Könyv

A’ barátságos Szem-ügyre tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébánostól íratott, és Kassán ki-nyomtattatott feleletről egygy két szó (Ismeretlen)

A botanikai magyar műnyelv javításáról (Csécsi Nagy Imre)

A’ dicső magyar szó ’s nyelv’ őskoru régisége (Szabó József)

A’ ditső Marczibányi familia’ Tudományos jutalom-tétele, ’s annak első fényes kiosztatása (Horvát István)

A’ Filozofiának Talpigazságira épített felelet (Verseghy Ferenc)

A’ Haza’ esedézése az ország’ gyűlése előtt a’ magyar nyelv’ tökélletesítése iránt (Bozóky István)

A’ hősi magyar név ’s eredet méltóságának kivívása (Szabó József)

A’ magyar betűkről, és ejtegetésekről (Petrovics Ignác)

A magyar helyes irás fő rendszabásairól (Georch Illés)

A’ magyar nemzet’ maradéki az ősi lakóhelyekben (Dankovszky Gergely)

A’ Magyar Neologia Rostálgottatása (Vidovics Ágoston)

A magyar nyelv (Stancsics Mihály)

A magyar nyelv dialectusairól (Pálóczi Horváth Ádám)

A magyar nyelvbeli előadás’ tudománya (Bitnitz Lajos)

A magyar nyelvnek tökélletesítése új szavak és új szóllásmódok által (Teleki Jósef)

A’ Magyar Tudósokhoz – I. Faludy Ferentz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisről, és a’ Mái Nyelvrontók’ törekedésiről (Batsányi János)

A’ Pesti és Budai Házi Secretarius vagy is (Farkas Elek, Kövy István)

A’ szombathelyi bölcselkedést halgató két osztálybeli nemes ifjúságnak (Horváth József Elek)

A’ tisztbéli Irás’ módjának saját szavai (Ottlik Dániel)

A’ Tudományos Gyüjteményből kihagyatott két darab értekezés. I.) Penna-háború, nemzeti nyelvünk’ dolgábann, II.) A’ pataki collégiumról tett tudósítás’ megvisgálása. A’ Tudós Közönség’ ítéletére botsáttatik (Beregszászi Nagy Pál)

A’ vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása (Almási Balogh Pál)

Állítások a’ magyar literaturának elmélkedő részéből (Bártfay László)

Anticyrai tobák (Thewrewk József)

Az ifjú szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején (Czinke Ferenc)

Az Új Holmi’ első csomójának kritikai megitéltetése (Szemere Pál)

Barátságos ’s űgyes Felelet azon Barátságos Szem-űgyre, melylyet Miskoltzonn ezen Esztendőnek 2-dik Havábann Szerentsi Plébános Kassai Jó’sef’ Magyar Nyelv tanító Könyve ellen nyomtatának (Horvát István?)

bőjt más hava XXIII-dikán MDCCCXX. esztendőben (Horvát István)

Dayka’ élete (Kazinczy Ferenc)

Egy tökélletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja (Teleki Jósef)

Egygy barátságos Szem-ügy. A’ túdós, és nagyon tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébános úrnak magyar nyelv’ tanító könyvére (Ismeretlen)

Elmélkedés a magyar dialectusról, lexiconról, és helyesirásról (Gáti István)

Előtudósítás a’ Tudományos Mesterszavaknak folyó Gyűjteménnyérűl (Verseghy Ferenc)

Értekezés a’ magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimivelhetése fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról (Márton József)

Értekezés A’ Magyar Verselés’ módjárol, és Fordittásokrol (Somogyi Gedeon)

Értekezés a’ nemzeti nyelv’ tökélletesítése és terjesztése módjairol (Pucz Antal)

Felelet a’ Mondolatra (Kölcsey Ferenc, Szemere Pál)

Feltételek a’ nemzeti litteraturából (Ivánszky Antal)

Gazdasági szótár (Bitnitz Lajos)

Gyógyszeres Értekezések (Bernáth József, Degré Ignác, Eitel Fridrik, Engel József, Feigel Zsigmond, Gallik Sámuel, Hoffbauer Ignác, Lajos Ferenc, Massa Alojz, Piller Károly, Pintér József, Bádoky Sóós Károly, Tamássik István)

Honni törvény szótár (Puky Károly)

Irokéz bohósdi vagy bohózat Abdérában (Czinke Ferenc)

Két kis paraszt Gyermek’ mindennapi szavakkal való Beszélgetése (Budafalvi Bors Sámuel)

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv (Verseghy Ferenc)

Magyar Grammatica avvagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar nyelv-tanító könyv, melyly a’ magyar beszédnek, és írásnak szabásait meg-ítélve, gántsolva, és meg-választva adja-elé (Kassai József)

Magyar ortografia Bevezetés gyanánt a’ Nyelvtudományra (Papp Ignác)

Magyar ortografía, avvagy Írástudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar prosodia és magyar irás vagy inkább ezen két tárgyról rövid észrevételek (Virág Benedek)

Magyar szó-nemzés ötven példákban (Jankovich Miklós)

Magyar-mutató tűkör (Mikusay János)

Máté-Szalkai Hőgyész Máté válaszsza a’ poëtai episztolára (Vitkovics Mihály)

Mondolat, Sok bővítményekkel, és eggy kiegészített újj-szótárral együtt (Somogyi Gedeon)

Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a’ nemzeti nyelv ügyében (Horvát István)

Némely vélekedések a’ magyarnyelv ügyében (Nátly József)

Ó és újj magyar, vagy: rövid értekezés, miképpen kelljen az ó magyarsággal az újjat egyesíteni? (Sipos József)

Oswald Zsigmond (Ismeretlen)

Planum egy tökélletes Magyar Bibliografia és Szókönyv iránt (Kovachich Márton György, Kovachich József Miklós)

Polgári és pörös szótár (Pauly Károly)

Próbatétel a magyar helyes irás philosophiájára (Kolmár József)

Rövid Útmutatás a’ Magyar Nyelv’ taníttására (Ismeretlen)

Tövisek és Virágok (Kazinczy Ferenc)

Új Szellem vagy is újmagyarok útja Helikonra (Maróthy Mátyás, Nátly József)

Válogatott állítások a’ magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak Szombathelyi Egyházi Megye Áldozó Papjának, Philosophia’ Doctorának, Mathesis és Magyar Nyelvtudomány’ Tanítójának Útmutatása szerint (Ismeretlen)

Világosítás, Ásiában’ a’ Kaukaszus hegyén lakozó avarok’ és kúnságiak’ nyelvének magyartalansága eránt (Jerney János)