HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagybajom, 1801. szeptember 24.
Nagy-Bajom 24: 7br. 1801.

Kedves Csokonyaim!

Csak hogy él és nékem ir az Ur kőnyebben esik lélegeznem. – Mely szomoruan kellett nékem mind némely Praedikatoroktol azt hogy bizonyossan meg halt mind a’ Debretzeni Legatusoktól hogy jó darab ideje el-távozott légyen az Ur onnét nem tudatik merre és igy annál hihetőbb légyen halála, hallogatni, képzelheti maga az Ur a’ ki bizony ha ollyanabbnak nem esmérhetett is mint szeretett volna, leg alább érzékeny szívemröl esmérhetett.*
Csokonai halálhírének elterjedéséről ez az egyetlen forrásunk (vö. CsEml. 560. l.).
Éppen Birkáimat nyiretvén, szomoru andalgásba űlék ’s el-fogodott szívemet, néhai Nádasdi Ferentz Őzvegye Báthori Ersébeth*
A Báthory Erzsébetről máig élő képet Túróczi László Ungaria suis cum regibus compendio dato című munkája alapozta meg (vö. Szádeczky-Kardoss, 1993, 3., 230. l.; ld. még Péter, 1985), de hogy itt is erről a könyvről van-e szó, nem dönthető el, nem találtunk erre vonatkozó nyomokat sem a csurgói gimnázium katalógusában, sem Sárközy rekonstruált könyvtárjegyzékében (vö. CsurgKat.; Mózsa, 1958
borzaszto kegyetlensegéről ’s a’ szép nemet fekete homállyal bé boritto vad indulatirol sub authentico Expedialt Inquisitiokat*
sub authentico Expedialt Inquisitiokat: (lat.) a felsőbb helyről végrehajtott vizsgálatokat.
’s Complex Tarsaival valo meg ítéltetesét, kezembe tartván probálgatám vidámabb Tárgyakkal éllesztgetni, mellyre való nézve Albert fiamat, ki most vacatiokra haza jőtt Contempláltam hogy kűszkődik egy birkának meg nyirésén mellyet jutalomul fiastol néki igértem. – Kiről alább többet. – hát imé érkezik az Urnak Pestről de nem tudom ki által kűldőtt őrvendetes, de mely százszor meg ezerszer őrvendetes levele. Mellynek mihelyest subscribtioját láttam azonnal zsebembe dugván Bátori Ersébetet, fel derűltebb homlokkal pislogék a’ gyapju kőzt mint az Ur varas bekája a’ kocsonyába.*
mint az Ur varas bekája a kocsonyába „A miskolci kocsonya ismert adomájára céloz(?).” (CsEml. 560. l.) V. ö. O. Nagy, 1985, 483. l.
– – Midőn pedig Kazintzi Ferentzem nevére jutottam majd talám akaratomon kívűl mozgásba jőttek még hálá Isten külömben is jó Élet ereim ’s ülö helyemből talpra állitottak rugo inaim, Ész nélkűl szalattam be Feleségemnek ki engem szeretvén, Barátimat is szivből szereti, hirűl adni hogy él Kazintzi. – Boldog Isten! A’ kinek már Brünbe*
Brün: Kazinczy 1795 és 1799 között volt Brünnben fogságban, Szegedre nem szállították, Magyarországra is csak szabadulása előtt. A foglyok sorsáról itthon természetszerűleg nem rendelkeztek pontos információkkal.
azután pedig Szegeden vagy hol Magy:országba lett halálát hányszor kőnyveztük!!! Kinek G: Braidané*
Az itt említett személyekről és eseményekről Sárközy utóbb részletesebben (és némileg világosabban) is beszámolt Kazinczynak: „Esmérted é Brünbe Gr. Brajda Hadnagyot? kinek fél lába térdig fából van. Ez most itt közel lakik Néhai Felesége Jószágán mint tőlle származott Gyermekeinek Tutora és a’ napokba vólt nállom is. Ennek meghólt Feleségének vólt egy hajadon Testvérje, ki Brünbe menvén látogatni, oda fel meg halt.” (1806. szeptember 4., KazLev. IV. 32. l., vö. CsEml. 560. l.)
Testvérjétől izentem ’s csak annak tulajdonitottam ezen szép szűznek-is véletlen halálát, hogy gyászos hírének hallása vezessen azon szomoru gondolatoknak valoságára hogy nints kitől feleletet várjak, nem él Kazintzi. – Szerentsés meg csalodás. – – – Él hát, még pedig frissen K. F! ’s szerelmeinek édességével jobban élhet mint Brünben*
Vargha Balázs kéziratos jegyzeteiben felveti, hogy a hasonlítás (mint Brünben) esetleg ama furcsa barátságra utalhat, amely Kazinczyt a börtön ellenőrének a feleségéhez, Grönerspergnéhoz fűzte (ld. Fogságom naplója, A fenyítőházban Obrovicon, KazMűv. I. 473. kk.).
– – – hallottam. Élljen-is mig csak lehet.
Az Ur pedig légyen már egyszer szerentsés szivemből kivánom. Egésséges bizonyossan lessz mihelyest akarja. Kőszőnőm hozzám vonszo szeretetét az Urnak fogadom hogy valoságos kőltsőnbe esik.
Az élet nemét én nagyon approbállom. – És kivánom hogy az Ur nyomos igyekezettel ’s állando fel tétellel munkálodja meg határozott Élete Planumát.*
meg határozott Élete Planumát: az Árpádiász tervére utalhat.
– bizonyossan jól fog ki űtni. De az Urnak nem egy hamar való lessz a’ fixa conditió – – – hanem idébb odébb tegye magát virtuositassáról esméretessé ’s azután ha élek tőbbet
Albert Sÿntaxista, Terrentius Comoediajit*
A római komédiaíró művei a syntaxista osztály tananyagába tartoztak (ld. CsÖM. I. 343–344. l.).
jol érti ’s fordittya Historicus Geographus Nagy.*
Historicus Geographus Nagy.: hogy kire és mire vonatkozik ez a mondat(?), nem tudjuk.
ezen vacatioba introducállom a’ Geometriába magam még tavaszig Csurgon marad, azután Poson S:Patak. Casimir sajt féreg*
sajt féreg: (táj.) sajtkukac (’mozog, mint a sajtkukac’).
pöttőny. Már azólta Bódi is van. kit Titusnak akartam kereszteltetni – de ã ã.*
ă ă: „somogyi paraszt tagadás” (ld. a Cultura 296. és 403. soraiban is, CsSzínm. 2., 334. l.).
A’ Fársángot*
Fársáng: a Dorottya.
rővid nap el-küldöm ha le iratom ez ugyancsak meg kerűlt a’ haramják*
haramják: az inszurgensek 1800-as somogyi lázadásról van szó, amelynek során Sárközy házát is kifosztották (ld. erről még Sárközy 1806-os levelét a költő anyjához, CsEml. 238. l., továbbá Vörös, 1958, 6-33. l. és Mikóczi-Solymosi, 1979, 150–159., Sárközyről 152., 157. l.; vö. CsEml. 560. l.).
maradványiból, melyről ha nem hallott vólna az Ur? ne sajnálljon Budán Sárközj Gabor Ötsémhez el menni, in der alten Grenadir Cassarn neben den Theater*
in der alten Grenadir Cassarn neben den Theater: (ném.) a régi gránátos laktanyában a színház mellett.
Levelembe tőbbet olvashat, – de fájdalom az a’ Kedves Kellemetes Köszöntő*
Kedves Kellemetes Köszöntő: Két köszöntője ismeretes a Sárközyekhez: a Krisztina napra és a T. N. Nádasdy Sárközy Istvánné tiszteletére címűek. „Nem tudjuk, hogy ezek egyikére, vagy egy harmadikra céloz-e Sárközy” – írja Vargha Balázs (vö. CsEml. 560. l.). A kéziratok története alapján inkább az látszik valószínűnek, hogy az előbbiről van szó (vö. CsÖM. IV. 535–536., 556. l.).
mellyet magunk is már sokat keresgéltűnk oda van. Pedig bizony többre betsűltem sok száz szépnél. Meg is fogom zürzavar Leveleim kőzt keresni, duplán tartanám magamat nyertesnek ha meg találnám –
Mikor lessz az Urnak vacatiója? látogasson meg még egyszer ’s nézze meg az én más formába őltőzőtt házamat, s nézze meg az én szobámat mely azon a’ helyen emelkedett fel mint Emlekeztetö Oszlop hól leg elősszőr űltűnk midön egy-mást láttuk a’ kertbe. Nézze meg minémű progressust tettem a’ Kőnyv Collectióba-is.*
Sárközy könyvtáráról ld. Mózsa, 1958, valamint: Laczkó, 1985, 59-63. l. (idézi is e részletet).
– – a’ propos – Csak azt az egy kőnyvét bánom a’ Sárközj János Bátyámnak hogy el-vitte az Ur melybe a’ nevezetes rosszak kőzt Chartuch*
A könyv a rendelkezésre álló adatok alapján nem azonosítható, a könyvtárjegyzékeken nem található (ld. a fentebb idézett forrásokat).
is le rajzolva vólt. – be igen ide való vólna. A’ tőbbi már Csurgon van. –
Mikor ’s meddig vólt az Ur Regmetzen? Emlékezett é rollam azon jó Barátom? Mikor ment Pestre? Nem monta é K: hogy Pestre mikor jön? Én feleségestől a’ mult vásárba soká ott vóltam.*
Csokonai Kazinczynál tett júliusi látogatásáról van szó (ld. az 1801. július 19-i levélben*).
Az én jó Barátim a tőbbi kőzt ott Kandó Joseff*
Sárközyvel közelebbi barátságban lehetett, mint azt a Sárközy által hozzá írott episztolák bizonyítják (vö. Laczkó, 1980b, 144-146. l.; lásd még: Decsy, 1794, 239. l., vö. CsEml. 560. l.)
és Sárközj János Magistr. Fiscalis Urak.
Látogassa meg őket az Ur s csak ezen el-huzott soraimat mutassa fogadom ugy láttyák mint Kedves Embereknek Kedves Emberét.
Szomoru Ujságul írhatom hogy Sárközj Treszka hugom hecticába meg halt. – leg szebb virágába. Caeter.*
Caeter.: (lat.) ceterum (’egyébiránt, különben’). Vargha Balázs a német „Kater” (’kandúr’) szó rövidítésének véli, s értelmét úgy magyarázza, hogy Sárközy Kováts Istvánt „asszonyhistóriái miatt mondja Cater-nek, kandúrnak” (CsEml. 560. l.), de ezt alátámasztó forrást nem nevez meg. Úgy véljük, a latin szó illik inkább a szövegbe.
Kováts István Successora Márton Gábor sokaknak ellenére ’s irigysegek vagy bosszuságokra igen jól tanitt ’s szorgalmatos. titulussa második Professor. tanit Sÿntaxist és Grammaticát. Az én fiam mindazaltal Csaszári Ur alatt tanul bővebb Sÿntaxist. NB. Németűl is meg lehetőssen ért és forditt. – Cseppány Fiscalis Ur el-hagyván a’ Groffot és Csurgot itt lakik. – Vizi Istv. után jőtt ide valamely Soós Pista nevü Rector, ez is rővid nap Thresi Hugom után megy. – Az Ur pedig éljen sokáig és szeresse S It mk.