HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kazinczy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Alsóregmec, 1793. július 29.

Csokonay Urnak Kazincy.

Tegnap mene-el tőlem Nagy Gábor Úr. Minteggy egy napot tőltött itt. Nehezenn eresztettem, mert egy szeretetre méltó embert leltem benne, ’s Csokonaymmal ’s Nagy Sámuelemmel ismértetett meg beszéllgetései által. Nyughatatlan vagyok már most ezeket személy szerint látni minél elébb.
Az Ur tőlem azt kívánja a’ Nagy Gábor Ur által megküldött levelében, hogy számára kűldjem-meg a’ Magyar Muzeum darabjait. Megküldeném örömest: de nem lehet többé kapni. Az elmúlt hónapban vétettek Abaújvármegye által a’ Hellytartó Tanács rendeléséből seqvestrum alá.*
A kassai Magyar Museum elleni eljárást a II. kötet első számában közölt Batsányi-vers, A franciaországi változásokra váltotta ki 1792-ben, majd további kifogásolnivalókat is találtak a folyóirat publikációiban. A lap utolsó (8.) száma 1793 januárjában jelent meg (Kókay, 1979, 216–217. l.), az ebből, valamint a korábbi számokból még fellelhető példányokat foglalták le a Helytartótanács utasítása értelmében a vármegyei hatóságok. Az eljárást augusztusban megszüntették, de Batsányi nem tudta folytatni a Magyar Museumot.
Ha onnan kiszabadúlnak, ha kiszabadúlnak tudnillik, meg küldöm.
Mikroskopium eránt legjobb útasítást adhat az Urnak Dr. Főldi Barátom. Én egészen járatlan vagyok az illyenek megszerzése körűl: ő pedig, nem régen kerűlvén-ki Pestről, lehetetlen hogy erre felelni ne tudjon.
Révay Miklós Piarista Pap, és Professzora a’ Rajzolásnak ’s Polgári építés mesterségének a’ Győri Normalis Oskolában. az az, ex Scholis Piis. Professor graphydis et Architecturae in Schola Normali Jaurinensi.*
A megelőző magyar szöveg latin fordításban.
Várom a’ Békegérharcot, és a’ Szent Péter énekét*
Szent Péter éneke: ilyen című művet nem ismerünk.
Lőrinckor.*
Lőrinckor: utalás az augusztus 10-i, Lőrinc-napi vásárra.
De várom a’ nyomtatandó versek gyűjteményét is.*
nyomtatandó versek gyűjteménye: Kazinczy 1792-es levelében megígérte Csokonainak, hogy a Helikoni virágokban kiadja a verseit. A költő össze is állított egy kötettervet, amely a Cs,VT-vel lehet azonos (ld. Szilágyi, 1981, 476–499. l.).
Ki lesznek nyomtatva, csak kűldje kezemhez az Úr. – Az Ur számára Nagy Gábor Ur viszen egy Herdert*
Herder: Herdernek Paramythionjai. (Egybekötve Aszalay János Lessing-fordításával.)
és Horváth Ádám Urnak a’ képét. – Ajánlom magamat barátságába. R. 29. Jul. 1793.

Míg a’ versek kinyomtatódnak, nem írna é az Ur valamit versben Horváth Ádám Urnak, hogy azt belé nyomtathatnánk a’ Gyűjteménybe?*
A Horváth Ádámnak írandó vers ügyéről ld. az 1792. szeptember 14-i* és az 1793. október 28-i* levelek jegyzeteit.

[Címzés:]
de Újhelly.
a Monsieur
Monsieur Michel de Csokonay.
à Debrecen.
in Collegio Evangelicor.*
Magyarul: „Újhelyről. Az úrnak, Csokonai Mihály úrnak, Debrecenbe, a Református Kollégiumban.”