Konferenciák

Meghívó

A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai című kutatóegyetemi program

A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben című konferenciájára

A rendezvény időpontja: 2011. március 9. (szerda), 10.30
Helye: a Debreceni Akadémiai Bizottság épületének B terme
(Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

A konferencia előadásai:

10.30 Megnyitó – Szikszainé Nagy Irma
10.35 Fehér Erzsébet: Az „érzékletes rendezettség” poétikája. Vázlat Nemes Nagy Ágnes verselméletéről
10.55 Czetter Ibolya: Archetipikus motívumok Márai Sándor néhány regényében
11.15 V. Raisz Rózsa: Az irónia alakzata Márai Sándor Egy boldog ember című elbeszélésében
11.35 Eőry Vilma: Különbözés és egység Márai San Gennaro vére című regényének stílusában
– Kávészünet –
12.00 Kemény Gábor: Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében
12.20 Heltainé Nagy Erzsébet: A népi konceptualizáció mint stíluskohéziós eszköz a sinkai költészetben
12.40 Kabán Annamária: Szövegkohézió és intertextualitás
13.00 Tátrai Szilárd: Stílus, nézőpont és irónia Szerb Antal elbeszéléseiben (Cynthia, Szerelem a palackban)
13.20 Domonkosi Ágnes: A stíluskohézió szerepe az énblogokban
– Ebédszünet –
14.00 Porkoláb Judit – Boda István: Stíluskohéziót megvalósító szó- és kifejezéskészletek Orbán Ottó verseiben
14.20 Kornyáné Szoboszlay Ágnes: A társasági zsargon kohéziós szerepe Zsigray Julianna néhány társasági/társadalmi kortárs művében
14.40 Cs. Jónás Erzsébet: Szövegszerkezeti sajátosságok Spiró György drámaszövegeinek és Csehov-fordításainak tükrében
15.00 Jenei Teréz: A mitológiateremtés nyelvi eszközeinek kohézióalkotó szerepe Szécsi Magda műveiben
15.20 Skutta Franciska: Az ismétlés mint a kohézió eszköze modern francia elbeszélő művekben
– Kávészünet –
15.45 Nagy Andrea: „félig kihunyt emlékek parazsa” – Stíluskohéziós eszközök és szövegjelentés kapcsolata Anna Gavalda egy regényében
16.05 Máthé Dénes: Szempontok a szürrealista szöveg olvasásához
16.25 Kiss Sándor: Koherenciavizsgálatok modern (elsősorban francia) költői szövegekben
16.45 Pethő József: Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy prózájában
17.05 Szikszainé Nagy Irma: A funkcionális variancia és a stíluskohézió
– Vita –

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szikszainé Nagy Irma
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kutatócsoport-vezetője