HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Széchényi Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1802. január 29.

Bizodalmas Jó Uram!

Valamint mindenkor a Magyar Litteraturanak szives elöl mozdítoja voltam, ugy most is azon érdemes Hazafiaktul, kik Annya Nyelvünken készült munkájokkal kivánnak az Hazának hasznalni különös Tisztelöje lévén, Fáradozásokat Nagyra betsűlvén, részemröl elö segíttö készségemet meg nem vonyom. – Ugyan azon okra nézvén, esmérvén az Urnak is több rendbéli Jeles Munkáit, uj Poemajat hírlelö Levelét örömmel vettem. De hogy az Urnak bennem helyheztetett Bizodalmának voltaképpen meg felelhessek, három pontot kivántam az Urtul ki kérni.
Elöszer. Mind hogy tartanék, hogy, ne talán azon szives Indulatom, mellyel viseltettem a Magyar Litteratura, és az altal Hazám Java eránt, sok Hazafiaktul bal néven magyaráztattnék, azt allítván, ha az Ur Munkáját Nevem alat Ország Gÿülésekor nap fényre botsajtya, hogy tsak fitogtattásbul, vagy Ditsöség okáért billegeltettném a Könyveket nevemmel, ezen gyanunak el távaztattása kedvéért tehát, meg botsásson az Ur kérésemnek mellyel arra birni ohajtanám, hogy Munkáját tartando Ország gyülésére*
tartando Ország gyülése: az országgyűlés 1802. május 6-án nyílt meg.
ki ne nyomtattná.
Másodszor. Hogy ki adando Munkaját, mellyet, mivel nékem ajanlanni tetzett, és nevem Czimje alat az Országnak bé mutattni kiván, hogy tudhassam mire adom Nevemet, vélem, annak tökélletes meg esmértetése véget, elöre közlenni ne terheltessék; ambár nem kételkedném, hogy az Ur Bölts által látása szerént annak foglalattyábann, és minden Részeiben mindeneket a mostanni Haza környűlállásaihoz képest, vigyázo szemmel alkalmasztatott légyen.
Harmadszor. Hogy az hozzám íntézett Praefatio gyanánt szolgálando Levelet, mellyet az Ur könyve eleiben botsajtanni szándékozik, vagy meg másolna, vagy pedig annak helében, tsak egy rövid Dedicatiot allíttana.
Többnyire pedig, midőn Munkájáert érdemlett Jutalmát, Diaeta utan is, annak bőv kelendösége mellett, várhatná az Ur, mellyet mind a Könyvnek érdeme, mind az Íróna[k es]méretes Neve ajánlanak, reménylvén az első [pon]tra nézve kérésemnek tellyesítését, vagyok Igaz Tisztelettel.
Az Urnak

Pesten 29a Januar. 1802
kész köteles szolgája
Grof Széchénÿ Ferentz

[Címzés:]

Pestino.
Perillustri ac Generoso Domino
Michaeli Csokonay.
Komaromii.*
A címzés magyarul: „Pesten. Neves és nemes Csokonai Mihály úrnak. Komáromba.”


Domino Csokonai.*
Domino Csokonai: (lat.) Csokonai úr.