ Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a’ Magyar Hazában élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen? (Ismeretlen)

Van nyugvó v a’ magyar nyelvben is (Beregszászi Nagy Pál)

Vas Vármegye Kemenes-aljai Járásbéli magyar szó-tár (Lévai László)

Vélekedés a’ Nyelv-mívelés dolgában (Ismeretlen [S.])

Véleményetske: miképpen lehetne még a’ Magyar Nyelvet elő mozdítani (Racz Jósef)

Világosodás, Kereszténység és Haza! (Podmaniczky Károly)

Vissza-Igazitás (Almási Balogh Pál)

Vizsgálatok a' Magyar nyelv körül (Toldy Ferenc)

…el kell, úgy hiszem azt, mondanom… (Kazinczy Ferenc)