Súgó

A honlap a magyar nyelvújítás két évtizedének, az 1810-es és 1820-as éveknek, vagyis a leghevesebb nyelvújítási viták időszakának szövegeit gyűjti össze egy többféle módon kereshető adatbázisban: könyveket, közleményeket, kéziratos szövegeket: a nyelvvel, nyelvkérdéssel foglalkozó korabeli beszédeket, elméleti szövegeket, jegyzeteket, a szépirodalom területére sorolható műveket, oktatási segédanyagokat, szótárakat, és a magyar nyelvről szóló pályázati anyagokat. A portál a kéziratok közül csak olyan szövegeket tartalmaz, amelyek 4 oldalnál hosszabban foglalkoznak a nyelvkérdéssel, mivel ennél rövidebb, nyelvvel kapcsolatos feljegyzés szinte bármely hagyatékban található volna.

A honlap a tételek kb. 95 százaléka esetében pdf formátumban olvasható szövegeket is kínál. A művek eredeti példányai a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Könyvtárában, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában, az MTA Könyvtár és Információs Központban, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában és a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában találhatók. Négy közgyűjtemény (DE MIKTI Könyvtára, MTA KIK, OSZK Kt, Ráday Levéltár) hozzájárult a digitális másolatok közléséhez. Az oldal az interneten jogdíj nélkül hozzáférhető digitális tartalmakat (pl. a GoogleBooks által közölt digitális másolatokat) is a rendszerbe építette.

A honlapon kizárólag olyan szövegek jelennek meg, amelyek kötődnek a nyelvújítás témájához: éppen ezért nem közlünk ábécés-könyveket, mert ezeknek nem egyértelmű a nyelvújítási dimenziójuk. Néhány levéltől eltekintve nem közlünk írói levelezéseket sem, mert ezek összességében nem a nyelvújítással foglalkoznak. Eltekintettünk Döbrentei Gábor évtizedek alatt gyarapodó szógyűjteményeinek közlésétől is (MTA KIK, M.Nyelvt.8r.4.,M.Nyelvt.12r.3, I–II. k., M.Nyelvt.12r.4, I–III. k., M.Nyelvt.12r.5., M.Nyelvt.8r.3–6., M.Nyelvt.8r.7.). Ezek legtöbbje kisméretű cédulákból áll, amelyek Döbrentei különböző szövegekből kigyűjtött szavait tartalmazzák. A másik nem közölt mű Mahovszky József A magyar nyelv’ elemeit fejtő ’s egyéb nyelvekkel összehasonlító nagy szótára. A gyűjtemény több tízezer céduláját 54 tékában tárolják (MTA KIK, M.Nyelvt.8r.35.). Mind Döbrentei, mind Mahovszky monumentális gyűjteményének csupán töredéke keletkezett a vizsgált időszakban, s csak részben köthetők a nyelvújításhoz.

2016 végéig a 95 százalékos közlési arány várhatóan javulni fog és a bibliográfiai tételek is gyarapodásnak néznek elébe, különösen a folyóirat-irodalom terén.

A szerző és a cím alatti sor jobb szélén található a 'pdf letöltése' gomb. Erre kattintva tölthetőek le a szövegek.
A portál a megnyitáskor 579 dokumentumot tartalmaz, amelyeknek 95 százaléka pdf-ben is olvasható. Az oldal tartalmi bővüléséről a Frissítési napló tájékoztat.
Az Azonosított szerzők rendjében megtalálható minden szerzői névvel rendelkező, illetve azonosított szerzőségű mű, vagyis megtalálhatóak itt azok az álnéven vagy monogrammal, illetve névtelenül publikált szövegek is, amelyek szerzőinek az azonosítása már megtörtént. A többszerzős művek minden egyes alkotó nevénél külön szerepelnek.
Az Azonosítatlan szerzők között megtalálhatók mindazon művek, amelyeknek az alkotója nem ismert, illetve álnéven vagy monogrammal jelentek meg. Azokat a monogramos szerzőket is beiktattuk, akiket egyébként már azonosítottunk, hogy itt is megtalálhatóak legyenek.
A cím nélküli művek a C betűnél keresendők (Cím nélkül) a Művek menüben. A címleírásban szögletes zárójelben olvasható a mű témája.
A Műfaj menüben minden mű megjelenik.
A műveket 14 csoportba soroltuk. Minden szöveg csupán egyetlen műfajhoz van rendelve.
 • Beszéd: A vizsgált időszakban elhangzott vagy írásba foglalt, a nyelvkérdéssel foglalkozó beszédek.
 • Értekezés: A korszakban megjelent vagy írásba foglalt a nyelvvel foglalkozó, érvelő, elméleti kérdést vizsgáló tanulmányok.
 • Felhívás: A magyar nyelvvel kapcsolatos, vagy azt közvetlenül és közvetetten érintő kérések, általános felszólítások. Ebből a csoportból kivettük a pályázati felhívásokat; ezeket a Pályázati dokumentáció cím alatt közöljük.
 • Fordítás: Nyelvkérdéssel kapcsolatos szövegeknek a vizsgált korszakban készült fordítása.
 • Hivatalos írás: Az egyházi és állami hivatal nyelvi ügyekben hozott intézkedései.
 • Jegyzet: Nyelvvel kapcsolatos feljegyzések, egységbe nem rendezett, töredékes nyelvészeti jegyzetek.
 • Közlés: Olyan a nyelvújítással kapcsolatos régebbi szövegek, amelyeket a vizsgált időszakban nyomtattak ki vagy készítettek sajtó alá.
 • Kritika: Azok a recenziók és műajánlók, amelyek a nyelvújításhoz kapcsolódó szövegeket vizsgálnak; illetve olyan recenziók, amelyek egy bizonyos mű bírálata során a nyelvi szempontot hangsúlyozzák.
 • Oktatási segédanyag: Nyelvészeti tárgyú, magyar és idegen nyelvet feldolgozó, de magyar nyelvű grammatikák, irodalom- és nyelvtörténetek, helyesírási könyvek és minden olyan iskolai és magánoktatást segítő szöveg, amelynek tárgya a nyelv.
 • Pályázati dokumentáció: Pályázati kiírások, beküldött vagy erre szánt, illetve kiadott pályamunkák, a pályázati eredményekről tájékoztató szövegek. A pályázati jutalmak kiosztásakor elmondott beszédek nem itt, hanem a Beszédek között találhatók.
 • Szatíra: A nyelvkérdést komikusan, ironikusan ábrázoló különböző műfajú szövegek, gúnyiratok összefoglaló neveként alkalmazzuk.
 • Szépirodalom: A nyelvkérdést a középpontba állító költemények, prózai művek.
 • Szótár, szógyűjtemény: A vizsgált időszakban, illetve javarészt a vizsgált időszakban készült szótárak, szógyűjtemények, szószemelvények, szómagyarázatok, amelyek, nyelvjárási, csoportnyelvi, szaknyelvi szavakat, új és újított szavakat, valamint idegen szavakat gyűjtenek.
 • Tudósítás: A nyelvvel kapcsolatos hírek, intézményi és pályázati híradások, különböző nyelvkérdéssel foglalkozó könyvekről és eseményekről szóló tájékoztatások.
A Dátum menüben minden szöveg megtalálható. A menü részletes keresési lehetőséget kínál, ezért az évszámok kiválasztásán túl lehetőség nyílik a hónapok, illetve napok szerinti keresésre is. Erre leginkább a folyóiratok esetében lehet szükség.
Az 1813-at kiválasztva például olyan könyvet is találhatunk, amely ebben az évben jelent meg, olyan folyóiratcikket is, amelyet 1813 első negyedévében publikáltak, és olyan kéziratot is, amelyet 1811 és 1822 között írtak. A hónapok és napok kiválasztásával a szűrés tovább folytatható.
Minden mű megtalálható a Pontosság menü alábbi alpontjaiban:
 • Pontosan keltezhető művek: azok a szövegek, amelyeket pontosan tudunk datálni; kéziratok esetében éves pontossággal, vagy még pontosabban ismerjük a keletkezési dátumot, cikkek és nyomtatványok esetében a megjelenés dátuma ismert.
 • Közelítő pontossággal keltezhető művek: azok a szövegek, amelyeket csak időintervallummal tudunk datálni.
 • Hozzávetőleges pontossággal keltezhető művek: azok a szövegek, amelyeket egy bizonyos dátumhoz való viszonyukban tudunk datálni, vagyis egy időpont előtt, után vagy körül keletkeztek.
 • Bizonytalanul keltezhető művek: ezeknek a műveknek a datálása kétes, így kérdőjellel jelöljük a feltételezett dátumot.
 • Nem keltezhető művek: amelyeket nem sikerült vagy nem lehetséges datálni.
Az Összetett keresés menüben a közleményeket választva megtekinthető, hogy hány cikket közöl a portál.
Az Összetett keresés menüben a kéziratot választva megtekinthető, hogy hány kéziratot közöl a portál.
Az Összetett keresés menüben a könyvet választva megtekinthető, hogy hány könyvet közöl a portál.
Igen, a keresett szó lehet szótöredék is, de minimum 3 karakter hosszúságúnak kell lennie.