Publikációk kutatócsoportonként utolsó frissítés: 2012. október 25.

A publikációk egy része teljes terjedelmében megtalálható itt a megfelelő keresőszöveg megadásával.

Bartha Elek kutatócsoportja
Bartha Elek Emlékezeti helyek a népi kultúrában. In: Ethnica, XII. 2010. 71.
Bartha Elek A templomhoz jutás módjai görög katolikus egyházközségekben. ETHNOGRAPHIA 121: pp. 225-254. (2010)
Bartha Elek Együttműködési formák a vallásgyakorlásban. In: Ethnica. 2011. XIII/2. 39-40.
Bartha Elek Vallásetnográfiai adatok az északkelet-magyarországi migráció néprajzához. In: Tóth Arnold (szerk.) Néprajz - muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság - Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 2012. pp. 407-413. ISBN:978-963-9271-94-4
Bartha Elek, Keményfi Róbert, Lajos Veronika To Face the Differences and Similarities – Cultural Memory by the Range of the Carpathians. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 15. Debrecen-Iaşi, 2010. 256.p.
Bartha Elek, Keményfi Róbert, Lajos Veronika (szerk) A víz kultúrája. Debrecen. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2010. 248 p.
ISBN:978-963-473-435-2  
Bartha Elek; Keményfi Róber; Vincze Kata Zsófia(szerk) Matthias Rex 1458-1490 Hungary at the Dawn of the Renaissance: Ethnographica et folkloristica Carpathica, 17.: Mûveltség és Hagyomány XXXV. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
(ISBN:9789634735861)
Keményfi Róbert Nehéz örökség – Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében. In: Regio. 21. évfolyam, 4. szám 2010. 3–32. http://www.mtaki.hu/bibliografiai_ujdonsagok/bibliografiai_ujdonsagok_20110811_003629.html
Keményfi Róbert Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái. I. rész.  In: Tér és Társadalom. 25. évfolyam, 1. szám 63–80.
Keményfi Róbert Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái. II. rész.  In: Tér és Társadalom. 25. évfolyam, 2. szám 69–87.
Lovas Kiss Antal The impacts of the European Union accession to the situation and the economic, social structure of several settlements of the Region of Bihar. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 16. Debrecen, 2011. 176.p.
Lovas Kiss Antal Kisüzemi gazdaságok társadalmi szerepváltozása. Esettanulmány egy bihari településről. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 13. Debrecen, 2011. 192.p.
Lovas Kiss Antal Társadalmi ünnepek közösségi funkciói az ezredfordulón. Studia Folkloristica et Ethnographica 56. Debrecen, 2011. 148.
Telenkó Bazil Mihály Szakrális térkialakítás, profán ellenállás. In: Ethnica 2011. XIII/3. 48-52.
Ujváry Zoltán Ethnica folyóirat. 2011. XIII/2. szám
Bényei Tamás kutatócsoportja
Dr. Bényei Tamás Az utazás trópusai Jeanette Winterson Sexing the Cherry (Cseresznyeoltás) című regényében. In: Filológiai Közlöny, 56.4 (2010) 382–399. (Tematikus szám: Utazás.)
Dr. Bényei Tamás A gyarmati élet pszichopatológiája - kollektív trauma Paul Scott A Korona ékköve című tetralógiájában. In: Studia Literaria.
Dr. Bényei Tamás Remembering from outside: a response to Péter György's essay. In: Loci Memoriae Hungaricae - The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies - Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte.
Dr. Bényei Tamás Ghosts as Sites of Memory. In: Loci Memoriae Hungaricae - The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies - Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte.
Dr. Bényei Tamás Spectral Presences. In:Presence / Absence. Cambridge Scholars Press.
Dr. Bényei Tamás Getting even: on the figurative logic of “The Purloined Letter”. In:
Berta Erzsébet Ágota A test a performativitás és medialitás határzónáján. Studia Litteraria, 2011/1, 99-105. http://studia.lib.unideb.hu/index.php?oldal=aktualisszam&folyoirat_szam=1
Berta Erzsébet Ágota Architektúra és trauma. Daniel Libeskind berlini Zsidó Múzeumának és W. G. Sebald Austerlitz című regényének térpoétikai párhuzamai. In: Studia Literaria.
Gula Marianna A Tale of a Pub: Re-reading the "Cyclops" Episode of James Joyce's Ulysses in the Context of Irish Cultural Nationalism.
Györke Ágnes "'Who Has the Best Tunes?' Sounds of Englishness in Salman Rushdie’s Satanic Verses". In: The Anachronist.
Györke Ágnes "Gendering the Nation: Manliness and the Novel". In: HJEAS.
Györke Ágnes Martin Amis's Success as a Narcissistic Narrative
Györke Ágnes A trauma retorikája Salman Rushdie regényeiben: az Éjfél gyermekei és a Szégyen. In: Studia Literaria.
Györke Ágnes Rushdie posztmodern nemzetei: Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek
Kalmár György „A hely-telen szubjektum” In: Bényei T., Bollobás E., Rácz I.(szerk.), A mondat becsülete: Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debrecen: Debrecen University Press, 2010, 336-350.
Kalmár György „A szörnyűség legújabb helyei.” Apetrúra 2011/tél. VI. évf. 2. szám http://apertura.hu/2011/tel/kalmar
Kalmár György Testek a vásznon (film, test, szubjektivitás).
Kalmár György „A felsebzett szubjektum. Az ember trópusának poszt-humán átírásai David Cronenberg Karambol című filmjében.” Studia Litteraria 2011/1-2. 72-87. http://studia.lib.unideb.hu/index.php?oldal=aktualisszam&folyoirat_szam=1
Kalmár György, Győri Zsolt Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben
Máté Éva Gyöngy Blank Space – Heliotropism in the Poetry of Arthur Symons. In: Presence/Absence volume.
Máté Éva Gyöngy Aleida Assmann: Az emlékezet átalakító ereje. In: Studia Literaria.
Moise Gabriella "Heaven be praised for it the problem of space remained": The Phenomenology of Pictorial Space in Virginia Woolf's To the Lighthouse. In: The Anachronist.
Moise Gabriella "I Hear With My Whole Body" - Hajnal Németh's Dislocated Sonorous Bodies. In: Acta Universitatis Sapientiae. http://www.acta.spientia.ro/acta-film/C4/Film4-4.pdf
Moise Gabriella „A lét és a semmi határán – Mrs. Ramsay test-terei”. Studia Litteraria Testinterpretációk. 2011.1-2. 45-60. http://studia.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=1&cikk_id=99
Séllei Nóra “Hazátlan gondolatok szigete”: Orwell kontra Virginia Woolf Három adománya’. In: Bényei T., Bollobás E., Rácz I.(szerk.), A mondat becsülete: Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debrecen: Debrecen University Press, 2010, 172-185.
Séllei Nóra Otthon, útra kelés, utazás mint a női szubjektum narratívái. In: Filológiai Közlöny, 56.4 (2010) 325–342. (Tematikus szám: Utazás.)
Séllei Nóra “Travelling Agency: Female Subjectivity in Narratives of Home-Leaving and in Foreign Parts” In: Nóra Séllei, June Waudby, szerk. She’s Leaving Home: Women's Writing in English in a European Context. Oxford: Peter Lang, 2011. 65-80. http://www.peterlang.de/download/datasheet/54524/datasheet_430167.pdf
Séllei Nóra The Literary Heritage in Virginia Woolf's Between The Acts:  A Metatext of Cultural Memory. In: Loci Memoriae Hungaricae - The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies - Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte.
Séllei Nóra A másik Woolf.
Szabó Orsolya Hercegnő a másik oldalon: Lady Diana a tabloidizáció és a társadalmi nemek változásának gyújtópontjában. Alföld. 2011/9: 81-91.
Ureczky Eszter Pim den Boer. In: Studia Literaria.
Boda István kutatócsoportja
Boda István Károly, Porkoláb Judit Korreferencialitás és hipertextuális kapcsolatok a poétikai kommunikációban. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 117-129.
Boda István Károly, Porkoláb Judit Hipertextuális szerveződés és kulcsszó alapján történő keresés természetes nyelvű szövegekben. In: Navracsics Judit; Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta Kiadó. 2011. 175-183. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 121.) ISBN 9789639902770
Boda István Károly, Porkoláb Judit Egymásra épülő szonettek: "Kibomlik végül minden szövevény". In: Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.): Versében él... Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján. Miskolc: Bíbor Kiadó. 2011. 22-28. ISBN 978-963-9988-22-4
Boda István Károly, Porkoláb Judit A poétikai kommunikáció szimbolikus jelentéstartalmának ábrázolása hipermediális szövegekben. In: Boda István Károly - Mónos Katalin (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Budapest - Debrecen: MANYE - Debreceni Egyetem, 2011. 196-203. (A MANYE kongresszusok előadásai 7.) ISBN 978-615-5075-09-4
Boda István Károly, Porkoláb Judit Koherens hiperszöveg kialakításának lehetőségei. In:  Iványi Zs.; Pethő G. (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. II. kötet. Debrecen: Printart-Press K. 2011. 78-96.
Boda István Károly, Porkoláb Judit A háttértudás szerepe a hipertextuális szövegek befogadásában. Orbán Ottó: Fölkel a sínekről. In: Horváthné Molnár K., Sciacovelli, A.D.  (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe: alkalmazott nyelvészeti kutatások az EU magyar elnökség évében. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelv szeti Kongresszus, Szombathely, 2011. augusztus 29-31. Budapest - Szombathely - Sopron: MANYE - NYME. 2012.  207-214. (MANYE, Vol. 8.)
Boda István Károly, Porkoláb Judit Versszövegek hipertextuális szerveződésének modellezése kétnyelvű környezetben. In: Navracsics Judit, Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulm nyok III. [Mental Procedures in Language Processing. Studies in Psycholinguistics 3.] Budapest: Tinta K. 2012. 316-322. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 140.)
Boda István Károly, Porkoláb Judit A szemantikai zeneiség a poétikai kommunikációban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 6 (2011) 1, 21-31.
Boda István Károly, Porkoláb Judit A természetes nyelvi kommunikáció metanyelvi funkciója.  In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat. Székesfehérvár - Budapest: Kodolányi János Főiskola - Tinta K. 2011. 24-30. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 139.)
Boda István Károly, Porkoláb Judit Egy versszöveg értelmezéséhez szükséges adattartalmak hipertextuális modellezése. In: Nyelv és kommunikáció a 21. század digitalizált világában. XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia [előadásainak szerkesztett gyűjteménye]. - szerk. Tóth Andrea. - Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola, 2012. 15-22.
Boda István Károly, Porkoláb Judit A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. Debrecen: Debreceni Egyetem. 2012.
Csernoch Mária Az internet kihívásai – elektronikus könyvtárak felhasználói szemmel. In: Boda István Károly - Mónos Katalin (szerk.): MANYE XX. Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Budapest - Debrecen: MANYE - Debreceni Egyetem, 2011. 601-608. (A MANYE kongresszusok előadásai 7.) ISBN 978-615-5075-09-4
Dobi Edit, Boda István Károly About the representation of text sentences in Semiotic Textology. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Supplement 1. (Hrsg. András Kertész.) Nodus Publikationen, Münster, 2011, 163-175.
Debreczeni Attila kutatócsoportja
Balogh Piroska Szerdahely György Alajos esztétikai írásai, I., Aesthetica (1778), ford. és kiad. BALOGH Piroska, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Bodrogi Ferenc Máté A Szinopei Diogenesz’ Dialógusai (Eszmetörténeti újraolvasó), in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 71–87. (megjelent 2011-ben)
Bodrogi Ferenc Máté Élmény és önnarráció (avagy a Pályám emlékezetének használatba vétele), Alföld, 2011/2, 42–58.
Bodrogi Ferenc Máté Széchenyi István és a gentlemanek nyelve, Irodalomtörténet, 2011/2, 150–176.
Bodrogi Ferenc Máté Rumy Károly György a grácia fogalmáról, Irodalomtörténeti Közlemények, 115(2011), 593–604.
Borbély Szilárd Térhasználat és szövegtípus a Tempefőiben (Műhelytanulmány), in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 7–19. (megjelent 2011-ben)
Debreczeni Attila Egy adalék Pázmányhoz és Kazinczyhoz. In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 160–164.
Debreczeni Attila Kérdések Kazinczy ifjúkori ars poeticája, Az áldozó körül, in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 88–95. (megjelent 2011-ben)
Debreczeni Attila Az 'aesthetica' fogalma és a Magyar Museum programja, in Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás, szerk. HORKAY HÖRCHER Ferenc és SZILÁGYI Márton, Bp., Ráció, 2011, 193–211.
Debreczeni Attila A görög szobor és az idill, BUKSZ, 2011 tavasz, 68–71.
Debreczeni Attila A Kazinczy életműkiadás textológiai problémái, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, 2011, 25–32.
Debreczeni Attila Csokonai költői életművének kronológiai rendje, Bp. – Debrecen, Akadémiai Kiadó – Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Debreczeni Attila Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi (Egy nemzeti narratíva formálódása), in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Debreczeni Attila Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi (Egy nemzeti narratíva formálódása), Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 67–87.
Orbán László Kazinczy-hálózat I.: a „könyvcsináló pálya” kiépítése, in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 96–121. (megjelent 2011-ben)
Taxner-Tóth Ernő A bécsi Magyar Hírmondó első évfolyamai, 1792–1795, in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 20–53. (megjelent 2011-ben)
Gesztelyi Tamás kutatócsoportja
Burai Erzsébet: A l’ombre des hommes célebres? In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 47-57.
Gesztelyi Tamás   Észekkelet-Pannonia négy legfontosabb gemmalelő-helye. In: Archaeologiai Értesítő 135 (2010) 69–83.
Gesztelyi Tamás:   Hercules Musarum egy nyíregyházi gemmán. In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 239–243.
Gesztelyi Tamás Antik gemmák az avar korból. Arrabona 48/2 (2010) 49–66.
Gesztelyi Tamás   A tiszteleti szobrok állításának kezdetei Rómában. In: Mayer P., Tar I. (szerk.): Fikció és propaganda az ókorban. Válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból (Szeged, 2008. május 22–25.) Szeged, 2010, 196–205.
Gesztelyi Tamás   The Re-use and Re-interpretation of Gemstones in Medieval Hungary. In: Ch. Entwistle, N. Adams: ’Gems of Heaven’. Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity c. AD 200–600, London: British Museum Press, 2011, 257–262.
Gesztelyi Tamás   Kőbe vésett Aeneis. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 121–131.
Gesztelyi Tamás   Aeneas és Creusa búcsúja. Egy noricumi sírdombormű értelmezése. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 133–143.
Gesztelyi Tamás   Der sein Pferd führende Jüngling. In: Acta Classica Universitatis Debreceniensis 48 (2012) 69–74.
Gesztelyi Tamás (szerk.) Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. (Agatha 26.)
Gesztelyi Tamás, Németh György (szerk.) Acta Classica Universitatis Debreceniensis. 46, 2010
Gesztelyi Tamás, Németh György (szerk.) Acta Classica Universitatis Debreceniensis. 47, 2011.
Gesztelyi Tamás, Németh György (szerk.) Acta Classica Universitatis Debreceniensis. 48, 2012.
Havas László A populus Romanus „életrajzi regénye” az Antoninu-sok korából. In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 89–98.
Havas László A Szent István-i Intelmek-től a II. Rákóczi Ferenc-féle Tractatus de potestate-ig. In: Classica – Mediaevalia – Neolatina V. Ab Uppsalia usque ad Debrecinum. Debrecen 2010, 25–33.
Havas László Florus. Az organikus világkép első megszólaltatója. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Orbis Litterarum. Világirodalmi sorozat 20.)
Havas László Róma: Európa megújulásának örök jelképe. In: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazekas Gergely Tamás, Száraz Orsolya (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 1. köt. 417–427.
Havas László L’idée du vicarius dei dans la conception de l’empereur Otton III et sa présence dans l’Exhortation spirituelle de saint Étienne de Hongrie In: Classica – Mediaevalia – Neolatina VI. Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Debrecen 2012, 245–255.
Havas László,
Havasné Deák Gyöngyi
A Szent István-i Intelmek Karoling-korra visszanyúló vonatkozásaihoz. In: Ágnes Bánki, Gábor Tillinger (éds.): Survivance du latin et grammaire textuelle. Mélanges offerts à Sándor Kiss à l’occasion de son 70e anniversaire. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 139–154. (Studia Romanica de Debrecen)
Havas László,
Tegyey Imre (szerk.):
Classica – Mediaevalia – Neolatina V. Ab Uppsalia usque ad Debrecinum. A Neolatin Tanulmányok Nemzetközi Társasága (IANLS) XIV. Nemzetközi Kongresszusa (Uppsala, 2009. augusztus 2–9.) magyar előadóinak dolgozatai magyarul (Debrecen, 2009. november 26–27.) Societas Neolatina Hungarica. Sectio Debreceniensis, Debrecen 2010.
Havas László,
Tegyey Imre (szerk.):
Classica – Mediaevalia – Neolatina VI. Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Societas Neolatina Hungarica. Sectio Debreceniensis, Debrecen 2012.
Kiss Sebestyén Szoborállítás az írott források alapján a császárkor első századaiban. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 145–162.
Kozma Laura Idősebb Plinius: Természetrajz. Fordította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Kozma Laura. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
M. Nagy Ilona A magyar nyelvű Margit-legenda neolatin utóélete Ferrari Margit-életrajzában. In: Classica – Mediaevalia – Neolatina V. Ab Uppsalia usque ad Debrecinum. Debrecen 2010, 61–70.
M. Nagy Ilona A Margit-legenda feltételezett latin anyaszövegének („Marcellus III.”) kérdéséhez. In: Csiszár Gábor, Darvas Anikó (szerk.): Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke, Bp. 2011, 246–253.
M. Nagy Ilona „Eleven szótárak”. A középkori magyar kódexfordítók szótári tudományáról. In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 339–344.
M. Nagy Ilona A melléknévi szópárosítás néhány kérdése a középkori magyar kolostori nyelvben (a Ráskay Lea másolta kódexek példáján). In: Iványi Zs., Pethő G. (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Debrecen: Printart-Press, 2011, 1. köt. 231–243.
M. Nagy Ilona,
Varga Teréz
Árpád-házi Szent Margit legenda vetusának szövegkiadásáról. (A magyar nyelvű Margit-legenda tanulsága). In: ItK 116 (2012) 593–605.
M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.) (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010.
Nagy Márta The iconography and iconology of Hristofor Zefar's Saint Nahum depictions. In: Nis & Byzantium. Nineth  Symposium.  Nis, 3–5 June 2010. The collection of scientific works. Ed. Misa Rakocija, Nis 2011, 415–426.
Nagy Márta Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza. Balassi Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Óbis Hajnalka A színház mint kísértés (Augustinus és a római színház). In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 153-159.
Simon Attila A szónok és a színész (Cic. de Orat. 3, 214-215). In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 165 -175.
Szekeres Csilla Caesar és a filozófia. In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 185–191.
Szekeres Csilla Valóság és illúzió. Művészetelméletek Rómában. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 9-20.
Szekeres Csilla Omnis ars naturae imitatio est. Seneca and the fine arts. In: Acta Classica Universitatis Debreceniensis 48 (2012) 59–68.
Szekeres Csilla M. Tullius Cicero: A legfőbb jóról és rosszról I–II. Latinul és magyarul. Fordította, a magyarázatokat és az utószót írta Szekeres Csilla. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Takács Levente The incipit of the Liber coloniarum. In: I. Volt, J. Päll (eds.): Quattuor Lustra. Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu. Tartu: Tartu University Press, 2012, 178–186.
Takács Levente A Short Note on Lex Mamilia. In: Acta Classica Universitatis Debreceniensis 48 (2012) 25–34.
Tóth Orsolya Macrobius iustitia-koncepciója. In: M. Nagy I., Szekeres Cs., Takács L., Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 203 -213.
Tóth Orsolya Macrobe sur les vertus des esclaves. Analyse du chapitre 11 des Saturnales I. In: Acta Classica Universitatis Debreceniensis 46 (2010) 157-175.
Tóth Orsolya Macrobius and the cardinal virtues. In: Acta Classica Universitatis Debreceniensis 47 (2011) 183–190.
Tóth Orsolya Macrobius és a sarkalatos erények. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. (megjelenés előtt)
Hoffmann István kutatócsoportja
Bényei Ágnes Helynévképzés a magyarban. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2012. 134 lap.
Béres Júlia Felsőzsolca helynevei. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 217–35.
Hoffmann István:   A helynév-etimológiától a helynév-rekonstrukció felé. In: P. Lakatos I., Sebestyén Zs. (szerk.): Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Nyíregyháza: Bessenyei könyvkiadó, 2010, 63–70.
Hoffmann István Név és identitás. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 49–58.
Hoffmann István Dunaföldvár régi Zemony nevéről. In: Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk. Csiszár Gábor–Darvas Anikó. [ELTE BTK] Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. Budapest, 2011.
155–61.
Hoffmann István Pápa környéki helynevek történeti tanulságai. In: A pápai névtani konferencia előadásai. Szerk. Tungli Gyula. Pápa, 2011. 7–18.
Hoffmann István Csűry Bálint, a debreceni egyetem tanára. Magyar Nyelvjárások 49 (2011).
Hoffmann István Linguistics reconstruction — etnicity reconstruction: Onomastica Uralica 6. (megjelenés alatt)
Hoffmann István, Dobi Edit, Nyirkos István, Tóth Valéria (szerk.) Magyar Nyelvjárások 48. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2010. 276 lap.
Hoffmann István, Dobi Edit, Nyirkos István, Tóth Valéria (szerk.) Magyar Nyelvjárások 49. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2011. 207 lap.
Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 3. Hont–Küküllő vármegye. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 115 lap + térképmellékletek.
Hoffmann István, Tóth Valéria (szerk.) Helynévtörténeti Tanulmányok 6. Debrecen, 2011. 225 lap.
Hoffmann István, Tóth Valéria (szerk.) Helynévtörténeti tanulmányok 8. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2012. 172 lap.
Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája. 2. javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. (237 lap).
Kis Tamás, Szabó Dávid (szerk.) Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 7.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. (210 lap)
Kovács Éva A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 23–35.
Kovács Éva A 800 éves Tihanyi összeírás helynévi szórványainak névrendszertani tanulságairól. Helynévtörténeti Tanulmányok 6 (2011): 47–58.
Kovács Éva A Tihanyi összeírás filológiai kérdései. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 8. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen. 2012. 37–48.
Póczos Rita A nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010.
Rácz Anita Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez. Debrecen, 2011. 248 lap.
Rácz Anita Gondolatok a Magyarad ~ Magyaród helynevekről. Helynévtörténeti Tanulmányok 6 (2011): 35–45.
Schwing, Josef Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn). Debrecen, 2011. 213 lap.
Szőke Melinda A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének kronológiai rétegei. Helynévtörténeti Tanulmányok 6 (2011): 59–65.
Szőke Melinda Talmach birtok leírása a garamszentbenedeki oklevélben. Helynévtörténeti Tanulmányok 8. (2011): 49–60.
Szőke Melinda Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. Magyar Nyelvjárások 49. (2011): 55–74.
Szőke Melinda Interpolált oklevelek és a magyar nyelvtörténet. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai (Szeged, 2011. június 1–3.)            Megjelenés alatt.
Szőke Melinda A 11. századi interpolált oklevelek mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Magyar Nyelv 108. Megjelenés alatt.
Tóth Teodóra Bauko János, Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai magyar település ragadványnév-rendszere. Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 267–72.
Hunyadi László kutatócsoportja
Bódog Alexa, Abuczki Ágnes, Németh T. Enikő A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben.  In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2011, 240-251. 978-963-306-121-3. magyar. http://www.inf.u-szged.hu/projectdirs/mszny2011/index.php/konferenciakotet
Kiss Hermina A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének elvei és szabályrendszerének újdonságai. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2011, 199-208. 978-963-306-121-3. magyar. http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/mszny2011/index.php/konferenciakotet
Szekrényes István, Csipkés László, Oravecz Csaba A HuComTech-korpusz és -adatbázis számítógépes feldolgozási lehetőségei. Automatikus prozódiai annotáció. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2011, 190-198. 978-963-306-121-3. magyar. http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/mszny2011/index.php/konferenciakotet
Imre Mihály kutatócsoportja
Bitskey István Mit tudtak Amerikáról a kora újkori magyarok In: Bényei T., Bollobás E., Rácz I.(szerk.), A mondat becsülete: Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debrecen: Debrecen University Press, 2010, 417–424.
Bitskey István The Organization of Travels in Early Modern Hungary. in Eger Journal of American Studies, 12.1–2, Special Issue in Honor of Professor Zoltán Abádi-Nagy, Eger: Department of American Studies, Eszterházy Károly College, 2010, 169–187.
Bitskey István  „Debreczenbe nyomtattatott”, (Hasonmások a debreceni nyomda korai kiadványairól, 1561–1619), Alföld, 2011/10. sz., 57–65.
Bitskey István Formen des Identitätsbewusstseins im frühneuzeitlichen Karpatenbecken, in Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa, Jahrestagung 2007 des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 20.–23. September 2007, Hrsg. András F. BALOGH und Helga MITTERBAUER, Wien, Prasens Verlag, 2011, 91–108.
Bitskey István Ein religiöser Erinnerungsort in Mitteleuropa: Tyrnau (Nagyszombat, Trnava), Das „Klein-Rom“ (Eine Fallstudie), in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Bitskey István Mohács emlékezete egy kora újkori hitvitában, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Bitskey István, D. Szabó Ágnes Rhéda Pál könyvkiadói programja, in Nyomdatörténeti szimpózium, szerk. ZENTAI Csilla, Debrecen, Alföldi Nyomda Zrt. Méliusz Műhelye, 2011, 31–44.
Bitskey István, Tasi Réka, Csorba Dávid „Homályban és tükör-által”: Barokk kori prédikátorok az isteni természetről, Egyháztörténeti Szemle, 12. évf., 2011, 1. sz.
Fazakas Gergely Tamás Milotai Nyilas István könyörgése Bethlen Gáborért. Néhány adalék az országos imádságok újabb kutatásainak fényében. In: Stemler Á., Varga. B. (szerk.): „..mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...”, Budapest: OSZK–Balassi, 2010, 173–178.
Fazakas Gergely Tamás Nemzeti bűnbánat Bethlen Gábor idejében. In: Kecskeméti G., Tasi R., (szerk.): Retrospectio. Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2010, 83–93.
Fazakas Gergely Tamás Református imádságok és az 1620 körüli Bethlen-propaganda, in Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. IMRE Mihály, OLÁH Szabolcs, FAZAKAS Gergely Tamás, SZÁRAZ Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 167–178.
Fazakas Gergely Tamás Az imádság mint feldolgozás: Politikai krízisek és természeti csapások értelmezése a kora újkortól a 20. századig, Studia Litteraria, 2011/3–4., A trauma alakzatai, 52–77.
Fazakas Gergely Tamás Kora újkori „nemzeti” imádságok nemzetközi összefüggésben: országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen Gábor idején, in Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok, 3), 71–90.
Fazakas Gergely Tamás Az árvaság mint a reformátusság mártíriumának allegóriája a 17–18. században, Studia Litteraria, 2012/3–4., Protestáns mártirológia a kora újkorban, szerk. IMRE Mihály, CSORBA Dávid, TÓTH Zsombor, FAZAKAS Gergely Tamás.  
Imre Mihály:   Kulturális és önreprezentáció feszültségei Filiczki János verses ajánlásai Szenci Molnár Albert zsoltároskönyvéhez. In: Kecskeméti G., Tasi R., (szerk.): Retrospectio. Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2010, 187–205.
Imre Mihály:   Sturm-hatások Szenci Molnár Albert műveiben. In: Stemler Á., Varga. B. (szerk.): „..mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...”, Budapest: OSZK–Balassi, 2010,  31–39.
Imre Mihály: A fogalmi szint alatti jelentések szerepe a reformáció korának retorikáiban. In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 37–45.
Imre Mihály Bod Péter szótárának lexikográfiai modellje, in Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, rec.iti, 2011, 83–96.
Imre Mihály Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben, Studia Litteraria, 2012/3–4., Protestáns mártirológia a kora újkorban, szerk. IMRE Mihály, CSORBA Dávid, TÓTH Zsombor, FAZAKAS Gergely Tamás.
Imre Mihály, Csorba Dávid, Tóth Zsombor, Fazekas Gergely Tamás Protestáns mártirológia a kora újkorban. Studia Litteraria, 2012/3–4.
Oláh Szabolcs A reprezentáció kerülőútja – A Habsburg-kép a humanista nyilvánosságban. In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 677–686
Száraz Orsolya „O Inferno, o penitenza!” Két 17. századi olasz pokol-prédikáció. In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 108–114.
Száraz Orsolya Paolo Segneri (1624–1694) és magyarországi recepciója, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Száraz Orsolya Olasz emlékezethelyek – három kötetben, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Száraz Orsolya Olasz emlékezethelyek – három kötetben, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 184–191.
Száraz Orsolya A kereszténység védőbástyája, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 50–66.
Tóth Judit A keresztény rétorika szükségességéről (Szent Ágoston De doctrina christiana, IV. könyv). In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 11–17.
Tóth Judit A test ontológiája a halálban, Studia Litteraria, 2011/1–2, Testinterpretációk, 5–18.
Tóth Judit A vágy antropológiája Nüsszai Szent Gergely Énekek éneke-kommentárjában, Orpheus Noster, 2011/3–4, 18–26.
Tóth Judit A kora keresztény mártíromság kérdései Boudewijn Dehandschutter kutatásainak tükrében, Studia Litteraria, 2012/3–4., Protestáns mártirológia a kora újkorban, szerk. IMRE Mihály, CSORBA Dávid, TÓTH Zsombor, FAZAKAS Gergely Tamás.
Tóth Judit Kritikusi topográfia (mítoszkritikai) útjelzőkkel (Kányádi András: A képzelet topográfiája), Alföld, 2012. 2. 120-125.
Tóth Judit Az ókori világ kutatása. Az ISAW-ról és Raffaella Cribiore kutatásairól, Klió, 2012. 2. 46-53.
Iványi Zsuzsanna kutatócsoportja
Iványi Zsuzsanna Interaktive Konstitution eines Telefongesprächs im Rundfunk. Eine kleine Gesprächsanalyse. In: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Printart-Press Kft, Debrecen, 2011, 39-51.
Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely (szerk.) A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Printart-Press Kft, Debrecen, 2011, I-II. kötet
Pethő Gergely Előszó. In: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Printart-Press Kft, Debrecen, 2011, vii-ix.
Pethő Gergely, Kardos Éva Miért nem száradhat meg a forrás és ki a pohár? – Szemantikai próbálkozások a folyamatos állapotváltozást jelölő igék témakörében. In: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Printart-Press Kft, Debrecen, 2011, 331-349.
Kertész András kutatócsoportja
Agyagási Klára Language contact in the Volga-Kama Area. MTA Doktori Értekezés (angol nyelvű változat), 2012
Csatár Péter (szerk.): Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.1-2. (2011) Themenheft/ Special Issue:    Metapher, Metonymie und Argumentation/ Metaphor, Metonymy and Argumentation    I-II. Hrsg./ed. von/by Péter Csatár.
Csatár Péter: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research (Part I). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.1 (2011) 3-24.
Csatár Péter Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research (Part II). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.2 (2011) 109-132.
Darai Zsuzsa, Rákosi Csilla Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie. In: Argumentum 7 (2011), 203-226
Kertész András On Stage Setting Thought Experiments in Cognitive Linguistics: A Case Study. In: Stroh, C. (Hrsg.): Von Katastrophen, Zeichen und vom Ursprung der menschlichen Sprache. Bochum: Brockmeyer, 2010, 7-30.
Kertész András Az episztemológiai tolerancia elve az elméleti nyelvészetben. In: Magyar Nyelv CVII (2011), 129-147.
Kertész András The ‚Galilean Style in Science‘ and the Inconsistency of Linguistic Theorising. In: Foundations of Science 2011 (DOI 10.1007/s10699-011-9234-y)
Kertész András Inconsistency and the Dilemma of Intuitionistic Research in Generative Syntax. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22. 2 (2012), 157-174.
Kertész András Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: R. Brdar-Szabó; A. Péteri; R. V. Rada; P. Uzonyi (hrsg.): Deutsch – grenzenlos. 2012. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 200-215.
Kertész András, Rákosi Csilla Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban. In: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft. 2011, 299-318.
Kertész András, Rákosi Csilla Data and Evidence in Linguistics: a Plausible Argumentation Model. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-1-107-00924-0
Kertész András, Rákosi Csilla, Csatár Péter Data, Problems, Heuristics and Results in Cognitive Metaphor Research. In: Language Sciences 34.6 (2012), 715-724. http://dx.doi.org/10.1016/j.langsci.2012.04.011
András Kertész, Monika Schwarz-Friesel, Manfred Consten (szerk.) Converging Data Sources in Cognitive Linguistics. A Language Sciences c. folyóirat különszáma: 34.6 (2012), 651-778
András Kertész, Monika Schwarz-Friesel, Manfred Consten Introduction: Converging Data Sources in Cognitive Linguistics. In: Language Sciences 34.6 (2012), 651-655. http://dx.doi.org/10.1016/j.langsci.2012.04.006
Majoros Krisztián Die Zelle als Ziel- und Ursprungsdomäne in wissenschaftlichen Metaphern. In: Pete László (szerk.): Juvenilia IV. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2011, 242-253.
Majoros Krisztián Juliana Goschler: Metaphern für das Gehirn. Eine kognitiv-linguistische Untersuchung. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.1 (2011) 95-101.
Majoros Krisztián, Csatár Péter Leitmetaphern in der modernen Zellbiologie. Bemerkungen zu Metaphern als Wissensvermittler in der Wissenschaft. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.2 (2011) 133-157.
Pelyvás Péter Epistemic Modality: a Choice Between Alternative Cognitive Models. In: Pârlog, H. (eds.) B.A.S. (British and American Studies) 2011. Temesvár: Hestia. 247-259.
Pelyvás Péter Motivation in English must and Hungarian kell. In: Panther, Klaus-Uwe & Radden, Günter (eds.) Motivation in Grammar and the Lexicon. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 2011. 171-190.
Rákosi Csilla Metatheoretical reconstruction of psycholinguistic experiments (Part I.). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.1 (2011) 55-93.
Rákosi Csilla Metatheoretical reconstruction of psycholinguistic experiments (Part II.). In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.2 (2011) 159-187.
Rákosi Csilla The Fabulous Engine: Strengths and flaws of psycholinguistic experiments. In: Language Sciences 34. 6 (2012), 682-701. http://dx.doi.org/10.1016/j.langsci.2012.04.009
Rákosi Csilla On current views on exceptions in linguistics. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22. 2 (2012), 177-193.
Tóth Máté Das Problem der Abgrenzung der Metapher von der Metonymy. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.1, 25-53.
Tóth Máté Helge Skirl: Emergenz als Phänomen der Semantik am Beispiel des Metaphernverstehens. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21.1, 102-107.
Tóth Máté Kognitive und sprachliche Aspekte in der Interpretation von Grenzfällen zwischen Metapher und Metonymie. In: A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft. 2011, 351-361.
Laczkó Tibor kutatócsoportja
Csépes Ildikó Self- and peer-assessment in focus: stakeholders’ perceptions and issues of implementation. Hungarian Educational Research Journal (http://herj.hu/). megj. e. 2012.
Csernyi Gábor Named entities and their treatment in a computational linguistic implementation. In Hortensia Parlig szerk. B.A.S. (British and American Studies) 2012. Temesvár: Timisoara University Press. 287-296.
Forst, Martin.; King, Tracy. H.; Laczkó, Tibor Particle verbs in computational LFGs: Issues from English, German, and Hungarian. In: Butt, M.; King, T. H. (eds.) Proceedings of the LFG '10 Conference. Ottawa: Carleton University. On-line publication: CSLI Publications, 2010, 228-248. http://cslipublications.stanford.edu/LFG/15/papers/lfg10forstetal.pdf
Kerekes Judit Az igekötők meghatározásának problémái. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, ISSN 1587-3226, 2011, 109-132. http://www.arts.u-szeged.hu/nydi/
Koczogh Helga Vanda Gender Differences in Disagreement Strategies in Hungarian. In: California Linguistic Notes 36(2) (2011) 1-19. http://hss.fullerton.edu/linguistics/cln/Sp2011PDF/Koczogh-GenderDiff.pdf
Koczogh Helga Vanda, Furkó Bálint Péter Gender differences in the use of the discourse markers you know and I mean. In: Argumentum 7 (2011) 1-18. http://argumentum.unideb.hu/magyar/tartalom.html
Laczkó Tibor   On the (un)bearable lightness of being an LFG style copula in Hungarian. In Butt, Miriam - King, Tracy H. (eds.) Proceedings of the LFG '12 Conference. Bali, Udayana University. On-line publication: megj. e. 2012 CSLI Publications, ISSN 1098-6782, http://cslipublications.stanford.edu/LFG/17/lfg12.html.
Laczkó Tibor, Rákosi György   On particularly predicative particles in Hungarian. In Butt, Miriam - King, Tracy H. (eds.) Proceedings of the LFG '11Conference. Hong Kong: Hong Kong University. On-line publication: 2011 CSLI Publications, ISSN 1098-6782, http://cslipublications.stanford.edu/LFG/16/papers/lfg11laczkorakosi.pdf, 299-319.
Laczkó Tibor, Rákosi György   Where do Hungarian preverbal constituents go in English sentences? In Katalin Balogné Bérces, Kinga Földváry, Rita Mészárosné (eds.) Kóris.HUSSE10-Linx: Linguistics Volume. Proceedings of the HUSSE10 Conference, 27–29 January 2011. On-line publication: http://mek.oszk.hu/10100/10172, 2011, 2-17.
Laczkó Tibor, Rákosi György, Tóth Ágoston   Teaching linguistics at the University of Debrecen. In Katalin Balogné Bérces, Kinga Földváry, Rita Mészárosné Kóris (eds). HUSSE10-Linx: Linguistics Volume. Proceedings of the HUSSE10 Conference, 27–29 January 2011. On-line publication: http://mek.oszk.hu/10100/10172, 2011, 40-48.
Rákosi György On snakes and locative binding in Hungarian. In: Butt, M.; King, T. H. (eds.) Proceedings of the LFG '10 Conference. Ottawa: Carleton University. On-line publication: CSLI Publications, 2010, 395-415. http://cslipublications.stanford.edu/LFG/15/papers/lfg10rakosi.pdf
Rákosi György Összetett visszaható névmások a magyarban. In: Bartos, Huba (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, HU ISSN 0569-1338, 351-376. http://akkrt.hu/1140/tudomany/nyelvtudomany/altalanos_nyelveszeti_tanulmanyok_xxiii
Rákosi György In defence of the non-causative analysis of anticausatives. In Martin Everaert, Marijana Marelj & Tal Siloni (eds.) The Theta System: Argument Structure at the Interface. Oxford: OUP, 2012, 177-199.
Rákosi György Down with obliques? In Tracy Holloway King & Valeria de Paiva (eds.) From quirky case to representing space: papers in honor of Annie Zaenen. Stanford, CSLI, megj.e. 2012.
Rákosi György A magyar birtokos szerkezetű viszonyjelölőkről, avagy kígyók szájfénnyel és esernyővel. In É. Kiss Katalin & Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, megj. e. 2012, 151-170.
Rákosi György Non-core participant PPs are adjuncts. In Miriam Butt; Tracy Holloway King (eds). The proceedings of the LFG12 Conference. Stanford: CSLI Publications, megj. e. 2012.
Rákosi György, Laczkó Tibor Inflecting spatial particles and shadows of the past in Hungarian. In Miriam Butt; Tracy Holloway King (eds). The proceedings of the LFG11 Conference. Stanford: CSLI Publications, 2011, 440-460.
Rákosi György, Laczkó Tibor, Csernyi Gábor  On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project. In: Argumentum 7 (2011) 80-89. http://argumentum.unideb.hu/magyar/tartalom.html
Tóth Ágoston On Lexical Ambiguity. In: Jela Kehoe (eds.) Ambiguity conference proceedings, Ruzomberok: VERBUM. ISBN 978–80–8084–620-6, 2010, 8-18. http://hungram.unideb.hu/files/papers_in_proceedings/2010_TothA_Ambig.pdf
Tóth Ágoston A nyelvtanírástól a treebank-alapú webes konkordanciák készítéséig. In: Boda István - Mónos Katalin (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció. Debrecen: MANYE. ISBN 978-615-5075-09-4, 2011, 79-86. http://www.inf.unideb.hu/~bodai/pub/MANYEXX_elso_resz-B5.pdf
Tóth Ágoston A HG-1 treebank: a nyelvtanírástól az online konkordanciáig. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.)   MSZNY 2010: VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (2010) 391-393.
Tóth Ágoston A multidisciplinary approach to lexical ambiguity. In: Teodor Mateoc (szerk.) Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (2011) 372-388.
Tóth Ágoston The neural argument. In: B.A.S. British and American Studies, XVIII (2012) 372-388.
Münnich Ákos kutatócsoportja
Abari Kálmán, Máth János: A történelmi tudás mérése a tudástér-elmélet segítségével. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 191-216.
Balázs Katalin Memorable Hungarian advertisements (megjelenés alatt 2011-ben)
Bernáth Ágnes A történelmi múlt megőrzésének természetes létformái avagy a kollektív emlékezet és a társas reprezentációk. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 117-134.
Harmatiné Olajos Tímea, Páskuné Kiss Judit The Role of Schools in National Remembering I. – The manifestation of national remembrance in the organisational culture of schools (megjelenés alatt 2011-ben)
Hidegkuti István, Münnich Ákos Nemzeti emlékezethelyek kapcsolatainak jellemzése In: Kovács J, Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek.  Egyetemi Kiadó, 2012, 9-33.
Holló Gábor Az egyéni emlékezet biológiai alapjai. . In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 259-290.
Hunyady György Történelem, nemzeti nézőpont, pszichológia: Egy tucat tézis a kutatás hátteréről. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 7-76.
Király Zoltán Magyar történelmi személyek és helyek a középiskolai történelemoktatásban, a kerettantervek és a tankönyvek tükrében. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 217-236.
Kondé Zoltán Az emlékezet kísérleti pszichológiája és a társas-kollektív emlékezet problémája. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 237-258.
Kondé Zoltán, Ficz Gábor Nemzeti identitás a laboratóriumban. Manipulálható-e a kísérletileg a nemzeti elfogultság  In: Kovács J,Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek  Egyetemi Kiadó, 2012, 107-125.
Kondé Zoltán, Szabó Gergely, Dósa Zoltán Investigating implicit attitudes toward historical memories (megjelenés alatt 2011-ben)
Kondé Zoltán, Szabó Gergely, Lejkó Réka Az implicit nemzeti elfogultság vizsgálata felvidéki magyarok körében. In: Kovács J., Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek  Egyetemi Kiadó, 2012, 91-107.
Kovács Judit Az emlékezet ideje: megfontolások a történelmi-kulturális visszaemlékezés kutatása számára In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 77-96.
Kovács Judit, Münnich Ákos Nemzeti emlékezethelyek Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012  
Kovács Judit, Pántya József A vesztes-szerep mintázatai magyar történelmi események értékelésében In: Kovács J., Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek  Egyetemi Kiadó, 2012, 33-57.
Kovács Judit, Pántya József, Bernáth Ágnes, Medvés Dóra, Bányai Zsuzsanna Subjects of Hungarian cultural memory in images (megjelenés alatt 2011-ben)
Kovács Judit, Ruzsinszki Péter, Hidegkuti István, Pántya József How do secondary school teenagers represent significant episodes of Hungarian history? A functional approach (megjelenés alatt 2011-ben)  
Kovács Mónika Az holokausztmúlt feldolgozása: emlékezés vagy felejtés?  In: Kovács J., Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek  Egyetemi Kiadó, 2012, 177-191.
Kurucz Győző Történelmi jelenségekkel kapcsolatos oksági gondolkodás – áttekintés. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 171-190.
Máth János A történelmi tudás mintázatai Kossuth Lajos élete kapcsán  In: Kovács J., Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek  Egyetemi Kiadó, 2012, 125-145.
Máth János, Abari Kálmán Knowledge Spaces and Historical Knowledge in Practice (megjelenés alatt 2011-ben)
Medvés Dóra, Kovács Judit Emlékezet és környezet kapcsolata – a kollektív emlékezet környezetpszichológiai vonatkozásai. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 155-170.
Münnich Ákos, Hunyady György (szerk.) A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010  
Pántya József Hatással lehet-e az egyéni értékrend a kollektív emlékezetre? In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 135-154.
Páskuné Kiss Judit, Harmatiné Olajos Tímea Serdülők nemzeti identitás összetevőinek exploratív vizsgálata In: Kovács J., Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek  Egyetemi Kiadó, 2012, 57-91.
Pék Győző A szociális és kollektív emlékezet, és a traumatizáló események pszichoszociális szempontjai.  Generációs megfontolások. In: Münnich Á. Hunyady Gy. (szerk.): A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010, 97-116.
Pék Győző, Kőszeghy Attila, Almássy Zsuzsanna, Szabó Gergely, Máth János Magyarország legnagyobb vegyi katasztrófájának reprezentációi: az emlékezethely kialakulásának dinamikája In: Kovács J, Münnich Á. (szerk.): Nemzeti emlékezet helyek. Egyetemi Kiadó, 2012, 145-165.
Pék Győző, Kőszeghy Attila, Szabó Gergely, Almássy Zsuzsa, Máth János Reactions to Traumatic Events: characteristics of communication ensuing the red sludge disaster in Hungary, October 2010 (megjelenés alatt 2011-ben)  
Papp Imre kutatócsoportja
Bárány Attila Medieval Hungarian Royal Memorials: King Sigismund of Luxemburg on English Manuscripts. In: Acta Historiae Artium 51 (2010) 31-69.
Bárány Attila „The English relations of Charles II of Sicily and Maria of Hungary”, In: La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe siécles / Diplomacy in the Countries of the Angevin Dynasty in the 13th-14th centuries. Actes du colloque international de Szeged, Visegrád, Budapest 13-16 septembre 2007 sous éla direction István Petrovics – Zoltán Kordé. Accademia d'ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói", Roma - Szeged, 2011. 57-78.
Bárány Attila Nagy Lajos nápolyi hadjáratai és a Százéves Háború. In: Papp I., Angi J., Pallai L. (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010. 25-38.
Bárány Attila Zsigmond király, a konstanzi zsinat és a százéves háború. In: Századok 144 (2010) 6, 1345-96.
Bárány Attila „Debreceni Dózsa küzdelme a bihari oligarchákkal”, In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. 75-126.
Bárány Attila „II. András balkáni külpolitikája”, In: II. András és Székesfehérvár, szerk. Kerny Terézia, Smohay András, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2012. (Magyar királyok és Székesfehérvár II. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 7. Sorozatszerkesztô: Smohay András) 129-173. ISBN 978 963 87898 4 6
Bárány Attila „Anglia királya és a morvamezei csata”, In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András.  Budapest, 2012. 39-46.
Bárány Attila „Adalékok Mohács emlékezetéhez a Habsburgok államaiban: II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban”, In: Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái (Mohács példája), TÁMOP, Debrecen, megjelenés alatt [2012]
Bárány Attila, Györkös Attila „A fehér rózsa” Magyarországon. Egy angol trónkövetelő viszontagságai és a Jagelló-kori diplomácia”, Századok 146 (2012) 2: 417-42.
Bárány Attila “Matthias Corvinus and Charles the Bold”, Chronica, megjelenés alatt [12 (2012)]
Bárány Attila, Györkös Attila „Hungary's Relationship to her Neighbours in the age of the Árpád kings (c. 1000-1301)”, In: Small Nations in Between Great Powers, University of Jyväskylä – University of Debrecen, megjelenés alatt [2012]
Bárány Attila, Györkös Attila „Queen Mary, the Cult of Louis II and Hungary in the Low Countries”, Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, Nemzetközi konferencia Debreceni Egyetem Nederlandisztika Tanszék, megjelenés alatt
Bárány Attila, Györkös Attila „Attempts for Expansion: Hungary, 1000-1500”, [Magyarország terjeszkedési kísérletei, 1000-1500], In: The Expansion of Central Europe, 1000-1500. Ed. Nora Berend. ’Ashgate Variorum. The Expansion of Latin Europe, 1000-1500’, Series Editors: James Muldoon, Felipe Fernández-Armesto, Ashgate, Farnham, Nagy-Britannia, megjelenés alatt, [2012] ISBN: 978-1-4094-2245-7. [http://www.ashgate.com/pdf/catalogues/Variorum-ROW-2011.pdf]
Bárány Attila, Györkös Attila „The Crusading Letters of Matthias Corvinus”, In: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Volume 4 (1200-1500). Eds. David Thomas, John Tolan, Alexander Mallett, ‘Series: The History of Christian-Muslim Relations’, ISSN: 1570-7350, ISBN13: 9789004195158. Brill, Leiden, Hollandia, megjelenés alatt, [2012]
Bárány Attila, Györkös Attila „King Sigismund of Luxemburg and the preparations for the Hungarian crusading host of Nicopolis (1391-96)”, In: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique. Ed. Daniel Baloup. Collection Méridiennes. Série Croisades tardives. CNRS/Université de Toulouse, [2012], megjelenés alatt.
Bárány Attila, Györkös Attila Small Nations in Between Great Powers, University of Jyväskylä – University of Debrecen, [társszerkesztés Satu Matikainennel] megjelenés alatt [2012] (még nincs feltöltve a rendszerbe)
Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás (szerk.) Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) [társszerkesztés Papp Klárával és Szálkai Tamással] Debrecen, 2011. pp. 349. ISBN 978-963-473-463-5
Györkös Attila Európai összefogás vagy dinasztikus érdek? In: Papp I., Angi J., Pallai L. (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010. 81-92.
Györkös Attila II. Ulászló házassága és a francia diplomácia. In: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XXXIX. Sectio Historiae. Eger, 2012. 89-102.
Györkös Attila Magyar hadvezér a páviai hadjáratban? Adatok a Frangepán család történetéhez és Frangepán Kristóf I. Ferenc francia királyhoz fűződő kapcsolatához. In: Turul 85. (2012) 2. 15-19.
Györkös Attila Mohács és a török–francia szövetség, avagy a „Nyugat árulásának” mítosza. In: Az emlékezethely kutatásának módszertani problémái (Mohács példája), TÁMOP, Debrecen, megjelenés alatt [2012]
Papp Imre A nantes-i ediktum előtörténetéhez. In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 535-541.
Papp Imre Jean-Baptiste Moheau Franciaország népességviszonyairól. In: Papp I., Angi J., Pallai L. (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010. 185-194.
Papp Klára kutatócsoportja
ifj. Barta János A kalapos király emlékezete.  II. József és Magyarország. Debrecen, 2012. 158
Dáné Veronka „Ad comitia generalia electi ac deputati” Vármegyei követek az erdélyi országgyűléseken a 17. század
első felében (1605–1658) In.  „… éltünk mi sokáig ̒két hazában̕…” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Speculum Historiae Debreceniense 9. Szerk. Dáné Veronka – Oborni Teréz – Sipos Gábor, Debrecen, 2012. 159-177.
Dáné Veronka The Princely Power and the Counties. (34 700 karakter). Közlésre leadva a kolozsvári Colloquia folyóiratnak
Jakó Klára Foglalkozik-e Moháccsal és a magyarsággal a 16.sz. végi-18.sz. eleji moldvai és havasalföldi krónikairodalom? In: Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai (szerk. S. Varga Pál et al.), Debrecen, Debrecen Egyetemi, 2012.
Jakó Klára Aspects of the Hungarian Correspondence of Wallachian and Moldavian Voivodes in the 16-17th Century. Közlésre leadva: Colloquia. Journal of Central European History XVIII (2011) p. 196-211.
Jakó Klára Havasalfölde és Moldva szerepe Erdély portai kapcsolataiban. In Identitás és kultúra a török hódoltság korában. (Szerkesztette: Ács Pál, Székely Júlia), Balassi kiadó, Budapest, 2012. 140-157.
Jeney-Tóth Annamária A nemesi ifjak szerepe az udvartartásban Báthory Gábor korában. In.  „… éltünk mi sokáig ̒két hazában̕…” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Speculum Historiae Debreceniense 9. Szerk. Dáné Veronka – Oborni Teréz – Sipos Gábor, Debrecen, 2012. 77-93.
Jeney-Tóth Annamária „Urunk udvarnépének ...”. Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.
Kerepeszki Róbert „Éljen I. Miklós, Magyarország királya!” – Egy politikai gyűlés háttere és körülményei. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente. DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2010. 135–152.
Kerepeszki Róbert Trianon emlék(ezet)helye Debrecenben, a Magyar Fájdalom szobra. In: Debreceni Szemle (2010) 4, 267–272.
Kerepeszki Róbert A „harmincharmadik nemzedék”. In: Magyar Szemle, Új Folyam 19 (2010) 11–12 (december), 144–150.
Kerepeszki Róbert A budaörsi csata emlékezete és a királykérdés a két világháború közötti egyetemi ifjúsági mozgalmak politikai gondolkodásában. Múltunk, 2011/3. 36–63.
Kerepeszki Róbert Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-ban. Gerundium, 2011/1-2. 125–134.  http://gerundium.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=&cikk_id=155
Papp Klára Jósika János és Csáky Rozália házasságának első évei a családi levelezés tükrében. In. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente, Debrecen, 2010. 243‒256.
Papp Klára Csáky Tamás leszármazottai. A homonnai uradalom megszerzése a 18. században. In. Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Angi János, Pallai László, Papp Imre, Debrecen, 2010. 173-185.
Papp Klára Két Csáky karrier Felső-Magyarországon a 17. század második felében. In: Imre M., Oláh Sz., Fazakas G., Száraz O. (szerk.): Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 658–667.
Papp Klára A szabad királyi oklevéltől az országgyűlési becikkelyezésig. In. Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok, Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás, Debrecen, 2011. 301-319.
Papp Klára Útkereső Csákyak az Erdélyi Fejedelemségben és a Magyar Királyságban In.  „… éltünk mi sokáig ̒két hazában̕…” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Speculum Historiae Debreceniense 9. Szerk. Dáné Veronka – Oborni Teréz – Sipos Gábor, Debrecen, 2012. 193-219.
Papp Klára, Bárány Attila, Szálkai Tamás Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok, Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás, Debrecen, 2011.
Rózsa Erzsébet kutatócsoportja
Andrejka Zoltán Hegel exploratív etikai perspektívája az alkalmazott etikák tükrében. In: Meditor 1 (2011) 110-120. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Bánfalvi Attila A személy elhalványulása a nyugati medicinában. In: Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor (szerk.): A személy bioetikai kontextusa. Debrecen University Press, 2012.
Biczó Gábor Az ismeretreprezentációs válság és kutatás etikai háttere a kortárs antropológiaelméletben. In: Meditor 1 (2011) 83-96. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Bodnár János Kristóf Egy etika lehetősége. Egy közelítés Michel Houellebecq Egy sziget lehetősége című regényéhez. Meditor 2011/2.
Dominik Düber Az embriók felhasználásnak erkölcsössége és az elővigyázatosság mellett szóló érv (Fordította: Kőmüves Sándor). Meditor 2012/1-2.
Dominik Düber The Morality of Embryo Use and The Argument for Precaution. Meditor 2012/1-2.
Annette Dufner A „nem-identitás problémája”: az orvosi etika és a törvényhozás visszatérő filozófiai témája (Fordította: Kőmüves Sándor). Meditor 2012/1-2.
Annette Dufner The „Non-Identity Problem”. A Recurring Philosophical Issue in Medical Ethics and Legislation. Meditor 2012/1-2.
Fésüs László–Szatmári István Pluripotens sejtek alkalmazása a jelen és a jövő orvostudományában. Meditor 2012/1-2.
Gajdos Ágoston Örökletes filmszakadás. A film szerepe a gén és a pszichiátriai stigma fogalmának társadalmi köztudatba hatolásában. Meditor 2011/2.
Horváth Lajos, Kőmüves Sándor, Szabó Attila Halálközeli élmények medikalizációja és fenomenológiája. In: A személy bioetikai kontextusa. Szerk. Rózsa Erzsébet és Kőmüves Sándor. Debrecen University Press, 2012.
Jánosfalvi Péter Életvezetési tradíció és bioetika Volker Gerhardt írásaiban. In: Meditor 1 (2011) 99-109. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Jánosfalvi Péter Amivel filozófusoknak foglalkozniuk kell. Meditor 2012/1-2.
Dr. Kakuk Péter Publikációs etika: a pénzügyi érdekkonfliktusok szabályozása az orvosi folyóiratokban. In: Lege Artis Medicinae 21 (2011) 1, 65-71. http://www.elitmed.hu/ilam/etika-jog/ ...
Kiss Lajos András Az ember domesztikálása vagy transzformálása? Gondolatok a bionika, a biotika és a genetika etikai problémáiról. In: Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor (szerk.): A személy bioetikai kontextusa. Debrecen University Press, 2012.
Kovács Gábor Bioetika a budoárban. Meditor 2011/2.
Kovács József A személy fogalmának szerepe a bioetikában. In: Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor (szerk.): A személy bioetikai kontextusa. Debrecen University Press, 2012.
Kőmüves Sándor Bioetika – elmélet és gyakorlat. In: Nagyerdei Almanach 2011/1.: 100-109. www.nagyalma.hu
Kőmüves Sándor Identity in the Context of Severe Dementia. In: Proceedings of the International Conference: European, National and Regional Identity, Oradea, 2011., 253-269.
Kőmüves Sándor   A neurológiai agyhalál kritérium kialakulása. In: Meditor 1 (2011) 121-138. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Kőmüves Sándor   A személyes identitás labirintusa. In: Meditor 1 (2011) 141-150. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Kőmüves Sándor A humán embrionális őssejt kutatás filozófiai-etikai aspektusa. In: Szatmári István-Kőmüves Sándor-Tóth Gábor Attila: Az őssejt kutatás biológiai, filozófiai-etikai és jogi aspektusai. Szerk. Rózsa Erzsébet és Kőmüves Sándor. Debrecen University Press, 2013.
Kőmüves Sándor A hegeli racionális életvezetés Robert Pippin olvasatában (Magyar Filozófiai Szemle, 2012)
Kőmüves Sándor Bioetika és kritikai diskurzusanalízis. A GMOk. (Meditor 2012/1-2.)
Kőmüves Sándor Bioethics and Critical Discourse Analysis. The Case of GMOs. (Meditor 2012/1-2.)
Kőmüves Sándor Populáris bioetika. Robin Cook: Sokk. (Meditor 2011/2.)
Kőmüves Sándor House jungiánus szemmel Néhány gondolat a House – A sebzett gyógyító a televízióban című  tanulmánykötetről (Meditor 2011/2.)
Kőmüves Sándor Az individualitás kérdése az őssejtkutatás kontextusában. (In: A személy bioetikai kontextusa. Szerk. Rózsa Erzsébet és Kőmüves Sándor. Debrecen University Press, 2012.)
Nemes László Bioetika a tévéből: Doktor House esete. Megjegyzések Kovács Gusztáv A páciens neve: Doktor House című könyvéről. Meditor 2011/2.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet: Az elismerés – a kortárs filozófia kurrens témája és a korszerű társadalomelmélet kutatási paradigmája. In: Magyar Tudomány 2 (2011) 210-216.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet: A cselekvés hegeli elmélete – a hermeneutika és az analitikus filozófia metszéspontjain. Utószó. In. Michael Quante: A cselekvés hegeli koncepciója, L’Harmattan, 2011.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet: Tudásarchívum és a Humboldt-Fórum: A tudomány, a művészet és a kultúra új együttműködési formái Berlinben. In: Magyar Tudomány 10 (2011)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet: Szabadság és természet. In: Meditor 1 (2011) 47-62. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Modern Individuality in Hegel’s Practical Philosopy. Foreword: Micahel Quante. Leiden/Boston 2012. október, 326 pp.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában. Előszó: Michael Quante.  Debrecen University Press, 2012 végén.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Hegels Auffassung der Liebe (tematikus kötet, Brill. Szerk. A Kok/ P. Cobben. Várható megjelenés: 2013)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Liebe und Kunst bei Hegel (konferenciakötet, W. Fink. Szerk. E. Weisser-Lohmann,F. Iannelli, 2012)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Über Hegels Konzeption der modernen Individualität. Zehn Thesen. (Hegel-Jahrbuch, 2012)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Az érzelmek fenomenológiája Heller Ágnes filozófiájában. In: Az érzelmek filozófiája. Szerk, Boros Gábor/Szalai Judit. L’ Harmattan, Budapest 2011, 126-139.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Christus, der Ritter, der „rechtschaffene Bürger” und der nach ihnen kommt…? Individualitätsfarge in der Moderne im Blick auf das Ende der Kunst bei Hegel. (Olasz megjelenésre leadva.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet „Hit az érzelemben”. A modern individuum „szubjektív vallásossága” és az abszolút szellem relativizálása Hegelnél. (Magyar Filozófiai Szemle, 2012)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet A személy mibenlétének kérdései német filozófiai modellek, kortárs bioetikai diskurzusok és szociokulturális kontextusok metszéspontjain. A hegeli modell relevanciája. (tervezett Identitás-kötet vagy tematikus folyóiratszám eleme a TÁMOP 4.2.B HTDI Filozófia Programján belül, 2013.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Individualität, Begrifflichkeit und System. Zum Status und zur Bedeutung der praktischen Individualität bei Hegel (Logik und Realität c. kötet, W. Fink, 2012, 121-144.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Az egyetem humboldt-i eszményétől a Humboldt-fórumig. A kultúra, a tudomány és a művészet új kooperációs formáinak víziója és tervei Berlinben a 21. század elején (In: Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban. Szerk. Loboczky János. Eger, Liceum Kiadó, 2011. 196-203.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Der Mensch als Mangelwesen und das Bedürfnis der Technik im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur bei Hegel. (In: Anthropologie und Technikphilosophie. Ed. M. Quante/E Rózsa. W. Fink, 2012, 11-32.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet A hegeli filozófia jelenkori reneszánsza Németországban.  Leadva 2011. szeptember. Várható megjelenés: Kellék, 2013.
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet A szubjektivitás mint a modern filozófia alapelve. In: Don Quijote.hu – avagy a filozófia vándorútja. Szerk. Kissné Novák Éva/ Laczkó Sándor. Szeged. Pro Philosophia Alapítvány 2011, 193-216.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Hegels Ästhetik und seine Theorie der Moderne. Akademie Verlag, Berlin 2013. tavasza
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Az európai korszak vége? Nyílt nap a Berlin- Brandenburgi Tudományos Akadémián. Leadva: 2011. július. (Magyar Tudomány 2012/1. 85-90.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Individualitätstype in der romantischen Kunst: Christus, der Ritter, der „rechtschaffene Bürger” im Blick auf das Ende der Kunst als ihr „Anfang” bei Hegel. Leadva: 2012. január. Megjelenés: 2013. eleje, Akademie Verlag Berlin
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet Személy-kontextusok - klasszikus filozófiai, bioetikai és szociokulturális aspektusok metszéspontján. A hegeli modell. (In: A személy bioetikai kontextusa. Szerk. Rózsa Erzsébet és Kőmüves Sándor. Debrecen University Press, 2012.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet A paternalizmus mint bioetikai téma (Meditor 2012/1-2.)
Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor (szerk.) A személy bioetikai kontextusa. Debrecen University Press, 2012.
Michael Quante [Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Drimál István (szerk.)] (Drimál István – fordítás) (Kőműves Sándor – nyelvi lektorálás) A cselekvés hegeli koncepciója, Ford. Drimál István, L’Harmattan, 2011.  
Michael Quante [Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőműves Sándor – szerk.) (Drimál István – fordítás) (Csatár Péter – nyelvi lektorálás) (Kőműves Sándor – szakmai lektorálás) Emberi méltóság és személyes autonómia. Debrecen University Press, 2012.
Michael Quante [Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőműves Sándor – szerk.) (Drimál István – fordítás) (Csatár Péter – nyelvi lektorálás) (Kőműves Sándor – szakmai lektorálás) Bevezetés az általános etikába. Debrecen University Press, 2012.
Michael Quante   Ethische Aspekte der Xenotransplantation In: Meditor 1 (2011) 11-26. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Michael Quante (Ford. Kovács Gábor) A xenotranszplantáció etikai szempontjai. In: Meditor 1 (2011) 27-43. http://www.meditor.unideb.hu/meditor/index.php?id=2011_1
Michael Quante   Az emberi méltóság és az életminőség vizsgálatok (Fordította: Kőmüves Sándor). Meditor 2012/1-2.
Michael Quante   Human Dignity and Quality of Life Assessments. Meditor 2012/1-2.
Szatmári István, Kőmüves Sándor, Tóth Gábor Attila (szerk.) Az őssejt kutatás biológiai, filozófiai-etikai és jogi aspektusai. Szerk. Rózsa Erzsébet és Kőmüves Sándor. Debrecen University Press, 2013.
Ludwig Siep A jelenlegi bioetikai viták érvei és forrásai. (Fordította: Kőmüves Sándor). Meditor 2012/1-2.
Ludwig Siep Reasons and Sources of Current Bioethical Controversies. Meditor 2012/1-2.
Sándor Judit, Varju Márton Az embrionális őssejteken végezhető kutatások és az ezeken alapuló találmányok etikai aspektusai. In: Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor (szerk.): A személy bioetikai kontextusa. Debrecen University Press, 2012.
Soltész Péter A locke-i kritérium. Memória és identitás viszonyának problémái a filmekben. Meditor 2011/2.
Soltész Péter Doktor House és a filozófusok. Meditor 2011/2.
Tanyi Zsuzsanna A halállal való szembesülés pszichológiája és etikája Fritz Zorn Mars című regényében. Meditor 2011/2.
Tóth János, Hérány Ferenc A személy környezetetikai vonatkozásai. In: Novákné Dr. Rózsa Erzsébet, Kőmüves Sándor (szerk.): A személy bioetikai kontextusa. Debrecen University Press, 2012.
Kőmüves Sándor (szerk.) Meditor. A Debreceni Egyetem Kutatóegyetem Bioetikai kutatócsoportjának honlapja és lektorált online folyóirata (ISSN 2062-4727) http://www.meditor.unideb.hu/meditor/
Szikszainé Nagy Irma kutatócsoportja
Csatár Péter, Haase Zsófia Koherencia és kohézió — Reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 57-81.
Csűry István A konnektor mint diskurzusjelölő-osztály tárgyalásmódjai. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 95–108.
Dobi Edit A szemi­otikai textológia a magyar szövegtani kontextusban. Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 11–36.  
Dobi Edit (szerk.) A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.
Dobi Edit, Boda István Károly About the representation of text sentences in Semiotic Textology. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Supplement 1 (2011), Studies in Semiotic Textology in Honour of János S. Petőfi Edited by Mauro Giuffrè
Domonkosi Ágnes A stíluskohézió szerepe az énblogokban. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 7–26. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Eőry Vilma Különbözés és egység Márai Sándor San Gennaro vére című regényének stílusában (A narratív viszonyok és a stíluskohézió) In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 27–40. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Fehér Erzsébet Az „érzékletes rendezettség” poétikája (Vázlat Nemes Nagy Ágnes versértelmezéséről). In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 41–62. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Furkó Bálint Péter Diskurzusjelölők és szövegösszefüggés: a kohézió vagy a kohe­ren­cia eszközei? Az implikáció mint a szövegösszefüggés eszköze. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 37–56.
Heltainé Nagy Erzsébet A nép konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 63–79. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Jakab László Csokonai-szókincstár II. Debrecen, 2011. ISBN 978-963-318-159-1
Jakab László Csokonai prózai műveinek szókincse. Debrecen, 2011. http://mnytud.arts.klte.hu/adattarak/index.php
Cs. Jónás Erzsébet Szövegszerkezeti sajátosságok Spiró György dráma szövegeinek és Csehov-fordításainak tükrében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 80–104. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Kabán Annamária Intertextualitás és szövegkohézió (Kovács András Ferenc: Babitsolás). In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 105–113. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Kemény Gábor Krúdy Szindbádja és Márai-Szindbád a számok tükrében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 114–132. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Kiss Sándor A hasonlatok rétegei és a szimbolikus jelentés (André Gide: Pásztorének). In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. 64-69. (2012)
Kiss Sándor A szöveg benső összefüggése és a stílus (Guillevic: Art poétique). In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 133–140. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Kiss Sándor, Skutta Franciska A szövegösszefüggés megközelítési módjai a francia szövegnyelvé­szeti szakirodalomban. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 81–94.
Kornyáné Szoboszlay Ágnes A korabeli szó- és kifejezéskészlet kohéziós szerepe Zsigray Julianna néhány társasági/társadalmi regényében.  In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 141–157. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Máthé Dénes Szempontok a szürrealista szöveg olvasásához. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 158–166. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Nagy Andrea A névmási referencia pragmatikai megközelítése a francia nyelvű szakirodalomban. In: Dobi E.(szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. [Officina 16.] (Petőfi S. János 80. születésnapjára). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 109–116.
Nagy Andrea „félig kihunyt emlékek emlékek parazsa” – Stíluskohéziós eszközök és szövegjelentés Anna Gavalda  egy regényében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 167–175. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Nagy Andrea A mondatépítés, mondatkapcsolás szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe a fordítás szemszögéből. In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. 70-80. (2012)
Pethő József Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N. című kisregényében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 176–191. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Porkoláb Judit, Boda István Stíluskohéziót megvalósító szó- és kifejezéskészletek Orbán Ottó verseiben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 192–201. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
V. Raisz Rózsa Az irónia alakzata Márai Sándor Egy boldog ember című elbeszélésében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 202–207. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Skutta Franciska Az ismétlés mint a kohézió eszköze modern francia elbeszélő művekben. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 208–222. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Skutta Franciska Az ellentét stilisztikai funkciója a "Portugál levelek"-ben. In:  A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. 151-156. (2012)
Szikszainé Nagy Irma Szövegelemzés. In: Balázs G. (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter Nonprofit Kft, 2011. 344–350.
Szikszainé Nagy Irma A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 7–26. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.) 351 p.  ISBN 978-963-318-124-9
Szikszainé Nagy Irma A nyelvhasználat funkcionális varianciája és a stíluskohézió. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 223–238. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Szikszainé Nagy Irma Egy reklámszövegtípusról - határok nélkül. In: Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet. Balázs Géza, Veszelszky Ágnes szerk. 204-208. (2012)
Szikszainé Nagy Irma A szertartási és a költői litániák szöveg- és stílusszerkezetet teremtő alakzatai. In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. 157-196. (2012)
Szikszainé Nagy Irma A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, 90. (2012) ISBN: 978-963-318-194-2
Tátrai Szilárd Stílus, nézőpont és irónia – Szerb Antal két elbeszélésében. In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 239–251. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 89.)
Szirák Péter kutatócsoportja
Bujdosó Ágnes Televíziós sorozatok, médiumidentitás, műfajtudat. In: Alföld, 2011/09. 70-81.
Fodor Péter Újrajátszás: A berni döntő magyar irodalmi emlékezetéről. In: Sic Itur Ad Astra  62. (2011) 233-242.
Fodor Péter, L. Varga Péter "Itt eltűnhetsz": Eltörlés, átírás és a médiumok áttűnése Bret Easton Ellis Királyi hálószobák című regényében, Prae 2011/3., 86-101.
Kálai Sándor Medi(atiz)áció: A nyomozás és a médiumok reprezentációja Simenon A sárga kutya című regényében, Alföld, 2012/1, 91-99. 
Kálai Sándor Fejezetek a francia bűnügyi irodalom történetéből. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Maksa Gyula: Változatok képregényre, Bp. – Pécs: Gondolat, 2010.
Maksa Gyula: Közelítések, elmozdulások, lehetőségek: Magyar képregény a bande dessinée újabb tapasztalatai felől. In: Korunk (2011) 2, 24-30.
Maksa Gyula: Aproximări, mutaţii, şanse. Benzile desenate maghiare din perspectiva experienţei recente a bande dessinée. (Traducere de Lóránd Rigán.). In : Korunk 2011/2.
Maksa Gyula: A Calvindrier és a genfi képregényplakát, In: Mediárium (2010) 1-4., 17-22
Tóth Valéria kutatócsoportja
Bába Barbara Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban. In: Helynévtörténeti Tanulmá­nyok 6. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2011. 121–131.
Ditrói Eszter Egy lehetséges módszer a helynevek területi különbségeinek igazolására. In: Helynévtörténeti Tanulmá­nyok 6. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2011. 151–161.
Győrffy Erzsébet Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 224 lap.
Győrffy Erzsébet Linguistic Layers of Old Hungarian Hydronyms. Namenkundliche
Informationen
(2010): 147–155.
Győrffy Erzsébet A névszociológiai aspektusról a szleng helynevek ürügyén. In: Hely­névtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2012. 53–60.
Hoffmann István, Tóth Valéria Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2012. 172 lap.
Pásztor Éva A történeti források szocioonomasztikai felhasználha­tósága a helynévrendszerek vizsgálatában. In: Hely­névtörténeti Tanulmá­nyok 6. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2011. 133–150.
Reszegi Katalin A köznevesülésről. In: Névtani Értesítő 32. 143–149.
Reszegi Katalin Hegynevek a középkori Magyarországon. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 216 lap.
Reszegi Katalin Possibilities of Onomatosystematical Comparative Research in Uralian Languages (On the Examples of Early Hungarian Oronyms). In: Folia Uralica Debreceniensia 17 (2010): 95–110.
Reszegi Katalin A hegyrészt jelölő földrajzi köznevek. In: Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 77–97.
Reszegi Katalin A metonímia megítélésének kérdéséhez. In: Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok 2 (2011): 75–83.
Reszegi Katalin Jelentésbővülés a helynevek körében. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2012. 61–68.
Reszegi Katalin A mentális térkép és a helynevek. In: Mentális folyamatok a nyelvi fel­dolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok 3 (2012): 95–100.
Tóth Valéria: A patrocíniumi településnevek nyelvföldrajzi tanulságai. In: P. Lakatos I., Sebestyén Zs. (szerk.): Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Nyíregyháza: Bessenyei könyvkiadó, 2010, 133–140.
Tóth Valéria   Patrociny Settlement Names in the Carpathian Basin. In: Tóth V. (ed.): Patrociny Settle­ment Names in Europe. Onomastica Uralica 8. Debre­cen, Helsinki, 2011, 175–206.
Tóth Valéria (ed.) Patrociny Settle­ment Names in Europe. Onomastica Uralica 8. Debre­cen, Helsinki, 2011. 249 lap.
Tóth Valéria A térinformatika alkalmazási lehetőségei a nyelvészetben. In: Lóki J. (szerk.). Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 143–150.
Tóth Valéria Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez. In: Magyar Nyelvjárások 48 (2010): 5–22.
Tóth Valéria Adalékok Árpád-kori személyneveink ‑ó/‑ő képzőjé­hez. In: Klárisok. Tanul­mánykötet Korompay Klára tiszteletére. Szerk. Csiszár Gábor–Darvas Ani­kó. Budapest, 2011. 363–368.
Tóth Valéria Strata of Ethnics, Languages and Settlement Names in the Carpathian Basin. In: Namenkundliche Informationen 98 (2010): 135–146.
Tóth Valéria Change Typology of Toponyms. In: Acta Onomastica 52 (2011): 179–189.
Tóth Valéria A Dénes a régi magyarban. In: Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk. Tóth Álmos–Bárth M. Já­nos. Budapest, 2011. 263–266.
Tóth Valéria Gondolatok a településnév-korrelációkról. In: Névtani Értesítő 33 (2011): 213–24.
Tóth Valéria Mai Magyar Digitális Helynévtár. Egy kutatási program célja, eredményei, távlatai. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2012. 19–27.
Tóth Valéria Patrociny Settlement Names in Europe. The findings of an international research programme. In: Beiträge zur Namenforschung 47/3 (2012): 311–25.
Tóth Valéria, Zichar Marianna Informatika a nyelvtudomány szolgálatá­ban. In: Cser L., Herdon M. (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. Konferencia­kiad­vány. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 843–848.
S. Varga Pál kutatócsoportja
Assmann, Aleida The Transformative Power of Memory, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Assmann, Aleida Response to Péter György, “Cemeteries, Sacred Sites, and Hungary’s Fragmented Memory”, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Assmann, Aleida Az emlékezet átalakító ereje, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 8–22.
Assmann, Jan Jan, Communicative and Cultural Memory, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Balogh László Levente A Trianon-emlékművek és az áldozatdiskurzus, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Biczó Gábor A kulturális emlékezet a szociokulturális konszenzus-gyakorlatban: magyar–román együttélési közösségek példája, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Boer, Pim den Lieux de mémoire in a Comparative Perspective, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Boer, Pim den Emlékezethelyek összehasonlító szempontú vizsgálata, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 23–30.
Csorba Dávid Az Angyalok kápolnája mint emlékezeti hely, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Dezső Kinga „Idomban s tartalmilag, testestül, lelkestül magyar” (Megjegyzések Arany János idomfogalmáról), in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 122–132.
Dobrovits Mihály Nekik Mohács kell: A török Mohács-percepció kérdőjelei, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Fata Márta War György Dózsa der ungarische Thomas Müntzer? Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der DDR und der Volksrepublik Ungarn im Vergleich, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Fata Márta A magyar emlékezethelyek specifikumai: Hozzászólás Gyányi Gábor előadásához, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Friedrich Judit A kulturális emlékezet kutatása az ELTE Anglisztika Tanszékén, Egy OTKA-projektről és a Confrontations and Interactions című, angol nyelvű konferenciakötetről, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Gerö András A nemzeti emlékezeti helytől a nemzeti emlékhelyig, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Gröller, Harald D. Diskussionsbeitrag  bez. des Eröffnungsreferats von Prof. Pál S. Varga, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Gyáni Gábor A magyar „emlékezet helyei” és a traumatikus múlt, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Gyáni Gábor A magyar „emlékezet helyei” és a traumatikus múlt, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 40–49.
György Péter Memory Fallen Apart: The Case of Two Cemeteries, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
György Péter A szétesett emlékezet – két temető példája, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 120–125.
Kerékgyártó Béla Építészet, identitás és emlékezet: Aldo Rossi elmélete és a lakótelepek példája, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Keserü Katalin Mohácsról szól-e a Mohács-kép 1848/49 után?, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Kiss Gy. Csaba Diskussionsbeitrag zum Eröffnungsreferat von Prof. Pál S. Varga, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Kovács Szilvia Az emlékezet helyei a kultúratudományok térbeli fordulatának aspektusából, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Kovács Szilvia Az emlékezet helyei a kultúratudományok térbeli fordulatának aspektusából, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 167–173.
Kovács Szilvia Mohács – a történettudomány és a kulturális emlékezet narratívái (Krúdy Gyula: Mohács), in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Marcsek György Történelem, emlékezet, cenzúra: A tanú mint emlékezethely, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 142–156.
Pabis Eszter Az emlékezethelyek kutatásának eredményeiről Németországban és Svájcban, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Pabis Eszter Rütli, röszti, banktitok: emlékezethely-kutatás Svájcban, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 174–179.
Puskás István „A Maradandóság Városában maradékomból élek”: A nyolcvanas évek debreceni underground kultúrájának emlékezete, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Pusztai Gábor Németalföld emlékezete: holland és flamand nemzeti emlékezethelyek, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Pusztai Gábor Németalföld emlékezete: holland és flamand nemzeti emlékezethelyek, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 180–183.
Réti Zsófia Emlékezethelyek Hollandiában – A Lieux de mémoire et identités nationales kötetről, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Sinka Judit Erzsébet Vitéz Kukoricza János históriája – harmadszor, Szkholion, 2011/2, 44–47.
Sinka Judit Erzsébet A Hymnustól a Himnuszig, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 102–119.
Takács Miklós: Ady, a korai Rilke és az „istenes vers”. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.
Takács Miklós A kulturális trauma elmélete a bírálatok tükrében, Studia Litteraria, 2011/3–4, A trauma alakzatai, 36–51.
Takács Miklós Az emlékezethely, a generáció és a kulturális trauma fogalmainak lehetséges találkozási pontjai = Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák, szerk. Kovács Judit és Münnich Ákos, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012, 165-176.
Takáts József A klasszikus és az új nacionalizmus: Hozzászólás Gyáni Gábor referátumához, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Tihanyi Katalin Történeti(etlen) képzelgések egy lublói kísértetről, in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 182–191.
S. Varga Pál A valóság nyelvi megalkotottságának tudatosodása a 19. század második felének magyar elbeszélő irodalmában (Elméleti-módszertani bevezető egy szövegcsoport vizsgálatához), in Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből, a kötetet összeáll. IMRE László, GÖNCZY Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010 (Studia Litteraria, XLVIII), 192–211.
S. Varga Pál Kollektives Gedächtnis und Geschichtswissenschaften, Diskussionseröffnung, in Loci Memoriae Hungaricae – The Theoretical Foundations of Hungarian ‘lieux de mémoire’ Studies – Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Karl KATSCHTHALER, Donald D. MORSE, S. VARGA Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
S. Varga Pál Kollektív emlékezet és történeti tudományok, Studia Litteraria, 2012/1–2, Emlékezethelyek, 31–39.
S. Varga Pál  „… keressetek alkalmat a hajdanra visszanézhetni…” Mohács emlékezethellyé válása a 19. század elejének magyar irodalmában, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Veszprémi Nóra A magyar történeti festészet kezdetei: A mohácsi csata képi ábrázolásai a 18. század végén és a 19. század elején, in Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. VARGA Pál et al., Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
Velkey Ferenc kutatócsoportja
Brigovácz László Intések az utókornak – Mohács hagyatéka reformkori szentbeszédekben.  In: Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai (szerk. S. Varga Pál et al.), Debrecen, Debrecen Egyetemi, 2012.
Erős Vilmos Hóman Bálint és a historiográfia. Korunk, 2010/9. szeptember. 62-70.
Erős Vilmos A Szent István-i államtól Kárpát Európáig. (Szekfű Gyula történetpolitikai gondolkodása az 1940-es évek első felében.) Limes, 2010/2. 15-30.
Erős Vilmos Hóman Bálint és a historiográfia. Magyar Szemle, 2010/11-12. november/december. 90-106.
Erős Vilmos Historian has to have virtues: A conversation with the Polish historian and theorist of history Ewa Domanska". Rethinking History, The Journal of Theory and Practice.15. 2011/3. 419-430.”
Erős Vilmos I. Tóth Zoltán (1911-1956). Korunk, 2011/5. május. 80-85.
Erős Vilmos Das Textbuch als "kulturelle Repräsentation". (Über die historiographische Sammlung von Adam Budd.) kakanien revisited. 2011. Július. 1-6. http://www.kakanien.ac.at/rez/VEroes1.pdf.
Erős Vilmos A második világháború utáni német történetírás. Valóság, 2011/11(november). 20-33.
Erős Vilmos „Posztkoloniális értelmiséginek tartom magam”. Beszélgetés Ewa Domanska lengyel történésszel. Aetas, 2010/4. december. 151-160.
Erős Vilmos Sebestyén Gyula bírósági pere Szekfű Gyulával. Néprajzi Látóhatár, 2011/3. 83-103
Erős Vilmos Hóman Bálint és a historiográfia. In: A tudomány határai. Szerk.: Cseke Péter. Korunk/Kompress Kiadó. Kolozsvár 2011. 153-162.
Erős Vilmos Szabó István "Magyar története" az 1950-es években.  ("Metszetek a magyar filozófiai gondolkodás elmúlt 100 évéből "című konferencián  elhangzott előadás. 2011. április 28. Debreceni Akadémiai Bizottság.) In: Nagyerdei Almanach. (A Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetének Évkönyve.) 2011/2. 1-20. http://www.nagyalma.hu/archivum.php.
Erős Vilmos A magyar történetírás a dualizmus korában. Erdélyi Múzeum, LXXIII. 2011/3-4. füzet. 12-22.
Erős Vilmos Szekfű historiográfiai koncepciója.  In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor. Ráció Kiadó, Budapest. 2011. 101-111.
Erős Vilmos Hóman Bálint és Mályusz Elemér kapcsolata.  In: Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Szerk. Ujváry Gábor. Ráció Kiadó, Budapest. 2011. 217-228.
Erős Vilmos A magyar történetírás a dualizmus korában. Valóság, 2012/2. (február) 22-40.
Erős Vilmos Habsburg emlékezet a két világháború között – Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. (A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban  1918-1941.) Aetas, 2012/2. 145-150.
Erős Vilmos Die ungarische Geschichtsschreibung zur Zeit des Dualismus (1867-1918). kakanien revisited, 2012. 1-10.
http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/VEroes1/main.
Erős Vilmos Szabó István "ellentörténelme"-i az 1950-es években. (Hungarológiai Konferencia, Kolozsvár, 2011. augusztus 27-én elhangzott előadás.)  Magyar Szemle, 2012/május-június. 98-119.
Erős Vilmos A francia  történetírás a huszadik században. Valóság, 2012/8. (augusztus) 47-63.
Erős Vilmos Historiográfia-írás Magyarországon 1945 után.  In: "Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Tálentum sorozat 13. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 150-166.
Erős Vilmos A szellemtörténettől a népiségtörténetig. Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról. (2., javított, bővített, átdolgozott kiadás.) Debrecen University Press, Egyetemi Kiadó, Debrecen. 2012. 414.
Erős Vilmos A történetírás-történet paradigmái.  In: Történeti Tanulmányok XIX. "A historiográfia műhelyében". A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXIII.] Szerk.: Erős Vilmos és Velkey Ferenc. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2011. (2012.) 9-20.
Erős Vilmos A történetírás-történet mint emlékezeti hely In: Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai (szerk. S. Varga Pál et al.), Debrecen, Debrecen Egyetemi, 2012.
Erős Vilmos Magyar Historiker-Streit? (A Mohács-vita az 1960-as és 70-es években) In: Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai (szerk. S. Varga Pál et al.), Debrecen, Debrecen Egyetemi, 2012.
Erős Vilmos, Velkey Ferenc (szerk.) Történeti Tanulmányok XIX. "A historiográfia műhelyében". A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXIII.] Debreceni Egyetem, Debrecen, 2011. (2012.) 189.
Glant Tibor „Travel Writing as a Substitute for American Studies in Hungary.”  Hungarian Journal of English and American Studies 16/1-2 (2010): 171-84. "Travel Wriitng as a Substitute for American Studies in Hungary."
Glant Tibor "The Myth and History of Woodrow Wilson's Fourteen Points in Hungary."  Eger Journal of American Studies XII/1-2 (2010): 301-322. "The Myth and History of Woodrow Wilson's Fourteen Points in Hungary."
Glant Tibor „Wilson Párizsban: Trianon amerikai háttere.”  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán és Püski Levente. Debrecen, 2010. 73-83. "Wilson Párizsban: Trianon amerikai háttere."
Glant Tibor „56/50: Amerikai dokumentumfilmek az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára.” In: Bényei Tamás, Bollobás Enikő és Rácz István szerk. A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010. 449-458. "56/50: Amerikai dokumentumfilmek az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára."
Glant Tibor "56/50: American Documentaries of the Hungarian Revolution and War of Independence of 1956." In Teaching History: A Journal of Methods Vol. 36/1 (Spring 2011): 39-43.
Glant Tibor "Ninety Years of Unites States - Hungarian Relations." In Eger Journal of American Studies XIII (2012): 163-83. "Ninety Years of Unites States - Hungarian Relations."
Glant Tibor "Terrorism and Anti-Americanism: 9/11 Ten Years After." In Hungarian Journal of English and American Studies Vol. 18/1-2 (2012), 507-21. "Terrorism and Anti-Americanism: 9/11 Ten Years After."
Glant Tibor "Magyar nyelvű amerikai utazási irodalom a XIX. század második felében: bibliográfiai áttekintés." In Abádi Nagy Zoltán, Kádár Judit Ágnes és Tarnóc András szerk., A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága. Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján (Eger: Amerikanisztika Tanszék, EKF, 2012): 629-41. "Magyar nyelvű amerikai utazási irodalom a XIX. század második felében: bibliográfiai áttekintés."
Glant Tibor "Woodrow Wilson, Women, and Illness: The Human Dimensions of the Man Who Shaped the 20th Century." In Németh Lenke, Simon Zoltán, Tarnóc András és Varró Gabriella, szerk., Mítoszok bűvöletében. Ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára (Debrecen: Debrecen University Press, 2012): 122-28. "Woodrow Wilson, Women, and Illness: The Human Dimensions of the Man Who Shaped the 20th Century."
Glant Tibor "A Hungarian aristocrat in Civil War America: Count Béla Széchenyi's 1862 study trip to the United States of America." In Studies in Travel Writing Vol. 16/3 (September 2012): 287-301.
Glant Tibor “Cardinal Mindszenty and the 1956 Hungarian Revolution on Film in the West, 1950-59.” In: Loci Memoriae Hungaricae - The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies - Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Katschthaler, Karl - Morse, Donald D. - S. Varga, Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.
Gyimesi Pálma Szekfű Gyula és Ifjabb Révész Imre kapcsolata.  In: Történeti Tanulmányok XIX. "A historiográfia műhelyében". A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXIII.] Szerk.: Erős Vilmos és Velkey Ferenc. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2011. (2012.) 77-94.
Lévai Csaba Az amerikai forradalom megítélése a Magyarországon megjelent történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában.  In: Történeti Tanulmányok XIX. "A historiográfia műhelyében". A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXIII.] Szerk.: Erős Vilmos és Velkey Ferenc. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2011. (2012.) 127-150.
Mathey Éva „Official America and Hungarian Revisionism between the World Wars” Eger Journal of American Studies Vol. 12, No. 1-2 (2010): 2: 427-445.
Mathey Éva „Kossuth-zarándoklat az Egyesült Államokba”  In: Bényei Tamás, Bollobás Enikő és Rácz István szerk. A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010. 459-466.
Mathey Éva Revisionist Propaganda Targeting the US Congress between the World Wars.” In Lenke Németh, Zoltán Simon, András Tarnóc and Gabriella Varró. Eds. Mítoszok bűvöletében. Ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012: 152-159.
Miru György: Kossuth demokratizmusa. In: Kovács Z., Püski L. (szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 201-215.
Miru György Szabadság és politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, Budapest, 2011. 286
Miru György Önkormányzat vagy centralizáció? A föderatív elv Kossuth politikai nézeteiben.  In: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László szerk. A szabadság felelőssége. Írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 115-134.
Pete László Carlo Zucchi e l’Ungheria. In: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére I–II. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya. Debrecen, 2011. I. 40–44.
Pete László Olaszország magyar katonája. Türr István élete és tevékenysége 1825–1908.  Argumentum. Budapest, 2011. 247
Szendrei Ákos Justh Gyula politikai pályája : a függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján. Debrecen, DE Történelmi Intézet, 2012. 243.
Szendrei Ákos Politikai életrajz és várostörténet összefüggései Justh Gyula és Makó példáján.  In. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Szerk. Bartha Ákos–Szálkai Tamás–Szendrei Ákos. Debrecen, 2011. 69–85.
Szendrei Ákos Ellentétek és szembenállások: Tisza István és Justh Gyula vitája a parlamentarizmusról. In. Tisza István és emlékezete: Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. 115-126.
Szendrei Ákos „Mohács-kép” a Szilágyi Sándor szerkesztette millenniumi Magyar Nemzet Történetében In: Loci Memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai (szerk. S. Varga Pál et al.), Debrecen, Debrecen Egyetemi, 2012.
Velkey Ferenc:   Széchenyi és Kossuth első találkozása: a kaszinó-jelenet. In: Kovács Z., Püski L. (szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 407-419.
Velkey Ferenc A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény lejegyezte.  In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál Judit, Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010. 343-351.
Velkey Ferenc Széchenyi a politikus nehéz döntéshelyzetekben. Magyar Tudomány, 2010/12. sz. 1447-1457.
Velkey Ferenc Széchenyi életéről halálának 150 esztendős jubileumán. Magyar Tudomány, 2010/12. sz. 1418-1419. Bevezetés.
Velkey Ferenc „Templariuszowski rycerz filozofii” Znalezione powołanie i reformatorska rola hrabiego Istvana Széchenyiego. [bilingvis kiadvány:] „A filozófia templárius lovagja” Széchenyi István gróf megtalált hivatása és reformer szerepei. In: Széchenyiek és Zamoyskiak. Közös célok, érdekek és értékek. Széchenyi és Zamoyski konferencia  Zamośċ-Esztergom.  Logod Bt., Budapest 2011. 90-93.
Velkey Ferenc „… zunächst erklären wir den Unterschied zwischen Nation und Volk.” Die Debatte über die Sprache im vormärzlichen Ungarn als Inspiration zur Klärung bestimmter Begriffe des nationalen Gedanken.  In: Die Nationalitäten und Schparchkonflikte in der Habsburger Monarchie. Hrsg.: Richard Reutner. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, Supplement 2, Nodus Publikationen, Münster, 2011, 85-125. (ISSN 1218-573.)
Velkey Ferenc Széchenyi (und sein Memorandum unter 30 anderen) in Metternichs Vorzimmer. In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Herausgegeben von: István Fazekas, Stefan Malfer und Péter Tusor. Publikationen der ungarischen Gesichtsforschung in Wien. Bd. III.  Wien 2011. 27-40. (ISSN 2073 3054)
Velkey Ferenc „Törvényt hozni, melly más honunkban lakó nemzetségek jogait biztosítja” Széchenyi Hunniájának eszmetörténeti jelentőségéhez. In: A szabadság felelőssége. Írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk. Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi.László. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 150-166.
Velkey Ferenc [társszerző: Deák Ágnes] Széchenyi Hunniája. In: A szabadság felelőssége. Írások Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk. Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 135-139.
Velkey Ferenc Széchenyi, a szerelmes (és a) férj. A Crescence-szerelem a Széchenyi-diskurzusban. In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István. Logod BT. h. n. [Bp.,] 2011. 23-38.
Velkey Ferenc A keresztény perfektibilitás Széchenyi „sportemberi” motivációjában.  In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István. Logod BT. h. n. [Bp.,] 2011. 99-121.
Velkey Ferenc Gedächtnis und Geschichte. Kommentare zur Diskussionseröffnung von Pál Varga. In: Loci Memoriae Hungaricae - The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies - Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, ed. by Katschthaler, Karl - Morse, Donald D. - S. Varga, Pál, Debrecen, Debrecen University Press, 2012.