HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ LÉLEK
HALHATATLANSÁGA
FELÖL VALÓ
GONDOLATOK
A’ MINT AZOKAT ÉDES ATYJA’ HALÁLAKOR SZOMORÚ
SZÍVVEL RENDBE SZEDHETTE
HORVÁTH ÁDÁM.

Elég lészen az énnekem; ha meg-némítom a’ józan okosságot; úgy, hogy semmi fundamentomos okkal ne tudja magát elöttem menteni. De azzal nem merek magamnak hízelkedni, hogy a’ vagdalózó, és tsúfolódó elmét el-halgattassam.
Yung.

PÁPÁN
Nyomtattatott STREIBIG JO’SEF Betüivel. 1788-dik Esztendöben.

FŐ TISZTELENDŐ
TUDÓS
SZATHMÁRI P. ISTVÁN
ÉS
HALÁSZ JOSEF
URAKNAK
A’ HELV. CONF. LÉVŐ EKKLÉSIÁK’ SUPERINTENDENSEINEK
AJÁNLJA
HORVÁTH ÁDÁM

FŐ TISZTELENDŐ URAK!

 Brovne írt Religio Medicit az orvosoknak. – Alig*
Az A a-ból jav.
ha kéntelen nem vólt vele – jót írt e’ vagy nem? én nem vítatom. – Ti jobban tudjátok.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Most a Mathesist tsak a’ főld-színt gyakorló, de a’ felettünk valókat-is tudni kívánó és óhajtó, egy valaki, ajánl a’ Ti kezetekbe egy Verset; mellyből jó formán ki tettzik: mit hisz ő? és mit hihet egy Mathematicus, a’ kit a’ maga tudományja leg-erőssebben ösztönözhet arra; hogy jó Keresztyén legyen. – Jót írt-e vagy nem? Ti meg-ítélhetitek. – De hát ő-is kéntelen vólt e vele? – Valóban – némely részben.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Leg alább egy bőlts és holtig tisztelendő hajdani Tanítómnak, a’ ki elött gyermekségemnek bolondsági, és nagyon szabad szárnyakonn repdeső képzelődesi; és egy hozzám példátlan jó szivűséggel viseltető jó akarómnak; a’ kinél a’ rólam való némelly bal ítélet tételek hallása; talám hitelemet-is, vagy hitemet némü némüképpen gyanúságba hozhatták: tartozom meg-mutatni mind azt, hogy a’ jó kéz, ’s jó mivelés után nem gyümöltsözöm bogáts kóróval; mind azt, hogy egy különös barátsági szeretetre nem tesz engemet méltatlanná az én tudományom, vagy értelmem; mint jó hit, jó vallás tétel, jó vallás. – De mitsoda Gyanús ki-jelentések ezek? – Oh! de hát a’ Bőltsekedés nem-de-nem annyira meg-bolonditotta-e a’ szeme nyílt világot; hogy már nem tsak a’ fél-tudósok Naturalismusra vágynak; hanem a’ Tudatlanok-is mindjárt bőltseknek tartják magokat; ha nem úgy hisznek, mint a’ Keresztyén. – És már éppen e’ miatt-is; nem kéntelen-e vele egy jó Keresztyén; hogy igyekezzen a’ mint ereje engedi a’ szédelgő fejekből ki-verni a’ kételkedést; mikor már ma hólnap a’ Predikáló székből-is kéntelen leszsz a’ Pap erősségekkel mutogatni, hogy van Isten, van fel-támadás, van Menny-ország. De még is úgy tettzik mintha el-vádoltam vólna magamat előttetek, Nagy Tiszteletű Tudósok! – De most mindjárt jobban el-vádolom. – Mikor Tőled kedves Tanítóm! Az eredeti bűnnek a’ lélekre-is által származhatásáról bőlts beszédeket hallottam; de a’ véges elmének, ’s romlott értelemnek tulajdonságához-képest, a’ sok szép erősítő okok, ’s tsalfa ellenvetések után Te-is kéntelen vóltál így kiáltani fel: O Báthós! Én a’ meg-foghatatlant, bóldogtalanúl, lehetetlennek gondolván lenni; válagattam a’ sok Systemában, és még-is mindég tudatlan maradtam: utoljára, de már későn, hogy hitetlen-se legyek, még-is azomban meg-foghassam a’ mit hiszek; a’ Materialistákkal azt kezdettem hinni: hogy test az a’ gondolkodó valóság ’s mivel már ezen értelmemet, hajdani kegyes Tanítómnak ki-nem jelenthettem; ollyan ortzátlanságra vetemedtem, hogy előtted kezdettem, én Jó-akaró Nagy Tiszteletű Nagy Uram! erősíteni, és magyarázgatni; hogy a’ Keresztyén Vallással jobban meg-egyezne azt hinni, hogy a’ Lélek test természetű, mint azt hogy részetlen. ’S azomban magamat tökéletessen el-hitettem a’ felől, hogy én jó Keresztyén vagyok: az erről szüntelen való gondolkodás utoljára arra vitt; hogy édes Atyámat kénszeriteném arra, hogy a’ Szent Irásból (mellyet én-is mindenkor Szentűl hittem Isten beszédének lenni) muttassa-meg ki-fogás nélkűl való expressioval, ki-mondással, azt: hogy a’ Lélek Ens simplex, részetlen valóság. – De a’ ki vólt az én lételemnek nemző oka, a’ Természetből úgy meg-győzött engemet; hogy lehetetlen vólt tovább kételkednem. És ez okozta azt hogy az én jó Atyám’ halálakor írjam-le igaz gondolataimat, és tsekély írásomat egyenesen Ti nektek ajánljam.*
anjánljam Sajtóhiba, em.
Ha hijjános az én írásom, engedjetek meg a’ homályos értelemnek, melly minden emberben hibás – ha kevés: nem vólt időm, sem eszem, egész Theologiát írni. – Ha*
A H h-ból jav.
nehéz értelmű, és öszve viszsza való a’ munka: szomorú szivbűl kőlt. – Ha a’ nevezetek, ki-mondások hibáznak, és két helyen, két külömböző dolgot jelentenek: – Magyarúl írtam, Deákúl tanúltam pedig – ollyan Tudósoknak ajánlom, a’ kik el-tudják érteni. – Hogy pedig valamelly halotti Peroráczio forma ez, a’ mit nektek dedicalok ajánlok*
A szó után pont áll; értelemszerűen töröltük.
– ollyan Tudósoknak ajánlom, a’ kik a’ bóldogúl meg-halást leg-nagyob mesterségnek tartjátok.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
– Légyen hát a’ Ti Tudós nevetek, ’s tagadhatatlan érdemetek, szegény irásomnak takarója – az én írásom pedig, és ajánlásom, hozzátok való Tiszteletemnek Záloga.


O quam contempta res est homo, nisi supra humana surrexit.*
A surrexit helyén se erexerit áll, jav.
Seneca.

Non potest per rationes mechanicas, quippe per figuras & motum Cogitatio explicari, – Hoc itaque in Substantia simplici, non in composita seu Machina quaerendum.
Leibnizius.

– – – Sic*
Si em.
cum compage soluta
Saecula tot mundi suprema coëgerit hora
Antiquum repetant iterum chaos omnia –
– – – totaque discoros
Machina divulsi turbabit foedera Mundi

Lucanus.

Cum venerit*
venerit helyett veniet szerepel, jav.
dies ille, qui mixtum hoc Divini Humanique secernat: corpus hic,*
hic helyett hoc szerepel, jav.
ubi inveni relinquam;*
relinquam helyett reliquam szerepel, jav.
ipse mediis*
mediis helyett me Diis szerepel, jav.
reddam. Per has mortalis aevi moras, illi meliori vitae longiorique proluditur.*
proluditur helyett praeluditur szerepel, jav. A mondatból a vitae szó hiányzik, pótoltuk.
Seneca Epist. 102.

Cum jam prope est, ut quis moriturum se putet, tunc metus eum, & Solicitudo subit, de quibus ante non instituerat cogitare.
PlatoOh Halál! oh Bűn! oh Idő! – oh örökké-valóság!
Mellyet ama’ három miatt meg-bont a’ múlandóság.
Mivel az idővel a’ bűn, a’ bűn által a’ halál
Be-jött, ’s valami kezdődött, a’ miatt véget talál. –
Hibázok – hiszen a’ Lélek, noha ismér kezdetet
A’ lélek halhatatlan.
De az Istentől vég nélkűl valóvá teremtetett.
’S nem hal-meg – jól-van – hiszen el-nem vesznek a’ testek-is.
A’ test sem leszsz semmivé.
Az örökké valóságra fel-támadnak ezek-is. –
Mi hal hát meg? – tsak az ember – és mit tesz az a’ halál?
Azt, hogy külön leszel Lélek és test, ki ember valál.
Hogy szakaszthatná tehát-meg valami változandó
Az örökké-valóságot? – sőt nints-is több múlandó,
Hanem az idő ’s a’ halál. A’ halál a’ kezdettel
Született, és mind örökké meg-hal a’ végezettel.
Az idő pedig az újjá változandó világgal
Meg-változik, ’s fel-váltatik örökké-valósággal.
Mi marad hát? Oh örökké-élővé teremtetett
Lélek! a’ mi a’ halálkor olly nehezen eshetett.
Nem a’ Halál, nem az idő, mert ezeknek el-múlta,
Éltednek meg-nem változni kezdete, ’s meg-újúlta.
Tsak a’ bűn, a’ bűn egyedűl méltó a’ siratásra,
Melly testednek okot adott a’ tőled el-válásra.
Az a’ bűn, a’ melly testedet meg-fertelmesítette,
A’ bűn a’ testet meg-rontotta.
’S hogy veled örökké éljen, tehetetlenné tette.
Hanem, hogy e’ végessé lett test, vég nélkűl élhessen,
A’ testnek viszsza kell menni a’ maga eredetére hogy azután örökké élhessen.
Szükség, hogy eredetére elébb viszsza vitessen.
Porrá legyen, mert abbúl lett, de leg-aprobb részei
Meg-maradván: a’ Hatalmas Teremtőnek kezei
A’ meg-maradt valóságból újra, az egész Testet
Viszsza hozzák, ’s új teremtés nélkűl a’ porba estet
Fel-támasztják, ’s a’ vólt Lelkes testet Lelkivé tészik
A’ test fel-támad.
Melly Lelkével egyesülvén többé el-nem-enyészik.
Az a’ bűn, melly úgy meg-rontott oh Lélek! Tégedet-is,
A’ bűn a’ lelket-is meg-rontotta.
Hogy bűnös Lélek élteti, a’ ma születettet-is
Holott tiszta vagy, mint tiszta ’s Szent kezekből érkezett,
Mikor a’ még érzéketlen, de rút testel fogsz kezet.
De az a’ bűn az átkozott, melly testedet meg-rontá,
Rád-is olly érzéketlenűl maga mérgét ki-ontá,
Hogy az a’ miatt meg-vakúlt értelmed, nem értheti,
Miként áradt rád Öseid’ bűnének eredetí?
Hogy van? hogy a’ tiszta kezű Isten, Téged’ tisztán ád,
Az eredeti bűn ki-hat a’ lélekre-is
A’ testbe, még-is az Ádám’ bűne, szint úgy Te reád
Mint a’ testre által szállott. – És*
Az É é-ből jav.
nem tsak a’ bűntetés
Hárámlik rád Atyád után, hanem már a’ Születés,
Azt tselekszi hogy bűnös légy; mellyel ama’ másik kár
Az értelemmel meg romlott akarat-is vele jár,
Úgy hogy nem tudsz nem vétkezni: ’s a’ melly szempillantásban
Érteszsz, tüstént úgy annyira benne vagy a’ romlásban;
Hogy ha az eredeti bűn, bűntetést nem vonhatna
Is fejedre, a’ tulajdon bűnöd-is kárhoztatna –
Szükséges hát rád nézve-is a’ testtől el-szakadás;
Szükség hát a’ Lélekre nézve-is, hogy a’ testől el-váljon, és a’ maga eredetére viszsza menjen, minek elötte az örök életre fel-támadna.
Hogy míg tested’ új életre készíti a’ rothadás:
Az alatt Te Teremtődhöz viszsza tért szerentsés Pár!
A’ tisztúlást, mellyet Jésus vére itt meg-szerzett már,
Bóldog meg-szenteltetéssel mennyben tökéletesítsd,
Hogy a’ fel-kelendő tiszta testet tisztán Lelkesítsd –
Szükség, hogy a’ Te részetlen valóságod értelme,
A’ kezdődött, ’s hát rész-szerént véges, akaró elme,
A’ hasonló részetlen, de végetlen valósággal,
Kitől titkos származással eredett, valósággal,
Egyesűljön, de olly tsuda ennek egyesűlése,
Mint az időnek örökké-valósággá levése.
Mert külömben; ha a’ testben kellene-is pihenned,
A’ mindenütt jelen való Lélekkel együtt lenned
Könnyű vólna – de ez a’ Te Istenhez meg-térésed,
Sokkal több, mint egy ollyannal való együtt levésed
A’ ki úgy-is mindenütt van. – Mi hát az? – Oh Szent Egek!
Oh meg-foghatatlan Isten ’s bóldog égi Seregek!
Adjatok rebegö nyelvem’ szózatinak olly erőt
Hogy vagy nagyon alatsony szót ne ejtsen, vagy vakmerőt.
Hitessétek-el tudatlan de végetlen Lelkemet;
Hogy a’ mi örökké élni hív ’s hiteget engemet,
Az erötlen, de részetlen, ’s hát el-sem oszolható
Léleknek látatlan hivő ’s tsak reménylve bíztató
Ajándéka; melly mind addig tsak hit ’s reménység lészen,
Mig ezeket a’ valóság el-törűli egészen –
El-törűli – hát mit hágy meg? mit – tsak a’ szeretetet,
És mind azt valami tsak egy ’s tsak végetlent illetett –
Mért gyanakszol bóldog Lélek! hogy Te végetlen lehess? –
A’ lélek halhatatlan mert részetlen, és így oszolhatatlan.
Mert gyanakszol bűnös Lélek! hogy Te Istenhez mehess.
Oh bűn! oh bűn! átkozott bűn, hol van benned olly erő?
Hogy nem mér végetlen Lelkem lenni ollyan vakmerő
Hogy a’ ki hisz egy örökké valót ’s végetleneket,
A’ ki képzelhet test nélkűl való testetleneket.
Vagy nem tud, vagy ha tud, nem mér úgy hinni maga felűl,
Hogy az ő oszolhatatlan vóltának adta jelűl
Ezt a’ Teremtő, hogy ollyant képzelhessen magában,
A’ mit lehetetlen vólna képzelni test formában. –
Ha gondolkodni tudnának a’ látatlan test részek,
Részetlen, mert a’ testek nem gondolkodhatnak.
’S ha én formát képzésimnek az érzésektűl vészek.1
Si nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in Sensu. – Itt az érzés sok helyeken az érzékenység helyett vétetik, (egy kitsinyt híjjánossan,) de a’ bőlts olvasó meg-engedhet, és meg-külömböztetheti ezt attól, mikor alább a’ léleknek tulajdoníttatik, az érzékenységbe ütődött dolgoknak meg-érzése.
Hol venné az érzékenység azoknak a’ formáját,
A’ mit egy érzés sem érez, a’ fül nem hall, szem nem lát.
Ha formából képzel – ’s a’ test – képzeld a’ gondolkodást,
’S hidd-el hogy még a’ Teremtő adott Te-beléd egy mást,
A’ mi meg-fogja, és érti azt hogy ért ’s gondolkodik.
Ért hát valami testetlen – tsak azon szomorkodik;
Hogy a’ testtűl meg-vastagúlt testetlen gondoltatja,
A’ maga’ részetlen vóltát maga meg-nem foghatja.
Leibnicz! Leibnicz! – bizony talán jó helyen tapogattál
Mikor a’ Lelkekre vékony kis test takarót adtál.
(Mellyel a’ részetlen Lélek öszve lévén szorítva,
’S végetlensége tömlöczczét nem találhatván nyitva;
Szegények! – míg az idővel a’ végek el-nem múlnak,
Tsak végest tudnak a’ Lelkek, noha mindíg tanúlnak)
Tsak a’ kár hogy rajta hagytad e’ takaró fedelet
A’ lelkenn akkor-is mikor már ő a’ testek felett,
Képzelhetetlen’ magassan fel-kezdvén emelkedni,
Képzelhetetlen a’ vastag test békóit szenvedni. –
Hallok én hangot, ’s valamit most ugyan akkor látok
Új erősség arra, hogy a’ Lélek nem test.
Egyszer-’s-mind – no látás! hallás! érzések! probállyátok:
Ha ti vagytok, vagy ha test az, a’ mi azt meg-gondollya,
Hogy a’ szem lát, és hogy a’ hang a’ fület dorombollya:
Gondollyátok hát egyszerre a’ hallottat ’s látottat;
Mert ha a’ fül dob’ rezgését, ’s szem leplére írottat
A’ test képzi; képzelhettek ketten együtt egyszerre. –
Soha, a’ leg-érzékenyebb test sem mehet rá erre.
Úgy-e? hogy ti tsak Szolgai vagytok egy harmadiknak,
A’ ki elébb az egyiknek, azután a’ másiknak
Tábláján lévő rajzolást meg-fogja meg-gondollya,
’S azokat szép rendel elő hozatni parantsolja –
Te durva szem! a’ ki képét meg-mutatod azoknak
Másik erősség.
A’ Te beléd mint tükörbe be-tsapódott dolgóknak,
Ha a’ Te belső lepleden a’ dolgok ollyanoknak
Látsznak tsak, mint kívűl vagynak (de viszsza fordúltaknak)
Ez a’ Te rajzóló táblád hát vallyon itélhet-e?
A’rúl: hogy a’ rajzoltak közt szebb ’s rútabb mely’k lehet e?*
Nem dönthető el, hogy az e mutató névmás lenne-e vagy kérdőszócska, emiatt nem javítottuk.
’S lehet-e azt a’ kis képet ollyan nagynak képzelned
A’ mekkora, és magadnak még-is kitsinynek lenned.
Úgy-e hogy testnél nemessebb az a’ testnek Barátja
A’ ki a’ benned festettet látja ’s igaznak látja.
De nemessebb leszsz-e? ha test. – Vagy – tsak azt látja ha test,
’S akkor látja, mikor éppen annak a’ szem képet fest.
Mert annyi milliom képet a’ mennyit én kepzelek
Be nem foghatnak sok ezer szem’ fenekek ’s fedelek. –
A’ mit most láttam, ha attól szememet el-fordítom;
Ismét másik erősség.
Nints többé szememben a’ kép. – Sőt szememet ki-nyitom,
Hogy más új dolgok’ képével legyen táblája teli,
Még-is bennem egy valami, amaz elsőt képzeli.
Mi az? a’ mi azt képzeli – sőt mikor rá meresztett
Szemmel nézi-is a’ külső dolgok közt, azt, vagy eztet,
’S a’ szemben, a’ jelen-való dolgok helyt foglalának;
A’ mi el-múlt, ’s nints a’ szemben, ollyant képzel magának.
Hogy ez nem részetlen Lélek szint’ ollyan lehetetlen
El-hinni; valamint azt, hogy egy test sintsen Lelketlen.
Mert, ha a’ szív, az agyvelő, a’ vigan folyó erek
Ismét más erősség, abból, hogy a’ testnek lehetetlen gondolkozni.
Okozzák, hogy okoskodnak, itélnek az emberek:
Vagy a’ vérnek mozgás nélkűl-is lészen gondolatja,
Vagy ha nem; az leszsz a’ lélek a’ mi a’ vért mozgatja.
Ha mozgás nem kívántatik, gondolkodik a’ kő-is,
Vagy viz mert lám olly’ folyható tulajdonságú ő-is.
Ha pedig a’ mozgó erő teszi gondolkodóvá,
Úgy a’ lehellésnél odébb nem mehetünk sohová.
Igaz-is – meg-adván Isten a’ test’ külső termetét
Lehellett az ő Orába életnek lehelletét. –
Másnak kellett hát lehellni – ez ám, ez az az erő
Melly nélkűl sem élő Lélek sem még nem-is ember ő.
Nem test tehát az az erő, vagy ha test, levegő-ég,
Melly még a’ lelketlen testben bent vólt, mint híg folyadék.
Az leszsz talán hát a’ Lélek a’ mi ezt taszigálja
Ki ’s be, ’s hogy ez a’ test-ember leheljen, azt tsinálja.
Ez ez; és, pedig ez eddig még tsak éltető Lélek
De a’ mellyet az emberben már különösnek vélek.
De már azt az erőt, a’ melly a’ lehellést mozgatja,
Ha ki vérnek, vagy akarmi nevű testnek mondhatja:
Nevesse ki maga magát, – mert a’ vért lehelléssel,
A’ lehellést vérrel tartja, szegény kőltsönözéssel –
Bizony részetlen valóság vagy bennem Te oh Lélek!
Ki mind azt, hogy gondolkodjam tselekszed, mind hogy élek.
Oh bizony, nem tsupa mesék a’ bőltsek képzéssei,
Hogy az emberek Lelkeik az Istennek részei;
Tsak hogy nem tudtak illendő nevezettel szóllani
A’ részetlen végetlenrűl – ma meg már, a’ mostani
Vak szemű bőltsek szemtelen kevélységnek ítélik,
Hogy magok az emberek Isteni magnak vélik.
Hogy por, hamu, féreg vagyok én Lelkem! jól ismerem,
’S Te rólad, egy kezdődötrűl állítni alig merem.
Hogy méltó légy egy végetlen Isteni eredetre –
De mi bátorit hát engem’ az illyen ítéletre?
Kevélység-e? vagy a’ boldog Istennek boszontása?
Hogy az örök Teremtőnek Te vagy a’ főldön mássa –
Hiszen, ha te részetlen vagy, és így oszolhatatlan
Hogy tarthatná kissebbségnek az örök halhatatlan,
Ezt a’ némelly részben vele való egyességedet,
Ha neki ollyanná tettzett teremteni Tégedet.
Hiszen, ha van e’ világon más természetű Lélek
Én-is örömest el-hiszem, hogy nem örökké élek.
De mikor a’ külömbözést tsak a’ részek tsinállyák2
Alább mikor az emberi Léleknek az Isteni Lélektűl való külömbözése elő-hozatik; a’ léleknek tehetségei-is részek gyanánt emlittetnek.
Mellyeknek öszve rakási az egészszet formállyák,
Miben van hát Boldog Lélek! az a’ Te külömséged,
Ha a’ bőlts oszolhatatlan, részetlenné tett Téged.
A’ mellynek semmivé lenni szinte úgy lehetetlen,
A’ mint egy testet, nem lehet gondolhatni részetlen.
Ah! bizony különösebben vagy Istentűl eredett,
Nem tsak úgy, mint e’ felettünk szélessen ki-terjedett
Minden: mellyet mikor Isten akara teremteni
Ki hozott egy nagy zűrt-zavart-Holmit, az elébbeni
Örökké való semmiből, Menny és főld nevezettel,
Mert ez az, a’ mit teremtett a’ leg-első kezdettel.
Ebben a’ nagy zür-zavarban szanaszét el-hintettek
Mindeneknek magvok, mellyek hat napon teremtettek.
Egyedűl tsak a’ Léleknek nem vólt ott eredete,
Hanem azt, az után szűlé az Isten’ lehellete. –
Hiszed-e már bóldog Lélek Istentül lett létedet
’S minden közben vetés nélkűl tőle eredésedet.
A’ lélek az Istentől minden közben vetés nélkűl származott.
Te vagy egy részetlen kitsiny, ha testi-képp’ kell szólni,
A’ kinek oszthatóságát lehetetlen gondolni.
Még-is te beléd beléd-fér e’ nagy ropant mindenség,
A’ minden teremtett dolgok summája, főld, Tenger ’s ég.
Meg-ölelsz egy gondolattal a’ kezdettől a’ végíg
Mindent, a’ mi a’ semmitől vagyon az Istenségíg.
Oh Lélek! hát Te halnál-meg, ’s hát neked elég lészen
E’ főld, melly e’ Mindenben egy por-szemet sem tészen.
Góndold-el-tsak; már hanyadik ezer esztedöt ér ez
A’ Főld, melly nem gondolkodik ’s jelen valót sem érez.
Hát Te érnéd-e be hatvan vagy hetven esztendővel,
A’ kit képzésid bíztatnak végetlen jövendővel.
Ha Téged ollyan ditsőűl teremtett a’ Teremtő:
Hogy hihetd? hogy egy remeket tsupán azért teremt ő.
Hogy az ő Természetéhez hasonló természetű,
Lélek, legyen természete ellen rövid életű.
Azt tsak hiszed, és hiheted igazán, nem kevéllyen,
Hogy természete Istennek hogy ő örökké éllyen,
No hát bizony azt hinned-is, nem kevély fent-látoság,
Hogy az emberi Lélek-is halhatatlan valóság. –
Az nem. – De ezzel tán’ még-is gyalázod *
Nagságodat Sajtóhiba, em.
Nagyságodat,
Noha a’ léleknek természete, némű némű képpen egyez az Isten természetével, de még-is nagy a’ külömbség.
Hogy Isteni Természethez hasonlítod magadat.
Nem lehet-e a’ Léleknek azért más természete?
Hogy neki Istentől vagyon, ’s részetlen eredete.
Ez, ez – boldogtalan Lélek, minden kétség abbúl lett,
Hogy egy illy dítsősségesnek vétkezhetni nem illett.
Ez tett Téged Isten előtt ollyan útálatossá,
Hogy míg Isten vért nem ontott ’s bűnödet le-nem mosá Act. 20:28.
Az azzal vólt egyességtől egészszen ki-zárattál
De örökké élendőnek tsak ugyan meg-tartattál.
Mi hát még-is a’ külömbség? Az,*
Az A a-ból jav.
hogy Te vétkezhettél. –
Miért? – mert (a’ mint gondolád) Istenné nem lehettél.
Tehetségid, mellyek neked részeid gyanánt vagynak.
Tiszta tökélletességi annak az örök nagynak.
A’ mi itt szabad akarat, annál mindenhatóság,
A’ mi itt halhatatlanság, ott örökké valóság.
Te tsak mindent tudni kivánsz, Isten tud mindeneket.
Te képzelsz testetleneket, az Isten lát Lelkeket.
Az Isten Téged Teremtett Te pedig teremtettél
Az Isten hát örökké vólt, de Te lenni kezdettél.
Úgy-e hát? hogy van külömbség. – Van – és képzelhetetlen
A’ mennyit külömböz ettől amaz örök végetlen.
Ha az örökké valóság vólna részre osztható,
Lehetne e’ külömbség-is méltán el-gondolató.
De mikor már Te, oh Lélek! az időben kezdettél,
Az a’ külömbség ollyan nagy, hogy azt a’ lélek meg-nem foghatja
Az örökké-valóságból szint-annyit el-vesztettél,
’S annyi, mint-ha még ez-után milliom esztendővel
Kezdődnél, – mert nem mérseklik az örököt idővel.
De mikor Téged az Isten a’ halhatatlanságban
Úgy részesít; hogy*
kogy Sajtóhiba, em.
Lételed abban a’ valóságban
Marad, mellyben teremtetett, ’s mint részre oszthatatlan
Nem változik ez a’ lenni kezdett, de halhatatlan.
Nem nagy Ditsősség-e ez-is ezen teremtetettnek? –
Részesivé lenni amaz Isteni Természetnek. –
Oh Ditsősség! de oh bűnből kőlt nagy bóldogtalanság!
Hogy motskolódhatott igy meg ez a’ halhatatlanság?
Hogy míg e’ halandó testtől meg-nem tud szabadulni,
Tsak azt-is, hogy halhatatlan, meg-nem tudja tanúlni.
És tsak nem-is képzelheti a’ halhatatlanságot,
’S a’ kezdet után várható vég-nélkűl-valóságot.
De örvendj Lélek! melly nagy vagy; ki e’ Világ’ Nagyságát
Képzelhetd, és nem képzelhetd a’ magad valóságát.
Oh bűn! oh bűn! mint el-rontád ezt a’ szép kis világot,
Hogy a’ lélek fel-nem éri a’ halhatatlanságot,
Isten, ditsősséges képét az emberről el-vonád, –
’S oh jó-e hát, hogy az Isten szabad akaratot ád
Van szabad akarat.
Oh bizony, ha a’ Szent Isten tsak a’ nélkűl vezetne3
A’ szabad-akarat a’ romlóttság ólta, a’ jóra ki nem terjedhet, a’ mint hogy Isten tselekszi mind hogy akarhassuk, mind hogy véghez vihessük a’ jót az ö ingyen való jó kedvéböl. – Ez az a’ mi fellyebb mondatott: nem tudsz nem vétkezni. Itt úgy íratik-le mint a’ léleknek természeti tulajdonsága. – Elég a’ lélek’ vádolására ha nem erőltetve, hanem szabad akaratból vétkezik. [A második mondat kisbetűvel kezdődik, jav.]
Mint egy lántzon – úgy az ember soha bűnt nem tehetne. –
Meg-álly oh részetlen Lélek! – ’s hát leszel-e úgy Lélek?
Ha mint az óra kereke tsak úgy járok, úgy élek.
Bőlts leszsz-e úgy a’ Teremtő? ’s örűl-e munkájának?
Ha szabad akaratot nem ád a’ maga mássának.
Hiszen lám adott értelmet-is az akarat mellé;
Vagy, hát az értelemnek-is más békózó lántz kell-é?*
kell-e Rímelés szerint jav.
A’ mellyet ha erőltetnek, nem hitethetd-el velem,
Hogy lélek legyen a’ lélek, ’s értelem az értelem.
Ha hát a’ szabad akarat kár; bizony kár a’ Lélek,
Ha kár hogy akarok ’s értek, úgy kár az-is hogy élek.
Még-is ezt, hogy kár hogy élek, egy Lélek sem kiáltja; –4
Ez egy erősség arra, hogy a’ maradék meg-egyezett a’ Törsök bűnében.
Sőt sír mikor ez életet más élettel fel-váltja.
És mi ennek-is az oka? – A’*
Az A a-ból jav.
homályos értelem,
Melly hogy örökké élek, nem hitetheti el-velem.
’S kiván a’ szabad akarat élni, ’s vétkezve élni,
Mert az értelem a’ jobbat nem tudja meg-ítélni. –
Illyen romlott hát a’ lélek; melly másként halhatatlan,
Hogy hát a’ végetlenség ne legyen el-bírhatatlan;
Szükség, hogy viszsza adasson hajdani valósága,
Miben áll hát a’ léleknek maga eredetére való viszsza-térése
Mellyet meg-erőtlenitett a’ bűn ’s test pajtássága;
Hogy viszsza vitessen mint egy első eredetére,
Az őtet tisztán Teremtő Isten’ egyességére.
Kinek színe látásátul, (vagy hogy kell ki-mondani;)
Meg-javúllyon az akarat, ’s egyszer-’s-mind e’ mostani
Rövid értelem ereje, úgy ki-szélesíttessen,
Hogy az örökké valóban ennyit tsak meg-érthessen:
Hogy az időben kezdettnek, lehet vég-nélkűl élni,
És hogy ez, kivánni való nem pedig tőle félni.
A’ hit tudománnyá váljon, a’ reménység valóvá,
Az egekről gyanús kétség szemmel látó tanúvá.
Egy szóval annyit ’s igazán meg-fogjon az értelem,
A’ mennyit meg-nem értethet most egy Angyal-is velem.
(De talám hát a’ Lélek az Istent-is meg-foghatja,
A’ lélek a’ halál után az Istent ismérni fogja de meg nem foghatja akkor-is.
A’ ki őtet a’ Ditsősség’ pólczára méltóztatja.
Igen-is – ismerni fogja ezt a’ tökéletest-is,
De mivel nem lehet Isten a’ Lélek, bár nem test-is;
A’ kezdet meg-tsonkitotta örökké-valóságát;
És így vég-nélkűl ismeri az Isten valóságát.
De a’ kezdet nélkűl való örökös végetlennek
Ismerése, mind örökké dolgot fog adni ennek
A’ Teremtett végetlennek. – Örökké*
Az Ö ö-ből jav.
talál benne
A’ mit tsudállyon, – külömben az ember Isten lenne.
Ez az a’ gyönyörűségek vég-nélkűl való sora,
A’ mellyel be-nem tud telni a’ bóldogok’ Tábora. –)
Ez az a’ mit okoz a’ bűn és a’ halál véghez visz
Mivel a’ halál viszi véghez, hogy mind a’ lélek mind a’ test a’ maga eredetére viszsza térjen; ohajtani kell a’ halált.
Ez a’ mit a’ tökéletlen értelem nehezen hisz,
Ez az, a’ mi az embernek tsak azért siratható,
Hogy őtet illyenné tette elébb a’ Mindenható.
De ő magát el-rontotta; a’ mint-hogy már azólta,
A’ halált, a’ melly által ezt meg-lenni parantsolta
A’ Teremtő, kivánni kell inkább a’ jó Léleknek,
Hogy hamar részese legyen ez ditsősségeseknek. –
De van még egy, a’ mi rettent Ember! a’ meg-halástól,
Miért fél hát még-is a’ lélek a’ haláltól.
Vagy-is Téged bóldog Lélek! a’ testtől el-válástól;
Az a’ Lélek, a’ kit Isten az egekig fel-emel,
Nem tsak bűnös, hanem azért büntetést-is érdemel.
Igaz, hogy a’ kikért akart, a’ Kristus meg-fizetett,
De azomban mindeneknek rendelt egy ítéletet.
(Hogy az elég-tétel szerént ki-leszsz ment? ki mutassa,
’S a’ kiknek a’ vér nem használt örökké kárhoztassa)
Mellyben őtet e’ nagy Világ, mint e’ Világ’ Bíráját
Úgy nézi, és ő ki-mondja maga Sententziáját.
Ennek a’ nagy Törvény-széknek alsóbb törvény-székei
Lelki isméret.
Ez életben az emberek’ lelkek-isméretei,
A’ mint itt, ez a’ kis Bíró ki-teszi a’ vádokat,
Úgy mondja-ki ’s úgy bünteti a’ Fő Bíró azokat. –
Mert van ollyan tehetsége a’ részetlen Léleknek,
A’ mit az ember magában hív lelki esméretnek.
Az Isten ő maga helyett azt tette Biróvá itt,
Hogy a’ Lélek tudja magát, és a’ maga munkájit.
Az a’ homályos értelem el-lehet hinni hogy tsak
Mig az akarat után jár addig ollyan nagyon vak,
Hogy mi a’ jobb, mi a’ roszszabb nem láttatik érteni;
’S mihelyt él az elsőséggel mindjárt kezdi érzeni.
Tsak hogy a’ bűnnek már éppen természetté létele
Mind addig míg véghez nem megy el-felejteti vele.
Hogy ő mutatná ki a’ jót, abból a’ mik rakatnak,
Elébe jó roszsz keverve a’ szabad akaratnak.
Mihelyt pedig a’ tett dolog véghez megy, és már készen
Van, a’ mi azt meg-gondolja Lelki isméret lészen.
Az értelem a’ bűn miatt már meg-lévén romolva,
Meg-írta Isten mi a’ jó, még pedig parantsolva.5
Mivel itt az értelem, a’ mellett hogy meg-romlott, úgy iratik-le mint a’ melly meg-érthetné a’ jót: nem árt az értelmet úgy gondolni, mint az ollyan rest gondolkodásu tunya embert, a’ kit a’ könnyű élet úgy el-lustit, hogy semmiről sem tud méllyen gondolkozni. – Ezen meg-romlott értelemnek könnyebbségére adta Isten mind a’ természeti mind az írott Törvényeket; hogy abból tanúlja meg-az ember: mi a’ jó?
(A’ kik pedig azt nem tudják, nem vétek, ha képzelem,
Hogy azoknál Törvény marad amaz okos értelem) Rom. 2:v. 14, 15.
De a’ törvény bár utánna büntetés-is íratott*
íratatt Sajtóhiba, em.
Egy tseppet-sem erőlteti a’ szabad akaratot. –
Ámbár tehát az értelem, ebből a’ jót meg-látja,
De már a’ szabad akarat mint a’ bűnnek barátja
Az ellenkezöt követi – ennek a’ meg-tudása
És igy mint egy a’ törvénnyel öszve hasonlítása,
’S arról, hogy jót vagy rosszat tett, tellyes el-hitetődés
Ez az a’ lelki esméret. – Ezen*
Az E e-ből jav.
való törődés
Az a’ féreg, melly a’ Lelket mind örökké mardossa –
Ez az a’ léleknek titkos, de késő tanátsossa.
Ha pedig a’ lelket ’s annak tettét jónak találja,
E’ bíró leszsz a’ léleknek fel-óldozó bírája.6
Nem azt teszi ez: hogy a’ lelki esméret meg-nyugtathassa az embert aról, hogy ő tökéletesen jó (elég ha azt el-hitetheti a’ lélekkel, hogy ő ment a’ büntetéstől, a’ mint alább ki-tétetik, nézvén tudni illik, az elég-tételre) Még azok a’ jó Pogányok-is, a’ kik a’ magok lelkek isméretet tsak a’ magok’ tselekedeteiből bátoritgatták, a’ sok úgy nevezet virtusok mellett, találtak magokban eleget, a’ melly miatt tsak addig mentek bátran a’ Pokol ajtaja felé, míg a’ Cerberus torkonn nem kapta: akkor sírtak mint a’ kis gyermek. ejularunt – Vid. Lucian. Dial. mort. – akkor jött észre a’ lelki isméret. [A tselekedeteiből szó helyén tselekedeiből áll, jav.]
De ez a’ Lelki esméret sokszor soká vesztegel,
Míg a’ meg-gondolni való nagyon öszve seregel.
’S mivel az értelmes Lélek, a’ vastag test’ héjjából
Ritkán fejtőzhetik úgy ki, hogy a’ test sok roszszából
Mellyet mi jónak nevezünk, a’ jót ki-választhassa,
És a’ szabad akaratnak jónak tsak azt mutassa,
Úgy hogy azok a’ színes jók, a’ Lelki esméretnek
Még mikor már meg-lettek-is sokszor jóknak tettzhetnek;
Az elme, vérrel ’s más testi eszközökkel dolgozik,
A’ vérbűl kőlt indúlatok roszszával tanátskozik.
A’ test érez, az indúlat fel-kapja azt kedvessen,
’S közli a’ bünt az elmével mivel édes, édessen,
Kevéllységgel köszörűli a’ Lélek méltóságát,
Bujasággal a’ gyönyörű dolgoknak kivánságát,
A’ hasznosnak kivánását fösvénységgel motskolja,
’S valami kőltött jó van, mind igaz jónak gondolja;
És mivel majd minden Lélek tsak igy van a’ világgal,
Mindég körűl lévén fogva híjjában-valósággal.
Ezrediknek sem ébred-fel igazán esmérete,
Valamig tsak nem kéntelen innen el-kőltözete. –
Mikor már készűl a’ lélek vagy menni unszoltatik,
A’ homálybúl az igazabb esméretre hivatik.
Akkor kezdi le-vetkezni a’ kőltött jó rongyjait
És az igaz jóhoz mérni maga vétkes útjait.
Félelem érkezik tehát a’ Lelki esmérethez,
És erőltetés, ehez a’ kéntelen készűlethez.
Ez-ez; nehéz a’ halálban, – ’s ámbár nem vádollya-is
Az esméret a’ jó Lelket; – de kétséges abba-is
Hogy ő egészszen ment vólna: meg-ván hát az ítélet
A’ mellyen, mint végső ponton végeztetik az élet.
Ez a’ jó ’s roszsz-tétel között való kétségeskedés
Valamíg a’ test eleven, mind addig nem enged, és
Ez kemény kis Bíró előtt az a’ leg szerentséssebb
Bűnös a’ kinek vádlása tsak ugyan leg-kevesebb.
El-indúlt hát már a’ Lélek – az el-tűnt érzésekkel
El-megy – nints már be-borítva a’ vastag test’ léplekkel.
Ki-terjeszkedik szélessen, kezdi hinni, nem vélni,
A’ mit a’ testben igazán nem tudott meg-ítélni.
Valósággá változtatja a’ felelmet ’s a’ reményt,
Mellyről a’ Lelki esméret kétségessen tett törvényt.
Itt van a’ kész Szententzia, itt van a’ kész büntetés,
Mellyet vont a’ törvény után ez a’ kis közben-vetés. –
A’ kiből a’ testes Lélek a’ reményt által vitte
A’ testetlenűl élésre; a’ ki reménylve hítte,7
Ez a’ lelki isméretről való állítás szépen meg-egyez a’ Hitről való tudománnyal; úgy hogy nem hijjában tartják a’ Tudósok a’ poklot a’ lelki esméret mardosásinak lenni, ’s abban állani. A’ kit a’ maga lelki esmérete mentnek vall halálakor; az Idvezűl, úgy vagyon, mert a’ ki hiszen idvezűl (ez ugyan az idvezűlendőkre nézve többet tesz, de a’ ki nem hiszen el-kárhozik), annyi mint, a’ kit lelki esmérete mentnek nem vall, el-kárhozik. – Minden idvezűlendőnek kell azt hinni hogy idvezűl; még e’ testben sem segitett a’ Kristus senkinn-is, ha tsak nem hitt. – De ez a’ jó lelki isméret-is szint-úgy Isten’ ajándéka ám, mint a’ jót akarhatni, és véghez vihetni. [A záródó zárójel hiányzik, pótoltuk.]
Hogy ő ment a’ büntetéstől: – mihelyest a’ Világgal
Fel-hagyott, azt hogy ő bóldog, már tudja valósággal:
És él a’ jutalom helyett ezzel a’ Ditsősséggel
A’ magáról jól hívéssel, az élettel, az éggel.

*** *** ***
Édes Atyám! ki ezeket mint tudtad, és bőltsebben,
A’ Te szent titkok közt őszűlt idődben; mint én ebben
Az úgy-is el-fajúlt Világ’ századjában született
’S emberi meg-állott korra még meg-sem éreltetett
Ifjú korban; kinek lelked már készűlő-félben vólt
Hogy hozzám erötlen nyelved tsak nem leg-utóllyán szólt –
Hogy gyönyörűségére vólt útnak indúlt Lelkednek
Bíztatása egy (úgy tartom) leg-hivebb gyermekednek.
Tudom. – De*
A D d-ből jav.
abbúl támadt e’ nagyobb öröm szívedbe?
Hogy egy méltó bátorságot vertem kegyes Lelkedbe.
Vagy abbúl, hogy egy olly szabad szárnyon repdeső elme,
Mellyről Atyai szívednek sokszor gyanús félelme
Lehetett, hogy Ikarusként fent héjjazó szárnyammal
Veszedelmesen találok bánni önnön magammal.
Most olly meg-világosodott értelemmel beszéle,
Hogy haldokló Attyának-is hasznára vala véle.
Mikor én, szerelmes Atyám! én, azzal bíztatálak,
Hogy ezer ember közűl-is egyet alig találok,
A’ ki olly bóldog halállal szűnjön-meg élni mint Te,
Kit vígan kisér a’ sirba jó Lelked-esmérete. –
Gyermekid tagadhatatlan vallanak jó Attyoknak, –
A’ kiknek Angyala valál, nem kivánnak magoknak
Jobb Angyalt – ember-szerető mértékletes életed
Tükör vólt, ’s holtod után-is példa leszsz, el-hiheted.
Egy Természeti jó ember, egy jó Keresztyén valál –
Hogy eshetne hát te-néked keserűen a’ Halál.
Holott, annyi jó erkőltsöt újjá születetlenben
Lehetetlen el-gondolni; – benn van a’ kegyelemben
Az ollyan Lélek – és ha bünt tett-is az, a’ testbe’ itt,8
Illyen forma okoskodásokkal teszi menté az embert a’ Lelki esméret; mert egyéb aránt az, minden embert kárhoztatna.
Le-fizette már egy drága Halál minden vétkeit. –
Van – van – a’ mi keserithet; mert Özvegyed el-veszti
Hív Férjét; egy neveletlen nevelőjét ereszti
A’ sírba: sőt mi-is ketten akarmint emberedünk,
De egy illyen Atya nélkűl mindenkor szükölködünk.
És ezt Te-is tudod – és így, búsúl pihegő szived,
Hogy el-lesznek nálod nélkűl gyermekíd ’s Hites Híved. –
Oh! de hát a’ jó Lélek-is a’ kínokban részt vész-e?
Mert ez-is a’ bűnt követő bűntetésnek egy része;
Hogy a’ mellyek ez életben leg-jobb ízüek vóltak;
Azt érzik leg-keserűbben a’ vég pertzen a’ hóltak,
Vagy a’ mindjárt meg-halandók. – De óh jó Lelkű Atya!
Hát, nem talál-e több ezközt az Isten’ akaratja?
Rajtad kivűl; kedvesidnek szerentséltetésére,
A’ kiket eddig bíz vala egy jó Atya’ kezére;
Vagy, nem bíztathat-e inkább azzal a’ bóldog halál?
Hogy eddig a’ gondviselés’ hasznos ezköze valál.
Ah boldogúl el-vált Lélek! Te már a’ boldogokkal
Boldog vagy, ’s igazán örűlsz, a’ mennyei karokkal.
Mi még a’ boldogságnak tsak festett szinén kapkodunk,
És az igaz boldogságról kétesen gondolkodunk.
Te látod azt a’ mi Isten, mi nem-is képzelhetjük,
Te örülsz hogy meg-halhattál, mi sírva emlégetjük.
Te meg-fogod, Te el-bírod a’ halhatatlanságot,
Sőt bírod, – mi bírjuk, vagy-is szenvedjük e’ Világot.
Mellyben ha minden bóldog-is; ez fö boldogtalanság,
Hogy szegények azt sem tudjuk, mi a’ halhatatlanság?
Isten! mindenható Isten! erősítts-meg engemet;
Hogy sok kétséggel küszködő gyenge reménységemet,
E’ változó Világ, a’ melly tellyes bizonytalannal,
El-ne-óltsa: Te oh Fő bőlts, úgy bány e’ tudatlannal;
Hogy a’ mi az értelemnek nehéz, az értetlennek,
Ne gondollya azt leg-alább, lenni, hihetetlennek.
Hitess-el: hogy az az Isten, a’ ki meg-foghatatlan,
Véghez viheti azt, a’ mit meg-nem-fog a’ tudatlan.
Ha én lettem, és nem tudom még-is eredetemet,
Ha van Lelkem, még-sem tudom meg-ismérni Lelkemet.
Oh bizony van hát bóldogság, ’s meg-szűnés nélkűl létel,
Mellyet tsak addig nem tudunk meg-fogni, míg innét el
Nem kőltözünk. – Adj oh Isten! ollyan boldog életet,
Hogy e’ bűnben fogantatott, és bűnössé született.
A’ halálban, vagy a’ maga meg-oszlattatásában
Tsendes Lelki esméretet találhasson magában.
Melly a’ test tömlötze helyet, mutasson a’ Léleknek
Helyt, fényes ditsősségében ama’ bóldog egeknek.
ÉNEK AZ ÖRÖKKÉ-VALÓHOZ
YUNG’ HUSZON-HARMADIK EJTSZAKÁJÁBÓL.

Meddig nézed Nemes Lelkem! meddig? hogy a’ Ditséret
A’ Királyok’ udvariban, ajándék’, vagy ígéret’
Reménységétől vonatván; főld-színt tsuszva mászkáljon,
Mint-egy féreg – hogy tsapodár hangzatokat tsináljon,
Mellyekkel tsiklandoztassa a’ Világ’ nagyjainak
Kevélly füleiket – pénzért a’ bűn undokságinak
A’ jó erkőlts köntösiből tsináljon takarókat
Meddig nézed e’ tsúf dolgot ’s Lélek’ gyalázatokat?
Hogy egy gazdagtól, a’ kinek lelke nintsen, kóldúlva
Kenyeret kér a’ Ditséret, ’s jó illatokkal gyúlva
Áldozik egy alávaló ’s álnok ember szívének
A’ kiben a’ jó erkőltsök porba temettetének.
Es hogy illy’ drága íllatú fü-szerszámokat hintsen
Az illyen hólt testre, mellyben Lélek és virtus nintsen.
Hagyd-el óh Ditséret! Hagyd-el a’ fényes udvarokat;
Mosd-le a’ Nemességedre abból ragadt motskokat,
Hogy tsalárd reménységéért holmi úgy tettzett jónak,
Hazugságokkal hízelkedsz a’ roszsz Uralkodónak.
Menny viszsza ama’ kút főre, keresd az eredetet
A’ mellyből Te-is, és minden Hatalmasság kezdetett.
A’ melly a’ nyelvnek engedett ollyan erőt, hogy szólljon,
A’ léleknek lételt, és azt, hogy éltessen, ’s gondoljon.
Szörnyűség! a’ Mindenható Teremtőnek láttára
Egyik ember a’ másiknak mind egy imádására
Arczra borúl – a’ ditséret’ és tisztelet’ Tömjényje
Azokonn, a’ kik egy forma ’s egy Fő mives’ edénnye
Sort vesz; sorra jár az egyik agyagról a’ másikra
’S a’ mi még szörnyübb; a kissebb bűnről a’ nagyobbikra.
Tsak Te nem ditsőíttetel méltó ditséretekkel
Emberek Atyja! a’ ki bírsz egyedűl mindenekkel.
A’ kinek a’ Fényes Nappal, tsak Ortzád mosolygássa,
’S ellenben a’ menydörgések rémítő ropogása
A’ szív rettentő ejtszakák’ szapora villámása
Haragod’ jele ’s homlokod’ öszve ránczolódása. –
Fogyjon-el azon Órában, fogyjon! szám’ lehellete,
A’ mellyben abból ki-fogyna az Isten’ dítsérete.
Vajha! Háládatosságom; boszszút álván ő érte,
Minden helyett, a’ ki őtet nem eléggé dítsérte,
Vagy oh Fajdalom! Ő róla el-is felejtkezhetetett
Tehetne egy elegendő örökös dítséretet –
De – hogy kezdjem hírdetését az Ő Dítsősségének?
Hogy soha vége ne legyen annak hírdetésének.
Akár melly-felé fordíttsam éjjel nappal szememet;
A’ bámúlással el-tőlt Szív arczra borit engemet,
Látván az ezer tsudákkal meg-rakott természetet
Es szüntelen imádássá tészi a’ tiszteletet –
Nagy Isten! ki a’ lejendőt, jelen-valót, és vóltat,
Ez nálunk az idő miatt három részre oszoltat,
Úgy nézed, mint-egy perczentést – minden Teremtésedet
Ismered, és azok közűl egy-sem ismér Tégedet –
Magadat, ha láthatatlan vagy-is természetedben
Láttatod leg-alább való ’s kisseb teremtésedben –
A’ Fa-levelek, mellyekből eszik és neveltetik
Sok száz ezer állat, szint úgy hatalmadat hírdetik,
Mint ama’ nagy égi testek ’s azoknak lakossai,
Mert azok-is ugyan azon házi Gazda szolgai.
Te vagy egy apadhatatlan elégséges forrás, a’
Mellyből buzog a’ boldogság; ’s az élet’ áradása
El-oszlik sok tsatornákon minden teremtésekre –
Te adtál nyelvet, ’s ékessen szólló erőt nyelvekre
Az embereknek – de azzal ki-mondani Nevedet
Nem tudják. – Oh Taníts-meg hát engemet, Te mivedet,
Mitsoda névvel nevezzem azt az örök Felségest?
Azt a’ mind nagyra kitsinyre egyszer-’s-mind elégségest.
A’ ki midőn ama’ roppant és számtalan Napokban
Fényeskedik-is, jelen van az apró Fű-szálokban. –
A’ Te ditső Felségedről Lelkemnek gondolkozni
Ollyan, mint el-bírhatatlan egy nagy terhet hordozni. –
Te minden Tökéletesség, és egyedűl azoknak
Summája vagy – első oka, ’s egy oka minden oknak.
A’ Természet’ mindenfelé el-terjedt sok ágának
Törsöke; a’ teremtések’ titkos arany lántzának
Formálója; mellynek meg-nem számlálhatja szemeit
Az ember, sem egymásból lett rendes eredeteit –
Minden dolog azt hírdeti, hogy meg-foghatatlan vagy,
Színt-úgy, a’ mit leg-kissebbnek teremtettél, mint a’ nagy –
A’ Te szódra amaz üres semmi meg-terhesedett,
És szűlte, e’ fejünk felett szélessen ki-terjedett
Egen, ragyogó testeket, ’s ha tsak egygyet szűlt vólna,
Mindenhatóságod felől az-is eleget szólna.
A’ mellyek közzé az embert bámúlni helyheztetted,
Hogy azoknak látására le-borúljon előtted.
A’ meg-nem halandó Lelkek, a’ Te ditsősségednek
Nemű-nemű szikrátskáji; Mindenható létednek
Nemes magzati; a’ kiknek értelmes tehetséget
Adtál a’ jó ’s gonosz között külömbség tevés végett.
Az okosokká teremtett teremtések, sorjában,
A’ mint Isteni fényednek élesztő sugárában
Kissebb vagy nagyobb részt vettek, szép rendel emelkednek
Fel, addig a’ teremtésig, melly örök lételednek
Meg-foghatatlanságához, a’ hoz, leg-közelebb jár
A’ mit Istennek nevezünk – ’s tőled mind ezeknek már
Természetekkel egyező lakó hely rendeltetett
E’ Világban, melly hatalmas kezeddel építtetett. –
Hát Te magad hól lakozol? oh kezdet és végezet
Nélkűl való! ki leszsz? a’ ki engem a’ Házba vezet,
Mellyben én Idvezítőmre reá találkozhatom
Istenséged’ hol keressem? ’s hol-is tudakozhatom? –
A’ méllységben-e? vagy ott fent a’ Naptól kérdezzelek?
Meg-mondhatjátok-e nekem? Ti oh harsogó Szelek!
Hol lakozik Teremtőtök? – Valjon az ö Szavának
Hangja-e a’ menydörgések? Királyi-szék formának
Tette-e a’ fellegeket, mellyen űl, ’s parantsolja.
Hogy szekerét a’ forgó szél sebes lang közt hurtzolja.
De mit? – oh vétkes képzések! távozzatok előlem,
Vétkezem; hogy a’ Teremtőt távoly keresem tőlem.
Jertek velem oh halandók! és arczra borúljatok,
Mert itt van az Isten; itt van a’ kít én nem láthatok.
Ez roppant világ, a’ mellyet az ő karja ereje
Tart ’s mozgat, dítső Királyi Székének részetskéje.
Ha ezzel egy pillantásig fel-hagyna ’s nem tartaná,
A’ valót az elébbeni semmiség fel-váltaná.
Az ő keze meg-őleli mind, a’ mi véghetetlen,
És a’ mint szemei előtt minden el-rejthetetlen;
Úgy, a’ mik leg-magassabban fel-emelkedhettenek,
Mindent látó szeme előtt tsak ollyaknak tetszenek,
Mint holmi apró por-szemek, mellyek e’ feneketlen
Üregben körűl kerengenek öszve keveredetlen.
De mi vagyok én halandó? hogy az én ajakomat
Illyenekre merem nyitni? – Forró*
Az F f-ből jav.
búzgóságomat
Ki önteni ’s egy féregnek merni venni nyelvére
E’ Felséges Dítsősségnek nints-e kissebbségére?
Nem elég-e? hogy az ember arra méltóztattatott
Hogy tsudálhatja, az Isten tsuda-képp’ tsináltatott
Munkájit; hanem még fejét arra-is reá vesse,
Hogy e’ Felséget a’ porban suttogva dítsérhesse.
Hol találni gondolatot? hol lehet lelni szókat?
Hol? e’ Felséghez illendőt, e’ Felséghez méltókat.
Ereszkedjen-le bár elmém a’ főld közép pontjáíg,
Repűljön-fel bár az égnek magas bóltozatjáig:
De nem tud a’ Természetben ollyan-képet találni,
Mellyel az ő Nagyságának rajzolatot tsinálni
Tudna tsak homályosan-is. – Világ fényes pompája!
Mi vagy e’hez képest? – Sürű setétségnek homályja –
A’ Gazdagság, a’ sok kintsek több kintsekkel tetézve
Mitsodák? tsupa nyomorúlt szegénység erre nézve –
A’ tsillagoknak ditsően tündöklő ábrázatja
Tsak tsupa homály e’ mellett – az elme’ gondolatja,
És a’ képzelődéseknek leg-sebessebb lángjai,
Az el-ragadtatott Szívnek forro buzgóságai,
Mind hideg jég – és nem tudnak illendő szót gondolni
E’ ditsősséges Nagyságot ki-fejezni ’s rajzolni –
Nagy Isten! a’ kit ditsérni fel-emelem nyelvemet,
Te! a’ ki a’ Te lelkeddel meg-illeted szivemet,
Én egyedűl való kintsem! erőm én venségemben!
Egyedűl való és tellyes ditsekedés Lelkemben!
Te! ki adtad az embernek a’ halhatatlanságot,
Segitsd azt a’ tehetetlen hálá-adatosságot.
Hogy tudhassalak nevezni méltó névvel Tégedet,
Vagy, ha nem lehet találnom Felség ollyan nevedet,
Melly illendőn elő adja Ditső Természetedet;
Engedd: hogy méltatlan nyelvem nevezze Felségedet
Embereknek Barátjának; melly név az én szívemet
Egészszen el-járja ’s el-tőlt nagy örömmel engemet.
Lelkem! az én Músám fellyebb már nem emelkedhetik
El-végezte mind azt, a’ mi ő tőle ki-telhetik;
Leg-fellyűl vígasztalást rak képzésinek reája
’S ez leszsz az ő énekinek tetéző koronája:
Többé más nyomorúságtól magamat nem félthetem
Hanem a’ bűntől, – a’ halál félelmét el-temetem
Örökre; oszlopa alatt Változandóságomnak;
A’ mellyet dítséretére emeltem, meg Tartómnak –
Oh! ne legyetek Bíráji versemnek hitetlenűl
Ti hideg és tompa Lelkek! a’ kik ha érzékenűl
Gondolkodtok, el-fáradtok: a’ kiket meg-háborit
A’ mélyen el-ragadtatás; a’ tsendes vér bátorít
Amaz örök Teremtőről méllyen nem gondolkodni,
’S a’ könyörgésben, erőssen azért nem buzgólkodni;
Ne hogy az egekig emelt szívnek fel-buzdúlása
Miatt; nyugodalmatoknak essen zavarodása.
Távozzatok-el én tőlem, hideg vérű vakítók!
Méltatlan, semmi vagy tsekély buzgóságú Tanítok!
Kik ékesen szóllás nélkűl gyenge ki-mondásokkal
Prédikáljátok a’ Virtust a’ porban tsúszó szókkal.
Hát! vallyon bűn-e? az illyen dolgokról elmélkedő
Léleknek, fel-gyúladni, és égni fel-emelkedő
Lángal – hiszen a’ jó szagú tömjén-is úgy terjeszti
Kedves szagát ha azt a’ tűz meg-gyújtja ’s fel-gerjeszti –
Oh! hogy ’s mért fagylaltad-meg? Vénségemnek mord tele!
Az én Músámat. Véremet, és elmémet-is vele –
Mikor a’ lélek a’ maga’ buzgósága’ lángjain
Mint-egy szárnyakon, fent repdes az égnek magassain
Az arany hárfák gyönyörű hangal gyönyörködtetik,
A’ mint azokat, az egek’ seregei pengetik.
Úgy tettszik mint-ha hallanám a’ Szent Hallelujákat,
Mint-ha zengő énekléssel mind-tsak*
mizd-tsak Sajtóhiba, em.
azt mondanák ott,
A’ hol az Ur űl a’ székben. – Mondjad én Lelkem! Te-is –
Oh! mint örvend Lelkem, ennek tsak képzelésére-is. –
Oh! mikor jön-el a’ Halál? be-vezetni engemet
Ama’ mennyei karokba. – Ha rontja-el testemet,
E’ sár-házat? melly az éggel való társalkodástól
El-rekeszt. – Meddig bujdosom ama’ boldog lakástól
Távoly e’ főldön? – Hazámon-kivűl, mint szám ki-vetett:
Hazámon, mellyet ohajtok; és a’ szabad életet
Várva várván, e’ tömlötzben oh meddig sohajtozom?
Oh bóldog Nap, az a’ mellyre virradni kivánkozom.
A’ melly azt a’ setétséget előlünk el-oszlatja
A’ mellyben tévelygünk – öszve töri és le-szaggatja
A’ láthatatlan, de nehéz lántzokat, a’ mellyekkel
Meg-kötöztettünk; – az igaz lelkeket seregekkel
Öszve gyűjti közönséges Atyánknak széke körűl? –
Örűlj én Lelkem! mert ennek a’ kegyes Lélek örűl.
Szomorúságodból emeld-fel bánatos ortzádat!
Mert bánatod boszszúsággal illeti jó Atyádat. –
Nézzed! ama vastag kárpit ketté mint hasíttatott,
Melly a’ halhatatlanság, és az ember közt vonatott
Nézd a’ Sír-halom hantjain miképpen emeltetett
Fel, egy pompás Királyi szék, melly neked készíttetett –
Oh örökké-valóság! Oh Nemes Lelkem’ Hazája!
Oh Isten! Te el-múltak’ és jelen-valók’ Királyja!
Mikor megyek-el? oh mikor méltóztatsz rá engemet?
Hogy a’ Te óltárid előtt meg-hajtsam én térdemet.