HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Debrecen, 1794

Édes Barátom!

Szívességeddel lekötelezve vagyok! – Mind a’ Cantique de Cantiques-t,*
Cantique de Cantiques: ’Énekek éneke’, a költő által használt Voltaire-kiadásban (ld. a korábban írt levelet*) a 275–282. lapokon.
mind az Ecclesiaste-t*
Ecclesiaste: ’Prédikátor könyve’, a költő által használt Voltaire-kiadásban a 257–267. lapokon.
szoról szóra leírtam, az alatta való Textussal,*
Textus: beszéd, fejtegetés alapjául szolgáló (általában bibliai) szövegrész. Voltaire a versek alatt közölte a vonatkozó bibliai részt is.
és Jegyzésekkel, de a’ tőled jelentett szükség olly szükre határozta az időt, hogy a’ Praefatiókat le nem irhattam. – A’ mi barátságunk és studium communénk*
studium communénk: ld. a pár nappal korábban írt levél jegyzetét.*
bizodalmat ád nékem annak kérésére, hogy fordítsd le az Epitre Dedicatoirét p. 253.*
Epitre Dedicatoire p. 253.: ’ajánlólevél’ (a Nagy Frigyeshez szóló ajánlás a 253–254. lapokon található).
az Avertissementet p. 255. az Avertissementet p. 268.*
Avertissement p. 255. és 268.: ’előszó’. Az Ecclesiaste előszava a 255–256., a Cantique de Cantiques előszava a 268–269. lapokon található.
és a’ Lettredu Traducteur du Cantiquet p. 270.*
Lettre du Traducteur du Cantique p. 270.: ’a fordító levele’ (a 270–274. lapokon).
A’ melly helyek benne Deákúl vannak, azok tsak Deákúl maradjanak. Eggy délutánni órádat add nékem: ’s fordítsd le. – A’ Jónesből két verse van Hafeznek,*
Jónesből két verse van Hafeznek: az előző levélben is említett Jones-könyvben Háfiznak több verse megtalálható, Csokonai lejegyzése azonban – jóllehet Háfiz neve, utalással, oldalszámmal többször is szerepel a kéziratban (ld. pl. MTAK. K 677. 39a–40a, 48ab., ld. még CsMM, 1981, III. 510. l.) – nem maradt fenn, talán a kivonat kéziratkötegéből ma már hiányzó lapokon volt (vö. Fekete, 1986, 82. l.).
azt írom le, ’s akkor által adom. Estvére mindnyáját Danieltől*
Daniel: nem tudjuk, ki volt ő, talán egy szolgadiák.
felküldöm: akkor a’ fordítást is elvárom. Istenvéled!
Tisztelem N. S.-t.