HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1802. december 8.

Érdemes Hazafi!

Midőn a nyáron kérdéseire felelnék,*
Midőn a nyáron: utalás Kultsár Csokonainak írott augusztus 4-i válaszlevelére.*
egyszersmind Virgiliussal buzdítám: Tu ne cede malis.*
„Ne engedj a bajoknak” (Vergilius: Aeneis, VI. 95.).
– Most annál nagyobb az Örömem, hogy eszköze lehetek a segedelemnek is. Ő Exc. Gróf Szétsényi méltóztatott száz forintoknak általküldését reám bízni. Melly bizodalmat az Ur vigasztalására fordítván sietek általküldeni ezen Assignatiot, melly szerént az Urnak a Debreczeni Apothecarius Ur*
Debreczeni Apothecarius Ur: Zeininger Antal patikusról lehet szó, aki az „Arany Egyszarvú” néven ismert gyógyszertárat alapította és vezette, s akinek Csokonaival való kapcsolata jól ismert (ld. minderről részletesen CsSzéppr. 461-462. l.).
azon pénzt kifogja fizetni. Tessék néki ezen levelet általadni, és a felvételről quietálni.
Még vagyon nálom az Ur számára: Bibliotheca Hungarica Com. Fr. Szétsenyi,*
A katalógus pontos címe: Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchényi. Tomus I. Scriptores Hungaros et Rerum Hungaricum Typis Editos Complexus. Pars I. A-L., Pars II. M-Z., Sopronii 1799.; Index Alter Libros Bibliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchényi Duobus Tomis Comprehensos In Scientiarum Ordines Distributos Exhibens., Pestini 1800. „Az első két kötet a nyomtatványok betűrendes címjegyzékét tartalmazta, míg a harmadikban ugyanezen munkák szakok szerint voltak csoportosítva.” (Kollányi, 1905, I. 69. l.) A Tibolth Mihály készítette katalógust a gróf csak 1802 őszén küldette szét (vö. uo., 51., 68. l.). Fennmaradt a példányok szétküldéséről készített lista, amely tartalmazta a címzett és a közvetítő megjelölését, továbbá hogy megkapta és válaszolt-e, valamint a kötetek papírminőségét: Csokonai finom papírra nyomtatott példányt kapott (ld. Bártfai Szabó, 1927, 284-319., Csokonairól: 293. l.).
melly mivel 3 tomusból áll, valamelly más alkalmatosság által fogom elküldeni. Addig is jelentem, hogy azt meg kell köszönni*
meg kell köszönni: A gróf mindenkit felkért, „hogy az általa felajánlott könyv kézhez vételét egy sajátkezűleg írt, ívrét nagyságú papiroson ismerjék el, hogy ő ekként mindazon kiváló férfiaknak, a kik korábban a hazai irodalom terén érdemeket szereztek, kézjegyét összegyüjthesse és könyvtárában megörzésül elhelyezhesse” (Kollányi, 1905, 69. l.). A köszönőverset Csokonai is elkészítette, a grófnak írott december 19-i levelében már küldte is, noha a katalógust még kézhez sem kapta (A Nagyméltóságú Gróf Széchényi Ferenc Ő Excellentiája Nemzeti Könyvtárjára, melly hozzám Kúltsár Úr által érkezett).
egy egész árkus formájára (folio) készűlt papiroson. Ha tetszik versben, vagy folyó beszédben.
Hát a költemények mit tsinálnak? már el múlt a Diaeta. Árpád választatott é már Vezérnek? Én most is tsak arra kérem az Urat, hogy Hexametrumokra vegye Poëmáját, ha halhatatlan akar maradni. A Historiákra, a Kazi Hunniássára*
Kazi Hunniássa: utalás a Hunnias, sive Hunnorum e Scythia Asiatica egressus című latin nyelvű eposzra, amelyet itt Kultsár Kazy Ferencnek tulajdonított, de amely valójában Répszeli László jezsuita szerző műve (ld. erről Szörényi, 1974, 615-628. l.; újabban, a szövegidézetek magyar fordításával Szörényi, 1993, 94-106. l.). Szörényi László e tanulmányában Répszeli Csokonaira gyakorolt hatásáról is szól (ld. 64., ill. 122. l.; vö. Szilágyi, 1981, 664. l.).
egy figyelmetes embert nem szükség emlékeztetni. Minden jókat kíván

Pesten 8ik Decemb. 1802.
Kultsár mk

[Címzés:]

az Urnak
Csokonai Vitéz Mihály Urnak
adassék minden betsülettel.
Debreczenben