MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Hunyadi Ferentzhez]
Ad notam. Ott, hol a patakocska ny.
Dávidnak szent Muzsája újj*
Másolási hibáról lehet szó, így értelmetlen a mondat. A többi szövegváltozatban ülj szerepel, e szerint em.
allyakinkra nyelveddel
Énekűnk lelkesedjen szentebb hangzásu verseddel.
Pengesd Urnak egész háza vig Jedutumodat
Tiszteld Papodat hiv Áronodat
Leányi Sionnak majd vig nótát vonnak
Cédrus ágat E’ meg tisztelt főre fonnak.

2. Szent öröm fohászkodik Jérusalemnek ligeténn
Ineplö muzsikával örvend Papjának életénn
A’ vigadó völgyekböl fel hat ’s az egekig ér
Igy mindent meg nyér Érted a’ mit kér
Oh mi is a’ mai Proféták fiai
Hadd lehessünk e’ nagy Innep lantossai.

Ad notam: Szép hajnal emeld fel etc.
Vigadj Szüz Pégazus*
Pégadus Másolási hiba, em.
tsergedezzen
A’ hegyek alatt zuhogó szent forrásod
Vig nótát kettözve zengedezzen
Hunyadi nevén örvendö ekhózásod
Szent hegyeink muzsáji nevét hirdették
Azt az örők Honornak köveire tették
Zengjetek Ligetek mélly tiszteletet téve*
<Szent nevének>
érdemének
A’ mellyett sok hellyett Hazánk bölts fijai tevének.

2. Élly vigan Nagy Lélek érdemeddel
Anyai kezén a’ tsendes bóldogságnak
Járjon a’ ditsösség nagy Neveddel.
Szegeleteinn mindenütt e’ világnak
Szálly az egek tsillagjira az Honorral
Álly ide a’ Nagy Lelkek kapuiba sorral
Majd a’ hír a’ melly sir omlásai közt érdemed meg-tartya
Könnyekkel ’s Enekkel*
Énekkel
hálájja Duna-Tisza partya.

Ad notam: Panaszaimat elegyes etc.
Ha valaha le foj az a’ gyászos óra
Mellybe maga ó
Maga Hunyadi megyen a’ koporsóra
Óh keserves szó
*
A lap sarka leszakadt, a következő három sor eleje hiányzik.
[…]l multodat sokan sirattyák
[…]ntodat könyvekkel ásztattyák
[…]sákkal bé hullattyák
[…]a zokog az egekig óhajtozó
Jajjal az Ekhó.

[…]*
A másolat ezen része hiányzik.
Melly látást tsak alig tudna beszéllni el
Egy, Kristus’ lábánál űlő Gamáliel.
Le-szállott a’ Vallás – Mennyei nevezet!
Melly a’ mindenható zsámojához vezet. –
Le szállott a’ Vallás. Óh szentségnek Attya!
Mennyei súgárral fénylett ábrázatja
Mellynek szent Felsége édességgel jádzott
Rajta a’ Jehova’ négy betüje látszott
Méltóságos mellyén az Urim Thummimmal
Tűndőklött két Langot vetett Kérubimmal
’S tisztelő fényt vetett kik látták azokra
Mint emészthetetlen Moses’ tsipke-bokra.
Derűlt benne szivet enyhítő*
Az í i-ből jav.
tekintet,
Mellyről vigasztalás’*
vigasztalás’<…>
lágy balsamát hintett.
Édes nyugodalom ült szem pillantásán,
Ártatlan szelidség*
A szó közepe olvhtl. betűkből jav.
minden mozdulásán.
Ez az a’ Szent követ az Ég és föld között,
Melly hozzánk az Isten’ öléböl költözött.
Ez az a’ Jól tévőnk, mellyet ha meg vetűnk
Életet hazudó halál lessz életűnk.

E’ jött le, ’s olly szent fény omlott ortzájáról,
Mint Mósesnek, mikor lejöve Sináról.
Le szállott, ’s egy fényes felhöre le űle
Ruhája az égről a’ földig*
földin A későbbi javítás alapján ért. sz. em.
terűle,
Mellyet sok hallandó tudományok fogtak
’S alatta*
alatta<…>
tisztelö tsókkal mosolyogtak.
E’ jött le tisztelni azt a’ vidám napot,
Mellyben idvezlették sokan a’ Fő Papot.

Igy szollott tsak alig kezdettük halgatni
Szent borzadás fogá lelkünket meg hatni.
*
A sor előtt a másoló kezeivel egy szám: 25.
Istennek hiv Papja kit e’ nagy Sionnak
Leányi tisztelnek egy kegyes Áronnak,
*
<…>
Kinek szent érdemid az Úrnak házába
Hoszas sorral vagynak metzve Sittin fában
Ki az Ur házában álsz hiv szolgálatot
A’ néppel minden nap tévén áldozatot
Hogy míg a’ te lelked az élők földjén él
Kedvesebb az sok száz lelkek életénél
Öröm van a’ mennyben, a’ földön vigadnak,
Ég föld közt a’ sok száz vivátok szaladnak.
*
<…>
Meg lessz a’ mit mindég kivántak mindenek
Mert*
Mért Másolási hiba, értelemszerűen em.
az égre illyen kérések jöttenek
Isten a’ Kegyesség jo Birája ’s Attya!*
A felkiáltójel utólag pótolva.
Ezt esdekli sok száz szivnek indulattya.
Hogy tarsd meg sokáig kegyes Püspökünket,
A’ ki Szent ortzádhoz vezérli népünket,
Az élet vizével legeltetvén nyáját
Hordozza a’ tölled irt Törvény tábláját
Kerisd körűl őtet minden javaiddal,
Hordozd kézen fogva tőbb Prófétáiddal,
Fojjon rá, mint*
mind Másolási hiba, értelemszerűen em.
drága kenet, szent áldásod,
Hogy legyen házadat épitö Esdrásod
Egész nemzetsége e’ Lévi’ Fijának
Légyen a’ nép elött Szente Jehovának
Jabesi időket érvén örvendéssel;
Végre az egekbe ragadd fel Illyéssel,
A’ hol zengjen száján az a’ ditső Ének,
Mellyet énekelnek a’ huszon négy Vének.
Illyen szók lebegtek az Ur zsámolyánál
Melly a’ Kérubimok rettentö vállán ál[l].*
vállánál Másolási hiba, értelemszerűen em.
*
<…>
A’ Jehova hármat meny-dörgött ezekre
A’ változhatatlan végű kérésekre,
A’ lelkes állatok tronusa dörömbőlt,
Alól a’ felhök közt a’ föld ’s tenger bömbőlt,
Mellyet a’ sikoltó lárma tisztelettel
A’*
Itt vége szakad a másolatnak.