HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Kazinczy Ferencnek
Debrecen, 1803. február 20.

Tekintetes Úr!

Kevés rubrikából álló boldogságimnak egy édes részét teszi az, hogy a’ Tekintetes Úrnak, a’ kit a’ Világ előtt mint gyengéded és tsekély Ízlésemnek legfőbb Mesterét tisztelni betsűletemnek tartom, szívességét újonnan érezhetem. Ösztön ez énnékem annak megérdemelhetésére; ösztön arra a’ kevélységre, mellyel a’ kevélyeket fogadni bátorkodom.*
Ld. az Anakreoni Dalok ajánlását és a jegyzetek bevezetését.
Dalyka’ Verseit a’ Tekintetes Úr velem is közleni méltóztatott: vajha bizodalmának megfelelhetnék! A’ mi engemet illet, mindent megtészek, a’ mi tőlem kitelhetik, ’s örömömnek tartom, ha Dayka’ Árnyékának ’s az ő Nemes Tisztelőjének és barátjának legkissebben is kedves dolgot tsinálhatok. Hogy pedig vagy kevesebbet ne tégyek, mint a’ mennyit várnának, ’s negligentiával ne vádoltatódjam; vagy többet bátorkodván kelletinél, vakmerőnek és durtzás Aristarchusnak ne mondassam: provinciám határinak környűlírását kikérni, ’s magamnak arról való gondolatimat közleni kívántam. Erre a’ tzélra szolgálnak az itt következendő

Jegyzések és Említések
a’ DAYKA Verseire.

[itt következik a nevezett tanulmány]

Ezen Recensióm mellett is, megmaradok elébbi ítéletemben, hogy Diplomatica hűségből hadd jöjjenek ki az Alexandrinussai Dayka Gábornak.*
Alexandrinussai Dayka Gábornak: ld. az 1802. november 27-i levél vonatkozó sorainak* jegyzetét.
– Én mihelyest válaszát vehetem a’ Tekintetes Úrnak: azonnal a’ magunk köztt tejendő egyezésnek pontjai szerént mindent elkövetek Dayka maradványin, valamit jónak, és rám nézve lehetségesnek találándunk.
Addigis, eleitől fogva való tökélletes tiszteletem mellett állandóúl maradok
a’ Tekintetes Úrnak

Debretzen. Febr. 20d.
1803.
alázatos kész szolgája
Csokonay Vitéz Mihály
mk.