Művek

A’ barátságos Szem-ügyre tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébánostól íratott, és Kassán ki-nyomtattatott feleletről egygy két szó (Ismeretlen)

A Bereg Vármegyei Dialectusnak és közbeszédnek esmertetése (Beregszászi Nagy Pál)

A Birtok előtt álló Birtokost a 3.ik esetbe kellene tenni (Ismeretlen)

A birtokos és birtok nevek világosabb kifejezésökről (Folnesics Lajos)

A’ Birtokot jelentő Szavakról (Szeder Fábián)

A Bontzolás Tudománnyának Tulajdon vagy Mesterségi szavainak (Terminus technicus) le irása (Cservenyák János)

A botanikai magyar műnyelv javításáról (Csécsi Nagy Imre)

A Böltselkedés Tudományjának Történet-irása, mellyet forditott Fel-Apáthi Molnár Sándor… Ehez járulnak A Böltselkedésben elő-forduló Mester-szavak (Fel-Apáthi Molnár Sándor)

A bővítésről (Kazinczy Ferenc)

A' Cz' és Cs' Apologiája. - Dunaiság - Tiszaiság (Kazinczy Ferenc)

A’ Cz. vagy Tz-vel élésről (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

A Deák Nyelv belső Alkotmányának a Magyar Nyelv belső alkotványába való Béfolyásáról és annak mind Hasznáról mind Ártalmáról (Gáthy Károly)

A’ dicső magyar szó ’s nyelv’ őskoru régisége (Szabó József)

A’ ditső Marczibányi Familia Tudományos Jutalom Tételének fényes Kiosztatása (Horvát István)

A’ ditső Marczibányi familia’ Tudományos jutalom-tétele, ’s annak első fényes kiosztatása (Horvát István)

A Duna Meljéki, és Tiszavidéki Magyarság szemközt állva (Ismeretlen)

A Dunántullévő Ev. Gyülekezet Superintendentiájának a Magyar nyelv előmozditása véget tett rendelése. Részes kivonás (Kis János)

A’ felső Magyar-Országi Minerváról, és annak nyelvbeli hibáiról (Beregszászi Nagy Pál)

1). A’ Filosofiának elöljáró Értekezései [...] 2). A’ Filosofiának summás Rajzolatja [recenzió] (Rumy Károly György)

A’ Filozofiának Talpigazságira épített felelet (Verseghy Ferenc)

A’ Frantzia Országi Akadémiákról, vagy Tudós Társaságokról (Ismeretlen [-i-])

A Glottomachusok bevezető (Kazinczy Ferenc)

A’ Haza’ esedézése az ország’ gyűlése előtt a’ magyar nyelv’ tökélletesítése iránt (Bozóky István)

A’ Hazai Nyelv és Tudományosság (Batsányi János)

A’ hősi magyar név ’s eredet méltóságának kivívása (Szabó József)

A’ Keszthelyi Helikon (Ismeretlen [Egy jelen voltt vendég])

A’ Költői figurákról (Ismeretlen [P. Sz. A.])

A Könyv nyomtatás Mesterségéről, metszésről, Pápa Szemről s messze látó Csökről egy két szó (Lassu István)

A Külföldiek és a hazánkban levő idegenek Nemzetünkről nem itélnek balul, a mire mi ő nékiek okot nem is adunk (Kovacsoczy Ádám)

A magyar Alphabétumról a Tudományos Gyüjtemény számára (Ismeretlen)

A Magyar Alphabétumról szólló Irásba a következő változtatásokat kell felvenni (Ismeretlen)

A’ Magyar beszédbeli hibákról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Magyar Betűírásról (Orthographiáról) (Dessewffy József)

A’ magyar betűkről, és ejtegetésekről (Petrovics Ignác)

A’ Magyar Grammaticának megállapításáról (Szeder Fábián)

A Magyar Grammatika Kézi Könyve (Toldy Ferenc)

A’ Magyar Hazának ’s Nemzetnek Elsőségeiről, ’s a’ Nyelv’ tökélletesítéséről (Ismeretlen)

A magyar helyes irás fő rendszabásairól (Georch Illés)

A’ Magyar Irás-mód’ mostani állapotjáról. HALOTTAK’ BESZÉLGETÉSE. Báróczi, Versegi, később Révai és Barcsai (Döbrentei Gábor)

A Magyar Irásról (Ismeretlen [S. G. P.])

A Magyar Kitonitsbol a Törvényes Deák Szóknak magyar forditások (Szedteki Nemes Ferenc)

A’ Magyar Könyvek’ Terjesztésérűl (Vitkovics Mihály [Vidényi])

A’ Magyar Literatura’ betsületének Megmentése (Thaisz András)

A Magyar Literaturának Egy része, melly A Királyi Fő Helytartó Tanátstól illy tzim alatt: Brevis Institutionum Lingvae Hungaricae adumbratio: helyben hagyott Intézet szerént kimiveltetett (Ismeretlen)

A’ Magyar Literaturának menetele (Kovács Sámuel)

A Magyar Nemzeti Muzeum 1820. és 1824. pályatételére beküldött dogozatok (Ismeretlen)

A Magyar Nemzetnek Babartoeasphaloi Régi Nyelvéről (Horvát István)

A’ Magyar Nemzet’ Culturájáról különösen (Ismeretlen [Y])

A’ magyar nemzet’ maradéki az ősi lakóhelyekben (Dankovszky Gergely)

A’ Magyar Neologia Rostálgottatása (Vidovics Ágoston)

A Magyar Neveknek Esetekről es Igéknek Hajtogatásokról az 1819 esztendőre való kérdésre (Gáthy István)

A magyar nyelv (Dessewffy József)

A magyar nyelv (Stancsics Mihály)

A magyar nyelv bevezetése Arad vármegyében (Vásárhelyi János)

A magyar nyelv dialectusairól (Pálóczi Horváth Ádám)

A Magyar Nyelv Historiája (Horvát István)

A Magyar Nyelv Jelességei az európai holtt és élő nyelvekkel egybehasonlítva (Kolmár József)

A’ Magyar nyelv pallérozásáról való észre vételek (Ismeretlen [B. P.])

A’ Magyar nyelv tisztogatását tárgyazó Intézet és Vélekedés (Ismeretlen [P. O.])

A Magyar nyelv tsinosulásáról rövid értekezés (Liptay József)

A Magyar nyelv tudományos ösmérete, helyesebben a Magyar literatura története (Horvát István, Nagy Alajos Anzelm)

A magyar nyelv ügyéről írt dolgozat (Kiss József)

A’ Magyar nyelv ’s Literátura gyarapodásáról, és a’ beszéd ’s irás tökélletesedésének akadályjáról (Beregszászi Nagy Pál)

A magyar nyelv' előmozdításáról töredékek (Teleki László)

A’ Magyar nyelvbe behozandó Nemről (Simon Florent P. M. T.)

A’ Magyar nyelvbeli Dialectusokról (Szeder Fábián)

A magyar nyelvbeli előadás’ tudománya (Bitnitz Lajos)

A’ Magyar nyelvmivelők között lábra kapott selypségről (Szetsődy János)

A Magyar Nyelvnek Egyenes Folyását esmértető Versek Előkerülhető Tárgyokban (Benyák József Bernárd)

A Magyar Nyelvnek Elsősége az Európai Nyelvek felett (Gáthy István)

A Magyar nyelvnek eredeti és törzsökös elsőségéről (Medyri József János)

A’ Magyar nyelvnek igen különös és legnehezebb tulajdonságairól az igékben (Beregszászi Nagy Pál)

A magyar nyelvnek tökélletesítése új szavak és új szóllásmódok által (Teleki Jósef)

A Magyar Nyelvnek Tudományos Története (Horvát István)

A’ Magyar Nyelvnek, a’ mértékes Versekre, minden más Nyelvek felett való alkalmatos volta (Sebestyén Gábor)

A’ Magyar Nyelvről, annak természetéről, mostani koráról ’s szükségeiről (Kazinczy Ferenc)

A’ magyar Nyelvtudomány rövid Foglalatja, a’ kisebb tanulók számára [recenzió] (Guzmics Izidor)

A’ Magyar nyelv’ állapotja Gymnásiuminkban (Czuczor Gergely)

A’ magyar nyelv’ fő törvényjeiről (Ismeretlen [G. L.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetése módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar Nyelv’ szép elsősége, kevés szóval sokat mondhatni (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar Országiaktól külömböző Erdélyi szavak (Döbrentei Gábor)

A Magyar Philologia (Horvát István)

A’ Magyar Stylisticát tárgyazó észrevételek (Horváth Zsigmond)

A Magyar Szó Régisége (Ismeretlen)

A magyar Szógyökerek Temérdeksége, és Természeteknek Különössége (Tar Mihály)

A’ Magyar Tudósokhoz – I. Faludy Ferentz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisről, és a’ Mái Nyelvrontók’ törekedésiről (Batsányi János)

A’ Magyar Tudosókhoz. I. Faludi Ferencz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisról, és a’ mai Nyelvrontók’ (?) törekedéseiről [recenzió] (Szentmiklóssy Alajos)

A magyar vers szerzés mesterségéről szólló gondolatai (Teleki László)

A’ Magyar Vers-szerzés Mesterségéről szóllló Gondolatai Gróf Teleki Lászlónak (Teleki László)

A’ Magyarok’ Vezeték’ Nevei (Sebestyén Gábor)

A Magyarosságról (Zsoldos János)

A’ mai kis Tatár Országi Magyar (Obernyik László)

A' mai sok-féle Nemzeteknek 's Nyelveknek eredetekről (Beregszászi Nagy Pál)

A Marczibányi Familia három jutalomkérdése a magyar nyelvről 1815., 1816. és 1817. esztendőre (Miller Jakab Ferdinánd)

A’ Mennyiséget jelentő szavakról (Szeder Fábián)

A Metafizika Lehetőségéről, leforditotta Marjay Albert, Magyar filozófiai műszavak jegyzékével (Marjay Albert)

A' miket itt Szontagh társunk… (Kazinczy Ferenc)

A modestiának magyar nevérűl (Ismeretlen)

A’ Mondolatnak, ’s rá való Feleletnek Megítéltetése (Balla Károly [Z.])

A műveltség, emberség és emberiség nevekrűl (Ismeretlen)

A’ Nemes Jász, és két Kún Kerűletek Közönségeinek! (Mihálkovics József)

A németeknél szokásba vett Magyaren szó helyességéről (Szilágyi Sámuel)

A Nemnek a Magyar Nyelvben lejendő béhozatása ellen (Ismeretlen)

A’ Nemnek béhozataláról a’ Magyar Nyelvbe (Folnesics Lajos)

A’ Nemről (Simon)

A’ Nemzeti Culturáról közönségesen. (Folytatás) (Ismeretlen)

A’ Nemzeti Csínosodásról (Horváth József Elek)

A Nemzeti Muzeum 1817 esztendőre való Jutalom-kérdéseire tett Feleletek (Kassai József)

A Nemzeti Muzeum 1818 esztendőre való Jutalom kérdésére tett Felelet (Kassai József)

A Nemzeti Muzeumnak Jutalom kérdéseire való Feleletek. 1816 esztendőre való kérdés (Kassai József)

A Nemzeti Nyelvért (Balla Károly)

A’ Nemzeti nyelvünk’ tanúlásának szükséges voltáról (Beregszászi Nagy Pál)

A’ nemzeti nyelv’ betsülésének némelly példái (Kis János)

A’ Nemzeti Nyelv’ előmozdításáról (Sztrokay Antal)

A’ Nemzetiség és a’ Kultúra (Ismeretlen [A. J.])

A’ Neologismusokról avagy Szabad-é a’ Magyarban új szókat tsinálni és mennyire? (Thaisz András)

A' Nyelv gondolatinknak… (Szontagh Gusztáv)

A Nyelv ügyének némelly támaszairól (Hrabovszky Dávid)

A' nyelv vagy beszéd Filosófusi szemmel tekintve (Szigethy Gy. Mihály)

A Nyelv változásairól, Menage-kivonat (Kölcsey Ferenc)

A Nyelv, Az Irás Feltalálása; A Magyar Nyelv Bölcsője, s Legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

A' Nyelv, az Irás' feltalálása; a' Magyar Nyelv' Bölcsője, 's legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

A’ Nyelvek eredetéről, a’ Magyar Vezeték nevekről, azoknak eredetiségéről és a’ Familiákról. Folytatás (Gecse Dániel)

A’ Nyelvnek eredete, kifejlése, elágozása (Ismeretlen [A. J.])

A’ nyelvnek hármas befolyása az ember’ emberisítésébe, nemzetisítésébe és hazafiúsításába (Guzmics Izidor)

A’ nyelvnek származásáról (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

A’ Nyelvrontók (Kazinczy Ferenc)

A nyelvről és szüksége határairól (Csergheő Ferenc)

A nyelvtudomány felosztásának sematikus ábrázolása (Horvát István)

A’ nyugvó j-ről, Nemzeti nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Pesti és Budai Házi Secretarius vagy is (Farkas Elek, Kövy István)

A’ Philologiára egy tekéntet (Ismeretlen [Y.])

A’ Philologusz és Nyelvünk Nemtője (Szemere Pál)

A Plagium Literariumról vagy Tudományos Tolvajságról (Kovács Sámuel)

A’ Rácz Nyelvrűl (Vidényi J.)

A’ Recensiókról (Füredi Vida)

A’ Redactiónak Kérése némelly T. T Írókhoz (Thaisz András)

A Régi Magyar Könyvekről Három Értekezések (Horvát István)

A’ Sánskrit nyelvről (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Somogyi köznép között forgó Szavak, jelentéseikkel együtt (Ismeretlen)

A’ Sopronyi Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827 (Edvi Illés Ádám)

A szóknak korai (Szemere Pál)

A szóknak koraik (Szemere Pál)

A’ szombathelyi bölcselkedést halgató két osztálybeli nemes ifjúságnak (Horváth József Elek)

A’ Szótagoknak elválasztásáról (Ismeretlen [S. F.])

A Talan, Telen és Atlan, Etlen Tagadókról (Holéczy Mihály)

A’ társalkodásbeli Szotár [Conversations Lexiconról] (Ismeretlen [Y.])

A’ tisztbéli Irás’ módjának saját szavai (Ottlik Dániel)

A’ tiszteletet és életnemet jelentő szavakról (Szeder Fábián)

A többesszámbéli Birtokosragásztékról (Ivanovics András)

A Tövisek és Virágok Széphalom (Sáros Patak) 1811. 52. lap. 8-adr. Motto: Erke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel nicht da. Goethe [Recenzió] (Szemere Pál)

A’ ts és cs, tz és cz betűkről (Ismeretlen [B. S.])

A’ ts ügyében a cs ellen (Ertl Nep. János)

A Ts, és Tz betüknek Védelmeztetésök (Horvát István [Boldogréti Vig László])

A Tudomány – s Nyelv-Tanitás helyes öszveköttetéséről a Felsőbb Tudományos Intézeteken (Miklós László)

A Tudományos Gyüjtemény 1822-diki folyamotjának 4-ik kötetében a 119-dik lapon ki tett kérdések közzül ezen 3-dikra: Mitsoda be folyása vólt a deák nyelv belső alkotmányának a magyar nyelv belső alkotmánnyába?… Próbafelelet (Beregszászi Nagy Pál)

A Tudományos Gyűjtemény 1825beli második kötetébe találtato Tzikkelyhez, melynek ez a neve: Litteraturánk akadállyairól, egy két szó, - még egynéhány szó (Ismeretlen)

A’ Tudományos Gyűjtemény Olvasóihoz (Vörösmarty Mihály)

A’ Tudományos Gyüjteményből kihagyatott két darab értekezés. I.) Penna-háború, nemzeti nyelvünk’ dolgábann, II.) A’ pataki collégiumról tett tudósítás’ megvisgálása. A’ Tudós Közönség’ ítéletére botsáttatik (Beregszászi Nagy Pál)

A Tudományos Gyüjteménynek, e folyó 1818-ik Esztend. II-ik Kötettye 122-ik lapján a Magyar hellyes Irásban, mint kellessék a C. cs-el vagy ts-el vagy ellenben, jobb légyen e a cs-el élés a ts-nél? (Mocsáry Antal)

A Tz és Ts betükről (Peretsenyi Nagy László)

A' vádakat a' legtellyesebb védelem… (Ismeretlen [Szemere Pál])

A’ vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása (Almási Balogh Pál)

A’ Vitézség csak a’ Nemzeti Csinosodás által dicsőiti meg a’ Nemzetet tokélletesen (Faddy Kristóf)

A zs. betüről. – A Tobákolás (Szeder Fábián)

Abéczé (Szemere Pál)

Ableitung und Erklärung des National - Namens Magyar [recenzió] (Horvát István)

Ajánlásra méltó Könyvek (Thaisz András)

Allgemeines Deutsches Reim-Leixcon herausgegeben von Peregrinus Syntax [recenzió] (Thaisz András)

Állítások a’ magyar literaturának elmélkedő részéből (Bártfay László)

Anticyrai tobák (Thewrewk József)

Archaeo-Neologicon (Helmeczy Mihály)

Auróra Hazai Almanach, kiadá Kisfaludy Károly 1827 [recenzió] (Fenyéry Gyula)

Auróra, hazai almanach, kiadá Kisfaludy Károly. Hetedik év, 1828 [recenzió] (Toldy Ferenc)

Az 1819-ik esztendei Tudományos Gyűjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Az 1820-dik esztendei Tudományos Gyüjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Az 1830diki Auroráról (Toldy Ferenc)

Az Aaraui tudományos Folyó-irásban 1821-ik Eszt. egy valaki által Nemzetünk ellen a Tótoknak illetlen módokon kénszeritő Magyarositásokról ki-adott méltatlan rágalmazására [...] elől adott Véd-irásához, egy kevés pótolék (Ismeretlen [N. M.])

Az Aaraul: „Uiberlieferungen zur Geschichte unserer Leit" tzímű tudományos havi írásba egy Hazánkfia által iktatott, ’s a’ Magyar Országi Tótok magyarosításokról szólló értekezésnek esmértetése (Ismeretlen)

Az algebrai megfogások nemzeti nyelvünkben előadásának probája (Ismeretlen [Bresztyenszky Adalbert])

Az anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyítása (Döbrentei Gábor)

Az Aradi Hivségnek kinyilatkoztatott Záloga. Az 1818. Esztendőbéli Februárius 12-dik Napjára. Beszéd… I-ső Ferentznek Születése Napján (Peretsenyi Nagy László)

Az egésséges emberi test Boncztudományának alap vonaljai [recenzió] (Vörösmarty Mihály)

Az egyházi magyar ékesszóllásról való barátságos tanácskozatoknak folytatása (Ismeretlen)

Az Ékesszóllásnak ismértetésére ’s felvilágosítására szolgáló némelly Jegyzetek (Balogh Sámuel)

Az Ember kíván tanúlni (Kovács Sámuel)

Az esdeklő Magyar nyelv (Boros István)

Az ifjú szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején (Czinke Ferenc)

Az ifjú Szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején (Ismeretlen [Quaipelaquis])

Az ik végzetü Igék Természetéről, A visszás Ujitók kitsapongásai ellen (Tar Mihály)

Az ik-be végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról (Beregszászi Nagy Pál)

Az ik-végzet igéinkben (Ismeretlen)

Az Irás a Beszéd Beszédjének Beszédje (Széchy Károly György)

Az Írók’ megjutalmaztatásáról (Kis János)

Az Ó és Újj magyar… (Sípos József)

Az öszvetett Mássalhangzókan írásbali kettőztetéséről (Szeder Fábián)

Az Új Holmi’ első csomójának kritikai megitéltetése (Szemere Pál)

Az uj magyar szókról (Patonyi Tádé)

Az uj szókról (Kazinczy Ferenc)

Az Uj-Holmi Szerzőjéhez Tudós Czinke Ferentz Urhoz, Peretsenyi Nagy László! (Peretsenyi Nagy László)

Az újítók /Három jelenésben a nyelvújításról/ vers (Ismeretlen)

E könyvnek: A Filosofiának talpigazaira épitett Felelet… irta Verseghy Ferenc rövidre vont foglaltja, némelly észre vételekkel (Verseghy Ferenc)

Egy barátságos kérés, Nemzeti Iróinkhoz (Ismeretlen)

Egy és nem egy a’ magyar Nyelv. Kazinczy Ferencztől közli Ponori Thewrewk József (Kazinczy Ferenc)

Egy két észre-vétel a magyar nyelv' mostani állapotjáról (Zsombori József, Prof.)

Egy két jó szó a’ tanuló, kivált iróságra törekedő Ifjusághoz nálunk (Ismeretlen [S. I. R. P.])

Egy két szó a Magyar nyelv és literatura köztételéről a hazában (Dessewffy József)

Egy keveset a Helyesirásról (Ismeretlen)

Egy Literaturánk Pártfogojójához (Szeder Fábián)

Egy megjutalmaztatott… (Batsányi János)

Egy pár Jegyzet a Kritikáról (Kiss Sámuel)

Egy szó a’ maga’ idejében (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Egy Tót helység megmagyarosodik (Thaisz András)

Egy tökélletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja (Teleki Jósef)

Egygy barátságos Szem-ügy. A’ túdós, és nagyon tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébános úrnak magyar nyelv’ tanító könyvére (Ismeretlen)

Egynehány gondolatok a’ Magyar Nyelv’ kimíveltetésének módjáról (Kis János)

Egynehány szók értelmének meghatározása (Ismeretlen [S-s.])

El határozása E Kettőnek: I-ször Hogy a Honnos és Magyar ez leg régiebb lévén, valamint Magábul Népes Gyarmatokat, ugy az által más Nemzeteknek Nyelvet is adott (Peretsenyi Nagy László)

El terjesztése a’ Magyar nyelvnek a’ Spepességben [!] (Rumy Károly György)

Elavúlt magyar szavak, mellyek most ritkábban vagynak szokásban (Döbrentei Gábor)

Elmélkedés a Külföldi Grammatikák hasznokról a Magyar Nyelvre, a Szapora, közönséges Irásra és Nyelvre (Gáthy István)

Elmélkedés a magyar dialectusról, lexiconról, és helyesirásról (Gáti István)

Elmélkedés a magyar nyelvről (Keszthelyi László)

Elő-szó, az avúlni kezdő és a' nagyon újítgató írás-módról, a' Magyar Nyelvben (Dessewffy József)

Elő-szó, Az avulni kezdő és a nagyon ujítgató Irásmódról a Magyar nyelvben (Dessewffy József)

Előbeszéd (Dörgényfalvi Dörgény Andor)

Előbeszéd Sallustnak forditásához (Kazinczy Ferenc)

Előtudósítás a’ Tudományos Mesterszavaknak folyó Gyűjteménnyérűl (Verseghy Ferenc)

Előszó (Ismeretlen)

Elvkeresés (Szemere Pál)

Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt (Ribinyi Kis János [S. K. J.])

Érdeklet a’ Magyar Nemzeti Csínosodásról (Alsó Szoppori Nagy Pál)

Erdélyből. Magyar Nyelven megjelenő Munkákról jelentések (Ismeretlen)

Erdélyi Magyar Tudós Társasság (Ismeretlen [J.])

Erdősz Tudományi Mester-szók (Ercsei József)

Eredeti Kézi Irások az Elődiekből (Peretsenyi Nagy László)

Eredeti Levelek a Magyar Nyelvnek I. Ferdinand alatt mostaninál gyakorlottabb voltáról, és annak mind a’ Kormányszékek: mind a’ Polgári, Egyházi, és Vitéz Rendek által közönseges használásáról (Ismeretlen [J*])

Értekezés A Magyar Declinatióról és Conjugátióról (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés a Magyar Igék határozatlan és meghatározott formajjokról, és az azzal való élésről (Lassu István)

Értekezés A Magyar Nevekben való Esetek Számáról, és A Szenvedő Igének formájáról (Drágfy Pál)

Értekezés a’ magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimivelhetése fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról (Márton József)

Értekezés a Magyar Nyelv szó ejtéséről (Elter József)

Értekezés A Magyar nyelv tökélletességének előmozditásáról (Ismeretlen)

Értekezés a’ Magyar nyelvben lábra kapni kezdő újabb Irás-módjáról (Ismeretlen [D. I.])

Értekezés A’ Magyar Verselés’ módjárol, és Fordittásokrol (Somogyi Gedeon)

Értekezés a’ nemzeti nyelv’ tökélletesítése és terjesztése módjairol (Pucz Antal)

Értekezés, a' magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről, vagy is ragasztékokról) azoknak eredetekről, fontosságokról 's hathatósságokról – nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés, a’ Magyar nyelvben teendő újítások’ barátjai és ellenségei köztt lévő perpatvarkodásról (Magda Pál)

Értekezés, az emberi szokás' erejéről, – a' Magyar nyelv' bővítésére és szépítésére megkívántató újjításnak mimódon lehető elő-meneteléről, – némely közönséges szókkal való viszsza-élésről (Csontos István)

Értekezés. A magyar nyelvbeli függelékekről vagy ragasztékokról (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés. Mint kelljen az idegen neveket, ’s művész szavakat honni Litteraturánkban irnunk? (Ismeretlen [G. L.])

Értekezet a Magyar Nyelvről (Svatics Ignátz)

Észre vételek azon Munkátskáról, mellynek czime ez: Öröm Ünnep sat., Kiadta Papp Jósef, Pest, 1824, Petrózai Trattner János Tamásnál (Papp József)

Észrevétel a’ Szép-írás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

Észrevétel és kérés Nagybuzgalmú Iróinkhoz (Edvi Illyés Pál)

Észrevételei A Német (Zeitschrift) hónapi Irásnak III. Része II. Kötetjének 111-115. Levelein Elő Jövő Egynéhány Állatásokra. I. Szakasz. Az Efféle Szavak „Adja. Mondja,” s.a.t. Jól Iratnak-E (Horvát István)

Eszrevételei A Tudományos Gyüjtemény XI. kötetjében előforduló némelly fontolatlan kifejezésekre (Vidi János)

Észrevételek (Ismeretlen)

Észrevételek a magyar írótsinrul (Ismeretlen [G. M. B.])

Észrevételek a’ Magyar Szókötésre (Virág Benedek)

Észrevételek a’ Posonyi Tót Újság’ kissebbítő Homlokírása ellen (Ismeretlen [E. P. N. P.])

Észrevételek Beregszászi Pál értekezésére a magyar Orthographiáról. T. I.-től (Takács József?)

Észrevételek Beregszászi Pál Professor Urnak Értekezésére a Magyar Orthograpiáról (Takács József)

Észrevételek és Megjegyzések a’ Tudományos Gyűjteményhez (Ismeretlen [L. J.])

Észrevételek némelly új szók felől (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Etymologiai Lexicon magyarban (Szemere Pál)

Euphoniáról (Ismeretlen)

Fejtegetése a Hazai Literátura Pallérozására lántzoló kötelességnek (Ismeretlen)

Felelet a’ Mondolatra (Kölcsey Ferenc, Szemere Pál)

Felelet a’ Tudományos Gyűjtemény’ mult 1818-ik esztendei II-dik kötetében tett kérdésre (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

Felelet azon kérdésre, III-dik az 1817 Esztendőben, mellyik vólna azon legalkalmatosabb mód, melly szerént egy tökélletes Magyar Szókönyvet… lehetne késziteni? (Peretsenyi Nagy László)

Felelet Mind az öt Kérdésre, melj 1817dik Esztendőtől fogva 1820dikig a Magyar Nyelv kimivelése ügyében feltétetett (Kollár György)

Felelet némelly új szók felől tett Észrevételek’ czáfolásaira (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Felelet philologiai kérdésekre (Holéczy Mihály)

Felelet T.T. Almási Balogh Dr. Úr vissza-igazitására (Bugát Pál)

Felelete a benn irtnak a Magyar Museum által 1820-ban November 15dikére tett ezen Jutalom kérdésre: Menynyire lehet használni a Külföldi hires Tudosoktól rendbe szedett közönséges Grammatikáknak ujjabb Találmányit a Magyar Nyelvre nézve? (Gáthy István)

Feljegyzés a Mondolatról (Kazinczy Ferenc)

Feljegyzése azon Kereszt Neveknek, melylyekkel a Magyarok a régi és mostani Időkben leginkább szoktanak neveztetni (Kovács János)

Felső Magyar-országi Minerva. Folyó Irás 1826. 2-dik Negyed [recenzió] (Thaisz András)

Felszóllalkozás Az Oláh nyelv mellett, Kik Magyar és Erdély Ország Szélein most lakoznak (Peretsenyi Nagy László)

Feltételek a’ nemzeti litteraturából (Ivánszky Antal)

Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen [recenzió] (Horvát István)

Flexiok és interrogativumok (Szemere Pál)

Folytatása a Literáturát hátráltató akadályoknak (Ismeretlen)

Ha valaki felakad azon… (Balla Károly)

Haller János’ Buzgósága a’ Magyar nyelv felemelkedése, ’s kiterjesztése iránt már a’ XVII. Századkorban (Ismeretlen [J*])

Az újítók /Három jelenésben a nyelvújításról/ vers (Ismeretlen)

Három kérések a Magyar Írókhoz, jelentés a könyvnyomtatókhoz (Boér Sándor)

Hát már Ház sem magyar szó? (Podhraczky József)

Hazafi – gondolatok a’ Magyar nyelv ügyében (Boros István)

Hazafiúi Elmélkedés (Vitkovics Mihály)

Hazafiúi gondolatok a’ Magyar nyelv kiterjesztése dolgában (Mednyánszky Alajos)

Hazafiui Óhajtás a’ két Magyar Haza’ Irójihoz ’s Nyelvmivelőjihez (Ismeretlen [B. J. M. P.])

Hazafiui Szó idegen nyelvü Lakos Társaimhoz (Terhes Sámuel)

Helyesebb-e a C., Cz., Cs-sel élés a Tz. Ts. használatánál? (Nagy Imre)

Hiradás Kresznerics’ Szótáráról (Fenyéry Gyula)

Hogyan kell a’ Magyar Olvasó Publicumot nevelni (Kis János)

Hogyan lehetne a Philosophia szó helyébe tökéletesebb magyar remek kifejezetet állitani (Kis János)

Hol vette magát ez a szó: Idomtalan? (Ismeretlen)

Homiliák, Magyar Nyelven, a XVIdik Századból (Kazinczy Ferenc)

Honnat származik ezen szó, Isten’ a Magyaroknál? (Melczer János)

Honni harmat. Zseb Könyv A Nemzeti Pallérozódásról (Udvardy Csorna János)

Honni törvény szótár (Puky Károly)

Hozzá adások, és Észre vételek. Az 1826-diki Tudományos Gyüjteménynek 2-ik Kötetyében feljövő Baranya Vármegyei szókra, s jegyzésekhez (Ismeretlen)

Hozzá valók az újabb Magyarság Védelméhez (Edvi Illyés Pál)

I. A’ Magyar Ejtegetésről: Nem újak, hanem tsak öszve szedett régiek, II. A’ Magyar Igékről (Ismeretlen [D. Cs. J.])

Ifjúság számára írt könyvek (Folnesics Lajos)

Igazat mutató Tükrötske, az Ó és Uj Magyarhoz Toldalékul (Máttyásy József)

Igazi Magyar Poézis, Vagy-is A Magyar-Hangzat szerént készitett Vers-Szerzés mestersége (Édes Gergely)

Igazítás. BOZA, és nem BÓZA (Kresznerics Ferenc [Kr. F.])

Igénytelen kisérlete Veszprém vidéki nehány helynevek értelmezésének (Örsi Mórocza Dániel)

IIdik Fridrik Pruszszus hajdani Királynak a Német Literaturáról való Elmélkedése (Kovács Sámuel)

Ik-végezet igéinkben (Beregszászi Nagy Pál)

Ik-végezet igéinkben [recenzió] (Beregszászi Nagy Pál)

Index Alphabeticus continens varias voces hungaricas, praesertim difficilieres, aliaque notatu digna, I (Gombos Imre)

Index Alphabeticus continens varias voces hungaricas, praesertim difficilieres, aliaque notatu digna, II (Gombos Imre)

Intézetek [a Dunántúli Ref. Egyházkerület intézkedései a magyar nyelvért] (Edvi Illyés Pál)

Intézetek [a magyar nyelv terjesztését elősegítő intézekeről] (Vittek János)

Intézetek [híradás a Magyar Tudós Társaság alapulásáról] (Vörösmarty Mihály)

Intézetek [Vas vármegyei rendelkezései a magyar nyelvért] (Széll Imre)

Intézetek. Posoni Magyar Helikon (Rumy Károly György)

Irokéz bohósdi vagy bohózat Abdérában (Czinke Ferenc)

Irotsinunk megjobbithatása (Bayer Márton)

Ítéletes Magyar Nemzeti Nyelv-tanító (Kassai József)

Javallás (Projectum) a’ Magyar Nyelv bővítésére nézve (Ercsei Dániel)

Javallat a’ Mester szók eránt a’ Magyar nyelvben (Ismeretlen [Sz. K.])

Javallat a Tudom. Gyüjteménynek kapósabbá tevésére (Ismeretlen)

[Jegyzet Az ideálok című versfordításhoz] (Dessewffy József)

Jegyzetek Kazinczy vitatásaira (Döbrentei Gábor)

Jegyzőkönyvi kivonat a Pest vármegye a közgyűlésén Marczibányi István által tett alapítványról 1815-ben (Ismeretlen)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1827-ik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Jelentés a’ Tudományos Gyüjtemény’ 1831. évi folytatásáról (Vörösmarty Mihály)

Jelességek [A nádor neje magyarul tanul Folnesics Lajostól] (Ismeretlen)

Jelességek [tudósítás a magyar nyelv gyarapítására tett intézkedésról] (Thaisz András)

Jelességek. Dr. Ritschel August (Edvi Illés Ádám)

Jerusalemnek a Német Literaturáról való Értekezésének Veleje (Kovács Sámuel)

Jogi formularium (A Hivatali Levelezésnek Módos Szavai) (Ismeretlen)

Jószóláshoz szolgáló Szerletek, egybe szedette Paulik János cs. és k. Fő Strázsa-Mester (Pavlik János)

Jutalom feleletek a’ Magyar nyelvről a’ Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei kérdéseire [recenzió] (Thaisz András)

Jutalom Hirdetés [A Marczibányi Alapítvány jutalomkérdéseiről] (Horvát István)

Jutalom tétel [az új magyar szók helyesbítésére és összegyűjtésére] (Ismeretlen [Orthophilus])

Jutalom Tétel [ts-sel vagy cs-vel helyes-e írni] (Ismeretlen [Y])

Jutalom Tétel [„A’ Palótzság Esmértetése különbféle tekéntetben” című munka megírására] (Ismeretlen [Egy Hazafi])

Jutalom-felelet ezen Kérdésre: Vagynak-e az Erdély Országi Magyar nyelvnek a Magyar Országi Nemzeti nyelvre különösségei? Ha vannak, mellyek azok, és mellyek egyenesen a Székelység Magyar nyelvének különös tulajdonai? (Kováts Tamás, Rudics Máté)

Jutalom-kérdések [a Marczibányi Alapítvány nyelvi témájú pályázatainak kiírása] (Ismeretlen)

Jutalomtételek 1819. Esztendőre (Szeder Fábián)

Karl Szeleczkey, öffentlichen Professors am evangelischen Lyceo zu Preszburg, franzözische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

[Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc levelei 1823-ból] (Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Szemere Pál)

Kazinczy Ferencz’ Munkáji. Szép Literatúra (Ismeretlen [N.])

Kazinczy’ Antikritikája (Kazinczy Ferenc)

Képzőművészség és költés (Kölcsey Ferenc)

Kérdés. Kell-e már a’ Reformátusok’ felsőbb Oskoláiban némelly Tudományokat Anyai Magyar Nyelven tanítani? (recenzió) (Horvát István [B. V. L.])

Kérdései a magyar nyelv tudományos történetéből (Horvát István)

Kérelmek [A’ Magyaroknak jelentő Neveik származtak] (Thaisz András)

Két kis paraszt Gyermek’ mindennapi szavakkal való Beszélgetése (Budafalvi Bors Sámuel)

Ki-vonások a' Magyar Ékes-Szóllásnak bővebb Ismértetésére nézve (Peretsenyi Nagy László)

Kihalt Tudósok és Írók (Moldoványi Antal)

Kisfaludy Sándornak és Kazinczy Ferencznek Fő Tisztelendő Ruszek Jósef Hahóti Apát Urhoz irt Tudományos leveleik (Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc)

Kisfaludy Sándornak és Kazinczy Ferencznek Fő Tisztelendő Ruszek Jósef Hajóti Apát Urhoz irt Tudományos Leveleik (Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc)

Kivonás e’ feleletből: Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation (Ismeretlen [Y])

Kivonat Kresznerics Ferencz’ Magyar Szótára’ Bevezetéséből (Kresznerics Ferenc [A Magyar Szótár’ Kiadóji])

Koncz József felelete a magyar n. Muzeum által 1820-ban kihirdetett négy pályakérdésre (Koncz József)

Költészeti és nyelvészeti vélemények (Szemere Pál)

Könyv visgálat, Vitéz Gerstner Ferenc és Vargha János utakról, hajózható csatornákról és vasutakról irott, 1828-ban megjelent művéről szóló ismertetés (Ismeretlen)

Könyv-esmértetés. Elenchus vocabulorum Europaeorum (Beregszászi Nagy Pál)

Könyv-visgáltatás. 1) De nativa sermonis Hungari Euphonia (Ismeretlen)

Könyvajánlás. Franczia grammatika… (Ismeretlen [S. F. J.])

Közönséges Észrevételek a’ Nemzeti Characternek Megitélésére (Thaisz András)

Kresznerics szótára (Ismeretlen)

Kurzgefasste und doch vollständige englische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

Külföldön a’ magyar Literaturának terjesztése (Vörösmarty Mihály)

Külömböző Vélekedés a’ Recensiókról (Ismeretlen [Jolsvai Bandi])

Magyar eredetű görög héber és oláh szók (Döbrentei Gábor)

Magyar Grammatica avvagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar Grammatika avagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar Helyesirástan (Horvát István)

Magyar Helyesolvasás- és Kimondás-tan (Orthoepia seu Orthophonia.) (Horvát István)

Magyar közmondások (Kresznerics Ferenc)

Magyar Literatura (Horvát István)

Magyar literatúra Angliában (Toldy Ferenc)

Magyar literaturát illető jegyzések (Döbrentei Gábor [D. G.])

Magyar Litteratura (Horvát István)

Magyar Nyelv és Irás elsősége az Európai Nyelvek felett, egy Philosophusi Nyelv rövid Rajzával, a Magyar Muzeum által tett Jutalom Kérdésre (Gáthy István)

Magyar Nyelv Mester vagy is A’ Magyar nyelv’ természetét előadó ’s törvényeit tanító Mester (Édes Gergely)

Magyar nyelv tanító Könyv [recenzió] (Ismeretlen [T. J.])

Magyar Nyelv-ere – vagy is – A Közönséges Emberiség meg-szóllamlásának eredeti Hangjáról (Peretsenyi Nagy László)

Magyar nyelv-nyomozó (Ismeretlen)

Magyar nyelv-tanító könyv, melyly a’ magyar beszédnek, és írásnak szabásait meg-ítélve, gántsolva, és meg-választva adja-elé (Kassai József)

Magyar Nyelven jegyzett Történeteinkről (Jankovich Miklós)

Magyar nyelvtani értekezés (Holecz András)

Magyar Nyelv’ elémozditása (Ismeretlen [K-. L-.])

Magyar ortografia Bevezetés gyanánt a’ Nyelvtudományra (Papp Ignác)

Magyar ortografía, avvagy Írástudomány (Verseghy Ferenc)

Magyar Prédikátió Jénában, és Tübingában (Rumy Károly György)

Magyar prosodia és magyar irás vagy inkább ezen két tárgyról rövid észrevételek (Virág Benedek)

Magyar Prosodia és Metrica (Rumy Károly György)

Magyar szavaknak Eredete és Régisége (Jankovich Miklós)

Magyar szó-nemzés ötven példákban (Jankovich Miklós)

Magyar szók és kifejezések (Dessewffy József)

Magyar szók szemelvénye (Nagy Gábor)

Magyar Szótár, Gyökér-renddel és Deákozattal [recenzió] (Bajza József, Bártfay László)

Magyar Vezetéknevek a nemzetek nevezeteitől származtatva (Nagy Gábor)

Magyar! Mit jelent ezen Szó: Magyar? (Mándi Balla Károly)

Magyar, Török, Német Szókönyv (Maróthy Mátyás)

Magyar-mutató tűkör (Mikusay János)

Magyarkodás, A Nemzeti Muzeumnak Jutalomkérdései való Feleletek. 1815. esztendőre való kérdések (Kassai József)

Magyarkodás. 1815. esztendőre való jutalom-kérdés (Kassai József)

Magyarság. 1778 (Bessenyei György)

Maradjanak meg ezután is közöttünk… (Döbrentei Gábor)

Marczibányi-díj kiosztásakor mondott beszéd (Teleki László)

Második felelet a Tudományos Gyüjtemény multt 1818-ik esztendei II-dik kötetébenn tett kérdésre: valljon a c, cs, és cz-vel, a vagy a ts és tz-vel való élés egygyez-é meg jobban a Nyelvünk Filozófiájával? (Kassai József)

Máté-Szalkai Hőgyész Máté válaszsza a’ poëtai episztolára (Vitkovics Mihály)

Meg czáfolások közé (Ismeretlen)

Megeggyesztetése Az Ó és Uj honnyi Beszéd szabásait követő Magyaroknak, az Eredeti – vagy is Gyökér Szavak, s Ágozatainak Kikeresése – s foglalatos Előadása által (Peretsenyi Nagy László)

Megigazítás Némelly viszsza-éléseknek - mellyek a' Magyar hellyes-írás ellen ártatlanúl Követtettnek (Peretsenyi Nagy László)

Mennyire Lehet Használni A Külföldi Hires Tudósoktól Rendbe szedetett Közönséges Grammatikának Ujabb Találmányait A Magyar Nyelvre Nézve? (Szemere Pál)

Mért tanult a’ Lukkai Örökös Herczeg magyarul? (Deáky Zsigmond)

Mi akadályoztatja a’ Hazai Literatúra gyarapodását (Bernáthfalvi ’s Földvári Földváry Miklós)

Miben van még a’ Magyar hátra leginkább? (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Míg Nyelvünk 's Literatúránk… (Thewrewk József)

Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton Tudóssá? (Tréfázat) (Ismeretlen [Z. J. V.])

Minden nyelvét szerető Magyarhoz! (Zvornik)

Minerva. Előszó. Az avúlni kezdő és a’ nagyon újítgató irásmódról, a’ Magyar nyelvben (Dessewffy József)

Minő neveket tulajdonítottak a régi történetírók a magyar nemzetnek? s a t. (Kereszturi József)

Módositható Utmutatás: Miképpen kellenék a hazai Magyar Nyelv-tenyésztésének öregbedését legérdeklőbben elémozdittattni??? (Peretsenyi Nagy László)

Mondolat a Magyar Nyelv ki-miveléséről és azt tárgyazó külömbféle Segédekről (Szentgyörgyi József)

Mondolat A Magyar Nyelv ki-miveléséről, és azt tárgyazó külömb féle Segédekről (Ismeretlen)

Mondolat, Sok bővítményekkel, és eggy kiegészített újj-szótárral együtt (Somogyi Gedeon)

Nagy Gábor felelete Kazinczy Ferenczhez, némelly szokatlanabb magyar szavak és szóllásmódokról (Nagy Gábor)

Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a’ nemzeti nyelv ügyében (Horvát István)

Nagy Sámuel, Magyar Dictionárium, avagy ollyan Szó Könyv, melly a Magyar akár Ásiai, akár Európai eredetü Szavainkat, Anya Gyökereiknél fogva, és azokból származó Leány szavaink Ágadzását rendbeszedi (Nagy Sámuel)

Nagyságtudományi műszavak (Bitnitz Lajos)

Nem kell tartani attól; hogy a’ mi időnkben a’ Tudományok lejjebb szálljanak (Kovács Sámuel)

Némely fijatal Tudósaink nyelvünket… (Beregszászi Nagy Pál)

Némely Recensiok iránt való észre vételek (Ismeretlen)

Némely vélekedések a’ magyarnyelv ügyében (Nátly József)

Némelly észervételek azon észrevételekről, mellyeket a’ magyar Szókötésre írt Virág Benedek (Beregszászi Nagy Pál)

Némelly észrevételek és megjegyzések a mejj szóról irt két különös értekezésre… (Beregszászi Nagy Pál)

Némelly Jegyzetek azon Recensióra, mellynek Czimje: Gróf Szécsényi István mint Iró és Vélemény a Világ czimü munkáról. Kiadta Balásfalvi Orosz József Zala V. Táblabirája (Balásfalvi Orosz József)

Némelly mostanában támadt ujj magyar szókról való vélekedés (Zsoldos Dániel)

Némelly nyelvünkbeli különözésekről (Vörösmarty Mihály [Vágotai Kálmán])

Némelly ritkább Magyar szavak, helyes Kiejtések s Közmondások Gyüjteménye (Laszkalner Antal)

Nemzeti nyelvünk’ állapotja az Evangyélikusok Posonyi oskolájokban (Homokay Pál)

Neo és Orthologia c. vers (Ismeretlen)

Nyelv csinosságára való ügyelet (Döbrentei Gábor)

Nyelv és Literatura (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti és irodalomtörténeti írások (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti feljegyzések (Kölcsey Ferenc)

Nyelvészeti feljegyzések, szólisták (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti írások (Berzsenyi Dániel)

Nyelvészeti írások (Rumy Károly György)

Nyelvészeti jegyzetek (Berzsenyi Dániel)

Nyelvészeti jegyzetek (Döbrentei Gábor)

Nyelvészeti tanulmányának töredéke (Berzsenyi Dániel)

Nyelvészeti tárgyú cikkek az 1810-es és 1820-as évekből (Kazinczy Ferenc)

Nyelvgéniusz (Kazinczy Ferenc, Szentmiklósy Lajos)

Nyelvtani értekezések (Ruehietl József)

Nyelvtani jegyzetek (Döbrentei Gábor)

Nyelvtani jegyzetek (Virág Benedek)

Nyelvtani jegyzetek és gyűjtések (Döbrentei Gábor)

Nyelvtani, nyelvészeti tárgyú feljgeyzések (Virág Benedek)

Nyoma annak, hogy a Romai Catholicusoknál az Isteni Tisztelet régenten Toth Nyelven is tartatott (Véki Xav. Ferenc)

Nyomtalan Tudós Munkák, vagy sajtó alá készített Magyar Kéz-Iratok nagyobb esmértetése Pesti Ország Vásárok alkalmatosságával (Hrabovszky György)

Ragasztékos Utóljáróink' hellyes Leírások (Némethy Pál)

Reduplicatio (Szemere Pál)

Rejtett szók, találós mesék; etymológiai, helyesírásra vonatkozó, az elemi oktatásról, kalendáriumokról, arithmetikai fogalmak magyar kifejezéseiről szóló értekezések (Sipos József)

Részes Kivonás Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27-dik napján… Sopron Városába… tartatott köz gyülésének a Jegyző Könyvéből (Kis János)

Részes Kivonás. Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27dik napján Tekintetes Nemes Sopron Vármegyének Szabad, ’s Királyi Sopron Városába folyvást tartatott Köz Gyűlésnek a’ Jegyző Könyvéből (Hőgyészi Pál)

Révai Miklós igaza a’ magyar igehajtogatás harmadik formájára nézve Verseghy Ferencz okoskodásai ellen, mint ezeket Budai Biopraphusa 1825-dikben közlötte (Guzmics Izidor)

Riska (Fer.) és Schottki (Jul. Max.) Oesterreichische Volckslieder [recenzió] (Ismeretlen [J.***])

Rövid barátságos Mondani való (Obernyik László)

Rövid értekezések A magyar orthographiáról (Kaló Péter)

Rövid Észrevételek A’ Tudományos Gyűjteményben eddig elő fordúlt külömbféle tárgyokról (Endrődy János)

Rövid Jegyzetek eme két kérdésre: I-ször Vagynak-e olly tulajdonai a Magyar Nyelvnek, mellyek ennek az Európai napnyugoti nyelvek fölött valami elsőséget adhatnak ? II-szor Mennyire használhatni a külföldi hires Tudósoktól rendbe szedetett közönséges Grammatikának ujabb találmányait a Magyar Nyelvre nézve? (Édes Gergely)

Rövid rajza a’ Gömöri Dialektusnak (Ismeretlen [B. S.])

Rövid Útmutatás a’ Magyar Nyelv’ taníttására (Ismeretlen)

Satyricus szókönyv (Oszterhuber Móricz)

Segéd-felelet… Teleky László… által feltett következő kérdésre: Miképpen lehetne a Magyar helyes Irást az egymással ellenkező szokások, és önkényes vélemények helyett Filozofiai Principiumokra épiteni? (Szemere Pál)

A’ Magyar Neologia Rostálgottatása (Vidovics Ágoston)

Előbeszéd (Dörgényfalvi Dörgény Andor)

Nyelv csinosságára való ügyelet (Döbrentei Gábor)

Magyar nyelv-nyomozó (Ismeretlen)

A’ Nemzetiség és a’ Kultúra (Ismeretlen [A. J.])

A’ Nyelvnek eredete, kifejlése, elágozása (Ismeretlen [A. J.])

A’ Magyar nyelv pallérozásáról való észre vételek (Ismeretlen [B. P.])

A’ Frantzia Országi Akadémiákról, vagy Tudós Társaságokról (Ismeretlen [-i-])

Miben van még a’ Magyar hátra leginkább? (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

A’ Birtokot jelentő Szavakról (Szeder Fábián)

Intézetek [Vas vármegyei rendelkezései a magyar nyelvért] (Széll Imre)

A’ Magyar nyelvmivelők között lábra kapott selypségről (Szetsődy János)

Ajánlásra méltó Könyvek (Thaisz András)

A’ Szótagoknak elválasztásáról (Ismeretlen [S. F.])

Ajánlásra méltó Könyvek (Thaisz András)

A’ Magyar Tudósokhoz – I. Faludy Ferentz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisről, és a’ Mái Nyelvrontók’ törekedésiről (Batsányi János)

A’ Filozofiának Talpigazságira épített felelet (Verseghy Ferenc)

Allgemeines Deutsches Reim-Leixcon herausgegeben von Peregrinus Syntax [recenzió] (Thaisz András)

Jelességek [tudósítás a magyar nyelv gyarapítására tett intézkedésról] (Thaisz András)

A’ Magyar nyelv’ állapotja Gymnásiuminkban (Czuczor Gergely)

A’ Sopronyi Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827 (Edvi Illés Ádám)

Ableitung und Erklärung des National - Namens Magyar [recenzió] (Horvát István)

Jutalom Hirdetés [A Marczibányi Alapítvány jutalomkérdéseiről] (Horvát István)

Értekezés a’ Magyar nyelvben lábra kapni kezdő újabb Irás-módjáról (Ismeretlen [D. I.])

Ik-végezet igéinkben [recenzió] (Beregszászi Nagy Pál)

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv [recenzió] (Ismeretlen [Hady])

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv [recenzió] (Ismeretlen [Hady])

Haller János’ Buzgósága a’ Magyar nyelv felemelkedése, ’s kiterjesztése iránt már a’ XVII. Századkorban (Ismeretlen [J*])

Magyar Grammatica avvagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Könyvajánlás. Franczia grammatika… (Ismeretlen [S. F. J.])

Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton Tudóssá? (Tréfázat) (Ismeretlen [Z. J. V.])

Baranyai Szótár-pótolék (Jerémiás Sámuel)

Az Írók’ megjutalmaztatásáról (Kis János)

A’ tiszteletet és életnemet jelentő szavakról (Szeder Fábián)

Auróra, hazai almanach, kiadá Kisfaludy Károly. Hetedik év, 1828 [recenzió] (Toldy Ferenc)

A’ mai kis Tatár Országi Magyar (Obernyik László)

A’ Tudományos Gyűjtemény Olvasóihoz (Vörösmarty Mihály)

Intézetek [híradás a Magyar Tudós Társaság alapulásáról] (Vörösmarty Mihály)

Külföldön a’ magyar Literaturának terjesztése (Vörösmarty Mihály)

Gondolatok a’ Magyar nyelv’ eredetéről (Vörösmarty Mihály)

A’ Mondolatnak, ’s rá való Feleletnek Megítéltetése (Balla Károly [Z.])

Az egésséges emberi test Boncztudományának alap vonaljai [recenzió] (Vörösmarty Mihály)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás (Folytatás.) [recenzió] (Bugát Pál)

A’ Nemzeti Nyelv’ előmozdításáról (Sztrokay Antal)

Boncztudománybeli (Anatomicus) műszavakról való számadás [recenzió] (Bugát Pál)

Grammatica Ungherese. Ad uso del’ Italiani [recenzió] (Guzmics Izidor)

A’ magyar Nyelvtudomány rövid Foglalatja, a’ kisebb tanulók számára [recenzió] (Guzmics Izidor)

Nemzeti nyelvünk’ állapotja az Evangyélikusok Posonyi oskolájokban (Homokay Pál)

Egy két jó szó a’ tanuló, kivált iróságra törekedő Ifjusághoz nálunk (Ismeretlen [S. I. R. P.])

Philológiai ’s grammatikai Gondolatok. A’ városok nevei.) A’ városok neveik.) Mit jelent mindenik? mellyik jobb? (Folnesics Lajos)

Igazítás. BOZA, és nem BÓZA (Kresznerics Ferenc [Kr. F.])

Vas Vármegye Kemenes-aljai Járásbéli magyar szó-tár (Lévai László)

A’ Magyar nyelvbeli Dialectusokról (Szeder Fábián)

Vissza-Igazitás (Almási Balogh Pál)

A’ Redactiónak Kérése némelly T. T Írókhoz (Thaisz András)

Magyar Szótár, Gyökér-renddel és Deákozattal [recenzió] (Bajza József, Bártfay László)

Felelet T.T. Almási Balogh Dr. Úr vissza-igazitására (Bugát Pál)

Mért tanult a’ Lukkai Örökös Herczeg magyarul? (Deáky Zsigmond)

Jelességek. Dr. Ritschel August (Edvi Illés Ádám)

Hiradás Kresznerics’ Szótáráról (Fenyéry Gyula)

Tiz csapás. Írta Ponori Tewrewk (Török) József [recenzió] (Horvát János)

Ifjúság számára írt könyvek (Folnesics Lajos)

Részes Kivonás. Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27dik napján Tekintetes Nemes Sopron Vármegyének Szabad, ’s Királyi Sopron Városába folyvást tartatott Köz Gyűlésnek a’ Jegyző Könyvéből (Hőgyészi Pál)

A’ Somogyi köznép között forgó Szavak, jelentéseikkel együtt (Ismeretlen)

Eredeti Levelek a Magyar Nyelvnek I. Ferdinand alatt mostaninál gyakorlottabb voltáról, és annak mind a’ Kormányszékek: mind a’ Polgári, Egyházi, és Vitéz Rendek által közönseges használásáról (Ismeretlen [J*])

Az 1820-dik esztendei Tudományos Gyüjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, ’s különösen annak érdemére a’ magyar nyelv eránt (Ribinyi Kis János [S. K. J.])

Kivonat Kresznerics Ferencz’ Magyar Szótára’ Bevezetéséből (Kresznerics Ferenc [A Magyar Szótár’ Kiadóji])

Az 1830diki Auroráról (Toldy Ferenc)

Magyar literatúra Angliában (Toldy Ferenc)

Prof. Szabó József: A’ dicső magyar szó’ ’s nyelv’ őskoru régisége [recenzió] (Toldy Ferenc)

Intézetek [a magyar nyelv terjesztését elősegítő intézekeről] (Vittek János)

Jelentés a’ Tudományos Gyüjtemény’ 1831. évi folytatásáról (Vörösmarty Mihály)

Kérdés. Kell-e már a’ Reformátusok’ felsőbb Oskoláiban némelly Tudományokat Anyai Magyar Nyelven tanítani? (recenzió) (Horvát István [B. V. L.])

Némelly mostanában támadt ujj magyar szókról való vélekedés (Zsoldos Dániel)

A’ Magyar beszédbeli hibákról (Beregszászi Nagy Pál)

Jutalom feleletek a’ Magyar nyelvről a’ Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817. esztendei kérdéseire [recenzió] (Thaisz András)

Gyógyszeres Értekezések [recenzió] (Zádor (Stettner) György [Fenyéry Gyula])

A magyar nyelv (Dessewffy József)

Wieland Adelung ellen: mi a tiszta németség? (Kazinczy Ferenc)

Az uj szókról (Kazinczy Ferenc)

Az ik-végzet igéinkben (Ismeretlen)

A Tövisek és Virágok Széphalom (Sáros Patak) 1811. 52. lap. 8-adr. Motto: Erke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel nicht da. Goethe [Recenzió] (Szemere Pál)

Költészeti és nyelvészeti vélemények (Szemere Pál)

Elvkeresés (Szemere Pál)

A’ Nemzeti Culturáról közönségesen. (Folytatás) (Ismeretlen)

A szóknak korai (Szemere Pál)

Észrevételek a’ Magyar Szókötésre (Virág Benedek)

Etymologiai Lexicon magyarban (Szemere Pál)

Abéczé (Szemere Pál)

Töredékes dolgozatok (Szemere Pál)

Gyökosztály (Szemere Pál)

Tabelláris próbatétek (Szemere Pál)

Reduplicatio (Szemere Pál)

Flexiok és interrogativumok (Szemere Pál)

Vázolat (Szemere Pál)

Előszó (Ismeretlen)

A’ Magyar Könyvek’ Terjesztésérűl (Vitkovics Mihály [Vidényi])

A szóknak koraik (Szemere Pál)

Az Új Holmi’ első csomójának kritikai megitéltetése (Szemere Pál)

Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a’ nemzeti nyelv ügyében (Horvát István)

Értekezés, a’ Magyar nyelvben teendő újítások’ barátjai és ellenségei köztt lévő perpatvarkodásról (Magda Pál)

A’ Magyar Országiaktól külömböző Erdélyi szavak (Döbrentei Gábor)

Nyelvtani jegyzetek (Döbrentei Gábor)

Nyelvtani jegyzetek (Döbrentei Gábor)

Magyar eredetű görög héber és oláh szók (Döbrentei Gábor)

A’ Cz. vagy Tz-vel élésről (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

A’ nyugvó j-ről, Nemzeti nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

Jelességek [A nádor neje magyarul tanul Folnesics Lajostól] (Ismeretlen)

Nyelvészeti és irodalomtörténeti írások (Kazinczy Ferenc)

A' Cz' és Cs' Apologiája. - Dunaiság - Tiszaiság (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti feljegyzések, szólisták (Kazinczy Ferenc)

A bővítésről (Kazinczy Ferenc)

Nyelvészeti írások (Berzsenyi Dániel)

Magyar Grammatika avagy Nyelvtudomány (Verseghy Ferenc)

Orthográfiai állatásai (Kazinczy Ferenc)

A Glottomachusok bevezető (Kazinczy Ferenc)

Némelly észervételek azon észrevételekről, mellyeket a’ magyar Szókötésre írt Virág Benedek (Beregszászi Nagy Pál)

Feljegyzés a Mondolatról (Kazinczy Ferenc)

Észrevételek a’ Posonyi Tót Újság’ kissebbítő Homlokírása ellen (Ismeretlen [E. P. N. P.])

A’ Nyelvrontók (Kazinczy Ferenc)

Orthographiánk fő törvényei ezek lehetnének (Kazinczy Ferenc)

Beszéd a’ magyar nyelv ügyében (Czinke Ferenc)

Papagénó bodzafurulya egy hevenyjében penderitett szatira vitézi versekben, felelet gyanánt a’ rhytmusok vagy is cadentziás versek a’ minapi védelmezőjének (Czinke Ferenc)

A’ Philologusz és Nyelvünk Nemtője (Szemere Pál)

Magyar szók szemelvénye (Nagy Gábor)

Gazdag szótár magyar, német és deák nyelven (Simai Kristóf)

Nagyságtudományi műszavak (Bitnitz Lajos)

Rövid Észrevételek A’ Tudományos Gyűjteményben eddig elő fordúlt külömbféle tárgyokról (Endrődy János)

Ítéletes Magyar Nemzeti Nyelv-tanító (Kassai József)

A botanikai magyar műnyelv javításáról (Csécsi Nagy Imre)

Jutalom Tétel [„A’ Palótzság Esmértetése különbféle tekéntetben” című munka megírására] (Ismeretlen [Egy Hazafi])

Czigány grammatika (Szmódi János)

Nyelvészeti írások (Rumy Károly György)

Magyar Prosodia és Metrica (Rumy Károly György)

Észrevételek Beregszászi Pál értekezésére a magyar Orthographiáról. T. I.-től (Takács József?)

Észrevételek Beregszászi Pál Professor Urnak Értekezésére a Magyar Orthograpiáról (Takács József)

Nyelvészeti jegyzetek (Döbrentei Gábor)

Ik-végezet igéinkben (Beregszászi Nagy Pál)

A Magyar Nyelv Jelességei az európai holtt és élő nyelvekkel egybehasonlítva (Kolmár József)

Nyelvtani jegyzetek és gyűjtések (Döbrentei Gábor)

Nyelv és Literatura (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar Nyelvről, annak természetéről, mostani koráról ’s szükségeiről (Kazinczy Ferenc)

A’ Keszthelyi Helikon (Ismeretlen [Egy jelen voltt vendég])

Nyelvészeti tárgyú cikkek az 1810-es és 1820-as évekből (Kazinczy Ferenc)

A Magyar Grammatika Kézi Könyve (Toldy Ferenc)

Magyar Nyelv Mester vagy is A’ Magyar nyelv’ természetét előadó ’s törvényeit tanító Mester (Édes Gergely)

Magyar Literatura (Horvát István)

A Magyar Nyelv Historiája (Horvát István)

A’ nyelvnek hármas befolyása az ember’ emberisítésébe, nemzetisítésébe és hazafiúsításába (Guzmics Izidor)

Legrégibb magyar nyelvemlékek (Ismeretlen)

A magyar vers szerzés mesterségéről szólló gondolatai (Teleki László)

Marczibányi-díj kiosztásakor mondott beszéd (Teleki László)

A magyar nyelv' előmozdításáról töredékek (Teleki László)

Ó és Újj Magyar… (Sipos József)

Értekezés. Mint kelljen az idegen neveket, ’s művész szavakat honni Litteraturánkban irnunk? (Ismeretlen [G. L.])

Igénytelen kisérlete Veszprém vidéki nehány helynevek értelmezésének (Örsi Mórocza Dániel)

Archaeo-Neologicon (Helmeczy Mihály)

Pazigrafia, vagy Közönséges irás (Gáthy István)

Magyar szók és kifejezések (Dessewffy József)

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Múzeum jutalomtétele 1819. és 1820. évre] (Ismeretlen)

Magyar közmondások (Kresznerics Ferenc)

Levelek beszédek értekezések (Teleki László)

Kérdései a magyar nyelv tudományos történetéből (Horvát István)

Elő-szó, Az avulni kezdő és a nagyon ujítgató Irásmódról a Magyar nyelvben (Dessewffy József)

Értekezet a Magyar Nyelvről (Svatics Ignátz)

Észrevételek a magyar írótsinrul (Ismeretlen [G. M. B.])

Ó és újj Magyar, vagy: Rövid Értekezés, miképpen kelljen az ó Magyarsággal az újjat egyesíteni? (Ismeretlen [J. J.])

Nyomtalan Tudós Munkák, vagy sajtó alá készített Magyar Kéz-Iratok nagyobb esmértetése Pesti Ország Vásárok alkalmatosságával (Hrabovszky György)

Jegyzőkönyvi kivonat a Pest vármegye a közgyűlésén Marczibányi István által tett alapítványról 1815-ben (Ismeretlen)

Magyar szavaknak Eredete és Régisége (Jankovich Miklós)

Gondolatok a’ Literatúrának tökéletesűléséről (Ismeretlen [B. S.])

A Magyar Kitonitsbol a Törvényes Deák Szóknak magyar forditások (Szedteki Nemes Ferenc)

Jószóláshoz szolgáló Szerletek, egybe szedette Paulik János cs. és k. Fő Strázsa-Mester (Pavlik János)

A Magyar Nemzetnek Babartoeasphaloi Régi Nyelvéről (Horvát István)

A Magyar Neveknek Esetekről es Igéknek Hajtogatásokról az 1819 esztendőre való kérdésre (Gáthy István)

Irotsinunk megjobbithatása (Bayer Márton)

Nyoma annak, hogy a Romai Catholicusoknál az Isteni Tisztelet régenten Toth Nyelven is tartatott (Véki Xav. Ferenc)

Magyar nyelvtani értekezés (Holecz András)

Kivonás e’ feleletből: Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation (Ismeretlen [Y])

Minő neveket tulajdonítottak a régi történetírók a magyar nemzetnek? s a t. (Kereszturi József)

Euphoniáról (Ismeretlen)

I. A’ Magyar Ejtegetésről: Nem újak, hanem tsak öszve szedett régiek, II. A’ Magyar Igékről (Ismeretlen [D. Cs. J.])

A Nemnek a Magyar Nyelvben lejendő béhozatása ellen (Ismeretlen)

A Birtok előtt álló Birtokost a 3.ik esetbe kellene tenni (Ismeretlen)

A magyar nyelv bevezetése Arad vármegyében (Vásárhelyi János)

Három kérések a Magyar Írókhoz, jelentés a könyvnyomtatókhoz (Boér Sándor)

Borsodi Magyar-Nyelvű Szóradék (Jánosfy Rajnald)

Helyesebb-e a C., Cz., Cs-sel élés a Tz. Ts. használatánál? (Nagy Imre)

Vannak-e a Magyar Nyelvnek olly jeles tulajdonai, mellyek annak az Európai Napnyugoti Nyelvek felett, valami elsőséget adhatnának? (Zabka Márton)

Elmélkedés a Külföldi Grammatikák hasznokról a Magyar Nyelvre, a Szapora, közönséges Irásra és Nyelvre (Gáthy István)

A’ Magyar Nemzet’ Culturájáról különösen (Ismeretlen [Y])

A Tudományos Gyűjtemény 1825beli második kötetébe találtato Tzikkelyhez, melynek ez a neve: Litteraturánk akadállyairól, egy két szó, - még egynéhány szó (Ismeretlen)

Cím nélkül [Gróf Pongrácz Terézia jutalom tétele a magyar nyelvről] (Ismeretlen [Jászföldi])

Vélemény a birtokot jelelntő szavaknak Tárgyokban (Ismeretlen [K. E.])

Honnat származik ezen szó, Isten’ a Magyaroknál? (Melczer János)

Magyar Vezetéknevek a nemzetek nevezeteitől származtatva (Nagy Gábor)

Nagy Gábor felelete Kazinczy Ferenczhez, némelly szokatlanabb magyar szavak és szóllásmódokról (Nagy Gábor)

Egy két szó a Magyar nyelv és literatura köztételéről a hazában (Dessewffy József)

Batsányi János kéziratos bejegyzései A Magyar Tudósokhoz című művében (Batsányi János)

Kisfaludy Sándornak és Kazinczy Ferencznek Fő Tisztelendő Ruszek Jósef Hajóti Apát Urhoz irt Tudományos Leveleik (Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc)

Mennyire Lehet Használni A Külföldi Hires Tudósoktól Rendbe szedetett Közönséges Grammatikának Ujabb Találmányait A Magyar Nyelvre Nézve? (Szemere Pál)

A Magyar Nemzeti Muzeum 1820. és 1824. pályatételére beküldött dogozatok (Ismeretlen)

Magyar Nyelv’ elémozditása (Ismeretlen [K-. L-.])

Nyelvtani jegyzetek (Virág Benedek)

Egy pár Jegyzet a Kritikáról (Kiss Sámuel)

Rövid értekezések A magyar orthographiáról (Kaló Péter)

Az esdeklő Magyar nyelv (Boros István)

A Magyar Szó Régisége (Ismeretlen)

Fejtegetése a Hazai Literátura Pallérozására lántzoló kötelességnek (Ismeretlen)

Észre vételek azon Munkátskáról, mellynek czime ez: Öröm Ünnep sat., Kiadta Papp Jósef, Pest, 1824, Petrózai Trattner János Tamásnál (Papp József)

Az ik végzetü Igék Természetéről, A visszás Ujitók kitsapongásai ellen (Tar Mihály)

A magyar Szógyökerek Temérdeksége, és Természeteknek Különössége (Tar Mihály)

Honni harmat. Zseb Könyv A Nemzeti Pallérozódásról (Udvardy Csorna János)

Tudományos Torlás (Kassai József)

Cím nélkül [„A’ Nemzeti Literatura csinosodásának akadályairól” készült magyar nyelvű pályaművek eredményhirdetése] (Ismeretlen [Z.])

Észrevétel a’ Szép-írás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

A magyar nyelv ügyéről írt dolgozat (Kiss József)

Igazi Magyar Poézis, Vagy-is A Magyar-Hangzat szerént készitett Vers-Szerzés mestersége (Édes Gergely)

Rövid Jegyzetek eme két kérdésre: I-ször Vagynak-e olly tulajdonai a Magyar Nyelvnek, mellyek ennek az Európai napnyugoti nyelvek fölött valami elsőséget adhatnak ? II-szor Mennyire használhatni a külföldi hires Tudósoktól rendbe szedetett közönséges Grammatikának ujabb találmányait a Magyar Nyelvre nézve? (Édes Gergely)

Némelly észrevételek és megjegyzések a mejj szóról irt két különös értekezésre… (Beregszászi Nagy Pál)

Igazat mutató Tükrötske, az Ó és Uj Magyarhoz Toldalékul (Máttyásy József)

A németeknél szokásba vett Magyaren szó helyességéről (Szilágyi Sámuel)

Kisfaludy Sándornak és Kazinczy Ferencznek Fő Tisztelendő Ruszek Jósef Hahóti Apát Urhoz irt Tudományos leveleik (Kisfaludy Sándor, Kazinczy Ferenc)

Hazafiúi gondolatok a’ Magyar nyelv kiterjesztése dolgában (Mednyánszky Alajos)

Magyar Nyelven jegyzett Történeteinkről (Jankovich Miklós)

Némelly ritkább Magyar szavak, helyes Kiejtések s Közmondások Gyüjteménye (Laszkalner Antal)

A Böltselkedés Tudományjának Történet-irása, mellyet forditott Fel-Apáthi Molnár Sándor… Ehez járulnak A Böltselkedésben elő-forduló Mester-szavak (Fel-Apáthi Molnár Sándor)

A Metafizika Lehetőségéről, leforditotta Marjay Albert, Magyar filozófiai műszavak jegyzékével (Marjay Albert)

Mondolat A Magyar Nyelv ki-miveléséről, és azt tárgyazó külömb féle Segédekről (Ismeretlen)

A Nyelv, Az Irás Feltalálása; A Magyar Nyelv Bölcsője, s Legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

Előbeszéd Sallustnak forditásához (Kazinczy Ferenc)

Wieland Adelung ellen: Mi a Tiszta Németség?… Tükörül azoknak, kik Nyelvrontást emlegetnek, s kérdezgetik: Mi a Magyarság? – s intésül a szerfelett merészeknek (Kazinczy Ferenc)

Barátságos s ügyes Felelet azon Barátságos Szem-ügyre (Ismeretlen)

Cím nélkül [Gróf Pongrácz Terézia jutalom tétele a magyar nyelvről] (Miller Jakab Ferdinánd)

Hazafiui Szó idegen nyelvü Lakos Társaimhoz (Terhes Sámuel)

A Tudomány – s Nyelv-Tanitás helyes öszveköttetéséről a Felsőbb Tudományos Intézeteken (Miklós László)

1) Dissertatio Philologica de Vocabulorum derivationa ac formatione in Lingva Magyarica [...], 2) Ó és Új magyar [recenzió] (Kazinczy Ferenc)

Az Aradi Hivségnek kinyilatkoztatott Záloga. Az 1818. Esztendőbéli Februárius 12-dik Napjára. Beszéd… I-ső Ferentznek Születése Napján (Peretsenyi Nagy László)

Eredeti Kézi Irások az Elődiekből (Peretsenyi Nagy László)

Védelme A Magyar Nyelv és Nemzet Tsinosodása hátramaradásának – és Fogyatkozásának –! (Peretsenyi Nagy László)

A Magyar Nyelvnek Egyenes Folyását esmértető Versek Előkerülhető Tárgyokban (Benyák József Bernárd)

Mondolat a Magyar Nyelv ki-miveléséről és azt tárgyazó külömbféle Segédekről (Szentgyörgyi József)

Török Grammatika. Kisded Magyar, Török, Német Szótárral (Maróthy Mátyás)

Magyar, Török, Német Szókönyv (Maróthy Mátyás)

Cím nélkül [Magyar nyelvünknek… (Peretsenyi Nagy László)

Index Alphabeticus continens varias voces hungaricas, praesertim difficilieres, aliaque notatu digna, I (Gombos Imre)

Index Alphabeticus continens varias voces hungaricas, praesertim difficilieres, aliaque notatu digna, II (Gombos Imre)

Felelet azon kérdésre, III-dik az 1817 Esztendőben, mellyik vólna azon legalkalmatosabb mód, melly szerént egy tökélletes Magyar Szókönyvet… lehetne késziteni? (Peretsenyi Nagy László)

Bírálat a Tövisek és Virágokról (Ismeretlen)

A’ nemzeti nyelv’ betsülésének némelly példái (Kis János)

Ypsilon Háboru (Vörösmarty Mihály)

Pályafeleletek a magyar nyelv ügyében (Horváth Ádám)

Tót származásu Magyar Szók (Hajnal János)

A Nemzeti Nyelvért (Balla Károly)

A Tudományos Gyüjteménynek, e folyó 1818-ik Esztend. II-ik Kötettye 122-ik lapján a Magyar hellyes Irásban, mint kellessék a C. cs-el vagy ts-el vagy ellenben, jobb légyen e a cs-el élés a ts-nél? (Mocsáry Antal)

Döbrentei Gábor és Kölcsey Ferencz leveleikből (Döbrentei Gábor, Kölcsey Ferencz)

A Magyar Irásról (Ismeretlen [S. G. P.])

A birtokos és birtok nevek világosabb kifejezésökről (Folnesics Lajos)

IIdik Fridrik Pruszszus hajdani Királynak a Német Literaturáról való Elmélkedése (Kovács Sámuel)

Jerusalemnek a Német Literaturáról való Értekezésének Veleje (Kovács Sámuel)

Magyarkodás. 1815. esztendőre való jutalom-kérdés (Kassai József)

Az Ember kíván tanúlni (Kovács Sámuel)

A Nemzeti Muzeumnak Jutalom kérdéseire való Feleletek. 1816 esztendőre való kérdés (Kassai József)

A Nemzeti Muzeum 1817 esztendőre való Jutalom-kérdéseire tett Feleletek (Kassai József)

A Nemzeti Muzeum 1818 esztendőre való Jutalom kérdésére tett Felelet (Kassai József)

Pályamunka a m. n. Muzeum által 1815-16-17-re feltett jutalomkérdésekre (Mólnos Dávid)

A’ Magyar Nyelvnek, a’ mértékes Versekre, minden más Nyelvek felett való alkalmatos volta (Sebestyén Gábor)

Az Irás a Beszéd Beszédjének Beszédje (Széchy Károly György)

A Magyar nyelv tudományos ösmérete, helyesebben a Magyar literatura története (Horvát István, Nagy Alajos Anzelm)

Magyar Litteratura (Horvát István)

A Magyar Nyelvnek Tudományos Története (Horvát István)

A Magyar Philologia (Horvát István)

1). A’ Filosofiának elöljáró Értekezései [...] 2). A’ Filosofiának summás Rajzolatja [recenzió] (Rumy Károly György)

Az Uj-Holmi Szerzőjéhez Tudós Czinke Ferentz Urhoz, Peretsenyi Nagy László! (Peretsenyi Nagy László)

Nyelvészeti feljegyzések (Kölcsey Ferenc)

A Deák Nyelv belső Alkotmányának a Magyar Nyelv belső alkotványába való Béfolyásáról és annak mind Hasznáról mind Ártalmáról (Gáthy Károly)

A’ Magyar Tudosókhoz. I. Faludi Ferencz’ ’s több más Magyar Költők’ Munkájinak Kiadásáról. II. A’ Nemzeti Nyelvről ’s Poézisról, és a’ mai Nyelvrontók’ (?) törekedéseiről [recenzió] (Szentmiklóssy Alajos)

Homiliák, Magyar Nyelven, a XVIdik Századból (Kazinczy Ferenc)

A Magyar Literaturának Egy része, melly A Királyi Fő Helytartó Tanátstól illy tzim alatt: Brevis Institutionum Lingvae Hungaricae adumbratio: helyben hagyott Intézet szerént kimiveltetett (Ismeretlen)

Értekezés A Magyar Nevekben való Esetek Számáról, és A Szenvedő Igének formájáról (Drágfy Pál)

Felelete a benn irtnak a Magyar Museum által 1820-ban November 15dikére tett ezen Jutalom kérdésre: Menynyire lehet használni a Külföldi hires Tudosoktól rendbe szedett közönséges Grammatikáknak ujjabb Találmányit a Magyar Nyelvre nézve? (Gáthy István)

Magyar Nyelv és Irás elsősége az Európai Nyelvek felett, egy Philosophusi Nyelv rövid Rajzával, a Magyar Muzeum által tett Jutalom Kérdésre (Gáthy István)

Magyar Helyesirástan (Horvát István)

Pótolékok a’ Magyar Nyelvnek Külső Történeteihez (Horvát István)

A’ Neologismusokról avagy Szabad-é a’ Magyarban új szókat tsinálni és mennyire? (Thaisz András)

Magyar Helyesolvasás- és Kimondás-tan (Orthoepia seu Orthophonia.) (Horvát István)

Nyelvtani, nyelvészeti tárgyú feljgeyzések (Virág Benedek)

Lingva Universalis [recenzió] (Thaisz András)

Az uj magyar szókról (Patonyi Tádé)

Koncz József felelete a magyar n. Muzeum által 1820-ban kihirdetett négy pályakérdésre (Koncz József)

Hát már Ház sem magyar szó? (Podhraczky József)

További Értekezés a Magyar olvasó publikum öregbitéséhez (Kis Pál)

A Könyv nyomtatás Mesterségéről, metszésről, Pápa Szemről s messze látó Csökről egy két szó (Lassu István)

Értekezés a Magyar Igék határozatlan és meghatározott formajjokról, és az azzal való élésről (Lassu István)

Jutalom-felelet ezen Kérdésre: Vagynak-e az Erdély Országi Magyar nyelvnek a Magyar Országi Nemzeti nyelvre különösségei? Ha vannak, mellyek azok, és mellyek egyenesen a Székelység Magyar nyelvének különös tulajdonai? (Kováts Tamás, Rudics Máté)

Philosophia, írta Ertsei Dániel [recenzió] (Tóth László)

Értekezés a Magyar Nyelv szó ejtéséről (Elter József)

Cím nélkül [Híradás Peretsenyi Nagy László Mester Szavak című munkájáról] (Trattner)

Egy Literaturánk Pártfogojójához (Szeder Fábián)

A zs. betüről. – A Tobákolás (Szeder Fábián)

Jutalomtételek 1819. Esztendőre (Szeder Fábián)

Vaszar-vidéki (Veszprim megye) különös szavak lexicona (Kurucz Kilián)

A Magyar nyelv tsinosulásáról rövid értekezés (Liptay József)

A Plagium Literariumról vagy Tudományos Tolvajságról (Kovács Sámuel)

Rejtett szók, találós mesék; etymológiai, helyesírásra vonatkozó, az elemi oktatásról, kalendáriumokról, arithmetikai fogalmak magyar kifejezéseiről szóló értekezések (Sipos József)

Nyelvtani értekezések (Ruehietl József)

Felelet Mind az öt Kérdésre, melj 1817dik Esztendőtől fogva 1820dikig a Magyar Nyelv kimivelése ügyében feltétetett (Kollár György)

Hazafiúi Elmélkedés (Vitkovics Mihály)

Érdeklet a’ Magyar Nemzeti Csínosodásról (Alsó Szoppori Nagy Pál)

Philologiai fejtegetések (Kollár György)

Gyökérösmérő és Magyar gyökszótár (Ormós József)

Felszóllalkozás Az Oláh nyelv mellett, Kik Magyar és Erdély Ország Szélein most lakoznak (Peretsenyi Nagy László)

Magyar Nyelv-ere – vagy is – A Közönséges Emberiség meg-szóllamlásának eredeti Hangjáról (Peretsenyi Nagy László)

Módositható Utmutatás: Miképpen kellenék a hazai Magyar Nyelv-tenyésztésének öregbedését legérdeklőbben elémozdittattni??? (Peretsenyi Nagy László)

Megeggyesztetése Az Ó és Uj honnyi Beszéd szabásait követő Magyaroknak, az Eredeti – vagy is Gyökér Szavak, s Ágozatainak Kikeresése – s foglalatos Előadása által (Peretsenyi Nagy László)

El határozása E Kettőnek: I-ször Hogy a Honnos és Magyar ez leg régiebb lévén, valamint Magábul Népes Gyarmatokat, ugy az által más Nemzeteknek Nyelvet is adott (Peretsenyi Nagy László)

Megigazítás Némelly viszsza-éléseknek - mellyek a' Magyar hellyes-írás ellen ártatlanúl Követtettnek (Peretsenyi Nagy László)

Ki-vonások a' Magyar Ékes-Szóllásnak bővebb Ismértetésére nézve (Peretsenyi Nagy László)

Eszrevételei A Tudományos Gyüjtemény XI. kötetjében előforduló némelly fontolatlan kifejezésekre (Vidi János)

Intézetek. Posoni Magyar Helikon (Rumy Károly György)

Az Ékesszóllásnak ismértetésére ’s felvilágosítására szolgáló némelly Jegyzetek (Balogh Sámuel)

A’ Nemzeti nyelvünk’ tanúlásának szükséges voltáról (Beregszászi Nagy Pál)

A Magyarosságról (Zsoldos János)

A Bontzolás Tudománnyának Tulajdon vagy Mesterségi szavainak (Terminus technicus) le irása (Cservenyák János)

A nyelvről és szüksége határairól (Csergheő Ferenc)

Értekezés A Magyar nyelv tökélletességének előmozditásáról (Ismeretlen)

Gyenesi Máté észrevételei a Tudományos Gyüjtemény 1829-30-ki köteteiben előfordultt némelly tárgyakra s fejezésekre (Gyenesi Máté)

A Talan, Telen és Atlan, Etlen Tagadókról (Holéczy Mihály)

Felelet philologiai kérdésekre (Holéczy Mihály)

Észrevételei A Német (Zeitschrift) hónapi Irásnak III. Része II. Kötetjének 111-115. Levelein Elő Jövő Egynéhány Állatásokra. I. Szakasz. Az Efféle Szavak „Adja. Mondja,” s.a.t. Jól Iratnak-E (Horvát István)

Feljegyzése azon Kereszt Neveknek, melylyekkel a Magyarok a régi és mostani Időkben leginkább szoktanak neveztetni (Kovács János)

Észrevétel és kérés Nagybuzgalmú Iróinkhoz (Edvi Illyés Pál)

Magyarkodás, A Nemzeti Muzeumnak Jutalomkérdései való Feleletek. 1815. esztendőre való kérdések (Kassai József)

G. Desseöffy Jósef’ észrevételei Orthographiája eránt (Dessewffy József)

Második felelet a Tudományos Gyüjtemény multt 1818-ik esztendei II-dik kötetébenn tett kérdésre: valljon a c, cs, és cz-vel, a vagy a ts és tz-vel való élés egygyez-é meg jobban a Nyelvünk Filozófiájával? (Kassai József)

Erdősz Tudományi Mester-szók (Ercsei József)

A Dunántullévő Ev. Gyülekezet Superintendentiájának a Magyar nyelv előmozditása véget tett rendelése. Részes kivonás (Kis János)

Magyar! Mit jelent ezen Szó: Magyar? (Mándi Balla Károly)

Értekezés A Magyar Declinatióról és Conjugátióról (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés. A magyar nyelvbeli függelékekről vagy ragasztékokról (Beregszászi Nagy Pál)

A Bereg Vármegyei Dialectusnak és közbeszédnek esmertetése (Beregszászi Nagy Pál)

A Tudományos Gyüjtemény 1822-diki folyamotjának 4-ik kötetében a 119-dik lapon ki tett kérdések közzül ezen 3-dikra: Mitsoda be folyása vólt a deák nyelv belső alkotmányának a magyar nyelv belső alkotmánnyába?… Próbafelelet (Beregszászi Nagy Pál)

A’ Nyelvek eredetéről, a’ Magyar Vezeték nevekről, azoknak eredetiségéről és a’ Familiákról. Folytatás (Gecse Dániel)

E könyvnek: A Filosofiának talpigazaira épitett Felelet… irta Verseghy Ferenc rövidre vont foglaltja, némelly észre vételekkel (Verseghy Ferenc)

Hogyan lehetne a Philosophia szó helyébe tökéletesebb magyar remek kifejezetet állitani (Kis János)

A’ Magyar Betűírásról (Orthographiáról) (Dessewffy József)

Tudósitás a Nemzeti Játékszin előmeneteléről. A Szép Litteraturai Ajándékba (Ismeretlen)

Részes Kivonás Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27-dik napján… Sopron Városába… tartatott köz gyülésének a Jegyző Könyvéből (Kis János)

Az Aaraui tudományos Folyó-irásban 1821-ik Eszt. egy valaki által Nemzetünk ellen a Tótoknak illetlen módokon kénszeritő Magyarositásokról ki-adott méltatlan rágalmazására [...] elől adott Véd-irásához, egy kevés pótolék (Ismeretlen [N. M.])

Észrevételek (Ismeretlen)

Javallat a Tudom. Gyüjteménynek kapósabbá tevésére (Ismeretlen)

Némely Recensiok iránt való észre vételek (Ismeretlen)

Jogi formularium (A Hivatali Levelezésnek Módos Szavai) (Ismeretlen)

Az algebrai megfogások nemzeti nyelvünkben előadásának probája (Ismeretlen [Bresztyenszky Adalbert])

Kresznerics szótára (Ismeretlen)

Toxotomia (Ismeretlen)

Könyv visgálat, Vitéz Gerstner Ferenc és Vargha János utakról, hajózható csatornákról és vasutakról irott, 1828-ban megjelent művéről szóló ismertetés (Ismeretlen)

A’ Nemnek béhozataláról a’ Magyar Nyelvbe (Folnesics Lajos)

A Külföldiek és a hazánkban levő idegenek Nemzetünkről nem itélnek balul, a mire mi ő nékiek okot nem is adunk (Kovacsoczy Ádám)

Folytatása a Literáturát hátráltató akadályoknak (Ismeretlen)

Meg czáfolások közé (Ismeretlen)

Némelly Jegyzetek azon Recensióra, mellynek Czimje: Gróf Szécsényi István mint Iró és Vélemény a Világ czimü munkáról. Kiadta Balásfalvi Orosz József Zala V. Táblabirája (Balásfalvi Orosz József)

Erdélyből. Magyar Nyelven megjelenő Munkákról jelentések (Ismeretlen)

Toldalék-Észrevételek Gróf Széchenyi István Hitel czimü munkájához (Ismeretlen [Egy hazafi])

A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

Nagy Sámuel, Magyar Dictionárium, avagy ollyan Szó Könyv, melly a Magyar akár Ásiai, akár Európai eredetü Szavainkat, Anya Gyökereiknél fogva, és azokból származó Leány szavaink Ágadzását rendbeszedi (Nagy Sámuel)

Egy barátságos kérés, Nemzeti Iróinkhoz (Ismeretlen)

Egy keveset a Helyesirásról (Ismeretlen)

A magyar Alphabétumról a Tudományos Gyüjtemény számára (Ismeretlen)

Jutalom-kérdések [a Marczibányi Alapítvány nyelvi témájú pályázatainak kiírása] (Ismeretlen)

A’ Recensiókról (Füredi Vida)

Hozzá adások, és Észre vételek. Az 1826-diki Tudományos Gyüjteménynek 2-ik Kötetyében feljövő Baranya Vármegyei szókra, s jegyzésekhez (Ismeretlen)

Hol vette magát ez a szó: Idomtalan? (Ismeretlen)

A Magyar Alphabétumról szólló Irásba a következő változtatásokat kell felvenni (Ismeretlen)

A Duna Meljéki, és Tiszavidéki Magyarság szemközt állva (Ismeretlen)

A Magyar Nyelvnek Elsősége az Európai Nyelvek felett (Gáthy István)

A Nyelv ügyének némelly támaszairól (Hrabovszky Dávid)

A Ts, és Tz betüknek Védelmeztetésök (Horvát István [Boldogréti Vig László])

A Tz és Ts betükről (Peretsenyi Nagy László)

A Régi Magyar Könyvekről Három Értekezések (Horvát István)

A nyelvtudomány felosztásának sematikus ábrázolása (Horvát István)

A’ Magyar Stylisticát tárgyazó észrevételek (Horváth Zsigmond)

A többesszámbéli Birtokosragásztékról (Ivanovics András)

A Magyar nyelvnek eredeti és törzsökös elsőségéről (Medyri József János)

Elmélkedés a magyar nyelvről (Keszthelyi László)

A’ Philologiára egy tekéntet (Ismeretlen [Y.])

A’ Haza’ esedézése az ország’ gyűlése előtt a’ magyar nyelv’ tökélletesítése iránt (Bozóky István)

Máté-Szalkai Hőgyész Máté válaszsza a’ poëtai episztolára (Vitkovics Mihály)

Tövisek és Virágok (Kazinczy Ferenc)

Állítások a’ magyar literaturának elmélkedő részéből (Bártfay László)

Új Szellem vagy is újmagyarok útja Helikonra (Maróthy Mátyás, Nátly József)

Oswald Zsigmond (Ismeretlen)

bőjt más hava XXIII-dikán MDCCCXX. esztendőben (Horvát István)

Könyv-visgáltatás. 1) De nativa sermonis Hungari Euphonia (Ismeretlen)

Planum egy tökélletes Magyar Bibliografia és Szókönyv iránt (Kovachich Márton György, Kovachich József Miklós)

Értekezés a’ nemzeti nyelv’ tökélletesítése és terjesztése módjairol (Pucz Antal)

Nem kell tartani attól; hogy a’ mi időnkben a’ Tudományok lejjebb szálljanak (Kovács Sámuel)

A’ hősi magyar név ’s eredet méltóságának kivívása (Szabó József)

Magyar szó-nemzés ötven példákban (Jankovich Miklós)

A’ Tudományos Gyüjteményből kihagyatott két darab értekezés. I.) Penna-háború, nemzeti nyelvünk’ dolgábann, II.) A’ pataki collégiumról tett tudósítás’ megvisgálása. A’ Tudós Közönség’ ítéletére botsáttatik (Beregszászi Nagy Pál)

Magyar ortografia Bevezetés gyanánt a’ Nyelvtudományra (Papp Ignác)

A magyar nyelv (Stancsics Mihály)

Magyar nyelv-tanító könyv, melyly a’ magyar beszédnek, és írásnak szabásait meg-ítélve, gántsolva, és meg-választva adja-elé (Kassai József)

Egygy barátságos Szem-ügy. A’ túdós, és nagyon tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébános úrnak magyar nyelv’ tanító könyvére (Ismeretlen)

A’ barátságos Szem-ügyre tisztelendő Kassai Jó’sef’ szerentsi plébánostól íratott, és Kassán ki-nyomtattatott feleletről egygy két szó (Ismeretlen)

A’ magyar nyelv’ fő törvényjeiről (Ismeretlen [G. L.])

A’ magyar nemzet’ maradéki az ősi lakóhelyekben (Dankovszky Gergely)

Töredéke Bessenyey György Értekezéseinek: a’ Magyar Nyelv kimíveltetéséről (Mihálkovics József)

Magyar-mutató tűkör (Mikusay János)

A’ magyar betűkről, és ejtegetésekről (Petrovics Ignác)

A’ tisztbéli Irás’ módjának saját szavai (Ottlik Dániel)

A’ Pesti és Budai Házi Secretarius vagy is (Farkas Elek, Kövy István)

Elmélkedés a magyar dialectusról, lexiconról, és helyesirásról (Gáti István)

A magyar helyes irás fő rendszabásairól (Georch Illés)

Próbatétel a magyar helyes irás philosophiájára (Kolmár József)

A magyar nyelv dialectusairól (Pálóczi Horváth Ádám)

A magyar nyelvnek tökélletesítése új szavak és új szóllásmódok által (Teleki Jósef)

Kazinczy Ferencz’ Munkáji. Szép Literatúra (Ismeretlen [N.])

Rövid barátságos Mondani való (Obernyik László)

Egy tökélletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja (Teleki Jósef)

Értekezés a’ magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, kimivelhetése fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról (Márton József)

Rövid Útmutatás a’ Magyar Nyelv’ taníttására (Ismeretlen)

Gyógyszeres Értekezések (Bernáth József, Degré Ignác, Eitel Fridrik, Engel József, Feigel Zsigmond, Gallik Sámuel, Hoffbauer Ignác, Lajos Ferenc, Massa Alojz, Piller Károly, Pintér József, Bádoky Sóós Károly, Tamássik István)

A’ vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása (Almási Balogh Pál)

Előtudósítás a’ Tudományos Mesterszavaknak folyó Gyűjteménnyérűl (Verseghy Ferenc)

Némely vélekedések a’ magyarnyelv ügyében (Nátly József)

Két kis paraszt Gyermek’ mindennapi szavakkal való Beszélgetése (Budafalvi Bors Sámuel)

Magyar ortografía, avvagy Írástudomány (Verseghy Ferenc)

Gazdasági szótár (Bitnitz Lajos)

A’ Magyarok’ Vezeték’ Nevei (Sebestyén Gábor)

Véleményetske: miképpen lehetne még a’ Magyar Nyelvet elő mozdítani (Racz Jósef)

Jutalom tétel [az új magyar szók helyesbítésére és összegyűjtésére] (Ismeretlen [Orthophilus])

Értekezés A’ Magyar Verselés’ módjárol, és Fordittásokrol (Somogyi Gedeon)

A’ dicső magyar szó ’s nyelv’ őskoru régisége (Szabó József)

Az ifjú szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején (Czinke Ferenc)

Válogatott állítások a’ magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak Szombathelyi Egyházi Megye Áldozó Papjának, Philosophia’ Doctorának, Mathesis és Magyar Nyelvtudomány’ Tanítójának Útmutatása szerint (Ismeretlen)

A’ szombathelyi bölcselkedést halgató két osztálybeli nemes ifjúságnak (Horváth József Elek)

Irokéz bohósdi vagy bohózat Abdérában (Czinke Ferenc)

Feltételek a’ nemzeti litteraturából (Ivánszky Antal)

Dayka’ élete (Kazinczy Ferenc)

Mondolat, Sok bővítményekkel, és eggy kiegészített újj-szótárral együtt (Somogyi Gedeon)

El terjesztése a’ Magyar nyelvnek a’ Spepességben [!] (Rumy Károly György)

Ó és újj magyar, vagy: rövid értekezés, miképpen kelljen az ó magyarsággal az újjat egyesíteni? (Sipos József)

Észrevételek némelly új szók felől (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Barátságos ’s űgyes Felelet azon Barátságos Szem-űgyre, melylyet Miskoltzonn ezen Esztendőnek 2-dik Havábann Szerentsi Plébános Kassai Jó’sef’ Magyar Nyelv tanító Könyve ellen nyomtatának (Horvát István?)

Magyar prosodia és magyar irás vagy inkább ezen két tárgyról rövid észrevételek (Virág Benedek)

Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mesterszókönyv (Verseghy Ferenc)

A magyar nyelvbeli előadás’ tudománya (Bitnitz Lajos)

Világosítás, Ásiában’ a’ Kaukaszus hegyén lakozó avarok’ és kúnságiak’ nyelvének magyartalansága eránt (Jerney János)

Honni törvény szótár (Puky Károly)

Anticyrai tobák (Thewrewk József)

Nyelvészeti tanulmányának töredéke (Berzsenyi Dániel)

A’ Magyar Grammaticának megállapításáról (Szeder Fábián)

Nyelvészeti jegyzetek (Berzsenyi Dániel)

Képzőművészség és költés (Kölcsey Ferenc)

Vélekedés a’ Nyelv-mívelés dolgában (Ismeretlen [S.])

A Nyelv változásairól, Menage-kivonat (Kölcsey Ferenc)

Felelet a’ Mondolatra (Kölcsey Ferenc, Szemere Pál)

A’ ditső Marczibányi familia’ Tudományos jutalom-tétele, ’s annak első fényes kiosztatása (Horvát István)

Polgári és pörös szótár (Pauly Károly)

Ha valaki felakad azon… (Balla Károly)

Maradjanak meg ezután is közöttünk… (Döbrentei Gábor)

…el kell, úgy hiszem azt, mondanom… (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar Irás-mód’ mostani állapotjáról. HALOTTAK’ BESZÉLGETÉSE. Báróczi, Versegi, később Révai és Barcsai (Döbrentei Gábor)

[Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc levelei 1823-ból] (Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Szemere Pál)

A' vádakat a' legtellyesebb védelem… (Ismeretlen [Szemere Pál])

Jegyzetek Kazinczy vitatásaira (Döbrentei Gábor)

Magyar nyelv tanító Könyv [recenzió] (Ismeretlen [T. J.])

Világosodás, Kereszténység és Haza! (Podmaniczky Károly)

Az Ó és Újj magyar… (Sípos József)

Míg Nyelvünk 's Literatúránk… (Thewrewk József)

Nyelvgéniusz (Kazinczy Ferenc, Szentmiklósy Lajos)

Egy megjutalmaztatott… (Batsányi János)

A' Nyelv gondolatinknak… (Szontagh Gusztáv)

Hozzá valók az újabb Magyarság Védelméhez (Edvi Illyés Pál)

A' miket itt Szontagh társunk… (Kazinczy Ferenc)

Nyelv csinosságára való ügyelet (Döbrentei Gábor)

Magyar literaturát illető jegyzések (Döbrentei Gábor [D. G.])

Egy két észre-vétel a magyar nyelv' mostani állapotjáról (Zsombori József, Prof.)

Jutalom Tétel [ts-sel vagy cs-vel helyes-e írni] (Ismeretlen [Y])

Az anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyítása (Döbrentei Gábor)

Elavúlt magyar szavak, mellyek most ritkábban vagynak szokásban (Döbrentei Gábor)

[Jegyzet Az ideálok című versfordításhoz] (Dessewffy József)

Elő-szó, az avúlni kezdő és a' nagyon újítgató írás-módról, a' Magyar Nyelvben (Dessewffy József)

A' Nyelv, az Irás' feltalálása; a' Magyar Nyelv' Bölcsője, 's legrégibb Maradványaink (Kazinczy Ferenc)

A’ Vitézség csak a’ Nemzeti Csinosodás által dicsőiti meg a’ Nemzetet tokélletesen (Faddy Kristóf)

Garvénak némelly kifejezései a' Német nyelvről (Magda Pál)

Értekezés, az emberi szokás' erejéről, – a' Magyar nyelv' bővítésére és szépítésére megkívántató újjításnak mimódon lehető elő-meneteléről, – némely közönséges szókkal való viszsza-élésről (Csontos István)

Könyv-esmértetés. Elenchus vocabulorum Europaeorum (Beregszászi Nagy Pál)

Minden nyelvét szerető Magyarhoz! (Zvornik)

Vizsgálatok a' Magyar nyelv körül (Toldy Ferenc)

Az egyházi magyar ékesszóllásról való barátságos tanácskozatoknak folytatása (Ismeretlen)

A’ Magyar Nyelv’ szép elsősége, kevés szóval sokat mondhatni (Kazinczy Ferenc)

A' mai sok-féle Nemzeteknek 's Nyelveknek eredetekről (Beregszászi Nagy Pál)

Értekezés, a' magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről, vagy is ragasztékokról) azoknak eredetekről, fontosságokról 's hathatósságokról – nyelvünkben (Beregszászi Nagy Pál)

Ragasztékos Utóljáróink' hellyes Leírások (Némethy Pál)

Minerva. Előszó. Az avúlni kezdő és a’ nagyon újítgató irásmódról, a’ Magyar nyelvben (Dessewffy József)

A' nyelv vagy beszéd Filosófusi szemmel tekintve (Szigethy Gy. Mihály)

Hogyan kell a’ Magyar Olvasó Publicumot nevelni (Kis János)

A’ Nemes Jász, és két Kún Kerűletek Közönségeinek! (Mihálkovics József)

A Marczibányi Familia három jutalomkérdése a magyar nyelvről 1815., 1816. és 1817. esztendőre (Miller Jakab Ferdinánd)

Kihalt Tudósok és Írók (Moldoványi Antal)

Magyar Prédikátió Jénában, és Tübingában (Rumy Károly György)

Tárgy és Nyelv a’ költésben (Szemere Pál)

Van nyugvó v a’ magyar nyelvben is (Beregszászi Nagy Pál)

Javallás (Projectum) a’ Magyar Nyelv bővítésére nézve (Ercsei Dániel)

Cím nélkül [A Magyar Nemzeti Muzeum 1818., 1820., 1821. és 1822. évre kiadott pályakérdései] (Horvát István)

A modestiának magyar nevérűl (Ismeretlen)

Finnische Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen [recenzió] (Horvát István)

A’ Nemzeti Csínosodásról (Horváth József Elek)

A’ ts és cs, tz és cz betűkről (Ismeretlen [B. S.])

Rövid rajza a’ Gömöri Dialektusnak (Ismeretlen [B. S.])

Riska (Fer.) és Schottki (Jul. Max.) Oesterreichische Volckslieder [recenzió] (Ismeretlen [J.***])

Cím nélkül [Nemzeti Litteraturának kedvellése…] (Ismeretlen [J.])

Külömböző Vélekedés a’ Recensiókról (Ismeretlen [Jolsvai Bandi])

Felelet némelly új szók felől tett Észrevételek’ czáfolásaira (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Az ifjú Szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején (Ismeretlen [Quaipelaquis])

Öröm-Ünnep, az az folyó és kötett Beszédek (Ismeretlen)

Cím nélkül [Aranka György Nyelvművelő Társaságáról] (Ismeretlen [T. J.])

A műveltség, emberség és emberiség nevekrűl (Ismeretlen)

Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél (Kazinczy Ferenc)

Kazinczy’ Antikritikája (Kazinczy Ferenc)

A’ Magyar Literaturának menetele (Kovács Sámuel)

A’ Magyar Vers-szerzés Mesterségéről szóllló Gondolatai Gróf Teleki Lászlónak (Teleki László)

A’ Magyar Literatura’ betsületének Megmentése (Thaisz András)

Közönséges Észrevételek a’ Nemzeti Characternek Megitélésére (Thaisz András)

A’ Rácz Nyelvrűl (Vidényi J.)

A’ Magyar nyelvnek igen különös és legnehezebb tulajdonságairól az igékben (Beregszászi Nagy Pál)

Valjon lehet és kell-e a’ Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a’ Magyar Hazában élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen? (Ismeretlen)

Hazafi – gondolatok a’ Magyar nyelv ügyében (Boros István)

Karl Szeleczkey, öffentlichen Professors am evangelischen Lyceo zu Preszburg, franzözische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

Némely fijatal Tudósaink nyelvünket… (Beregszászi Nagy Pál)

Kurzgefasste und doch vollständige englische Grammatik [recenzió] (Eifert Károly)

A’ ditső Marczibányi Familia Tudományos Jutalom Tételének fényes Kiosztatása (Horvát István)

Ujj-észrevételek ezen közmondásról sub Rosa (Ismeretlen [A’ Bártfai Levelek Vi’sgálója])

Erdélyi Magyar Tudós Társasság (Ismeretlen [J.])

Philoiogiai Kérdés: Igaz é, hogy a’ Magyar Nyelvben két tagadás nem teszen állítást, hanem tsak tagadást? (Ismeretlen [K. J.])

Észrevételek és Megjegyzések a’ Tudományos Gyűjteményhez (Ismeretlen [L. J.])

A’ Költői figurákról (Ismeretlen [P. Sz. A.])

Cím nélkül [Felhívás a Causa és a Ratio szó magyar fordítására] (Thaisz András)

Az Aaraul: „Uiberlieferungen zur Geschichte unserer Leit" tzímű tudományos havi írásba egy Hazánkfia által iktatott, ’s a’ Magyar Országi Tótok magyarosításokról szólló értekezésnek esmértetése (Ismeretlen)

Javallat a’ Mester szók eránt a’ Magyar nyelvben (Ismeretlen [Sz. K.])

A’ társalkodásbeli Szotár [Conversations Lexiconról] (Ismeretlen [Y.])

Felelet a’ Tudományos Gyűjtemény’ mult 1818-ik esztendei II-dik kötetében tett kérdésre (Ismeretlen [Y], Trattner János Tamás)

A’ Magyar nyelv’ míveltetése módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

A’ Magyar nyelv’ míveltetésének módjáról. Töredék (Ismeretlen [K. P.])

Egynehány szók értelmének meghatározása (Ismeretlen [S-s.])

A’ Magyar nyelvbe behozandó Nemről (Simon Florent P. M. T.)

Az öszvetett Mássalhangzókan írásbali kettőztetéséről (Szeder Fábián)

A’ Hazai Nyelv és Tudományosság (Batsányi János)

Neo és Orthologia c. vers (Ismeretlen)

A’ Magyar nyelv ’s Literátura gyarapodásáról, és a’ beszéd ’s irás tökélletesedésének akadályjáról (Beregszászi Nagy Pál)

Az ik-be végződő magyar igékről, ’s azoknak hajlásaikról (Beregszászi Nagy Pál)

Kérelmek [A’ Magyaroknak jelentő Neveik származtak] (Thaisz András)

Cházár András Úrnak, Tekintetes Nemes Gömör Vármegye' Tábla Birájának, ezen ugyan Nemes Gömör Vármegye által közöltetett Levele (Cházár András)

T. T. Kazinczy Úr által a’ Magyar Verselésbe behozott elisiók eránt (Horváth József Elek)

Gondolatok az emberi nyelvnek, különösen a’ magyarnak, némelly tulajdoniról (Ismeretlen [G. I.])

A’ Magyar nyelv tisztogatását tárgyazó Intézet és Vélekedés (Ismeretlen [P. O.])

Egynehány gondolatok a’ Magyar Nyelv’ kimíveltetésének módjáról (Kis János)

A’ nyelvnek származásáról (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Literatúránk’ akadályairól egy két szó (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Egy és nem egy a’ magyar Nyelv. Kazinczy Ferencztől közli Ponori Thewrewk József (Kazinczy Ferenc)

A’ felső Magyar-Országi Minerváról, és annak nyelvbeli hibáiról (Beregszászi Nagy Pál)

Az 1819-ik esztendei Tudományos Gyűjteménynek Altnézése (Thaisz András)

Mi akadályoztatja a’ Hazai Literatúra gyarapodását (Bernáthfalvi ’s Földvári Földváry Miklós)

Magyarság. 1778 (Bessenyei György)

A’ ts ügyében a cs ellen (Ertl Nep. János)

Révai Miklós igaza a’ magyar igehajtogatás harmadik formájára nézve Verseghy Ferencz okoskodásai ellen, mint ezeket Budai Biopraphusa 1825-dikben közlötte (Guzmics Izidor)

A’ Magyar Hazának ’s Nemzetnek Elsőségeiről, ’s a’ Nyelv’ tökélletesítéséről (Ismeretlen)

Hazafiui Óhajtás a’ két Magyar Haza’ Irójihoz ’s Nyelvmivelőjihez (Ismeretlen [B. J. M. P.])

Egy szó a’ maga’ idejében (Kiss Sámuel, nemes-apáthii)

A’ Nemről (Simon)

A’ Mennyiséget jelentő szavakról (Szeder Fábián)

Az újítók /Három jelenésben a nyelvújításról/ vers (Ismeretlen)

A’ Sánskrit nyelvről (Beregszászi Nagy Pál)

T. Téti Takács József Úrnak (+Május 4-dikén 1821.) Észrevételei a’ Magyar Orthographiáról (Takács József)

Egy Tót helység megmagyarosodik (Thaisz András)

Felső Magyar-országi Minerva. Folyó Irás 1826. 2-dik Negyed [recenzió] (Thaisz András)

Jelentés a’ Tudományos Gyűjteménynek 1827-ik esztendei Folytatásáról (Thaisz András, Petrózai Trattner Mátyás)

Baranyai Szótár (Tóbi Antal)

Némelly nyelvünkbeli különözésekről (Vörösmarty Mihály [Vágotai Kálmán])

Gondolatok honni Magyar nyelvünk terjesztésének némelly eszközeiről (Antal Mihály)

Philológiai Kérdések (Edvi Illyés Pál)

Intézetek [a Dunántúli Ref. Egyházkerület intézkedései a magyar nyelvért] (Edvi Illyés Pál)

Auróra Hazai Almanach, kiadá Kisfaludy Károly 1827 [recenzió] (Fenyéry Gyula)

Steganographia vagy öszve vont irás, mint a régtől fogva ohajtott Tachygraphiának, Szapora Irásnak, Fasigraphiának, Közönséges Irásnak, Philosophica Lingvanak, Közönséges nyelvnek Talpköve (Gáthy István)

Stenographia, Tachygraphia, Pasigraphia Universalis Lingva Rövid Foglalatja (Gáthy István)

Számadás. Az Irás’ módjáról (Ismeretlen [Y])

Származtató Magyar-Diák ’s Diák-Magyar Szó-könyv (Kassai József)

Szíves Barátimnak az indító okokot, mellyek tőllem megkívánták, hogy az Analitikát deákúl írjam, nyilván előadni, kötelességemnek tartom (Verseghy Ferenc)

Szó-beszéd a Tudományok állapottyáról és Különös Nemeiről (Peretsenyi Nagy László)

Szó-könyv (Boros István)

Szógyűjtemények (Kazinczy Ferenc)

Szóhangtan (Szemere Pál)

Szóllás a’ Magyar Nemzeti Muzeumban (Kultsár István)

Szómagyarázatok, szólajstromok, valamint egy feljegyzés ezzel a címmel: CS e vagy TS? (Kazinczy Ferenc)

Új Szellem vagy is újmagyarok útja Helikonra (Maróthy Mátyás, Nátly József)

Ujj-észrevételek ezen közmondásról sub Rosa (Ismeretlen [A’ Bártfai Levelek Vi’sgálója])

Valjon lehet és kell-e a’ Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a’ Magyar Hazában élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen? (Ismeretlen)

Válogatott állítások a’ magyar nyelvtudományból, mellyekről Bitnitz Lajosnak Szombathelyi Egyházi Megye Áldozó Papjának, Philosophia’ Doctorának, Mathesis és Magyar Nyelvtudomány’ Tanítójának Útmutatása szerint (Ismeretlen)

Van nyugvó v a’ magyar nyelvben is (Beregszászi Nagy Pál)

Vannak-e a Magyar Nyelvnek olly jeles tulajdonai, mellyek annak az Európai Napnyugoti Nyelvek felett, valami elsőséget adhatnának? (Zabka Márton)

Vas Vármegye Kemenes-aljai Járásbéli magyar szó-tár (Lévai László)

Vaszar-vidéki (Veszprim megye) különös szavak lexicona (Kurucz Kilián)

Vázolat (Szemere Pál)

Védelme A Magyar Nyelv és Nemzet Tsinosodása hátramaradásának – és Fogyatkozásának –! (Peretsenyi Nagy László)

Vélekedés a’ Nyelv-mívelés dolgában (Ismeretlen [S.])

Vélemény a birtokot jelelntő szavaknak Tárgyokban (Ismeretlen [K. E.])

Véleményetske: miképpen lehetne még a’ Magyar Nyelvet elő mozdítani (Racz Jósef)

Az újítók /Három jelenésben a nyelvújításról/ vers (Ismeretlen)

Világosítás, Ásiában’ a’ Kaukaszus hegyén lakozó avarok’ és kúnságiak’ nyelvének magyartalansága eránt (Jerney János)

Világosodás, Kereszténység és Haza! (Podmaniczky Károly)

Vissza-Igazitás (Almási Balogh Pál)

Vizsgálatok a' Magyar nyelv körül (Toldy Ferenc)

Ypsilon Háboru (Vörösmarty Mihály)