HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1803. március 15.

Tekintetes Úr!

Sajnálom, hogy nem tudtam előre a’ Tekintetes Úrnak Váradra való menetelét. Két Ódámnak bészínelését kértem volna ki a’ Tekintetes Úrtól Rhédey Lajos Úr Ő Nagyságához. Az egyik a’ Somssich Lázár Úr Deák Ódája,*
Ld. az 1803. január 7-i levél vonatkozó sorainak* jegyzetét. Csokonai fordításának címe: Méltóságos királyi tanácsos Somssich Lázár Úr ódája Méltóságos Rhédey Lajos császári és királyi kamarás ő nagyságához.
hasonló Alcaicusokban általam fordítva; melly fordítást a’ maholnap megszűnendő Hirmondónak az Irói bíztak rám, olly czéllal, hogy mivel Rhédey Úr Ő Nga, Márton Társoknak a’ Lexiconára egynéhány száz forintot adott, ezzel az Ódával Ujságleveleik mellett kedveskedjenek.*
Erre nézve ld. az 1803. január 7-i levél jegyzeteit.*
A’ Pozsonyban tavaly kijött Óda, reménylem, deák nyelven megfordúlt a’ Tekintetes Úr előtt: van az a’ 10,000 forintos ajándék felől a’ hadi oskola számára. A’ másik Ódám*
A másik Ódám Originalis: a Festetics Györgyhöz szóló A’ hadi oskoláról című vers.
Originalis, éppen ezen Tárgyról; de Gróf Festetits Ő Nagyságára. Én a’ Grófnak mind a’ kettőt megkűldöm, mihelyt elébb a’ Tekintetes Urral közölhetem. A’ Camerarius Urral pedig nem lévén személyes esméretségem, kéntelen vagyok a’ Tekintetes Úrnak alkalmatlankodni.
Most ismét egyik csomó Munkámon dolgozgatom.*
Most ismét egyik csomó Munkámon dolgozgatom: Ekkoriban készült többek között az Amaryllis átdolgozása, az Anakreoni Dalok jegyzetanyaga, a Lilla végső változata és az előbeszéd, hogy pontosan melyikre utal itt, nem dönthető el.
Szombaton, azaz 19d. Mart. megyen egy emberséges Esmerősöm Váczra, ’s addig el akarnám a’ véle való dolgot végezni, hogy tőle elkűldhessem. – Ezen az okon alázatosan engedelmet kérek, ha Daykával a’ Tekintetes Úr’ béjövetelére kész nem lehetek. A’ József’ napjával béállandó szelídebb Napok elasticusabb kerti Levegők, a’ szoba’ tömlötzétől elgyengűltt érző inaimat, a’ purizálás által elgyomrozott tüdőmet, ’s a’ téli lassú betegségtől vénűlni kezdett Testalkotványomat, érzékenyebbé, szabadabban lélegzővé, ifjabbá ’s poétaibbá fogják tenni. Akkor három szerentsés napnál nem kell több; ’s eleget teszek a’ Tekintetes Úr’ kívánságának és tulajdon fogadásomnak.
A’ Sulzer kedvesebb ajándék nálam mindennél, a’ mit csak adni szoktak az emberek. Az alatta lévő Datum olly becses monumentummá teszi azt nálam, mint a’ millyen a’ 6a Aug. 1792. kűldött Kleist.*
6a Aug. 1792. kűldött Kleist: ld. az 1792 augusztusa előtt írt levél keletkezéséről írottakat.*
Egyébről akkor, ha személlyes tiszteletemhez szerencsém lesz, a’ mellyel változhatatlanúl mar.
a’ Tekintetes Úrnak

  Debretzenb. 15 Mart. 1803.
kötelesse
Csokonai M. mk.