HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Festetics Györgynek
Komárom, 1802. január 10.

Méltóságos Gróf!

Nagyságodnak kegyes parantsolatjára alázatosan kűldöm a’ Magyar Georgicont; de nem egészen, hanem tsak az 2dik Könyvet, mivel most már valahára szerezhettem Heyne Editióját,*
Itt az 1787-es lipcsei kiadásról van szó, Csokonai erre hivatkozik az Anekreóni Dalok jegyzetében.
mellynél jobbat sem Virgiliusra, sem más Classicus Auctorra soha senki nem tsinált, és abból mind az egész fordítást jobbítgatom, mind ahol szűkség a’ Jegyzéseket ki-szedhetem, egy szóval a’ Georgicont arra a’ lábra állíthatom, a’ mellyre T. Kováts Jósef Uram, kivel N:Kőrösön tanátsot tartottam, a’ maga Aeneissét; a’ minthogy mindenben úgy akarom is intézni a’ Nyomtatást, hogy az Ő Aeneisséhez, melly 3 Kötetből áll, az én Georgiconom 4diknek passirozhasson. Illy tzéllal jöttem fel Pestről is ide R:Komáromba, hogy mivel amazt itt nyomtatják, én is a’ magamét itt nyomtassam, még pedig saját Inspectióm alatt; meg is alkudtam már Weinmüllernével, és árkusát szép betűkkel ’s a’ legnagyobb 8o formában 12 f. vállalta fel, lesz pedig a’ Munka a’ Jegyzésekkel 15 árkus, és így a’ kőltség tészen 180 f. – Méltóságos Gróf! tudom mennyit és melly nemes készséggel áldozik fel Nagyságod minden lépten-nyomon a’ nemzet’ oltárán, tudom hogy ezt a’ Magyar Georgicont is szokott Nagylelkűsége szerént ingyen kinyomtattatni méltóztatnék; de az Ajánlóleveleket pénz-zsarolásra fordítani, ’s olly nagy Áldozattételért a’ pirúlni tudó Múzsákat könyörögtetni vakmerőségnek tartván, tsak annyit instálok Nagyságodtól, hogy a’ Nyomtatás árrát, míg az az Exemplárokból kikerűl, valamellyik Dominium által a’ Typographusnak letétetni parantsolni méltóztassék. Én a’ Munkát már Debretzeni és Pataki Collegiumainkban publicáltattam, és amabban ugyan 217, emebben pedig 108 Subscribens találkozott, melly Summa 325re menvén, tsalhatatlan reménységet ád a’ felől, hogy annyi Exemplár egyszerre elkél, a’ mennyiből a’ nyomtatásbeli Kőltség kikerűl.*
Az előfizetőkről írottak a költő eredeti irataival is alátámaszthatóak. 1800. december 15-én kibocsátott előfizetési felhívására, melyen a Georgikon fordítása az első helyen szerepel, sokan jelentkeztek. A ma is meglévő névsorok s a költő autográf összesítése szerint (MTAK. K 755. 43a. és 43b-44a.) Debrecenben 183, Sárospatakon 108 aláíró gyűlt össze. Eme összesítés pontos dátuma nem ismert, de minden bizonnyal korábbi a jelen levélnél, mert itt Debrecenben már 217 aláíró van (a pataki adat megegyezik).
A’ lejendő Dedicatiót is kívántam Nagyságodnak előre alázatosan bémutatni: rövid az, és a’ Nagyságod’ nemes szemérmetességéhez van, a’ mennyiben a’ dolognak természeti úgy-léte engedé, alkalmaztatva. Ez a’ 2dik Könyv pedig, minthogy sem nem a’ legalábbvaló, sem nem a’ legszebbik a’ 4 Könyv közzűl, legalkalmatosabbnak ítéltetett tőlem arra, hogy az egész Fordításnak mustrája légyen. – Többire magamat a’ Nagyságod’ kifogyhatatlan Kegyességébe ajánlván, mélly tisztelettel maradok
Méltóságos GRÓF!
Nagyságodnak

RKomáromb. a’ Laky Háznál.*
Laky Háznál: Csokonai Komáromban általában Laky Bálint megyei ügyésznél szállt meg (vö. CsEml. 422. l.).
Jan. 10d. Napj. 1802.


[Melléklet:]

Mélt: Tólnai Gróf FESTETITS GYÖRGY’
Ő Nagyságának,
’s a’ Keszthelyi GEORGICONNAK
adja, ajánlja, áldozza
a’ Fordító.

MÉLTÓSÁGOS GRÓF!

Soha az Elő-jel, az Omen, szerentsésebben a’ Valóságot egyszer-egyszer el nem találta, mint a’ NAGYSÁGOD’ Keresztnevében. GEORGIUS Főldmivelőt, vagy a’ főldmivelés’ kedvellőjét tészi a’ Görög szók’ ereje szerént: és ki az, a’ ki nagyobb buzgósággal, fáradsággal, és kőltséggel igyekeznék ennek a’, valamint legrégibb, úgy leghasznosabb emberi foglalatosságnak gyarapításán? Legközelébbi, ’s legpompásabb bizonysága ennek a’ GEORGICON; mellynek, a’ maga nevében, mind felállása’ tzélját; mind Alkotója’ nevét viselni, szerentséje vagyon. – Kevélykedve hordozza ez a’ Deákból fordított GEORGICON is a’ maga nevezetét; melly is, mind a’ benne lévő matériára, mind Nagyságos Pártfogójára, mind a’ Keszthelyi hasonlíthatatlan Fundatióra, a’ jó Magyart reá emlékezteti. – Én pedig szerentsésnek vallom magamat, hogy a’ VIRGIL’ remekjét pannoni polgárrá tehettem; hogy NAGYSÁGOD’ Grátiájával élhettem; a’ Gazdasági Oskolát valaha láthattam. A’ Hazafiúság, a’ Literatúra, a’ Főldmivelés, adják hozzá ehez a’ követhetetlen Poémához azt, a’ mit ennek betséből az én érdemetlen voltom lekoptatott; talentomom’ tsekélységét pedig pótolja ki az a’ Szív, a’ mellyel változhatatlanúl maradok
NAGYSÁGODNAK

alázatos szolgája
Cs. V. M. mk.

[mellékelve továbbá a Georgicon II. könyvének fordítása]
sokképpen lekötelezett
alázatos kész szolgája
Csokonai Vitéz Mihály.
mk.