HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Sárospatak, 1804. március 24.

Nemzetes Úr!
Bizodalmas Barátom Uram!

Hozzám küldött betses Levelét vettem; mellyet még a’ téli Vasárkor*
téli Vasár: valószínűleg a vízkereszti (január 6-i) debreceni országos vásárra céloz.
kellett vólna meg-előznöm; meg-is írtam, de itt maradtt a’ Levél annak gondatlansága miatt a’ kire el-kűldését bíztam. A’ Mettző-Társasághoz*
Mettző-Társaság: a debreceni rézmetsző diákok (Papp József, Erőss Gábor, Pethes Dávid).
írtt Levelemet pedig, mikor már amazt másnak által adtam, tsak valamelly erre menő emberre lehetett bíznom – A’ Kleist el-adásábann minden módokat el-követtem, de igen kevés kőlt-el; hanem most már, az Ur által javasoltt mód szerént, mind ki osztogattam Husvét*
Husvét: ebben az évben április elsejére esett. Csokonai azt javasolhatta, hogy Vályi Nagy ossza szét a példányokat, azzal, hogy majd a húsvéti ünnep után kell fizetni.
utannig, és a’ szerént okvetetlen el-fogom kűldeni az egéssz Summát a’ jövő Sz. György napi Vasárra.*
Sz. György napi Vasár: az április 24-i, debreceni országos vásárra utal.
Azon Pénzt pedig, a’ mit bé-vettem az el-adattatott exemplarokból, semmi jó moddal most az Ujhelyi Vásárkor*
most az Ujhelyi Vásárkor: Vályi másik leveléből kiderül, hogy a „Virág-napi” sátoraljaújhelyi vásárról van szó, virágvasárnap ebben az évben március 25-ére esett.
el nem küldhettem; mivel némelly Pipát Árúló Asszonyokonn kívűl, semmi Debretzeni alkalmatosságra nem találtam: ismeretlen Asszonyokra pedig, valamint Postára-is bízni nem bátorságos vólt – Ugyan ezen vásár alkalmatosságával vártam az Urnak mind Követjét, mind újj Múnkájának Exemplárjait;*
újj Múnkájának Exemplárjait: minden bizonnyal a Dorottya példányairól van szó, amelyeknek terjesztésére ugyancsak megkérhette Csokonai Vályit elveszett levelében.
de hozzám nem érkeztek. El-adásokat szívesen fel-válalom; tsak hogy Pünköstig*
Pünköst: május 20.
érkezzenek; mert azon túl késő lészen; mivel a’ Deáknak azon túl szinte Karátsonyig kevés pénze vagyon: Aratás utánra pedig ki-osztogatni nem bátorságos;*
Aratás utánra pedig kiosztogatni nem bátorságos: ugyanarról a megoldásról van szó, amelyet Csokonai javasolt A Tavasz esetében, a pénz utólagos beszedését azonban Vályi ekkor már nem látja biztosítottnak.
mivel akkorra némellyek közzűlök oda-is maradnak – A’ Kleiszt Tavasszából 50 ~ ötven exemplár jött kezemhez; mellyből eggyet, a’ mint baráttságosan ígérni méltóztatott, magamnak meg-tartani bátorkodtam: a’ 49ért fogok azért fizetni – Pukÿ István Ur él, és egészséges: hanem az Öreg Székÿ Sigmond Úr a’ múltt ősszel meg-hólt – Magamat ismértt szíves indúlataiba ajánlván állandó tisztelettel maradtam S.Patak 24dik Martii 1804
Az Úr Nemzetes Úrnak
Alázatos kész szolgája
Nagy Ferentz
SPataki Professor
mgk.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino Michaëli Vitéz de Csokona Regiae Civitatis Debrecinensis Civi, et Poëtae nobilissimo, Domino mihi singulariter colendissimo
Debrecini*
A címzés magyarul: „A Neves és nemes Csokonai Vitéz Mihály úrnak, Debrecen királyi városa polgárának, és híres költőjének, az én különösen tisztelt Uramnak. Debrecenben.”