veue

[MargL. 195/7]
Azert ez azzonyallatot fel veue egy talÿgara es hoza ez zygetben · ennek vtanna evlebe veue az ev vra es viue zent margÿt azzonnak koporsoyahoz · de megnem <geg> gÿogÿvla ez
[MargL. 152/16]
ektelensegnek zevrnyevsegnek nÿoma ev raÿta meg nem marada nagÿ sok nepeknek latasara · veue az zegen vak ev zemeynek <v.> velagossagat zent margyt azzonnak erdeme mÿa · vrnak
[MargL. 56/13]
embert · mert ez betek evrsebet jgen nagÿ ember vala · Ezeknek vtanna zent margit azzon <ve> fel veue az zeket es mind azokat kykre evltette vala · es vyve az vyzhez es evnen kezeuel mynd meg mosa ·
[MargL. 1/21]
Ezeket haluan syr uala ez zent germek · Ezen jdevben az zentseges germek · zent margit azzon <a> fel veue az zent zerzetnek ruhaÿat · az ev jdeye zerent nagy aytatossagal · hog az ev genge germeksegetvl
[MargL. 1/4]
az kyralne azzon az clastromba · es ev maga el mene · Ezeknek vtanna neged napon olimpiadis azzon fel veue az zent zerzetnek ruhaÿat · Ez idevben zent margit azzon meeg ÿol nem zolhat vala · Ezen
[MargL. 94/21]
provincialis frater mÿhal · es meg halgata · ez zentseges zvznek artatlan gÿonasat · Es veue cristusnak zent testet · az ev zvuenek buzgo zerelmebevl · ennek vtanna kere · zent kenetnek
[MargL. 195/5]
levn ez zegen beteg husvettvl fogva <v> zent jacab napÿaÿg · Azert ez azzonyallatot fel veue egy talÿgara es hoza ez zygetben · ennek vtanna evlebe veue az ev vra es viue zent margÿt
[MargL. 56/5]
tahat zent margit azzon · az bete<d>gnek agÿa meg tyztehtuan Annak vtanna esmeg evnenmaga fel veue ev karÿaÿra az beteget · es be teue az agÿban · Ezeket latvan ez soror jgen chudalkozÿk
[MargL. 164/7]
Melÿet az anÿa evrevlveen · azert hog az ev fÿat az holtak kevzzvl · eleuenen vette vala · Veue evtet ev evleben · alduan az vr istent myndeneknek elevtte kÿk yelen valanak az el vevt jokert ·
[MargL. 179/21]
el kevlde ersebet azzon nemelÿ ket fraterektevl predicator zerzetbelÿektevl · Azert veue ez herchekne azzon anna azzon lazlo kyralnak nenÿe az velomot · es be takara fede vele lazlo
[MargL. 76/20]
ez kender kevtellel · meg kevtneye · es jgen zorehtanaÿa mynd keet karÿaÿt · Tahat ez soror veue ez kender kevtelet · es meg kevte zent margyt azzonnak egik karÿat · olÿ jgen erevssen zorehtata
[MargL. 98/24]
zent margÿt azzonnak testenek zolgatÿara · es <zolgatÿara> zolgala az ev testenel · es ky veue ez soror az scapulart zent margÿt azzonnak nÿakabol mert jgen zevrnÿv vala az kohnyan
[MargL. 118/13]
azzonnak · hog az istenÿ jelentesevknek mÿatta · gondot viselt · az ev jduessegerevl · veue ez soror zent margyt azzonnak jnteseet alazatosson · es ev magat ev zent jmadgÿban
[MargL. 103/4]
es vas karikakal · Ennek vtanna belee tevek zent margÿt azzonnak ev zent testet · Ezenkeppen veue eztergamÿ ersek · vacÿ pispek · obudaÿ prepost · fraterevknek sororoknak sokassagaual az
[MargL. 150/15]
Legottan ez bezedek vtan ez vak · az ev felesege elevt fÿaÿ es haza nepe elevt · veue zemenek velagossagat · kÿ leg ottan ev zekebevl kÿ juve · hÿvan ev hozÿa · ev baratÿt
[MargL. 219/14]
vtan · orchaya oly jgen meg dagada · hog az job zemet be fede · es nem lathat vala vele · Tahat ez soror veue zent margyt azzonnak haÿat · es meg tevrevle vele az ev orchayat · es meg gÿogÿvla ·: )
[MargL. 51/2]
belit ganeual evzue mykeppen az diznobol ky vettek vala · de ez zent zvz nagy alazatossagal el veue  · es meg tÿztehta meg chinala · el viue az betegnek · de mykoron az ev ruhay meg rutehtattanak

Előfordulások száma: 17


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.