HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1804. február 14.

Tekintetes Úr!

Hogy veszedelmes nyavalyájából, hív barátjának*
hív barátja: Szentgyörgyi József (ld. az 1803. november 30-i levelet* és jegyzetét).
keze után, tökélletesen helyre állott, azon tiszta szívemből örvendezek; hanem, hogy azolta személyes tiszteletemhez szerentsém nem adódhatott, igen nagyon sajnálom. Tartsák meg az Egek a’ Tekintetes Urat, Kedveseinek, Hazájának és a’ szép Mesterségeknek díszére!
Ma egy hete írott Levelem, hogy olly hánytt vetett volt, arról botsánatot kérek. A’ Könyv’ dolga sürgetődött, az alkalmatosság véletlen vala, ’s éppen azon órában volt nálam két Barátom, (egy Pap, és a’ Salétrombeli Inspektor Kiss Imre Úr)*
Hogy ki lehetett a Pap nem tudjuk, Kiss Imrére nézve ld. az 1801 szeptemberében írt levelet* és jegyzetét, valamint a Kapcsolattörténetet.*
a’ kíktől úgy kellett azt az egy-két pertzet a’ Levélírásra szemek láttára ellopnom. – A’ Könyvet Doctor Úr által tegnap előtt vettem. Mihelytt a’ Könyvtárnak rendbevétele, és a’ Számadás véghez megy, azonnal elkérem az új Gondviselőtől, ha a’ Tekintetes Úr parantsolni méltóztatik. A’ pedig Mártzius’ elején történik, a’ midőn magamis, téli hosszas bennűlésem után a’ hegyek közzé egy kis fordúlást teszek, és útamat Semjén felé fogom ejteni, hogy a’ Tekintetes Urat, ki halottaiból másodszor is feltámadott, megtisztelhessem, és egy úttal a’ Dayka’ Verseit, ’s az azokra tejendő Egyengetésimet általadhassam.*
Dayka verseinek átdolgozását ígéri ezúttal is, ezt azonban nem végezte el Kazinczy igényei szerint (ld. az 1803. március 15-i levelet*).
Addigis óhajtanám, ha a’ Tekintetes Úr’ tanátsát ’s hathatós Közbenjárását a’ következendő dologban minél előbb kinyerhetném. – Én a’ LILLA név alatt egybeszedett Lyricumjaimat a’ nyomtatás végett még 1802. 15 Aug. felkűldöttem Kassára Landererhez, ki levelében azt fogadta, hogy azon esztendőbe Octoberi Debretzeni Vásárra kinyomtatja. Erről a’ Novemberi Pestire, innen az 1803. Debretzeni Vízkeresztire, ’s így tovább tovább hazudozott, és még a’ mostani 1804. eszt. is semmi sints a’ dolgából, a’ mi nékem káromra is kissebbségemre is szolgál. Leveleimre soha sem válaszol; Követjeim elől (minden két hétben rá bízom a’ Salétrom-tisztekre,*
Salétrom-tisztek: a debreceni salétromüzem emberei (ld. erről bővebben a Kiss Imréről* és a Vay Miklósról* szóló Kapcsolattörténeteknél).
kik Kassára járnak) elbúvik. – Kassán nem lévén semmi esmérősöm, a’ ki által ezt a’ dolgot sürgethessem; instálom a’ Tekintetes Urat, méltóztasson valami jó tanátsot adni, hogy Kézírásomat, mellyből még tsak egy árkus jött ki, kezemhez vehessem, és Budán minél elébb kiadhassam, minthogy tsak ugyan ott ment által a’ Fels. Consiliumnál*
Fels. Consilium: a Helytartótanács.
lévő Censurán. – Inkább megfizetem annak a’ hitvány embernek azért az egy árkusért esendő taxát.
Bőlts és szíves válaszát és tanátsát a’ Tekintetes Úrnak minél elébb kiinstálván, sokszeres tíszteletem mellett maradok
a’ Tekintetes Úrnak

Debretzenb. Febr. 14 Napj.
1804.

alázatos szolgája
Csokonai Mihály.
mk.

Seyfriednak*
Váczy János nem találta nyomát annak, hogy az itt említett zene megjelent volna (vö. KazLev. III. 526–527. l.).
a’ VirágCsehihez való Ódájára*
Virág Csehihez való Ódája: Virág Benedeknek verselgető katonabarátjához, Csehy Józsefhez írott költeményéről van szó, amelyet A barátságnak címmel küldött meg Kazinczynak, 1802. november 12-i levelében (ld. KazLev. II. 505. l.). Csokonai vagy Kazinczy egy fenn nem maradt levele útján vagy személyes találkozás alkalmával ismerhette meg ezt a verset (Virág 1799-es kötetében még nincs benne). Hivatkozott rá a CsADjegyz.-ben: „Vajha én, Hazánknak ollyan Componistájára találhatnék, a ki egy Magyar Anákreontismust Muzsikára vévén, vélem, és Magyarimmal közelebbről tudná s kívánná éreztetni a Görög szabású Rhytmusoknak Mennyei hármóniáját! Rousseau a ki maga is mester vólt a Muzsikában, próbát tett e részről nevezetessen a Pindarus Ódáira: Nálunk Seyfried is úgy készített egy muzsikai szerzeményt a Virág Benedek Jámbusos énekére.” Majd ehhez a lap alján hozzáfűzi: „Esméretes az ő Csehihez írott Dalja, melly így kezdődik: Tölem Barátom messze vagy ’s a t. Ebben a Dalban, a mint tudjuk, nints az úgy nevezett Kádentzia; még is jól megy rá a muzsika, s ő is a muzsikára.” (18-19. l.)
szerzett muzsikáját, az Eredetiben, méltóztassa a’ Tekintetes Úr nékem megkűldeni; és ha még más muzsikális Darabok is volnának a’ Tekintetes Úr’ kezénél, a’ mellyeket vagy Magyar componált volna, vagy hozzájok Magyar Vers volna készítve. Muzsikális Gyűjteményembe, mellynek 1 Heftje már Bétsben pompáson jött ki, ’s most Józsefnapi Pesti Vásárra*
Józsefnapi Pesti Vásár: március 19. A kottás füzetből időben meg is érkezett száz példány, melyeket Márton József küldött Institoris fiával (ld. az 1804. március 4-i levelet* és Csokonai autográf elszámolását A Kótákról, MTAK. K 679/II. 14ab., ld. CsMM, 1981, II. 498. l.).
jönnek hozzám a’ nyomtatványi, bé kívánnám tenni. Az Eredetieket, mihelyest magam’ számára lekótázom, azonnal visszakűldöm a’ Tekintetes Úrnak, köszönettel. – Kossovitsnak állapotjáról és lakóhelyéről nem tehetne a’ Tekintetes Úr énnékem egy kevés Tudósítást?