HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Puky Istvánnak
Pest, 1801. szeptember 26.

Pest. Sept. 26. 1801.

Barátom! Dolgaimnak rendbeszedetlen volta miatt mind ekkoráig nem irhattam: most tehát tudósítlak mindenről, valamit csak gondolok, hogy interessál tégedet. A nyomtattatás felette elkésett, mert még október 1-ső napján szabadúl ki a Censura alól: továbbá felette drága, a papirosnak kétszeres ára miatt. Kosztom és szobám ingyen van. Practica Geometriát és Hydraulicát fogok itten tanúlni, mellyben napjába 2 óra van, a Cursus pedig 2 esztendő, promotio elég volna, de subjectumok nincsenek. – Leveledet vettem, ismét datum nélkűl. Institoris úrnál kijegyzettem egy néhány könyvet, küldd fel hozzá a pénzt, és én [a] könyveket tőle kivévén, vagy Miskolcra, vagy Debrecenbe, a honnan a Szikszóra járóktól megkaphatod, leszállítom. Szathmáry barátunktól írtam volna, de elment hírem nélkűl: Prókátor!Vályi Lexikonjáért adj a mit akarsz, s küldd fel említett barátunktól. Szüreteljetek vígan, s képzeljetek magatok között, pöröljetek helyettem is a Gidával, ha ott lesz: Hattzadrum!*
Hattzadrum: indulatszónak tűnik, itt minden bizonnyal játékos összefüggésben szerepel.
Én pedig vasárnap felmegyek a Szent Gellért hegyére egy butella jó budait vetvén a kaput-zsebbe; s napkeletre fordúlván, mint a zsidók, ti felétek, a Szent Gellért hideg tetemeinek csendes nyugvást, boldog feltámadást, tinéktek pedig víg szüretet, barátságos örömérzést kívánok; s minthogy mind ez, a mit Pesten tehetek, egy szüreti salvét iszom értetek: Bankó!!!*
Bankó: bangó (’bolond’), ld. ezt az értelmét a Halotti versekben is.*
Jövő szeptembert Debrecenben, októbert a Judeumba*
Judea, Jerusamel: Vargha Balázs úgy vélekedik, hogy Puky „így nevezte tréfásan Gesztelyen épülő házát, vagy magát Gesztelyt” (CsEml. 560. l.). Kilián István ezt alátámasztandó idéz egy majdnem korabeli forrást a gesztelyi lakosság összetételére nézve, amiből kiderül, hogy „római katolikus 394, protestáns 591, zsidó 98” lakott a településen (vö. Kilián, 1975, 621. l.). Egyébként a szövegösszefüggés is egyértelműen arra mutat, hogy Judea – valamiféle baráti „tolvajnyelven” – Gesztelyt jelentette Puky és Csokonai szóhasználatában (vö. CsEml. 560. l.).
töltöm, ha élsz és élek.
A Hírmondók ismét hívnak; vettem leveleket itt Pesten per Debrecen: azalatt pedig Debrecenben 1-ső Julius olta ingyen járatják újságjokat, és így még Pataki examen előtt elkezdték.*
Ld. A Magyar Hírmondóról szóló részt.*
Ma irok nekik is. – Ha Pesten való lakásomat könnyíteni kívánod, ezek azok, a mellyek közűl valamellyiket hozzám küldhetsz, dohány, írósvaj, sajt, gyertya, bor. A fának is szűkibe vagyunk: de te messze laksz. – Szűts Lajos*
Szűts Lajos: nem tudjuk, ki volt. Vargha Balázs kéziratos jegyezetiben felveti, hogy esetleg azonos lehet azzal a Szűcs Lajossal, aki egy jogi munkát adott ki 1847-ben (Rövid törvénytudomány kérdések és feleletekbe foglalva).
bejár gyakran Pestre: már néki-kezd-szépűlni az ifjú. – Csohánynak*
Csokonai diákkori barátja, Nagy Gábor őt is felsorolja mint a költő szorosabb köréhez tartozót (CsEml. 388. l.). Ugyanakkor subscribált, mint a fentebb említett Szathmáry Mihály (BarkócziJegyz. uo.).
ezen a terminuson senkihez se jött levele, de mondják, hogy most is Zsigárdon lakik, Kapitány és nagy kedvességű gyerek. Érdemei boldogítsák!!! A Dietát itt mindenek bizonyosnak tartják, hogy jövő tavaszra meglenne.*
Az országgyűlés 1802. május 6-án nyílt meg.
Zichy Staatsminister:*
Zichy Károly gróf az 1780–90-es reformmozgalom egyik jelentős egyénisége volt, épp emiatt állítottak félre. Most ismét fontos hivatalhoz jutott, államminiszter, az Udvari kamar elnöke lett. Csokonai lelkesedése ennek a ténynek szól.
Magyar – Zichy: – – Gondold el s bámúlj! – Űrményi galliciai Gubernator*
Ürményi József gróf szintén a reformok egyik félreállított képviselője volt, galíciai kormányzósága, majd országbírósága ugyancsak jelentős eseménynek számított (vö. minderre Poór, 1988, 104–108. l.).
24,000 fizetéssel. Práy*
Jelentős a magyarság történetét szakszerűen összefoglaló munkája. Ő adta ki először a Halotti beszédet, a magyarság őstörténetével foglalkozó munkássága Csokonai egyik forrása volt. 1801. szeptember 23-án halt meg.
tegnap meghalt. A reformatusok templomának a helyét a múlt héten nézték ki a kecskeméti kapunál lévő szénapiacon:*
A mai Kálvin téri református templomról van szó.
nagy lesz, és derekabb mint a lutheránusoké. A Magyar Theatrum mellett felette kezd ismét buzogni Pest vármegye, kivált a subs. V. Ispány Sz. Királyi úr,*
(Ld. Magyar Kurir 1804. nov. 16., IV., 615. l., valamint Kerényi, 1990, 65., 128., 130. l.)
a németek theátrumát veszik meg, ezek pedig újat akarnak építeni.*
Pest vármegye 1801-ben Kelemen László beadványa nyomán kezdett mozgolódni a pesti magyar játékszín feltámasztása végett (Kerényi, 1990, 127. l.), ezt üdvözli Csokonai e helyen. Eredményt ez a kezdeményezés még nem hozott.
Derék dolog lenne az! Le[o]poldkor*
Le[o]poldkor: a november 15-i vásárra céloz.
többet. – Tisztelem mind a két tekintetes asszonyékat,*
Puky feleségét és anyósát üdvözli.
kezeiket csókolom, s magamat úri kedvekbe ajánlom. Jó szüretet kívánok! jót! még annál is jobbat!!! Szervusz Barátom! élj vígan: mikor jössz fel Pestre? Hopp! addig is élj vígan!
Csokonay m. k.