HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1804. június 14.
Debretzen. Jun. 14d. 1804.

Tekintetes Úr!

A’ Dorottyáról tett ítéletre akárki is rá esmér, hogy annak fő okát, nem én bennem, hanem a’ Tekintetes Úrban kell feltalálni. Mégis köszönöm; mert, ha én azt egész mivoltában nem hihetem is, bátorságot ád nékem, ’s talán ezen a’ háránték*
háránték: haránték (’tekervényes’).
úton hasznomra válik. – Azt az egyet említem Dorottya felől tsak, hogy az a’ Censura miatt, vagyis inkább a’ Correctura*
Correctura: ld. az 1803. december 16-i levél jegyzetét.*
által, nagyon megrontsoltatott, ’s még sokkal jobban disjecti membra poëtae,*
"a szétszabdalt költő testrészei" (Horatius, Szatirák 4. 1. 62.)
mint a’ Rhédeyném…*
Rhédeyném: a Halotti versek kalózkiadására utal.
Kűldök belőle ezen ember által 20 Explárt; mellynek 10-ét az Erdély’ számára*
Erdélyben Aranka György volt segítségére művei terjesztésében.
bépakoltt 100 Explárból vevém ki. Ha sok lesz: a’ Váradi Uraságok között eloszlik; ha pedig onnan is kimarad, Tiszt. Takáts Károly Uram kezéhez veszi. – Van benne egy Exemplum Hollandiai papiroson.
Dr. Főldynek minden Munkáját még tavaly tavasszal megkértem az Özvegyétől Gróf Szécsényi Ő Excja számára pénzen; de azt a’ trepida Zelotypiát,*
trepida Zelotypia: (lat.) aggódó, reszkető féltékenység.
a’ mellyet a’ Vén Annya, férjének Dr. Veszpréminek*
Weszprémi István lánya, Weszprémi Julianna volt Földi János özvegye. Weszprémi második felesége, Miskoltzi Mária (itt: „a’ Vén Annya”) valóban féltékenyen óvta a hagyatékot, csak a halála után került a könyvtár a kollégiumba, a kéziratok pedig Nagy Gáborhoz (vö. Sükösd, 1958, 76. l.; Szelestei, 1981, 561. l.).
írási ’s könyvei eránt praktizál, ő is bészíván, tőle által nem vehettem. Hogy azután az Egek, vagyis Önnön magam, igazítani kezdettem a’ Financiámon,*
Financia: pénzügyi helyzet.
legalább a’ literarián, kértem a’ magam számára, olly tzéllal, hogy azokat az Irónak Életével és Karakterével kiadom: de az is mind az asszony gyengesége miatt, mind azért, hogy én az Ollyakkal bánni nem tudok, vagyis tudni nem szeretek, füstbe ment. A’ Tek. Úr’ intése ismét felébresztette bennem a’ kívánságot, és kész leszek minden lenni az Özvegy körűl – még Stutzer is! Gott bewahr! – tsak az Irásokat, mellyek jó renddel vagynak leírva, és közöttök találtatik Főldinek, a’ maga halálos ágyába saját kezével írott kis Biographiája is, kezemhez keríthessem.
Zrinyinek nyomtatott Ex[em]plumát*
A mű megjelenése után új, teljes kiadást 1817-ig nem ért meg (vö. Kovács Sándor Iván utószavát a hasonmás kiadáshoz, Zrínyi, 1980, 20. l.), Csokonai tehát ennek egy példányát kereste. A debreceni kollégiumban ma található egy belőle (vö. Kovács Sándor Iván, i. m. 33. l.), ez azonban, mint Fekete Csaba kiderítette, a kérdéses időben még nem volt ott (ld. V. Ecsedy, 1991, 240. l.). Csokonainak a mű kiadására vonatkozó terve, amit a Dorottya előbeszédében is nyilvánosságra hozott, végül nem valósult meg, majd csak Kazinczy adta ki a teljes művet, 1817-ben (vö. Clauser, 1934, 22–34. l.; Klaniczay, 1964, 808-809. l.; Kovács Sándor Iván, i. m. 20. l.). V. Ecsedy Judit Kazinczy Zrínyi-kiadásának történetéhez újabb adatokkal szolgál, egy eddig ismeretlen Syrena-példányt és annak feltehetőleg Debrecenben készült pótlását ismertetve (i. m. 235-250. l.). (A Zrínyire vonatkozó adatok feltárásában itt és a továbbiakban Bitskey István segítségére is támaszkodtam.)
még eddig nem keríthettem, és tsak egy hűséges Apographummal élek. Régi tzélom már nékem Ennek kiadása, egyidős az Árpád felől való gondolatommal. Mikor Csurgóról haza útaztam örökös privatusság’ votuma*
privatusság votuma: a magányosság, visszavonultság fogadalma.
alatt, Szigetvár felé kerűltem, és a’ Nemes lelkű Festetits Lajosnál*
Szigetvári birtokát fia, Lajos örökölte, minden bizonnyal nála járt Csokonai 1800 tavaszán. Az ifjabbik Festetics Lajos testvére Mária Krisztina, a későbbi Czindery Pálné, majd Erdődy Zsigmondné volt.
2 napot tőltöttem, hogy tzélomhoz képest ennek a’ ditsőséges Magyar Epopoeiának Scenáját*
Scena: itt: helyszín.
öszvejárhassam. El is mentem a’ Várhoz, a’ tábor’ helyéhez, a’ Szulimán tábori Rezidentziájához az Uraság’ kotsiján, a’ ki azt is megígérte, hogy a’ Szigeti Parochiale*
Parochiale: parókia.
Templomnak (Török Moschée volt) hemisphaerica*
hemisphaerica: (lat.) félgömb. A szigetvári parókiatemplom kupolafestménye Dorffmaister István műve (Zrínyi megdicsőülése, 1788.; vö. Garas, 1955, 108-110. l.; ld. még Galavics, 1986, 133. l.).
Cuppoláján lévő pompás festést, melly a’ Zriniás foglalatját adja elő, a’ könyv elibe lerajzoltatja. Ennél még többet ajánlott Gróf Festetits György*
Csokonainak tett eme ajánlatát csak e levélből ismerjük.
Ő Nga, a’ ki a’ Hérós Zrininek, ’s a’ Poéta Zrininek valoságos képeket, mellyek a’ Csáktornyai Várban in Origináli*
in Origináli: eredetiben.
megvannak, számomra megígérte. E’ szerént, ha az én szándékom szerént az említett Epopoeia, egy Critica Dissertatióval,*
Critica Dissertatio: kritikai értekezés.
az Epopoeiának fundamentomával*
fundamentom: (lat.) alap, itt a történeti hátterről van szó.
és Précis-ével,*
Précis: (fr.) rövid összefoglalás, vázlat.
az Iró életével (kivált Sacy*
Sacy, Claude-Louis-Michel de író, történetíró. Váczy János a levél eme utalását Antoine-Isaac Sacy neves orientalista egy 1793-as munkájára vonatkoztatta (KazLev. III. 530. l.), Clauser Mihály azonban kimutatta, hogy itt a Histoire générale de Hongrie második kötetét kell értenünk (Clauser, 1934, 89. l.). Köpeczi Béla tanulmányában pontosan azonosította a történetíró Sacyt és részletesen elemzte a szóban forgó történeti művet, közölve eredeti címlapjának fotóját is (Köpeczi, 1985b, 373–402. l.).
szerént); az Originalis verses Textussal*
Originalis verses Textus: az eposz szövege.
és a’ mellé tejendő Prosás Metaphrasissal,*
Prosás Metaphrasis: szabatos tartalmi kivonat prózában.
historico-aestheticus Commentariussal,*
historico-aestheticus Commentarius: történeti és esztétikai kommentár, jegyzet.
és Személlyeket ’s dolgokat béfoglaló kettős Indexel*
Személlyeket s dolgokat béfoglaló kettős Index: mai fogalmaink szerint név- és tárgymutató.
nyomtatódik ki; ’s annál fogva két jó Kötetre terjed: igen szép lesz az 1ő Kötet elött a’ hérós Zrínyi Képe, a’ Szigetvári Templombéli Historiás képpel, a’ 2k Kötet előtt pedig a’ poéta-hérós Zrinyié, a’ Sz: Ilonai erdőben*
Sz: Ilonai erdő: Zrínyi Miklóst a Szent Ilona pálos kápolnában temették el, amely a Csáktornya melletti, hasonló nevű erdőben áll (vö. R. Várkonyi, 1994, 126–136. l.; a kápolna fényképét ld. Kovács, 1989b, 325. l.).
lévő és még ma is épen álló keserves monumentummal, ’s a’ t. – De ez az én Nagy Ideám, tsak akkor indúlhat meg, – 5 esztendőtől-fogva tartó plánumom után, – mikor Árpádhoz kezdhetek, azaz, mikor kiadván egymás után apród Darabjaimat, Epicus Circulusomba*
Epicus Circulus: (lat.) epikus kör.
belé lépek. A’ Censurák’ és Typographiák’ lassúsága esztendőket lopa el tőlem közelebb is.
Most Szombatra várom a’ Salétrom Tisztet, Kassai Szenátor Fülöp Úrtól,*
Fülöp Úr: Fülöp János (ld. az 1804. február 14-i* és 24-i* leveleket, valamint a jegyzetükben mondottakat).
a’ Lillám felől való válasszal. Nem tudom, mi jön.
A’ Lillán kivűl lévő Ódáim*
Ódáim: e kötet sem jelent meg a költő életében
2 könyvben
mellyek egyvelgesek, most érkeztek le a’ Censuráról, ’s azokra írok egy Dedicatiót B. Ortzi László Ő Excjához (mit ítél az Úr?) egy Praefatiót a’ Volksliedekről*
Praefatio a Volksliedekről: Tudomásunk szerint nem készült el. Hasonló tájékozódásra utal az 1797–98-as műjegyzék, a CsKiM. is (ld. az 1798. augusztus 4-i levél* mellékletét; vö. Debreczeni, 1993a, 155–156. l.).
’s azoknak külömböző Natióknál való Karakteréről ’s Mustráiról, és szűkséges Jegyzéseket.
Az Anákreoni Ódáimra legbővebb Commentariust írtam,*
Az Anákreoni Ódáimra legbővebb Commentariust írtam: Márton József március 4-én már arról számolt be,* hogy a CsADjegyz. kézirata, illetve ami elkészült és felküldődött belőle, a cenzornál van. Csokonai azonban még ekkor is folyamatosan dolgozott rajta, s nem is tudta befejezni.
hogy Massájok legyen:*
Massájok legyen: a kötet nagyon vékony volt, így a jegyzetek a terjedelem, a könyv vastagságának növelésére is szolgáltak.
de Hafiz és a’ Persai dolgok*
Hafiz és a Persiai dolgok miatt: A Hafíz sírhalma című vers jegyzeteiről van szó, amely Háfiz életéről és a perzsa költészetről szólt volna, s amelyet nem tudott megírni Reviczky Károly könyve nélkül (ld. az 1803. február-márciusi levél vonatkozó sorainak* jegyzetét).
miatt ezt mind ez ideig el nem végezhettem, mert tökélletes a’ Revitzki Specimen Poëseos Persicae-ja miatt nem lehet, ezt pedig sem költsön nem kaphattam, sem pénzemért, noha mind a’ Pesti mind a’ Bétsi könyves és Antiquarius boltokat öszvekerestettem. Mái napon írtam éppen Gróf zécsényiS*
Szécsényi: ld. Széchényi Ferenchez szóló, másnapról datált levelét.*
Ő Excjának, instálván, hogy penes Reversales*
penes Reversales: (lat.) kötelezvény (térítvény) ellenében.
egy holnapra adassa ki a’ Na[ti]onalis B[iblio]thékajából.
Most extrahálom közelébb*
közelébb (rég.): a közeljövőben (Szilágyi, 1981, 647. l.).
ezt a’ kis Dissertatiómat, melly-nek tzímje: Rövid Kritikai Rajzolatja egy nagy Magyar Epopoeiának, mellynek neve, Árpád, vagy a Magyarok megtelepedése.*
Az Árpádiász eme tervezetének mibenlétére nézve ld. Szilágyi Ferenc tanulmányát (Szilágyi, 1981, 621–667. l.).
Ezt még a’ jövő Hónapban in Extractu*
in Extractu: (lat.) kivonatban.
2 árkusban ki szeretném adni, hogy addigis míg egész erővel belé foghatok, a’ hazabéli Tudósok’ javának ingyen megkűldözhetném, ’s felőle való Opiniójokat, Tanátsadásokat, tudósításokat és segedelmeket megnyerhetném. Ezenn én holtig akarok dolgozni, és e’ tzélra kuporgatni egy kis pénzt, hogy magamnak egy kis kertet, másfél szobát, és 10–12 historiai könyvet szerezhessek. Mert harmadévi Desolationk miatt, egyik sem lévén; írásaim szerte széllyel vagynak, leveleim, rendeletlenűl, válaszolatlanúl, gondolatim, planumim, elszilálva.
Ez okon késtem eddigis Daykával,*
Dayka: még mindig csak ígéri a Dayka-versek átjavítását, igazából azonban nincsen hozzá kedve, nem is végzi el.
mert egy darab írásimat 8-9 Zugolyból öszve keresni, 3-napi munkámba ’s 1-napi ebattázásba kerűl.
Mégis véghez viszek mindent ebbe a’ Hónapba; mert a’ béres Lakónkat elbotsátottam, ’s annak szobájába kőltözök, míg módom lesz a’ kis Kertre magamnak egy Rezidentziát (1 ½ szobát) gabalyíttatni. De ha minden 100 Rftra, a’ mi a’ jóltévő Szécsényi és Festetits familiától számomra jön, egy egy Kalvinista Butsúztató akad, mint a’ Czinderyné 100 ftjára,*
Czinderyné 100 ftjára: itt nem az 1798-as Czinderyt búcsúztató versre utal Csokonai, mint Váczy János vélte (KazLev. III. 530. l.), hanem arra, hogy éppen Rhédeyné temetésére indultában vette kézhez az egykori Czinderyné, most már Erdődy Zsigmondné pénzajándékát a Lilla kötet ajánlásáért, s az nagyjából el is ment nagyváradi betegsége miatt előállott költségeire.
úgy sem pénzem sem kedvem nem lesz. – Külömben, bízni kell: nem méltó a’ felemelődésre, a’ ki tsüggedez!
Óhajtom, minél előbb a’ Sárándi vagy Pértsi Conscriptiót,*
Conscriptio: (lat., rég.) népesség-összeírás.
(egyébütt Condescensióra*
Condescensio: (lat.) ingyenes vendéglátás.
barátim nintsenek) hogy szembe tisztelhessem a’ Tekintetes Urat. Ha az a’ tőlem legközelébb kiadandó MStum, mellynek titulussa: Debretzen Kronikája, és Debretzeni Miscellák,*
Miscellák: (lat.) különfélék, egyveleg. Nyilván a Debrecen történetére vonatkozó különféle dokumetumokat, forrásokat kell itt érteni, melyeket Barta Boldizsár Debretzen Kronikája, és Debretzeni Miscellák címen említett munkájához illesztve adott volna ki; ennek kéziratát kéri két nappal későbbi levelében Nagy Gábortól is* (ld. a műről részletesen CsSzéppr. 202. l.).*
a’ Purizáló által a’ héten elkészűltek vólna, magam is annak kedvéért Váradra fel menék vala. De már az halad 1 ½ hétig.