HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Festetics György – Csokonai Vitéz Mihálynak
Keszthely, 1801. április 21.

Bizodalmas Úr,
nékem jó akaró Uram!

Sajnálva értettem az Úrnak azon recepissére, melly Debretzenből Keszthelyre küldetett, felírtt recognitiójából, hogy az Úrhoz Acto 9a Jan. h. a. 25 ftal megterhelve küldött Levelemet vette ugyan, de az említett 25 ftok nélkül; ezen Levélnek Kézhez való bizonyossabb juttatása miatt, elegendőnek ítéltem, ha azt recepisse mellett küldöm; meg sem gondoltam, hogy, más esetekben általam küldött pénzek kézhez szolgáltatván, valami heányosság, ’s kár adhassa magát elő a’ pénz küldésben; de mihelyt a’ kívantt recepissének visszaküldése hosszabb időre halladott volna, azonnal a’ posta hivataloknál currentáltattam a’ Levelet, melly currentáló Levél hozzám elis küldetvén abban feljegyeztetik, hogy a’ Levél a’ Sümegi első Póstáról 10dik a’ Budairól pedig 15dik Januariusban elküldetett, a’ Debretzeni Posta Mester Úr pedig a’ currentálló Levelet a’ recepissével együtt vissza küldvén, azt írja fel a’ currentálló Levélre, hogy mind ez, mind pedig a’ recepisse azért küldetik olly későn meg, mivel az Úrnak írtt Levelem a’ Póstán nem kerestetett, ’s az Úr neve is isméretlen vala; már tehát a’ pénz hol vetetett ki a’ Levélből nem tudhatni; mindazonáltal hogy a’ tolvaj ki tudodjon, kérem az Urat, ne terheltessen nékem azon Uraktól, kik a’ Levél vételekor az Úrnál jelen voltak, egy bizonyság Levelet venni arról, hogy a’ pénz a’ Levélben nem találtatott, és azt nékem az előbbi, pénz nélkül vett Levelemnek boríttékjával, és petséttyével együtt megküldeni, én a’ dolgot a’ Pozsonyi fö Posta Hivatal elejbe, nem a pénznek visszatéríttése, hanem a’ lopásnak ki tanúlása miatt fogom terjeszteni – Addig is, mivel azon elveszett Somma általam az Úrnak voltt szánva, ugyan annyit küldeni az Úrnak eltökéllettem magamban, de mivel Póstán küldeni, a’ mint megtanúltam, bátortalan, kérem az Urat, tessék nékem egy bátorságos módot projectálni; ha pedig az Úrnak úgy tetszene, én Pesten lakozó Pintér György Szalksz-Mártonyi Fiscálisomnak megírnám, hogy a’ 25ftot valami jó Debretzeni alkalmatossággal az Úrnak küldené ell. Ugyan az említett Fiscálisom kezéhez, úgy gondolnám, vásári alkalmatosságok által, elküldhetné az Úr Virgiliusnak az Úr által Magyarra fordított, ’s kéz írásban lévő Georgicon-ját, mellyet én kezemhez vévén, megolvasván, és jónak találván ki nyomtattatnék, és az Úrnak fáradságát, ’s Barátságát megjutalmaznám. – Ezzel magamat Barátságába ajánlván, minden tisztelettel maradok
Az Úrnak


sig. Keszthely 21a Apr. 1801.
alázatos szolgája
Groff Festetits György
mk.

[Címzés:]

Sümeghrül
Az Úrnak
Nemes és Nemzetes Csokonai
Vitéz Mihály Urnak adassék.

Budán által
Debretzenben.