HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Kaposvár, 1799. augusztus 23.
Kaposvár 23a. Aug. 1799

Bizadalmas Drága Jó Uram!
’s hazafi Barátom!

A’ sok gond és kedvetlen kőrnyűl állásim meg nem engedvén a’ vacatiók alatt hogy az Urral okossan csak egy két szót beszélhettem vólna-is azon kivűl a’ mit a’ Comediaba lévő nótáról*
a Comediaba lévő nóta: Csokonai a nyári vizsga alkalmával előadott Cultura című színjátékában elénekeltette a tiltott Rákóczi-nótát, ami a jelen lévő Festetics gróf rosszallását is kiváltotta (ld. még az 1799-ben Csépán Istvánnak címzett levél jegyzetét*). (A kéziratban utóbb piros ceruzával valaki aláhúzta.)
mondottam, engedjen az Ur nékem annyi szabadságot hogy minekelőtte a’ Fársángot*
Fársáng: a Dorottya.
ki nyomtathatná, annak rendjeire helyel kőzzel reflexioimat meg tehessem. Iussomat ehez nem tartom sem azt a neheztelést vagy minek kell mondanom, az Urba fel gerjeszteni nem akarnám mintha én az Ur Verseinek censora lehetnék; hanem deferáljon az Ur Édesen a’ Világ Gustusának valamit melybe csak ugyan én is olyan mediocris forma helyet foglalok, hadd legyen az Ur Poëtai Lelke minden esetre ha még azután-is valami Ausstellungokat hallana ez által-is mintegy jobban excusatis, hogy lám hiszen Sárkőzÿ-is látta még sem monta hogy van benne illetlen. Engemet tehát azoknak meg rostálása ezen két oldalról interessal 1o Hogy az Urat ’s munkáját mindek elött mentül kedvesebbé tegyem 2do Hogy akkor a’ mikor ki nyomtattathatik az én nevem-is valamélyik bakjára fel kutzorodhasson mint Horváth Hunniássára Halászé.*
Horváth Hunniássa: Pálóczi Horváth Ádám Hunniás című eposzának 1787-es győri kiadásában az előbeszéd után Halász József akkori püspöktől (1736–1793) származó ajánlóvers áll:

A Hunniás Szerzőjéhez.

Ha Akhilles’ szerentséjét Sándor azzal emelte,
Hogy annak viselt dolgait Homérus énekelte.
Hát Hunyadi’ ditső híre nem ditsőűl-é vele?
Hogy Oszlopot érdeminek Horváth Adám emele,
Horváth, a’ kinél Homérus tsak úgy jobb ’s úgy jelesebb,
Ha a’ hírre Hunyadinál Akhilles érdemesebb.

Halász Jó’sef Super-Intendens.

Halász József életére nézve ld. Tóth, 1808, 190–195. l.
Irassa le tehát az Ur, kérem nékem mentül elebb és kűldje bé nékem
Groff Szécsenyi igen jol emlekezik az Urra.
Ezzel maradok igen igen sietve
Az Urnak
tiszta szívű köt. szolg.
Sárközÿ Istvány mk