Konferenciák

Meghívó

A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai című kutatóegyetemi program
Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani alprogramjának
A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai.
Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés

című konferenciájára

A rendezvény időpontja: 2011. március 2. (szerda), 10.00
Helye: 340/a (a Magyar Nyelvtudományi Tanszék könyvtára)

A program:

10.00 A konferencia megnyitása (Dobi Edit)
10.15 Kiss Sándor–Skutta Franciska: A szövegösszefüggés megközelítési módjai a francia szövegnyelvészeti szakirodalomban (fogalmi rendszerezés és terminológia)
10.45 Csatár Péter–Haase Zsófia: Koherencia és kohézió – Reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján
11.15 Dobi Edit: Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában. A szemi- otikai szövegtan magyar kontextusban
11.45 Boda István Károly–Porkoláb Judit: Korreferencialitás és hipertextuális kapcsolatok a poétikai kommunikációban.
12.15 SZÜNET
12.45 Nagy Andrea: A névmási referencia pragmatikai megközelítése a francia nyelvű szakirodalomban
13.15 Furkó Péter: Az implikáció mint a szövegösszefüggés eszköze. Diskurzusjelölők és szövegösszefüggés – a kohézió vagy a koherencia esz-közei?
13.45 Csűry István: Kötőszók, diskurzusjelölők és „rokonságuk”
14.15 Kerekasztal. A konferencia zárása.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Dobi Edit
Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Debrecen, 2011. február 11.