HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Érsemjén, 1804. február 24.
Semjénben 24. Febr. 1804.

Igen nagy becsű kedves Barátom,

Tíz napi kalandozása után ebben a’ szempillantásban veszem az Úr’ levelét, midőn Kocsisom indúl Debreczenben. – A’ Lilla’ állapotját nagyon sajnálom. Első alkalmatossággal írok az Úrnak, hogy ki által kellene elindítani a’ dolgot. Kassán eggy

 Fülöp János*
Kassa város esküdtje volt már 1795-ben is (vö. Decsy, 1795, 272. l.), Kazinczy közelebbi kapcsolatban lehetett vele (vö. KazLev. VI. 285., 345. l.).

nevezetű Senátor vagyon, a’ ki Consil. Darvas és Gróf Ráday körül töltötte az apprentissage esztendeit; eggy tökélletesen derék ember, sőt ha az az Unformja nem volna, hogy csak czifraságnak okáért felette vastagon nem káromkodna, azt mondanám, hogy eggy derék sőt tökélletes ember. Ha az Ur az első postával néki eggy Isteni ihletésű levelet ír, ’s reá bízza, hogy ő a’ Mstot vegye által, vagy kötelezze a’ német- magyar embert fogadásának teljesítésére, meg lesz a’ mit az Úr óhajt.
Kossovich Kassán lakik Gróf Andrásyné, született Battháni Kis asszony*
Andrássy Károly tábornok feleségéről, Batthány Szerafinról van szó (Kempelen, 1911, I. 108., 490. l.).
szolgálatjában. Eggy kis púpos hátú emberke. Charactere igen nemes. A’ Virág: Tőlem, barátom, messze vagyja*
Virág…: ld. az 1804. február 14-i levél vonatkozó sorainak* jegyzetét.
in Orig.*
in Orig.: eredetiben.
van meg nálam. Ha az Ist. elhozza az Urat, és bajom nem lesz, – (mellytől most nagyon félek, de nem egésségbeli)*
Ez az utalás Kazinczy családi viszályaira vonatkozhat, többek között a szolgálólány, Nagy Maris körüli bonyodalmakra (vö. korabeli levelezését és naplófeljegyzéseit, különösen: KazÉlet. 365–401. l.).
– sok holmit fogok mutathatni.
Tisztelje az Úr a’ mi kedves és tiszteletre méltó barátnénkat nevemben, ’s ajánljon kedvező emlékezetébe.*
Feltehetően Sárosynéra céloz, bár ekkor már viszonyuk megromlott (vö. KazÉlet. 324–325. l.).
Én vagyok változhatatlanúl

[Címzés:]

à Monsieur de Csokonay
à Debrezin.*
A címzés magyarul: „Csokonai úrnak Debrecenbe.”