HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Érsemjén, 1802. november 27.
Ér-Semjén, 27. Novbr. 1802.

Nagy érdemű barátom,

Sajtó alá készítem Daykámnak verseit. Imhol vannak. Tekintse-meg az Úr, és a’ hol igazításra valót lát bennek, tégyen próbát rajtok, ha szennyeket lemoshatná e? Egynehány vala olly édes, mintha a’ szerelem sugallotta volna. Kár, hogy az a’ kis gyűjtemény,*
az a kis gyűjtemény: a Veres Kötet néven ismert gyűjteményről van szó (MTAK. M. Irod. Régi s ujabb írók 4-r 1. sz., ez alapján jelent meg a legújabb Dayka-kötet: .). A kéziratot Virág Benedek már 1802. március 2-i levelében Kazinczynak ígérte (KazLev. III. 466. l.), majd el is küldte, ahogy arról Kazinczy megemlékezik naplójának június 2-i bejegyzésében: „Kassán veszem Virág Benedek levelével a Dayka Gábor verseinek nyomtatás alá készített autografon kötetét. Hol vette ezt Virág, még maig sem tudom. Hihető, hogy Dayka Trattnerhez küldé, hogy tulajdon költségén nyomtassa, s Trattner, Daykának halálát hallván, Virágnak adta azt megtekintés végett, s Virág, ismervén barátságunkat, s látván, hogy igazítások nélkül ki nem eresztethetik, nekem kedveskedék.” (KazÉlet. 237. l.) Dayka életrajzában pedig leírja, hogy a „Virágtól vett csomót veres kordoványba köttettem és ez négyrétű formában vagyon írva.” (KazMűv. I. 776. l.) Mielőtt azonban beköttette a kéziratcsomót, már megkezdte alakító munkáját a hagyatékon, pl. elégette Dayka Blumauer-fordítását, mint arról maga beszámol Kis Jánosnak, a hagyaték állapotának részletes leírása és az azon végrehajtandó átalakítások tervezgetése során (KazLev. III. 492-495. l.).
melly halála után kezembe jutott, több énekeit nem tartotta fenn. És ezeknek, úgy vélem, kevés javításra van szükségek: de az Abeilard és Heloíz’ levelei*
az Abeilard és Heloíz levelei: Dayka Helois Abelardhoz a klastromból és Abelard Heloishoz című heroidáiról, az életmű két jelentős költeményéről van szó, melyek Colardeau-fordítások (vö. az 1802. december 26-i levél vonatkozó sorának* jegyzetét).
gondos kezeket kívánnak. Kérem az Urat, ne vonja-meg tőlök barátságos segédét. Háládatosan fogok az Úr felől emlékezni az előbeszédben. –
Az Édes Gergely’ Anakreoni verseit*
Édes Gergely Anakreoni versei: „Édes Gergely régólta fordítgatja Anákreon’ Daljait görögből, régólta is dolgozik Anákreontismusokat: ez utolsókban szerentsésebb vólt mint amazokban, és talám, a’ mint rájok emlékezem, a’ legjobbakat vesztette el 1798diki útjában. Most mind a’ kétféle Próbáit kiadá e’ tzím alatt: A Teoszi Anákreon Versei, kétféle fordításban. Egyenesen görögből, s a t., Édes Gergely által. Vátzon. 1803. 8. – A’ Fordítást ez a’ Magyar Verselőnk kétképpen tette meg, a’ mint maga is a’ könyv homlokán említi, az egyik van az Anákreon’ mértéke szerént, a másik pedig kádentziás apró sorú versekben. Illyen formába öntötte Anákreontismussait is, kit kadentziával, kit tsak a’ nélkűl. Baráti és jóakarói sürgették, hogy kiadja, a’ mint az előbeszédben írja.” (CsADjegyz.) Kazinczy még Édes Gergely (1763-1847) anakreóni verseinek a kéziratát küldte el Csokonainak, egyértelműen utalva a színvonalbeli különbségre, amelyet Csokonai és az általa mindig kevésre értékelt Édes Gergely anakreóni versei között érzett.
azért tészem ide, hogy az Úr higyje-el magát és végye-elő az érdemlett kevélykedést. Idővel mind ezt, mind a’ Dayka verseinek ide zárt csomóját vissza várom. – Éltesse az Isten az Urat sok ideig!
alázatos szolgája
Kazinczy Fer.