MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Hunyadi Ferentzhez]
Ad notam. Ott, hol a patakocska ny.
Dávidnak szent Muzsája ülj*
újj Másolási hibáról lehet szó, így értelmetlen a mondat. A többi szövegváltozatban ülj szerepel, e szerint em.
allyakinkra nyelveddel
Énekűnk lelkesedjen szentebb hangzásu verseddel.
Pengesd Urnak egész háza vig Jedutumodat
Tiszteld Papodat hiv Áronodat
Leányi Sionnak majd vig nótát vonnak
Cédrus ágat E’ meg tisztelt főre fonnak.

2. Szent öröm fohászkodik Jérusalemnek ligeténn
Ineplö muzsikával örvend Papjának életénn
A’ vigadó völgyekböl fel hat ’s az egekig ér
Igy mindent meg nyér Érted a’ mit kér
Oh mi is a’ mai Proféták fiai
Hadd lehessünk e’ nagy Innep lantossai.

Ad notam: Szép hajnal emeld fel etc.
Vigadj Szüz Pégazus*
Másolási hiba, Pégadus ért. sz. em.
tsergedezzen
A’ hegyek alatt zuhogó szent forrásod
Vig nótát kettözve zengedezzen
Hunyadi nevén örvendö ekhózásod
Szent hegyeink muzsáji nevét hirdették
Azt az örők Honornak köveire tették
Zengjetek Ligetek mélly tiszteletet téve érdemének
A’ mellyett sok hellyett Hazánk bölts fijai tevének.

2. Élly vigan Nagy Lélek érdemeddel
Anyai kezén a’ tsendes bóldogságnak
Járjon a’ ditsösség nagy Neveddel.
Szegeleteinn mindenütt e’ világnak
Szálly az egek tsillagjira az Honorral
Álly ide a’ Nagy Lelkek kapuiba sorral
Majd a’ hír a’ melly sir omlásai közt érdemed meg-tartya
Könnyekkel ’s Enekkel hálájja Duna-Tisza partya.

Ad notam: Panaszaimat elegyes etc.
Ha valaha le foj az a’ gyászos óra
Mellybe maga ó
Maga Hunyadi megyen a’ koporsóra
Óh keserves szó
*
A lap sarka leszakadt, a következő három sor eleje hiányzik.
[…]l multodat sokan sirattyák
[…]ntodat könyvekkel ásztattyák
[…]sákkal bé hullattyák
[…]a zokog az egekig óhajtozó
Jajjal az Ekhó.

[…]*
A másolat ezen része hiányzik.
Melly látást tsak alig tudna beszéllni el
Egy, Kristus’ lábánál űlő Gamáliel.
Le-szállott a’ Vallás – Mennyei nevezet!
Melly a’ Mindenható’*
Az M m-ből jav., a hiányjel utólag pótolva.
zsámolyához*
Az ly j-ből jav.
vezet. –*
A pont és a gondolatjel utólag pótolva.
Le-szállott*
A kötőjel utólag pótolva.
a’ Vallás. Óh szentségnek Attya!
Mennyei súgárral fénylett ábrázatja,*
A vessző utólag pótolva.
Mellynek szent Felsége édességgel játszott*
Jav. ebből: jádzott
Rajta a’ Jehova’ négy betűje*
Az ű ü-ből jav.
láttszott.*
Jav. ebből: láttzott
A pont utólag pótolva.
Méltóságos mellyén az Urim Thummimmal
Tűndőklött két Langot vetett Kérubimmal,*
A vessző utólag pótolva.
’S tisztelő fényt vetett,*
A vessző utólag pótolva.
kik látták,*
A vessző utólag pótolva.
azokra;*
A pontosvessző utólag pótolva.
Mint emészthetetlen Móses’*
Az ó o-ből jav.
tsipke-bokra.
Derűlt benne szivet enyhítő tekintet,
Mellyről vigasztalás’ lágy balsamát hintett.
Édes nyugodalom jegyzé*
<ült szem> jegyzé Az áth. szó fölé írva.
pillantásit,*
Jav. ebből: pillantásán
Felséges*
<Ártatlan> Felséges Az áth. szó fölé írva.
szelidség minden mozdulásit.*
Jav. ebből: mozdulásán
Ez az a’ szent*
Jav. ebből: Szent
Követ*
Jav. ebből: követ
az Ég és föld között,
Melly hozzánk az Isten’ öléböl költözött.
Ez az a’ Jól-tévőnk,*
A kötőjel utólag pótolva.
mellyet ha meg vetűnk
Életet hazudó halál lessz életűnk.

*
Előtte utólagos jelzés, hogy új szakasz következik.
Ez*
Jav. ebből: E’
jött le, ’s olly szent fény omlott ortzájáról,
Mint Mósesnek, mikor lejöve Sináról.
Le-szállott,*
A kötőjel utólag pótolva.
’s egy fényes felhöre le-űle*
A kötőjel utólag pótolva.
Ruhája*
Az ékezet utólag megerősítve.
az Égből*
Jav. ebből: Égről
a’ földig*
A g n-ből jav.
terűle,
Mellyet sok hallandó Tudományok*
A T t-ből jav.
fogtak
’S alatta tisztelö tsókkal mosolyogtak.
E’ jött le tisztelni azt a’ vidám napot,
Mellyben idvezlették sokan a’ Főpapot.*
Jav. ebből: Fő Papot

*
Előtte utólagos jelzés, hogy új szakasz következik.
Igy szollott – *
A gondolatjel és a kezdő zárójel utólag betoldva.
(’s tsak*
<tsak> ’s tsak Az áth. szó alá írva.
alig kezdettük hallgatni,*
A második l és a vessző utólag pótolva.
Szent borzadás kezdé*
<fogá> kezdé Az áth. szó fölé írva.
lelkünket meghatni.)*
Az egybeírás utólag jelölve.
A zárójel vége utólag betoldva.
Istennek hiv Papja!*
A felkiáltójel utólag betoldva.
kit e’ nagy Sionnak
Leányi tisztelnek egy kegyes Áronnak,
Kinek szent érdemid az Úrnak házába’*
A hiányjel utólag pótolva.
Hoszas sorral vagynak metzve Sittinfába,*
Jav. ebből: Sittin fában
A vessző utólag pótolva.
Ki a’ szent tornátzban*
<az Ur házában> a’ szent tornátzban Az áth. szavak fölé írva.
állsz*
A második l utólag betoldva.
hív*
Az í i-ből jav.
szolgálatot,*
A vessző utólag pótolva.
A’ néppel minden nap tévén áldozatot!*
A felkiáltójel utólag pótolva.
Hogy még*
Jav. ebből: míg
a’ te lelked az élők’*
A hiányjel utólag pótolva.
földén*
Jav. ebből: földjén
él,*
A vessző utólag pótolva.
Kedvesebb az sok száz lelkek’*
A hiányjel utólag pótolva.
életénél;*
A pontosvessző utólag pótolva.
A’ föld ditsekszik, a’ Mennyben örűlnek,*
<Öröm van a menyben, a’ földön vigad> A’ föld ditsekszik, <az a’> a’ Mennyben Az áth. szavak fölé írva; a <nak>új sorba került, mellette: örűlnek,
Ég föld közt*
<a’>
sok ezer Hosánnák zendűlnek.*
<száz vivátok szaladnak> ezer Hosánnák Az áth. szavak fölé írva, a <ladnak> új sorba került, utána: zendűlnek.
Meg-lessz*
A kötőjel utólag pótolva.
a’ mit mindég kivántak mindenek,*
A vessző utólag pótolva.
Mert*
Jav. ebből: Mért
az égre illyen kérések jöttenek:*
A kettőspont utólag pótolva.
*
Az idézőjelek a következő sorok elején utólag betoldva.
„Isten!*
A felkiáltójel utólag pótolva.
a’ Kegyesség’*
A hiányjel utólag pótolva.
jo*
Az ó o-ból jav.
Birája ’s Attya!*
A felkiáltójel utólag pótolva.
„Ezt esdekli*
Az s megerősítve, formailag átalakítva.
sok száz szívnek*
Az í i-ből jav.
indúlatja.*
Jav. ebből: indulattya
„Hogy tarsd meg sokáig kegyes Püspökünket,*
A vessző utólag pótolva.
„A’ ki szent*
Jav. ebből: Szent
ortzádhoz vezérli népünket.*
A pont vesszőből jav.
„Az élet vizével legeltetvén nyáját,*
A vessző utólag pótolva.
„Hordozza a’ tőlled*
Jav. ebből: tölled
írtt*
Jav. ebből: irt
Törvény’*
A hiányjel utólag pótolva.
tábláját.*
A pont utólag pótolva.
„Kerisd körűl őtet minden javaiddal,
„Hordozd kézen fogva tőbb Prófétáiddal,
„Folyjon*
Jav. ebből: Fojjon
rá, mint*
mind Másolási hiba, értelemszerűen em.
drága kenet, szent áldásod,
„Hogy légyen*
Jav. ebből: legyen
házadat épitő*
Jav. ebből: épitö
Esdrásod,*
A vessző utólag pótolva.
„Egész nemzetsége e’ Lévi’ fijának*
Az f F-ből jav.
„Légyen a’ nép elött Szente Jehovának
„Jábesi*
Jav. ebből: Jabesi
időket érvén örvendéssel;
„Végre az egekbe ragadd fel Illyéssel,
„Ahol*
Jav. ebből: A’ hol
zengjen száján az a’ ditső Ének,
„Mellyet énekelnek a’ huszon négy Vének.”*
Az idézőjel vége utólag betoldva.
Illyen szók lebegtek az Úr’*
Jav. ebből: Ur
zsámolyánál
Melly a’ Kérubimok’*
A hiányjel utólag pótolva.
rettentő*
Jav. ebből: rettentö
vállán áll.*
Jav. ebből: vállánál
A’ Jehova hármat meny dörgött*
meny<?->dörgött
ezekre
A’ változhatatlan végű kérésekre;*
A pontosvessző vesszőből jav.
A’ lelkes állatok trónusa*
Jav. ebből: tronusa
dörömbőlt,
Alól a’ felhök közt a’ föld ’s tenger bömbőlt,
Mellyet a’ sikoltó lárma tisztelettel
A’*
Itt vége szakad a másolatnak.