HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Márton József – Csokonai Vitéz Mihálynak
Bécs, 1803. február 18.

Édes Barátom! Küldöm a kimettzett gyönyörü Áriákat.*
Áriákat: A Pillangóhoz, a Szemrehányás és A’ Reményhez kottás kiadásáról van szó.
Utoljára, tsak ugyan abban állapodtunk meg, hogy maradjon el ez: Vontatva: és légyen 1. Lassan s illetődve. 2. Lassan ’s folyvást. Azt gondoltam; hogy azt mettzetem alá, a’ mit az eggyik alá írtam, főképpen azoknak serkentésekre, a’ kik megsem érzenék, ha olly remek eszű ’s munkájú Hazafit segítenének, mint Barátom az Úr, a’ ki magát Hazájának kész feláldozni; de azomban nem érezvén, szükség hogy ösztönözze őket az ember: hanem más részről, meggondolván a’ dolgot, jobbnak tartom már most ha el marad; mért még utoljára roszszra magyarázná az irígység.*
A kották tempójelzésének mikéntjéről esik itt szó, valamint arról, milyen szöveg szerepeljen a címlapon alul. Végül mégis maradt a bizonytalanságot kiváltó mondat („A’ Szerző eránt viseltető baráti szeretetből metszette Márton József, Berken által.”; vö. CsÖM. I. 275. l.).
Minthogy pedig már Mártziusig le nem küldhetem a’ két Munkát, nem nyomtattatom ezt ki addig; míg nem veszem Barátom, az Úr feleletét, hogy ne tétessek é változást ezen két mettzett táblán: mert az meg eshetik; ha nehezen is. Két Exemplárt nyomtattatok Anglus v. Velin papirosra,*
Anglus v. Velin papiros: selymes tapintású, különlegesen finom papírfajta.
a’ többit is ígen szép fejér regálra nyomtattatom mellynek kötését 24 forinton vettem, ez 20 kontz: A Typographus 5 forintért nyomtatja ki 500 exemplárját; de a’ táblák nyomtatója minden százért 36 krt vesz egy táblából, és igy 500-ért kétszer, 6 forintot. Mindöszve tehat 36 forintba kerül körülbelől, de a’ Maerttal*
Maert: nem tudjuk a szó jelentését.
együtt tegyük 40-re. Az a’ kérdés már, hogy mennyin adjuk, mért én ugyan az árrát eleibe szeretnem nyomtattatni. p. o. hogy 15. krajtzár, ez igen kevés, és kiki örömest veszi ha többetske leszsz is.*
A rézmetszetű kották minden száz darabja 36 krajcár. 2 kotta, egyenként 500 példányban tehát 36 x 5 x 2, azaz 360 krajcár, ami 6 forintot tesz ki, mivel 1 rajnai (rhénes) forint 60 krajcárral volt egyenlő. Ehhez jön a nyomdász 5 forintja és a papír ára, ami 24 forintot tett ki. Ennél az előzetes számításnál a végső költségek majd tíz forinttal többre jöttek ki (ld. az 1803. április 7-i levél számításait*).
A’ mi a’ magam dolgát illeti, erről még most nem írhatok: Igaz az, hogy ezen véletlen változás által, mind engem, mind Császár Urat jegre tett a’ szerentse: de ez már meg van. A’ Lexicon*
Lexikon: Márton magyar-német szótára.
már nyomtattatik, ’s tsak hogy ennek kiadását meg nem akadályoztatta a’ véletlen történet, ez nekem most minden vígasztalásom.*
Görög Demeternek a trónörökös nevelőjévé történt kinevezése után az a döntés született, hogy a Magyar Hírmondó olvadjon bele a Magyar Kurirba, ami annyit jelentett, hogy ismét megszűnt egy magyar nyelvű hírlap, s már csak egy maradt (Kókay, 1979, 233. l.).
A’ Szókat, mellyek Barátom az Úr gyüjtögetett szív szakadva várom.*
Ld. az 1801. május 19-i levélben.*
A’ mult Posta nap, igen szerettem vólna sokat írni; de úgy meg szorúltam, egy Nagy helyen, hogy kéntelen vóltam utoljára plajbaszszal írni, a’ melly levelemet reménylem vett Kedves Barátom.*
Három nappal korábbi, február 15-i levelére utal.*
Talám még aról sem írtam, hogy az 5 ft. és egynehány krajtzárt, a’ magokért vettem.*
A január 4-i levéllel* küldött virágmagok áráról van szó, ennek vételét már nyugtázta február 9-én.*
Praenumeráns a’ Lexiconra már absolute nem kell több, hanem a’ kik eddig letették már a’ pénzt, jól van, azoknak neveiket küldje fel Édes Barátom az Úr. Több már 1300 nál a’ praenumeráns. Ezt még tsak nem is álmodtam volna.

[Címzés:]

de Wien
Nagy Érdemü
Csokonay Vitéz Mihaly Urnak tisztelettel
p. Ofen
Debrezenben