HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1804. március 4.
Bétsben Mártz 4dikén 1804.
Csokonay Vitéz Mihály Urnak

Kedves Édes Barátom!
Tsak ötöd napja hogy a’ házból kimehetek: a’ betegség nagyon meg szűrt. Azután hogy az én Kedves Feleségem az Úrnak irt, ismét roszszabbúl lettem. Most már pedig a’ dolgom felette sok. A’ Lexicon 2dik Részének 2dik Darabja a’ héten elkészül; bártsak leküldhetnem Jósef napra. Küldök itt egy Tsomóban Nemes Institoris Gábor Úr által.
1. 100 darab Kótákat,*
Kóták: a Muzsikális Gyűjtemény.
és még 9 Ex. Velin papiroson.
2. Odes d’Anacréon.*
Odes dAnacréon: ld. az 1803 február-márciusi levél vonatkozó sorának* jegyzetét.
de 31 ft. ’s egynehány kr. a’ mint bele van irva. Degentől. Sem az Anthologia Persicát*
Anthologia Persica: nem tudjuk pontosan, milyen kiadásról van szó. Az ázsiai poézisról címen ismert Jones-kijegyzésben és részbeni fordításban több ilyen jellegű könyvre is van utalás, pl. Giuseppe Simone Assemani Bibliotheca orientalis című 12 kötetes kiadására, Barthélemy de Herbelot de Molainville hasonló című művére és Michel Casiri Bibliotheca Arabica Hispanicájára.* Az Anthologica Persica cím, ugyancsak név nélkül, felbukkan Csokonai egy feljegyzésén is, amely Konti Sámuel levélkéjének hátlapján olvasható (MTAK. K 3/76.), itt egyébként szerepel Herbelot és Assemani neve is, többek között Lowth és Jones társaságában.
sem a Specimen Poëseos Persicae*
Specimen Poëseos Persicae: ld. az 1803. február-márciusi levélben.*
nem kaphatom sohol Bétsben!!! Revitzky itt nyomtattatott, de elfogyott már.
3. Kosovich XII Magyarját.
4. Anakreon rezének, mellyet Czetter Úr megjobbított*
Az Anakreoni Dalok kötetébe illesztett Anakreón-metszetről van szó, amelyet Czetter Sámuel korrigált (ld. részletesebben az 1803. június 17 után írt levél vonatkozó sorának* jegyzetét).
2 nyomott Exemplumát,*
Exemplum: (lat.) példa, itt ’példány’.
bártsak erről többet írhatnék; de a’ kezem erőtlen és a’ szemem!!
5. Küldöm a’ hibázott A B C D X Hh. árkusokat is.*
Az Anakreoni Dalok vagy még inkább a hozzá készített jegyzések (CsADjegyz.) korrektúraíveiről van szó (vö. CsEml. 579. l.).
Lerajzoltattam én itt Anakreont a’ Császári Bibliothekában ’s szóllottam is Czetterrel eránta 18 ft kíván úgy lejendő igen szép kimetszéséért. Be sajnálom, hogy haza nem küldötte most leküldém vala!! de ő hozzám jó egy óranyira lakik!
Az Értekezések*
Értekezések: a CsADjegyz. cenzúráztatásáról van szó.
már Engel Úr kezében vagynak: duplumba*
duplum: két példány.
küldje Lelkem Barátom az Úr a’ többit is nehéz itt íratni.
Tsak dolgaim szűnjenek és erősödjem; tüstént, felelek pontról pontra.
Csókolom Kedves Barátomat Császár Jósefet,*
Császár Jósef: a Magyar Hírmondó megszűnése után az addig Márton mellett segédkező Császár a debreceni kollégiumba került tanárnak. (vö. CsEml. 573. l.).
ne vegye hidegség jelének hogy nem írtam: írok ezután, ha az akadályok elhárulnak, – hiszen fő gyönyörűségem ez nekem, ha jó Barátimmal legalább így beszélgethetek. Tsokolja Kedves Feleségem mind kettőjöket Lelkeim! Éljen szerentsésen, boldogíttsa Nemes tzeljaiban Hazánk jó Istene, ezt ohajtja hóltig híve


Nagy Érdemű
Nemes Csokonay Vitéz Mihály Úrnak
Debreczenben.
Márton

[Címzés:]

Wien.
Nagy Érdemű
Nemes és Vitézlő Csokonay Vitéz Mihály Úrnak
tisztelettel
p. Ofen.
Debreczenben