HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. április 16.

Érdemes Hazafi!

Reménylem, hogy az Ur a méltóságos Széchényi háztól vett levélből tudja, hogy azon ötven forintok, mellyeket Beleznai Lajos Ur*
Beleznai Lajos: Az 1803. július 17-i levélben Csokonai is említi.*
által adott, a Mélt. Grófnétól voltak az Urnak küldve a Dedicalt könyvért és exemplárért. Ő Excellentiája különös kegyességgel fogadta, és engemet meg kért hogy köszönete mellett ezen ajándékot által küldeném. A másodikat megtettem az említett alkalmatosság által, az elsőt, ha előbb nem, most jelentem, azt kívánván, hogy ílly nyomos köszöneteket gyakrabban küldhessek.*
Az ötven forintot A Tavasz dedikált példányaiért kapta a költő (ld. részletesen az 1803. június 9-i levél jegyzeteit*).
Valamint nagy örömmel olvastam Amarillist,*
Amarillis: a mű kinyomtatására nézve ld. az 1803. január 19-i levél jegyzetében,* a június 9-i* és július 17-i* leveleket, jegyzeteiket, valamint CsSzéppr. 461-462. l.
úgy igen sajnálom, hogy a lacunákot nem tetszett mind eddig kipótolni. Én közlöttem az Aesculáp fiával,*
Aesculáp fia: Schraud Ferenc, az ő elhunyt feleségének emlékezetére készült a mű. Schraud országos főorvos volt, erre utal a mitológiai megnevezés: Aszklépiosz a gyógyítás kígyó formájú istene.
ki nagy megilletődéssel köszönte a Lantosnak fáradtságát, nem is kételkedem, hogy már kinyomtattatására régen kész lett volna, ha én az Ur pótolásit várván nem szűntem volna meg erre ébreszteni. Vallyon nem akadott é az Ur némelly Germanismusokra,*
Germanismus: germanizmus, németesség.
midőn későbben nyugodtabb elmével olvasná. Ha néhol ez eránt tenne az Ur változást, helyesnek ítélném: többnyire a munka különös szépségekkel bővelkedik. Helybenhagyta Virág és Schedius. Tehát a nyomtatásra engedelmet várok.
Egy barátságos kérésem az, hogy ismértetne meg az Ur azon szép özvegynek nevével, ’s állapotjával, a melly a nyáron a váradi fördést olly kellemetessé tette. Talán Széphalmi Vinczénk őlébe készűl az a szép Kegy? vagy talán más istenaszszonya van már, akinek áldozik? Kívánnám, hogy szerentsés lenne választása ennek az Apolló fiának.
Ne terheltessék az Ur Budai Esaiás Urat tisztelni nevemmel, kinek a Tudós Világát örömmel olvastam, és köszönöm, hogy ílly munkával megajándékozta Hazánkat. – Sárvári Ur*
Feltehetően ő is kapott a Széchényi-könyvtár katalógusából.*
talán még nem felelt Gróf Szétsényinek?
Mikor nyerhetem meg az Énekeket,*
Énekek: Márton József bécsi kottás kiadásáról van szó, amely alig több mint egy hete készült el.*
mellyeket a Kótákra lehessen dalolni? Mindegyre kérdezem a Könyvárosokat, hogy meg vehessem. Talán már Árpád vagy Zrinyi*
Csokonai honfoglalási eposzának és Zrínyi-kiadásának tervéről van szó (ez utóbbihoz ld. az 1801. január 13-i* és 1804. június 14-i* leveleket).
izzad a Debreczeni satú alatt?
Engedelmet kérek, hogy ezen viszsza térő Dorottyát elolvasni merészeltem. Azt vélem, hogy mestersége, és szépségei megmaradhatnának azoknak eltörlésével, mellyek a Censurán fennakasztották. Minden jókat kivánván vagyok igaz tisztelettel

 Pest 16. Apr 1803

 [Melléklet:]
 [a Dorottya kéziratos cenzúrai példánya]
Az Urnak alázatos szolgája
Kultsár mp.

[Címzés:]

Az Ur
Csokonai Vitéz Mihály Urnak
Debreczenben