sororoknak

[MargL. 5/2]
be rekeztetek az clastromban · mÿkeppen zokas predicator zerzetbely testnekevl lakozo sororoknak clastromaban · Zent margit azzon kezde oly jgen nÿluan es erevssen haznalnÿ iozagos
[MargL. 24/11]
az egyeb sororok fel nem kelnec vala az aztaltvl mÿkoron kedeg nem vala myt zolgalnÿ az sororoknak ebed koron · tahat el megyen vala az capitulum hazba es jmadkozyk vala mÿg az sororok fel
[MargL. 230/23]
es egÿeb tÿztelendev atÿakat es fraterevket · Mykoron az ersek latta volna az sororoknak es fratereknek nagy keserevseges syrasoka revasokat ordeytasokat · zent margyt azzonnak
[MargL. 126/14]
juuenek nemelÿek az sororok kevzzvl · az beteg sororhoz · es ez beteg soror mÿnd meg monda az sororoknak ez felÿvl meg mondot latast · Mondanak az sororok az beteg sorornak · az te latasod nem hetsagos
[MargL. 78/25]
meg tevrteek vala · es hog ne kedvezne · valamÿben ev nekÿ · hogne lattatneek az egyeb sororoknak hog evnekÿ penitenciaya el halo<h>gattatneek · auagy hog evnekÿ keduezne · azert hog ev kyral
[MargL. 176/21]
evtet meg vigaztanaÿa · tahat eztendeÿg zolgalna fÿzetes nekevl az chastrombelÿ sororoknak hol zent margyt azzonnak teste fegzÿk · Ez fogas leueen es zent margÿt azzonnak erdemeben
[MargL. 33/18]
okert nem tezek az en professyomnak ellene · Egÿ jdevben esmeeg vg mond vala ez zent zvz az Sororoknak jelesevl olimpiadisnak monduan · Annera banthatnak engemet az en zvleym az hazassagal · hog el
[MargL. 24/18]
ezyk vala masod aztalnal az zolgalokkal mykeppen zolgalo lean · <Me> Nemykoron ez zent zvz az sororoknak kezeknek mosadegyoknak vizet moslekyat ky horgya vala · Oh zeretev atyamfyay byzonyaban chuda hog
[MargL. 78/21]
margÿt <azzon> azzonnak es · vgÿan azon penitenciat hadnÿ · melÿet akarna hadnÿ · az sororoknak kÿk az veztegseget meg tevrteek vala · es hog ne kedvezne · valamÿben ev nekÿ · hogne
[MargL. 102/2]
Oh mene nagÿ syralm vala ez jdevben · nem chak predicator zerzete belÿ fratereknek es sororoknak kÿk ot jelen valanak · de meeg ennek felette sok egÿeb zerzetevsseknek es · kÿk junek vala
[MargL. 26/2]
kedeg gÿapÿat fon vala · Mykoron kedeg ez zent zvz az dormitoriomot meg sevprÿ · az sororoknak meeg agyoknak allyat meg sevprÿ tyztehgÿa vala · de oh zeretev atyamfÿa nem chak ezeket
[MargL. 93/11]
eerze az ev halalat kevzel lennÿ · Az ev mesterenek olimpiadis azzonnak · es egÿeb veen sororoknak meg monda az ev halalat · az ev testenek meg fesleseet kevzellennÿ · kÿ azonkeppen levn · Mert
[MargL. 197/1]
dychyrveen az vr istent az ev zentyben ·: · · ) Amen iħs maria · M It kezdetÿk el az sororoknak neuevk · kÿk ez clastromban lakoztanak · zent margÿt azzonnak jdeÿeben ·: · · ·: · · i · Elsev vala
[MargL. 48/15]
vala nagÿ kenyerevlety az beteg sororokhoz · mely betegek gÿakorta sokan valanak · az sororoknak sok voltokert · vgy hogy az nagy kenyerevlet mÿa · es az nag alazatossagmÿa · nem lattatÿk
[MargL. 103/6]
zent testet · Ezenkeppen veue eztergamÿ ersek · vacÿ pispek · obudaÿ prepost · fraterevknek sororoknak sokassagaual az zekrent kÿben vala zent margÿt azzonnak teste · az ev zent testevel evzve · es
[MargL. 96/19]
egÿ zombat napon · conpletanac vtanna Elev tÿkzo koron · kevrnÿvl alvan fraterevknek es sororoknak sokassaga · cristus zvletetÿnek vtanna · Ezer · keet zaaz · hetven egÿ eztendevben · Ez zent
[MargL. 4/1]
es predicator zerzetbelÿ fratereknek nagy tyztes tarsossagÿual · es ev vele meg marado io sororoknak tarsossagaual · bezprimmevl zent katerina azzonnac clastromabol · valtoztatek hozattatek az
[MargL. 23/12]
cohnÿara vizÿ vala · Egy jdevben mykoron soror sabÿna donat vrnak leÿanya fevzne az sororoknak vachorara rakot · jme az fazek meg gyvlada mÿndenestevl kyben valanak az rakok · es mykoron ez
[MargL. 229/25]
evneky velagÿ zeep ruhay volnanak · Ez sorornak sem jrtak meg eztedeÿt · Jt vegeztetnek el az sororoknak vallasÿ · Jmmar it kezdetnek el · hnagÿsagos vraknak · es tyztelendev atyaknak es kevzenseges
[MargL. 137/6]
marcellus · nemelÿ fraterekkel be iuve ez clastromban · zent margÿt azzonnak es az egÿeb sororoknak vigaztalasa · Ez prouincialis akaruan meg latogatnÿ az beteg sororokat · el viue zent
[MargL. 22/12]
es az be rekeztetteknek az az · az sororoknak · menden zolgalatban az zolgalo leyanyoknak es egyeb sororoknak zolgalo tarsok vala ez zent zvz · ev ereenek felette · es ev meltossaganak felevtte · Es meneuel
[MargL. 214/5]
azzonrol · nem tuda meg mondanÿ hanÿ eztendevs · hanem chak hog <huz> · XII · eztendeÿg volt az sororoknak zolgalatÿokban · Ez vala az agnes kÿ az kutban eset vala · es zent margit azzon meg mentete
[MargL. 196/16]
beteg azzonyallatot mynd az nagy sokassagnak elevtte · Ezeket latvan az fraterek · meg jzeneek az sororoknak  · Az sororok kedeg nagy aytatossagal meg enekleek az te deum laudamust · es harangokkal
[MargL. 60/9]
es · hogÿ gyakorta az ev etkeet kyt evneky <ke> attanak az aztalnal · el kevldÿ vala az beteg sororoknak  · es ev maga gyakorta etlen kel vala fel az aztaltevl · Annak okaert ez illÿen fele jozagoknak
[MargL. 79/6]
hog ev kyral leanÿa volna · Tahat ez provincialis capitulomot tevn masod napon penteken az sororoknak  · es hagÿa hogÿ az sororok kÿk az silenciomot az veztegseget meg tevrtek vala · hog az
[MargL. 22/21]
nemesseges zent zvz · magery kyralnak nemes leyanÿa · hetet tart vala az cohnÿan fevz vala az sororoknak  · fazekat mos vala · talakat mos vala · az halakat meg faraÿa vala nagy hydegsegnek jdeÿen ·
[MargL. 22/9]
foglalnÿa · az clastromnak mentevl alab valo zolgalatyban · es az be rekeztetteknek az az · az sororoknak  · menden zolgalatban az zolgalo leyanyoknak es egyeb sororoknak zolgalo tarsok vala ez zent zvz · ev
[MargL. 99/16]
atÿamfÿaÿ myndentevk meg gondolhagÿa melÿ jgen keserves processio vala ez az zegen sororoknak  · mykoron lagÿak vala hog evnekÿk megkel valnÿok az ev edesseges anÿoktvl zentseges
[MargL. 94/3]
engemet az karban az zent kerezt oltara elevt · ha kedeg az kaar aznak mÿatta jgen meg zorul az sororoknak  · tahat temettessetevk engemet az en jmadkozo helemben · es ne felÿetek azon hog az testembevl

Előfordulások száma: 29


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.